HET DAGBLAD Gevechten met nieuwe formaties bij Nijmegen VOOR LEIDER EN OMSTREKEN Duitse weermachtsberlchten Distanciëring in W.-Nederland Vijf uren fietsen Duitsland beschikt over belangrijke militaire en economische reserves Wonderbare visvangst M Zware strijd ten w. van Groesbeek Capitulatie werpt haar schaduw over het Finse volk Scherpe acfie in de Sowjetpers Strijd bij Aken beqin van afweerplan De vlag in sjouw Lodewijk van Deyssel gehuldigd HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER. 24 Sept. Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: In Midden-Nederland heeft de vijand gisteren opnieuw vrij ster ke strijdkrachten uit de lucht neergelaten, met het zwaartepunt in de streek ten zuiden en zuid oosten van Nijmegen. Eigen troe pen gingen terstond tot de tegen aanval over. De zware gevechten zijn nog a?tn de gang. De eigen distanciëringsbewegingen in Wes telijk Nederland nemen het voor genomen verloop. Zuidoostelijk van Aken en aan het Eifelfrónt werden ook gisteren alle aanvallen van den vijand afgeslagen. De sterke aanvallen van den vijand oostelijk van T unéville leidden tot aanvankelijke resultaten, maar wer den vervolgens opgevangen. Sinds het begin der gevechten hebben onze tankformaties hier 106 zware Ameri kaanse .,Sherraan"-tanks vernietigd De in de bruggenhoofden Epinai en Remivemont vechtende eigen troe pen werden na -zware strijd op de Oostelijke oever van de Moezel te ruggenomen. De verbitterde straat gevechten in Remiremont duren nog voort. Ten Zuiden van de stad wer den talrijke aanvallen k van den vijand afgeslagen Een' penetratie werd in een tegenstoot gezuiverd. In Boulogne bieden de resten der bezetting in hun steunpunten ten Zuidc van de haven altijd nog zeer dapper verzet. In St. Nazaire en Lo- rient bleven vijandelijke aanvallen vruchteloos. Marine-batterijen voor d.e lange afstand namen Folkestone en Dover doeltreffend onder vuur. Het gebied van Groot-Londen lag ook gisteren onder het zware vuur van de VI. In Italië behaalde de vijand in ook gisteren voortdurende zware ge vechten in het gebied van Firen- zuola geringe terreinwinst, nadat verscheidene aanvallen met zwape verliezen mislukt, waren door de eige afweer. Aan de Adriatische Zee werden bij oplevende ge^echtsactivi- teit verscheidene plaatselijke aanval len van den vijand afgeslagen. Uit zuidwestelijk Zevenburgen wordt melding gemaakt, van onafge broken plaatselijke gevechtsactivi teit. Aan weerskanten van Thoren- burg zijn nieuwe .doorbraakpogingen van den vijand mislukt door de taaie afweer en door succesvolle tegenaan vallen van Duitse en Hongaarse tankstrijdkrachteii Bij vergeefse aanvallen van overmachtige Roe meense formaties in de streek ten zuiden van Neumarkt, leed de vijand zware verliezen. Plaatselijke aanval len der bolsjewieken in de punt van Szeklen en in de oostelijke karpaten bleven vruchteloos. Voor de Karpathenpassen in het gebied ten zuiden van Sanok en Krosno duren de zware gevechten voort. Tegenaanvallen van onze tankstrijdkrachten en grenadiers ver hinderden ook gisteren de vijande lijke doorbraakpogingen. Onze ge pantserde aanvalsgroepen hebben zuidwestelijk van Mitau tot dusver- 91 tanks en 184 stukken geschut van den vijand vernietigd of buit gemaakt. De in de Noordelijke sector voort gezette aanvallen van massale bol sjewistische infanterie- en tankstrijd krachten, werden ook gisteren onder vernietiging van talrijke vijandelijke tanks afgeslagen of opgevangen. For maties van de luchtmacht mengden zich met succes in de verbitterde ge vechten. Ondanks sterke druk der bolsjewisten gaan de bewegingen van onze troepen volgens de plannen door. De luchtmacht schoot de beide laatste dagen aan het Oostelijke front 73 vijandelijke vliegtuigen neer en vernietigde 51 tanks, eenige hon derden voertuigen en talrijke kanon nen. Bij gevechten tegen benden in Noordoostelijk Slowakije werden vol gens voorlopige berichten meer dan veertig sowjetcommissarissen gevan gen genomen. Overdag ondernomen aanvallen van Amerikaanse bommenwerpers waren gericht op enige plaatsen in Zuidoost-Duitsland en in het Sude- tenland. Des nachts vielen Britse bommen weipers Rijnlands-Westfaals industriegebied en vooral de steden Neuss en Düsseldorf aan. Strijd krachten der luchtverdediging scho