HET DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN De beroepsbokssport in het nieuwe seizoen Duits weermachtsbencht Vergeefse vijandelijke actie aan het Albertkanaal Aanvallen op de lijn Verviers-Metz Luchtoffensief in de Stille Oceaan Cultuurmonumenten te Wenen verwoest Politieke samenzweerders ter dood veroordeeld Volksgerechtshof vonnist Gördeler en zijn „regering'' Hoe wij een hooikist maken en gebruiken Negentien doden Heeft Van Dam iets te duchten van Willy Quentemeiier? Stormloop op Nicolaas' titels Hoe zit dat? Tot een minimum Steunverlening bij onrechtmatig ontslag of geen betaling van loon HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER, 11 September. Het op perbevel van de weermacht deelt mede: In de sector van Brugge tot in het gebied ten noordwesten van Hasselt sloegen onze gevechtsgroepen alle pogingen van den vijand om zijn bruggenhoofden over het Albert^ kanaal uit te breiden af. In het penetratiegebied van Bee ringen vielen valschermjagers op ver rassende wijze den Britten in de flank, vernietigden een grote volge- laten transportcolonne en bliezen munitie- en benzane-opslagplaatsen op. In dit gebied werden in de afge lopen dagen 52 Engelse tanks, voor het grootste deel met strijdmiddelen voor de korte afstand, vernietigd. Zware gevechten tegen den met tanks verder naar het noorden aan vallenden vijand zijn daar gaande. Op de lijn Venders—Metz dringt de vijand over een breed front tegen onze achterhoedetïoepen op. Talrijke aanvallen werden afgeslagen. Sterke vijandelijke aanvallen op het landfront van de vesting Le Havre hielden de gehele dag en nacht aan. Eerst na zware gevechten kon de vijand met zware verliezen een geringe penetratie tot stand brengen, die afgegrendeld werd. Ten zuiden van de Mont Cenis en aan de Maddalena-pas veroverden onze troepen belangrijke bergstel- lingen. *Aan de Engelse kust en in het Ka naal brachten duikboten elf schepen met 43.000 brt., alsmede een torpe dojager. een fregat en een mijnen veger tot zinken. Drie andere trans portschepen en een torpedojager werden door torpedotreffers zwaar beschadigd. Aangenomen kan wor den, dat een deel dezer schepen ge zonken is. Beveiligingsvaartuigen van de marine schoten boven de Duitse bocht en in de Middellandse Zee zes vijandelijke jachtbommen werpers neer Aan het Italiaanse zuidelijke front werden de distanciëringsbewegingen naar de stellingen in de Apennijnen volgens de plannen en zonder vijan delijke druk beëindigd. Op de ooste-' lijke vleugel verijdelden onze troe pen ook gisteren weer alle vijande lijke doorbraakpogingen. In het zuidelijke en zuidoostelijke deel van Zevenburgen sloegen Duitse en Hongaarse troepen hernieuwde aanvallen der bolsjewisten in harde gevechten af. Bij Sanor en Krosno werd>, gisteren bij de aanval en bij de afweer zwaar gestreden. In het gebied van Warschau her vatte de vijand tussen Weichsel en Narew zijn aanvallen, waarbij hij sterke formaties slagvliegtuigen in de strijd wierp. Zijn stormloop mis lukte als gevolg van de taaie afweer der troepen van het lege- en de Waf-1 fen-ff. Ook ten noordoosten van Ostrolenka werden hevige aanvallen der Sowjets afgeslagen, penetratie- plekken door tegenaanvallen afge grendeld. In het Hoge Noorden stortten in de Kandalaksja-sector talrijke vijan delijke aanvallen met vele verliezen voor den vijand ineen. In de nacht bestookten formaties bommenwerpers en nachtslagvlieg- tuigen de Sowjetaanvoer in het Oost- zee-fronigebied met goede uitwerking. Vijandelijke terreurbommenwerpers vielen overdag Zuidwest- en Zuidoost- Duits gebied aan. Vooral getroffen werden de steden Ulm, Heilbronn, Stuttgart. Neurenberg en Wenen. 45 vijandelijke vliegtuigen, waaronder 29 viermotorige bommenwerpers, werden neergeschoten. In de afgelopen nacht wierpen enkele vijandelijke vliegtuigen bom- rr°n neer op Berlijn. In de strijd tegen de benden ln Midden-Dalmatlë hebben twee com pagnieën van een Dults-Kroatische TOKIO. 