HET DAGBLAD Luchtlandingstroepen op Nederlands gebied VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Zware druk aan weers zijden van Aken Verliezen der geallieerden zijn grootreeds aanzienlijke delen vernietigd Versterkingen aangevoerd Dr Göbbels schrijft: Aspect van de oorlog zal spoedig veranderen Nationale kracht concentreert zich Duitse weermachtsberichten. Duitsers ondernamen succesvolle tegenactie bij Echte mach Verbitterde strijd bij Stolberg Roosevelt en Churchill besloten tot „vernietigende aanval op Japan" BERLIJN, 17 Sept. Nadat de Anglo-Amerikanen de laatste dagen tevergeefs geprobeerd hadden, de^)uitse versperringsgrendels tussen de mond van de Schelde en de Maas te verbrekeh, lieten zij, naar het D.N.B. verneemt, Zondagmiddag in de gebieden van Tilburg, Eindhoven en Nijmegen sterke landingsformaties neer uit de lucht. De Duitse troe pen begonnen terstond met de bestrijding van de gelande vijandelijke strijdkrachten. 1 Interinf meldt: In de middaguren van 17 September hebben de ge allieerden westelijk van de Nederlands-Duitse grens op de Noordelijke Rijnoever, onder vorming van een groot luchtscherm, sterke formaties uit de lucht neergelaten. De in dit gebied staande Duitse troepen heb ben onverwijld de strijd opgenomen, de gelande formaties omsingeld en reeds aanzienlijke delen vernietjgd. De verliezen der geallieerden zijn groot. De Duitse troepen hebben, naar het D.N.B. verneemt, de eerste gevangenen gemaakt. Zij maken deel uit van het eerste geallieerde luchtlandingsleger. Naar het DNB verder verneemt, hebben de geallieerden hun op Neder landse bodem neergelaten valscherm jagers en formaties luchtlandings troepen verder versterkt. Duitse be- vciligingsstrijdkrachten hebben hun nerzijds de jacht op de vijandelijke formaties voortgezet en toldusvcr de aaneensluiting van den vijand tot grotere gevechtsgroepen verhinderd. Een vliegveld werd door tweehónderd Britse valschermjagers aangevallen. Duitse luchtdoelartillcristcn sloegen de gevechtsgroep uiteen en zetten de achtervolging in. De Britten pogen zich thans in de bossen aan de aan val te onttrekken. In. de loop van de Zondagmiddag gingen Duitse troepen in "hét mon- dingsgebied van de Rijn over tot te genaanvallen op de uit de lucht neer gelaten Anglo-Amerikaanse strijd krachten. Zij grendelden de landings plaatsen af en verhinderden de aan eensluiting van de op vele plaatsen verspreid neergelaten valschermja gers. Concentrische aanvallen tot op ruiming van de omsingelde landings- Ïilaatsen zijn aan de gang. Duitse uchtdoelartillerie schoot een aantal volgeladen vrachtzweefvllegtuigen neer voor ze geland waren. Hevigei luchtgevechten De luchtmachtcorrespondent van het internationale Informationsbüro meldt, dat formaties Duitse jacht vliegtuigen bij de strijd tegen de in het zuidelijke deelvan Nederland aangevoerde Anglo-Amerikaansc luchtlandingstroepen, in de eerste plaats de jachtvliegtuigen aanvielen, welke één krachtige bescherming voor dc vrachtzweefvliegtuigeri vormden Geallieerde landing op Halmaheira TOKIO, 16 Sept. Op 15 Sept. om acht uur 's morgens hebben vijandelijke strijdkrachten landings operaties ondernomen op het eiland Morotai van de Halmaheira-groep. Dc vijandelijke afdelingen, die op 14 September in de Rhilippijnse 'ge vechtssector opereerden, zijn tot een punt ten noordoosten van Halma- "heira doorgedrongen en hebben in de vroege ochtenduren van 15 Septem ber Mcnado en verscheidene punten op Halmaheira aangevallen, waarbij zij door van vliegtuigmoederschepen opgestegen toestellen werden ge steund. Om acht uur 's ochtends landden vijandelijke afdelingen op het eiland Halmaheira. Het Japanse keizerlijke hoofdkwar tier deelt voorts mede: Een sterk eskader vijandelijke slag schepen verscheen op 6 September in de wateren van de westelijke Caroll- nen. In samenwerking met vijandelijke luchtstrijdkrachten, die op Nieuw-Gui- nea