HET DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Dankbaar werk voor een dankbaar publiek Oogsttijd voor stedeling Duits weermachtsbericht Geallieerden dringen op in de richting Eindhoven Aanvallen bij BruggeGent en ten noorden van Antwerpen zijn mislukt Zoete traditie Ontspanning voor arbeiders Jam, groente en paddenstoelen Eeuwig* volk Misf onze beeldende kunst de bezieling van het hogere? Havre en Duinkerken houden stand HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER. 12 September. Het op perbevel van de weermacht deelt mede: In het Westen mislukten vijande lijke aanvallen bij Brugge. Gent en ten noorden van Antwerpen. Een vijandelijk bruggenhoofd over het Albertkanaal tèn noordwesten van Hasselt werd uiteengeslagen. Op de noordelijke oever staan nog zwakke vijandelijke strijdkrachten. Ten noor den van Hasselt kon de vijand met sterke infanterie- en pantserstrijd krachten in de richting van Eind hoven opdringen. Tegenaanvallen zijn begonnen. Bijzonder hevig wa ren de gevechten ten Oosten en ten Zuidoosten van Luik en in het ge bied van Metz, waar onze troepen de opdringende aanvalstroepen van den vijand verbitterd verzet boden. Ten zuiden van Nancy werden bij een succesvolle aanval verscheidene honderden gevangenen gemaakt. Een krachtige vijandelijke druk van het zuiden uit op Vesoul houdt aan. ?n de beide afgelopen dagen wer den aan het Westelijke front, meer dan 100 vijandelijke tanks stukge schoten. De bezettingen van Duinkerken en Le Havre hielden ondanks krachtige vijandelijke aanvallen stand. Ten eesten van Brest houdt bij Le Con- quet nog een eigen gevechtsgroep onder bevel van- luitenant-kolonel Fürst in voorbeeldige standvastigheid 1 stand. De vesting zelf ligt ónder zwaar vijandelijk vuur. De bezetting van Lorient vernie tigde bij succes,volle uitvallen vijan delijke munitie- en ravitaillerings- opslagplaatsen In de sedert twee weken voortdu rende grote af weerslag aan de Adria- tische kust hebben onze troepen de aan mensen en materiaal ver over- machtigen vijand bij zijn vergeefse doorbraakpogingen steeds de zwaar ste verliezen toegebracht. Onder de indruk van deze grote verliezen on dernam de vijand daar gisteren over dag nog 'slechts zwakke plaatselijke aanvallen, die afgeslagen werden. In het achterwaartse Italiaanse frontgebied werden talrijke opslag plaatsen van benden vernield, meer dan 750 bandieten in de strijd vernie tigd en ongevee' 500 gevangenen ge maakt. In Zuid-Zevenburgen en in de oos telijke Karpathen werden vijande lijke aanvallen door onmiddellijke tegenaanvallen van ofize troepen af geslagen of opgevangen. Bij Sanok en Krosno duurt, de zware afweerstrijd voort De beoogde doorbraak bleef den vijand ontzegd. Ten oosten van Warscjiau en ten noordoosten van Ostrolenka boden onze divisies tegen hernieuwde hevige aanvallen der bolsjewisten taai verzet en verijdelden ook hier de bolsjewistische doororaakplannen. Van het. overige oostelijke front wor den geen grote krijgsoperaties ge meld. Door de aanvallen overdag van for maties Anglo-Amerikaanse vliegtui gen op West- en Midden-Duitsland werden vooral de steden Hannover. Maagdenburg e.i Eisenach getroffen. In de nacht vormde Darmstadt het doel van een Britse terreuraanval. Enkele vijandelijke vliegtuigen wier pen weer bommen neer op Berlijn. Tijdens verbitterde luchtgevechten, alsmede door de luchtdoelartillerie verloor de vijand, volgens de tot dus ver ontvangen ïapporten. 133 vlieg tuigen. waaronder 104 viermotorige bommenwerpers. In de zware gevechten bij Krosno heeft zich het regiment grenadiers 309 onder bevel van majoor Slnram bij de verdediging van een belangrijk bol werk voortreffelijk geweerd. In de slag aan de/benedenloop van de Naref heeft zich de Hesslsch-Thürlngse 129e divi sie infanterie onder bevel van gene- raalmajoor vori Larisch en de Wür- tembergse vijfde divisie Jagers onder bevel van luitenant-generaal Slxt door standvastigheid en aanvalskraclit bij zonder onderscheiden. Duitsland bedacht op een „Wilsongebaar" Commentaren op Quebec BERLIJN. 