HET DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Taptemelk voor kinderen Vlees of kaas Arbeidsfront werkt door Duits weermachtsbericht Felle tegenstand tussen Maastricht en Eupen Vijand van Aken uit teruggeworpen In Lemberg woedt de Sowjetterreur Alleen biscuits op rantsoen beschuit Nervositeit heerst in Turkije Finse premier ligt ziek te Moscou Beroep op aller medewerking In het belang der voedselvoorziening Gaslevering nog meer beperkt Vijftien doden Sowjets verlangen Steunpunten in Abo AMSTERDAM. 14 sept. Er is Ruzie in dè groentenwereld Handelaar krijgt toewijzingen zonder vestigingsvergunning HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 14 Sept. Het opperbe vel van de weermacht maakt be kend: $In het Westen hebben onze troepen ten Zuiden van Duinkerken en ten noorden van Brugge en Gent Britse aanvallen verijdeld. Vijandelijke brugenhoofden over het Albertkanaal en het Maas-Scheldekanaal werden in een tegenaanval opgeruimd of ver der ingekrompen. Tussen Maastricht en grer.s van. het rijk in het ge bied van Eupen bieden onze troepen verbitterde tegenstand aan de grote Amerikaanse aanval. Een uit Aken haar het zuidwesten ondernomen te genaanval wierp den vijand eer terug. Bij deze gevechten werd een vrij groot aantal vijandelijke tanks en stukken stormgeschut stukge schoten. Ook in het noorden van Luxemburg en in het noordelijke deel van het bruggenhoofd van Metz zijn tegenaanvallen met succes verlopen. Aan weerszijden van Nancv dringt de vijand met vrij sterke strijdkrach ten over de Moezel naar het oosten op. Ten zuidoosten van Nancy wérd hij aan de Meurthe en aan de zuide lijke rand van Lunéville tegengehou den. Het garnizoen van Neufchateau, dat van alle kanten werd aangeval len, heeft zich de weg naar het oos ten in een aanval weer vrijgevoch ten De stad zelf werd aan den vijand overgelaten, die ook zuidwestelijk van Miiecourt verder opdringt. Onze be veiligingsstrijdkrachten zijn in het gebied ten zuidoosten van Langres tot aan de bovenloop van de Doubs langzaam uitgeweken naar h?t noor den voor de sterke vijandelijke druk. Bij de harde gevechten om Vesoul waren de verliezen van het 7e Ame rikaanse leger bijzonder zwaar. De verbitterde afweerstrijd van on ze steunpunten en versterkte havens aan de kust van het Kanaal en de Atlantische Oceaan gaat verder., De garnizoens van Calais en Boulogne; hebben verscheidene vijandelijke aanvallen bloedig afgeslagen. In het, vestinggebied van Brest vechten de verdedigers, die zijn blootgesteld aan geconcentreerd artillerievuur en aan onverpoosde luchtaanvallen nog steeds' in onwrikbare plichtsvervul ling waarbij zij op voorbeeldige wijze ook door de artillerie van het leger worden ondersteund. In de westelijke sector sloegen zij verscheidene aanvallen in eer. onver wijlde tegenaanval af. De bezetting van onze steunpunten aan de mond van de Gironde wierp den aanvallen den vijand weer terug, waarbij deze aanzienlijke verliezen leed. .In Italië zijn ten noorden van Luca en Pistoia vijandelijke aanval len, alsmede sterke door slagvliegers ondersteunde aanvallen op onze troepen ten noordoosten van Floren ce mislukt. In hét oostelijke deel van het front heeft de vijand zijn 'grote aanval tot andere sectoren uitge breid. Ondanks krachtige ondersteu ning door artillerie en slagvliegers bleven zij bijna overal in ons afweer- vuur.steken. Kleine penetraties wer den afgegrendeld. In het zuidelijk deel van Zeven-~ burgen sloegen Duitse en Hongaarse troepen aanvallen van de bolsjewie ken en van Roemeense eenheden af. Ter verkorting van het front werd het zuidelijk deel van de^Bzeklertop volgens de plannen en onbelemmerd door den vijand ontruimd. In de penetratieplekken bij Sanpk en Krosno bood onze afweer nog steeds met succes het hoofd aan de Duitse strijdkrachten op de lijn Maastricht- Valkeqburg BERLIJN, 14 Sept. Het Interna- tipnale Informationsbüro meldt, over dér strijd aan het westelijk front o.a.: Nadat het Britse bruggenhoofd bij Gheel geliquideerd en de stad zelf heroverd was en tegen nieuwe aan vallen met succes gehandhaafd, staakten de Engelsen hun gevechts actie hiér bijna geheel. In plaats daarvan