gest3tlonnecrd zijn. werden het eiland Jap. de Palau-eilanden. de Phi- lippijnen. dc Celebcs-eilandcn en dc Molukken. aangevallen. Een deel der vijandelijke oorlogsbodems nam het eiland Jap alsmede dc Palau-eilancien onder vuur. Op 15 September begon de vijand met landingspogingen op de Palau-eilanden en de Molukken. De Japanse garnlzoeustroepeh op de Palau-ellanden vielen de vijandelijke landmgsstrljdkrachtcn op het eilana Pililloe aan en wierpen deze tweemaal terug. In de middag van diezelfde cag slaagde de vijand er echter in voel aan land te zetten. Sedertdien versterkt hij ziju troepen. Onze troepen span nen al hun krachten in cn leveren verbitterd strijd met den vijanp Onze garnizoenstroepen op de Mo lukken vielen eveneens de vijandelijke landingstroepen op het eiland Morotai aan. Een deel der vijandelijke een heden slaagde erin aan de zuidkust van het eiland voet aan wal te zetten. Op het ogenblik zijn hevige gevechten gaande. Oud-minister Lantini gearresteerd MILAAN. 17,SoDt. De ..commis sie tot zuiveriiic van het openbare leven van fascisten en fascisten vrienden in het door de geallieerden bezette deel van Italië" heeft den oudrminister van corporaties. Lan tini. doen arresteren. Op het minis terie van marine ^jjn negen admi raals en 29 kapiteins-ter-zee wegens ..fascistische gezindheid" van hun functie ontheven. De regering-Bonomi heeft voorts generaal Roatta, die van 1942 tot 1943 chef van de Italiaanse generale staf was, daarna naar Badoglio over liep en onmiddellijk na de capitu latie van 8 September opnieuw "door Badoglio tot chef van de generale staf werd benoemd, in staat van be schuldiging gesteld en hem van al zijn functies ontheven Verder ls een aanklacht ITigedlcnd tegen generaal Carbone, die in op dracht van Badoglio in de zomer van het vorige jaar. In het geheim de wa penstilstandsvoorwaarden der geallieer den in ontvangst heeft genomen. Ook dC generaals Barbteri eu.Belingöri zijn van hun functies ontheven en in staat' van beschuldiging gesteld. en ook de vrachtzweefvliegtuigen met de boordwapens aanvielen. Er ont stonden hevige luchtgevechten, vooral boven de landingsgebieden der vracht- zweefvliegtuigen. De Duitse jagers konden daarbij .verscheidene vijandelijke vliegtuigen neerschieten. Deze aanvallen der Duitse jachtvliegtuigen werden in het landingsgebied de gehele namid dag tot het vallen van de schémering voortgezet. Den - gelanden Anglo- Amerikaansen luchtlandingstroepen werden door dc samenwerking van de Duitse troepen op de grond met de luchtmacht zware verliezen toege bracht. Volgt u alle aanwijzingen op, die omtrent luchtbeschermings maatregelen door de overheid icorden gegeven? (Voorïichtingsactic hoofdin spectie luchtbescherming). Haven van Marseille biedt een beeld van verwoesting BERN, 17 Sept. Een Zwitsers ooggetuige bericht uit Marseille: De haven van de stad heeft verschrik kelijke verwoestingen ondergaan. Het bekken, de dokken en de pakhuizen vormen nog slechts een ruïne, men neemt aan. dat drievijfde van de haven zo volkomen verwoest is, dat dit niet meer hersteld kan worden. Er zullen minstens drie maanden nodig zijn om de rest van de haven weer in orde te maken. Onrust in Brazilië MADRID. 17 Sept.. Berichten van de Braziliaans-Urguaanse grens spreken over ernstige gebeurtenissen in Brazilië. Hoewel de strange Brazi liaanse perscensuur geen berichten doorlaat, weet men. dat alle telefoon- en telegraafverbindingen sinds 48 uur verbroken zijn. Men spreekt over een militaire beweging en over de arrestatie van vei'scheidene generaals en vooraanstaandb persoren. De troepen zouden zich in hup gami- zoens bevinden en de militaire para de. die op de Braziliaanse nationale feestdag gehouden zou worden, is af gelast. Sowjettroepen fe Sofia STOCKHOLM. 16 Sept. Naar de zender-Moscou meldt, zijn van daag de Sowj et troepen Sofia binnen getrokken. Uitkeringen van levens verzekeringsgelden AMSTERDAM. 