11 Sept. Het Amerikaan se luchtoffensief ln het zuidwestelijke deel van de Stille Oceaan duurt voort. Evenals de vorige dagen, waren ook gisteren de Phillppljnen en Palau het voornaamste doel der vijandelijke aan vallen. In drie golven verschenen des ochtends telkens ca. 200 machtnes. die van vliegkampschepen waren opgeste gen boven de stad Davao en boven Cavayan, terwijl Palau door 350 vlieg tuigen werd bestookt. De Amerikanen zouden hierbij negentien machines verloren hebben. In een ander bericht van het front wordt gezegd, dat ook Menado ln het noordoosten van Celebes dit weekeinde herhaaldelijk ls aangevallen. Hier ge bruikten de Amerikanen echter vier motorige lange afstands bommenwer pers. die waren opgestegen van hun bases ln noordoostelijk Guinea. Uit het centrale deel van de Stille Oceaan wordt gemeld, dat de Ameri kanen .gisteren ook het Zwavelelland van de Bonln-groep met tien zware bommenwerpers aanvielen. Twee toe stellen der Amerikanen werden zwaar getroffen. De Japanse luchtmacht heeft ver rassende aanvallen ondernomen op vliegvelden en militaire Installaties van den vijand op het eiland Blak. ln het noordwestelijke deel van Nleuw- Guinea. Talrijke bommen werden ge worpen op militaire doelen, waardoor zware ontploffingen ontstonden. Ten gevolge van het zeer hevige bombarde ment ontstonden, zo wordt gemeld, meer dan tien grote oppervlaktebran- den. Een vliegtuig keerde van deze operaties niet terug. Genietend van het - .mietje. (Foto C.N.FJAR) legioendivisie onder bevel van eer sten luitenant Hofst&tter en luite nant -Rosenlehne ln drie dagen ne gentien vijandelijke aanvallen vpn numeriek overmachtige benden ln harde gevechten afgeslagen De vijand verloor daarbij meer daD zeshónderd doden. In aansluiting op het weermachtsbe- richt wordt nog medegedeeld: Bij de verbitterde gevechten om de Karpa- then-passen heeft zich het onder bevel van ritmeester Köhlcr staande fuse lierbataljon van de 46ste Infanterie divisie door aanvalsgeest en taaiheid bij de afweer schitterend gehouden. In hetzelfde gevechtsgcbled heeft zich luitenant Faltls, escadronscomman- dant in een fuseliersbataljon, door dapperheid en omzichtige leiding bij zonder onderschelden. In de zware afweergevechten aan de Adrlatische kust heeft zich het regi ment bergjagers 100 onder bevel van luitenant-kolonel Ernst door bijzon dere standvastigheid en succesvolle tegenaanvallen ln het gebied van Gem- mano tezamen met een hier ln de strijd geworpen artlllerlegroep bijzon der onderschelden. WENEN, li September. Giste ren hebben Amerikaanse bommen werpers voor het eerst een terreur- aanval gedaan op de binnenstad van Wenen. Dit gebied bezit geen enkel militair doel, echter een overvloed van prachtige historische en kunst historische, zeer waardevolle monu menten, waarvan een groot aantal door de Amerikaanse bommen ls ver nield. Vernield of zwaar beschadigd werden o.a. het historische Ballhaus- gebouw, eertijds de zetel van de Oos tenrijkse regering, het Hongaarse gezantschap, Schubert's wereldbe roemde „Dreimaderl Haus", het oude paleis aan de Herrenstrasse en ver scheidene in barokstijl gebouwde pa tri ciërshuizen aan de Graben, een van» de voornaamste straten van Wenen. Overwinningsresolutie in de Japanse Rijksdag TOKIO, 12 September Het hoogtepunt van de heden gehouden bijeenkomst van het Huis van Afge vaardigden werd gevormd door de „overwinningsresolutie tot strikte na koming, van het bevel van Sijne Kei zerlijke Majesteit", welke met alge mene stemmen werd aangenomen. In deze resolutie wordt o.a. gezegd: „Het is thans de tijd, die opkomst' of verval van ons imperium bepaalt. Uit eerbiedige gehoorzaamheid aan het bevel van Zijne Majesteit beslui ten wij hiermede aaneengesloten de solidariteit van honderd millioen Ja panners te versterken en alle krach ten van het volk. te concentreren op het behalen van de eindoverwinning, doordat wij onze vijanden, Groot- Brittannlë en de Verenigde Staten, verpletteren en voldoen aan het be vel van Zijne Majesteit." Dr. Tiso richt zich tot Von Ribbentrop PRESSBURG, 12 September. Wegens het feit. dat hij do leiding van het ministerie van buitenlandse zaken op zich heeft genomen, heeft, de Slowaakse premier Tiso. een tele gram tot den Duitsen minister van buitenlandse zaken gericht, waarin hij zegt, dat hij in het bewustzijn van de dankbaarheid en onwrikbare bondgenootschapstrouw van het Slo waakse volk Jegens het Groot-Duitse rijk en zijn Führer volledig paraat is om zorg te dragen voor de hieruit voortvloeiende belangen. Minister von Ribbentrop heeft telegrafisch geantwoord, dat dr. Tiso bij de vervulling van