trachtten zij in het gebied van Neerpelt hun beide kleine brug genhoofden over het Maas-Schelde- kanaal te handhaven resp. uit te breiden. Het bruggenhoofd, gevestigd bij de doorstoot uit het gebied van Beeringen, werd door tegenaanvallen van Duitse pantsergrenadiers verder verkleind en een tijdelijk tot stand gebracht bruggenhoofd ten westen van Neerpelt geheel uiteengeslagen. Tot een zeer verbitterde strijd kwam het wederom in het gehele ge bied van Maastricht tot zuidoostelijk van Aken. Verdediging en tegenaan val wisselden hier vrijwel zonder on derbreken af èn aan beide kanten moest men aanzienlijke verliezen lij den. Na een slag van verscheidene uren konden de Amerikanen tenslot te enige penetraties bereiken, die leidden tot het ter.ugnemén der Duit se strijdkrachten ongeveer op de lijn Maastricht—Valkenburg en het ge bied westelijk van Aken. Met de grootst mogelijke inzet van strijdkrachten en na voortdurende zware luchtbombardementen slaag den de Amerikanen zuidelijk van Aken erin. op twee plaatsen binnen te dringen in de stellingen in het voorterrein van de Westwall. Zij wer den in een tegenaanval teruggewor pen. doch zetten hun pogingen in tfeerwil van hun buitengewoon zware verliezen voort. voortdurend aanvallende Sowjets.v Ten oosten van Warschau drong de vijand uit zijn penetratieplek tot Praga door, waar verbitterde straat gevechten zijn ontbrand. Ten noord oosten van Praga hebben troepen van de waffen-ff en Hongaarse for maties alle aanvallen van de bolsje wieken met succes afgeslagen en 45 tanks vernietigd. Ten noordwesten van Lomscha zijn harde gevechten oni een eigen bruggenhoofd aan de Naref gaande In Estland zijn ten j^iiden van het Wirzmeer talrijke vijandelijke aanvallen met zware verliezen aan doden en gewonden voor de Sow jets mislukt. In Finland probeerde de vijand ook gisteren weer onze uitwijkbewegingen te be-, letnméren. Hij werd door^tegenaan-' .yallen teruggeworpen. Vijandelijke - formaties bommen werpers en j^chtvliegers vielen gis teren het westen en zuiden van het rijk tot Midden-Duitsland aan. Ter- rèuraanvallen waren vooral gericht op de steden Stuttgart. Darmstadt, Osnabrück en Auschwitz. Des nachts, wierpen afzonderlijke vijandelijke vliegtuigen bommen op Berlijn. Strijdkrachten der luchtverdediging vernietigden 81 Engels-Amerikaanse vliegtuigen, waaronder 58 viermoto rige bommenwerpers. In aanvulling op het weermachts bericht van Woensdag wordt nog ge meld: ln de afweerslag aan de bene denloop van de Naref hebben zich dc Beierse zevende divisie Infanterie -onder bevel van luit.-generaal von Rappard en de brigade stormgeschut 904 onder bevel van majoor Türckc door voorbeeldige strijdvaardigheid voortreffelijk geweerd. In de pantser- afweerstrljd heeft zich kapitein Aba- mowltsch bijzonder onderschelden. Luitenant Voges. compagniechef in het regiment grenadiers en Stabsfeld- webel Golla. Plonierzügführer ln het zelfde regiment grenadiers, hebben zich door bijzondere dapperheid onder schelden. n VRIJDAG 15 SEPTEMBER f?44 Ie JAARGANG No. 216 L D Uitgave: N.V, De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Tel. 24996 - Postgiro 184120 - Abonnementsprijs 21 ct. per week of f2.73 per kwartaal. Losse nummers 5 ct. Vrouwelijke vrijwilligers bij de Duitse Rijkspost. Alvorens het stuurrad aan haar toevertrouwd wordt, ontvangt de a.s. bestuurster theoretisch onderricht in verkeerszaken. (Foto Orbis-Holland (Tekening A.P.J KRAKAU. 14 Sept. Aan een ver tegenwoordiger van het Poolse blad ..Coniec Krakowski" te Krakau heb ben bewoners van Lemberg. die het gelukt was, naar de Duitse stellingen over te lopen, verhaald over de toe standen in Lemberg. Terstond in de eerste dagen hebben de Sowjets de grote woningen en alle geschikte ge bouwen in beslag genomen. De bolsje wistische ambtenaren, die in 1941 hals-over-kop de stad verlaten had den, zijn weer teruggekeerd. Tezelfdertijd begon een ongebrei delde terreur der bevolking. Bij groe pen werden de mensen op straat ge arresteerd en naar de gevangenissen gebracht. Een aantal joden, die uit hun schuilhoeken kwamen, dienden de NKDW als politiespionnen. De be volking leeft, van wat er