HET DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Strijd in gebied Arnhem- Nijmegen duurt voort Tegenaanvallen in het Westen j Wintertijd 2 October Nieuwe geallieerde luchtlandingen tussen Maas en Waal Bekendmaking Oproep van Ober- gruppenführer Rauter Verbitterde strijd in het brandende Arnhem Bevolking vluchtte in paniek X HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, '25 Sept. Het opper bevel van de weermacht maakt bekend:> In Westelijk Nederland sloegen de eigen troepenin pieuwe stel lingen verscheidene vijandelijke aanvallen af. In het gebied Am- hemNijmegen brachten de te genaanvallen den uit de lucht gelanden vijand, die nog niet tot grotere aanvallen overging,'nieu we zware verliezen toe. Plaatse lijke aanvallen van den vijand mislukten ten dele in verbitterde gevechten op korte Lfstand. Van de nog ten westen van Arnhem op een zeer smal gebied strijden de resten der eerste Engelse luchtlandingsdivisie werden weer 800 gewonden binnengebracht. Ten oosten van Eindhoven be haalde de vijand geringe'terrein winst. Eigen formaties slagvlie gers mengden zich ondanks het slechte weer met succes in de ge vechten te land ln Nederland. Ten noorden e.n zuidoosten van I Aken werden vijandelijke aanvallen afgeslagen. waarbij verscheidene tanks werden stukgeschoten. Aan het Eifelfront verloor de vijand bij vruch teloze aanvallen J6 tanks. Noordelijk van Nancy en bij Cha teauSalins wierpen eigen aanvallen den vijand ondanks hardnekkige tegenstand terug. In het gebied van Epinal en Remiremont hielden de zware gevechten aan. Bij verbitterde tegenstand der eigen troepen won de aanval van den vijand slechts plaat selijk aan terrein. Bij Duinkerken en Calais weder zijdse levendige activiteit van de ar tillerie. De vastberaden vechtende bezettingen van Lorient en St Na- zaire sloegen vijandelijke aanvallen uiteen en ondernamen geslaagde tegenaanvallen. Na vernietigipg der laatste steunpunten is de heldhaftig vechtende bezetting van Boulogne na uiterst zware strij<j voor de. vij andelijke overmacht bezweken. Londen lag in de afgelopen nacht weer onder het vuur 'van de V 1. In Midden-Italië zette de vijand gisteren zijn zware tanktia^ivallen ten noordoosten en oosten van Firen- zuola voort. Hij werd bijna overal afgeslagen en kon sleöhts een inmid dels afgegrendelde penetratie berei ken. Veertien vijandelijke tanks wer den stukgeschoten. Aan de Adrla- tische Zee werden onze' troepen vol gens bevel op nieuwe (Stellingen ten noordwesten van Rimini teruggeno men. Talrijke vijandelijke aanvallen, die hierop werden ondernomen, wer den uiteengeslagen, waarbij 35 tanks werden stukgeschoten. In zuidwestelijk Zevenburgen ont stonden ook gisteren slechts gevech ten van plaatselijke betekenis. Aan weerskanten van Thorenburg en in het noordelijke deel van de punt van Szeklen werden aanvallen van bolsje wistische en Roemeense formaties af geslagen of opgevangen. In deze ge vechten verloor de vijand alleen bij Thorenburg dertig tanks. Aan de Beskiden-passen ten zuiden van Sa- nok en Krosno werd gisteren in aan val en verdediging met wisselend resultaat gestreden. Tussen de noor delijke rand van de Karpathen en Mitau vonden geen gevechtshandelin gen van betekenis plaats. In het ge bied ten zuiden van Riga wierpen troepen van het leggr en van de Waf fen-// de bolsjewieken in succesvolle tegenaanvallen terug. i Aan het overige front van de noor delijke sector verliepen de bewegin gen verder volgens de plannen. De in verscheidene sectoren volgende vijand kon onze bewegingen niet storen. Na verwoesting van alle mi litair belangrijke installaties werd voor enige dagen de stad Reval ont ruimd. Onze uitwijkbewegingen naar noordelijk Finland nomen het nauw keurig voorbèreide verloop. Bij Prilep in Macedonië werd een sterke Bulgaarse, strijdgroep bij ge ringe eigen verliezen uiteengeslagen. Zij liet al haar uitrusting aan ka nonnen en zware wapens in onze handen achter. Aan de Bulgaarse westelijke grens en aan de IJzeren Poort zijn plaatselijke gevechten aan de "gang." Gunder Hagg klopt Heino MALMÖ, 25 Sept. De aange- kondigdê ontmoeting tussen den Zweedsen wereldrecordhouder Gun der Hagg en den Finsen hardloper Vuljo Heino heeft in Malmö plaats gehad. Zij bonden de strijd aan op de 3000 meter en Hagg .werd winnaar in 8 min. 9.8 sec. Heino had 8 min. 10.8 sec. nodig. Voor den Fin bete kent dit een nieuw nationaal record, daar he.thuidige op 8 min. 14.2 sec. stond. Hoewel de strijd zeer fel was, kwam het wereldrecord van Hagg "niet in gevaar, dat n.l. op 8 min. 1.2 sec. staat. De verduistering begint heden om 19.30 uur en eindigt om 7.30. Maan op 16.40, onder 0.00. 