zijn verant woordelijke taak steeds kan rekenen op zijn steun en die der Rijksrege ring. Sneltrein Bazel-Zürich aangevallen BERN, 12 September. Officieel wordt medegedeeld, dat drie Ameri kaanse jagers, die Maandag bij Bazel boven Zwitsers gebied waren ver schenen, bij Pratteln de sneltrein Zurich—Bazel hebben aangevallen met boordwapens en lichte bommen. De machinist, die de aanval zag aankomen, bracht de trein snel tot stilstand, waardoor een aantal inzit tenden slechts lichte verwondingen opliep. De locomotief, zeven perso nenwagens en de rails werden be schadigd. Dr hoogspanningsleiding viel omlaag. Weet u, dat een voetgangerslan taarn alleen blauw licht mug geven? Voorlichtingsactie hoofdinspec tie luchtbescherming Ie JAARGANG No. 214 LD DINSDAG 12 SEPTEMBER 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureau* voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Tel. 24996 Postgiro 184120 - Abonnementsprijs 21 ct. per weelt ot ƒ2.73 per kwartaal. Losse nummers 5 ct. BERLIJN. 11 Sept. Nadat op 7 en 8 Augustus het Volksge rechtshof de zaak der bij. de ge beurtenissen van 20 Juli militair betrokken verraders had behan deld, heeft het thans ook het von nis uitgesproken tegen de perso nen, die als politici aan de aanslag van 20 Juli hebben meegewerkt en die onder leiding van den vroe- geren burgemeester en commis saris voor de prijzen, Gördeler, toen een verraadsregering onder uitlevering van het Duitse volk aan zijn vijanden wilden oprich ten. De president van het Volksgerechts hof noemde deze opeenhoping van politieke misdadigers, die zich,wilden vestigen als een „Duitse regering", de „liquidatiecommissie van het Duit se rijk en volk". Voormalige parle mentsleden, zoals de vroegere, afge vaardigde Paul Lejeune-Jung, vroe gere systeemministers, zoais de vroe gere Hessische minister van binnen landse zaken Wilhelm Leuchner, een voormalige advocaat, Joseph Wirmer, vroegere diplomaten zoals de vroe gere ambassadeur Ullrich von Hassell en de voormalige legatieraad in het departement van buitenlandse zaken Trott zu Solz, de voormalige politie- president van Berlijn, graaf Helldorf, die intussen -nit de part ij. de ambte narenstand en de Rijksdag is gestoten, hadden zich aaneengesloten, met het doel om na de voorgenomen moord op den Führer met meinedige gene raals een dictatuur op te richten, welke het strijdende front door zijn capitulatie zou verraden en het gehele Duitse volk zou uitleveren aan zijn van haat vervulde vijanden. De behandeling voor het Volksge rechtshof heeft de verdenking, dat de samènzweerdersbcndc van de aanvang af verbinding heeft gehad met dc vijanden en van hen zowel instructies als ook middelen ter uit voering van de aanslag op den Führer hebben gekregen, thans ze kerheid doen'worden. Gördeler „rijkskanselier" Bij Gördeler, die als hoofd der samenzwering uitgekozen was voor de post van „rijkskanselier", kwa men alle draden bijeen. Hij was het, die het contact met de vijanden van Duitsland opnam en sedert 1942 het contact tussen de militaire verra ders aan de ene en de politieke sa menzweerders aan de andere kant tot stand bracht pn de talrijke be sprekingen en alle details van het complot en de aanslag voorbereidde. Van de aanvang af heeft hij er op aangedrongen de omwentelingsplan nen in te leiden met een recht streekse moordaanslag op den Führer. Na het welslagen van de aanslag wilde hij een militaire dictatuur in voeren, standgerechtshoven oprich ten en voor den vijand capituleren. Uiterst scherpe sociale reactie in het binnenland, en de~ meest onwaardige en laffe onderwerping aan het bui tenland. dat waren de fundamen tele trekken van het door hem opge stelde „regeringsprogram". Wie geen hooikist of hoolmand heeft, kan er een maken door een kist, doos 01 mand met stro. hooi of proppen papier op te vullen. Slechts een holte, waarin precies een pan past, wordt uitgespaard. Is er nog een lapje te vinden, dan kan het stro en. dus ook de holte, waarin de pan komt te staan, hiermee bekleed worden. Deze hooikist wordt afgedekt met een kus sen. desnoods gemaakt'van een sloop of zak. gevuld met hooi. stro of prop jes papier en daarna met een deksel, dat men weer verzwaart, b.v. mst een strijkijzer. Ook kan men een aantal kranten schuin over elkaar leggen en hierop in