aan levens middelen is overgebleven, waarbij in de clandestiene handel ongemeen hoge prijzen gevraagd worden. Een georganiseerde levensmiddelenrant- soencj-ing bestaat er niét. Alle mannen van 18 tot 50 jaar moesten zich melden. Zij werden /ge noodzaakt in militaire dienst te tre- déh cn hun werd aan het verstand gebracht, dat zij in geval van onge hoorzaamheid de doodstraf konden verwachten. Na een opleiding 'van acht' dagen kreeg elk hunner 100 ge- weeipatronen en twee handgranaten en werd hij naar het front gestuurd, waar een groot deel vluchtte om naar dc Duitsers over te lopen. De Sow jettroepen, die Lemberg bin nentrokken, zo verklaarden de vluch telingen verder, roofden en plunder den wat hur»voor het grijpen lag. Een vluchteling zeide zelf gezien te hebben hoe ecé z.g. bolsjewistische officier met girokken revolver de horloges van fcvee voorbijgangers af na hi Een ander verhaalde in een plaats Ie hebben gezien hce '24 personen op straat werden afgemaakt. De 'lijken werden dwars over de weg gelegd en drie Russische tanks reden er over heen, Zodat zij vermorseld werden. Onder de toekijkende bevolking had dit "optreden grote afschuw verwekt. De liedert van de NKDW lachten er echter om. Hoewel de sowjets alles in het werk stelden vluchtplannen te verijdelen, wisten de meeste der tot de militaire dienst gedwongen personen naar de Duitsers ovqr* te lopen. Voormalige Rijksdagleden bij bombardement omgekomen BERLIJN. 15 Sept. Bij een •.AnglQ-Amerikqanse terreuraanval op de omgeving van Weimar op .28 Aug. j.l. is ook het concentratiekamp Buchenwalde door talrijke brisant- bohimen getroffen. Onder de daarbij om het leven gekomen arrestanten bevinden zicli de voormalige rijks dagafgevaardigden Breitscheid en Thalmann. Nieuwe politiepresident te Berlijn benoemd BERLIJN, 15 Sept. De Reichs- fuhrer-// heeft den //-Gruppen- fiihrer und Generalleutnani der Poli zei, Kurt Köhrum. benoemd tot höheren Polizeiführer für.dië Reichs- hauptstadt en tevens belast met de ■waarneming van de dienstzaken van den Polizeiprasident. De Kommandeur der Schutzpolizei Beylin, ü-Gruppenf&hrer und Gene- ïalieutnant der Polizei Otto Klinger. is gepensionneerd. De Reichsführer heeft als opvolger den //-Brigade- führer und Generalmajor der Polizei Erik von Heimburg benoemd tot Kommandeur der Schutzpolizei Ber lin. DEN HAAG, 15 Sept. Voor de periode 17 tm. 30 Septembergeven de bonnen 39 en 40 recht, op het kopen van de rantsoenen brood, taptemelk en vlees. Voorts zijn voor die periode aange wezen 227 en 228 bloem. 229 voor 125 gram roggevlokken, havermout, gort e.d., 230 125 gram peulvruchten, d 78 250 gram roggevlokken. havermout, gort e.d., e 78 250 gram kindermeel of voedingssuiker, 39 a en 39 b elk een half rantsoen margarine of boter, 231 100 gram kaas. c 79 en d 79 7 liter melk, d 80 31 liter melk. e 79 7 liter melk, e 80 31 liter melk, 232 250 gram suiker, 233 250 gram jam, -234 een rantsoen vervangingsmiddelen, 39 150 gram versnaperingen en 39 een rant soen sigaren, tabak of sigarett^i. In afwijking van hetgeen In de bonnenlijst staat vermeld, wordt in het z.g. wettelijk gebied in het westen des lands* (zone 1 èn 2, omvattende- Noord-Holland ten zuiden van het Noordzeekanaal, Zuid-Holland tot Nieuwe Water weg en Utrecht) op de bon' „reser ve c 79" voor kinderen, geboren in de jaren 1930 t.m. 1939, 7 liter taptemelk in plaats van volle melk verstrekt. Hetzelfde geld5,, voor de bon „reserve d79", voor kinderen, geboren in de jaren 1940 of 1941, welke in hét westen des lands eveneens recht geeft op het kopen van 7 liter taptemelk. Deze kinderen ontvangen daar naast op bon „reserve d 80" nog Geen illusies over het lot van Bulgarije •s-GRAVENHAGE. 