HET DAGBLAD HET DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Duits weermachtsbericht Gevechten ten noorden en ten zuiden van Nijmegen Zware strijd om de stad Remiremont Kindervoeding in gasloze uren Gezant Dr. Schmidt zegt: Revolutionnaire oorlog verlangt nieuwe maatstaven Duitse potentieel zal beslissen De klas doet sport Amsterdam, de eeuwige Het hart zal blijven leven „Pseudo's" sloegen een grote slag Nieuwe Dante- uitgave Duits weermachtsbericht Strijd met pantsertroepen bij Nijmegen Harde afweerslag in de Karpathen Hoogtepunt tegemoet Worsteling om de Waalbruggen nabij Nijmegen duurt voort Herfststorm Spontane hulpverlening bij evacuatie Vlammen en rook boven Arnhem HOOFDKWARTIER VAN DEN FUH- RER, 22 Sept. Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: In het ge bied van Arnhem werden de eigen aanvallen ter vernietiging van de daar opgesloten resten der eerste Engelse Luchtlandingsdivisie voort gezet. De via Nijmegen naar het noor den aanvallende vijand werd ten noorden van de stad opgevangen. Ten zuiden van Nijmegen winnen eigen te genaanvallen langzaam terrein. Jacht en slagvliegers ondersteunden de af- weergevechten van het leger in het Nederlandse gebied en vernietigden 38 vijandelijke vliegtuigen, waaronder 20 zware ter ravitaillering van de vijandelijke luchtlandingstroepen ge bruikte transportvliegtuigen en twaalf viermotorige bommenwerpers. Tien Anglo-Amerikaanse bommenwerpers werden bovendien door formaties- van het leger neergeschoten. In het gebied van Aken werden verscheidene met tanks ondernomen aanvallen Van den vijand afgeslagen, waarbij negen tanks werden stukge schoten. Zuidoostelijk van de stad wordt de vijandelijke druk sterker. Bij Pont, a Mousson en in het 'gebied van Nancy-Lunéville werden ver scheidene aanvallen van den vijand ten dele in succesvolle tegenaanval len afgeslagen, waarbij de vijand zware verliezen leed. Plaatselijke penetraties werden gezuiverd. In het gebied.van Remiremont ging de vij and met vrij sterke strijdkrachten tot de aanval over. De zware ge vechten om de stad duren voort. De verdedigers van de vesting Bou logne zijn sinds dagen in uiterst zware afweergevechten met een sterk overmachtigen vijand gewikkeld. Op Calais onderham de vijand gisteren zware luchtaanvallen. De bezetting .van St. Nazaire sloeg verscheidene vijandelijke aanvallen af. In het gebied ten noorden van i Florence mislukten talrijke anet ge concentreerde strijdkrachten onder nomen vijandelijke aanvallen in ver bitterde gevechten. Een plaatselijke penetratie werd afgegrendeld. Aan .de Adriatische Zee zette de vijand als gevolg van de. in de zware ge vechten der laatste dagen geleden grote verliezen zijn doorbraakaanval niet voort. Aan het gehele front wer den plaatselijke sterke aanvallen af geslagen. Op 20 September werden in- totaal 106 tanks van den vijand vernietigd. In zuidwestelijk Zevenburgen zijn Hongaarse troepen in strijd gewik keld met vijandelijke aanvalsspitsen. Onze formaties sloegen in de punt van Szeklen alle aanvallen der bols jewieken uiteen. In Westelijk Roe menië stelden eigen slagvliegers 23 tanks buiten gevecht en vernietigden talrijke voertuigen. In de afweerslag in het gebied van Sanok en Krosno duren de zware gevechten met vers aangevoerde strijdkrachten der bols jewieken voort. Onze tegenaanvallen ruimden plaatselijke penetratieplek- ken op, waarbij talrijke Sowjettanks werden stukgeschoten. Bij Warschau is een nieuwe overzelpoging van den vijand reeds op de riviëreilanden mislukt. Er werden ruim 20Ó gevan- tegenaanval werden gisteren 102 vij andelijke tanks vernietigd of buitge maakt. In het noordelijke deel van Estland zijn de bevolen uitwijkbewe- gingen uit de sector Narwa volgens plan verlopen. Amerikaanse bommenwerpers vie len gisteren verscheidene .plaatsen in het Hongaarse gebied aan. Bij ter- reuraanvallen op Westduits gebied ontstond schade vooral in Mann heim, Ludwigshafen. Koblenz eji Mainz. DEN HAAG. 22 Sept. Het voor lichtingsbureau van. de voedingsraad schrijft: Ondanks gasloze uren zullen zuige lingen en kleine kinderen op geregelde tijden hun fles of pap moeten krijgen. Hoe deze moeilijkheid op te lossen? Voor het warm houden van pap en melk ls het gebruik van een hoolklst e.d. uitgesloten. Melk en melkgerech- ten bederven wanneer zij enige tild ln de hoolklst hebben gestaan. Ook al lij ken zij eetbaar, doordat de smaak slechts licht zuur ls. dan kunneft zij toch schadelijk voor dc gezondheid zijn. Naast de melkzuurbacteriën kun nen er ook