het midden een platte,prop van krante» leggen. Is het gerecht voor gekookt, dan de pan op de prop plaat sen. een prop papier op het deksel van de pan leggen en de kranten er één voor één omheen vouwen. Een groot papier of een doek van boven naar onderen om het" pakket heenslaan om het bijeen te houden. Het geheel ln een teil. pan of Iets dergelijks plaat sen. waardoor de kranten goed bijeen blijven en een deksel er bovenop leg gen. Een derde mogelijkheid ls. ln een teil, kist of mand wat kussens of oude lappen leggen. De pan met het voorgekookte gerecht hierin plaatsen en met de kussens aan alle kanten goed Instoppen. Op de pan komt nog een kussen en daarop een zwaar voor werp. b.v. een deksel, waarop een strijkijzer gelegd wordt. Dit om te voorkomen, dat het bovenste kussen er af glijdt. Het ls verstandig meer dan één hooikist te maken. Gerechten, die we ln de hooikist gaar maken, worden in een zo klein mogelijke pan bereid. ZIJ worden een kwartier of een half uur voorgeköokt en onmiddellijk ln de hooikist over gebracht. De tijd van gaar worden bedraagt tweemaal de gewone kook tijd. Worden de gerechten langer voor gekookt dan zijn zij eerder gaar. Ko ken we ze korter voor. dan dienen ze na een half uur nog eens opgekookt te worden. Na het gebruik moet de hooikist gelucht worden. ERWTENSOEP. 500 gr. erwten. 500 gr. aardappelen (3 grote), 2 dikke uien, zo mogelijk peterselie, selderij, boter of vet, plm. 3 liter water. De erwten wassen en een dag en een nacht ln ruim water weken. De erwten met de beschikbare hoeveelheid mar garine of boter en het weekwater^ian de kook brengén, 15 minuten zachtjes laten koken, ln een hooikist plaat sen en ln ongeveer 3 uur bijna gaar laten worden. De aardappelen schoon boenen en in plakken snijden. De uien schoon maken en fijn snipperen. De erwten stampen, de groente, aardap pelen en het zout toevoegen. De soep opnieuw aan de kook brengen en nog 20 minuten zachtjes laten koken. Zo veel water toevoegen, dat de feoep goed van dikte ls. het-fijn gehakte selderij- groen en de peterselie er bij doen. de soep nog even laten doorkoken en op smaak afmaken. STOOFSCHOTEL VAN UIEN. TOMA TEN EN BRUINE BONEN. 200 gr, bruine bonen, kg. uien,, kg. toma ten 1± 2 kg. aardappelen, boter of margarine, zout. De bonnen wassen en een dag en een nacht ln ruim water weken. De bonen aan de kook brengen, een kwar tier zachtjes laten koken, in de hooi kist plaatsen en ln pl.m. 3 uur bijna gaar laten worden. De uien schillen en ln vieren snijden, de tomaten naar verkiezing schillen (ze daartoe ln heet water dompelen) eii ln vieren snijden. De aardappelen, de uien 'en het zout het laatste 1 uur, de tomaten de laat ste 15 minuten mét de bonen mee koken. De pan goed gesloten houdjen. Zo nu en dan de bestanddelen om schudden. Als alles gaar ls. de boter of margarine toevoegen, alles losjes door elkaar mengen en in een schotel doen. SPINAZIE- OF ANDIJVIESLA. i kg. spinazie of andijvie, een gekook te aardappel, azijn, mosterd zout De groente wassen, goed laten uit lekken en zeer fijn snijden. De aard appel fijn wrijven en vermengen met azijn, mosterd en zout. De sla met dit sausje aanmengen. Leuchner. die aangewezen was als „vicekanselier", was eveneens volko men op de hoogte van de voorne mens tot een moordaanslag op den Führer. Overigens speelde Leuchner reeds met de gedachte nog voor de Putsch met behulp van Stauffenberg Gördeler ten val te brengen en zelf kanselier te worden. Von Kassei, dien men op grond van zijn vroegere buitenlands politieke werkzaamheid tot minister van bui tenlandse zaken voorbeschikt achtte, heeft eveneens bekend „deelgenomen te hebben aan de voorbereidingen en handelingen, die -een gewelddadige verwijdering van de Duitse rijks regering ten doel hadden". Hij heeft voortdurend deelgenomen aan de be sprekingen over de actie en wist sedert op zijn laatst het voorjaar van 1943 dat een moordaanslag op den Führer zou worden gepleegd. Winner ontmoette in 1942 Gördeler op de basis der gemeenschappelijke vijandschap tegen den Führer en het nat.