14 Sept. De ..Deutsche Zeitung" meldt uit Genève De bolsjewistische terreur, die zich na de capitulatie van de regering te Sofia in enkele dagen over geheel Bulgarije heeft uitgebreid en steeds vréselijker vormen aanneemt, heeft, naar ontleend kan worden aan een bericht van de „Tribune de Genève uit Istanboel. de nervositeit bij de Turkse openbare mening ten zeerste doen toenemen. Niemand maakt zich daar over het toekomstige lot van Bulgarije goedkope illusies, van welke aard ook. In de breedste kringen 'is men er overtuigd, dat Bulgarije in uiterst korte termijn een Sowjetrepu- bliek wordt. Alle vrees, die men in Turkije ten opzichte van het bolsjewistische im perialisme in de Balkan voedde, is thar.s werkelijkheid geworden. Zelfs de pogingen van het Britse ministerie voor de inlichtingen, om deze waar heid te verbloemen worden in Ankara niet meer au sérieux genomen. On verwijld na de capitulatie van Bul garije, zo wordt verder te Istanboel gemeld.'heeft de Gepeoe, eerst in de hoofdstad Sofia, maar vervolgens ook in de provincie, gesteund door Bul gaarse communisten, het heft in han den genomen. Overigens richtten de bolsjewieken in Sofia zich uiteraard zó in. dat geen ogenblik kan worden getwijfeld aan hun voornemen' om daar voor altijd te blijven. De Turkse openbare mening, die geloofde, door een nau were aansluiting bij Groob-Brittan- nië .eert" grendel te kunnen schuiven voor het opdringen van de bolsjewis tische invloed op de Balkan, heeft over de gehele linie deze hoop ver loren. Onwettig regentschap Terwijl over de militaire toestand in Bulgarije, vooral in de provincie, nauwelijks berichten zijn ontvangen, bestaat over de politieke koers van het nieuwe regime geen twijfel meer. Regent Ganew heeft hét geheim van het tot stand komen van. het nieuwe regentschap onthuld. Ineen oproep deelt hij méde, dat de regenten dooi de ministerraad benoemd zijn. 24 uur tevoren was de lezing nog gehand haafd, dat de regenten bij koninklijk oesluit waren aangewezen. De onwettigheid van het regentschap der nieuwe regering wordt daarmede door de huidige machthebbers zelf toegegeven. Want volgens de Bul gaarse grondwet kan wel het regent schap ministers benoemen, de mi nisterraad heeft echter generlei be» voegdheid tot het benoemen van re genten. Voorts heeft ministerpresi- deht Georgiew medegedeeld, dat de regering de oude regenten ter zijde heeft gesteld, aangezien zij het ver trouwen van het volk niet zouden hebben genoten. Daarmede wordt de in Bulgarije tot stand gebrachte om wenteling ook van dez^ zijde als staatsgreep gekenmerkt. 3J liter volle melk. De bonnqn „melk 39" en „melk 40" worden niet geldig verklaard en kunnen derhalve worden vernietigd. Op de bonnen „vlees 39 a" en „vlees 40 a" kan men, naar gelang van de beschikbare voorraden, hetzij één rantsoen vlees, hetzij 100 gram kaas kopen. De bonnen ..39 b vlees" en „40 b vlees" geven recht op het kopen van een kwart rantsoen vlees of 25 gram kaas. Er is ditmaal geen bon voor kinder- drankpoeder aangewezen. Geen beschuit De bonnen „39 beschuit" geven uit sluitend recht op het kopen van brood, gebak of voedingssuiker, der halve niet op beschuit of kinder meel. De bonnen „40 beschuit" geven uitsluitend recht op het kopen van kindermeel of voedingssuiker. Rantsoenbonnen Op rantsoenbonnen beschuit, is tot nader order uitsluitend één rantsoen biscuits verkrijgbaar. Bis cuits mogen niet meer op brood- en blbembonnen worden afgeleverd. Vqor ernstïge maagpatiënten (acute of chronische maagzweer i zullen op medisch advies beschuitbonnen be schikbaar worden gesteld, welke dus recht geven op biscuits. Rantsoenbopnen voor boter, zowel als voor margarine, geven tot nader order recht op het kopen van boter of margkrine, naar keuze. 'Op r an t'S oenbonnen voor vlees wordt uitsluitend vlees of vleeswaren (dus geen kaas» beschikbaar gesteld, terwijl opraritsoenbonnen voor kaas slechts kaas (dus jecn vlees of vleeswaren) verkrijgbaar is. Rantsoenbonnen voor melk blijven iecht geven op gestandaardi seerde melk, ook in het z.g. wettelij'k gebied in het westen dek lands (.zone I en li)). Aardappelen Aardapp.elen, Van"-17 t.m. 23 September kan men op elk der bon nen „aardappelen 39" li kg. aard appelen kopen. Op de bon „toeslag 39" is 1 kg. aard appelen verkrijgbaar. Op deze bonnen mag pas op Maandag 18 September worden gekocht. De geldigheidsduur van de aardappelbonnen 38 wordt verlengd tot en met Zaterdag 23 Sep tember. STOCKHOLM, 15 Sept. Volgens een door Tass verspreid bulletin, heeft de Finse minister-president Hackzell. die tevens leider is van de Finse wapenstilstandsdelegatie