ten boven het rijksgebied en het Ne derlandse gebied 32 Amerikaanse vliegtuigen omlaag. Contact Zuiden Midden Nederland verbroken Het Weermachtsbericht van Zater dag luidde: Terwijl ons afweerfront ten Noor den van Nijmegen zich tegen zware vijandelijke aanvallen handhaafde, is het onzen uit het Oosten en Wes ten aanvallende formaties gelukt bij Veghel het contact tussen de vijan delijke strijdkrachten in Zuid- en Midden-Nederland te verbreken. Alle pogingen van den vijand tot uitbrei ding van zijn penetratiegebied bij Eindhoven mislukten in verbitterde gevechten met grote verliezen voor den vijand. In Midden-Nederland werden de 21ste September dertig vijandelijke pantserwagens stukgeschoten. In het kader van onze- distancië ringsbewegingen inWést-Nederland bracht een beveiligingsdivisie dei- marine met vaartuigen van allerlei aard, onder zware luchtaanvallen en on'danks het slechte weer, sterke troepenformaties met hun uitrusting aan wapenen en gereedschappen, in onvermoeide operaties overdag en des nachts, .over de mond van de Schelde terug. Krachtige aanvallen van den vijand in het gebied ten Zuidoosten van Aken werden in zware gevech ten afgeslagen. Een eigen tegenaan val wierp den vijand naar zijn begin- stellingen terug. Daarbij werden twaalf pantserwagens/en gepantser de verkenningswagens vernietigd en verscheidene stukken geschut buit gemaakt. Aan' het Eifelfrónt wonnen onze troepen in de tegenaanval tijdelijk verloren gegaan terrein aan de Westwall- terug en zuiverden zij de rest van het vijandelijke bruggen hoofd over de Sauer ten Noordwes ten van Echtemach. De vijfde Ame rikaanse pantserdivisie leed hier grote bloedige verliezen en verloor meer dan veertig pantserwagens en gepantserde verkenningswagens. Ten zuiden van Metz plaatselijke gevechtsactie. In het gebied van Lunéville duren de zware gevechten voort. Een eigen tegenaanval ten zui den van Chateau Salins wierp den sterkeren vijand tci-ug. Bij Lunéville krachtige vijandelijke druk naar het Oosten. Alle aanvallen mislukten dooi de hardnekkige tegenstand van de eigen troepen. Aan de Boven-Moezel heen en weer golvende gevechten bij Epinal en Remiremont. Ten zuiden van Remire mont werden verscheidene vijande lijke aanvallen afgeslagen. De versterkte havens in het Wes ten, in het bijzonder Boulogne, Calais en Duinkerken, liggen nog steeds onder zwaar artillerievuur en voorts durende bomaanvallen. Ten noorden van Lucca en Pistoia bleven met pantserwagens uitgevoerde aanvallen van deh vijand zonder suc ces. In het gebied ten noorden van Florence zette de vijand zijn zware met overmachtige strijdkrachten en krachtige artillerie uitgevoerde aan vallen de gehele dag voort. In verbit terde gevechten, waarin talrijke aan vallen met grote vijandelijke verliezen werden afgeslagen, kon de vijand zijn penetratiegebied bij Firenzuola uit breiden. Aan het Adriatische, front ook de 22ste September slechts plaatselijke gevechten. In zuidwestelijk Zevenburgen duren de plaatselijke gevechten voort. In de Szeklerpunt ging de vijand tot de aanval over. Hij werd in harde ge vechten afgeslagen. Op twee Denetra- tieplekken zijn tegenaanvallen van Duitse en Hongaarse troepen aan de gang. Ten zuiden van Sanok en Krosno gaat de afweerslag met onvermin derde hevigheid voort. Onwankel bare afweer en vastberaden tegen aanvallen van onze pantserstrijd krachten en grériadiers deden de bol sjewistische door.braakplannenook gisteren mislukken In de centrale sector bleven enkele plaatselijke aan vallen van den vijand ten zuiden van Memel zonder succes. Onze gepant serde aanvalsgroepen brachten ten zuidwesten van Mitau opnieuw stel lingsverbeteringen tot stand en sloe gen vijandelijke tegenaanvallen af. De gevechten in de noordelijke sector zijn bijzonder hevig geworden. Onze dappere divisies boden, onder steund dgor eigen eskaders slagvlieg tuigen de pas aangevoerde Sowjet- Russische formaties zeer hardnekkig verzet. Terwijl talrijke vijandelijke pantserwagens werden stukgescho ten, werden alle Sowjet-Russische doorbraakpogingen over het alge meen afgeslagen of opgevangen. De bevolen distanciëringsbewegingen in Noord-Estland verliepen ook gisteren volgens de plannen en ongestoord door den vijand. Duitse jagers vernietigden in de wateren voor Memel een uit zeven torpedovliegtuigen bestaande vijan- lijke formatie en verhinderden aldus een aanval op een Duits convooi. Vijandelijke bommen wei-pers on dernamen overdag, met gebruikma king van het voor de afweer bijzon der moeilijke weer. terreuraanvallen op Kassei en München. Vijftien vier motorige bommenwerpers werden neergeschoten. Pierre Benoif gearresteerd STOCKHOLM. 