HET DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Duits weermachtsbericht Pantserstrijdkrachten zijn Eindhoven binnengerukt Mislukte doorbraak aan Baltisch front Gevechten bij Axel yeri Sas van Gent Blauwbaard geslagen De laatste Tachtiger tachtig jaar Canadezen poogden in richting van Terneuzen door te stoten Vlammen en rook boven Arnhem HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER, 19 Sept. Het opper bevel der weermacht maakt be kend: In Midden-Nederland heeft dz tegenstander zijn in het gebied achter het frpnt afgezette strijd krachten met niëhwe strijdkrach ten versterkt. Eigen aanvallen op de landingsplaatsen winnen tegen taaie weerstand van den vijand in langzaam terrein. Uit het bruggenhoofd van Neerpelt heeft de vijand met sterke pantser strijdkrachten naar het Noorden aangevallen en is in Eindhoven binnengedrongen. Ih verbitterde gevechten op korte afstand werden 43 tanks vernie tigd. Ten noord-westen van Aken slaagde de tegenstander er ondanks krachtig gebruik van artillerie en tanks slechts in geringe terreinwinst te behalen. Ten westen en ten zuiden van de stad werden clle aanvallen afgeslagen. In het gebied* van Liméville ver lopen de eigen tegenaanvallen suc cesvol. Van de overige frontsectoren worden slechts plaatselijke gevechts handelingen gemeld. Onder krachtig gebruik van artil lerie en vliegers heeft dé vijand ook gisteren Boulogne en Brest aangeval len. In Boulogne kon hij na zware gevechten binnendringen. Hij werd echter uit verscheidene batterijstel lingen weer teruggeworpen. Stad en haven van Brest vormen nog slechts rokende puinhopen. Het overlevende garnizoen heeft zich teruggetrokken op het schiereiland Le Crozdn en strijdt daar verder. Vijandelijke aanvallen op Lorient en St. Nazaire mislukten. Vanuit zijn steunpunt aan de mon ding van de Gi ronde deed een ba taljon een uitval naar de stad Sau- jon en vernietigde daar grote ben zine- en munitieopslagplaatsen van den vijand. In Italië duren de zware afweersla- gen in het gebied ten noorden van Florenc.e en aan de Adriatische Zee met onverminderde kracht voort. Tij dens de gevechten kon de vijand pe netraties tot stand brengen in onze stellingen, die afgegrendeld werden. De beoogde doorbraak werd ook gis teren verhinderd. De harde, voor bei de partijen vele verliezen opleveren de gevechten duren nog voort. Aan de noordwestelijke grens van Roemenië werd de vijand door tegen aanvallen van Hongaarse en Duitse formaties tot in het gebied van Te- meschburg, ten oosten van Arad en ten zuidoosten van Gross Wardein teruggeworpen Bij Thorenburg en in het noordelijke deel van de Szekler- punt mislukten- aanvallen van ver scheidene Sow jet-infanteriedivisies. Ook bij Sanok en Grosno werd de opnieuw aanvallende vij&nd in een tegenaanval afgeslagen. Op een plaats werden 24 doorgebroken Sowjet-pant- seiwagens vernietigd. Ten noord-oosten van Warschau bleven So'wjet-aanvallen tevergeefs. Ten zuid-westen van Mitau schoten onze troepen bij de* afweer van vij andelijke tegenaanvallen 29 pantser wagens stuk. In Letland en Estland verhinder den onze taai strijdende divisies ook gisteren plaatselijke doorbraken en vernietigden in de beide afgelopen dagen 149 tanks. Vijandelijke bommenwerpers onder namen terreuraanvallen op Weser- münde en Boedapest, alsmede op andere plaatsen in het Hongaarse en Servische gebied. Jagers en de lucht doelartillerie van de luchtmacht schoten 19 vijandelijke vliegtuigen heer. In aanvulling op het weermachts bericht wordt nog gemeld: In zuide lijk Zevenburgen heeft zich de Hon gaarse eerste bergbrlgade in moeilijk bergterreln door. voorbeeldige stand vastigheid en strijdlust onderschelden. In de afweerslag bii Sanok en Krosno heeft de Brandenburgse 68e divisie in fanterie onder "bevel van lult.-generaal Scheuerpflug voorbeeldig strijdend herhaalde vijandelijke doorbraakpogin gen verijdeld en talrijke tanks In ge vechten op korte afstand vernietigd. BERLIJN. 