13 September. In hun commentaren op de conferentie in Quebec schrijven dc bladen over de moeilijkheden, waarin Roosevelt en Churchill zijn geraakt tengevolge van hun voornemen om de Europese oorlog nog in 1944 ten einde te bren gen en dan tegen Japan tc kunnen optreden. Roosevelt en Churchill weten pre cies. aldus ae peutsche Allge- meine Zeitung, dat hun legers, ofschoon zij tot in de nabijheid van de Duitse grenzen gekomen zijn. pas thans voor de grote slag om Duits land staan en dat zij met de ter be schikking staande krachten en in de ter beschikking zijnde tijd niet in staat zijn Duitsland militair op de knieën te krijgen Gezien deze situa tie kan de een of andere „procla matie" aan het Duitse volk een beetje Wilsonbedrog volgens het mo del van 1918 verwacht, worden, teneinde door een blufoffensief op het bloedoffensief te bezuinigen. Duitsland k^nt echter dc vernie- tigingswil van den vijand en weet. dat. ook ieder Wilsongebaar slechts - een oorlogsmiddel is cm het vernie- tieingsdoel te bereiken. Het Duitse vólk ziet in zulke plannen, aldus de Völ'kischer Beo bach ter. sléchts een bewijs, dat de tegenstan der omwegen kies: omdat hij op de- plaats van de militaire beslissing geen succes meer kan verwachten. Niet. al leen de herinnering aan het bedrog en dc woordbreuk van 1918 sterkt Duitsland in zijri wil om deze strijd voor vrijheid en leven tof aan de overwinning uit te vechten, jpaar vooral de wetenschap dat de vijand vernietigingsplannen hoeft, die de oorlog het wezen van een worsteling om zijn of iyetzijn geven en die Duitsland een smadelijke slavernij en armoede toedenl^n. waartegen over zelfs de' ervaringen van Ver sailles zouden verbleken. Daarom kunnen al deze pogingen alleen dc eigen vastberadenheid vergroten om alle krachten te ceveh voor de zege vierende verdediging van het Duitse leven. BERLIJN. 13 Sept. De ..Berliner Naohtausgabc" bevat een afbeelding van een nieuw toestel der Duitse luchtmacht het zware gevechtsvlieg tuig „HE 177". dat hoofdzakelijk vóór gewaoende verkenning gebruikt wordt. F-n heeft een ver vooruitspringende cabine, welke bestuurder en waar nemer goed uitzicht geeft, hetgeen vooral voor de afweer van aanval lende vliegtuigen als voor de navigatie van betekenis is. Het door een dubbel wiel aan elke kant versterkte onder stel verleent de tweemotorige machine bij start en landing grotere stabiliteit. Heeft uw fiets een afgeschermde koplamp en is uw rode achter licht van een kapje voorzien, zo dat hel licht niet naar boven kan tralen V oor lichting sactie hoofdinspec- Jie^Jvchtbcscher^^ Bulgariie in de greep van Moscou BERLIJN. 13 Sept. Uit Bulga rije wordt vernomen, dat de nieuwe minister van buitenlandse zaken van de regering-Georgief alle Bulgaarse gezanten in het buitenland van hun iunctie heeft ontheven. Deze maat regel komt waarschijnlijk naar de mening van politieke kringen alhier volkomen overeen met de bedoelin gen der Sowjets, daar op deze wijze 'Bulgarije geen diplomatieke verte genwoordigingen in het buitenland meer bezit, een omstandigheid, die de inlijving van Bulgarije in het stelsel van de niet-souvereine Sow- jet republiek, formeel gezien verge makkelijkt. De status van Bulgarije gelijkt naar dc mening alhier reeds op die der Oostzee-republieken na haar be zetting door de Sowjet-Unie in 1940. Over het'lot van den minderjari gen koning Simeon en zijn moeder is niets bekend. Het bericht dat. bei den behouden in Turkije zouden zijn aangekomen, is tot dusver nog niet bevestigd. STUURLIEDEN DEN HAAG: ge slaagd 3e stuurman, cle heren P G van Andel. Wassenaar; C. A. Brugraa,' Oude-Wctering en H. O. van Vrees wijk te Voorburg. l« JAARGANG No. 215 L D WOENSDAG 13 SEPTEMBER 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Tel. 24996 - Postgiro 184120 - Abonnementsprijs 21 ct. per week of f 2.73 per kwartaal. Losse nummers 5 ct. C omelis Sprongh van Hoogmadc moet een man met een ruim hart geiceest zijn Hij is reeds lang tot zijn vaderen vergaderd, maar hij heeft zich in Leiden, dc stad waar hij geboren en getogen werd en waar ook zijn levenslicht doofde, onverge telijk gemaakt door de stichting van een hofje.sdat tot de huidige dag zijn naam draagt en waar menig oudje tevreden een onbezorgde levensavond slijt. Cornells heeft ongetwijfeld gehou den van vrolijkheid op zijn tijd, want bij testamentaire beschikking heeft hij er zorg voor gedragen, dat zijn naam. aan het vriendelijk hofje ver bonden niet