andere, schadelijke bacte riën tot ontwikkeling zijn gekomen, hetgeen men niet altijd bemerkt Al hoewel er geen afdoende maatregelen te nemen zijn, willen wii het volgende adviseren. Voor flessenvoedlng: Kook tijdens de uren. dat er gas ls, de melk, die de zuigeling per dag gebruikt en los .er de benodigde hoeveelheid suiker ln op. Koel deze melk snel af en zet haar op een zo koel mogelijke plaats. Kook wa ter, zo mogelijk ln enige pannetjes ge heel gevuld liefst hetzelfde aantal als de zuigeling flessen krijgt), en plaats deze onmiddellijk ln hoolklst. kranten, kussens of dekens. Neem. indien er een fles klaar gemaakt wordt, de be nodigde hoeveelheid melk met opge loste suiker en verdun deze met zoveel warm gehouden water als nodig ls. Wikkel de fles tijdens het voeden in een wollen doek of truitje om afkoe ling te voorkomen. Voor de pap: Kook een dikke brij van havermout, gortmout of ander bindmiddel en water. Plaats deze on middellijk in hoolklst, kranten, kus sen of dekens. Kook een hoeveelheid melk en laat deze onmiddellijk afkoe len. b.v. in een teil met water (dit ls dan voor de afwas te gebruiken). Over giet bij het gebruik van de pap de warmgeliouden brij met melk. Daar het tegenwoordig wel eens -voorkomt, dat de melk, zodra zij ge kookt wordt, doorloopt, gaan vele buis- vrouwen er toe over deA melk nier te koken; zij sparen dan meteen brand stof. Wij vestigen er de aandacht op dat op het ogenblik alle melk gekookt dient te worden. De melk, welke afge leverd wordt, is slechts oppervlakkig gepasteuriseerd en niet steriel verpakt. Er kunnen dus ziektekiemen in voor komen, die door koken vernietigd moeten worden. Luchtaanval op Manilla TOKIO, 22 Sept. Naar het kei zerlijk hoofdkwartier heeft bekend gemaakt zijn op 21 September de stad Manilla en de luchthaven Clark door ongeveer 500 vijandelijk^ vliegtuigen, die van vliegtuigmoederschepen wa ren opgestegen, aangevallen. Volgens tot nu toe binnengekomen rapporten werden 30 vliegtuigen neergeschoten. De Japanse verliezen bedragen twee vliegtuigen Bovendien werd enige schide op de grond en op schepen aangericht. Ie JAARGANG No. 224 ZATERDAG 23 SEPTEMBER 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. TeL 24996 - Postgiro 184120 - Abonnementsprijs 21 ct. per week of f2.73 per kwartaal. Losse nummer» 5 ct. Het schonen van zaden, erwten en bonen. In een lioutcn machine bevindt zich een waaier, die snel in het rond ivordt 'jedraaid. waar door stoj en kaj uit deze machine worden geblazen en het schone zaad, erwten of bonen achterblijft. (Foto „C. N. F. Kuiper"). BERLIJN, 21 Sept. De leider van de persafdeling, gezant dir. Schmidt, heeft op de conferentie der buitenlandse pers een overzicht van de toestand gegeven op grond van de indrukken welke hij in het hoofd kwartier van den Führer, waar hij wegens het bezoek van den Poglav- nilr aan den Führer enige dagen heeft vertoefd, heeft opgedaan. De opvatting, die op de meest com petente Duitse plaatsen bestaat, meent dr. Schmidt het beste te kun nen kenschetsen door deze oorlpg een revolutionnaire oorlog te noemen, die in geen geval met oorlogen uit an dere tijden kan worden vergeleken. De afmetingen, welke de oorlog heeft aangenoVnen, leiden automatisch tot de conclusie, dat hij slechts met dc overwinning of de ondergang van de revolutionnaire partij kan eindigen. Talrijke voorbeelden uit het jongste verleden en het heden Roemeriïë. Bulgarije. Finland tonen aan. dat wie meent zulk een oorlog met oude methoden tot een einde te kunnen brengen, zich vergist. Doch ook .mi litaire maatstaven kunnen niet meer. zoals in vroegere oorlogen, uitsluitend worden aangelegd ter beoordeling van de kansen op bverwinning. Wie vroeger heeft verklaard, dat de oorlog voor Engeland ver- de -dr Schmidt, wiens arm ver lamt en die buiten adem raakt. De oorzaken van de militaire tegen slagen van de laatste maanden,* en hierop vestigde de woordvoerder van het ministerie van buitenlandse za ken uitdrukkelijk de aandacht., zijn duidelijk ingezien <?n hebben dus geen effect meer op de beoordeling van de Duitse kansen. Het geloof van de Duitse leiding in dé Duitse overwin ning heeft mets uitstaande met mys tiek, doch is het resultaat van een algemeen onderzoek van het militaire verloop tot op heden en van het ma teriële, personele, geestelijke en poli tieke potentieel. Overwirlningsfanatisme Door eert* analyse van de toestand komt gezant dr. Schmidt tot het vol gende resultaat: het politieke inzicht zegt, Duitsland moét overwinnen, daar liet