HET DACBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Duits weermachtsbericht Vijand oefent sterke druk aan weerszijden van Luik Aan Adriatische kust doorbraken verijdeld Nieuwe luchtaanval treft Belgrado Dr Göbbels schrijft: Duitsland krachtig voor de laatste Tijd staat den vijand niet onbeperkt ter beschikking genoeg proef Oude en nieuwe aardappelbonnen Roemenië beschuldigd van n'et-geprovoceerde aanval Hongaarse heger leiding motiveert haar houding Wie helpt? Voorlichting van huis vrouwen Fatale post Weest zuinig met gas en licht raad nict l<Joreikend Duitsers bereiden zich voor op de stellingenoorlog Amerikanen moesten bij Gravelotte terug HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER, 8 Sept. Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: In het gebied van Yperen hebben onze nakomende troepen in zware ge vechten tegen vijandelijke pantser- colonnes het uitwijken van onze di visies naar het noorden beschermd. 34 vijandelijke tanks werden daarbij vernietigd. Aan weerskanten van Luik houdt de sterke vijandelijke druk naar het oosten aan. Aanvallen van den vijand in het gebied van Toul, bij Besan?on en ten oosten daarvan, werden uiteengeslagen Aan de FransItaliaanse grens duren de gevechten op de paswegen voort, zonder dat de vijand succes sen kon behalen. In het westelijke deel van het Italiaanse front stortten plaatselijke aanvallen van den' vijand ineen. De met de grootste verbittering aan de Adriatische kust gevoerde gevechten hielden ook gisteren de gehele dag aan. Onze troepen deden opnieuw alle vijandelijke doorbraakpogingen mislukken. De vijand leed bijzonder zware verliezen aan doden en ge wonden. 27 vijandelijke tanks wer den- stukgeschoten.' In het. zuidoostelijke deel van Zevenburgen en in de oostelijke Kar- pathen werden talrijke vijandoliike aanvallen afgeslagen en penetraties in onverwijlde tegenaanvallen ge zuiverd. Duitse slagvliegers ondernamen hier succesvoll" aanvallen op het vijandelijke ravitailleringsverkeer. Aan de Beneden-Naref verijdelden onze troepen in harde gevechten de doorbraakpogingen van de bolsjewie ken. Aan de overige delen van het Oostelijke front vonden geen ge vechtshandelingen van betekenis, plaats. In de afgelopen nacht wierpen af zonderlijke Britse vliegtuigen bom men op Karlsruhe. In aanvulling op het weermachts bericht wordt nog gemold: In. Roeme nië hebben zich de strijdgroepen van den luit.-goneraal Von Scottl en van den generaal-majoor Wlnklor, voortref felijk gesteund door formaties van de 15e divisie luchtdoelgeschut onder be vel van kolnel Slmon. bijzonder onderscheiden e Distanciëringstactiek in hoofdzaak geëindigd Het Internationale Informations- büro meldt omtrent de gevechten in het Westen: °De grote gebieden omvattende dis- tanciëringsbewegingen. waartoe de Duitse leiding na de doorbraak van Amerikaanse pantserformaties naar Avranches het besluit moest nemen, kunnen thans in grote- trekken als geëindigd worden beschouwd. Een aantal goed aangelegde en krachtig verdedigde vestingen in Btetagnc en aan het Nauw van Calais. aismede krachlice verzetgroe- pen tussen qc ver naar voren gesto ten pantserwiggen buken bcchou- BELGRADO, 8 Sept. Vanoch- - tend hebben Anglo-Amerikaanse vliegtuigen opnieuw Belgrado aan gevallen. O.a. werden twee duidelijk gekenmerkte lazaretten door zware bommen getroffen In het centrum en de buitenwijken werd ernstige schade aan huizen aangericht De be volking leed opnieuw aanzienlijke verliezen. Volgens de tot dusverre ontvangen rapporten werden alleen in het gebied van Belgrado drie der aanvallende vliegtuigen neergescho ten. Amerikanen zijn Besangon binnengedrongen Citadel bleef Dui+s bezit BERLIJN, 9 September. Het In ternationale Informationsbüro meldt van het Westelijke front Op de historische slagvelden voor de Bourgondische Poort zijn de ge vechten belangrijk in hevigheid toe- genomen. De uit het zuiden aanval- I lende Amerikaanse en Algerijnse formaties werden in buitengewoon harde gevechten dpor de Duitse troe pen gestuit. Sterke Amerikaanse tankformaties slaagden er na urenlange strijd in de stad Besangon binnen te dringen. In de straten kwam het tot zware gevechten. De Duitse tankformaties verhinderden de Amerikanen de noordelijk? en oostelijke buitenwij ken te bezetten. Ook de citadel bleef hecht in Duitse handen. Amerikanen bombarderen Davao en Kanton wing gelaten, hebben de Duitse divi sies thans