-soc. Duitsland. Hij heeft in her haaldelijke voorafgaande besprekin gen met Stauffenberg „ministerlijs- ten" samengesteld, waarop hij zelf voorkwam als „minister van justitie". Hij geeft toe. dat hij het is geweest, die er bij Gördeler steeds weel' op heeft aangedrongen de „actie" toch zoveel mogelijk te bespoedigen, waar op Gördeler van zijn kant er weer bij Stauffenberg op aandrong de moord op den Führer toch zo snel mogelijk te voltrekken. Lejeunc-Jung, de „presumptieve minister van economische zaken", be kende eveneens, dat hij op de hoogte was van alle bijzonderheden van het complot. De rol vart HelUorf Helldorf verklaarde bij zijn ver hoor, dat hij zich reeds lang uit ge krenkte persoonlijke eerzucht van den Führer en de Nat. Soc. Bewe ging had verwijderd. Hij heeft, met Olbricht en Beek contact onderhou den en is door hen in alle bijzonder heden hunner plannen ingewijd Hij zelf zou daarbij als politiep,resident van Berlijn voor de actie in de rijks hoofdstad al het nodige voorbereiden en criminele ambtenaren tèr beschik king stellen voor de arrestatie van de nat. soc. ministers, Hij bekende, dat hij door zijn houding trouweloos en verrader geworden is. Tot de kring van den vroegeren ambassadeur Von Hasselt behoorde Trott zu Solz. die zich ter beschik king had gesteld van Stauffenberg als „buitenlands politiek adviseur" en o.m, van zijn dienstreizen naar Zwe den gebruik maakte om contact met den vijand op te nemen. Daarmede is het beeld van het ver raad voltooid. Na het requisitoir van den Ober- rcichsanwalt spreekt dc president van het volksgerechtshof het vonnis uit: De doodstraf voor de verraders. Besprekingen te Quebec De bruine bonen, die te Rotterdam van gemeentewege zijn geplant, worden geoogst. De plukkers worden op de voet gevolgd door hen, die de achtergebleven bonen verzamelen. Foto C.N.F-JHof.) Vele trampassagiers onder de slachtoffers DEN HAAG. 11 Sept. Officieel wordt meegedeeld: Zondag j.l. wer den in verschillende delen des lands door Anglo-Amerikaanse vliegers in scheervlucht" weer aanvallen gedaan met boordwapens op personentrei nen trams en motorrijtuigen. Bij deze terreuraanvallen werden negen tien Nederlanders gedood, 22 zwaar- en 23 lichtgewond. De meeste dezer slachtoffers zaten in trams. Amerikaanse luchtmacht lijdt zware verliezen BERLIJN, 12 September. Het internationale Informationsbüro ver neemt, dat formaties vijandelijke bommenwerpers, die Maandag voor het ondernemen van ten-e uraan val len Duits gebied binnendrongen, ge voelige verliezen hebben geleden door de overal snel reagerende lucht verdediging. De Amerikaanse vliegtuigen, die in breed front naar Midden-Duitsland vlogen, werden reeds vóór hun aan valsdoelen aangevallen door sterke formatües Dultsp jagers en een sper vuur uit de luchldoólbatterijen. De Duitse jagers braken door de jacht- verdediging der Amerikaanse bom menwerpers en vooral in het gebied van Kassei—Erfurt en Eisenach kwam-het, tot Jie.vige, luchtje vechten. Een aantal Amerikaanse toestellen stortten met hun bommenlast neer. Volgens de tot dusverre ontvangen, nog onvolledige, rapporten werden door jagers en afweergeschut 71 vij andelijke vliegtuigen. voor het merendeel viermotorige bommenwer pers, vernield. Slechts enkele vlie gers konden zich v uit de vernielde Amerikaanse toestellen redden. AMSTERDAM. 10 SepL Het ziet er niét naar uit. dat de beroeps bokssport ln het komende seizoen vele nieuwe aspecten zal opleveren De beroepsboksers die in het vorige seizoen een eerste viool speelden, zul len hun positie in het ringorkest wel kunnen handhaven. Hier zijn natuurlijk redenen voor Een ervan is dat de afstand tu^en de topklasseder professionals en de daarop volgende categorie zeer groot is; een twéede is, dat ln het vorige seizoen tengevolge van de door de overheid vastgestelde wachttijd v.-or amateurs, die naar de beroepsklasse willen overgaan, de beroepsbokssport geen nieuw bloed kreeg. Het staac overigens te bezien ol er op het ogenblik amateurs zijn. die voor de beroepsklasse een grote aanwinst zou den betekenen. Het ls lang niet altijd zo, dat de beste amateurs ook goede professionals worden en omgekeerd kan het gebeuren, dat uit een mid- delmatigen amateur een zeer goede beroepsbokser te vormen is. In de lichtste gewichtsklassen heeft Nederland geen vertegenwoordigers: een beroepsbokser in het viieggewicht mili+a ire a ard zijn van STOCKHOLM. 