Rijk anders ten onder gaat. De militaire en economische realiteit luidt: Duitsland kan overwinnen. Het nationale en geestelijke bewustzijn zegt: Duitsland zal overwinnen. De verklaringen van den woordvoerder der Wilhelmstrasse werden beheerst door het motto, dat de gehele toe stand door de leiding van het Rijk niet beoordeeld wordt van een onder- eangsfanatïsme. doch van een over- winningsfanatisme uit. Een aro+e buit viel ln Op het grintterrein van de speel tuin loopt een jongen zo hard ah hij lopen kan. Aan de kant „loeien" zijn klasgenoten hun aanmoedigings- kreten. „Hup. Kees, hup Kees, lo penje haalt het!" Ze spelen slagbal cn Kees heeft de bal zo juist een ferme mep gegeven, moet nu trachten een rondje te lo pen. Dat geeft zoveel punten meer. De tegenpartij, die in het veld staat, doet haar uiterste best om de bal te achterhalen. Als één er ten slotte in slaagt en hem met een fikse zwaai naar de slagplaats terugwerpt, komt Kees onder het gejuich van zijn klasgenoten juist hijgend, „bin nen". De meester, in zijn hemdsmouwen, noteert de behaalde punten nauwge zet, roept daarna den volgenden spe ler van de partij, die aan slag is. De klas doet sportHet terrein is een beperkt gedeelte van een open bare speeltuin, de spelers zijn jochies van de derde klas. de bal is samen gesteld uit rafelig pakpapier, omwik keld met papiertouw en de meester is doodsbenauwd, verwachtelk ogen blik dat het product het zal begeven. Maar het gaat nog steeds. Met toewijdinq boekt de meester de behaalde punten, de vangballen en de zgn. „dooien", die uit zijn. Hij heeft het warm. mttar geniet deson danks van de felheid waarmee de partij wordt gespeeld, van het spon tane gejuich, berecht de overtredin gen en legt geduldig uit wat er aan 'schortte. Dan is er even een onderbreking. Er is het geluid van ronkende moto ren in de luchtDe mensen, die aan het hek het partijtje gadesloe gen. wenden zich om en speuren om hoog. ook enkele van de jeugdige spelers worden afgeleid cn staren naar boven. Doch de meester heeft er geen oog voor hij raapt de bal op, die een ogenblik achteloos terzijde lag, werpt hem een jongen toe en roept aanmoedigend: „Ja, Jaap, van gen Daarmee ivint hij ook de aandacht der anderen terug. Het is hoogstens een minuut geweest, dat het spel niet voortging, maar de meester vindt het zondeZoveel sport doet de klas 1iiet en hij v)il dit uur ten volle uit buiten. De animo is er onmiddellijk weer als Jaap de bal een heel eind weg slaat. Hij sprint fel en lenig langs de honken, er wordt weer gejuicht, aan gemoedigd, er is weer volop spanning. De meester glimlacht,/noteert in zijn boekje, ziet scherp toe, fluit nu en dan. Buiten de speeltuin davert het groteleven verder, met felle schok ken, scherpe contrasten, schaduwen van grote gebeurtenissen. Er binnen is het Jcleineleven, dat zo heel onbelangrijk lijkt. Maar de sport heeft haar macht en waarde weer bevestigd, laat dertig dartele volksjongens hun jeugd beleven. En ook een schoolmeester met een jong hart Amsterdam is stil Het wazige herfstlicht werpt dofgroen en goud over de grachten. Het loof der bomen vergeelt, het sterft, het dwarrelt langzaam naar omlaag, in het stille, roerloze water. De oude. eeuwenoude huizen langs de grachten, beschenen door het mat-1 gouden zonnelicht van deze herfst dag. zijn stil. Niets beweegt achter j de brede ramen De stad is stil, het lover sterft. Over het Rokin snellen niet de i trams, daveren niet de sleperswagens vol kostbare goederen van overzee. Geen colonnes auto's rijden er. geen stoeten Jachtige fietsers reppen zich over het plaveisel. De stad sluimert. Niet alleen vandaag, reeds vier Jaar lang. Wie staat op een boogbrug en staart over het groene water onder de zondoortekende bomen, ziet voor zich het verleden herrijzen van deze grootste en schoonste der Neder landse steden, van deze meest ka rakteristieke stad van West-Europa. Hij ziet de grote kooplieden hij proeft de geur van specerij en verf hout. hij luistert naar het klotsen van he't water tegen de gangboorden van galjoenen en barkassen. Hij Toen de schepen binnenliepen uit denkt aan die dageu. toen de koop stad jong, bruisend en vol leven was. alle werelddelen, toen er welvaart heerste in Amsterdam. De dagen van de kunst, van de rijkdom. Welk een stad! Welk een leven! Vondel en Rembrandt werkten hier. Hendrick de Keyser en Jacob van Campen, Nicolaas Tulp en Artinus Quellyn.' Amsterdam, de levende, de stad die Europa beheerste, maar ook haar dienaresse was, de bruisende de eeuwig