16 Sept. In on- derscheidene polisseri van levensver zekeringsmaatschappijen is de bepa ling opgenomen, dat, de uitkeringen tot negentig procent worden terug gebracht. indien in Nederland een actieve oorlogstoestand aanwezig is. d.w.z. m een gedeelte van ons land gevechtshandelingen plaats vinden. Aan de Verzekeringskamer is opge dragen dit. ic verklaren Het betreft een veiligheidsmaatre gel om te voorkomen, dat de maat schappijen te veel hebben uitgekeerd, indien achteraf blijkt, dat er als. ge volg van de oorlog extra-schade van betekenis heeft plaats gevonden. In 1940 hebben de maatschappijen ech ter,.toen bleek dat de schade beperkt was. achteraf dc volle honderd pro cent uitgekeerd. Dit ligt ook thans in de bedoeling. Men make zich der halve niet nodeloos ongerust. De Verzekeringskamer heeft ver- klaarcH dat te rekenen van 15 Sep tember 1944 te O ure in Nederland een actieve oorlogstoestand bestaat. Kunst zonder kunstlicht Het comediespelen in Den Haag is stopgezet tegelijk met de electrische stroom. Alleen „Comediespelen" met Ank van der Moer speelt verder om dat Diligentia een bovenraam boven het toneel heeft "en men daar dus k*nst zonder kunstlicht kan bieden. r, MAANDAG 18 SEPTEMBER 1944 Ie JAARGANG No. 219 L D Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Tel. 24996 - Postgiro 184120 - Abonnementsprijs 21 ct. per week of 2.73 per kwartaal. Losse nummers 5 ct. Het P.T.T.-verkeer sterk beperkt DEN HAAG. 16 Sept. In het postverkeer moet voorlopig op grote vertraging worden gere kend. Postpakketten en aangete kende zendingen worden voorlo pig niet meer aangenomen. Het telegraafverkèer is stopgezet. Het interlocale telefoonverkeer is sterk beperkt moeten worden, (Tekening A. P.) HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER. 17 Sept. Het opperbevel vap de weermacht maakt bekend: Aan weerskanten van Aken heeft de vijand zijn krachtige pogingep ons front te doorbreken, voortgezet. Ver scheidene aanvallen op het zuide lijke front der stad mislukten. Er werd vooral verbitterd gevochten in het gebied van Stolberg Succesvolle eigen teieViaanvallen wórden onder nomen tegen den vijand, die ten noordwesten v^tn Edhternach over de Sauer is getrokken. Aan weerszijden van Nancy duren de harde gevechten voort. Aan de Bourgondische poort hebben onze divisies na succesvolle afweer van alle doorbraakpogingen der Amerikanen een samenhangend front gevormd tussen Epinal en.de Zwitserse, grens. Ook na het. binnen dringen van den vijand in het vol komen-verwoeste Brest, weet^ich een aantal steunpunten en nesten van verzet te handhaven. Het V. F vuur op Londen werd voortgezet. In Italië zetten de Anglo-Amerika nen ook gisteren hun grote aanvallen voort. Zij zijn ten noorden en noord oosten van Florence na op en neer gaande gevechten mislukt, waarbij de vijand zware verliezen leed. De Monte Veruca werd in een tegen aanval weer aan den vijand ontrukt. Aan de Adriatische kusT belem merden hardnekkige tegenstand en tegenaanvallen van onze dappere grenadiers err valschermjagers het opdringen van den vijand naar Rimini" 35 vijandelijke tanks werden vernietigd Britse jachtkruisers vielen op 16 September aan de "Adriatische kust het Duitse lazaretschip „Bonn" aan. In zuidelijk Zevenburgen sloegen Duitse en Hongaarse troepen bij Thorenburg cn Neumarkt hevige aan vallen van de bolsjewieken af. Door eigen luchtaanvallen werd het vijan delijke ravitailleringsverkeer' zwaar getroffen, .talrijke voertuigen werden vernield. Tussen Sanok en Krosno zette de vijand zijn aanvallen met gebruikmaking van nieuwe strijd krachten voort. Zij werden in harde gevechten afgeslagen of in tegenaan vallen opgevangen. Noordoostelijk van Warschau be haalden troepen van het leger en de Waffen-^, alsmede Hongaarse for maties een volledig afweersucces op Communiqué +e Quebec gepubliceerd STOCKHOLM, 17 Sept. Naar Reuter