HET DAGBLAD HET DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Duits weermachtsbericht Gevechten ten noorden en ten zuiden van Nijmegen Zware strijd om de stad Remiremont Kindervoeding in gasloze uren De klas doet sport Amsterdam, de eeuwige Het hart zal blijven leven Duits weermachtsbericht Strijd in Midden-Nederland Nancy is bezet Bekendmaking Canadezen poogden in richting van Terneuzen door te stoten Hoeveel stroom moeten wij bezuinigen? Alleen gas van 17-19.30 Spoorwegstaking Vlammen en rook boven Arnhem HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜH- RER, 22 Sept. Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: In het ge bied van Arnhem werden de eigen aanvallen ter vernietiging van de daar opgesloten resten der eerste Engelse Luchtlandingsdivisie voort gezet. De via Nijmegen naar het noor den aanvallende vijand werd ten noorden van de stad opgevangen. Ten zuiden van Nijmegen winnen eigen te genaanvallen langzaam terrein. Jacht en slagvliegers ondersteunden de af- weergevechten van het leger in het Nederlandse gebied en vernietigden 38 vijandelijke vliegtuigen, waaronder 20 zware ter ravitaillering van de vijandelijke luchtlandingstroepen ge bruikte transportvliegtuigen en twaalf viermotorige bommenwerpers. Tien Anglo-Amerikaanse bommenwerpers werden bovendien door formaties van het leger neergeschoten, In het gebied van Aken werden tegenaanval werden gisteren 103 vij andelijke tanks vernietigd of buitge maakt. In het noordelijke deel van Estland zijn de bevolen uitwijkbewe- gingen uit de sector Narwa volgens plan verlopen. Ainerikaanse bommenwerpers vie len gisteren verscheidene .plaatsen in het Hongaarse gebied aan. Bij ter- reuraanvallen op Westduits gebied ontstond schade vooral in Mann heim, Ludwigshafen, Koblenz eji Mainz. DEN HAAG. 22 Sept. Het voor lichtingsbureau van de voedingsraad schrijft: Ondanks gasloze uren sullen zuige lingen en kleine kinderen op geregelde tijden hun fles of pap moeten krijgen. Hoe deze moeilijkheid op te lossen? Voor het warm houden van pap en melk ls het gebruik van een hooikist e.d. uitgesloten. Melk en melkgerech- ten bederven wanneer zij enige tiid ln de hooikist hebben gestaan. Ook al lij ken zij eetbaar, doordat de smaak slechts licht zuur ls. dan kunncfi. zij toch schadelijk voor de gezondheid zijn. Naast de melkzuurbacteriën kun- Ie JAARGANG No. 224 ZATERDAG 23 SEPTEMBER 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 3t, Leiden. TeL 24996 - Postgiro 184120 - Abonnementsprijs 21 ct. per week of f2.73 per kwartaal. Losse nummers 5 ct. T-fpt _iiau - -ynrtoit pjohnnonlnaanhoutn Op het grintterrein van de speel tuin loopt een jongen zo hard als hij lopen kan. Aan de kant „loeien" zijn klasgenoten hun aanmoedigings- kreten. „Hup. Kees, hup Kees, lo penje haalt het!" Ze spelen slagbal en Kees heeft de bal zo juist een ferme mep gegeven, moet nu trachten een rondje te lo pen. Dat geeft zoveel punten meer. De tegenpartij, die in het veld staat, dóet haar uiterste best om de bal te achterhalen. Als één er ten slotte in slaagt en hem met een fikse zwaai naar de slagplaats terugwerpt, komt Kees onder het gejuich van zijn klasgenoten juist hijgend „bin nen". De meester, in zijn hemdsmouwen, noteert de behaalde punten nauwge zet, roept daarna den volgenden spe ler van de partijdie aan slag is. De klas doet sportHet terrein is een beperkt gedeelte van een open- baXP^saedJjlin de one lore -aü» drwhioo Amsterdam is stil Het wazdge herfstlicht werpt dofgroen en goud over de grachten. Het loof der bomen vergeelt, het sterft, het dwarrelt langzaam naar omlaag, in het stille, roerloze water. De oude, eeuwenoude huizen langs de grachten, beschenen door het mat gouden zonnelicht van deze herfst dag, zijn stil. Niets beweegt achter de brede ramen Dc stad is stil. het lover sterft. Over het Rokin snellen niet de trams, daveren niet de sleperswagens vol kostbare goederen van overzee. Geen colonnes auto's rijden er.' geen stoeten jachtige fietsers reppen zich over het plaveisel. De stad sluimert. Niet alleen vandaag, reeds