12 September. De particuliere secretaris van Roose velt. -Early, heeft tegenover persver tegenwoordigers verklaard, dat op de conferentie te Quebec waarschijnlijk bijna uitsluitend militaire aangele genheden behandeld zullen worden. Het- Amerikaanse ministerie van buitenlandse zaken deelde mede. dat het niet in het voornemen van Cor- dell Huil ligt. aan de besprekingen tussen Roosevelt en Churchill deel te nemen. Bevoorrechte kleuters Naar aanleiding van het be richt, dat thans rantsoenen Hon gaarse bloem mogen worden af geleverd aan hen, die eerder de bonnen Reserve B 70 en/of Reserve C 70 bij hun leverancier inleverden, stelt een abonné ons de vraag waarom dergelijke extraatjes toch altijd aan kin deren van dezelfde leeftijd wor den uitgereikt. Zelf heeft zij een dochtertje van twee jaar, die voor de Hon gaarse bloem dus iuist. niet in aanmerking komt en bij de ver deling van de abrikozen viel zij er ook al buiten. Zij vindt dit niet billijk en zij zou deze kivcstie graag uiteenge zet willen zien. Deze uiteenzetting kan kort zijn. De Hongaarse bloem is een ge schenk van het Internationale Rode Kruis en de omvang van dit geschenk is even beperkt als de eerder verdeelde partij abriko zen. Beide partijen wareri groot genoeg om alle kinderen beneden de leeftijd van twee jaar te hun nen bedelen. Had men de leef tijdsgrens ruimer gesteld, dan zou er voor allemaal niet genoeg zijn geweest. In gezinnen met veel kleine kinderen zal de verdeling geen aanleiding tot klachten geven: daar zal men het aan de jongste toegewezen rantsoen naar belie ven her-verdelen, zodat ook het kindje ouder dan twee jaar van het extraatje meegeniet. Geldigheidsduur rantsoen bonnen verlengd DEN HAAG. 12 Sept. De gel digheidsduur van de rantsoenbonnen en rantsoen kaartjes met de daarop vermelde datum van 30 September 1944 wordt verlengd tot en ,met $3 December 1944. W. ridder van Rappard overleden NIJMEGEN, ri Sept. Hier is over leden de heer W. L. F. C. ridder van Rappard. directeur van de Rotter damse Bankvereniging. secretaris van de afd. Nijmegen van het Ned. Rode Kruis. De overledene was ook bekend als le klasse scheidsrechter van de N.V.B. In het Zuiden leidde hij ge woonlijk de belangrijkste 1ste klasse wedstrijden. LUCVAN DAM Duitse betaalmiddelen AMSTERDAM, 11 Sept. De Ned. Bank maakt bekend: De Ned. Bank te Amsterdam, haar bijbank te Rot terdam en Kaar agentschappen ne men Duitse betaalmiddelen aan tegen creditering van de tegenwaar de op een bank- of girorekening. Beschikking over saldi, ontstaan door creditering van de tegenwaarde van Duitse betaalmiddelen kan slechts geschieden overeenkomstig het be paalde in artikel 3 der verordening. De Ned. Bank te Amsterdam, haar bijbank te Rotterdam en haar agent schappen nemen Duitse betaalmid delen aan ter inwisseling in daarvoor naar ha^ar oordeel .ju aanmerking komende gevallen. Tot de hier be doelde gevallen zijn te rexer.en die van grensarbeiders voor de cicor hen als loon ontvangen bedragen en van uit het buitenland afkomstige reizi gers voor hun normale reisu.'rgaven Beperkt Uw gas- en elec- triciteitsverbruik tot een mi nimum. De secretaris-gene raal van het departement van Handel, Nijverheid en Scheepvaart vestigt nogmaals nadrukkelijk de aandacht er op. dat een zo zuinig mogelijk gebruik van gas en electrici- teit dringend geboden is. Slechts indien elke particu lier en elk bedrijf het gas- en electriciteitsverbruik tot een minimum beperkt en daardoor1 mede helpt, dat het dagelijks totaal verbruik uiterst gering is, zal het mo gelijk zijn, nog enige tijd gas en electricitëit ter beschik king te stellen. aanmerking komen. Bovendien zal, ingeval van uitblijven van loonbcta- ling, door ontstentenis van den werk gever en door andere bijzondere ge vallen, na onderzoek door het gewes telijk arbeidsbureau onmiddellijk steunverlening krachtens bovenge noemde regeling kunnen plaatsvin den, tegen overdracht van dc desbe treffende vordering aan het orgaan voor de steunverlening. AMSTERDAM. 11 September. De Centrale persdienst van het Nederlandse Arbeidsfront meldt. Daar tengevolge van de huidige bijzondere omstandigheden zich ver schillende gevallen hebben voorge daan van onrechtmatig ontslag en het nalaten van loonbetaling. al dan niet met beroep op overmacht, wordt het volgende onder de aandacht van belanghebbenden gebracht. Ontslag kan op grond van de „Ver ordening veranderen van betrekking" (Verord. 