meldt, hebben Churchill cn Roosevelt een gemeenschappelijke verklaring uitgegeven over de confe rentie van Quebec. Hierin wordt 'ge- zegd, dat in een reeks "an bijeenkom sten alle aspecten van de oorlog tegen Duitsland en Japan besproken zijn. Over alle punten is men tot be sluiten gekomen zowel ten aanzien van dc afloop van de oorlog in Eufopa, waarvan in de verklaring beweerd wordt, dat hij thans in zijn eindphase getreden is. alsook ten aanzien van de ..vernietiging der bar baren van de Stille Oceaan". De grootste moeilijkheid, waarvoor de -conferentie van Quebec heeft ge staan, is geweest, ruimte en gelegen heid te vinden om tegen Japan de strijdkrachten biieen te brengen, die de betrokken naties bereid zijn op te stellen Beide staatslieden he'oben zich ver plicht. zodra de oorlog in Europa is afgelopen, tot een „vernietigende aanval op Japan" over te gaan. Roo-, sevelt zeide. dat het Britse Imperium natuurlijk gaarne wil deelnemen. Churchill antwoordde hierop, dat Gr. Byittalmië daaraan zal deelnemen met strijdkrachten, die in'goede ver houding staan tot Engelands natio nale kracht. Roosevelt wees er op. dat dc acties, waartoe men in de Stille Oceaan be sloten is. gecompliceerd zijn. Met de vraagstukken der troepcnlciding en der strategie diende tor degc reke ning te worden gehouden: Hoewel troepen en materiaal toereikend be schikbaar zijn bestaaf nog altijd hel probleem, ze gelijktijdig naar de strijdtonelen tc brengen Duifs commentaar Het communiqué van Quebec ver raadt naar de mening van Duitse politiek^ kringen de niet de verkie zingen samenhangende politieke zor gen van Roosevelt. In Berlijn wacht men met kalme' gelatenheid af. wat de besprekingen van Quebec zullen opleveren t.a.v. het Europese vraag stuk. met name t.a.v. het voornemen om Duitsland te bewegen tot het strekken der wapenen.' o Men herinnert er hier aan. dat reeds bij het begin der conferentie er van. Duitse zijde geen twijfel over ge laten is. dat elke poging, een nieuwe Wilson-zwendel op touw tc zetten, ,aan een ondeugdelijk object zou wor den ondernomen. Omtrent de rol van Churchill kan worden opgemeirkt, dat hij kennelijk naar het. tweede plan is verwezen. De aanspraak van de^Ver. Staten, in alle politieke en militaire kwesties voortaan de leiding te geven, vindt in het communiqué zijn weerslag. 1 de opnieuw aanvallende Sówjets. 31 I vijandelijke tanks werden vernietigd, Zuidwestelijk van Mitau drong een gepantserde aanvalsgroep in de vijandelijke stellingen en rolde ze op. Er werden gevangenen gemaakt, In ae noordelijke sector van het Ooste lijke froijt woedt de verbitterde af- weerslag verder. Dé aanvallen der bolsjewieken. waarbij van veel men sen cn materiaal wordt gebruik ge maakt. weraen in samenwerking met formaties der luchtmacht in hoofd zaak afgeslagen. Teni noorden van Bauske zijn tegenaanvallen aan de gang. De laatste drie dagen werden hier 234 Sowjet-tanks vernietigd. In -luchtgevechten, door luchtdoel- artillerie en door strijdkrachten der luchtverdediging van dc Duitse ma rine verloren de bolsjewieken giste ren aan het oostelijke front-96 vlieg tuigen. Overdag wierpen afzonderlijke vij andelijke vliegtuigen bommen op Bremen-Kloppenburt. des nachts in de gebieden Brunswijk en Rheine en op Hongaars gebied in de streek vah Debreczen. In aanvulling op het wecrmachtbe- rlcht van Zondag wordt nog gemeld: In /het gebied ten zuiden en zuid westen van de Bourgondische Poort heeft, zich in dc gevechten der laatste dagen het vierde Luftvaffenfeldkorps onder bevel, van den generaal der vlie gers Petesen. in het bijzonder de 198e divisie "Infanterie onder bevel van kolonel Schllcl door voorbeeldige stand vastigheid herhaaldelijk voortreffelijk geweerd. Bij dc harde gevechten ten zuiden van het Wirz-meer heeft zich het regiment Jagers 25 ener divisie \an de luchtmacht onder bevel van den eikenloofdragcr kolonel Weimer door bijzondere dapperheid en stand vastigheid onderscheiden. Zaterdag luidde het weermachtsbe- richt: Het zwaartepunt van de gevechten in het Westen lag gisteren weer in het gebied ten zuiden en zuidoosten van Aken. Met geconcentreerde in fanterie- en pantserstrijdkrachten probeerde de vijand daar. via Stol berg naar het noordoosten door te breken. Nadat de vijand met gebruik making van zeer grote hbèveelheden materiaal aanvankelijk een geringe terreinwinst had kunnen behalen, werd hij door onze tegenaanvallen tot staan gebracht. 