25 Sept. E.K., 2 Oct. V.M., 9 Oct. L.K., 17 Oct. N.M. DEN HAAG. 25 Sept. Het Rijkscommissariaat deelt me de: Op 2 October 1944, des nachts om 3 uur, eindigt de, thans geldende zomertijd. Op dat tijdstip worden de open bare klokken een uur, d.w.z. van 3 uur op 2 uur, achter uitgezet. Van het op 2 Octo ber 1944 dubbel-verschijnende uur van 2 uur tot 3 uur des nachts, wordt het eerste uur betiteld als 2a. 2 a 1 minuut tot 2 a 59 minuten en het tweede uur als 2b, 2 b 1 mi nuut tot 2 b 59 minuten. Ie JAARGANG No. 226 DINSDAG 26 SEPTEMBER 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Tel. 24996 - Postgiro 184120 - Abonnementsprijs 21 ct. per week of ƒ2.73 per kwartaal. Losse nummers 5 cf. i Grote slag ontbrandde gebied van Veghel in BERLIJN, 25 Sept. Inerinf meldt over de gevechten in het Vlaamse en Nederlandse gebied: Als gevolg van de hachelijke ont wikkeling van ae toestand voor de in het Midden-Nederlandse gebied staande Anglo-Amerikaanse strijd krachten, die door de onderbreking van de verbindingsweg Eindhoven— Nijmegen in h.et gebied van Veghel is ontstaan, heeft de Amerikaanse opperbevelhebber met gebruikmaking van het betere weer Zaterdagmiddag weer een vrij grote landingsonder neming doen uitvoeren, waarbij tus sen Maas en Waal. alsmede ten zui den en zuidoosten van Nijmegen vrij sterke strijdkrachten naar het gc- vaarlopende gebied moesten worden gebracht. De Duitse luchtmacht viel ondanks zeer sterke bescherming van de luchtlandingsvloot door jagers ter stond met sterke jacreformaties aan. verspreidde de formaties en dwong een deel van hen elders te landen. De Duitse' jagers schoten in samen werking met lucn'doïlgeschut en af weer op dë grond volgaas de voorlo pige berichten 38 transportmachines, sleepvliegtuigen. en vrachtzw*cel'vlieg tuigen omlaag. Ook de gelande strijdkrachten wer den door de Duitse eenheden, die met. zware wapens waren uitgerust, terstond ohder concentrisch vuur ge nomen, zodat zij nieuwe gevoelige verliezen leden. Fen deel der tussen Maas en Waal neergelaten strijd krachten probeerdedoor te stoten naar de westelijk van Arnhem inge sloten overgeschoten troep der eer ste luchtlandingsdivisie, doch werd door een versperringsgrendcl opge vangen. Andere in de streek van Nijmegen neergelaten strijdkrachten poogden met steun van tankformaties, die van Nijmegen uit waren opgedrongen, in noordwestelijke richting door te sto ten. Een tegenaanval van Duitse tankstrijdkrachten, die weer voortref felijk gesteund werden door beweeg lijke groepen pantserafweer'geschut en luchtdoelgeschut, wierpen hen terug, waarbij veertien tanks werden stukgeschoten. De restten der eerste Britse luchtlandingsdivisie gaven met het oog op hun kansloze' positie een veldlazaret met ca. 600 gewonden aan de Duitse troepen over, die voor hun onverwijld vervoer zorgden. Tevens werden de door de eerste Engelse luchtlandingsdivisie sinds het begin van <Je luchtlandingen op 17 Septem ber gemaakte 218 Duitse gevangenen bevrijd. Zondagmiddag berichtte Interinf, dat zware gevechten aan de gang wa ren ten westen van Groesbeek. Bijzonder verbitterd verliepen de gevechten in de streek van Veghel, waar het de Amerikanen na een har de strijd van vele uren door het op stellen van verse troepen gelukte, de weg weer vrij te vechten. De slag gaaf hier echter met onverminderde hevigheid voort, daar ook van Duitse zijde versterkingen zijn aangebracht. Westelijk van Kindhoven streefde het tweede Engelse leger er nog steeds naar. de basis van. zijn verbindings- sluis te verbreden. Herhaalde aanval len werden door iet vuur der hier geconcentreerde Duitse artillerie uit eengeslagen. Een Duitse tegenaanval maakte nieuwe terreinwinst. Verschei dene-plaatsen konuen heroverd wor den. Nadat de overzetpogingen van de Britten over de Zuid-Willemsvaart bij Helmond en Someren waren mislukt, herhaalden zij hun pogingen zuidelijk van Helmond en thans met meer suc ces. Het gelukte him, in de buurt van Asten een klein bruggenhoofd te vor men, waarop thans tegenaanvallen worden ondernomen. DEN HAAG. 21 Sept. De Höhere //- und