vier Jaar lang. Wie staat op een boogbrug en staart over het groene water onder de zondoortekende bomen, ziet voor zich het verleden herrijzen van deze grootste en schoonste der Neder landse steden, van deze meest ka rakteristieke stad van West-Europa. Hij ziet de grote kooplieden hij proeft de geur van specerij en verf hout, hij luistert naar het klotsen van het water tegen de gangboorden van galjoenen en barkassen. Hij Toen de schepen binnenliepen uit denkt aan die dagen, toen de koop stad jong, bruisend en vol leven was. alle werelddelen, toen er welvaart stad'terug zullen brengen?! Zij zullen komen. Amsterdam is eeuwig. Deze schone, sterke stad, meeslepend als het leven zelf, zij zal de ongunst der tijden overleven. Zij zal hewijzen, machtiger, glorieuzer, als dienares en heerseres tevens. Want wij. de -Amsterdammers, die het levende hart zijn van Amsier.- dam, zullen daaraan bouwen, wij allen. Niet het lichaam is belangrijk. Er sterven delen van dat lichaam af. I Het zij zo. Maar het hart is levend. I Het hart, dat zijn wij. de bouwers I aan de toekomst. En de bouwers I staan gereed. Wanneer de storm die I over Europa raast, zich neerlegt, i gaan wij bouwen. Wij. het hart van het eeuwig Amsterdam. Wasgoed naar de wasserij DEN HAAG. 22 Sept. Rekening houdende met het belang daarvan voor de volksgezondheid is. waar dit plaatselijk mogelijk zal zijn. een regeling getroffen, volgens welke de witwasseri jen voorlopig in staat worden gesteld in uiterst bescheiden mate goederen ter behandeling in ontvangst te nemen. De was zal, behoudens boorden en overhemden, slechts gedroogd of gemangeld wor den afgeleverd. Stamppot met rauwe tomaten In enige plaatsen des lands zijn de tomaten ruim aanwezig. Prollteort daarvan! Tomaten zlin .*etrcezond HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER. 20 Sept. Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: In midden-Nederland werd de uit de lucht gelande vijand in hét gebied van Arnhem door geconcentreerde aanvallen verder samengedrongen. Goed ondersteund door eigen jacht- formaties leed de vijand zware verhe zen aan mensen en materiaal. Tot dusver werden meer dan 1700 gevan genen gemaakt. Uit het gebied van Eindhoven drong de vijand met tanks naar het noordoosten. Eigen troepen gingen ook hier tot de tegenaanval pver. Ten noordwesten van Aken, kon de vijand met sterk gebruik van tanks zijn penetratie uitbreiden. Ten zuid westen der stad werden alle vijande lijke aanvallen ten dele met zware verliezen voor den vijand afgeslagen. De eigen tegenaanval wint langzaam terrein. In het gebied van Nancy—Luné ville houden de zware en onoverzich telijke gevechten aan. Nancv ging verloren. In Lunéville wordt verbit terd gevochten. In de overige frontsectoren slechts plaatselijke gevechtshandelingen. De voortgezette aanvallen van den vijand op de vestingen Calais, St. Nazaire en Boulogne werden afgeslagen. Na af loop van de strijd in het volledig, ver woeste gebied van stad en haven der vesting Brest hielden gisteren nog afzonderlijke gevechtstroepen in ver bitterde strijd de laatste steunpunten. In Italië bereikten de zware af- weerslagen in het) gebied aan de Adriatische kust hun hoogtepunt. Het gelukte hier ook gisteren aan de heldhaftig vechtende eigen troepen, ten dele in nieuwe stellingen, de vijandelijke doorbraak te verhinde ren. Ten Noorden en Noordoosten van Florence werden vijandelijke aanvallen afgeslagen; Plaatselijke penetraties werden in een tegenaan val gezuiverd. In zuidelijk Zevenburgen en aan de punt van Szeklen' mislukten aan vallen der bolsjewieken. Evenzo sloe gen onze troepen in de sector Sanok— Krosno hevige aanvallen der Sowjets af. grendelden afzonderlijke penetra ties af en vernietigden 27 tanks. Bij Warschau probeerde de vijand, onder bescherming van kunstmatige nevel, op verscheidene plaatsen over de Weichsel te trekken. De overzet- pogingen werden verijdeld, enkele op de westelijke oever doorgedrongen gevechtsgroepen .werden afgesneden, Ook noordoostelijk van de stad ble ven herhaalde aanvallen der