20 Sept. Intermf meldt, dat in het gebied van Sas van Gent en Axel vrij sterke Canadese strijd krachten getracht Rebben het brug genhoofd aan. de Beneden-Schelde binnen te dringen. Bij Sas van-Gent bleven de aanvallers in het vei*sper- ringsvuur der zware Duitse batte rijen steken en bij Axel kon door een tegenaanval een Canadees bataljon omsingeld en opgerold worden. Pogingen van Amerikaanse para chutisten, die versterking hadden ge kregen, om zich in Nijmegen te neste len of de naar de stad leidende Waal bruggen te veroveren, konden op doeltreffende wijze verijdeld worden. Afzonderlijke valscherm troepen, die tengevolge van de krachtige Duitse afweer pp Duitse bodem moesten lan den, werden omsingeld en gaven zich na een kort gevecht over. Een groot deel van de vrachtzweèf- vliegtuigen werd met de meegevoerde uitrusting buit gemaakt. De overige gingen in vlammen op. Ook de in het gebied van Arnhem op drie ver uit elkander gelegen plaatsen gelande Britse strijdkrachten poogden, hoe wel zij eveneens versterking kregen, tevergeefs zich aaneen te sluiten. De Duitse tegenmaatregelen tot omsinge ling maken hier goede vorderingen. De Nachtwacht te Maastricht LISSABON. 20 Sept. United Press deelt -uit het geallieerde hoofd kwartier mede, dat in Maastricht een schuilplaats is ontdekt, waarin zich een groot aantal schilderijen van Ne derlandse meesters bevond, o.a. de Nachtwacht van Rembrandt. Ie JAARGANG No. 221 l D WOENSDAG 20 SEPTEMBER 1944. Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Tel. 24996 - Postgiro 184120 - Abonnementsprijs 2Tct. per week ot ƒ2.73 per kwartaal. Losse nummers 5 ct. Hakte 677 (Tekening A.P.) Luchtaanval op Halmaheira TOKIO. 20 Sept. Op 16 Septem ber hebben 150 geallieerde bommen werpers een aanval gedaan op het eiland Halmaheira. Japanse jagers stelden twintig dezer toestellen bui ten gevecht, Kustbatterijen brachten een torpedoboot. die in de Kaubaai in het zuidoosten van het eiland was doorgedrongen, tot zinken. Op 17 en 18 September waren Davao tPhilipij- hen) en de Paulau-groep het doel van vijandelijke luchtaanvallen. Nleuw-Gulnese Oerkunst ls de titel van een tekst-en-plaatboekje vai\ G. L. Tichelman en W. Jos de - Gruyter. het eerste deeltje van een nieuwe serie „Vormen en verbeeldingen ln Indo nesië" die de speciaal met Indische boekjes opererende uitgever W. vah Hoeve, Deventer, in het licht geeft. Het geschrift ls meer een rijk geïllu streerd tijdschriftartikel met bronnen opgave ddn een samenvattende forse greep. Aan onze abonné's x De huidige papierpositie noopt ons de krant driemaal per week met een half en driemaal per week met een heel blad te doen verschijnen, teneinde zo lang mogelijk met onze papiervoorraad te.kun nen toekoipen. DE DIRECTIE. Finnen moeten Karelië en Petsamo afstaan ^ELSINKI. 20 Sept. De voor naamste bepalingen van het wapen stilstandsverdrag tussen Finland en de Sowjet-Unie zijn Dinsdagavond bekend gemaakt. De Finse troepen moeten zich on middellijk terugtrekken op de grens van de vrede van Moscou van 1940, hetgeen, het verlies van Karelië be tekent, Het gebied van Petsamo wordt afgestaan en het gebied van Porkala Udde, ten westen van Hel sinki, voor 50 jaar als militair steun punt aan de Sowjet-Unie verpacht. De Finnen moeten voorts hun koop vaardijvloot en vliegvelden en Zuid en Zuidoost Finland ter beschikking van de geallieerden stellen. Zij zijn verplicht tot wapenleveranties en be taling van een oorlogsschadevergoe ding van 300 millioen dollar binnen zes jaar. De Duitse strijdkrachten in het land moeten ontwapend en aan de gealli eerden uitgeleverd worden. Tenslotte wordt de demobilisatie van het Finse leger tot vredessterkte bepaald. BERLIJN. 20 Sept. Duitse pantser wagens zijn' van h$t zuidoosten uit Lunév.ille opnieuw binnëngedrongèn en hebben de stad heroverd. DEN HAAG. 19 Sept. Het post- verkeer met Bulgarije is verbroken. Poststukken en pakketten worden niet meer aangenomen, onderweg zijnde zendingen zullen aan de af zenders worden teruggezonden, Wie kaatst moet de bal* verwach ten. De meisjes, die de man nen en jongens in Duitsland in staat van beschuldiging hebben ge steld, krijgen antwoord met de Duitse post. Tientallen schrijven als de Haar lemmer W. F. Schell: „Beste Meisjes, Heus ik heb hier geen tijd om naar andere meisjes te kijken en Kuchen te eten. Ik heb wel wat anders te doen na twaalf uur werken, dunkt u ook niet?" Anderen sluiten bij hun brief zelfs de afscheidsbrieven van hun Neder landse meisjes in. ontvangen tenvijl zij in Duitsland werken. ..Omdat ze van een jongen hier „kregen wat ze loilden." Eén brief is er. raarder dan een roman, al is hij „werkelijk gebeurd en met leed betaald". Ik neem hem over zonder mooimakerij. .Zeven maanden voor ik naar Duitsland gin~g leerde tk een meisje kennen. Wij kregen verkering, al wöonde zij ook in een stad veertig