een linie betrokken, die de benedenloop van de Schelde, het Albert-kanaal. de Maas en in grote trekken de bovenloop van de Moezel volgt. Van daar uit heeft zij in een ver naar het Westen vooruitspringen de bocht van het „.front aansluiting met de Zwitserse grens, ten Noorden van het Meer van Genève. Gisteren hebben Canadese gemoto riseerde en tankformaties in het Vlaamse kustgebied vergeefs ge- trarht Duitse gevechtsgroepen in te sluiten. Zij werden overal, ten dele met zeer zware verliezen, afgeslagen. Door doeltreffende versperringsgren dels Van anti-tankgeschut leden voor al de pantserformaties gevoelige ver liezen. Een Canadese pantserdivisie, die met ongeveer tachtig onbescha digde tanks de strijd begon, verloor gisteren alleen 37 gevechtswagens, veertien tanks werden zo zwaar be schadigd. dat zij weggesleept moes ten worden. Omtrent de gevechten in de om geving van Antwerpen, waar een vij andelijk bruggenhoofd kon worden ingedrukt, wordt gemeld, dat een snelle Britse pantserformatie in de omgeving van Beeringen er aanvan kelijk in geslaagd was aan de over zijde .van het Albertkanaal terrein te winnen. Een onmiddellijk onder»o-_ men- tegenaanval op de flanken van dit bruggenhoofd leidde tot afgren deling van het. hiaat. Dertig reeds over het kanaal ge brachte tanks, voor wie de terugweg" afgesneden was? worden thans door gemotoriseerde pantservernietigings- troepen, anti-tankgeschut en afdelin gen der Juchtdoelariillerie achter volgd. Totdusver konden acht van deze pantserwagens worden vernie tigd. Drie kwamen in een mijnenveld terecht en vlogen in de lucht. Vliegende bom treft de woning van Koningin Wilhelmina BERLIJN. 8 Sept. Naar verluidt is in Londen het verblijf van Ko ningin Wilhelmina getroffen door een vliegende bom Een lid van het personeel vond hierbij de dood. Wij 'herinneren er aan, dat de woning van Koningin Wilhelmina in ,1941 reeds, eerder werd getroffen, waarbij twee leden van het personeel het le ven verloren. Koningin Wilhelmina heeft zich thans buiten Londen ge vestigd. Onafhankelijkheid der Indische bevolking in voorbereiding TOKIO, 8 September. Naar hier bekend wordt, zijn devoorbereidin- en voor de komende onafhankelijk heid der bevolking van Oost-Indië reeds aan de gang. De woordvoerder .van de regering, Igoetsji, heeft aan vertegenwoordigers van de buiten landse pers verklaard, dat de nadere bijzoriderheden echter nog niet ge- publiceer^ konden worden. Het was hem onmogelijk, reeds thans iets over het tijdstip der onafhankelijk heid of over de gebieden te zeggen, die hieronder zouden vallen. Igoetsji liet echter doorscheme ren, dat de onafhankelijkheid zich niet alleen tot, Nedr riands Tndië zon strekken, doc.'i óoh: lót- de' geoi'é- u, h. die eens onqer Engelse heer schappij hebben gestaan. Daarmede, zo betoogde de woordvoerder, komt Japan ook hier een vroeger gegeven politieke belofte na. Het departement van V. en K. maakt bekend, dat het aantal inzendingen voor de R1 e t"s t a p p r IJ s 1944 bijna verdubbeld ls. vergeleken met dat van het vorige Jaar. Met het oog op de bij zondere omstandigheden heelt het de partement besloten, de termijn van inzending te verlengen tot 16 Sept. le JAARGANG No. 212 l O ZATERDAG 9 SEPTEMBER 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Tel. 24996 - Postgiro 184120 - Abonnementsprijs 21 et. per weet ot 2.73 per kwartaal. Losse nummers 5 ct. Moderne camouflage. De waarfiemer der scherpschutters is van zijn om geving niet meer ie onderscheiden. Foto Orbis-Holland) BERLIJN. 8 Sept. „Onze wil en ons besluit-", aldus luidt het op schrift van het wekelijks artikel van dr. Göbbels in „Das Reich", waarin hij o.a. schrijft: Dex politiek-militaire crisis van deze oorlog valt in deze zomer en herfst. Onze vijanden lopen met het geheel gewicht van hun materiële overmacht storm op de beveiligings linies van lïët Duitse rijk en pogen deze open te breken. Het is daarbij van minder beslissende betekenis of wij op bepaalde plaatsen aan het front gedwongen zijn, ook nog zo be langrijk gebied op te geven, dan wel of het den vijand gelukt onze strij dende formaties uiteen te slaan. De oorlog, die wij gedwongen zijn te voeren, gaat om ons leven. Wanneer het ons gelukt d<?ze po gingen van den vijand over het ge heel genomen te verijdelen, dan zul len wij in de herfst vermoedelijk voor een geheel nieuw»'situatie van de oorlog.staan. Zowel de Engelsen als de