bolsje wieken in ons vuur steken. Aanvallen zuidwestelijk van Mitau leverden na het. afweren van vijandelijke tegen aanvallen verbeterde stellingen op. Letland en Estland werden de door talrijiike tanks en slagvliegers ondersteunde aanvallen der bolsje wieken afgeslagen of opgevangen en wérden talrijke tanks vernietigd. In driedaagse bosgevechten vernietigden onze grenadiers in de sector van Kandalaksja in energieke tegenaan vallen twee vijandelijke bruggen hoofden. Gisteren in de middaguren onder namen Amerikaanse bommenwerpers aanvallen op verscheidene plaatsen in Noord- en Noordwest-Duitsland. Daarbij ontstonden vooral in het stadsgebied van Koblenz verliezen onder de bevolking, en werd schade aan gebouwen aangericht. In de afgelopen nacht richtten vijandelijke terveuraanvallen zich op München-Gladbach en Boedapest. Strijdkrachten der luchtverdedi ging schoten 37 vijandelijke vliegtui gen omlaag. In het Kanaal en in de Indische Oceaan brachten duikbo ten vier schepen tot zinken met een gezamenlijke inhoud van 26.000 brt. alsmede twee fragatten. Drie andere schepen werden door torpedotreffers zwaar beschadigd. DEN HAAG. 21 Sept. De Höhere ff- und Polizeiführer Nordwest en Generalkommissar für das Sicher- heitswesen maakt bekend: In overleg met de bevoegde hoge Qcmimando-instanties van de Duitse weermacht gelast ify met onmiddel lijke inwerkingtreding het volgende; 1. Het betreden van spoorlijnen incl. een 15 m. brede strook links en een 15 m. brede strook rechts van de rails is voor burgers verboden, met uitzondering van het personeel dei- Nederlandse Spoorwegen, die belast zijn met de controle van de spoor lijn en zich als zodanig kunnen legi timeren. Het verbod van betreden geldt niet voor: spoorwegstations, spoorwegovergangen en spoorwegtun nels, die voor het gebruikelijke open bare verkeer dienen. 2. Het blijven staan op en bij bruggen, bruginrichtingen van aller lei aard. weg tunnels en het blijven staan bij alle Duitse dienst- en com mando-instanties en bij bewaakte objecten van allerlei aard. is in een omtrek van 100 m. van deze inrich tingen verboden.. 3. Op personen, die dit voorschrift overtreden, wordt, wanneer zij een maal zonder resultaat zijn gewaar schuwd, terstond geschoten. W. G, RAUTER, ff -Obergruppen f ührer General der Polizei. Amerikaanse agitatie tegen Spanje STOCKHOLM. 21 Sept. De roep om verbreking der diplomatieke be trekkingen van de Verenigde Staten met Spanje wordt te Washington steeds luider, aldus verneemt Interlnf. Onder voorzitterschap van aen demo- cratlschen afgevaardigde Coffe ls thans een „Amerikaans comité voor de vrijheid van Spanje" gesticht. Tevens heeft Coffe bij het Congres een wets voorstel .tot verbreking van de tetrek- klngen tussen belde landen Ingediend. De staatschef van Kroatië, dr. Ante Pavelltej. ia van een tweedaags bezoek aan het hoofdkwartier van den Flihrer te Agram teruggekeerd. De Paglawnlk haa een langdurig onder houd met den Führer over de gemeen schappelijke strijd. Ie JAARGANS No. 222 to DONDERDAG 21 SEPTEMBER 1944 Uitgave: N.V. De Arbeidertper. Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. TeL 24996 Postgiro 184120 Abonnementsprijs 21 ct, per week ot f 2.73 per kwertaaL Losse nummers 5 ct. De kleine tuinders dorsen hun graai nog op. ouderwetse wijze, n.l. met de rosmolen. Twee paarden lopen als In een draaimolen ln het rond en brengen hierdooreen kleine dors machine in beweging. (Foto: C.N.F./Kuiper Pantsertroepen drgngen Sittard binnen BERLIJN. 