kilometer van, mijn plaats. Toen ze me naar de trein bracht, was haar verdriet verschrikkelijk. Zonder mij kon ze niet leven... de trein vertrok. Uit Holland kwam daarna de ene liefdesbrief na de an dere. Tot... ik onverwachts inet ver lof kwam. Ik reisde direct door. naar mijn meisje. Toen ik voor haar huis stondl stond er al een jongen voor de deur zelfde leeftijd. Hij kwam ook met verlof: wij waren allebei verloofd met hetzelfde meisje... Toen ging de deur open en een juffrouw kwam zeggen, dat het haar speetrmaar dat mijn meisje, dat zijn meisje, dat ons meisje, net door haar verloofde, die dtiar in de stad woon- de. was afgehaald en dus niet thuis was... Is dat trouw?" En vervuld van liet betrekkelijke van de liefde schrijft deze lezer er bij: „er zijn hier jongens, die er één hebben. Maar drie? Niemand!" Ik zeg: Blauwbaard geslagen! TIJL. Zweden ontvangt drie protestnota's GENÊVE, 19 Sept. De Ameri- kaanse staatssecretaris, Cordell Huil, heeft bekend gemaakt, dat de Britse, de Söwjetrussische en de Amerikaan se regering scherpe protestnota's aan Zweden hebben gezonden. De nota's houden zich in hoofdzaak bezig met de leveranties van Zweden aan Duitsland. Huil zeide nog, dat dezelfde kwestie gich voordoet ten aanzien van Spanje, dat nog steeds materiele hulp geeft a,an Duitsland. L odewijk van Deyssel, de laatst overlevende van de Bewe ging der Tachtigers, de groep van jonge Amsterdamse schrijvers, die omstreeks 1880 onze letterkunde en daardoor het gehele geestelijke leven van ons land vernieuwde wordt Vrij dag tachtig jaar. Hij wordt herdacht. Wordt hij ge lezen? Iemand, die er in een openbare leeszaal naar ging kijken.vond hel eerste deel van zijn Verzamelde Werken stuk ge lezen. het tweede nog tamelijk net jes. de overige tien delen bijna onge- bruikt. Vele lezers n\enen het heim van ge- Van Deyssel dus g*uw doorgrond te heb ben. Zijn geheim is eenvoudig. Hij zette het als mot to voorin zijn eerste bundel: de aanvang van het Evangelie van Jo^ hannes waarin ge zegd wordt, dat in den beginne het Woord was. dat het woord hij God was. „En het Woord was God" was het Leven en het Leven was het Licht der mensen." Dit leven van het woord heeft Van (A.P.-ar chief) In het Woord Deyssel overmachtig laten heersen. De gedachte kfram voor hem op de tweede plaats. Van Deyssel was de eerste in ons land. die sprak van woordkunst. Hij was en is onze eerste woordkunste naar. Het Woord was zijn doel, niet middel, zoals voor hen. die na hem kwamen. De wil om zich te laten gelden door het Woord heeft Van Deyssel onver gankelijke taalmonumenten doen scheppen: zijn per^Öonlijk werk. De gehele Nederlandse taal heeft hij daarbij omgesmeed in de vuurgloed van zijn hartstocht voor het Woord en hij heeft daardoor voor onze taal dezelfde betekenis als de uitvinder van de hoogovens en de Bessemer Peer voor de ijzeriodustrie. Zoals deze mannen leerden van zwart Ijzer staal te maken, zo leerde Van Dbyssel van klonterig woordklei het Nieuwe Neder lands te -maTcen, dat grondstof werd voor duizenden anderen, kunstenaars en niet-kunstenaars. Zo zal men er vrede mee hebben, dat in die leeszaal alleen het eerste deel der werken van den groten intfijder was stuk gelezen. Iedereen, die nu de .Nederlandse taal gebruikt, heef* deel aan het werk van den groten smelt meester, van het W001 die in die arbeid niet alleen de stijl van onze boeken, maar vooral ook de stijl van ons voelen en leven heeft veranderd. MAX WOLTERS. U vlucht toch niet als brand bommen uw huis treffen? U weet toch. hoe u ze te lijf moet gaan? Uitreiking bonkaarten in andere gemeente DEN HAAG. 20 Sept. De secre- taris-generaal van het departement van Landbouw en Visserij maakt be kend. dat personen, die door omstan digheden gedwongen zijn, tijdelijk in een andere dan hun gemeente van in woning verblijf te houden, de levens middelenkaarten voor de elfde en twaalfde periode iKa t.m. Ke 411— 412). alsmede 'de noodkaarten, mogen afhalen bij de distributiediensten in hun tijdelijke woongemeente. Men moet echter aannemelijk kunnen ma ken dat zij niet in staat zijn, tijdig deze kaarten in hun gemeente van inwoning te'gaan afhalen of te doen afhalen. STOCKHOLM. 