Polizeiführer Nordwest en Generalkohimissar für das Sicher- heitswesen maakt bekend: In overleg met de bevoegde hoge .commando-instanties van de Duitse weermacht gelast ik, met onmiddel lijke inwerkingtreding hefr volgende: 1. Het betraden van spoorlijnen inci een 15 m. brede strook links en een 15 m. brede strook rechts van de rails is voor burgert verboden, met uitzondering van het personeel dei- Nederlandse Spoorwegen, die belast zijn met de controle van de spoor lijn en zich als zodanig kunnen legi timeren, Het verbod van betreden geldt niet voor: spoorwegstations, spoorwegovergangen en spoorwegtun- ftels, die voor het gebruikelijke open bare verkeer dienen. 2. Het blijven staan op en bij bruggen, bruginrichtingen van aller lei, aard. wegtunne;ls en het blijven staan bij alle Duitse dienst- en com mando-instanties en bij bewaakte objecten van allerlei aard, is in een omtrek van 100 nr. van deze inrich tingen verboden. 3. Op personen, die,dit voorschrift Nederlandse nationaal-socialisten, uw kameraden van het grenadier regiment Landstorm Nederland en van het wach-reg. 3 hebben in de ge vechten van de laatste drie weken op uw Nederlandse geboortegrond in de strijd hun plicht vervuld. Al]p commandoposten van de Waffen- ff en de weermacht hebben haar dank en waardering geuit voor,deze Neder landse frontsoldaten. Zij hebben voor het grootste deel tegen Engelse keurcorpsen gestreden en zich dap per gehouden. Vijandelijke strijd krachten staan op uw Nederlandse geboortegrond. Sedert vier jaar heb ben wij te zamen met uw Nederlandse leiders gewerkt aan het weerbaar maken van het Nederlandse natio- naal-socialisme. Thans, nu uw vader land bedreigd is. thans nu elke vier kante meter vaderlandse grond kan en moet worden yjerdedigd. is het de plicht van u allen, in de dienstplich tige leeftijd onder de wapens te komen. De Reichsführer ff heeft uit waar dering voor het dappere optreden van het Landstormregiment Neder land toestemming verleend voor de onmiddellijke oprichting van een strijdbrigade Nederland. Mijn op roep is gelicht tot alle weerbare Ne derlanders in dit uur van beproeving om onder de wapens te komen en dienst te nemen bij de Landstorm brigade. Tienduizenden wakkere Ne derlanders hebben sedert jaren in het oosten en het westen gestreden voor ons gemeenschappelijk Ger maans ideaal. Ik ben ervan over tuigd. dat de weerbare mannen, die nog in Nederland zijn, in deze uren hun plicht zullen inzien en gevolg gevend aan de stem van hun bloed onverwijld onder de wapens zullen komen. Zij, die dienst nemen, moe ten zich melden bij de bureau's van het Ersatzkommando Nordwest in Den Haag, Amsterdam of Hengelo. Leve onze. Qermaanse Führer Adolf Hitler. Leve Germanië. De Führer des //-Oberabrehnitts ..Nordwestund höhere ff- und Polizeiführer gez. Rauter. ff Obergruppen führer und General der Polizei. overtreden, wordt, wanneer zij een maal zonder resultaat zijn gewaar schuwd, terstond geschoten. W. G. RAUTER, ff Obcrgruppenführer' en General der Polizei. BERLIJN. £5 Sept. Omtrent de gevechten met Britse val schermjagers in het brandende Arnhem heeft het DNB van een oorlogscorrespondent de volgen de schildering ontvangen: Verleden week Zondag op klaar lichte dag is de oorlog over Arnhem losgebroken. Het lag in de strategische "bedoeling van de geallieerden. dit Nederlandse stadje een bepaalde rol te laten spelen. Haar bezit betekent voor den vijand een belangrijke uit gangsstelling in het gehele Ne derlandse gebied. De aanvalsrichting van den vijand treedt uit deze onderneming volko men aan het licht. Daarom heeft hij met sterke strijdkrachten een zeer gewaagde en stoutmoedige lan ding uit ae lucht ondernomen. De valschermjagers hebben het. bevel, zich meester te maken van de stad Arnhem, en haar. het koste wat het wiL zolang in bezit te houden tot de tankaanval via Eindhoven en Nijmegen haar ontzet. In de verras sing lag de grote winstkans. De Zondag uit de lucht gelande troepen, waarvan de kern neerkwam in de streek van het ten noorden der stad gelegen vliegveld Deelen. kon den aanvankelijk de stad binnen dringen Hier vonden zij in de bin nenlandse terroristenbeweging een welkome ondersteuning. De kort daarop beginnende Duitse tegen maatregelen wierpen den vijand weer het centrum van de stad uit. Hij handhaafde zich in de nauwe huizenwij ken van de haven tot Maandag. De Duitse