Amerikanen, alsook de Sow- jets zijn een wedloop met de tijd be gonnen. De minister verwijst in dit verband op het politieke cönflict- materiaal, dat zich in het kamp -van den vijand openbaart en op de angst voor nieuwe Duitse wapens, alsqjede op het voortdurend toenemende Duitse bewapenings- en mensen- potentieel, welke dan zeer veel ge wicht in de schaal zouden werpen. Het is dus volstrekt niet zo, aldus merkt de minister op, dat onze tegen standers zich naar believen veel tijd kunnen gunnen. Integendeel. Van een bepaald punt der ontwikkeling, af zul len onze kansen op succes w?er be ginnen te stijgen en het komt er op aan dit punt onder alle omstandig heden te bereiken. Nadrukkelijk on derstreept de minister, dat een volk. dat zijn vrijheid verdedigt, zich bij heel grote kritieke belastingproeven uitsluitend op zichzelf en zijn eigen kracht kan verlaten, welke echter in de meeste gevallen ook voldoende zijn, om zijn nationale veiligheid te garanderen. Van vijandelijke zijde poogt men, aldus dr. Göbbels, ons door een marktschreeuwers-agitatie Wijs te maken, dat hun overwinning zo goed als zeker is. teneinde hun militaire voorsprong, welke voor de eindoverwinning geenszins voldoende ls, ©p een dergelijke psychologische en politieke wijze te completeren. Het gaat in deze zomer en herfst mtferdaaa öm hlles. Wij moeten de stormloop van onze vijanden op alle terreinen der militaire en politieke oorlogvoering zonder vrees tegemoet treden, dan zal hij door onze tegen stand mislukken. Wij zien in de crisis de karakterproeven van de oorlog. Kern onaangetast Wij zijn in deze oorlog langs alle hoogten ^an militaire overwinningen en triomfen en alle dieptepunten van militaire tegenslagen en teleurstel lingen gegaan en bleven in het ene zowel aJs in het andere geval in onze nationale kern onaangetast. Dat is een bewijs, hoe gezond ons volk is, over welke krachten het op het ogen blik nog beschikt en wat het nog geven kan. wanneer het voor de laatste proef van hej: lot wordt ge steld Wanneer wij vroeger in goede tijden, toen dat nog tot iets ver plichtte, vaak hebben gezegd, dat wij „Friederizianisch" wilden leven en handelen, dan moeten wij dat thans waar maken. Is ons gehele volk, tot den laatsten man en de laatste vrouw, ja tot hét laatste kind daar toe besloten, dan zullen wij de een of andere dag de grendel open bre ken, die onze vijanden voor de toe komst hebben gelegd. Daarom willen wij in het diepst van ons hart onberoeid door de ver anderlijkheid van het oorlogsgeluk, onze weg, die het lot heeft voorge schreven vervolgen, willen w*y ons niet laten verwarren, willen trouw aan onze zaak zijn en deze des te fanatieker verdedigen, hoe meer ztf bedreigd wordt. Niemand ls uitgezonderd. Waar het levén van het volk alles geldt, daar geldt het leve,n van den een ling nog slechts weinig. In elk geval moet het ten offer gebracht worden, voorzover het leven van het volk dit noodzakelijk maakt Want het Rijk moet bestaan. Het moet uit "dit ge wapende conflict sterker te voor schijn komen. Dat is onze wil en ons besluit, die voortkom m ui tde onwan kelbaarheid, waarmede wij alle ge varen trotseren. DEN HAAG. 9 Sept. De geldig heidsduur van de aardappelbonnen 37, welke aangewezen waren voor het tijdvak van 3 tot e nmet 9 Septem ber is verlengd tot en met Zateïdag 16 September. Van 10 tot en met 16 September a.s. kan men op elk der bonnen „aardappelen 38" 14 kg aardappelen kopen. Op bon „toeslag 38" is 1 kg aardappelen verkrijgbaar. Op deze bonnen mag eerst Maandag worden gekocht. TOKIO. 8 Sept. ber zijn ongeveer Op 6 Septem- 40 Amerikaanse bommenwerpers boven de phillppiin- se stad Davao verschenen, die zonder te richten bommen hebben uitgewor pen. zo wordt uit Manilla gemeld. Daarbij werd o.a. ook een ziekenhuis door verscheidene -voltreffers getrof fen. Op 7 September bombardeerden de Amerikanen de Zuld-Chinese stad Kanton waarbij in het bijzonder woonwijken werden vernield. Het aantal .slachtoffers onder de burger bevolking bedraagt 150. Japanners bezetten drie steden in Hoenan TOKIO 8 September Het kei zerlijke hoofdkwartier maakt bekend: Verscheidene formaties, die zich in de omgeving van Hengjang in de pro vincie Hoenan /voor toekomstige operaties voorbereiden, zijn einde Augustus onder het vernietigen van vijandelijke troepen, verder gemar cheerd en hebben zich in het bezit gesteld var, het vliegveld bij Lingling. Op 7 September