jonge.. En hij denkt aan later. Aan tij den van tegenspoed, van armoede zelfs, maar daarna kwam toch weer welvaart, doortintelde het geraas van stoomhamers de stad. wentelde de trage smoor der wereldschepen over het IJ. Toen was Amsterdam weer groots, schoon, machtig... En dan hoort hij doffe slagen. De ruiten van de oude grachtenhuizen schudden ervan, rinkelen even ver schrikt als broos porcelein. Wat. ge schiedt daar? Het lichaam van de stad wordt getroffen. Stukken van het levende Amsterdam worden verpulverd. Even maar. dan is het weer stil... De huizen st-aan weer onbewogen. Het water stroomt 'traagzaam voort door de zondoorschoten bomenkoe- pel. De mensen gaan rustig huns weegs door de nu weer stille stad. Beseffen zij niet wat daar gebeurd is? Of weten zij allen, dat dit niét de dood van de stad is? Beseffen zij diep in hun hart, dat Amsterdam eeuwig is en dat de slaapster her- rijzen^-zal ook al worden nu delen van haar lichaam vergruisd? Weten zij, dat Amsterdam eeuwig is en dat er weer tijden zullen komen, die het bruisende leven van de grote koop- (^ovrvlj non cnrt«pu/fl«f ial'nM AMSTERDAM. 22 September. Woensdagavond vervoegden zich bij een vertegenwoordiger, die in de De Wittenstr. woont, twee mannen, aie zich uitgaven als leden van het Amsterdamse politiekorps. stad'terug zullen brengen?! Zij zullen komen. Amsterdam is eeuwig. Deze schone, sterke stad. meeslepend als het leven zelf. zij zed de ongunst der tijden overleven. Zij zal herrijzen, machtiger, glorieuzer, als dienares en heerseres tevens. Want wij. de Amsterdammers, die het levende hart zijn van Amster dam, zullen daaraan bouwen, wij allen. Niet het lichaam is belangrijk. Er sterven delen van dat lichaam af. Het zij zo. Maar het hart is levend. Het hart. dat zijn wij. de bouwers aan de toekomst. En de bouwers staan gereed. Wanreer de storm die over Europa raast, zich neerlegt, gaan wij bouwen. Wij. het hart van het eeuwig Amsterdam. Wasgoed naar de wasserij DEN HAAG. 22 Sept. Rekening houdende met het belang daarvan voor de volksgezondheid is. waar dit plaatselijk mogelijk zal zijn. een regeling getroffen, volgens welke de witwasserijen voorlopig in staat worden gesteld in uiterst bescheiden mate goederen ter behandelmg in ontvangst te nemen. De was zal, behoudens boorden en overhemden, slechts gedroogd of gemangeld wor den afgeleverd. Stamppot met rauwe tomaten In enige plaatsen de3 lands zijn de tomaten ruim aanwezig. Proliteert daarvan! Tomaten zijn zeer gezond. Behalve dat men ze rauw op de boter ham kan elcn, zijn ze op allerlei wijze ln de warme maaltijden te verwerken. Een aanbevelenswaardig recept ls stamppot met rauwe tomaten: 2 kg. aardappelen. U kg. tomaten (eeu ui, peterselie), zout (pe'per3urrogaat). boter of margarine, aroma (taptemelk). De aardappelen schoonboencn, ln stukken snijden, met een bodempje water en zout opzetten en gaarkoken in een goédgesloten pan. De tomaten wassen en In kleine stukjes snijden. De aardappelen fijnstampen cn met de tomaten en de boter of marga rine vermengen. Naar smaak aroma en pepersurrogaat toevoegen en de stamppot nog even door cn door warm laten worden. Deze stamppot smaakt nog beter, wanneer men er wat geraspte ul cn/of fijngehakte peterselie doormengt. VOLKSCULTUUR EN KUNST Verloren in het da^rumoer, hoor baar in de windstilte, in het vacuum dat in het nieuws ontstaat juist op het moment dat het nieuws het over- wcldigendst voor ons persoonlijk is, is het woord van de grote dichters. Zij beelden „het essentiële der men sen zoals het is in de eeuwigheid, maar zich vertoont in deze tijd". Daarom zij hier de aandacht ge vestigd op de nieuwste Dante-verta- ling: de oorspronkelijke tekst er naast, noten er bij: de bekende voorbeeldige Temple-editie geëven aard dank zij de uitgeverij Tjeenk Willink, Haarlem. Een vertaling al léén blijft altijd half werk. Dit is de beste wijze van uitgave. Dante schreef „om hen, die in dit leven leven, te brengen uit den toe stand van ellende en hen te leiden tot den toestand van rechtvaardig heid." Öe vastheid van zijn beelden, van zijn ovortuigingcn. de ..rgCiondhoid van zijn werk maken het tot voltooiing êii toppunt van zijn tijd en cultuur, HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 21 Sept. Het opperbevel va de weermacht deelt mede: In Midden-Nederland werd de eerste Engelse luchtlandingsdivisie in liet gebied van Arnhem, ondanks nieuwe versterkingen van de lucht uft, voor het grootste deel vernietigd. De ïcst werd op een klein gebied opeenge drongen. Tot dusver werden 2800 ge vangenen gemaakt, onder wie de com mandant der divisie. Bij Nijmegen leveren eigen troepen zware gevechten met den uit het ge bied van Eindhoven meé pantser- strijdkrachten aanvallenden vijand Ten zuiden van de monding van dc Schelde slaagde de vijand er in een plaatselijke penetratie tot stand te brengen. In bet gebied van Aken werden gis teren de sterke aanvallen van den vijand overal afgeslagen en ten noord oosten der stad -werd ln een tegen aanval. een lacune ln bet front ge sloten. 