27 vijandelijke tanks v.erden daar stukgeschoten. Ten zuiden van Aken tot in het ge bied ten zuiden van Nancv mislukten talrijke dikwijls verscheidene malen herhaalde vijandelijke aanvallen. Vooral succesvol waren onze afweer- gevechten in het gebied van Vesoul. waar de vijand bij zijn tevergeefse aanvalleri zware verliezen leed. In het totaal vernieldê Brast biedt ons dappere garnizoen in weerwil van het zwaarste vijandelijke vuur en voortdurende luchtaanvallen ver beten verzet tegen den steeds weer stormlopendcn vijand. De havensteden aan de Zuid-En gelse kust lagen ook gisteren overdag zonder onderbreking onder het vuur van onze kustbatterijen der marine. Bij de reeds gisteren gemelde aan val van Britse motortorpedoboten op een Duits convooi ten noorden van het West-Friese eiland Texel werden volgens de definitieve rapporten in totaal drie vijandelijke boten tot zin ken gebracht. Aan het Italiaanse zuidelijke front zette de vijand in het gebied ten noorden van Florence zijn doorbraak pogingen gedurende de gehele dag in versterkte mate voort. Als gevolg van het taaie verzet van onze divi sies "won hij slechts weinig terrein. De penetraticplekkcn zijn afgegren deld. Ook aan de- Adriatische kust verhinderden onze troepen opnieuw de door den vijand beoogde door braak naan Rimini. In Zuid-Zevenburgen wierpen Duit se ,en Hongaarse formaties den bij Siorenburg en aan de Micrsch door drongen vijand terug. In de ooste lijke Karpathen mislukten verschei dene Sowjet-aanvallen. F' Snnok en Krosno sloegen onze t ïsies op nieuw de met sterke strijdkrachten ondernomen doorbraakpogingen der bolsjewisten uiteen. 27 Sowjet-tanks werden stukgeschoten. Teri noordoosten van Warschau wierpen troepen vï#i de Waffen-Ü en Hongaarse formaties doorgedron gen vijandelijke strijdkrachten terug. In de gebieden van Bauske. Modohn en Walk zetten de Sowjets, door pantserwagens en eskaders slagvlieg tuigen gesteund, hun hevige aanval len voort. Onze divisies verijdelden in verbitterde gevechten schouder aan schouder met formaties Let landse vrijwilligers cn in .schitteren de samenwerking met sterke strijd krachten van de luchtmacht alle vijandelijke doorbraakpogingen. Doorgedrongen vijandelijke strijd krachten werden in onmiddellijke tegenaanvallen teruggeworpen. 87 vijandelijke pantserwagens werden vernietigd. Jagers en luchtdoelartil lerie van de luchtmacht schoten 92 Sowjet-vlfcgt.uigen neer. Pn het zeegebied voor de kust van Noord-Noorwégen werden door lucht doelartillerie van dc marine', beveili gingsvaartuigen en luchtdoelartille rie aan boord van een Duits convooi vier vijandelijke vliegtuigen neerge schoten en een Sowjet-motortorpcdo- boot tot zinken, gebracht. In de afgelopen nacht ondernamen Britse bommen werpers cn terreur- aanval op Kiel. Enkele vijandelijke vliegtuigen wierpen bommen neer op Berlijn. Bij Sanok heeft de Midden-Duitse 96ste infanteriedivisie ondter bevel van gencraal-majoor Dilrkliig In gevechten die zes dagen duurden, alle doorbraak pogingen van den vijand door haar standvastigheid en dapperheid tot mislukking gedoemd. Generaal-maloor Dprklng vond hierbij dc heldendood. Het opperbevel van de weermacht deelt voorts nog mede: Toen Finland in de nacht van 2 op 3 September aan Duitsland op ver rassende wijze dc eis richtte de Duit se troepen tot en met 15 September uit Finland terug te trekken, lagen de Duitse