20/1943) slechts plaatsvin den met toestemming van het gewes telijk arbeidsbureau op de daarbij gestelde voorwaarden. Elk ander ont slag is ongeldig en bovendien straf baar. Betaling van het overeengeko men of vastgestelde loon is zonder enig mogelijk beroep op overmacht verplicht, zolang geen rechtsgeldig ontslag met inachtneming van de ge stelde termijn heeft plaats gehad. In dien niet aan. deze verplichting wordt voldaan, is ingrijpen door den bevoegden rechter mogelijk. Door het Nederlandse Arbeids front zijn, in overleg met het departement van Sociale Zaken, respectievelijk de bevoegde Duit se instanties, een aantal maat- regelen getroffen om de gevol gen van onrechtmatig ontslag en het nalaten van loonbetaling zo veel mogelijk te verzachten. Onrechtmatig ontslagen arbeiders zullen, ingeval het ontslag niet on gedaan kan worden gemaakt, respec tievelijk de verplichte loonbetaling niet kan worden verkregen, door het gewestelijk arbeidsbureau en het orgaan voor de steunverlening als rechtmatig ontslagen worden behan deld, onverminderd een mogelijke strafvervolging tegen den werkgever, zodat ook in dit geval inschrijving als werkzoekende bij het gewestelijk arbeidsbureau mogelijk is. Indien plaatsing waarbij uiteraard ook tewerkstelling in het belang van de oogst in aanmerkihg komt niet onmiddellijk kan geschieden, zullen de betrokkenen voor steunverlening krachtens de rijkssteunregeling ln Bij onmacht tot loonbetaling als gevolg van het uitblijven van de af rekening met weermacht, O.T. enz. kan de werkgever of diens vertegen woordiger zich met overlegging van de bewijzen der desbetreffende vor deringen en verplichtingen (loon lijsten) wenden tot het Nederlandse Arbeidsfront, stedelijk kantoor Plan tage Franselaan 9, Amsterdam, dat, bij gebleken juistheid van dc gege vens, op korte termijn bemiddeling verleent tot het verkrijgen van eev voorschot ten behoeve van loonbeta ling. Leden van het Nederlandse Ar beidsfront komen bij werkloosheid in aanmerking voor de reglementaire uitkeringen. Bijzondere bevoegdheden voor inspecties prijsbeheersing DEN HAAG. 12 Sept. Teneinde onder alle omstandigheden 'het nor maal functlonneren van het econo misch leven zoveel mogelijk tc bevor deren, heelt de gemachtigde voor dc prijzen een besluit afgekondigd ln de Ned. Staatscourant, waarbij aan de hoofden van de Inspecties ^oor de prijsbeheersing bijzondere bevoegdhe den worden verleend. ZIJ kunnen. In dien dit ln bepaalde omstandigheden noodzakelijk is. op het gebied van de voedselvoorziening binnen hun ambts gebied prijsvaststellingen afgeven en dispensaties verlenen. Hierbij kunnen zij van de bestaande prijsvaststellin gen en dispensaties afwijken. Deze door de hoofden der Inspecties gege ven prijsregelingen zijn ten hoogste vier weken geldig. De termijn, waar voor zij gelden, kan één maal worden verlengd.'De gemachtigde voor de prij zen kan deze voorschriften buiten werking stellen. hebben we niet, ln het bantamge- wicht is Eversteyn kampioen, ma-ar in geen jaren in de ring geweest. Arnold Lagrand ls officieel veoer- gewichtkampioen van Nederland Hij bokste echter sedert zijn terugkeer in de ring vrijwel niet n die klasse, maar kwam wel regelmatig uit in het lichtgewicht. Het is opvallend, dat zowel Lagrand als Nicolaas en Disch. respectievelijk veder-licht- thans ook welter-) en ex-welterkam- pioen van Nederland van oneeveer hetzelfde gewicht zijn. Het zijn ook deze drie boksers, die elkaar regel matig bestreden, meesial in het lichtgewicht, een enkele maal in het weltergewicht- Het vorig seizoen raakte Robert Disch de weltertitel. wat jaren heeft welke hfj heel NICOLAAS bezeten. kwijt aan den licht gewicht kampioen Jan Nicolaas. Nicolaas heeft dus zowel de licht- als de wel tertitel. Het ls te voorzien dat in het nieuwe sei zoen op beide felle aanslagen zullen worden gedaan. Men kan op zijn vingers natellen, dat La grand zijn her haalde. vergeef se pogingen op Nicolaas het llchtgewichtkampioenschap van Ne derland te veroveren, opnieuw zal beginnen. Hij heeft wat goed te ma ken na de verrassende, maar daarom niet minder overtuigende, k.o.