eenheden namen de straten waarin uit elke kelder en elke vensteropening geschoten werd. onder krachtig vuur. Weldra werden de eerste gevangenen uit de branden de huizen gehaald. De tegenstand van den vijand nam steeds af. als gevolg van de zware verliezen. Maan dagmiddag werd een tweede landing verricht, die ravitaillering bracht in wapenen en materiaal en die de ver liezen aan mensen weer moest goed maken. Bevolking vlucht De Engelsen trokken zich des nachts naar het westen terug en hielden de straten tussen de stad en Oosterbeek bezet. De bevolking, die zich voorbarig vertrouwd had ge maakt. met het denkbeeld van een geallieerd overwinningsfeest, trok in wilde vlucht in noordoostelijke rich ting. In de nacht 'van Maandag op Dinsdag draalde ae wind en dreef de brandgloed naar de westelijke woonwijken. Slechts enkele ogenblik ken verstomt het lawaai der wape nen. Dinsdag gaan eenheden van de Waffen ff, van het leger en van het luchtdoelgeschut tot ,de concentri sche aanval över. Het is een verbit terde strijd en huis na huis moet geliquideerd worden. De vijand be taalt een hoge tol aan bloed. Pas wanneer de balken van de daken hebben vuur gevat en resten van muren omlaag storten, komen de valschermjagers uit de huizen ge kropen. Zij houden de handen boven het hoofd gevouwen. Zo trekken zij door de puinhopen der straten in I Duitse gevangenschap. Voortdurend vraagt de commandant van de En gelse formaties om ondersteuning. Dinsdagmiddag duiken weer tal rijke viermotorige vliegtuigen aan de westelijke horizon op. Uit de dikke rompen springen honderden val schermjagers, die langzaam naar de aarde zweven. Reeds in de lucht slaat hun een hels vuur tegemoet. Vele komen dood op de grond neer, anderen zijn zwaargewond, als zij voor het eerst met Nederlandse bo dem in aanraking komen. Het mis tige weer van Woensdag zuigt de rook uit de puinhopen der huizen op en verduistert de hemel nog sterker. Stormgeschut bij Oosterbeelc De Duitse formaties hebben inmid dels Oosterbeek voör meer dan de helft gezuiverd. Stukken stormge schut staan aan de spits en houden de door stroken bosgrond omgeven wegen onder vuur. Vijandelijke ma chinegeweernesten worden vernie tigd. Aan beide zijden zijn infante-, risten uitgezwermd om tuinen en huizen te doorzoeken Het wordt een felle strijd. Het eerste stuk storm geschut. staat ter hoogte van een huis. dat de Engelsen als lazaret hebben ingericht. De loop blijft op een "pantserafweerkanon gericht, dat de vijand achter een brandende auto heejt opgesteld Als de infanteristen tot het lazaret doordringen gaan plotseling honderden armen in de hoogte. De eerste vangst van een dag: meer dan 300 Engelsen haasten zich aan onze zijde te komen Het uit zicht wordt steeds minder. In de lucht hoort men het aan- en afzwel len van vliegtuigmotoren. Is het vriend of vijand? De Engelsman krijgt ravitaillering, die evenwel te laat komt, want op een nauw gebied samengedrongen, gaan de meeste ge lande troepen hun vernietiging tege moet. De Duitse eenheden daaren tegen gaan opnieuw tot de aanval over. Een groot aantal Nederlanders heeft zich juist n u gemeld voor de Waffen-//. Meld je nu zelf even eens. Alle inlichtingen en gratis reisbiljet verstrekken de volgende aanmeldingsbureau's der Waffen-//: Amsterdam, Dam 4; Den Haag, Kor te Vijverberg 5; Utrecht, Vredcn- burg 19; Groningen, Herenstraat 46; Enseht'de, Hengelosestraat 30; Hen gelo, St. Janstraa^ 5. U sluit toch de gaskrami af bij bominslag? (Voorlichtingsactie hoofdin spectie luchtb eschermin g TtóSteiimgen en'nëi overzet verkeer. De vijand leed zware verliezen en verloor in luchtgevechten 23 vlieg tuigen. Ten zuidoosten vftn Aken plaatse lijke gevechtshandelingen, waarbij verscheidene aanvallen van den vijand afgeslagen werden en een Amerikaanse gevechtsgroep ingeslo ten werd. De met sterke tankstrijdkrachten aan weerskanten van Lunéville aan vallende vijand werd afgeslagen. Sterke formaties van het zevende Amerikaanse leger zetten haar gro te aanval tussen Epinal en Remire mont voort. Tegen de taaie tegen stand van onze troepen kon de vijand zijn bruggenhoofd aan de Moezel iets verbreden. De verbitterde gevechten houden aan. Na sterke vuurvoorbereiöing is de vijand giste ren tot de aanval op Calais overge gaan. In harde gevechten werd hij tot- op enige penetraties in de weste lijke sector na, afgeslagen. Van