te Moscou, een zware beroerte gekre gen. Het door de artsen Grünstein, Hatchetugof en prof. Burmin onder tekende bulletin luidt: „Op 14 September des avonds om 7 uur heeft de heer Hackzell plotse ling een verlainming gekregen van de rechterhand en van het rechter been en verloor hij zijn spraak. De bloeddruk bedraagt 235,20. Het hart werkt bevredigend, de verlamming ontwikkelde zich als gevolg van een bloeduitstorting in de hersenen.die het gevolg was van aderverkalking en hoge bloeddruk De algemene toe stand van den patiënt, is ernstig." DEN HAAG. 14 Sept Het- Rijks bureau voor de voedselvoorziening irr oorlogstijd acht het- gewenst, nu de voedselvoorziening in het huidige stadium van de oorlog mqt meer moeilijkheden te kampen heeft, het publiek er op te wijzen, dat thans alles nagelaten moet worden, wat de algemene voorziening kan schaden. Het vraagt van iederen Ncderlander goede wil. gezond verstand en sociaal besef om in samenwerking een moei lijke periode in ons volksbestaan zo' goed mogelijk door te komen. Aller medewerking is nodig om een georga niseerde voedselvoorziening in stand te houden. Zo goed als de leiding van de voedselvoorziening van de land bouwende bevolking venvacht, dat zij met kracht de.dorsingen en afleve ringen van broodgraan voortzet, het rooien en afleveren van aardappelen, e.d. werkzaamheden, handhaaft en uitbreidt, zo goed als zij rekent' op een behoorlijke medewerking van de handel, zo goed meent zij ook een be roep te kunnen doen op den consu ment-, dus op het publiek, om te be grijpen. dat alleen en uitsluitend, een georganiseerde voedselvoorziening kan zorgen voor een billijke verdeling van de beschikbare voedingsmidde len. Zo zal er een einde moeten ko men aan de trek van de laatste dagen naar de omstreken van de steden. Ve len trachten rechtstreeks ten platten- lande in hun behoefteraan aardappe len en groénten te voorzien. Men moet fnzien. dat op deze wijze -de al gemene voorziening in gevaar komt. De aanvoer van aardappelen uit de productiegebieden gaat zoveel moge lijk door, er zijn maatregelen geno men om het rooien in het westen des lands te bespoedigen, deze voorzienin gen mogen thans niet. doorkruist, wor den door eigenmachtig handelen van consumenten, die daardoor de aan voer uit de dichtst bij de grote be volkingscentra gelegen gebieden ver zwakken. Wat de groente betreft, er is voldoende groente. Laat men zor gen, dat onze productie ongehinderd en onbeperkt ter veiling komt. Het is reeds gebleken, dat hier en daar prij zen voor- voedingsmiddelen worden gevraagd, die" in geen verhouding staan cot de normale prijzen. Men kan dat verschijnsel als een waar schuwing beschouwen. Scherpe controle Het zal in verband met het boven staande duidelijk zijn, dat de contróle op het vervoer van aardappelen e.d. van heden af met volle kracht zal worden gevoerd. De Centrale con troledienst en de politie nemen maat regelen om de belemmeringen, die het- publlek de aanvoer voor de algemene voorziening in de weg legt, ongedaan te maken. De dienst zal bovendien, tegen lieden, die te hoge prijzen vra gen voor levensmiddelen, op krach tige wijze optreden en de scherpste middelen toepassen. Het publiek wordt dan ook uitgenodigd, gevallen van verkoop tegen te hoge prijzen, terstond ter kennis van de C.C.D. te brengen Lange Houtstraat 19. Den Haag). Het publiek kan mede op deze wijze aller en eigen belang die nen. Hospitaalschip in brand geworpen bij Terneuzen BERLIJN. 14 Sept. Het Inter- nationale Informationsbüro meldt van het Westelijke front: In de Nederlandse wateren' bij Temeuzen hebben Britse jachtbom menwerpers een Duits hospitaalschip in brand geworpen, dat duidelijk ge kenmerkt was door het rode kruis. Het schip is na enige treffers met 55 zwaargewonden ondergegaan. Een Amerikaans vliegtuig heeft op de weg ArnhemZutphen een vol gens de voorschriften gekenmerkte hospitaaltrein van het Rode Kruis driemaal aangevallen. De week, die achter ons ligt, is ook voor het Arbeidsfront zeer moeilijk geweest. De snelle stoot der Anglo-Ame- rikaanse legers naar de grenzen van ons land kwam midden in de voorbereidingen waarmede ik be- door