24 Sept. De bekende Franse schrijver Pierre Benoit, lid van de Académie Fran- gaise. is volgens een „bericht uit Parijs in Göteborgs Morgonposten als „collaborationist" gearresteerd. Ie JAARGANG No. 225 MAANDAG 25 SEPTEMBER 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Tel. 24996 - Postgiro 184120 - Abonnementsprijs 21 ct. per week ot 2.73 per kwartaal. Losse nummers 5 ct. Vogels fluiten in de klare herfst morgen. Oeverlopers, trekvogels uit het hoge Noorden, die hun broed gebied verlaten hebben en thans koers zetten naar Zuidelijker landen. Zij wieken over de vervalende wei landenover de bossen die nu getooid zijn met rood en geel en bruin van verwelkend blad,' over de vlammend- paarse heidevelden. Zij vliegen oper de meren, die parelblank en rimpel loos liggen op deze schone herfst morgen, over de kleine dorpen waar tuinders werken in de hoven en het vee te herkauwen ligt tegen de pol derdijk. Zij vliegen over heel dat aandoenlijk-menselijk bedrijf, recht toe recht aan naar heVZuiden, waar de warmte is en het rijke voedsel- gebied. Er staat een man in de polder en kijkt de vogels na. Wat denkt die man? Hij denkt, dat vijf uren fiet sen van zijn woning de oorlog woedt. Daar rijden de tanks grommend en xmurspuwénd over het 'land, door de steden. Daar sneuvelen jonge men sen, ver van huis. ver van allen die hen lief zijn. Daar storten huizen in en met 'die huizen verwachtingen, hoop, vreugde.'liefde. De man kijkt de vogels na. die voortwieken in de ijlblauwe lucht. Hij zou wel mee willen, weg uit deze toereld der mensen, weg uit al deze ellende, die morgen ook hèm berei ken kan. Wat is vijf uren fietsen? Hij ziet de vruchtbare eirond -aan zijn voeten, waar hij op gewerkt heeft, jaren lang, waar zijn vader op geiverkt heeft en zijn grootvader. Hij ziet de lage hoeve tegen de düfc, waar hij woont met zijn vrouw en kinde ren. Hij ziet het blad van de peppels dat vergeelt, vanmorgen heeft hij zijn erf er van schoongeveegd. Hij ziet de troepen trekvogels''vliegen door de klare morgen. Mooi is de wereld om hem heen. Mooi, rustig en vertrouwd. Maar op vijf uren fietsen van hem vandaan grommen de. tanks en. vallen jonge mannen kreunend in het gras. Hij begrijpt het niet. Hij denkt: „Mijn god, wat is de wereld mooi. En wat hebben wij mensen er van ge maakt." ï)e voorhoede der formatie grenadiers heeft vijandelijke duikvliegers op gemerkt. Dadelijk zoekt zij dekking in de greppels en ieder volgt gespan nen de koers der vliegtuigen. Foto Hoffmann-Stapf Artikel van dr. Göbbels in „Das Reich" BERLIJN. 22 Sept. In dc aan vang van zijn wekelijks artikel in bet weekblad „Das Reich" dat tot op schrift draagt ,.De hogere wet", stelt rijksminister dr. Göbbels allereerst vast, dat Engeland en de Ver. Staten peet hebben gestaan bij de Jongste gebeurtenissen in enige randstaten van Europa. Engeland en de Ver. Staten, zo schrijft hij o a„ hebben de oorlog ge bruikt om het Kremlin hulp te ver lenen. De gevolgen van deze misdadige handelwijze worden thans .zichtbaar. Men heeft wind gezaaid en oogst thans storm. Rondom Europa mar cheert de rode anarchie op. Dat het Duitse rijk thans het enige bolwerk tegen het bolsjewisme vormt, leert een vluchtige blik op de kaart. De Engelsen en Amerikanen kunnen ln het Westen slechts daardoor militaire successen behalen, omdat wij in het oosten, met grote delen van onze strijdkrachten gebonden zijn en de Sowjets verkeren alleen daardoor ln de mogelijkheid de zuidoostflank op te rollen, "omdat wij ons met aanzien lijke troepencontin genten tegen dc westelijke mogendheden moeten hand haven. Moscou profiteert Niemand zal over het hoofd kunnen zien, dat het Kremlin deze situatie naar beste krachten uitbuit. Het past ln de landen, die het zich als offer heeft uitgezocht, dé oude bolsjewisti sche praktijken toe, d.w.z, het brengt dc nationale leidingen, die te zwak van karakter zijn om ook ln moeilijke omstandigheden