'Bij deze gevechten werden in de sector van een divisie ln drie dagen 47 vijandelijke tanks stukgeschoten. hi gevechten, die verscheidene dagen duurden, gelukte het bet vijandelijke bruggenhoofd over de Sauer ten noord oosten van Echtemach tot op geringe overblijfselen uiteen te slaan. In het getyecl van Lunévllle stiet de eigen aanval Op overmachtige vij andelijke pantserstrijdkrachten. Na heen- en weergolvende gevechten wer- dc de eigen strijdkrachten m Luné- ville op ae oostelijke rand der stad teruggetrokken. Tussen Eplnal en de Zwitserse grens -slechts plaatselijke ge vechtshandelingen. Vijandelijke aanvallen op Boulogne en Calais werden afgeslagen. Het laat ste verzet van het garnizoen van Brest op het schiereiland Le Cro/on is af gelopen. In zeer zware gevechten, die wekenlang hebben geduurd, behield de heldhaftige, uit troepen van alle wecrmachtsonderdelen bestaande be zetting ouder de voorbeelidge leiding van den vestingscoromandant. gene raal der valschermtroepen Ramcke. de vesting op den wat betreft getal en materiaal verre 'overmachtigen vijand. Hierdoor ls den vijand niet een haven, doch slechts een puinhoop ln handen gevallen. De heldenstrijd van het gar nizoen van Brest zal ln de geschiede nis voortleven. Eigen motortorpedoboten, die ln de strijd waren geworpen voor de flank- bovelllging van een belangrijk convooi, vielen ln de nacht van 19, op 20 Sep tember voor Duinkerken twee over machtige formaties lichte Britse vloot- strijdkrachten aan en bereikten door hun aanval, dat het convooi zonder schade zijn plaats van. bestemming kon binnenlopen. De drie motortor pedoboten gingen bij de vervulling van hun taak verloren'. Het V 1-storingsvuur op Londen werd voortgezet. In Italië duren- de zware afweer gevechten in het gebied ten noorden van Florence en aan de Adriatische Zee onveranderd voort. In erbltterde en voor belde partijen vele verliezen opleverende gevechten werden talrijke vijandelijke aanvallen afgeslagen. Ten zuiden en zuidoosten van Flrenzuola werd een- vrij grote penetratie van den Tijand afgegrendeld. Aan de Adriatische zee bracht cie BERLIJN, 21 Sêpt. De slag om Midden-Nederland wordt dag en nacht zonder onderbreking voort gezet en gaat blijkbaar zijn hoogte punt iteg°moet, zo verneemt het D.N.B. met een zeer grote hoeveelheid mate riaal en met krachtige steun uit de lucht en van schecpsartlllerle aanval lende vijand verscheidene diepe pene- tratiest ot stand, die voor een deel ln een tegenaanval afgegrendeld werden. De doorbraak van deit vijand aer$ wederom verhindertl. In deze gevech ten werden gisteren 57 vijandelijke pantserwagens stukgeschoten ëu hon derden gevangenen werden gemaakt. In het noordelijke deel van de Szeklerpunt mislukten aanvallen der Sowjets voor een deel ln een tegen aanval. In West-Roemenlé werden door onze slagvl legt ul gen 24 vijandelijke tanks alsmede talrijke stukken geschut -en voertuigen vernietigd. De harde .afweerslag om de Karpa- thenpassen ln de sector ten zuiden van Sanok-Krosno duurt voort'. Bij Warschau werden naar de weste lijke oever overgezette bolsjewistische gevechtsgroepen vernietigd. In totaal werden 69 storm- en lanaingsboten vernield of buitgemaakt. Ten noord oosten van Warschau er. aan de Bobr ten noordwesten van Blalystok mis lukten vijandelijke aanvallen. De aanval van onze pantsertroepen ten zuidwesten van Mltau heelt ln weerwil van taai vijandelijk verzet verder terrein gewonnen. In de laatste drie dagen werden hier 48 pantserwa gens en stukken stormgeschut en 95 stukken geschut alsmede talrijke an dere wapens vernietigd of buitge maakt. In Letland en Estland zette de vijand met nieuw aangevoerde strijd krachten zijn krachtige aanvallen voort. Onze schitterend strijdende troepen sloegen deze door tegenaan vallen uiteen of vingen ze op. In de thans zeven dagen durende afweerslag werden totdusver 600 sowjet-pantser wagens vernietigd. Bij aanvallen overdag van vijande lijke homenwerpers op het gebied van de steden Boedapest. Raab