21 Sept. Ten zuiden van do Westerschelde poogden de Canadezen met 200 pantserwagens in de richting van Terneuzen door te stoten. Hun doel. het Duitse bruggen hoofd aldaar te splitsen, konden zij tot dusver niet. bereiken. Aan weers kanten van dit brandpunt distan- cieerden de Duitse troepen zich over eenkomstig het bevel stap voor stap. Enkele kleine penetraties, vooral in het gebied van Sas van Gent. waar heftige straatgevechten ontstonden, konden worden afgegrendeld. Daarbij werden 36 pantserwagens stukge schoten. In het gebied van Limburg duurde de verbitterde worsteling ten noord westen* van Maastricht vcort. Daar hadden de Amerikanen sterke pant serstrijdkrachten aangevoerd, die er ten koste van grote verliezen aan tanks in slaagden Sittard binnen te dringen. In Midden-Nederland en bij Eind hoven hebben de Anglo-Amerikanen ongeveer drie luchtlandingsdivisies neergelaten. Bij de poging deze strijd krachten in alle drie gebieden te ver sterken en van oorlogsmateriaal te voorzien, brachten Duitse jagers en gemotoriseerde luchtdoelartillerie deze formaties grote verlieaeh toe. In totaal werden 23 Britse en AmerI» kaanse jagers en jachtbommenwer pers, alsmede 328 vrachtzweefvlieg- tuigen neergeschoten. Zeer veol mate riaal werd buitgemaakt of vernietigd. Daaronder bevonden zich ook 50 kleine motorvoertuigen, de z.g. ..jeeps", een voor verschillende doeleinden bruikbaar voertuig, ongeveer van de grootte van de Duitse volkswagen. In het gebied van Arnhem werd een gehele landmgsgroep van de eer ste Engelse luchtlandingsdivisie, die op een inmiddels door de Duitse troe pen gezuiverd gebied wés geland, om singeld en na eeii kort verzet over meesterd, waarbij 1800 gevangenen werden gemaakt, Doelen te Eindhoven bestpokf Interinf meldt over het optreden van het Duitse luchtwapen, dat snel le Duitse gevechtsvliegers en' des nachts opererende slagvliegers aan vallen hebben gedaan op Anglo-Ame- rlkaanse troepen in het gebied van Maastricht. Bovendien werden ravi- taiileringssteunpunten in het stadsge bied van Eindhoven met bommen van zwaar kaliber bestookt. Er ontstonden ontploffingen en branden in getrof fen munitie-opslagplaatsen. Verkrijgbaar op beschuitbonnen DEN HAAG, 20 Sept Behalve kindermeel en vocdlngssuiker mag op de bonnen beschuit 40 ook 100 gram brood, of 70 gram tarwebloem en op de bonnen reserve e78 ook 300 gram brood of 210 gram tarwebloem worden gekocht. Gp rantsoen bonnen beschuit mag behalve biscuit ook beschuit voor zover vooradig worden betrokken. Resultaten bij controle DEN HAAG, 21 Sept. De secre- taria-genereal van het Departement van Handel, Nijverheid en Scheep vaart maakt bekend, dat de vérdere ,chteruit€fang van de kolenpositie bij le gasfabrieken en de wenselijkheid de gasvoorziening zo lang mogelijk voortgang te doen hebben, het nood zakelijk maken, het aantal uren. waarop gas beschikbaar mag worden gesteld, te bepërken. In verband hiermede is bepaald, dat de gasbedrijven met ingang van VrUdag 22 dezer tot nader order slechts in de namiddag van 17 tot 19,30 uur gas zulten mogen afleveren, terwijl, indien dc kolenpositie van een gasbedrijf dH noodzakelijk maakt, dit bedrijf het aantal uren nog tot een geringer aantal zal kunnen ver minderen. De aandacht wordt er op geves tigd. dat, aangezien de kolenpositie van de electriciteitsbedrljven even zorgelijk is, de vermindering van het aantal gasuren in geen geval tot een stijging van-het electriciteltsverbruik mag leiden. Het electriciteltsverbruik mag derhalve afgezien nog van plaatselijk gegeven verder gaande voorschriften, hoogstens vijftig pro cent van het tot voor kort toegewe zen rantsoen bedragen. Slechts in dien aUerwege het. electriciteltsver bruik tot een minimum wordt bo-= perkt, zal het nemen van' maatrege len ten aanzien van de electriciteits- voprziening voorlopig achterwege kunnen Wijven, Wie helpt Lombolcstrijders? AMSTERDAM, 31 Sept Op 25 Augustus was. het een halve eeuw ge leden. dftt de Lombok-expeditie ge- hQUden werd. In Krashapolsky alhier kwamen toen 150 oud-strijders bijeen die uit hun xn'ddea een comité kozen, dat stappen zou pndernemen om de nood, waarin velen dezer oud-strijders verkeren, te lenigen. Uit publicaties in een aantal dagbladen ls die nood dui delijk gebleken. De oud^LomboksfrU- ders leven van pensioenen, die te ge ring zijn om deze mensen, met name ln deze tijd, een menswaardig beslaan te veroorloven. Het comité, waarvan het secreta riaat gevestigd ls Sluisstraat 20 huls. heeft thans een bankrekening geopend bij de Ned, MlddenstandsbanK N.V., Hóofddorpweg 2. Amsterdam-West. postgironummer 31564, gem. giro AA 61, Reeds werd