slechts een klank blijft vóór de bewoners. Hij heeft bij zijn leven bepeinsd hoe hij de oudjes bij zijn.dood nog eens af en toe een ple zierige dag kon bezorgen. En dit was het. dat hem toen inviel: elk jaar op 21 September, zijn geboortedatum, zouden zij ieder een hele fles wijn krijgen... Dat is, ter nagedachtenis van Cor nells geschied. Maar hij. die in rus tiger tijden leefde, kon niet rekenen met een tijd, ivaarin het kostelijk druivensap slechts „zivart gerief" zou zijn... Zijn laatste wil. hoe zorgvul dig opgesteld, voorziet hierin niet. Nu hebben dc regenten de hoofden bijeen gestoken. De verjaardag van den stichter moet naar behoren ge vierd worden, dat staat vast. En zij hebben eindelijk besloten, zich aan tc passen bij de omstandigheden en naar het ..surrogaat" tc grijpen... Alle hofjesbewoners krijgen ook c'it. jaar hun fles zij het dan, dat die ;n 1944 gevuld moet zijn met vruchten wijn... Vier jaar lang is het Amsterdams Historisch Museum gevestigd in het Waaggebouw op de Nieuwmarkt, ge sloten geweest. Dezer dagen heeft het echter zijn poorten weer voor het publiek geopend. Behalve het prach tige interieur van deze oude stads poort, die later als vergaderplaats voor vele gilden in gebruik was, zijn er ook vele interessante voorwerpen tc bewonderendie betrekking heb ben op de geschiedenis van Amster dam. Onze foto toont een daar opge stelde maquette, voorstellende het oude raadhuis van de stad. Rechts naast dc toren is de wisselbank zicht baarlinks onder de toren dc vier schaar, de plaats dus waar recht ge sproken werd. Links het vm. Sint Elisabethsgasthuis. In 1652 werd dit gebouwencomplex, dat op de Dam stond, door brand verwoest. Men was toen reeds bczia met het bouwen van het nieuwe stadhuis, het tegenwoor dige Paleis op de Dam. (Foto C.N.F. de Haan) DUINDORP, 3 Sept. Over ander half uur zal de voorstelling begin nen. De artisten van ..Vreugde en Arbeid" hebben hun koffers van de vrachtauto getild en hun leider heeft inmiddels de situatie opgenomen. Dit. O.T.-kamp heeft een ontspan ningszaal met een geïmproviseerd toneel. Het „doek" is samengesteld uit een twaalftal aan elkaar genaaide dekens, maar het functionneerd pri ma. Links en rechts van het toneel zijn de „kleedkamers" Veel comfort mag men er niet 'verwachten. Een wasblik en een emmer water, een 'tafel en een paar krukjes. De kamp leider heeft in zijn kamer een grote spiegel. „Hier is de sleutel: breng 'em vlug naar de dames-kleedkamer.,." De hospik en de kok wij zullen huh eeuwig dankbaar blijven! im proviseren ondertussen een maaltijd, die klinkt als een klok. Het kamp heeft op dit punt een naam hoog te houden! Er zijn geen zieken in dit kamp en dat komt goed uit. De artisten kun nen nu in de ziekenbarak hun tenten opslaan. Tijdens deze maaltijd zien wij de arbeiders thuiskomen. Het nieuws, dat de artisten van „Vreugde en Ar beid" zijn aangekomen! gaat als een lopend vuurtje door het kamp. Straks begint de voorstelling! Wij lopen met de stroom mee naar het ont spanningslokaal. De pianist Marcel Lafosse vormt met een violist en een slagwerker (Gerard Zambeei en Henny Musch) een vol ledig orkest, dat zich dapper weet te weren. Dat brengt er meteen stem ming in! Dan splijt het doek vaneen om den humorist-conférencier Herman Die- derichs door te laten. Een gezellig babbeltje, een paar aardige moppen en een welhaast overbodige aanprij zing van het volgende nummer: het optreden van Lia Snel. onze caba retière met haar repertoire van gees tige en beschaafde liedjes. Ook Lia Snel krijgt de handen op elkaar. De conférencier houdt vaart in het programma en achtereenvol gens veroveren de goochelaar Emile Moretti. de accordeon-virtuozen de twee Astra's en de Gesona's (..Twee meisjes en één gitaar") de zaal. Na de pauze volgt het tweede deel van het programma. Het gezelschap van ..Vreugde en Arbeid" is in Am sterdam samengesteld, maar deze eerste voorstelling verloopt zo vlot. alsof de verschillende nummers al wekenlang met elkaar op tournée wa ren. Na het laatste daverende ap plaus 'komt dé hospik met een bos bloemen op het toneel. De bloemist heeft er geen cent aan verdiend, maar deze bijeengegaarde florakinde ren vertolken de dankbaarheid van Met V. en A. op tournee De herfst nadert! De