en Pres burg, alsmede bij, nachtelijke aanval len van vrij zwakke vijandelijke for maties ln het Hongaarse gebied wer den 11 vijandelijke bommenwerpers neergeschoten. In Trier ontstonden door aanvalleh van vijandelijke vliegtuigen met bom men en mitrallleurvuur verliezen oA- der de bevolking. Een «root aantal Nederlanders lieeft zich Jui.st li u gemeld voor de Waf- fen-tf. ."Meld Je nu zelf eveneens. Alle Inlichtingen cn gratis-reisbiljet verstrekken dc volgende aanineldlngs- bureau's der W'afrcn-#Amsterdam, Dam 4; Den Hang, Korte Vijverberg 5; Utrecht, Vredenburg 19; Groningen, Herenstraat 46; Enschede, llengelose- straat 30; Hengelo, St. Janstraat Ie JAARGANG No. 222 L D VRIJDAG 22 SEPTEMBER 1944 Uitgave: N.V. De Arbeidersper» Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Tel. 24996 - Postgiro 184120 Abonnementsprijs 21 ct. per week ot f2.73 per kwartaal. Losse nummers 5 ct. Doorbraak van Sitfard uit verijdeld BERLIJN, 22 Sept. De zwaarte punten aan- het westelijke front lig gen nog steeds in het Nederlandse ge bied, het gebied tussen Zuid-Neder land en de Ardennen en dé streek tussen Argonnen en Vogezen. In al deze brandpunten is de Duitse tegen stand versterkt en zijn de Duitse troepen tot krachtige tegenaanvallen overgegaan. Zo kon de in de omgeving van Am- hem ingesloten eerste Engelse lucht landingsdivisie in twee groepen wor den gesplitst, welker definitieve ver nietiging verwacht mag worden. Tot dusver konden hier 2800 gevangenen worden gemaakt, waaronder een divi siecommandant met zijn gehele staf. een regimentscommandant en ver scheidene bataljonscommandanten. De rest van de divisie poogt vergeefs uit de omsingeling naar het zuiden uit te breken. In het gebied bij Nijmegen duurt de strijd om de Waalbruggen voort. Aan beide zijden worden stérke pant- serstrijdkrachtcn gebruikt. Een der bruggen bevindt zich nog stevig in Duitse handen, de andei'e werd we gens de toenemende vijandelijke druk opgeblazqn. De poging der Amerika- Legt v bij het naar bedgaan uw kleren zó op een stoel, dat gij ze voor het grijpen hebt, indien er ivat mocht gebeuren en hebt gij een vluchikojfer klaar staan? (Voorlichtingsactie hoofdin spectie luchtbescherming Ziekenfondsverzekering voor werklozen DEN HAAG. 20 Sept. Van 1 October af worden de krachtens de Rijkssteunregeling ondersteunde ge heel of gedeeltelijk werklozen onder de verplichte ziekenfondsverzekering gebracht. De premie wordt voor dc helft betaald door het Rijk. terwijl de andere helft ten laste van de ge meenten en de werklozen komt. Als loon, waarnaar de premie van 4ier pet. moet worden berekend, wordt het bedrag aangenomen, dat de betrok kene geacht wordt te kunnen ver dienen bij een arbeidstijd, welke voor het bedrijf, waarvan hij afkomstig is, als normaal kan worden beschouwd. Het deel van de premie, dat de werk lozen moeten bekostigen, bedraagt twee pet. van het steunbedrag, dat zij ontvangen. Werklozen, die op het tijdstip van aanvang hunner werk loosheid niet verplicht verzekerd wa ren, dienen zich na 1 October zo spdedig mogelijk bij een ziekenfonds aan te melden. Deze maatregel draagt een voor lopig karakter. Een definitieve rege ling ter zake bevindt zich in een ver gevorderd stadium van voorbereiding. nen in de richting van Arnhem door te stoten, teneinde de aldaar inge sloten Britten te hulp te komen, werd verijdeld; De Duitse tegenaanvallen op de smalle verbindingsllnie tussen Eind hoven en Nijmegen ontwikkelden zich nog steeds gunstig. Daarbij kon in een verrassende aanval het stafkwar tier van de lilde luchtlandingsdivisie bij Eindhoven worden opgeruimd en belangrijke terreinwinst worden be haald. JDe aanvoer van versterkingen door het tweede Engelse leger stuit blijkbaar op zulije moeilijkheden, dat ook in die gebieden nieuwe luchtlan dingen worden ondernomen. Daarbij werden 34 vrachtzweefvliegtuigen, 39 vrachtauto's, twee gepantserde ver kenningswagens, talrijk oorlogsmate riaal en aanzienlijke voorraden buit gemaakt, alsmede 100 gevangenen ge maakt. In Zuid-Limburg kon in moeilijke gevechten, welke van beide partijen grote verliezen eisten, een Amerikaan se poging om ten noorden van Aken door te stoten, verhinderd worden. Uit het gebied van Sittard opdringen de Amerikaanse pantserwagens wer den in een tegenaanval, waarbij acht gevechtswagens werden vernield, te ruggeslagen. Nieuwe aardappelbon DEN HAAG. 21 Sept. Van 24 t.m. 30 September as. kan men op elk der bonnen „aardappelen 40" li kg. aardappelen kopen. Op de bon nen „toeslag 40" is 1 kg. aardappelen verkrijgbaar. Op deze bonnen mag pas op Maandag 25 September as. worden gekocht. De geldigheidsduur van de aardap pelbonnen 39 wordt verlengd tot en met 30 September a.s. Churchill zou naar Moscou vertrokken -zijn LISSABON. 