H. J. Woudenberg, leider van Het Ned. Arbeidsfront gen het directe oorlogsgeweld, dat een zee van jammer over ons volk zig was om het Arbeidsfront on- zgl uitstortent m^en het de op- der alle omstandigheden het ver der v/erken mogelijk te maken. gerichte wal zou doorbreken. Naast hem staan de betrekkelijk De algemene paniekstemming in welnige jongens van onze eigen de eerste helft der vorige weck Landstorm en Van andere forma- liet vanzelfsprekend ook het Ar beidsfront niet onberoerd. Het is flhtar„v.l^lek„e^,d„alWt£^e- de'mac'hten van" het "internatte nale kapitalisme voorgoed zullen ties. Laten wij vertrouwen, dat deze muur houden zal en dat vig hebben gebouwd! Het trilde even; hier en daar viel er wat d Verslagen k^lk naar omlaag, maar het bleef °^7P v onwrikbaar staan. En het werk gaat voort. Waarom ook zou het niet voort gaan? hulp bij het vervullen van hun Bestaat het Arbeidsfroïit niet hinupn nntvaneren. Onze Sociale Voormennen en Plaatselijke leiders zij gezegd, dat zij, voorzover de verkeersmid delen dit toelaten, alle nodige XT taak zullen blijven ontvangen, alleen om in het belang der Ne- waarschijnlijk zullen de werkers derlandse werkers werkzaam te verschillende bedrijven voor bSzonderJ3! de tUdsom.t.n- noodzakeltjk, naarmate de tijden d|gheden voortspruitende moei- Mn iïi-u «£»irten»e^ntv?!»n nu hjkheden komen te staan. Daar- "kjs dreigt, te ontstaan nu by kunnen de sociale Voorman ons economisch leven dreigt te thans Jonen, wat zij waard nwnnn^n «I S zu". door leder voor zich in over- nmg nodig en zal juist de arbeid j t d bedrijfsvoerder alles van het Arbeidsfront eraan kun- t(5doen Qm ten bate van de wer_ kers deze moeilijkheden te bezwe- nen medewerken, deze crisis meester te worden. De uitkerin gen .van het Arbeidsfront moeten doorgaan; werklozen moeten worden ondersteund, tot zij aan werkers gst door voor hen op nieuw werk zijn geholpen, ander c/oon Thans is de ce- ren. In het verleden hebben velen van onze Sociale Voormannen de, vaak onbewuste, sympathie der onontbeerlijk. De maanden die voor ons liggen °°p, zullen hen gereed moeten vinden voor de komende strijd tegen de bijzondere bezwaren en moeilijk- worden™ moeUhkhedhenn vaTalfer" Eenheid daar om door bijzon- re? aard. welke de werters onder! ^e acüvUelt bij d.gehete volg- Vta^indirXesnz^ee? initiatief dat versterking van het Arbeid.^ bij dit alles zijn het initiatief rimdid i.,,.. hü en rie rnntwsie van het Arheids- front 1x1 belangrijke mate kan bij en ae controle van net Aroeias dragen om de zware tijd. die voor front met al zijn functionarissen de staat g()ed mogelijk )or te komen. Het Arbeidsfront werkt door, zo lang het kan! Ik weet. dat -de sympathie, die heden van de huidige tijd. De het Arbeidsfront zich in het ver- strijd tegen de honger en de leden bij de massa der werkers koude, die ons volk in zijn be- heeft verworven, vele malen gro- staan bedreigen en die slechts ter is, dan door hef ledental kunnen worden afgewend, wan- wordt aangegeven. De - tijd ls neer de werkers elkander einde- thans gekomen, waarin het Ar- lijk op het terrein van de arbeid beidsfront kan bewijze^, deze in samenwerking vinden. De sympathie volkomen waard te strijd eveneens tegen de machten zijn. Door het optreden van •alje der kapitalistische reactie, die functionarissen zal zij juist in ook in ons land zijn heimelijke deze tijd kunnen worden omgezet wegen gaat en waarvan overal de in vergroting van ons ledental en sporen te zien zijn. daarmee in vergroting van de Aan onze grens staat de Duitse kracht, waarmede voor het belang socialistische werker in het sol- der Nederlandse werkers kan datenpak en beschermt haar te- worden opgetreden. - DEN HAAG, 14 Sept. De secre taris-generaal van het Departement van Handel, Nijverheid en Scheep vaart maakt bekend, dat met ingang van 15 September a.s. voor het ge hele land slechts gas zal mogen wor den afgeleverd van 7—8 uur, van 11 tot 13 uur en van 17 tot 19 uur. Voor zover de gasproductie zulks i icii uur. ujj ul uit ci lutaiL iijticii van noodzakelijk maakt, zullen plaatselijk N.Z.H.T.M. belangrijke beperkin- deze gasuren mogelijk beperkt moe ten worden. Uit