morgens ko men met nevel en tere luchten, de middagen zijn buiig. Het groen van de bomen begint te vergelen, herfstbloemen als dahlia en chry sant verschijnen bij de bloemenkoop- licden. Trekvogels vliegen dag en nacht over de landen, op weg naar het warmere en voedselrijkere Zui den. Nu is het de tijd voor den stede ling om te gaan oogsten. Ja. ook dé bewoner van de grote stad kan oogsten, al heeft hii tuin noch akker. En gisteren zijn er heel wat Amsterdammers op pad geweest om do goede gaven van de natuur te plukken en in hun woning tot voed sel te venverken. Bramen allereerst, maar ook rozenbottels en vlierbes sen. die heerlijke jam - opleveren. Wie vlierbessen oogst, moet oppas sen, dat hij niet de eveneens zwart blauwe bessen van de liguster mee neemt: een goed herkenningsteken is, dat vlierstruiken altijd vele droge, houterige, zeer gemakkelijk te knak ken takken hebben, en dat de bessen in wijde schermen, men zou zeggen platte pannekoeken groeien, terwijl de iets grotere ligusterbessen in tros sen groeien. Rozenbottels kent ieder een: zij zijn met geen gevaarlijk ge was te verwarren. Er is meer. Het is nu de tijd om kruiden te plukkén en te drogen, kruiden 'als de geurige munt. de pit tige marjolein. Zij zullen van de win ter aan de soep een goed aroma kunnen geven. Er is meer. Zo langzamerhand ko men de paddenstoelen boven de grond.- Daar zijn een paar soorten onder, die ieder direct kan herken nen en die buitengewoon goed eet baar zijn, hetzij als soep, hetzij in gebakken toestand. Bekend zijn de hanekammen of cantharellen, die groeien in Oosten, Zuiden en cen trum van ons land, aan de rand der dennebossen, vaak ook onder beu kt*. Kleide, dooiergele zwammen met gekartelde rand en zonder dui delijke afscheiding tussen steel en hoed. Een heerlijk maaltje'leveren zij op! In het Westen des lands is een soort, die ook den niet-gerouti- neerden paddenstoelenzoeker geen enkele moeilijkheid oplevert: de ge schubde inktzwam, die reusachtige afmetingen kan bereiken. Een witte steel, waarop een. zeer hoge, smalle hoed, parelgrijs met iets donkerder schubben. Oudere exemplaren ver vloeien tot zwarte inkt. Die oude exemplaren zijn niet lekker, maar dé jonge, die er in de buurt staan, leveren een fenomenaal soepje op. Er zijn nog veel andere soorten, boleten en champignons b.v., die een goed maal opleveren. Maar de twee genoemde leveren geen gevaar op, zelfs niet voor hem die van padden stoelen alleen weet, dat. er vergifti ge onder zijn. De voedingswaarde van de zwammen is niet gering, zij bevatten veel eiwit en hebben onge veer de waarde van vlees. En bij aldien we niet te veel vlees krijgen... Er is nog meer. Er komen binnen kort beukenootjes, en wie iets lek kers wil eten. hij zoeke een maaltje brandneteltopjes en bereide ze als spinazie. Oogsttijd, ook voor den stedeling. En het is een goed werkje, te oogsten op een dezer klare herfstmiddagen. de aanwezigen, die door dit optreden van „V. en A." weer eens even uit de sleur van het dagelijkse werk zijn gehaald. Het doek valt en in de kleedkamers vegen de artisten de schmink van hun gezicht. Voor morgen staan er een middag- en een avondvoorstelling op het programma en zo juist heeft de vertegenwoordiger van een aanne mersfirma onderhandelingen aange knoopt voor een extra-voorstelling in een naburig kamp. Ook déar hunke ren arbeiders naar ontspanning. Een voorstelling hier. een voorstel ling daar. In een ontspanningslokaal, in een cantine, in de gelagkamer van een landelijke herberg. Gesjouw van koffers en attributen. Nu eens op ten vrachtauto, dan weer in gezapig tem po boven op een boerenkar, getrok ken door twee zware paarden. Op de vierde reisdag zijn wij na de laatste voorstelling te gast bij den vertegenwoordiger van een der aan nemersfirma's. die."deze tournée be kostigden. Het wordt een genoeglijk samenzijn, in het vooruitzicht, dat die nacht om klokslag twee een vrachtauto voor de deur zal staan. Op dat ongewone uur moet het. ge zelschap zijn terugtocht beginnen. Nachtrust blijft er niet veel over, dus maken wij er het beste van. En dat lukt opperbest!