21 Sept. In krin- gen van de Amerikaanse* ambassade re Moscou verluidt, dat Churchill dadelijk na afloop van de bespre-' kingen te Quebec naar Moscou zou zijn vertrokken om een ontmoeting- te hebben met Stahn. STOCKHOLM. 21 Sept. Prins Karei- is, volgens een bericht van Reuter, door het Belgische parlement gisteren tot regent benoemd. Van daag zal hij de eed op de grondwet afleggen. Van de 264 stemmen wer den er 210 voor hem uitgebracht. Hoe kort geleden was het nog volle zomer en lagen er duizen den te zonnebaden langs vaarten en rivieren op die zonnezondag in Augustus. Eén herfststorm is cr nodig geweest om het aanzicht van het hele land te veranderen. Waar nog mooie lanen en stukken bos waren, daar brak het natuurgeweld nieuive bressen. Hoge bomen, die te veel ivind vingen, lage bomen evengoed... voorgoed geknakt vielen ze om. Maar sneller dan mogelijk geacht kon worden, is er opgeruimd, zelfs zonder dat de plantsoendienst of de houtvesterij behoefde in te grijpen. Overal waar maar een tak scheef hing en het leven van den argelozen voorbijganger bedreigde, daar ver scheen met touio en kapmes des noods met zakmes, vijl of schroeven draaier, een stoutmoedige knaap en iverd de tak afgezaagd, afgehakt, af geschroefd afgebeten en 't was niet allemaal altruïsme naar plaatsen gebracht, waar zijn calo rieën nuttige diensten kunnen be wijzen. Zelfs de twijgjes werden door oude dames die met een handtasje uitgingen, aandoenlijk opgesprók- keld. De kou staat voor de deur de laatste bomen kregen benen en volgend jaar is er plaats voor nieuwe aanplant. De troost in een trooste loze ravagetijd is, dat deze oprui ming althans zin heeft en dat deze laatste bomen niet voor niets ge vallen zijn. TIJL. Stamppot met rauwe tomaten In enige plaatsen des lande zijn de tomaten ruim aanwezig. Proliteert daarvan! Tomaten zijn zeer gezond Behalve dat men ze rauw op de boter ham kan eten, zijn ze op allerlei wijze in cie warme maaltijden te verwerken. Een aanbevelenswaardig reccjn is stamppot met rauwe tomaten: 2 kg. aardappelen, li kg. tomaten (een ul, peterselie). zout (pepersurrogaat), boter of margarine, aroma (taptemelk). De aardappelen schoonboencn, iu stukken snijden, met een bodempje water en zout opzetten eh gaarkoken in een goedgesloten pan. De tomaten wassen en in kleine stukjes snijden. Dc aardappelen fijnstampen en met de tomaten en de boter of marga rine vermengen. Naar smaak aroma en pepersurrogaat toevoegen en de stamppot nog even door en door warm laten worden. Deze stamppot $maakt nog beter,' wanneer men er wat geraspte ul en/of fijngehakte peterselie doormengt. BERN, 21 Sept. Omtrent de .toe stand te Viphy meldt de „Tribune de Genève", dat daar duizenden amb tenaren, die onder het bewind van Pétain gewerkt hebben, hun functie hebben moeten neerleggen. Zij zijn voorlopig ondergebracht in hotels van Vichy, in afwachting dat verdere sancties tegen hen zullen worden ondernomen. Goede organisatie en vlot verloop AMSTERDAM. 21 Sept. Goede burgerzin en wil tot hulpverlening vieren hoogtij in de stadskwartieren, die mede door hun Jigging aange wezen zijn, duizenden, tienduizen den evacué's op te nemen. De Gemeentelijke Luchtbescher mingsdienst, opgebouwd en geschraagd door vrijwilligers, blijkt thans eens te meer een organisatie van onschatbare betekenis te zijn. Wil hebben even om de hoek gekeken Ln een lokaliteit, dat voor een bepaald „Vak" als centraal punt van hulpverlening ls Ingericht. „Wanneer het overal zo vlot gaat als in ons'Vak. kan ledereen tevreden zijn zeiden ons de met de leiding be laste Lucht beschern\lngsmensen „Het bericht, dat er een stroom van evacué's zou komen, kon ons niet ver rassen. WIJ hadden de organisatie al lang te voren klaar en de adressen van „kwartiergevers" behdefden niet te worden gezocht. Op grond van het „Evacuatlebeslult" wouden er voor de te verwachten evacué's kwartieren ge vorderd kunnen worden. Verheugend is het. dat in ons Vak. dat straks circa zesduizend evacué's zal herber gen, minstens 6800 vrijwillige aanble. dingen zijn van mensen, die een deel van hun woning voor dit doel beschik baar stellen. Dat getuigt van goede burgerzin. Volgens onze berekening is er ln ons Vak gelegenheid, 13000 evacué's op te nemen. Nu hun aantal voorlopig nog heneden