divisies, die tot dusver Midden-Finland verdedigd hadden, bijna 400 kilometer van de havens aan de Botnische Golf en meer da* 600 kilometer van de Noord-Fins- Noorse grens verwijderd. Reeds de marstijd alleen vergde zonder belem meringen door den vijand naar de Botnische Bocht 20 en tot de Noorse grens minstens 30 tot 35 dagen. De vijand, die deze eis gesteld en het Finse opperbevel, die- deze eis aan vaard heeft, wisten, dat hij onver vulbaar was. Het Duitse leger in Finland zal derhalve ook na 15 September zich bij alle bewegingen en maatregelen allcên laten leiden door het stand punt van zijn eigen veiligheid tegen lederen aanvaller. BERLIJN. 15 Sept. „Tot alles bereid en besloten", zo luidt het opschrift van het wekelijks artikel van rijksminister dr. Göbbels in „Das Reich". waaraan wij het volgende ontlenen: Elke generatie, die tijdens een grote historische omwenteling leeft en zware lasten, ja het aller zwaarste te dragen heeft, moet beslissen of zij wil gehoorzamen aan het gebod der historie of aan dat van het ogenblik. Wie spreekt thans nog over het enorme lijden, dat de zevenjarige oorlog voor het volk der Pruisen met zich bracht? De historie vermeldt slechts het feit. dat uit dit alle? Pruisen als grote mogendheid te voorschijn kwam en aldus het voorrecht ge noot de klemcel te vormen va» het nieuwe Duitse Rijk. Historische omwenteling Wij allen weten, dat wij thans tijdens een van de beshssendste om- wentelineen in det geschiedenis der mensheid leven. Zij is begonnen met de eerste wereldoorlog en zal vermoe delijk niet- ligt einde van dpze oorlog ook haar einde vinden Zij is uitge lokt door de eeuw van dc machine De brede arbeidende massa's zoeken toegang tot dc staat en willen als ge lijkgerechtigde leden in de gemeen schap hunner volken worden opge nomen. Doch. zoals alle revoluties, heeft ook deze haar tijd nodig Wij zijn» de voorvechters van-deze revo lutie. Zou zij niet tot de overwinning geleid kunnen worden, dan zou de riiensheid in de donkerste reactie terugglijden. Overwint zij echter, dan zullen vrede, geluk en welvaart voor allen haar gevolgen zijn. Wij moeten door het dal der smarten om de hoogte van onze triomf tc kunnen be stijgen. De huidige militaire toestand kan slechts onder deze aspecten juist begrepen worden. Dat wij in dc eerste drie-Jaren van deze oorlog tot in de levensruimte van onze vijanden konden stoten, was niet alleen toe tc schrijven aan de dapperheid van onze troepen, doch ook aan de bijzonder gunstige om standigheden waarvan tc verwachten viel. dat zij niet duurzaam zouden zijn. Na de voor- en nadelen der bezet ting van grote vijandelijke gebieden, zoals deze vroeger bestond, t-e heb ben afgewogen komt de minister tot het volgepde resultaat: Ons 'nensenreservoir was niet vol doende om de bezette gebieden ook werkelijk te doordringen eu aldus volkomen dienstbaar te maken aan onze oorlogsdoelen. Wij waren ge dwongen onze militaire krachten.ver- caand tc versnipperen, zodat wij van een bepaald punt der oorIocsontwik keling af noe nauwelijks in staat waren ove: te gaan tot offensieve operatics in grote stijl. Dit zal wel dra anders worden, nu wij op een aantal plaatsen van het front tot dicht aan de onmiddellijke rijksgren zen zijn teruggedrongen v Wij weten heel goed en verbergen dat ook mee. dat onze terrein verlie zen van zeer zwaarwichtige aard zijn cn wij ons de grootste inspanningen moeten getroosten om ze ten halve te compenseren. Doch wij hebben daari- uit enige harde consequenties getrok ken. in de eerste plaats die dat men in de oorlog het beste vaart wan neer men zich in hoofdzaak op zich zelf en op cieen kraent verlaat en zijn oorlogvoering erop instelt, des noods het ook alleen klaar te spelen. Voorbarige triomfen Het Duitse volk gaat deze weke» over tot een enorme concentratie van zijn nationale klacht. Onze vijanden honen, dat wij reeds gedwongen zou den zijn