zich tégen het bolsje wisme te verzetten, ten val. ontwa pent haar strijdkrachten, dwingt het recht van doortocht voor het rode leger af. bezet de beslissende strate gische punten van het desbetrolfende gebied, en daarna steekt ln de grote Steden de anarchie het hoofd op. Het rode leger betreedt geen land /.onder een heidér doel en een onwankelbaar programma mee te brengen. Men vraagt zich slechts af. of de openbare mening der wereld Inderdaad zo dom ls. als zij schijnt te zijn. of zich maar zo dom houdt. Maar datN ls voor het effect tamelijk onverschillig. Doorslag gevend blijft, dat de al naar gelang van de toestand verschillende metho den van het - bolsjewisme steeds tot hetzelfde doel voeren, en dat het doel. wanneer het eenmaal bereikt ls. defi nitief schijnt te zijn. Men zou het slechts met geweld van wapenen kun nen veranderen. Maar waar staat dit ln de getroffen landen nog in voldoende omvang ter beschikking? Wij bevinden ons ln het zesde oorlogsjaar. De volken, die geen idealen hebben, waarvoor het de moei te loont te strijden en te volharden, zijn moe en uitgeput. Wie in deze situatie bij zijn krachten en ook op zijn post blijft, voor hem ls de over winning zo goed als zeker. Wie echter zijn kracht verliest of niet meer ge bruiken wil en zijn post verlaat, die ondertekent daarmede ook zijn eigen doodvonnis. Valse illusies Onze vijanden geven zien aan be driegen jke illusies over. wanneer zij hopen dat wij de een of andere dag toch zwak zullen worden en de witte vlag hijsen. Niemand ln Duitsland denkt daaraan ook maar. Hoe langer de oorlog duurt, des te duidelijker wordt het ons allen, waarom het daar bij voor ons gaat. Onze vijanden ech ter is het duidelijk, dat met het be reiken van de Duitse rijksgrens voor hen de moeilijkheden pas beginnen. De zomer van dit Jaar. waarvan onze vijanden het op de knieën brengen van het Duitse rijk hadden verwacht, ls voorbij. Bij alle moeilijkheden, die wij in de afgelopen weken en maanden moesten doorstaan, is wel gebleken dat het Duitse weerstandsvermogen op geen enkele wijze gebroken of zelfs maar aangetast ls. Het ls dapper en manhaftig gehandhaafd en neemt zelfs, ln tegenstelling met de wensen De aardappeloogst is in volle gang. Vrouwen die het op de ouderwetse manier doen nl. met de greep. Foto C.N.F.-Hartgerink) ijn vriend Korneel sloeg een vera deegje aan en liet zijn tuigje zakken hchter een kroosdam-' metje. waar wat kleine rietvoorn te spelen lag. Hij rolde een piraatje van eigen teelt en keek eens naar dc lucht, die echt herfstig-fris was, met vele kleine schapénwolkjes en een mat zonnetje schijnend over de reeds vaal wordende weilanden. Tjaaa, dat was nog in de dagen van olim. zei Korneel. Toen kon je voor een paar guldentjes een auto huren voor. een hele Zaterdagmiddag tot Zondagavond. Dan gingen we met een man of vijf, met die lan ge van de hoek. dien chauffeur, aan het stuur. Man, wïiar wij nietgeweest zijn.. Even zweeg hij. Hij keek smarte lijk naar zijn pen die geen leven hoegenaamd verried, en cv was op recht verlangen in zijn stem, toen hij vervolgde: Ken je het Zwarte Water bij Zwol? Né! Da's je water tje. Daar moest je eerst met je top- endje de vis opzij douwen eer je je aasje kon latenv zakken. Af fijn, we komen daar. op een Zaterdag middag, een uur of zes schat ik. De wagen bij een boer gestald, onze bullen achtergelaten in de hooiberg waar we zouden slapen, wij naar dat Zwarte Water. Ik leg nog niet goed en wel in. of daar zeilt een rooie rijer van een pond of zo het water uit. We waren met zijn vieren. De anderen waren even later klaar, leg gen in. beet, en zo ging het door. Man. man, wat een liefhebberij. Dat water is daar drie meter, diep maar we visten op één meter, vlak tegen dc rietkragenaan. Van zessen tot half tien visten we. Toen lag mijn bootje half onder van de vis. Allemaal van die mooie rijers, van die rietvoorns, weet je wel? Het was of ze zich zelf ophingen. Afijn, wij naar de hooiberg en sla pen. En de volgende morgen om vier uur deruit, weer beginnen. Op één meter diepte natuurlijk en op het zelfde plekkie. Geen léven, manToen leg ik eenbeetje dieper, twee meter, en daar kwamen ze weer, achter me kaar. De anderen óók een meter die per. Hebben we daar met zijn vieren die dag vierhonderdennegentien