de helft van dit aantal blijft, begrijpt u wel. dat het ons niet moeilijk valt. de mensen onder te brengen." Welke ervaringen hebt u deze De fj -oorlogsverslaggever Schuilei tot Peursum meldt: Op de straatweg kort voor het dorpje Velp kwamen wij reeds de eersten tegen: Engelsen met rode Basken-mutsjes cn khaki-uniformen, parachutisten, die op een van de be langrijkste punten in dc strijd waren geworpen. Hun altijd riskante afsprong uit de lucht was goed ge lukt. maar zij keken verre van vro lijk, want reeds kort daarna waren zij ontwapend en nu aanvaardden zij de mars naar achteren onder bewa king van -mannen. Wij hebben ze even gesproken. Deze laatste sterk opgehemelde aanval op de Neder landse verdedigingsgordel was hun lang niet meegevallen. „Too many tanks", zei er een tegen ons, en haalde zijn schouders op, Arnhem brandt aan vele kanten, dikke rookwolken hangen boven de stad. huizen zijn ingestort, schoten knallen nog hier en daar. de bevol king vlucht, ruiten zijn aan scher ven gevallen... en geslagen, want tussen het rumoei* van de strijd plundert het gepeupel de verlaten winkels en villa's. Dit is het beeld, dat ons de mooie Gelderse stad toont, nu het strijd toneel korte tijd haar straten en parken beheerste. Slechts kleine ver spreide groepjes van den vijand hou den in enkele stadsgedeelten nog stand, maar in weinige uren zal hier de strijd beslist zijn en slechts ro kende puinhopen zullen herinneren aan deze „bevrijdingsactie". èerste dagen verder nog opgedaan? Geen andere dan goede! Het ia werkelijk verrassend, zoveel mede werking wij ondervinden. Iedereen wil helpen ep iedereen helpt. Uit Haarlem kregen wij de mededeling, dat iemand daar ƒ350 durfde vragen voor een verhuizing per bakfiets. Hier in Am sterdam zien wij andere dingen ge beuren. Grote firma's en karrebazen stellen hun materiaal, hun personeel en hun arbeidskracht ter beschikking van de in nood geraakte evacué's. Rusteloos zijn zij allen in de weer. Er moet gehólpen worden! En wat gebeurt hier in dit lokaal! Hier krijgen de evacué's alles waaraan zij voor het ogenblik be hoefte hebben. Allereerst het adres van een kwartiergever. Het verstrek ken van zo'n adres geschiedt uiter aard met de nodige zorgvuldigheid. Zo nodig kan er overleg worden ge pleegd met de vertegenwoordigers van de verschillende kerkgenootschappen, die voor het geven van adviezen de gehele dag aanwezig zijn. In het lokaal zijn voorts nog ambtenaren van de Distributiedienst. van de Ge meentelijke Voedselvoorziening, van Sociale Zaken en van de Woning- dienst aanwezig, zodat niemand naar andere adressen behoeft te worden verwezen. En weten de kwartiergevers nu meteen waar zij aan toe zijn wanneer straks hun gasten aanbellen? Wij reiken, zo nodig, een bekend making uit. waarop alle mogelijke aanwijzingen m^t betrekking tot de inkwartiering vermeld staan. Maar zoals wij reeds opmerkten: in ons vak hebben wij voornamelijk met vrijwillige kwartiergevers te maken en mensen, die bij hun hart te rade gaan. hebben ambtelijke aanwijzingen niet van node Melkvoorziening voor dé steden Oproep aan de veehouders Het kan voorkomep. dat tengevolge van gebrek aan voldoende vervoersge- Icgcnhcid de melk niet van de veehou ders bedrijven kan worden opgenaaid. Dit valt zeer tc ^betreuren, aangezien de melkvoorziening van de grote ste den. die onder de gegeven omstandig heden buitengewoon belangrijk is, staat cn valt met een geregeldè melk- aanvoer. Vandaar dat het Bedrijfschap voor Zuivel een ernstig beroep doet op de veehouders om alle medewerking le verlenen, de melk, op welke wi'ze dan ook, aan de zuivelfabriek te krijgen. Indien den veehouders blilkt. aat de melk niet meer wordt opgehaald, dan dienen zijzelf zoveel rhogelljk maatre gelen, tc treffen, b.v wanneer veehoe ders dient bij het zulvelbedritf wonen, ls het meestal wel mogelllk. de melk zeil naar de fabriek te brengen. Ver der vah de fabriek wonende veeliou- ders zullen ln sommige gevallen hun melk aan de route van een nog func- tionnerende melkrlt kunnen brengen. In onderling overleg zullen veehou ders wellicht met een eigen vervoer middel een melkrlt kunnen instellen. Veel zal afhangen van eigen vinding rijkheid, ,en wil tot medewerking. Helpt allen mede. de melkvoorzie- ijlng van de steden zolang mogelijk gaande te houden. De verduistering begint heden om 19.45 uur cn eindigt om 7.15 uur. Maan op 12.22, onder 21.58 uur. 25 Sept. E.K., 2 Oct. V.M., 9 Oct, L.K., 17 Oct. N.IVL

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1