/ In dit land zonder verbindingen komt ter elfder ure nog dc Provin ciale Leider van het Nederlandse Ar beidsfront. aangefietst. Zijn verhaal is het verhaal van alle reizigers. Trein te laat, boot gemist, lekke bandjes... Maar hij is-nog juist op tijd om de artisten dank te zeggen voor hun opofferingen. Hij brengt onder woorden datgene, wat wij zelfs reeds hebben waargenomen: de grote betekenis van culturele ont spanning in een afgesloten gebied voor arbeiders, die noodgedwongen hun gezin en hun woonstee hebben verlaten om hier werkzaam te zijn in het belang van de verdediging van ons vaderland en van Europa. „Vreugde en Arbeid" kwijt zich van een belangrijke opdracht en de artisten, die dit. mogelijk maken, vinden dankbaar werk voor een dankbaar pubfiek. In een dorp achter het duin laden artisten hun bagage op een vracht auto. 's Nachts om half drie begint de terugtocht naar Amsterdam. De chauffeur stookt zijn generatorketel op. Wanneer alles meeloopt, zijn wij vanavond om zes uur weer thuis... Zwitserland heft de verduistering op BERN. 13 September. Officieel wordt medegedeeld: De Bondsraad heeft met goedkeuring van den op perbevelhebber van het leger beslo ten met onmiddellijke ingang de op heffing van de verduistering voor het gehele Zwitserse gebied te beve len. Dit besluit is genomen in het belang van dc veiligheid van de Zwitserse bevolking en in het bij zonder ter bescherming vari het grensgebied. De toestand is. vergeleken met. vroeger, in zoverre veranderd, dat sedert kort beide oorlogvoerende par tijen vlak bij de 'Zwitserse grens staan. De opheffing van het ver duisteringsvoorschrift is daardoor mogelijk zonder in conflict te komen met het door Zwitserland steeds in acht genomen principe van een ge lijke behandeling van de oorlogvoe renden. Geen bijeenkomsten in N.-Holland en Utrecht AMSTERDAM, 13 Sept. De Ge westelijk Politiepresident te Amster dam maakt bekend, dat in zijn res sort- (de provinciën Noord-Holland en Utrecht) tot nader order geen toe stemming voor het houden van ver gaderingen meer gegeven zal worden. Reeds verleende vergunningen moe ten als vervallen beschouwd worden. Plunderaars doodgeschoten DEN HAAG, 13 Sept. Wegens plunderen van de woning ener ge ëvacueerde familie te Tilburg zijn. de Nederlandeis W. P F. Bergmans en P. B. Bogers uit Tilburg standrechte lijk doodgeschoten. Steun van het Fürsorgekommando DEN HAAG, 13 Sept. Het ff-Für sorgekommando roept allen, die tot dusvér steun ontvangen hebben van het ff-Fürsorgekommando, op, hun adres per omgaande mede te delen aan het ff-Fürsorgekommando via de Deutsche Dlenstpost, poste restante Hengelo. TILBURG. 13 Sept. Op 15 Sep tember zal Petrus Spijkers alhier zijn honderdje verjaardag vieren. Stad zonder trams Stilte als welsprekend vermaan tot zuinigheid AMSTERDAM. 12 September. Veel reeds is in de oorlogsjaren in het stadsbeeld veranderd. Het auto verkeer verminderde sterk, de fietsen werden vreemde vehikels met houten of helemaal geen banden, de mensen werden wat sjofeler. Maar de laatste verandering, die van vandaag, is toch wel het. meest opvallend. Amsterdam zonder tram .De Amsterdammers hebben vaax gescholden op de tram. Vaak terecht, vaak ook ten onrechte. Er zijn boze woorden gezegd over te late, te volle, te vlug wegrijdende, niet stoppende en andere trams. Er zijn boze woor den gewisseld met onbeleefde, onwel levende en onbeschofte mede-passa giers. Er zijn boze blijeken geworpen op bestuurders, conducteurs en con ductrices. Dat is voorbij, tenminste tussen tien en vier uur. Wij lopen. Of wij blijven thuis. De mannen lopen als hun arbeid hen op straat drijft, de vrouwen blijven thuis, win kelen in de buurt en niet meer in de stad. want zelfs de kans om voor tienen of na vieren even naar de stad te gaan is voor haar vei-keken, bij aldien zij op de weinige uren waarop er gas is, thuis moeten zijn om eten te bereiden. De stad is stil tussen tien en vier uur. Onwezenlijk stil. zonder de ge luiden van de trams, zonder de du wende en vechtende mensenmassa's aan dc halten. En die stilte spreekt duidelijke taal. als men ons deze paradox vergeeft. Want iedereen ge voelt nu aan den lijve, hoe slecht het met de kolenpositie van Amster dam gesteld is. Geen tram meer! In onze eigen omgeving hebben wij reeds kunnen constateren dat het. vermaan van de hoofdstedelijke dagbladen tot het publiek om met gas en stroom de