rooie rijers gevangen! Lachrimpeltjes kwamen op zijn ge zicht. Hij spuwde eens krachtig in het water, ging toen verder. Afijn, wijlie alles in die auto la den, hé? En toen we thuis kwamen, ach man, de hele buurt liep uit. We hadden van dien boer een paar platte kisten geleend en daar stalden we de boel op uit. Dik honderdvijftig kilo vis. Maar nou komt 'et mooiste Hij wachtte even, grirtnikte weer bij de herinnering. Toen \ye die beesten gingen schoonmaken, en de hele buurt was bezig, want iedereen had vis van, ons gekregen, haddenhadöën ze alle maal een lintwurm in! Hahaha! Een lintwurrem, stük voor stuk. Die bees ten hadden natuurlijk de geeuwhon ger man, die vlogen op dat aassie af! Een reguliere lintwurrem. allemaal! Ik lustte ze nietv Korneel zweeg. Hij liegt nooit, dus ik heb bet verhaal genoteerd en geef het weer. Ik geloof Korneel. Rots vast. van den vijand, wederom toe. Wij vormen ons zowel op militair gebied als op dat der oorlogseconomie operatieve reserves, die voor de ko mende beslissingen van doorslaggeven de betekenis -zullen zijn. Het zal niet lang meer duren of wtj leven op deze beide gebieden niet meer van de hand ln dé tand. degh zijn weer :n staat te werken volgcC.ö een ver vooruitziend plan. Men kan als Duitsers slechts met trots spreken van het hoge oorlogs- moreel. dat ons volk ln deze oorlogs- weken erf -maanden aan de dag legt. Ons volk stelt de verwachtingen niet teleur.- welke zijn leiding ln zijn standvastigheid heeft gesteld. De fout, die wij in Novenber 1918 gemaakt hebben, en die wij zo duur betalen moesten, uiteindelijk zelfs met deze oorlog, zal zich nooit meer herhalen. Nooit zullen onze vijanden ons ter aarde werpen, nooit ons het zwaard uit de hand slaan. Nooit zullen wij aflaten van ons goed recht van leven en in vrijheid ons .leven naar eigen wil vorm te geven Wij zijn ondanks alles op de Juiste weg. Dat zal de toe komst bewijzen. Tankslag woedt aan de Zuid Willemsvaart BERLIJN, 24 Sept. Het Intcm. Informationsbüro meldt van het Westelijke front: ln het Nederland se penetratiegebied duurden de ver bitterde gevechten *oij Veguel, waai de Duitsers de verbinding tussen de geallieerde troepen in Midden- en Zuid-Nederland hebben doorgesne den, de gehele dag en des nachts bijna zonder onderbreking voort. De Britten hebben het grote ge vaar. dat de Noordelijk van Veghel in zware gevechten verwikkelde for maties bedreigt, duidelijk ingezien en stellen wanhopige pogingen in het werk, de verbinding te herstellen. Dc tankslag om de brug over de Zuid-Willemsvaart heeft nog geen beslissing gebracht. Westelijk van St. Oedenrode alsmede Zuidoostelijk van Veghel hebben de geallieerden op nieuw •yalsc-hermjagers neergelaten, die nog tijdens de landing onder zeer zwaar vuur genomen en onver wijld door reserves werden aangeval len. Alle pogingen dezer valscherm^ troepen, zich uit hun isolement los té maken, mislukten. In de streek van Arnhem werd de rest van de vernietigde eerste Engelse luchtlandingsdivisie in een concen trische aanval in verscheidene groe pen gesplitst. Van Nijmegen uit ruk ten de Britten gisteren naar het Noorden op om deze resterende groe pen, die op het punt staan vernietigd te worden, nog hulp te verschaffen. De stoot werd echter opgevangen en de vijand verdreven. In de late avond uren lieten de Britten wederom vrij sterke strijdkrachten uit de lucht neer. Zware gevechten zijn aan de gang, ten westen van Groesbeek. Van Aken tot de Zwitserse grens werden alle aanvallen der Amerika nen gisteren afgeslagen of opgevan gen Sinds het begin der tegenaan vallen van Duitse tankformaties wer den zuidoostelijk van Lunéville 108 Sherman-tank's vernietigd. Ten zuiden van de haven van Boulogne bieden afzonderlijke Duitse steunpunten altijd nog tegenstand. Eerste verkiezingsrede van Roosevelt STOCKHOLM. 