20 Sept. Volgens een United Press-bericht uit Montreal heeft de leider van de leen- en pacht overeenkomsten Walther Lehmann, in de uitvoerende commissie van de Unrra medegedeeld, dat hij binnen kort zelf naar Europa zal vertrekken. Hij bereidt de bevolking van de ge bieden, die thans door de geallieerden bezet zijn of nog door hen bezet zul len worden, erop voor, dat niet alles geleverd kan worden wat zij nodig heeft. Er is bijvoorbeeld een over schot aan tarwe, gebrek daarentegen aan vlees, vet, textielgoederen en ze kere eindproducten. De verduistering begint heden om 19.45 uur en eindigt om 7.15 uur Maan op 10.05, onder 21.13 uür. 25 Sept. E.K., 2 Oct. V.M., 9 Oct. L.K., 17 Oct. N.M, Gele tram Den Haag Lelden rijdt normaal De H.T.M. heeft haar normale 20- minutendienstregeling op de lijn Den Haag—Wassenaar—Lelden v.v. her vat. Belegen kaas dülirder DEN HAAG. 19 Sept. Het Rijks bureau voor de voedselvoorziening' deelt mede, dat, evenals vorig jaar. binnenkort kaas uit voorraden van het in- en verkoopbureau voor zuivel zal worden vrijgegeven. Uitsluitend voor deze kaas mogen de voor ver koop aan den detaillist, en aan den consument geldende prijzen worden verhoogd en wel voor volvette boeren kaas en 40-f kaas met ten hoogste 0.45 per kg., voor 20+ kanter en 20 boeren Leidse kaas met ten hoogste 0.40 per kg. en voor de overige 20+ kaas (dus Goudse en Edammer) met ten hoogste ƒ0.35 per kg. Voor alle andere kaas, onverschil lig of deze belegen of oud is, mag deze verhoging niet worden toege past. I ZAANDAM UITREIKING BONKAARTEN. Bonkaarten worden morgen, Donder dag 21 September, uitgereikt in ge bouw Nicolaasstraat. Des morgens voor Pelikaanstr.. Ooievaarstr., Rei- gerstr., Papenpad, Hollandsepad, Valkstr. en Stuurmanspad. Des mid dags voor Ruiterveer, Dr. Roggertpad, Tulnstr., Parkstr., Jagerspad, Lange- straat, Simon de Witstr. en Westzij- derveld. •woeste gebied van stad en haven der vesting Brest hielden gisteren nog afzonderlijke gevechtstroepen in ver bitterde strijd de laatste steunpunten. In Italië bereikten de zware af- weerslagen in het gebied aan de Adriatische kust hun hoogtepunt. Het gelukte hier ook gisteren aan de heldhaftig vechtende eigen troepen, ten dele in nieuwe stellingen, de vijandelijke doorbraak te verhinde ren. Ten Noorden en Noordoosten van Florenqe werden vijandelijke aanvallen afgeslagen; Plaatselijke penetraties werden in een tegenaan val gezuiverd. In zuidelijk Zevenburgen en aan de punt van Szeklen'mislukten aan vallen der bolsjewieken. Evenzo sloe gen onze troepen in de sector Sanok— Krosno hevige aanvallen der Sowjets af. grendelden afzonderlijke penetra ties af en vernietigden 27 tanks. Bij Warschau probeerde» de vijand, onder bescherming van kunstmatige nevel, op verscheidene plaatsen over de Weichsel te trekken. De overzet- pogingen werden verijdeld, enkele op de westelijke oever doorgedrongen gevechtsgroepen .werden afgesneden. Ook noordoostelijk van de stad ble ven herhaalde aanvallen der bolsje wieken in ons vuur steken. Aanvallen zuidwestelijk van Mitau leverden na hot afweren van vijandelijke tegen aanvallen verbeterde stellingen op. Xn Letland en Estland werden de door talrijiike tanks en slagvllegers ondersteunde aanvallen der bolsje wieken afgeslagen of opgevangen en wérden talrijke tanks vernietigd. In driedaagse bosgevechten vernietigden onze grenadiers in de sector van Kandalaksja in energieke tegenaah- vallen twee vijandelijke bruggen hoofden. OVjït l'rtt V «C" -V - - lijn en zich als zodanig kunnen legi timeren. Het verbpd van bet roden geldt niet voor: spoorwegstations, spoorwegovergangen en spoonvegtun-. nels, die voor het gebruikelijke open bare verkeer dienen. 2. Het blijven staan op en bij bruggen, bruginrichtingen van aller lei aard. wegtunnels en het blijven staan bij alle Duitse dienst- en com mando-instanties en bij bewaakte objecten van allerlei aard. is in een omtrek van 100 m. van deze inrich tingen verboden.. 3. Op personen, die dit voorschrift overtreden, wordt, wanneer zij een maal zonder resultaat zijn gewaar schuwd. terstond geschoten. W. G. RAUTER. //-Obergruppenfiihrer en General der Polizei. Amerikaanse agitatie tegen Spanje STOCKHOLM. 