de andere steunpunten aan het Kanaal en de Atlantische Oceaan wordt slechts melding gemaakt- van levendi ge artilleriestrijti en van succesvolle eigen stoottrcepactie. Het stoorvuur op Londen hield in de afgelopen nacht aan. In Midden-Italië heeft de vijand ook gisteren zijn zware aanvallen voortgezet. In de streek van Fioren- zuola brachten zij den vijand geen terreinwinst. Alleen in een sector werden binnen 36 uur 27 aanvallen van den vijand afgeslagen. In een corps-sector werden 35 vijandelijke tanks vernietigd. Aan de Adriatische Zee hield het nieuwe afweerfront Stand tegen de sterke vijandelijke druk. In Zuidwestelijk Zevenburgen werd «jü sept; hij een aanval van ongeveer vijftig vijande lijke bommenwerpers op de Neder landse haven Den Helder hebben gistermiddag de op dè rede liggende vaartuigen en luchtdoelartillerie van de marine acht vliegtuigen neer geschoten. Waarschijnlijk zijn nog meer toestellen omlaaggehaald. Zijn vrouw vermoord HAARLEM. 26 Sept. Reeds enige riagefl werd de-vrouw van den chauffeur W.. wonende aan de Sta tionsweg, vermist. Maandag heeft de politie het lijk van deze vrouw in een kuil achter de echtelijke woning ge vonden. Uit het onderzoek is komen vast te staan, dat de vrouw door wurging om het leven is gekomen. In verband hiermede is de echtge noot van het slachtoffer, dë 33-jarige chauffeur J. W„ gearresteerd. Na aanvankelijk te hebben ontkend, heeft W. thans bekend zijn 30-jarige vrouw in de nacht van Vrijdag te hebben gewurgd en het lijk daarna in de tuin te hebben verstopt. Het betreft hier een liefdesdrama De chauffeur had namelijk een ver houding met een andere vrouw, die Zondag haar intrek nam in zijn woning en als huishoudster optrad. Zij is eveneens in arrest gesteld". Het gezin W. bestond uit man, vrouw en drie jeugdige kinderen. Bij de Jongst© terreuraanval op Genua zUn o.a. het beroemde Teatro Felice, de uit de tiende eeuw date rende kerk van San Coslmo en het aartsbisschoppelijk «.paleis verwoest. binnenbrengen. Veel groter waren de bloedige verliezen der Britten, die1 meer dan 120 doden in het penetra- tiegebied achterlieten. In het Nederlandse gebied wordt de toestand in de gehele streek teil- noorden van de Neder-Rijn door de Duitse troe pen beheerst. Laatste resten der eerste Engelse luchtlandingsdivi sie handhaven zich wanhopig in de tussen Arnherp en Wagenin- gen liggende bossen of elders. Wel gelukte het ten westen van Arnhem aan kleine groepen der ge lande strijdkrachten op een plek over de Neder-Rijn te komen naar de resterende groepen der eerste En gelse luchtlandingsdivisie, maar de verbinding werd weer verbroken, zo dat thans ook deze strijdkrachten zijn ingesloten. Dat zij zelf het kans loze vanXiun situatie hebben inge zien, blijkt uit het feit, dat zij giste ren weer ca. 800 gewonden aan de Duitsers hebben overgelaten, die 2ij zelf niet meer kunnen verplegen en die, evenals de 600 gevangenen die zich de vorige dag hadden overgege ven, terstond werden weggevoerd. De aanvallen op de luchtlandings troepen tussen Waal én Rijn blijven vorderingen maken. Evenzo- is een ten zuiden van. Den Bosch gelande groep thans omsingeld en gaat haar vernietiging tegemoet. Deze groep had reeds bij de landing zeer zware verliezen ondergaan Behalve de machines, die door de Duitse jagers zijn vernietigd, hebben de troepen te land 26 vrachtzweef vliegtuigen nog voor de landing neer geschoten. Gisteren in de loop der eerden niet meer de ideale vliegom- standigheden, die hun optreden der laatste weken zozeer begunstigd heb ben. gevechten werd een uit ca. 50 voer tuigen bestaande colonne vernietigd. i Front EindhovenNijmegen Teif oosten .van Nijmegen zijn her haalde tankaanvallen met aanzien lijke verliezen voor de aanvallers af geslagen. Hun pogingen, de basis van de verbindingssluis Eiildhoven—Nij-^ megen naar het westen en oosten te' verbreden, bleven zonder succes. Al leen bij Asten, zuidoostelijk van Hel mond, konden de Britse tankspitse® enig terrein winnen. Doch hier zijn Duitse tegenaanvallen gaande. Vlootoperaties voor Halmaheira TOKIO. 