viel hun. de stad zelf in handel Op 3 September hebben Japanse troepen de stad Hoencsjiang en op 5 Septembei de stad Aitsjau Ingeno men, "waarbij zij meer dan 1500 vijan delijke soldaten vernietigden. Het Tsjoenkinese opperbevel heeft de val van Lingling toegegeven. BOEDAPEST, 7 Sept. Op een opvallende plaats publiceren de och tendbladen alhier een communiqué van het Hongaarse telegra'afagent- schap. waarin een uitvoerige moti vering wordt gegegeven van de rede nen, waardoor de Hongaarse leger leiding zich gedwongen heeft gezien de Hongaarse honved bevel te geven de grenzen des lands te verdedigen tegen de niet-geprovoceerde aanval van de Roemenen. Om te beginnen wordt geconsta teerd. dat Roemeense troepen, voor een deel zelfstandig, voor een deel tezamen met Sowjet-Russische troe pen sedert 25 Augustus op verschil lende plaatsen aanvallen hebben on dernomen op Hongaars gebied, waar bij Roemeense vliegtuigen boven Hongaars gebied gevechtshandelin gen hebben verricht. Er wordt vervolgens een opsom ming gegeven van een reeks plaat sen, waar zich sedert 25 Augustus gevechtshandelingen hebben afge speeld. Voorts, wordt vastgesteld, dat de proclamatie van dén Roemeensen köning Michael van 23 Augustus ge sproken ^heeft van een „onrechtvaar dige en de Roemenen opgedrongen" arbitrale uitspraak van Wenen, die Roemenië „nooit, erkend heeft" en welker/'gevolgen Roemenië met wa pengeweld teniet wil doen. Op 30 Augustus heeft een tweede konink lijke proclamatie vefklaard, dat de Roemeense natie besloten heeft Noord-Zevenburgen op de Magyaren te heroveren en „dat Roemeense troepen de grenzen van Noord-Zeven burgen overschrijden en de bevrij- dingsstrijd aanvangen". De Hongaarse regering, zo wordt in het officieuze communiqué verder gezegd, wenst te constateren, dat zij tegenover alle nabuurlanden, met in begrip van Roemenië een politiek van vreedzame samenwerking wilde voortzetten, maar dat de houding van Roemenië dit onmogelijk heeft gemaakt. Het communiqué besluit rpet de woorden: „Voor ae recente tragische wending in de betrekkingen tussen beide nabuurvolken, moeten de Roe menen derhalve de verantwoordelijk heid dragen." Als wij ons met brand stof moeten behelpen Het le nu niet e^ivoudlg te zorgen, dat er warm eten op tafel komt. maar men wordt vindingrijk. Ieder redt zlcli op zijn manier. Er wordt op allerlei gekookt door wie zich met brandstof moet beholpen. Laten wij profiteren van eikaars ervaringen Practische raadgevingen, dia wij op vingen, laten wij hier volgen. Aardappelen en' groenten koken we zoveel mogelijk in één pan. naast elkaar of door elkaar, als stamppot of als stoofpot. De aardappelen kokon we met heel weinig water en snijden we voor het koken in stukjes. Ze zijn dan vlugger gaar. De pannen houden we tijdens het koken goed gesloten. Op het deksel zetten we zo mógelijk een omgekeerde kom of pan. zodat de warmte behou den blijft. We maken veel stamppotten vaji rauwe groenten en doen daar do fijn gesneden of geraspte groenten onge kookt. door de fijngeatanmpte* warme aardappelen. Goc-d smaakt een stamp pot met rauwe andijvie, rauwe spina zie of sla. WIJ gebruiken de groenten opk eens als sla bij warm aardappelen en saus Van rode kool, andllvle, spinazie, tomaat, komkorpmer en biet ziin sma kelijke sla's te (berelden, als ze zeer fijn gesneden of geraspt zijn. Een stevig soep kan ook een maal tijd van aardappelen, groenten on ioe- spijs vervangen en kost minder vuur. Wanneer we twee gerechten na el kaar moeten koken, houden we het eérste warm door het te zetten op de pan, waarvan de Inhoud staat te koken of door het op do pijp van de' kachel te plaatsen, tenzij we daarvoor de hool- klst gebruiken We maken gebruik van hoolklsfc, hoolmand, kranten,,kussens of doeken om het eten gaar te maken en warm te houden. Op elk .mon-~.it,. 'at er niet gekookt wordt op een kolenkachel, zetten we een pan of ketel met wator op de kachel. Melk en melkgcrechten, welke koud gegeten worden, koelen we af ln een teiltje met water. Het water neemt do warmte over en sis voor de afwas te gebruiken. Gort. gortgrutten, havermout, bonen er erwten weken wo van to voren. ZIJ zijn dan vlugger gaar. Trekkingen Staatsloterij tijdelijk uitgesteld DEN HAAG, 8 Sept. Naar wij vernemen, is het wenselijk gebleken, in verband met het beperkte beta lingsverkeer, de trekkingen van de Staatsloterij telkens uit te stellen. Zodra deze trekkingen hervat zul len worden, zal hieraan weder be kendheid worden gegeven. Een leder wordt dringend aangeraden, zijn lot zorgvuldig te bewaren, aangezien van zoekgeraakte loten geen dupli caten kunnen worden verstrekt. Opzegging contractverzelceringen tot dekking van rrjolest Wij ontvingen ter redactie het verzoek van enige Nederlandse krijgsgevangenen, om een beroep te doen crp onze lezers. Deze landgenoten in den vreemde zouden gaarne de beschikking ivillen ïielben over voetbal schoenen en voetbalbroekjes. Hun adres luidt: Commando 5.008. M.