21 Sep,. De roep om verbreking der diplomatieke be trekkingen van de Verenigde Staten met Spanje wordt te Washington steeds luider, aldus verneemt Interlnf Onder voorzitterschap van aen demo- cratlschen afgevaardigde Coffe ls thans eon „Amerikaans comité voor de vrijheid van Spanje" gesticht. Tevens heeft Coffe bij het Congres een wets voorstel 4tot verbreking van de tetrek- klngen tussen belde landen Ingediend De staatschef van Kroatië, dr. Ante PavelltsJ. ls van een tweedaags bezoek aan het hoofdkwartier van den Führer te Agram teruggekeerd. De Paglawnlk had een langdurig onder houd met den Fuhrer over de gemeen schappelijke strijd. Pantsedroepen drpngen Sittard binnen BERLIJN, 21 Sept. Ten zuiden van do Westerschelde poogden de Canadezen met 200. pantserwagens in de richting van Terneuzen door te stoten. Hun deel. het Duit.se bruggen hoofd aldaar te splitsen, konden zij tot dusver niet, bereiken. Aan weers kanten van dit brandpunt distan- cieerden de Duitse troepen zich over eenkomstig het bevel stap voor stap. Enkele kleine penetraties, vooral in het gebied van Sas van Gent. waar heftige straatgevechten ontstonden, konden worden afgegrendeld. Daarbij werden 36 pantserwagens stukge schoten. In het gebied van Limburg duurde de verbitterde worsteling ten noord westen* van Maastricht voort. Daar hadden de Amerikanen sterke pant serstrijdkrachten aangevoerd, die er ten koste van grote verliezen aan tanks in slaagden Sittard binnen te dringen. In Midden-Nederland en bij Eind hoven hebben de Anglo-Amerikanen ongeveer drie luchtlandingsdivisies neergelaten. Bij de poging deze strijd krachten in alle drie gebieden te ver sterken en van oorlogsmateriaal te voorzien, brachten Duitse jagers en gemotoriseerde luchtdoelartillerie deze formaties grote verliezeh toe. In totaal werden 23 Britse en Ameri* kaanse jagers en jachtbommenwer pers, alsmede 328 vrachtzweefvlieg tuigen neergeschoten. Zeer veel mate riaal werd buitgemaakt of vernietigd. Daaronder bevonden zich ook 50 kleine motorvoertuigen, de z.g. „jeeps", een voor verschillende doeleinden bruikbaar voertuig, ongeveer van de grootte van de Duitse volkswagen. In het gebied van Arnhem werd een gehele landing?.groep van de eer ste .Engelse luchtlandingsdivisie, die op een inmiddels door de Duitse troe pen gezuiverd gebied wis geland, om singeld en na een, kort verzet over meesterd. waarbij 1800 gevangenen werden gemaakt. Doelen te Eindhoven bestookt Interinf meldt over het optreden van het Duitse luchtwapen, dat snel le Duitse gevechtsvliegers en' des nachts opererende slagvliegers aan vallen hebben gedaan op Anglo-Ame- rikaanse troepen in het gebied van Maastricht. Sovendien werden ravl- tailleringssteunpunten in het stadsge bied van Eindhoven met bommen van zwaar kaliber bestookt. Er ontstonden ontploffingen en branden in getrof fen munitie-opslagplaatsen. Verkrijgbaar op beschuitbonnen DEN HAAG, 20 Sept Behalve kindermeel en voedlngssulker mag op de bonnen beschuit 40 ook 100 gram brood of 70 gram tarwebloem en op de bonnen reserve e78 ook 300 gram brood of 2IO gram tarwebloem worden gekocht. Op rantso^nbonnen beschuit mag behalve biscuit ook beschuit voor zover vooradig worden betrokken. tigu, cmt. aangvzaeh «e kCuenpositie van de electrioiteitsbedrijven even zorgelijk is, de vermindering van het aantal gasuren in geen geval tot een stijging van.het electriciteitsveibruilt mag leiden. Het electriciteitsverbruik mag derhalve afgezien nog van plaatselijk gegeven verder gaande voorschriften, hoogstens vijftig pro cent van hert tot voor kort toegewe zen raptsoeh bedragen. Slechts in dien allenvege het electriciteitsver bruik tot een mimmuin wordt, bCr, perkt, zal het nemen van' maatrege len ten aanzien van de electrioiteits- voqr?iening voorlopig achterwege kunnen blijven. Wie helpt Lombokstrijders? AMSTERDAM, 2\ Sept- Op 25 Augustus washet een halve eeuw ge leden. dat de Lornbok-expedltie ge houden werd. In Krasnapolsky alhier kwamen toen 150 oud-strijders bijeen, die uit hun m'dden een comité kozen, dat stappen zou ondernemen om de nood. waarin velen dezer oud-strijders verkeren, te lenigen- Uit publicaties in een aantal dagbladen ls die nood dui delijk gebleken. De oud-Lombokstrlj- ders leven van pensioenen, die te ge ring zijn om deze mensen, met name ln deze tijd. een menswaardig bestaan te veroorloven. Het comité, waarvan het secreta riaat gevestigd ls Sluisstraat 20 huis. heeft thans éen bankrekening geopend bij de Ned, Mlddenstandsbank N.V., Hoofddorpweg 2. Amsterdam-West, postgironummer 31564, gem. giro AA 61. Reeds werd een aantal giften ont vangen. Wil men echter voor de 150 nog ln leven zijnde oud*strUders Iets doeltreffends ondernemen, dan ls veel meer geld nodig. Giften, die ertoe lel den kunnen, deze mensen, die thans minstens 68 Jaar oud zijn. een wat