26 Sept. D0 operaties van Amerikaanse vloot- resp. lucht strijdkrachten in het zuidwestelijke en centrale deel van de Stille Oceaan duren voort. Volgens een pas ont vangen frontbericht verschenen op de echtend van 23 September ook in de wateren van het eiland Halma heira Amerikaanse vlooteenheden. die enkele punten van dit eiland onder vuur namen. Dezelfde dag was ook het eiland Palau weer het doel van vijandelijke luchtaanvallen. Churchtll is met zijn echtge note uit de Ver Staten' ln Groo;- Bmtannlë teruggekeerd. tenzij ln afwijking hiervan plaatse lijk anders wordt bekend gemaakt, slechts rechnt op het kopen van arti kelen binnen de distributiekring waarin zij zijn uitgereikt. Rantsoenbonnen zijn in alle distri butiekringen geldig, met uitzonde ring van nood-rantsoenbonnen, wel ke eveneens slechts in de distributie kring van uitreiking geldigheid be zitten. Zelfverzorgers mogen de bonnen van de noodkaarten voor die artike len, waarvoor zij zelfverzorger zijn, niet voor de aankoop van die arti kelen aanwenden, doch dienen deze .zorgvuldig te bewaren. Na beëindiging 'van het gebruik van de noodkaarten zijn zij verplicht, deze bonnen bij de distributiediensten in te leveren. Be treffende het tijdstip van inlevering der bovenbedoeld^ bonnen volgt nog een nadere bekendmaking. Voor personen, geboren in de jaren 1930 tot er. met 1939 wordt voor het tijdvak van 1 tot en met 14 October 300 gram kinderdrankpoeder beschik baar gesteld op de.bon „reserve c80", voorkomende op de bonkaart kc 410. terwijl deze personen op bon „reserve c 78" van dezelfde bonkaart 150 gram versnaperingen kunnen kopen. De bonnen voor toiletzeep voor kin deren, geboren in het jaar 1942 of later, en voor waspoeder voor perso nen, geboren in de Jaren 1930 of later, zifllen nog nader worden bekend ge maakt. Het publiek dient de bonkaarten Ka tot en met Ke 411412 zorgvul dig te bewaren, daar de bonnen van deze kaarten te zijner tijd voor het kopen van levensmiddelen zullen worden aangewezen. vwi aoxm nee 'vervolgens Uit. Het is niet aan te raden, een koud sop van waspoeder te maken,aange zien. de silicaten uit dit poeder can neerslaan op het goed en door koud spoelen, zelfs al gebeurt dit *eer zorg vuldig. hiervan niet te verwijderen zijn. zodat er op het goed een grauwe neerslag ontstaat. De vlokken, die nog niet weg zijn, borstelt men met een borsteltje met zeep. Ook bij het was- 250 gram peulvruchten of erwtenbloem DEN HAAG. 26 Sept, In het tijdvak van 1 October tot en met 14 October a.s. geven de bonnen 1—29. 2—29, 3—29 en 4—29 van de noodkaarten. uitgereikt te Amster dam. Delft, Dordrecht, Den Haag. Rijswijk. Voorburg. Wassenaar, Haarlem, Hilversum, Leiden. Rotter dam. Schiedam. Utrecht, Vlftardin- gen en Zaandam, elk recht op het kopen van 250 gram peulvruchten of erwtenbloem. Ter verkrijging hiervan dienen de ze bonnen vóór 1 October a.s. bij de detaillisten te worden ingeleverd, eventueel tegen ontvangstbewijs. Verbod handel in effecten AMSTERDAM. 26 Sept. Met Ingang van 22 September j.l. is elke handel in, alsmede elke overdracht en overschrijving (voor zover deze niet voortkomen uit transacties van voor 5 September 1944) van effec ten. welker verhandeling niet aan stopkoerseh gebonden is. tot nadere aankondiging verboden. ie©inju unuer ue wapens ie komen. De Reichsführer heeft uit waar dering voor het dappere optreden van het Landstormregiment Neder land toestemming verleend - voor de onmiddellijke oprichting van een strijdbrigade Nederland. Mijn op roep is gericht tot alle weerbare Ne derlanders in dit uur van beproeving om onder de wapens "te komen en dienst te nemen bij de Landstorm brigade. Tienduizenden wakkere Ne derlanders hebben sedert jaren in het oosten en het westen gestreden voor ons gemeenschappelijk Ger maans ideaal. Ik ben ervan over tuigd. dat de weerbare mannen, die nog in Nederland 2ijn, ln deze uren hun plicht zullen inzien en gevolg gevend aan de stem van hun bloed onverwijld onder de wapens zullen komen. Alle Inlichtingen en gratis-reisbil jetten worden bij de volgende aan- meldingsburgau's der Waffen-// ver strekt: Den Haag. Korte Vijverberg 5; Amsterdam. Dam 4; Utrecht, Vre- denburg 19; Groningen, Herenstraat 46; Enschede. Hengelosestraat 30; Hengelo, St. Janstraat 5. Leve onze Germaanse Führer Adolf Hitler. Leve Germanië De Führer des //-Oberabschnitts „Nordwest" upd höhere ff- und Polizeiführer gez. Rauter. //-Obergruppenführer und General der PolizeL De verduistering begint heden om 19.30 uur en eindigt om 7.30. Maan onder 0.49, op 17.28. 