een aantal giften ont vangen. Wil men echter voor de 150 nog in leven zijnde oud-strijders Iets doeltreffends ondernemen, dan js veel meer geld nodig. Giften, die ertoe lel den kunnen, deze mensen, die thans minstens 68 jaar oud zijn. een wat betere levensavond te bezorgen, wor den op de vermelde girorekeningen ^gaarne Ingewacht. bevredigend AMSTERDAM, 20 Sept. De di- verse berichten over de rantsoenering van de electrische stroom, hebben, naar ons is gebleken, enige verwar ring onder het publiek gewekt. Vooral de bepaling van den Secretaris-Gene raal van Handel, Nijverheid en Scheepvaart, dat slechts de helft, en die van den burgemeester van Am sterdam, dat slechts een derde mag worden gebruikt, sphijnep elkaar te gen te spreken. En toch ls hier de helft.gelijk aan een derde. Het zit zo. Iedere gebruiker van stroom heeft een rahtsoepkaart waar op een standaardrantsoen staat aan gegeven. Van dat standaardrantsoen mocht de laatste Jaren 75% gebruikt '-worden. ïn de Staatscourant van eni ge dagen terug is dat percentage te ruggebracht tot 65%. Volgens het be sluit van dep Secretaris-Generaal mag van dit rantsoen, dus van de 65% van het standaardrantsoen dat op de kaart vermeld staat, voortaan de helft, dus 32j van het totaal, ver bruikt worden. Dat. komt overeen met het besluit van A'dgms burgemeester, waarbij een verbruik van een derde van het standaardrantsoen, dus van 33%, werd toegestaan. Men kan zelf controleren, of men aan de eisen vol doet door achter op de rantsoenkaart het verbruik van dag tot dag aan te tekenen. Wie vermenigvuldigen kan, weet dan of hij, in eigen en anderer belang, aan de voorschriften voldoet. Voorts blijkt ons uit vragen van le zers, dat leiders van bedrijven, die geen stroom meer mochten gebruiken, soms in het ongewisse verkeren over het feit, of zü nu weer wel een derde van het standaardrantsoen mogen af nemen. Dat is natuurlijk niet zo. Be drijven. die uitgesloten waren, blijven dit en mogen geen stroom gebruiken. Dinsdag hebben ambtenaren van de' Gem. Energiebedrijven in de stad controle gehouden over de naleving van het verbod van den burgemeester aan winkels, c&fé's, restaurants en bioscopen om stroom te verbruiken.. De resultaten van deze contróle wa-> ren voor de directie van de Energie bedrijven bevredigend, zo deelde mr. Haitink. de directeur, ons hedenmor gen mede. De burgerij heeft zich aan het verbod, dat in ons aller belang is, goed gehouden. Van de 3849 gecon troleerde winkelzaken waren er 97 in overtreding, van ae 325 café's en restaurants brandden er 11 licht, van de 24 bioscopen was er sleohts een, die stroom verbruikte. Ongeveer 2J overtreders dus op de eerste dag. Men vorgete echter geen ogenblik, dat al deze maatregelen toch niet voorkomen, dat de kolenvoorraad slinkt! Steeds blijft waakzaamheid geboden. Er komt niets bij, er gaat alleen af. en het ls de kunst, het ein de te halen met wat wij hebben. Haagse tramverkeer verder beperkt DEN HAAG. 21 Sept. Met lp- gang van heden ligt buiten de reeds bestaande beperkingen het stadsver keer op de lijnen der H.T.M. tussen 14 en 16 uur stil. Van Zondag a.s. af zal op de stadslijnen op Zondag geen tram meer rijden. Het bovenstaande geldt niet voor de lijnen Den Haag-Rijswijk-Voor- burg. Den Haag-Delft en Den Haag- Wassenaar-Lelden. Met ingang van Zaterdag 23 dezer zullen laatstge noemde lijnen des avonds een uur vroeger inrukken. Groentebon inleveren DEN HAAG. 21 Sept. Inwoners der gepieenten, waar klantenbinding voor groenten geldt, dienen de bon nen „groente elfde periode 1944" van 18 tot en met 23 Sept. a.s. in te leve ren bij den handelaar, van wien zij van 1 October tot en met 28 October 1944 groente en fruit wensen te be trekken. Uiterlijk heeft het leven in ops land zich snel aangepast aan het uitvallen van het treinverkeer. De bevriezende adem van hot naderend front had het tempo van het open bare leven reeds zo vertraagd, dat de spoorwegstaking daarop nauwe lijks invloed scheen uit to oefenen- Naarmate echter de dagen rich aan* éénrijen en de Duitse troepen zich met succes