het" bovenstaande blijkt, dat slechts in de terbeschikkingstelling van gas ln de vroege ochtenduren wijziging is gebracht. DEN HAAG. 15 Sept. Anglo- Amerikaanse terreurvliegers', die Dinsdag en Woensdag boven Neder land verschenen, hebben bij aanval len in scheervlucht met boordwapens op verkeersmiddelen en voetgangers vijftien Nederlandse burgers gedood. Nog 32 burgers werden ernstig en tal rijke andere licht gewond. Steun van het Fürsorgekommando DEN HAAG, 15 Sept. Het-Für sorgekommando roept allen, die tot dusver steun ontvangen hebben van het {/-Fürsorgekommando. op. hun adres per omgaande mede te delen aan het //-Fürsorgekommando via de Deutsche Dlenstpost, poste restante Hengelo. Für Reiclisdeutsche. Die filr alle Relchsdeutschen in den Niederlanden zusténdige Wehrersatzdlenststelle Wchrbezirkskommando Ausland, Aus- senstelle Holland hat lhren Dlenstsitz vor Amsterdam. Prins Hendrikkade 159. nach Arnhem, Velperbuitenslngel 6. verlegt. Weet U. dol U een staaf- brandbomzolang die vuur uit dc zijdelingse gaal1e$ spuit, aan. een van de einden kunt opnemen en naar buiten wer pen Voor heli L i ngsactie hoofdin spectie luchtbeschcrminxj Geen in+erlocale trams tussen 10 en 4' uur Met Ingang van Maandag a.s. zul len ook op de interlocale lijnen van gen worden ingevoerd. Zowel de dienst LeldenDen Haag. als die naar Noordwijk, Katwijk en Haarlem zullen met ingang van die datum van 10 tot 4 uur worden stilgelegd. In die trams die voor en na dezetijdstip-/ pen rijden zullen de houders van abonnementen en weekkaarten voor rang hebben. De gele tram LeidenDen Dc.vl v.v. blijft voorlopig op normale tij den rijden. WOUBRUGGE BEDANKT VOOR BEROEP. Ds- D. van der Ent Braat. alhier, heeft in nadere beslissing alsnog voor het be roep naar de Ned. Herv. Gemeente van Montfoort bedankt BERN 15 Sept. Het Zwitserse ruzie in de Amsterdamse groenten- Telegraafagentschap meldt uit Stock- boerenwereldGeen ruzie tussen holm, dat de Sowjets het^de Finse klanten en kleinhandelaren; die be delegatie te Moscou moeilijk maken 1 en het afstaan van militaire steun punten in Zuid- en Midden-Finland, vooral iii de streek van Abo eisen. In Finse kringen, te Stockholm wordt gezegd, aldus het agentschap, dat de toestand zeer gecompliceerd is. Ongewenste toestand Zaadhandelaar met een ton boete bestraft DEVENTER. 14 Sept. Het was een zeer uitgebreide clandestiene han- del in zaaizaden, Welke den Arnhem- |%en inspecteur voor de prijsbeheer- sing aanleiding gaf, den grossier en importeur in zaden Corns, van Beu- sekom te Arnhem met een geldboete van f 100.000 te bestraffen. „Ik weet wel. dat het heel verkeerd was. maar ik kon het er voor krij gen", was Van B.'s antwoord, loen een opsporingsambtenaar o.m. vast stelde. dat Van B. aan tuinders voor rodekoolzaad 10 per 100 gram had berekend op een tijdstip, dat dit vre selijk schaars was.' Voorts bleken vele soorten tuinbouwzaden, ofschoon tegèn officiële prijs ingekopht, met ongehoorae winst „zwart" te zijn1 af gezet, De omstandigheid, dat Van B. we gens prijsovertredingen reeds mfeer- malen veroordeeld was en dat hij de zaden met. aanzienlijke winst naar het buitenland heeft verkocht, is bij de bepaling der straf van grote in vloed geweest. - horen tot de dagelijks weerkerende feiten. Neen, tussen de kleinhandela ren onderling. En dit geval lijkt ons belangrijk genoeg om er meer aan dacht aam te besteden. Niet. om het geval zelf. maar om het symptoom. Er worden, eer men als groenten- handelaar in deze tijd erkend wordt, een aantal eisen gesteld. Een daarvan is. dat een groentenhandelaar. die thans een zaak wil openen, reeds dc laatste drie jaren vóór 1940 als zo danig is opgetreden. Bovendien is het nodig, van het Departement van Landbouw en Visserij een vergunning te krijgen tot het. openen van een détailhandel. Zulk een vergunning wordt verstrekt na advies Van de Kamer van Koophandel. Wat dit laatste betreft, het is ons bekend, dat er in vele branches win kels geopend worden en zijn. die, hoewel er een Algemeen Vestigings verbod is, zulk een vestigingsvergun ning niet. bezitten. Vooral tweede hands zaken en particuliere ruilwin- kels rijzen als