2 Oct. V.M., 9 Oct. L.K., 17 Oct. N.M., 2A Oct. EK. meer dan 100 vliegtuigen neerge schoten. In he,t gebied aan weerszijden van Eindhoven duren de felle gevechten met de uit de lucht geravitailleerde en verder versterkteEngelse forma ties voort. Ten -oosten en noorden van Nijmegen werden aanvallen van den vijand afgeslagen. Aan het gehele front van Aken tot ten zuiden van Metz ontstonden bij hier en daar hevig wederzijds artillerievuur slechts plaatselijke ge vechtshandelingen. Een eigen stoot troep, die over de Moezel westwaarts diep het vijandelijke achterland was binnengedrongen, liet een Ameri kaans munitiedepót in de lucht springen. In het hoofdstrijdgebied van Calais, dat evenals stad en haven weer onder sterk artillerievuur en onafgebroken bomaanvallen ligt, duren de zware gevechten voort. De andere steunpun ten aan de kust van het Kanaal en van de Atlantische Oceaan melden succesvolle plaatselijke gevechtsactie. Batterijen vèrdragend geschut van de Duitse marine mengden zich ook gis teren met goede uitwerking ln de ge vechten te land "aan het Nauw van Calais en zetten, ondanks zeer hevige vijandelijke luchtaanvallen, de be schieting der Zuidengelse havenplaat sen voort. Ten noorden van Nancy stortten vijandelijke aanvallen ln ons vuur Ineen. Bij en tan zuiden van Chfiteau-Salins namen onze tankfor- m»tles ln energieke aanvallen verschei dene plaatsen, en sloten daarmede een daar nog aanwezige lacune ln het j front. Het zevende Amerikaanse leger heeft ook gisteren ten oosten van de Bov.en-Moezel in het gebied van Epinal en Remiremont zijn aanvallen voort gezet. Tegen onze taal vechtende en steeds weer tot tegenaanvallen over gaand© troepen kon de y 11 and slechts tussen de Duna en de Golf van Riga blijven volgens de plannen verlopen. Troepen der achterhoede sloegen tal rijke vijandelijke aanvallen af. Bij het afslaan van een aanval van &owJet-Russlsche vliegtuigen op het havengebied van Vadsoe haalden Duitse Jagers veertien vliegtuigen om laag. Gevechtsvliegtuigen schoten op 25 September in de wateren van het Vissers-schiereiland een bolsjewisti sche motortorpedoboot ln brand. Formaties vijandelijke vliegers on dernamen terreuraanvallen op het wes telijke rijksgebied, vooral op de steden Osnabrück. Bremen en Hamburg. In de afgelopen nacht vielen snelle Britse formaties Frankfort a..d. Main en Karls ruhe aan. Duitse Jagers en luchtdoel- artillerie van de luchtmacht schoten boven het rijksgebied en boven het Nederlandse gebied 33 vijandelijke vllegbulgen omlaag. Churchill in hef Lagerhuis STOCKHOLM, 27 Sept. Churchill heeit ln het Lagerhuis mededelingen gedaan over de conferentie van Dum barton Oaks. De Britse regering, zo zeide hij, volgt de politiek, om gemeenschappe lijk met de Sowjet-Unle, de Ver. Sta ten en China te geraken tot een over eenkomst Inzake een aantal voorstel len voor een organisatie tot hand having van vrede en veiligheid. De eerste stappen voor dit probleem wer den in Dumbarton Oaks gedaan. Even wel heeft geen der daar vertegenwoor digde regeringen totdusver enige ver plichting op zich genomen. Zou het gelukken, gemeenschappe lijke voorstellen te formuleren, dan zouden deze aan de betrokken regerin gen als basis voor een gemeenschappe lijke conferentie der geallieerden wor den meegedeeld, aldus Churchill. Ook het parlement zou „voldoende gelegen heid" krijgen om over de voorstellen te beraadslagen. nog vier Edammertjes te koop. Volvet en slechts ƒ36 per stuk. Wij lieten ons overhalen en wij waagden 18 huishoudgeld aan een halfje. Ge proefd en gewogen, twee pond onge rijpte wrongel... Rouwkoop, wel wat duürl Twee dagen later bleek onze distri- butiedienst tóch nog te functionne- ren: vól-op kaas in alle wipkels! Ons stukje van een pond op de ingeleverde bonnen kostte slechts negentig cent. En het smaakte béter dan de zwarte! Dora de Boer is de trots van de familie. „Die meid weet zich er door heen te slaan! Nu er geen gas meer is, bakt zij elke dag een vier-ponds wittebrood in een ouwerwets fornuis, dat m^ man voor ƒ200 op de kop heeft weten te tikken. Gelukkig maar, dat we nog flink wat'meel hebben..." Gisteravond hebben de De Boer's nog drie mud aardappelen gekregen. Zij kosten 45 per mud en de beide kerels hebben een tientje en een borrel gekregen voor het thuisbezor gen. Onze groenteboer honoreerde slechts drie bonnen, zodat moeder met vier-en-een-half kilo aardappe- Het gaat om vijftig mud met z'n vijven. Prima anthraciet! Aanvoer verzekerd en tien mud