tegen de naar het noor* den opdringende geallieerde legers verzetten, bli.ikt steeds duidelijker, hoe belangrijk zelfs een beperkt spoorwegverkeer, vooral voor de be volking van de grote steden, is. Het meest springt daarbij hgt ge vaar voor de levensmiddelenvóorzic- ning- in het oog. Do voorraden in onze grote bevolkingscentra waren reeds lang van beperkte omvang. Daardoor is de bevolking goeddeels aangewezen op de regelmatige aan voer, die. nu door het verder vorderen van auto's en fietsen het vervoer over de weg voor ons volk pvactisch is uit gevallen. geheel voor rekening komt van het railvervoèr. In deze tijd. waarin het hele leven zo kwetsbaar is, kan het falen van een tijdschema makkelijk tot cafastrophen aanlei ding geven. Mocht men wellicht "voor de eerste dagen of de eerste twee da-, gen verwachten, dat het plotseling uitvallen van hot vervoer over de ijze ren weg ook zijn invloed tot Duitse belangen zou uitstrekken, op het ogenblik is het wel duidelijk- d-at het Duitse leger daardoor niet gehinderd wordt. Voor de Nederlandse bevolking doemen echter bij een langer uitval len van het transport nieuwe moei lijkheden op. Dit inzicht dwingt alle betrokke nen, voor zover zii er al niet eerder mee rekenden, opnieuw met zichzelf te rade gaan. Het is minder dan ooit een tijd waarin adviezen zin hebben. Ieder heeft echter de opgaaf, alle consequent iesj'an zijn daden te over leggen en daarnaar zijn besluiten te nemen met als richtsnoer het eigen geweten en het belang van het gehele Nederlandse volk. Deze plicht rust in «et bijzonder ook van dag tot 1ag op de Spoorweg mannen van hoog tot laag. De verduistering begint heden om 19.45 uur en eindigt om 7.15 uur. Maan op 11.12, onder 21.34 uur. 25 Sept. E.K 2 Oct. V.M., 9 Oct L.K., 17 Oct. N.M. bruggenhoofd over de Muëritèh noord oosten van Echtcrnach tot op geringe overblijfselen uiteen te slaan In het gebied van Lunéville stiet de eigen aanval Op overmachtige vij andelijke pantserstrijdkrachten. Na heen- en weérgolvende gevochten wer- do de eigen strijdkrachten in Luné ville op dc oostelijke rand der stad teruggetrokken. Tussen Eplnal en de Zwitserse grens slechts plaatselijke ge vechtshandelingen. Vijandelijke aanvallen op Boulogne en Calais werden afgeslagen. Het laat ste verzet van het garnizoen van Brest op het schiereiland Lo Crozon is af- gelopen. In zeer zware gevechten, die wekenlang hebben geduurd, behield de heldhaftige, uit troepen van alle weermachtsonderdclen bestaande be zetting onder de voorbeelidge leiding van den vestingscommandant, gene raal der valschermtroepen Ramcke, de vesting op den wat betreft getal en materiaal verre 'overiaachtigen vijand. Hierdoor ls den vijand niet een haven, doch slechts een puinhoop ln handen gevallen. De heldenstrijd van het gar nizoen van Brest zal in de geschiede nis voortleven. Eigen motortorpedoboten, die ln de strijd waren geworpen voor de flank- bovelliging van een belangrijk convool, vielen Sn de nacht van 19, op .20 Sep tember voor Duinkerken twee over machtige formaties lichte Britse vloot- strijdkrachten aan en bereikten door hun aanval, dat het convool ronder schade zijn plaats van bestemming kon binnenlopen. De drie motortor pedoboten gingen bij de vervulling van hun taak verloren. Het V 1-storingsvuur op Londen werd voortgezet. In Italië duren de zware afweer- gevechten m het gebied ten noorder. van Florence en aan de Adriatische Zee onveranderd voort. In verbitterde en voor belde partijen vele vei liezen opleverende gevechten werden talrijke vijandelijke aanvallen afgeslagen. Ten zuiden en zuidoosten van Firenzuola werd een. vrij grote penetratie van den vijand afgegrendeld. Aan de Adriatische zee bracht de De aanval van onze pantsertroepen ten zuidwesten van Mitau heeft ln weerwil van taal vijandelijk verzet verder terrein gewonnen. In de laatste drie dagen werden hier 48 pantserwa gens en stukken stormgeschut en 95 stukken geschut alsmede talrijke an dere wapens vernietigd of buitge maakt. In Letland en Estland zette de vijand met n*#uw aangevoerue strijd