onze laatste lamme reserves aan té spreken, doch zelfs dat -zou ons niet meer baten. De naaste toe komst zal uitwijzen, wie in dit op zicht gelijk heeft, onze voorbarig triomferende tecenstanders of wij. Wij laten ons niet hypnotiseren door de militaire successen van onze tegenstanders, die door de huidige toestand bepaald worden en lijken geenszins op het konijntje, dat zon der zich te bewegen of te verweren wacht tot het dooi de slang verslon den wordt. Wij slaan van ons af, waar wij gaan en staan cn voeren een volksoorlog volgens telkens wis selende methoden, doch met steeds hetzelfde doel. Wij hebben de tijd niet uitgezocht, waarin wij leven en onze plicht moe ten vervullen doen daar wij er door een hogere beschikking in zijn ge plaatst, hebben wij slechts deze vurige eerzucht, haar te doorstaan cn de wereld en het nageslacht een voorbeeld te geven van moed. vol harding en standvastigheid. De volks oorlog om ons leven is de zaak van. het gehele volk. Van den Führar tot den laatstcn man en dc laatste vrouw, ja tot het laatste kind is dc natie tot alles bereid en tot alles besloten. Dc nieuwe wereld, die wij ons dro men, is niet verloren. Zij wordt ops geboren onder vreselijke weeën en smarten. Wij laten niet van haar af tot het lot önfc zegent. Otto Hanrath overleden Te Berg en Dal. zijn woonplaats gedurende" de laatste jaren, is Zater dag op 62-jarige ouderdom plotseling ontslapen de schilder en publicist Jo- han Otto Hanrath. Aanvankelijk had Otto Hanrath een geheel andere levensbestemming. Hij studeerde suikerchemie en werd fabrieksdirecteur. Maar al vroeg had zich bij hem een sterke neiging voor de toneel- en schilderkunst uitge sproken. Met beide takken van kunst hield hij zich van de aanvang af uit liefhebberij bezig. Verschillende van zijn toneelstukken, onder de ^schuilnaam Maximnoff ges«hreven, werden opgevoerd, vaak onder zijn eigen regie en hij zou in 1916 een toneelcarrière zijn begonnen, indien een ernstige piekte hem daarvan niet had teruggehouden. Het volgend jaar, dus op 35-jarige leeftijd, nam hij les bij Albert Hahn en wijdde zich sedertdien aan de grafische en schilderkunst, waarin portret, naakt, landschap en stilleven zijn bijzonde re belangstelling hadden. Klaarheid en frisheid zijn altijd de opvallende kenmerken Van zijn werk geweest. Hanrath' was lid van „De Onaf- hankelijken", „De Brug" en „Art!'. Hij was secretaris van de Amster damse Federatie van Beeldende Kunstenaarsverenigingen en afge vaardigde van de Nederlandse Fe deratie. Nu de R in de maand gekomen is, is de hooiing over het algemeen af gelopen. Wanneer de twetóe snede hooi van het land is verdwenen en het gras weer wal begint op tc schie ten. worden de koeien op deze z.g. „naweide" gebracht. Foto C.N.F./Van Buiten) Mej. F. N. Möhle te Rotterdam is dc eerste vrouwelijke bakker in ons land. Zij verricht sedert enkele maanden alle bakkerswerkzaamheden. Foto C.N.F./Van Rhijn) Religieuze bladen voor de Nederlanders in Duitsland Beschikking van derv Generalkom- mlssar lür das Sicherheltswesen betreffende de verzending van religieuze bladen aan Nederlan ders, die ln „Arbcitscinsatz" •wer ken. DEN HAAGi 16 Sept. Op grond ran par. 14 der verordening van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse gebied betreffende de be scherming .van de orde no. 138/41 wordt beschikt: 1. De verzending van kerkeilike bla den aan Nederlanders, die in de Ar- bcitseinsatz werken heeft tot velerlei misbruiken geleid Dc verzending van dezé talrijke afzonderlijke bladen wordt derhalve terstond verboden 2. Van d:t yerbod zijn uitgezonderd het maandblad „De Kcrkpost". uitge geven doot de samenwerkende protes tantse kerken ln Nederland voor de behoeften der Evangelische Nederlan ders ln de Arheltselnsatz en een dien overeenkomstig. door mij nog goed te keuren katholiek maandblad, welks oprichting wordt overgelaten aan de r.k. kerk'. De toegelatenmaandbladen voor Nederlanders in de „Arbeitseinsatz" mogen zich alleen bezig houden met aangelegenheden, louter de zielszorg betreffende 3. Overtredingen van deze beschik kingen worden volgens par. 14 der verordening van den Rijkscommissaris voor 'het bezette Nederlandse gebied no. 1/1943 (verordening op de bescher ming van de orüei gestraft. Maatre gelen der Sichcrheltspollzel blijven voorbehouden. s.g dc Generalkommlssar für das Sichcrlieitswcscn II -Obergruppenfuhrer und Ge neral der Pollzei, Scholen blijven aan de gang Kinderen van de straat!