uiterste zuinigheid te betrachten, niet voor niets is ge weest. VeleiWiebben zich inderdaad ernstig afgevraagd wat er in eigen woning bezuinigd kon worden. En met succes, want iedereen die er even over nadenkt, erkent dat. hij zuiniger en nóg zuiniger kan zijn. Kan en móet zijn. De nood dwingt. De mens van 1944 is gewend, on gemakken te accepteren en de Am sterdammers accepteren de afwezig heid van de tram dan ook zonder „bonje", om het Amsterdams te zeg gen. Maar het. is te hopen, dat .zij thans niet alleen accepteren, doch zich ook ernstig rekenschap geven van de oorzaak. En wie dat doet. werkt natuurlijk mee aan de bezuini ging op gas en électrische stroom. Dan halen wij het misschien erdoor. Mussert in Brabant en Limburg DEN HAAG. 13 Sept. De Leider bezocht. Dinsdag en Woensdag ere provincies Limburg en Noord-Bra bant. In Venlo inspecteerde hij de Landwacht, in Roermond had hij uit voerige besprekingen met de kring- leiders en functionarissen der N.S.B. 's Avonds bezocht hij Heerlen, waar hij overnachtte. Clandestiene aardappelen NOORMCHARWOUDE. ]2 Sept. Ambtenaren van de C.C.D. hebben in samenwerking met de marechaus see een Amsterdamsen schipper aan gehouden, die met zijn motorboot een hoeveelheid van 37 ton clandestien gekochte aardappelen vervoerde. De aardappelen zijn in beslag genomen. Petroleum voor verlichting DEN HAAG, 12 Sept. Op nader door de plaatselijke dlstributledlensten bekend te maken tijdstippen zal we derom gelegenheid worden gegeven tot het aanvragen van petroleumkaarten voor verlichting. Voor deze kaarten komen, behalve ln gevallen van nieu we vestiging, slechts zij in aanmer king, die ln het seizoen 1943'44 reeds een petroleumkaart s 121 voor verlich ting ontvingen. Ten aanzien van schip pers géldt de regeling, dat schippers, die permanent aan boord wonen, hun aanvragen indienen bij de dlstrlbutle- dlenst ter plaatse waar zij tijdelijk vertoeven, onder overlegging van hun grijze resp, bevrachtlngsboekje. De distributiediensten zullen nader be kend maken, wanneer de uitreiking van petroleumkaarten. geschiedt. Geen inschrijving studenten DEN HAAG. 13 Sept, De aan vangsdatum voor de Inschrijving van studenten aan de (Rijksuniversiteiten te Utrecht en Groiüngen, aan de Tech nische Hogeschool te Delft en aan de Landbouwhogeschool te Wagenlngen Is, ln verband met dc grote Verkeersmoei lijkheden. tot een later tijdstip ver schoven. Heeft het zin. Juist in deze dagen over ,.het" Nederland se volk, het éne Nederlandse volk te spreken? Was de grote les der laatste dagen niet. dat het thans gaat in de richting Van de uit eindelijke krachtmeting. van de beslissende botsing der uiter sten: enerzijds een oude. en on danks demonstratieve dadendrang sociaal en historisch verouderde wereld, anderzijds een in zijn wa pens èn in zijn ideeën revolution- naire nieuwe wereld? Betekent die tegenstelling niet ook in een volk vóór alles tegenstelling, ver scheurdheid. twee-heid? De uiteindelijke krachtmeting der beide werelden en de radicali sering die er uit voortvloeit zijn onloochenbaar. Maar een ander feit is het evenzeer: dat conflic ten tijdelijk zijn, een volk echter eeuwig is. Het is deze waarheid, die in het tumult der dingen. in de onrust der harten dreigt onder te gaan en die desondanks een voorwaarde is om het Neder landse volk als geheel door de be proeving van deze dagen te bren gen. Toch schijnt voor deze waar heid thans meer dan ooit em plooi. De schare der strijdenden, voor wie deze beslissende tijd de opdracht van hardheid en duide lijkheid meebrengt, is gelijk de strijdende schare in elke revolu tietijd een kern. Wie tot die strij dende kern door aanleg ot over tuiging niet behoren kan. dient vóór alles te zijn: lid van het éne volk. over welks toekomst in deze dagen wordt beslist. mede drager van het duurzame in elk gezond volksbestaan. Dit wil on geveer gezegd zijn. wanneer plakkaten tot „rust en orde" ver manen. Maar er wordt méér in gezegd dan de meesten volledig verstaan. De komende weken mét vreem de bezetting of zonder, zullen ern stige problemen stellen. Kolen- aanvoer is niet of nauwelijks te verwachten. Dat betekent beper king van tram en trein, van gas en electriciteit voor huishoudin gen en bedrijven, vkn verwar