krachten zijn krachtige aanvallen voort. Onze schitterend strijdende troepen sloegen deze door tegenaan vallen uiteen of vingen ze op. In de thans zeven dagen durende af weerslag werden totdusver 600 sowjet-pantser- wagens vernietigd. Bij aanvallen overdag van vijande lijke bomenwerpers op het gebied van de steden Boedapest, Raab en Pres burg, alsmede blj# nachtelijke aanval len van vrij zwakke vijandelijke for maties ln het Hongaarse gebied wer den 11 vijandelijke bommenwerpers neergeschoten. In Trier ontstonden door aanvalleh van vijandelijke vliegtuigen met bom men en mitrailleurvuur verliezen on der de bevolking. Ken groot aantal Nederlanders heeft zich Juist u u gemeld voor de Waf- fen-ff. Meld Je nu zelf eveneens. Alle inlichtingen en gratis-reisbiljet verstrekken de volgende aanmeldlngs- burcau's der Wafien-#Amsterdam, Dam 4; Den Haag, Korte Vijverberg 5; Utrecht, v reden burg 19; Groningen, Herenstraat 46; Enschede, Hengelose- straat 30; Hengelo, St. Janstraat 3. Legt v bij het naar bedgaan uw kleren zó op een stoel, dat gij ze voor het grijpen hebt, indien er wat mocht gebeuren en hebt gij een vlucht koffer klaar staan? (Voorlichtingsactie hoofdin spectie luchtbescherming). De rest van de divisie poogt vergeefs uit de omsingeling naar het zuiden uit tc breken. In het gebied bij Nijmegen duurt de strijd om de Waalbruggen voort. Aan beide zijden worden stérke pant serstrijdkrachten gebruikt. Een der bruggen bevindt zich nog stevig in Duitse handen, de andere werd we gens de toenemende vijandelijke druk opgeblazen. De poging der Amerika- Ziekenfoncfeverzekering voor werklozen DEN HAAG. 20 Sept. Van 1 October at worden de krachtens de Rijkssteunregeling ondersteunde ge heel of gedeeltelijk werklozen onder de verplichte ziekenfondsverzekering gebracht. De premie wordt voor de helft betaald door het Rijk. terwijl de andere helft ten laste van de ge meenten en de werklozen komt. Als loon, waarnaar de premie van 4de r pet. moet worden berekend, wordt het bedrag aangenomen, dat. de betrok kene geacht wordt te kunnen ver dienen bij een arbeidstijd, welke voor het bedrijf, waarvan hij afkomstig is, als normaal kan worden beschouwd. Het deel van de premie, dat de werk lozen moeten bekostigen, bedraagt twee pet. van het steunbedrag, dat rij ontvangen. Werklozen, die op het tijdstip van aanvang hunner werk loosheid niet verplicht verzekerd wa ren, dienen zich na 1 October zo spdedig mogelijk bij een ziekenfonds aan te melden. Deze maatregel draagt een voor lopig karakter. Een definitieve rege ling ter zake bevindt zich m een ver gevorderd stadium van voorbereiding. grote verliezen eisten, een Amerikaan se poging om ten noorden van Aken door te stoten, verhinderd worden. Uit het gebied van Sittard opdringen de Ainerikaanse pantserwagens wer den in een tegenaanval, waarbij acht gevechtswagens werden vernield, te ruggeslagen. Nieuwe aardappelbon DEN HAAG. 21 Sept. Van 24 t.m. 30 September as. kan men op elk der bonnen „aardappelen 40" li kg. aardappelen kopen. Op de bon nen ..toeslag 40" is 1 kg. aardappelen verkrijgbaar. Op deze bonnen mag pas op Maandag 25 September a.s. worden gekocht. Dc geldigheidsduur van de aardap pelbonnen 39 wordt verlengd tot en met 30 September a.s. Churchill zou naar Moscou vertrokken -zijn LISSABON, 21 Sept. In krin- gen van de Amerikaanse" ambassade re Moscou verluidt, dat Churchill dadelijk na afloop van de bespre kingen te Quebec naar Moscou zou zijn vertrokken om een ontmoeting- te hebben met StaJin. STOCKHOLM21 Sept. Prins Karei- is, volgens een bericht van Reuter, door het Belgische parlement gisteren tot regent benoemd. Van daag zal hij de eed op de grondwet afleggen. Van de 364 stemmen wer den er 210 voor hem uitgebracht. wijzen. Zelfs de twijgjes werden door oude dames die met een handtasje uitgingen, aandoenlijk opgesprdk- keld. Dc kou staat voor de deur... de laatste bomen kregen benen en volgend jaar is er plaats voor nieuwe aanplant. De troost in een trooste loze ravagetijd is. dat deze oprui ming althans zin heeft en dat deze laatste