in het hok is wel een goed begin? De kosten? Ieders aandeel zal 250 bedragen en mijnheer De Boer wil vanavond nog weten, of wij er mee accoord gaan. Moeder heeft zo Juist haar huis- houdkas opgemaakt. Er is nog 5.36 tot de dertigste en Vader loopt sinds Vrijdag met 22 centen in zijn zak. Oók tot de dertigste! Zijn scheef-ge- lopen hakken moeten nóg langer mee Toóh wel aardige lui, die van De Boer... Jammer dat wij niet méé kunnen doen. Mevrouw De Boer begrijpt er niets van. „Straks is het geld helemaal niets waard en je kan toch zeker niet in de kou blijven zitten?" De verduistering begint heden om 19.30 uur en eindigt om 7.30. Maan onder 1.57, op 18.08. 2 Oct. V.M., 9 Oct. L.K., 17 Oct. N.M., 24 Oct. E.K. hun plicht vervuld. Alle commando posten van de Waffen- ff en de Weer macht hebben haar dank en waarde ring geuit voor deze Nederlandse frontsoldaten. ZIJ hebben voor het grootste deel tegen Engelse keurcorp sen gestreden en zich dapper gehou den. Vijandelijke strijdkrachten staan op uw' Nederlandse geboortegrond. Sedert vier Jaar hebben wij tezamen met uw Nederlandse leider gewerkt aan het weerbaar maken van het Nederlandse nationaal-soclallsme. Thans, nu uw vaderland bedreigd ls, thans nü elke vlerkante meter vader landse grond kan en moet worden verdedigd, ls het de plicht van u allen, ln de dienstplichtige leeftijd onder de wapens te komen. De Reichsführer ff heeft uit waar dering voor het dappere optreden van het Landstormregiment Nederland, toe stemming verleend voor de onmiddel lijke oprichting van een strijdbrigade Nederland. Mijn oproep ls gericht tot alle weerbare Nederlanders m dit uur van beproeving om onder de wapens te komen en dienst te nemen bij de Landstormbrigade. Tienduizenden wakkere Nederlanders hebben sedert Jaren ln het oosten ep het westen gestreden voor ons gemeenschappelijk Germaans Ideaal. Ik ben ervan over tuigd. dat de weerbare mannen, die nog ln Nederland zijn, ln deze uren hun plicht zullen Inzien en gevolg gevend aan de stem van hun bloed stnja ré land en n-jilten.naiir aan vallen vooral op de in het gevechts- gebied bij'Oosterbeek opeengedrongen vijandelijke strijdkrachten, een vrij groot aantal vliegtuigen werd neer geschoten. Montgomery hergroepeert De moeilijke positie van de Britten in de smalle corridor tussen Eind hoven en Nijmegen ls voor Mont gomery blijkbaar aanleiding gewor den om zijrr strijdkrachten te her groeperen. Het eerste Canadese leger moest zijn rechtervleugel verder tot in het gebied van Antwerpen ver- onverwljld onder de wapens zullen komen. Zij, die dienst nemen, moeten zich melden bij de bureau's van het Ersatzkommando Nordwest ln Den Haag, Amsterdam of Hengelo. Leve onze Germaanse Führer Adolf Hitler. Leve Germanië De Führer ff Oberabschnitts „Nordwest" up:! <_re u- und Po lizeiführer gez. RAUTER, if-Obergruppenführer und General der Pollzel. tcnissen der laatste weken. Zeker is, dat de stemmen in het geallieerde kamp, die meenden een aanstaande zegevierende beslissing en een spoedig einde van de oorlog te kunnen voor spellen, nog enkele weken geleden geenszins zonder reële achtergrond waren. Thans moeten zij toegeven, dat de dingen grondig zijn gewijzigd. De ge vechten in het gebied van Nijmegen zijn nog niet geëindigd. Vast staat echter, dat de afloop van de gehele actie waarschijnlijk niet met de ver wachtingen van den vijand in over eenstemming zal zijn. In elk geval is de opensplijting van het Duitse front niet bereikt. De Duitsers kunnen me,t recht spre ken van het wederopbouwen van een Westelijk front. Het belangrijkste is bereikt: de gebeurtenissen in het Wes ten worden niet meer, zoals nog enkele weken geleden ih Oost-Frank rijk en in België, eenzijdig bepaald door de activiteit van den aanvallen den vijand en de richting van zijn pantsertroepen. Operaties voor Dalmatië BERLIJN, 27 Sept. De Engelsen en Amerikanen hebben hedenochtend met sterke zee- en luchtstrijdkrach ten over een breed front de eilanden groepen voor de kust van Dalmatië aangevallen. De actie is op het ogen blik nog gaande. De Engelse en Amerikaanse strijdkrachten ontmoe ten daarbij hevige Duitse tegenstand In militaire kringen van de Rijks hoofdstad zegt men hleióver, dat deze actie in dë Adriatische Zee ongetwijfeld een landingspoging van* de westelijke geallieerden betekent.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1