mingsmogelijkheden in de komen de winter. Diezelfde weken ook zullen door de verminderde transportkansen de voedselvoor ziening voor moeilijke vraagstuk ken stellen. Er is niet. veel ver beeldingskracht voor nodig om in te zien. dat chaos en ontredde ring hier hun schade nimmer tot één der strijdende partijen kun nen bepalen, maar het gehele volk ten gronde zouden richten, dat omgekeerd alleen de geslo ten eenheid van het gehele volk hier zijn voortbestaan verzekeren, zijn duurzame waarden redden kan. Het kwam hier en daar voor, dat vermeende patriotten hun vaderlandse gezindheid meenden te kunnen demonstreren door het verplaatsen van meubilair: uit het huis van hun geëvacueerden buurman naar de eigen woning. Het kwam hier en daar voor, dat de politieke oververhitting tot nog ander ingrijpen leidde door mensen, die toch voor geen geld tot de strijdende kern zouden wil len behoren, maar nu een goed kope kans meenden schoon te zien. Het belangrijkste is niet, dat onberaden daden hier en daar tot harde tegenmaatregelen leiden. Het belangrijkste is al weer: het eeuwige volk, dat de onrust van deze tijden overduren moet en dat in werkelijkheid niet lichaam en bezit van een „tegenpartij" schaadt, maar de gezamenlijke rijkdommen en het gezamenlijke bestaan, waarop, hoe dan ook, de toekomst zal moeten worden ge bouwd. Misschien kan ons voorzichtige en tot rekenen geneigde volk nog iets anders bedenken. Hoezeer men er voor een groot deel ook van overtuigd moge zijn. dat Duitsland deze oorlog reeds ver loren heeft: men zal. al ware het slechts voor zeer luttele procen ten en op zeer bescheiden wijze, in de rekensom ook een Andere mogelijkheid hebben te betrek ken. zolang de Duitse wapenen niet in feite zijn neergelegd en aan de zijde van die wapenen mensen staan, wier procentenbe rekening zacht gezegd voorlopig nog een geheel ander beeld ver toont. Die mogelijkheid van een Duitse overwinning moet den veelgeprezen „nuchteren" Neder lander zelfs in deze opwindende dagen toch nog iets zeggen. Zou hij in normale tijden uit voor barige geestdrift geheel onnodig vijf of tien procent kans nemen om zichzelf en zijn toekomst té schaden, zelfs wanneer er negen tig of vijf en negentig procent overbleef, dat hij er onbeschadigd af zou komen. Zeker niet. Een Duitse overwinning be tekent. dat ook de toekomst van het Nederlandse volk als geheel in belangrijke mate mede steunen zal op krachten, die sommigen thans zonder bezwaar menen te kunnen aantasten. De gesmade kern van thans zal in dat geval een kern zijn. zonder welke ook een Nederlandse toekomst zich niet bouwen laat, de schade, aan die kern toegebracht, zal een schade zijn, die op het gehele Nederlandse volk terugvalt. Wij zeiden het hierboven: con flicten zijn tijdelijk, het volk is eeuwig. Dit besef kan houvast en saamhorigheidsgevoel opleveren, ook in de felle stormen van deze tijd. Aan de denkenden, wa&r zij ook staan. Door het oog wordt het hart verrijkt Niet zelden hoorde men cegen de Nederlandse schilderkunst de beschuldiging inbrengen, dat zij slechts bij uitzondering vermocht uit te stijgen boven de werkelijkheid van het alledagsleven en daardoor, on danks de onweersprekelijke schoon heid der meesterlijke beheersing van het handwerk, niet tot de grootste nationale kunstuitingen kan worden gerekend, die- het naar hoger verlan gende hart speller doen kloppen. Men kan natuurlijk al beginnen hier tegen in te brengen, dat deze eenzijdige en oppervlakkige critici blijkbaar de vele bijbelse voorstellin gen van schilders als Rembrandt en Van Ruysdael over het hoofd zien, die toch wel degelijk het hart ope nen voor hogere en betere dingen dan het alledaagse. Men kan deze critici voorhouden, dat in een land schap of een stilleven toch stellig ook hogere gedachten worden uitge drukt. dan aan de geschilderde om geving of aan het dikwijls vreemde ratjetoe van een niet schoongemaak te, half van een aarden schotel ge gleden vis, een tros druiven, een karaf met wijn en een kandelaar met een afgebrande kaars erin, dit alles op een onwaarschijnlijke manier neergezet op een vreemd geplooide, eveneens vreemd gekleurde doek. die slechts als samenstellend element in een beoogde kleurencombinatie ver antwoord is. Men zou deze critici