betere levensavond te bezorgen, wor den op de vermelde girorekeningen -gaarne Ingewacht. soms ih hét'ongewisse verkeren over het feit, of ?ij nu weer wel een derde van het standaardrantsoen mogen af nemen. Dat is natuurlijk niet zo. Be drijven, die. uitgesloten waren, blijven dit en mogen geen stroom gebruiken. Dinsdag hebben ambtenaren van de' Gem. Energiebedrijven in de stad controle gehouden over de naleving van het verbod van den burgemeester aan winkels, café's, rest-aqrants en Haagse tramverkeer verder beperkt DEN HAAG. 21 Sept. Mot ip- gang van heden ligt buiten de reeds bestaande beperkingen het stadsver keer op de lijnen der H-TM. tussen 14 en 16 uur stil. Van Zondag a.s. af zal op de stadslijnen op Zondag geen tram meer rijden. Het bovenstaande geldt niet voor de lijnen Den Haag-Rijswijk-Voor- burg. Den Haag-Delft en Den Haag- Wassenaar-Lelden. Met Ingang van Zaterdag 23 dezer zullen laatstge noemde lijnen des avonds een uur vroeger inrukken. Groentebon inleveren DEN HAAG. 21 Sept. Inwoners der gemeenten, waar klantenbinding voor groenten geldt, dienen de bon nen „groente elfde periode 1944" van 18 tot en met 23 Sept. a.s. in te leve ren bij den handelaar, van wien zij van 1 October tot en met 28 October 1944 groente en fruit wensen te be trekken. ningi ih hec Oog. ue vwnay»-». onze grote bevolkingscentra waren reeds lang van beperkte omvang. Daardoor is de bevolking goeddeels aangewezen op de regelmatige aan voer. die. nu door het verder vorderen van auto's en fietsen het vervoer over de weg voor ons volk practisch is uit gevallen. geheel voor rekening komt van het railvervoèr. In deze tijd, waarin het hele leven zo kwetsbaar ia kan het falen van een tijdschema makkelijk tot catastrophen aanlei ding geven. Mocht men wellicht "voor de eerste dagen of de eerste twee da-, gen verwachten, dat het plotseling uitvallen van het vervoer over de ijze ren weg ook zijn Invloed tot Duitse belangen zou uitstrekken, op het ogenblik Is het wel duidelijk- dat het Duitse leger daardoor niet gehinderd wordt. Voor de Nederlandse bevolking doemen echter bij een langer uitval len van het transport nieuwe moei lijkheden op. Dit Inzicht dwingt alle betrokke nen. voor zover zi) er al niet eerder mee rekenden, opnieuw met zichzelf te rade gaan. Het ls minde: dan ooit een tijd waarin adviezen zin hebben. Ieder heeft echter de opgaaf, alle consequentiesj'an zijn daden te over leggen en daarnaar zijn besluiten te nemen met als richtsnoer bet eigen geweten en het belang van het gehele Nederlandse volk. Deze plicht rust in bet bijzonder ook van dag tot dag op de Spoorweg- mannen van hoog tot laag. De verduistering begint heden om 19.45 uur en eindigt om 7.15 uur. Maan op 11.i2, onder 21,34 uur. 25 Sept. E K 2 Oct. V.M., 9 Oct. L.K., 17 Oct. N.M. "bruggenhoofd oVef <Tc "baiibr tén noord oosten van Echternach tot op geringe overblijfselen uiteen te slaan. In het gebied van Lunéville stiet de eigen aanval Op overmachtige vij andelijke pantserstrijdkrachten. Na heen- en wcifrgolvende gevechten wer- clo de eigen strijdkrachten in Luné ville op de oostelijke rand der stad teruggetrokken Tussen Epinal en de Zwitserse grens slechts plaatselijke ge vechtshandelingen. Vijandelijke aanvallen op Boulogne en Calais werden afgeslagen. Het laat ste verzet van het garnizoen van Brest op het schiereiland Le Crozon is ar- gelopen. In zeer zware gevechten, dlc wekenlang hebben geduurd, behield de heldhaftige, uit troepen van alle weermachtsonderdclen bestaande be zetting onder de voorbeelldge leiding van den vestingscommandant, gene raal der valschermtroepen Raracke, de vesting op den wat betreft getal en materiaal verre 'overmachtigen vijand. Hierdoor ls den vijand niet een haven, doch slechts een puinhoop ln handen gevallen. De heldenstrljd van het gar nizoen van Brest zal ln de geschiede nis voortleven. Eigen motortorpedoboten, die ln de strijd waren geworpen voor de flank- bevelliglng van een belangrijk convool. vielen ln do nacht van 19, op .20 Sep-' tcmber voor Duinkerken twee over machtige formaties lichte Britse vloot- strijdkrachten aan en bereikten door hun aanval, dat het convool vonder schade zijn plaats van bestemming kon binnenlopen. De drie motortor pedoboten gingen bij do vervulling van hun taak verloren. Het V i-storlngsvuur op Londen werd voortgezet. In Italië duren de zware afwecr- gevechten in het gebied ten noorden van