24 Sept. Sinds de aanvaarding der candidatuur voor een vierde ambtsperiode heeft- presi dent Roosevelt voor de radio zijn eerste verkiezingsrede gehouden. Hij noemde het de dringendste taak de oorlog zo spoedig mogelijk en met zo gering mogelijke verliezen te laten aflopen en een internationale organi satie voor de tijd na de oorlog op te richten. In eigen land, zo zeide hij. staat nog een andere taak te wachten, n.l. het bedrijfsleven om te schakelen van oorlogs- op vredesdoeleinden. In zijn verdere uiteenzettingen ver weerde Roosevelt zich tegen de aan vallen der republikeinen. Hij. beweer de, dat de republikeinen het geweest zijn, die het onmogelijk gemaakt heb ben zich op de oorlog, die men kon zien aankomen, voor te bereiden. Philippijnen in oorlog met Engeland en de V.S. TOKIO, 23 Sept. De president van de Philippijnse republiek, Lau rel. heeft hedenochtend verklaard, dat de Philippijnen zich in oorlog bevinden met. de Ver. Staten en het Britse Imperium. STOCKHOLM. 23 Sept.. Het Intern. Informationsbüro meldt: De capitulatievoorwaarden dei- bolsjewisten. die niet eens in haar gehele omvang bekend gemaakt zijn. heoben in geheel Finland grote ont steltenis en een algemene depresse gewekt. Men Vraagt, algemeen: „Als dit de wapenstilstandsvoorwaarden zijn. hoe zal dan de vrede er uit zien?" Bijzonder on terend acht men de bepalingen, volgens welke alle natio naal gezinde Finnen aan Moscou moeten worden uitgeleverd en oorlog moet worden gevoerd tegen de vroe gere wapenbroeders. Vooral omdat dezen de Finse bevolking bij de evacuatie der afgestane gebieden tot de laatste- dagen- hebben geholpen door het beschikbaar stellen van colonnes vrachtauto's en daar de houding van den Diütsen soldaat tegenover het Finse volk onveranderd is gebleven. Dat de bolsjewisten .hunnerzijds er niet aan denken zich aan het wapen stilstandsverdrag te houden blijkt alleen reeds hieruit, dat zij reeds op 9 September, dus lang voor het. vast gestelde begin der ontruiming, trachtten de zich1 distanciërende Duitse troepen de weg te versperren. Zij hebben daarbij in alle sectoren zo gevoelige nederlagen geleden, dar zij deze pogingen spoedig hebben ge staakt, een bewijs temeer, dat de bolsjewistische troepen, die aan andere frontsectoren gebonden waren, voorlopig niet in staat waren tot een offensief tegen Finland. Overal waar zij met de achterhoede van de Duitse troepen in contact kwamen, hebben zij gevoelige verlie zen geleden. Vooruitgedrongen gemo toriseerde en gepantserde formaties werden afgesneden en vernietigd. Tot botsingen tussen Finse en Duitse troe pen is het tot dusver nergens ge komen.» De Zweedse regering heeft toestem ming verleend aan de bewoners van de Finse gemeenten Enontekis, Muonio en Kittila om naar Zweden te komen. De vluchtelingen worden met behulp van veerboten naar de Zweedse oever van de Muonio-rivier gebracht, die de grens vormt tussen Zweden er Fin land. Voorlopig zullen zij in verzamel- kampen, die op de weg van Kare- luando naar Oevretornea liggen, wor den ondergebracht.' •Volgens een bericht van Tete uit Haparanda zijn tot Donderdagavond U gebruikt toch uw telefoon niet bij luchtalarm of bominslag? (Voorlichtingsactie hoofdin spectie luchtbescherming In Londen zijn 900.000 huizen onbewoonbaar STOCKHOLM, 24 Sept. Ook in de 'afgelopen nacht waren volgens radio Londen V. 1-aanvallen gëricht op de zuidelijke Engelse graafschap pen en op Groot-Londen. waarbij ver liezen en schade zijn ontstaan. Radio Londen meldt voort, dat 900.000 huizen die bij de V.l aanval len beschadigd zijn, deze winter niet meer bewoond kunnen worden, in dien zij niet tijdig worden hersteld. Er zijn evenwel geen werklieden voor beschikbaar. De nood is zo groot, dat Bevin. de minister van arbeid, alle mannen, die iets van huizenbouw en herstelwerkzaamheden afweten, heeft opgeroepen, te helpen. Tevens heeft hij zich tot de werkgevers gericht dc mannen vrij te geven om ter stond hulp te kunnen verschaffen. Nieuwe luchtaanval op Manilla TOKIO, 24 Sept. De Amerika nen hebben de 22ste September een tweede, vrij grote luchtaanval op Manilla ondernomen. Des ochtends verschenen ongeveer 200 vijandelijke vliegtuigen in vier golven boven de stad. Zij bombardeerden in hoofd zaak haveninstallaties en_ vliegvelden. Enkele vijandelijke toestellen wier pen ook bommen op wobnwijken en beschoten de burgerbevolking met machinegeweren. Een kerk werd vernietigd en talrijke woonhuizen werden beschadigd. Bij deze aanval heeft de Japanse afweer, naar intussen is vastgesteld, vijftien vliegtuigen vernietigd. Een derde aanval vond in de namiddag plaats. a Hospitaalschepen uit de lucht aangevallen BERLIJN. 