-Stamlager XI B. Duitsland. Het gevraagde kadoor tus senkomst van Het Nederlandse Rode Kruis worden opgezonden. T Niettegenstaande de belemmerin gen. die het voorlichtingswerk ten gevolge van de tijdsomstandigheden ondervindt, is de Commissie inzake Hulshoudolijke Voorlichting en Ge zinsleiding er ln het afgelopen jaar in geslaagd haar werk ten behoeve van de huisvrouw en het gezin te verdiepen cn uit te breiden. Evenals voorheen waren het nauwe contact met het Voorlichtingsbureau van de Voedingsraad en de goede samenwer king met het Nijverheidsonderwijs voor Meisjes hierbij een grote steun. Door de oprichting van de Plaat- oelijke Commissie Leerdam werd het aantal commissie met één vermeer derd. Het bedraagt thans 96 Uit het Jaarverslag 1943 blijkt de toenemende belangstelling voor het werk. Er werden in dat Jaar gege ven: 667 kookcursussen met 16.504 deelneemsters, 444 naaicursussen met 8.376 deelneemsters, 43 wascur- sussen met 717 deelneemsters en 54 cursussen voor Kinderverzorging en Opvoeding met in totaal 1.139 deel neemsters. Tengevolge van gebrek aan mate riaal is de belangstelling voor de naaicursussen aanmerkelijk vermin derd: de toenemende behoefte aan wasvoorlichting daarentegen deed het aantal cursussen stijgen tot het tweevoudige. Om -de voedingsvoor lichting zóveel mogelijk te centralise ren, liet het Voorlichtingsbureau van de Voedingsraad „voorlichtings winkels" inrichten in Rotterdam en in Den Haag die. evenals reeds te Amsterdam is geschied, ter besehik- Jcihg werden gesteld van de Plaat selijke Commissies aldaar. Het voor lichtingswerk kon daardoor op bre dere basis worden gebracht Met demonstraties, lezingen, pro- pagrinda-bijeenkomsten en filmvoor stellingen werden in totaal 21.099 per sonen met het voorlichtingswerk in aanraking gebracht. De Commissie publiceerde vouw bladen met wenken en recepten op het gebied van koken en voedings^ leer, op het gebied van naaien, was- behandeling en -gezondheidszorg. In totaal werden in 1943 1.239.633 stuks drukwerk verspreid. De in het verslag vermelde resul taten geven goede moed en zijn voor de Commissie aanleiding om. ondanks alle moeilijkheden, met energie de werkzaamheden voort te zetten. De bewegingen aan het wesve- slechts toenemen en de offers, die lijk front hebben de mogelijk- ieder zich ter verzekering van de lleid, dat Nederland andermaal elementaire levensvoorwaarden toneel van ,de strijd zal worden, van ons volk zal moeten getroos- wel tot een heel concrete ge- ten slechts groter worden, maakt. Wij weten het, velen zien Er is dan ook niet de minste een eventueel terugrollen van de aanleiding van een frontverschui- strijd als de noodzakelijke voor- ving een ontspanning te verwach- waarde voor de „bevrijding". Zij ten. tellen daardoor de gevaren, die Want brengt een eventuele ver ons volk als volk bij een verplaat- dere teruggang van het westelijk sing van de frontlinie achter of front 0ns werkelijk de bevrijding? vóór onze Oostgrens zouden be- Neen toch. wfr?t6"nnpec^rn^ wlJ hebben reeds vaker g.zegd, Want noe dan ook, het zou dit- dat deze oorlog njet aneen maar ^ffltPPrHp Hphtirr^wnrriïJt een machtsstrijd is. maar dat de eerste Diaafs mtlRaïr ge- achter allcs de drang naar eÜn SDroken niét Toenmaa^ een actie nieuwe wereldorde ligt. een orde vSé, E.fmné lilt waarin allen kunnen leven en hun van her centruin van Li_ropa uit j: ,ron j. crpt-nppT^— naar de randgebieden, tot aan de gavf" nva,nn,^, ge)T", tegenover Engeland gelegen kus- wannccr dlt ls bereikt wanneer één/Jenden ^natuurUlk Zu nfetlénge^en gr^'dee. vanTeï werk van <fe ^uLénSnde «e. ^twfaV^rst" dan^unnVn^ zich van Iedere actie ln de eerste phase van de oorlog wenste te ovcr bevrijdln„ spreken. onthouden, nu, een Duits rijk, dat Het Nederlandse volk zal zelf in de eindphase op leven en dood zijn gemeenschap moeten bouwen zich verweert tegen de