- APELDOORN, 18 Sept. Den secretaris-generaal van het departe ment van Opvoèding, Wetenschap ën Kuituurbescherming komt het ge wenst voor. dat de scholen, dié thans nog gesloten zijn, zo spoedig mogelijk het. werk hervatten, ten einde de kin deren van de voor hen zo gevaarlijke straat te houden. Mochten de plaatselijke omstandig heden of het feit, dat de school niet bèschikbaar is, een hervatting van het werk belemmeren, dan wordt er bij het onderwijzend personeel ten zeerste op aangedrongen, dat zij con tact met hun leerlingen zoeken -én deze door het opgeven en nakijken van taken tot nuttige bezigheid brerv- gen. Sterke bloei van bedrijfs- sport te verwachten DEN HAAG. 15 Sept Verschenen ls het verslag over 1943 van het Rilks- collego voor de lichamelijke opvoeding. Een vraagstuk, dat steeds weer de aandacht trekt ls de a.g. ..pauze- gymnastlok" cn bedrljfssport ln fabrieken en bedrijven. Steeds meer gaat men :n deze kringen inzien, dat goed geleide en Juist gedoceerde licha melijke oefeningen -tijdens de dag taak (z.g. pauze-gymnast lek) van In vloed is op de arbeldsfrlsheid, en do houding en dc gezondheid ten goedo komen In het bijzonder ls alt-het-fce- val, waar hoofdzakelijk ^en/.IJdlge be weging ln het dagelijks werk domi neert Het Rljkscollego verwacht dan ook een sterke opbloei van de z.g. bedrijfs- sport. wannéér verschillende voor dit doel beschikbare oefengelegcnhedcn daarvoor vrij zullen komen, terwijl het bovendien vóórziet, dat in de toe komst bij de bouw van kantoor- en fabriekscomplexen met deze nieuwe behoefte rekening zal worden gehou den. Het Rijkscollege ls van mening, dat bij de lessen ln de lichamelijke opvoe ding voor de Jeugd /eker mét de hui dige voedselpositie rekening moet wor den gehouden en wel ln deze zin. dat oefeningen, welke veel energie eisen, vermeden dienen te worden Niet ten onrechte trekt de verwor ding van dc Jeugd steeds meer de aandacht. Hoofdzakelijk Is deze toe te schrijven aan de óbnormale omstan digheden. doch des £e meer 1» het noodzakelijk, dat hieraan paal en perk wordt gesteld, waartoe ook dc lichame lijke beoefening het hare kan bijdra gen. Hier ligt niét alleen de taak voor de opvoeders en Jeugdleiders, maar evenzeer voor den leraar, den onder wijzer en ln het bijzonder voor de leerkrachten ln de lichamelijke oefe ning. omdat gymnastiek, sport en spel voor de Jeugd altijd een bijzondere attractie vormep. Grote verantwoordelijkheid rust op hen. dlo richting moeten geveh aan de groei van dc lichamelijke op- vooeding. Men moet hiertoe een voor uitziende blik hebben en reeds thans die maatregelen treffen, wélke later de lichamelijke opvoeding, z,owcl voor het schoolkind als voor den volwassene ten goede komt. Geen wasgoed meer naar de wasserij DEN HAAG. 18 Sept Aan wlt- wasserijen en chemische wasserijen en ververijep is met ingang Van 18 September verboden. goederen ter behandeling in ontvangst te nemen. Ten behoeve van ziekenhuizen, klinie ken, sanatoria, weermachtsónderde- len en andere-grote instellingen zul len bijzondere maatregelen wolden getroffen. Voor bijzonderheden wordt naai- officiële mededelingen verwezen. Dc verduistering begint heden om 19.45 uur en eindigt om 7.15 uur. Maan op 7.53, onder 20.38 uur 25 Sept. fc.K., 2 Oct. V.M., 9 Oct. L.K., 17 Oct. N.M.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1