23 Sept. Naar In- terinf van zijn marine-correspondent verneemt, hebben vier vijandelijke jachtbommenwerpers op 13 Septem ber op een arm van de Westerschel- de een duidelijk gekenmerkt hospi taalvaartuig aangevallen en tot zin ken gebracht. Een tweede hospitaalvaartuig, dat uitliep om de 46 gewonden, die zich op het eerste vaartuig hadden be vonden, te redden, werd, nadat het achttien gewonden aan boord had genomen» eveneens door vier jacht bommenwerpers aangevallen, die een twintigtal bommen lieten vallen en daarna met de boordwapens vuurden. Dit vaartuig liep schade op en moest op het strand gezet worden. Hier werden de uitgeladen gewonden weer door twee jagers met de boordwa pens aangevallen, waarbij twee hun ner gedood werden.In totaal wor den 23 gewonden vermist. Een roo- de-kruisvlag op het vaartuig werd meermalen doorschoten. De minister-president van de uit geweken Belgische regering. Pierlot, is met alle leden van zijn kabinet afge treden. De Finse regering heeft de diplo matieke betrekkingen met Japan ver broken. De Duitse beveiligingen tegen de luchttroepen BERLIJN. 24 Sept. Omtrent de militaire gebeurtenissen in het Wcs^ ten, vooral t.a.v. de verspreiding der tussen Eindhoven en Arnhem neer gelaten gecombineerde Engels-Ameri kaanse luchtlandingstroepen over een gebied van ca. 70 km. lengte, merkt heden de „De utsche Allge- meine Z e i t u n g" op: De betrekkelijk sterke verspreiding der luchtlandingseenheden over een terrein dat hoogst, onoverzichtelijk is. doorsneden als hét wordt duor* véle kanalen en stromen, is op zich zelf volstrekt niet overeenkomstig het wezen van het optreden van lucht landingstroepen. dat gericht is op de ^o- steïk mogelijke vorming van zwaartepunten. Dit geeft roden tot de veronderstelling, dat in het ge- bruik der geallieerde luchtlandings- legers minder een baanbrekend be gin voor een grote operatie te zien valt dan wel de poging, een uit komst te hebben om, een vastgelo pen operatie weer op gang te bren gen. De puitse leiding is door deze maat regel niet verrast. De Duitse bevei ligingen hebben snel en doeltreffend de strijd kunnen opnemen tegen de afzonderlijke groepen der luchtlan dingsdivisies, die snel in een aantal eilanden van verzet werden omsin geld. Reeds thans kan gezegd, dat Eisenhowers hoge troefkaart niet zo is uitgevallen als in zijn plannen heeft gelegen. De felheid van de strijd in het gebied van Aken. een strijd die nog in het beginstadium is van de syste matische opbouw van het Duitse af weerfront, zal den Amerikanen een voorproefje geven van hetgeen zij op Duits rijksgebied kunnen verwach ten. Hetzelfde geldt voor de zuide lijkste legergroep van Eisenhower, bestaande uit het zevende Ameri kaanse leger, dat van de Middelland se Zee door het Rhónedal optrekt en het nieuw gevormde negende Ameri kaanse leger. - x De zo bereikte versterking van deze legergroep heeft wel een n trk- bare verscherping van de strijd in de zuidelijke sector teweeggebracht, evenwel voor werkelijk beslissende vorderingen in de richting van het rijksgebied is deze versterking te laat gekomen. Kind dronk creoline AMSTERDAM. 23 Sept In een woning aan de Kortg Prin sengracht heeft een tweejarig jon getje gistertniddag in een onbewaakt ogenblik gedronken uit een fles cre oline. De G.G.D. heeft het ventje in ernstige toestand naar het Binnen gasthuis vervoerd. De leider der Amerikaanse com munistische partij, Browder, heeft be kend gemaakt, dat de communisten de herkiezing van Roosevelt zullen steu nen. in Haparanda u't Finland 14 516 per sonen en 5743 huisdieren aangekomen. Sowjetpers in het geweer Bijna gelijktijdig met de. publicatie van de wapenstilstandsvoorwaarden begon de Sowjetpers met hevige aan vallen op Finland. Naar de Britse berichtendienst uit Moscou meldt, schrijft de „Iswestlja". dat geen enkele Duitse soldaat ontwapend of aanhet Scwlctccmmando overge geven is. Veeleer zijn de Finse autori teiten de Duitsers behulpraam zonder ontwapend te worden het land te ver laten. Het blad voegt er aan toe, dat in een dergelijke toestand elke dag en ieder uur kostbaar zijn. Ook de „Rode Ster" beklaagt zich er over, dat de Duitsers zich nog ln Petsamo bevinden, welke haven Finland vol gens de wapenstilstandsvoorwaarden aan de Sowjet-Unie moet overgeven. Waar ligt ons lot. op het land. het vasteland of op de zee? Wie het zich op het ogenblik