opdrin- en het zal zich juist nu. naarmate gende materiaal-massa's van de de. moeilijkheden groeien, meer overzijde van de Oceaan. dan ooit daarvan bewust moe- Dit alleen zou reeds maken, dat ziJn- geheel ln de de slagen, dlc Nederland even- chaoi> onder te gaan' tueel zouden treffen, oneindig Het is helaas nog lang niet zo veel. harder zouden worden dan ver. dat deze volksgemeenschap, de vorige maal. Daarbij komt zij het slechts in grote trekken, echter, dat wij na meer dan vier voor ons oprijst. Waar sommigen jaren oorlog veel kwetsbaarder eenheid demonstreerden, was dit zijn dan toen. Iedere Nederlander maar al te vaak schijnecnheid, heeft dan ook reden om in het waar anderen nieuwe vormen gezicht van de nu reeds dreigende openbaarden, bleken de dragers moeilijkheden, het oog te vestigen Juist nu lang niet alle togen de op het tegengaan van een volks- 'stofmen van de tijd bestand. Hier ramp, die maar al te gemakkelijk is geen leedvermaak, van welke zou kunnen ontstaan, wanneer zijde ook op zijn plaats, want niet ieder zijn eigen taak naar ieder tekort, waar het ook ligt. vermogen zou blijven nagaan betekent slechts nieuwe schade De voorziening van de grote voor ons volk. dat. In zichzelf ver steden en onze voedselpositie deeld. te midden van het vêf- voor de komende winter vragen scheurde Europa, met welks lot het uiterste aan toewijding van het onverbrekelijk verbonden is alle betrokkenen. Naarmate het en blijft, toch reeds zo zwaar be- front nadert, zullen de zorgen proefd is. ROTTERDAM. 8 Sept. tweeden plaatsvervangend Van den voorzitter van het bestuur van de vakgroep trans^ portverzekerlng beursbedrijf ontving de afdeling Rotterdam van de vak groep makelaars ln assurantiën en as surantiebezorgers een schrijven, waar in wordt medegedeeld, dat de algemene ledenvergadering de oorlogstoestand dermate kritiek en onoverzichtelijk had geoordeeld, dat redelijkerwijs niet kan worden verwacht, dat assuradeu ren zich nog langer verbinden, molest- verzekering onder contract te. lopen. ZIJ was verder van mening, dat door een uitdrukkelijke opzegging van- de molestcontXacterl belanghebbenden be ter gediond zijn dan met het afwach ten van de onderbreking der mogelijk heid tot schriftelijk verkeer, waaruit dan automatische opzegging zou voort vloeien. De vergadering heeft unaniem gelast, met bet oog op de overeen komst tussen transportverzekeraars en makelaars, tot de collectieve opzegging van alle contractverzekeringen tot dekking van molest, zodat deze molcst- dekklng een einde neemt te midder nacht van 9 dezer. De ondervakgroep Beursbedrijf Amsterdam ls hiermede ln kennis gesteld en de bedoeling ligt voor, de nog geldende molestpremies eveneens te middernacht van 9 dezer te .annuleren. Do vakgroep transportverzekering beursbedrijf, afdeling Rotterdam, deelt voorts mede, dat reeds met ingang van 7 September de premies van het land- molesttarief en van de molesttarief- 'Voorwaarden. voor reizen binnen Ne derland zijn vervallen, aangezien ge bleken ls, dat assuradeuren te Amster dam reeds Dinsdag J.l. een kennisge ving hebben laten uitgaan, waarbij het vervallen der tarieven op deze datum werd medegedeeld. De burgemeester van het Mexi caanse stadje Resureccion is op straat door een onbekende met een dolksteek in de rug ver moord. Men zou het bij de zake lijke vermelding van dit feit kun nen laten, ware het niet dat sinds 25 jaar een dergelijk lot allen getroffen heeft, die het hoogste gezao in dit plaatsje uit oefenden. Totnutoe is men er nimmer in geslaagd de daders te grijpen. Het behoeft daarom niet te ver wonderendat het burgemeester schap van Resurreccion een. weinig begeerd ambt is en dat het vinden van ten nieuwen magi straat daar ter plaatse steeds moeilijker wordt. Boter of margarine naar keuze DEN HAAG 9 Sept. Op de bon- nen boter 37A reserve, B 76. C 76. D 76 en E 76 welke van 3 tot en met 1 6September geldig zijn verklaard vflbr liet kopen van 125 gram boter, alsmede op bon 37 B boter, aange wezen voor het kopen van 125 gram margarine, mag van heden af naar keuze boter of margarine tfferden ge kocht. Geldigheidsduur melk- bonnen verlengd DEN HAAG. 6 Sept, Van 17 tot en met 30 September zullen in het z.g. wettelijke gebied in het westen des lands (zone. I en II) voor hou ders van bonkaarten KC 410 bon nen voor taptemelk in plaats van melk worden aangewezen. Houders van bonkaarten KD 410 ontvangen voor een derde