Florence en aan de Adriatische Zee onveranderd .voort. In verbitterde en voor belde partijen vele verliezen opleverende gevechten werden talrijke vijandelijke aanvallen afgeslagen. Ten zuiden en zuidoosten van Firenzuola werd een. vrij grote penetratie van den vijand afgegrendeld. Aan de Adriatische zee bracht de De aanvai vah ofizè pantsertroepen ten zuidwesten van Mitau heeft ln weerwil van taai vijandelijk verzet verder terrein gewonnen. In de laatste drie dagen werden hier 48 pantserwa gens en s+ukken stormgescnut en 95 stukken geschut alsmede talrijke an dere wapens vernietigd oi buitge maakt. In Letland en Estland zette de vijand met nieuw aangevoerde strijd krachten zijn krachtige aanvallen voort. Onze schitterend strijdende troepen sloegen deze door tegenaan vallen uiteen of vingen ze op. In de thans zeven dagen durende afweerslag werden lotdusver 600 sowjet-pantser- wagens vevuletlgd. Bij aanvallen overdag van vijande lijke bomenwerpers op het gebied van de steden Boedapest, Raab en Pres burg, alsmede bij® nachtelijke aanval len van vrij zwakke vijandelijke for maties ln het Hongaarse gebied wer den 11 vijandelijke bommenwerpers neergeschoten. In Trlcr ontstonden door aanvallen' van vijandelijke vliegtuigen met bom men en mltrallleurvuur verliezen on der de bevolking. Ecu groot aantal Nederlanders lieeft zich Juist n u gemeld voor de Waf- fen-ff.Meld Je nu zelf eveneens. Alle inlichtingen en gratls-relsblljet verstrekken de volgende aanmeldings- bureau's der Warren-#Amsterdam. Dam 4: Den Haag, Korte Vijverberg 5; Utrecht, Vredeiiburg 19; Groningen, Herenstraat 16: Enschede, Hengclose- straat 30; Hengelo, St. Janstraat .3. Legt v bij het naar bedgaan uw kleren zó op een stoel, dat gij ze voor het grijpen hebt, indien er wat mocht, gebeuren en hebt gij een vlucht koffer Iclaar staan? (Voorlichtingsactie hoofdin spectie luchtbescherming). De rest van de divisie poogt vergeefs uit de omsingeling naar het zuiden uit te breken. In het gebied bij Nijmegen duurt de strijd om de Waalbruggen voort. Aan beide zijden worden sterke pant serstri jdkrachten gebruikt. Een der bruggen bevindt zich nog stevig in Duitse handen, de andere werd we gens de toenemende vijandelijke druk opgeblaztjn. De poging der Amerika- Ziekenfonchverzekering voor werklozen DEN HAAG. 20 Sept. Van 1 October af worden de krachtens de Rijkssteunregeling ondersteunde ge heel of gedeeltelijk werklozen onder de verplichte ziekenfondsverzekering gebracht, De premie wordt voor de helft betaald door het Rijk. terwijl de andere helft ten laste van de ge meenten en de werklozen komt. Als loon, waarnaar de premie van 4ier pet. moet worden berekend, wordt het bedrag aangenomen, dat de betrok kene geacht wordt te kunnen ver dienen bij een arbeidstijd, welke voor het bedrijf, waarvan hij afkomstig is, als normaal kan worden beschouwd. Het deel van de premie, dat de werk lozen moeten bekostigen, bedraagt twee pet. van het steunbedrag, dat zij ontvangen. Werklozen, die op het tijdstip van aanvang hunner werk loosheid niet verplicht verzekerd wa ren, dienen zich na 1 October zo spdedig mogelijk bij een ziekenfonds aan te melden. Deze maatregel draagt een voor lopig karakter. Een definitieve rege ling ter zake bevindt zich m een ver gevorderd stadium van voorbereiding. grote verliezen'eisten, een Amerikaan se poging om ten noorden van Aken door te stoten, verhinderd worden. Uit het gebied van Sittard opdringen de Amerikaanse pantserwagens wer den in een tegenaanval, waarbij acht gevechtswagens werden vernield, te ruggeslagen. Nieuwe aardappelbon DEN HAAG. 21 Sept. Van 24 t.m. 30 September a.s. kan men op elk der bonnen „aardappelen 40" li kg. aardappelen kopen. Op de bon nen „toeslag 40" is 1 kg. aardappelen verkrijgbaar. Op deze bonnen mag pas op Maandag 25 September a.s. worden gekocht. De geldigheidsduur van de aardap pelbonnen 39 wordt verlengd tot en met 30 September a.s. Churchill zou naar Moscou vertrokken -zijn LISSABON, 21 Sept. In krin- gen van de Amerikaanse* ambassade te Moscou verluidt, dat Churchill dadelijk na afloop van de bespre kingen te Quebec naar Moscou zou zijn vertrokken om een ontmoeting- te hebben met Stalin. STOCKHOLM, 21 Sept. Prins Kareh ls. volgens een bericht van Reuter, door het Belgische parlement gisteren tot regent benoemd. Van daag zal hij de eed op de grondwet afleggen. Van de 364 stemmen wer den er 210 voor hem