-neder- laar die hij enkele maanden geleden tegen Nicolaas leed Een harde dobber Zeker, er waren redenen voor deze nederlaag. Lagrand was physiek niet in orde. hij was bovendien niet zo goed voorbereid op de strijd als Ni colaas. die Immers tegen een Belg had moeten uitkomen. Maar daar om had Lagrand nog niet zó mogen verliezen Dat mag een bokser van zijn klasse niet overkomen en dat zal hem ook niet overkomen, indien hfj leeft zoals eenberoepsbokser nu eenmaal leven moet.- Het heeft er even naar uitgezien, dat er een breuk zou komen tussen Lagrand en zijn manager Theo Huizenaar Ge lukkig heeft alles zich ten goede ge keerd en het is niet onwaarschijnlijk dat dit herstel der goede betrekkin gen een zeer gunstige invloed op Lagrand zal blijken te hebben £n dat geval krijgt Nicolaas. die in elk geval een Jaar of vijf ouder ls dan Lagrand, een" harde dobber Misschien een.*>nog hardere dobber zal Nicolaas krijgen aan den jeug digen Jan de Bruin, die aanstonds zeker een poging zal doen de wclter- titel te veroveren Men weet dat het vorig seizoen De Bruin van Nicolaas verloor, in een partij waarin de Hagenaai' in de vierde ronde een hachelijk moment te boven kwam en tenslotte met groot verschil op pun ten won.. Maar De Bruin heeft veel aangeleerd; hij ls wat van zijn onbe suisdheid kwijt doch heeft aan stoot kracht gewonnen Het is jammer voor den snelvoetigen Rotterdam mer, dat hij zelf niet al te best kan incasseren. Misschien komt dat met de jaren terecht als hij wat „stabie ler" van bouw wordt In elk geval zal Nicolaas alle zeilen moeten bij zetten om de stomloop van De Bruin te kunnen weerstaan Van Dam in gevaar? In het miadengewicht ls Van Dam nog altijd een klasse op zichzelf. Althans in technisch opzicht Maar het gevecht Van Dam—Willy Quente- meyer dat op 16 September te Am sterdam wordt gehouden en om de titel gaat (we vermoeden echter, dat de strijd wel zal worden uitgesteld) zal een antwoord kunnen géven op de vraag in hoeverre Van Dam be stand is tegen de wilskracht van een Jongen, eerzuchtigen oer-harden en ook hardslaanden bokser als Willy Quentemeyer. Er is geen twijfel aan dat Van Dam veruit de betere bokser is. Quentemeyer's boksen is uiterst eenzijdig, maar- hij Is snel. soepel, hard, terwijl hij niet zo gemakkelijk te raken is en zelf zeer hard stoot. Het ls ons bekend, dat Quentemeyer zeer veel verwachtingen van deze wedstrijd heeft en zich er geducht op heeft voorbereid Het staat voor ons wel vast. dat de Enschedeër de enige Nederlander is. die werkelijk kans op succes tegen Van Dam heeft. Willy Quentemeyer won als beroeps bokser alle wedstrijden dir hij in het buitenland bokste. Zo won hij o.a. door k.o. van Raadscheld.-rs. die van Van Dam slechts op punten verloor. In ons land bokste hij. geblesseerd, eenmaal onbeslist met den zwaarge wicht. Toon de Pauw: eenmaal ver loor hij op punten van Doorenbosch. Maar deze uitslag was al erg onbe vredigend. omdat de partij, die over tien ronden zou gaan. in de derde wegens een oogverwonding van Doorenbosch mnest worden gestaakt. Alle overige wedstrijden in óns land werden door Quentemeyer gewonnen. De partij Van DamQuentemeyer belooft dus ongemeen belangwekkend te wopden. Van het half zwaargewicht valt weinig te vertellen Onze kampioen Jo de Groot, een der sympathiekste jongens van de Nederlandse boks- ring, is helaas thans niet beschik baar. Andere halfzwaargewichten van zijn klasse' zijn er in ons land niet. In het zwaargewicht is Elten titel houder Hij zal in het nieuwe seizoen zijn titel wel behouden ondanks te verwachten aanvallen van De Boer en Staal. De enige die misschien voor een verrassing kan zorgen ls Rudl Quentemeyer uit Enschedé. Honkbalseizoen gesloten DEN HAAG. 12 Sept. De wedstrlj- fden, welke voor de honkbalcompetltle nog gespeeld moeten worden, zullen nlej. meer Worden vastgesteld, daar deze voor de eindstanden niet meer van belang zijn. Mocht voor de sluiting van het honkbalselzoen óp 1 October zulks mo gelijk zijn, dan zal wel de wedstrijd tussen den nieuwen kampioen Blauw wit en de Rest van Nederland nog worden gespeeld. DEN HAAG, 12 Sept. Ten ge volge van een nieuwe wijziging in de „Ned. Stscrt." ls hét o.a. verboden verf te bereiden zonder schriftelijke vergunning. De verduistering begint heden om 20 en eindigt om 7 uur. Maan op 1.33, onder 18-08 uur 17 Sept. N.M., 25 Sept. E.K., 2 Oct. V.IVL, 9 Oct. L K.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1