deel melk een twee derde deel taptemelk, houders - van bonkaarten KE 410 blijven het volle rantsoen melk behouden. Tevens wordt voor het genelé land de geldigheidsduur van de thans lo pende bonnen 37 en 38 voor melk verlengd tot en met 30 September a.s. De bonnen 37 en 38, welke voor het kopen van taptemelk werden aangewezen, blijven geldig tot en met 16 September. Men houde hiermede met de verdeling van het melkrant- soeri rekening. Aan hqn, die giftige arbeid verrichten, zullen tot nader order geen rantsoenbonnen voor melk worden uitgereikt. De reeds uitgereikte rantsoenbon nen melk blijven echter him geldig heid behouden. In. Juli zijn 1n de Brltslndlsche provincie Blhar 42000 mensen over leden aan cholera en malaria In de eerste drie weken van Augustus be- zwekon 6000 personen aan deze ziek ten. De oud-premier pröT. Filoff ls afgetreden -als lid van do Bulgaarse regentschapsraad. DEN HAAG, 9 Sept. Het departement van Landbouw en Visserij deelt mede: In verband met de zeer be narde kolenpositie wordt den verbruikers van gas en elec- trLciteit dringend aangeraden, zowel voor industriële als voor huishoudelijke doelein den de uiterste beperking ln hun verbruik te brengen, op dat de voedselbereiding en verlichting nog zolang moge lijk voortgang kunnen heb ben. Nederlandse kinderen in Bohemen eerder thuis Door tussenkomst van de Neder- landsë Volksdlenst z\jn op Vrijdag 30 Juni j.l. een zeshonderdtal Ne derlandse kinderen naaf yBohemen en Moravië vertrokken om daar bij pleegoudera of in vacantiehuizen drie maanden vacantle te genieten. Van deze ultgezopden kinderen zijn er al eerder ruim dertig naar Nederland teruggekeerd ln verband met particuliere verplichtingen of om andere redenen van persoonlijke aard. Het ls alleszins begrijpelijk, dat de ouders van de jongens en meisjes, die thans nog zo ver van huis zijn, zloh in deze dagen van spanning ernstig ongerust maken over het lot hunner kinderen. .De Nederlandse Volksdienst heeft in verband daar mede enige maatregelen getroffen. Allereerst is contact gezocht met in stanties, die zich in den vreemde verantwoordelijk weten voor het lot van deze kinderen. De ontvangen beriohten zijn alleszins bevredigend. De kinderen zijn gezond en in goede welstand en in hun vredige omge ving maken zij zich in het geheel niet ongerust. Ir* onderling overleg hebben de verantwoordelijke instanties beslo ten, de terugkeer van de kinderen aanvankelijk bepaald op 30 Septem ber te vervroegen." Reeds thans zullen de Jongens en meisjes daar toe in één plaats geconcentreerd worden. Enige heren van de Lande lijke leiding van Uitzonderingen op het beperkte betalings verkeer AMSTERDAM. 8 Sept. Volgen» mededeling van de Nederlandse Bank vallen de beschikkingen bij de ln artikel 1 genoemde Instellingen, diensten en ondernemingen door de volgende instellingen en personen niet onder de bepalingen der veror dening beperking betalingsverkeer 1944: Het Rijksbureau voor de Voedsel voorziening in oorlogstijd: de pro vinciale voedselcommlssarlssen cn de gomachtigden voor de- voedselvoor ziening voor de stadsgebieden; het Aan- en verkoopbureau van akker bouwproducten en zijn provinvlale af delingen; het Vee- en vleesaankoop- - bureau; het Aan- en verkoopbureau van tuinbouw- en sierteeltproducten; het In- en verkoopbureau voor zui vel; het Centraal bureau1 voor mar garine, vetten en oliën; het Verkoop kantoor voor fabriëkstuffde Ver eniging ter behartiging van de Ned. aardappelhandel; het Bureau aard- appelverbouw; de Stichting hooi en stro; hqt Centraal aan- en verkoop bureau 'van visserijproducten; het Aan- en verkoopbureau voor mosse len; het Aan- en vérkoopbureau voor garnalen. Voorts groente, fruit, bloemen- en blocmbollenveilingen. voor zover be treft uitbetalingen van veilingsgel- den. de zuivelfabrieken, voor zoyer betreft do uitbetaling van melkgel- den, de leiders van een combinatie van be- en verwerkers van vlees, als bedoeld in artikel 13 van do vee- en vleesverordening 1942 voor zover be treft de uitbetaling van aan de com binatie toegewezen vee- en vleesaf- vallen. de vlsafslagen en de agent schappen van het bedrljfsschap "voor visserijproducten en dè handelaren voor genoemd bedrljfsschap, gemach tigd tot het ln ontvangst nemen van1 vis, schaal- en schelpdieren, voor zo ver betreft de betaling daarvan. Beschikkingen door of ten behoeve van bovengenoemde instellingen en personen kunnen