uitgebracht. wijzen. Zelfs de twijgjes werden door oude dames die met een handtasje uitgingen, aandoenlijk opgesprdk- keld. De kou staat voor de deur... de laatste bomen kregen benen en volgend jaar is er plaats voor nieuwe aanplant. De troost in een trooste loze ravagetijd is. dat deze oprui ming althans zin heeft en dat deze laatste bomen niet voor niets ge vallen zijn. TIJL. Stamppot met rauwe tomaten In enige plaatsen des lands zijn de tomaten ruim aanwezig. Prol 1 teert daarvan! Tomaten zijn zeer gezond Behalve dat men ze rauw op de boter ham kan eten, zUn zo op allerlei wijze ln de warme maaltijden te verwerken. Een aanbevelenswaardig reccpc ls stamppot met rauwe tomaten- 2 kg. aardappelen, 11 kg. tomaten "(een ui, peterselie), zout (pepersurrogaat), boter of margarine, aroma (taptemelk). De aardappelen schoonboenen, in stukken snijden, met een bodempje water en zout opzetten eh gaarkoken ln een goedgesloten pan. De tomaten wassen en ln kleine stukjes snijden. De aardappelen fijnstampen en met de tomaten en de boter of marga rine vermengen. Naar smaak aroma en pepersurrogaat toevoegen en de stamppot nog even door en door warm laten worden. Deze stamppot $maakt nog beter, wanneer men er wat geraspte ul en/of fijngehakte peterselie doormengt. BERN, 21 Sept. Omtrent de .toe stand te Viphy meldt de „Tribune de Genève", dat daar duizenden amb tenaren, die onder het bewind van Pétain gewerkt hebben, hun functie hebben moeten neerleggen. Zij zijn voorlopig ondergebracht in hotels ran Vichy, in afwachting dat verdere sancties tegen hen zullen worden ondernomen. De ff -oorlogsverslaggever Schuilei* tot Pcursum meldt: Op de straatweg kort voor het dorpje Velp kwamen wij reeds de eersten tegen: Engelsen met rode Basken-mutsjes en khaki-umformen, parachutisten, die op een van de be langrijkste punten in de strijd waren geworpen. Hun altijd ilskante afsprong uit de lucht was goed ge lukt. maar zij keken verre van vro lijk, want reeds kort daarna waren zij ontwapend en nu aanvaardden zij de mars naar achteren onder bewa king van ff -mannen. Wij hebben ze eveli gesproken. Deze laatste sterk opgehemelde aanval op de Neder landse verdedigingsgordel was hun lang niet meegevallen. „Too many tanks", zei er een tegen ons. en haalde zijn schouders op. Arnhem brandt aan vele kanten, dikke rookwolken hangen boven de scad, huizen zijn Ingestort, schoten knallen nog hier en daar, de bevol king vlucht, ruiten zijn aan scher ven gevallen... en geslagen, want tussen het rumoel" van de strijd plundert het gepeupel de verlaten winkels en villa's. Dit ls het beeld, dat ons de mooie Gelderse stad toont, nu het strijd toneel korte tijd haar straten en parken beheerste. Slechts kleine ver spreide groepjes van den vijand hou den in enkele stadsgedeelten nog stand, maar in weinige uren zal hier de strijd beslist zijn en slechte ro kende puinhopen zullen herinneren aan deze „bevrijdingsactie". niet van node. Melkvoorziening voor dé steden Oproep aan de veehouders Het kan voorkomep, dat tengevolge van gebrek aan voldoende vervoersge- legenheld de melk niet van de veehou- derebedrljvcn kan worden opgehaald. Dit valt zeer tc betreuren, aangezien de melk voorziening van de grote, ste den. die onder de gegeven omstandig heden buitengewoon belangrijk is, staat en valt met een geregelde meik aanvoor. s Vandèar dat het Bedrijfschap voor Zuivel een ernstig beroep doet op de veehouders pm alle medewerking te verlenen, de melk, op welke wijze dan ook, aan de zuivelfabriek te krijgen. Indien den veehouders blilkt, dat do melk niet meer wordt opgehaald, dan dienen zijzelf zoveel mogelijk maatre gelen, te treffen, b.v wanneer veehou ders dient bij het zuivelbedrijf wonen, is het meestal wel mogellik. de melk zeil naar de fabriek te brengen. Ver der vah de fabriek wonende veehou ders zullen ln sommige gevallen hun melk aan de route van een nog runc- tlonnerende melkrlt kunnen brengen. In onderling overleg /.uilen veehou ders wellicht met een eigen vervoer middel een melkrlt kunnen instellen. Veel zal afhangen van eigen vinding rijkheid (cn wil tot medewerking. Helpt 'allen mede. de melkvoorzle- plng van de steden zolang mogelijk gaande te houden. De verduistering begint heden om 19.45 uur en eindigt om 7.15 uur. Maan op 12.22, onder 21.58 uur. 25 Sept E.K., 2 Oct. VJV1., 9 Oct. L.Kn 17 Oct. N.M.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1