afvraagt, vindt geen antwoord, vindt -geen gedachten voor de toekomst. Vroeger werd er met meer gemak over een eeuw gesproken dan nu over een uur. Onze gedachten staan stil. gaan terug. En dan volgen wij de' blik van de historieschrijvers en wij lezen hun werken, die nu nog verschijnen. Er is bij die werken nog altijd meer, dat ons lot op de zee zoekt dan op het land. Een bewijs daarvan is wel de bijzondere prachtige uitgave van „De Nederlandse vlag on de wereld zeeën". die de strijd en nood ten spijt bij Scheltens en Giltay nog op de zelfde royale wijze als vroeger ls blij ven verschijnen. Op het monumentale dikke deel over onze ontdekkingsreizigers is ge volgd het droef verhaal van schip breuk. muiterij en zeeroof, dat de karakteristieke titel „De vlag in sjouw" kreeg. De idealisering, waartoe elke romantisch aangelegde zielin historische zaken gemakkelijk komt de heer Moïlema erkent dat ruiter lijk vond in dit stuk harde realisme een goeda tegenpool. De roemrijke Compagnie gaf meestal lagégages, zedelijk werden de pioniers er ook niet beter op in die rauwe tijd. Grote karakters als Coen tekenen zich af tegen een donkere achtergrond. Hier zijn de reizen van de Arnhem (1661». waarbij het schipbreukelingen- paradijs Maritius verkeert in een Compagnieshei, de schipbreuk van de Stavcpisse, het aflopen van de Nijenborg (1763) cn de bewogen historie van den blderfameusten zee rover Claes Compaen. Schipbreuk, muiterij, zeeroof. De vlag gaat inv sjouw: het teken van ellende aan boord. En thans heeft, op dezelfde boeien de wijze, de heer Mollema ons het leven „met David Pieterszoon de Vries in vier werelddelen" mogelijk gemaakt. De Vries' eigen vyhaal, wetenschappelijk uitgegeven door de Linschotenvereniging, is hier „pan klaar" gemaakt, zoals de bewerker geestig zegt, voor den gewonen lezer. Winstbejag van de kooplui, corruptie van de regenten vormen trekken in deze schildering. De men sen zijn wel anders geworden, maar niet beter. Maar Mollema beschrijft zelfs die zaken zo boeiend, dat het aangenaam is er van te lezen, aan genamer dan er mee te leven, zoals wij. Voor \yie scherp ziet, blijft de vlag der historie vaker in sjouw, dan dat zij 'tribm fan teil jk kan waaier». M. W. Ontmoeting op de Plas op een mooie zonnige herfstdag. Foio „C.N.F./Van Buiten" VOLKSCULTUUR EN KUNST HAARLEM, 22 Sept. „Hoe gaarne hadden wij u temidden van het oor- vevdovend oorlogsgedruis een klein eiland van de stilte bereid, waarop u, omringd door vrienden en getrouwen, onze hulde zou kunnen ervaren. De gebeurtenissen hebben het comité echter in twee delen gescheiu'd. mede waardoor het niet mogelijk is geweest u het tastbaar huldeblijk aan te bie den", aldus richtte Godfried Bomans zich tijdens de receptie in hotel „Lion d'Or" tot den tachtigjarigen Lodewijk van Deyssel, De heer Bomans zette verder uiteen, dat het comité de be doeling heeft gehad den grijzen lite rator te huldigen in het historische Waaggebouw aan het Spaame. doch dat ook dit voornemen niet kon wor den uitgevoerd. Er bevonden zich derhalve slechts enkele leden van het huldigingscomité op de receptie, ber.evens veracheidene figuren uit de Haarlemse kunstwereld. De heer Bomans besloot zijn geestige toespraak met de aanbieding van een stuk zeepteken des tijds. Maar wellicht moet men naar goede zeep nog al evenzeer zoeken als naar, de woorden, passend om onzen grootsten prozaschrijver te huldigen. RINKELDEKINK. DE TO VERSTUI VER. De Jeugd zal het aardig ge schreven verhaal yan J. Roelfs over de wonderlijke avonturen van Rinkelde-' kink zeker met veel plezier lezen. Het keurig verzorgde boekje ls bij de N.V. De Bijenkorf ln prettig leesbare letter verscherfen. Han Brouwer tekende er met vlotte hand de Illustraties bij. Verschenen ls een tweede druk van. dr. G. J. Heerlngs „Geloof en Openba ring", het standaardwerk, dat ln. zijn eerste deel een crltlschc beschouwing over dogmatiek en moderne theologie levert. Als geen ander heeft dit boek medegewerkt tot de consolidering van het vrijzinnig protestantisme en tot „het gesprek" tussen de verschillende richtingen. Dc verduistering begint heden om 19.30 uur cn eindigt om 7.30. Maan op 15.42, onder 23.49. 25 Sept. Ê.K.. 2 Oct. V.M., 9 Oct. L.K., 17 Oct. N.M.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1