bomen niet voor niets oe- vallen zijn. T1JL. Stamppot met rauwe tomaten In enige plaatsen ties lande zijn de tomaten ruim aanwezig. Prollleert daarvan! Tomaten zijn zeer gezond Behalve dat men ze rauw op de boter ham kan eten, zijn ze op allerlei wijze in de warme maaltijden te verwerken. Een aanbevelenswaardig recept ls stamppot met rauwe tomaten- 2 kg. aardappelen, 11 kg. tomaten (een ui, peterselie). zout (pepersurrogaat), boter of margarine, aroma (taptemelk). De aardappelen schoonboenen, ln stukken snijden, met een bodempje water en zout opzetten eh gaarkoken. In een goedgesloten pan. Dc tomaten wassen en ln kleine stukjes snijden. De aardappelen fijnstampen en met de tomaten en de boter of marga rine vermengen. Naar smaak aroma en pepersurrogaat toevoegen en de stamppot nog even door en door warm laten worden. Deze stamppot §maakt nog beter, wanneer men er wat geraspte ui en/of fijngehakte peterselie doormengt. BERN, 21 Sept. Omtrent de .toe stand te Vichy meldt de „Tribune de Genève", dat daar duiz£nden amb tenaren, die onder het bewind van Pétain gewerkt hebben, hun 'functie' hebben moeten neerleggen. Zij rijn voorlopig ondergebracht in hotels van Vichy, ln afwachting dat verdere sancties tegen hen zullen worden ondernomen. De //-oorlogsverslaggever Schuller tot Peursum meldt: Op de straatweg kort voor het dorpje V.elp kwamen wij reeds de eersten tegen: Engelsen met rode Basken-mutsjes en khaki-uniformen, parachutisten, die op een van de be langrijkste punten in de strijd waren geworpen. Hun altijd ilskante afsprong uit de lucht was goed ge lukt. maar zij keken verre van vro lijk,- want reeds kort daarna waren rij ontwapend en nu aanvaardden zij de mars naar achteren onder bewa king van //-mannen. Wij hebben ze even gesproken. Deze laatste sterk opgehemelde aanval op de Neder landse verdedigingsgordel was hun lang niet meegevallen. „Too many tanks", zei er een tegen ons. en haalde zijn schouders op. Arnhem brandt aan vele kanten, dikke rookwolken hangen boven de stad, huizen zijn ingestort, schoten knallen nog hier en daar, de bevol king vlucht, ruiten zijn aan scher ven gevallen... en geslagen, want tussen het rumoelr van de strijd plundert het gepeupel de verlaten winkels en villa's. Dit is het beeld, dat ons de mooie Gelderse stad toont, nu het strijd toneel korte tijd haar straten en parken beheerste. Slechts kleine ver spreide groepjes van den vijand hou den in enkele stadsgedeelten nog stand, maar in weinige uren zal hier de strijd beslist qijn en slechts ro kende puinhopen zullen herinneren aan deze „bevrijdingsactie". niet van node Melkvoorziening voor dè steden Oproep aan de veehouders Het kan voorkomep, dat tengevolge van gebrek aan voldoende vervoersge- legcnheld de melk niet van de veehou- dcrsbedrljven kan worden opgehaald. Dit valt zeer tc betreuren, aangezien de melkvoorziening van de grote, ste den. die onder de gegeven omstandig heden buitengewoon belangrjjk ls. staat cn valt met een geregelde melk- aanvoer. Vandftar dat het Bedrijfschap voor Zuivel een ernstig beroep doet op de veehouders om alle medewerking te verlenen, de melk, op welke wijze dan ook, aan de zuivelfabriek te krijgen. Indien den veehouders blilkt, dat de melk niet meer wordt opgehaald, dan dienen zijzelf zoveel mogelijk maatre gelen, te treffen, b.v wanneer veehou ders dicht bij het zulvelbedrllf wonen, is het meestal wel mogelllk, de melk zeil naar de fabriek te brengen. Ver der vab de fabriek wonende veehou ders zullen ln sommige gevallen hun melk aan de route van een nog func- tlonnerende melkrlt kunnen brengen. In onderling overleg zullen veehou ders wellicht met een eigen vervoer middel een melkrlt kunnen Instellen. Veel zal afhangen van eigen vinding rijkheid, ,en wil tot medewerking. Helpt allen mede. de melkvoorzie ning van de steden zolang mogelijk gaande te houden. De verduistering begint heden om 19.45 unr cn eindigt om 7.15 uur. Maan on 12.22, onder 21.58 uur. 25 Sept. E.K., 2 Oct. V.Nl., 9 Oct. L.K, 17 Oct. NJVL

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1