kunnen vra gen. waarin volgens hen een grootse nationale kunstuiting bestaat. Een natie, die zich op de werkelijkheid van het leven baseert, is geen slechte natie. Maar vergeet men, dat ook die werkelijkheid een boventoon kan voe ren van een hogere inspiratie, van besef aan hogere machten, tegen welker achtergrond zich deze werke lijkheid afspeelt? Moeten het met alle geweld engelen en heiligen zijn. die ons het besef aan een hoger be staan moeten bewust maken? Ligt de beperking hier niet meer in het oog van den criticus dan in de erkende schoonheid van het kunstwerk? Elke streek heeft haar eigen gebrui ken en gewoonten. Zo is het vooral bij vrouwen van de oudere generatie op het platteland nog de gewoonte, dat ze een muts dragen. Een Twentse boerin met een plooi muts (Foto „C.N.F./Hartgerink") In het Rijksmuseum te Amsterdam hangt een eenvoudig schilderij van Johannes Vermeer, in wiens beroem de „Straatje" men ook wel meer kan zien dan een in kunstig handwerk vervat *instantaneetje" van een kleine-stadsbeeld.' Het is het schilde rij „De dienstmaagd", dat men om zijrj, eenvoud en soberheid een stille ven zou kunnen noemen, indien het mogelijk ware, een menselijke figuur in dit begrip te betrekken. Het is de beeltenis van een jonge .vrouw, een keukenmaagd, die in het volle, door een hooggelegen venster binnenschij- nend daglicht staat en uit een grote kruik melk giet in een kom. welke .met ander keukengerei de linker be- neden-beeldhoek een kleurig leven geeft, terwijl tweederde van het beeldvlak echter een wit gekalkte wand weergeeft, die dé vrouwefiguur als achtergrond dient. Wie in dit schilderij niet meer ziet dan een aldagsbeeld, verraadt een tekort aan begrip. Den toe schouwer met fantasie laat dit beeld niet los. Het is niet slechts de zeer eigenaardige harmonie van wit met chroomgeel, van blauw met gedempt rood, die het kleurgevoelig oog een uitgelezen genieting bereidt. Het is ook de kunstzin, die de vormen har monisch doet samenvloeien en de hoofdfiguur van de jonge keuken maagd haar plechtige beslotenheid verleent van een tijdloze mensenge stalte, die als een godin van het Parthenon Is afgedaald en haar am- brosisch gewaad met de kleding van een Jonge keukenmeid heeft geruild om zo voor den Nederlandsen schil der model te staan. Het hier aangehaalde voorbeeld is er een uit vele. Het is de inborst des mensen, niet de rechtstreekse prik keling van oog of oor. doch die van het gemoed, welke een kunstuiting haar hogere waarde verleent. Nog zeer onlangs kon men dit ervaren bij een opvoering Van Mozart's „To verfluit" in een allereenvoudigst, niet veel meer dan aanduidend dé cor van gestylecrde staaldraadfigu ren, die het weelderig toneelbeeld van sprookjesachtige kleur en vor men verving. Bij degenen, die zich van dit geijkte toneelbeeld niet kon den losmaken, wekte deze sobere stylering bevreemding om niet te zeggen ontsteltenis. Voor deze indrukken was bij -de genen, die het oor openstelden voor Mozart's muziek en de verbeelding voor het hogere, dat de geniale mees ter aan de ooftpronkelijke toch zeer alledaagse tekstingevingen van Schi- kaneder wist te verlenen, geen plaats. Het te gast gaan van oog of oor is slechts een middel tot ont haal voor het» innerlijk gemoed. Zon der deze laatste ontroering is een feest voor oog of oor niet meer dan een oppervlakkige bedwelming, waar aan velen helaas genoeg hebben, maar geen blijvende indrukken voor het hart zullen ontlenen. De werkelijkheid kan schoon zijn, ook in het gewaad van de eenvoud, mits zij wordt opgevangen door een ontvankelijk hart, dat dienstmaag den tot godinnen, stoere arbeiders tot koene helden, straatfiguren tot Verkondigers van een eeuwigheidsgc- dachte kan maken. Deze werkelijk heid van haar bezielende achter grond te ontdoen is zelfbedrog en be drog van anderen. Het is de toon die de muziek, de kleur die het schil derij, de bezieling die het kunstwerk maakt. En het is het ontvankelijk hart, dat zich door die bezieling grij pen, het onontvankelijk gemoed, dat zich door haar onaangedaan laat. De%verduistering begint heden om 20 en eindigt om 7 uur. Maan op 2.31, onder 18.43 uur. 17 Sept. N.M., 25 Sept. E.K., 2 Oct. V.M., 9 Oct. L.K.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1