paddenstoelen uit de grond. De politie is belast met de contróle op vestigingsvergunningen, maar laat over het algemeen derge lijke winkels ongemoeid, wanneer blijkt, dat zulk een vergunning bij het betrokken departement via de Kamer van Koophandel .ls aange vraagd. Blijkt echter, dat dit niet is geschied of dat een vergunning niet wordt verleend, dan neemt de poli tie maatregelen. Het geval waar het hier omNgaat, an 1800 Amsterdamse groentenhandela- ren hebben een request ondertekend, dat verzonden is naar den Secretaris- Generaal van het departement van Landbouw en Visserij, waarin zij er de aandacht op vestigen, dat een man. die tien jaar geleden groenten- handelaar was. doch de laatste drie jaren voor 1940 dit beroep niet meer uitoefende, 12 Augustus j.L in Am sterdam-Centrum een zaak geopend heeft in groenten en fruit zonder dat er vergunning aanwezig was. Tot zo ver is deze zaak, normaal: de man. heeft vergunning aangevraagd en wacht, al zakendrijvende'op de be slissing. ,.4 Maar nu wordt het vreemder. Dat wachten op een beslissing kan zich alleen een zakenman permitteren, die met <ïe distributie niets 1.c maken heeft, bijv een ondernemer van een tweedehands goederenwinkel. De di- stributiedienst kan en mag aan kleinhandelaren die geen vergunning hebben, geen toewijzing verstrekken. En dat gebeurt hier wel! De onder havige groentenhandelaar wordt'zclfs volgens zijn collega zeer ruim be voorraad met groenten en fruit, Dc zaak wordt begrijpelijk, maar niet fraaier, wanneer men weet, dat de groentenhandelaar in kwestie tot voor kort ambtenaar was van Cen traal Belang, de organisatie die de verdeling van groenten en fruit onder de kleinhandelaren regelt. Deze man heeft daar dus zijn relaties en krijgt derhalve, hoewel dit niet mag, daar hij geen vestigingsvergunning heeft, toewijzingen groenten en fruit! Dit is een 'ongewenste toestand. Een der vele ongewenste toestanden in de groentenhandel. die inderdaad uit een cóterietje blijkt te bestaan, dat elkaar de bal, in casu groenten en fruif toewerpt. Wij hopen daar- is het volgende. Vijfhonderd van dejom dat het request succes heeft. SPORTNIEUWS Van Dam^)uentemeijer uitgesteld AMSTERDAM. 15 Sept. Dc pro fessionalbokswedstrijd om hét kam pioenschap van Nederland midden gewicht tus6en Luc v. Dam en W. Quentemeijer. welke gehouden zou worden op Zaterdag *16 S«>tcrober a.s., is door den promotor Van der Zee wegens de huidige bijzondere omstandigheden voor onbepaalde tijd uitgestald. Voor dc kinderen Een knikkerraadsel Beste kinderen. Kees had 24 knikkers.'die bij zó ln een doos had liggen: Dub aan alle vier de zijden 9 knik kers. Teun was een gemene jongen, want hij nam stilletjes knikkers weg. Hij legde de andere knikkers eert beetje anders en toen bleven cr aan alle vier ae zijden nog 9 knikkers lig gen, waardoor Kees zijn 4 knikkers niet zo gauw miste. Hoe legde Teun de knikkers ln de doos? Oplossingen moet gezonden worden aan Oom Jan. p.a. Redactie „Het Volk". Hekel veld 15. Amsterdam-C. Vergeet vooral niet Je naam eu adres op de «ffosslng te vermelden! Vijftien mooio spelen worden weer als prijzen beschikbaar gesteld De naam van het bekende dier. dat vorige week gevraagd werd, ls Kro- kodli. De prljswlnnaarsfsteasi waren deze week: Wllhelmina van Dalen. Dadel- straat 14. Utrecht: Riet van Putten, Draverslaan 6. Hoolddorp; Mla Mor- rièn, Kloosterweg 22. Laren: Herman- na Rutgers. Lange Nleuwstraat 86. Utrecht; J Dijkstra, MorsWeg 125. Leiden; Cobl den Bleeker. Maasstraat 27, Schiedam; Bep Verduin, Appcldijk la. Gorlnchem; Lijntje Gijzen. Nes- serdijk 35 II. Rotterdam: Pla Driesen, Melendaal 51B. Rotterdam; Jo SaliJ, Buflelstraat 73. Kral. Veer-Kotterdam; Jan Kist, Zcl.-Scharwoilde A3; Coirlc Okhuyspn. Muyskenswege 49. Zulloil: W. Niewijk, Roggestraat 1, Utrecht: K. Noordanus, Paullnastraat 21, Den Haag: Tanny Wesdorp. Melendaal 121a Rotterdam. Beste kinderen, tot de Volgende week. De hartelijke groeten van. jullie OOM JAN. De verduistering begint heden om 20 en eindigt om 7 uur Maan op 4.37, onder 19.40 uur 17 Sept. N.M., 25 Sept. E.K., 2 Oct. V.M., 9 Oct L.K.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1