derhalve zonder enige beperking plaats vinden. Bij beschikkingen overeenkomstig het bepaalde in artikel 3 der veror dening cn in de aanvullende mede deling van-8 September 1944 dient op de chèque of de qultantle de onder tekende verklaring te worden gesteld, dat het ontvangen bedrag ls bestemd om-den ontvanger van het bedrag in staat te stellen betalingen overeen- komstJg artikel 3 der verordening be de Nederlandse perking betalingsverkeer 1944 te ver- mer^verteöfcken om h? Ehten ™ar^ z| n eigë" Nederlandse geleiders de verre reis heen an terug te laten maken, zal ter plaatse voor een behoorlijk geleide ^een exposities zonder vergunning worden gezorgd. Examens wiskunde uitgesteld DEN HAAG, 8 Sept. De schrifte lijke examens voor wiskunde lo. (13 en 14 Sept.), k 1 (18—20 Sept.) ?n k v (21 en 22 Sept.) zijn voorlopig uitgesteld. Zet gij, zodra 'er luchtalarm wordt gegeven, uw wagen aan de rechterkant ,van de weg en zet gij dan uw paard vast? (V oorlichtingsactie hoofdinspec tie luchtbescherming.) Het departement van V. en K. maakt bekend, dat vergunningen tot het houden ener tentoonstelling tD- dig dienen te worden aangevraagd. Het openen ener tentoonstelling zonder toestemming van het depar tement is verboden. Aanvragen die nen gericht te worden aan het departementsgebouw, Prinsessegracht 21 te Den Haag. SPORTNIEUWS BERLIJN, 8 September. De oorlogsverslaggever van het D.N.B. m hot Westen, Alex Schmalfuss, schrijft,, het volgende: Hoë meër de vijandelijke aanvals- spitsen de Duitse Westgrens nade ren, des te meer verhindert het tem po van de bliksemveldtocht om in de vorm van een bewegingfeoorlog over te gaan. Met betrekking tot de van Duitse zijde genomen maatrege len kan men aannemen dat op een bepaalde, om' voor de hand liggende redenen nog niet nader té noemen linie, de bewegingsoorlog op een door de Duitse verdedigers ongetwijfeld met alle verbittering gevoerde Stel lingenoorlog zal uitlopen. De Duitse vastberadenheid is onge broken en vindt dan ook haar over tuigende «neerslag ln de dappere hou ding der Duitse soldaten en der Duitse bevolking. Bijzonder hevige aanballen brachten de Amerikanen ten Westen van Metz. Zij vielen hier door het dal van Gravelotte aan, doch moes ten door de energieke Duitse tegen aanvallen op de hoogten ten Wtslen van Gravelotte worden terugg .no men. Strijd om Le Havre Eenzelfde zware strijd als om de zich heldhaftig verdedigende ves ting Brest, is thans ook in Le Hkvre ontbrand. Tot nu toe hebben de ver dedigers, die zoals,bekend een ver zoek om overgave hebben afgewezen, nog alle aanvallen van den vijand afgeslagen. Hoezeer de Franse burgerbevolking onder de voortdurende bombarde menten te lijden heeft, blijkt uit het feit. dat na een enkele vijandelijke aanval 500 doden en meer dan 800 gewonden onder de bevolking werden geteld, waarvan zoals bekend de eva cuatie door de belegeraars werd afge wezen. Bij deze zelfde aanval bedroe gen de Duitse verliezen 16 doden, 34 gewonden en 14 vermisten. Electrisch starten bij athletiekwedstrijden DEN HAAG. 8 Sept Iedereen, die wel eens met athletlek te doen heeft gehad, zal weten, dat het star ten van de athleten voor de loop nummers altijd moeilijkheden met zich meebrengt, ln de vorm van het te vroeg van start gaan. Vooral bij de sprint, waar het op elke meter aan komt. en de athleten dus uiteraard nerveuzer zijn, willen de athleten nog wel eens te vroeg weggaan of z.g. in het schot vallen. Dergelijke overtre dingen zijn voor de starters niet al tijd zuiver te constateren en daarom wordt er dan ook nog wel eens „ge stolen". In Denemarken heeft men er thans wat op gevonden. Voor het startblok van iederen loper zijn twee metalen platen ln de sintelbaan aangebracht, waarop deze bij de start zijn vingers moet laten rusten Gaat nu een van de lopers te snel weg. zodat zijn vin gers het contact met deze platen ver liezen, dan kan het startpistool niet afgeschoten worden. Dit staat n.l. ln electrisqhe verbinding met de meta len platen. Het vallen ln het schot is hiermede ook uit de wereld. Mocht deze methode ln de practijk aan de eisen voldoen, dan zullen de vele valse starts tot het verleden behoren. De verduistering begint heden om 20.15 (Zondag om 20 uur) en eindigt om 7 uur (7 uur). Maan op 15.21, onder 14.03 (16.26) (0.00), onder 16.26). 17 «ept. N.M., 25 Sept. E.K., 2 Octo ber V.M, 9 Oct. L.K.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1