HET DACBLAD Na een dag van spanning VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Willem Pijper vi Bruggenhoofd over het Albertkanaal opgeheven Sowjets rukken op fiaar Egeïsche Zee Duits weermachtsbericht Vijandelijke druk in gebied Leuven-Sedan duurt voort Felle strijd om de Alpenpassen Hevige luchtaanval op Belgrado Rijkscommissaris te Rotterdam Koiso in de Japanse Rijksdag Niemand mag afzijdig blijven Japans militaire capaciteit wordt verhoogd Tegenslagen in de Stille Oceaan De Nederlandse correspondentie- dienst schrijft: Het spreekwoord zegt, dat alleen sterke benen de weelde kunnen dragen. De grootste weelde, die een man ten deel kan vallen, maar die bijgevolg ook het moeilijkste te dragen is, is die der verantwoordelijkheid. Juist in dagen van spanning, zoals wij die nu be leven, blijkt./waar deze verantwoor delijkheid inderdaad op sterke benen rust en waar zij ten onrechte gedra gen werd door lieden, die klaarblij kelijk tegen hun taak niet opgewas sen waren Nu de oorlog onze Nederlandse grenzen genaderd is en nu er de laatste dagen zelfs geruchten rond gingen, dat de gevechtshandelingen onze zuidgrens op enkele punten ge passeerd waren, nu was het ogenblik gekomen, waarop blijken zou. in hoe verre deze woorden maar lege., holle en loze praatjes voor de vaak waren. De spanning verwekt door geruch ten. die inmiddels zijn tegengespro ken en door een rustiger kijk op de zaken zijn achterhaald, heeft intus sen toch dit goede resultaat gehad._ dat zij een ogenblik de schalen van het lot in beweging bracht. En op de schommelend^ schalen van het lot hebben verschillende tot dusverre vooraanstaande figuren in den lande door hun houding getoond, wat zij nu eigenlijk wanneer het er op aan komt, wel waard zijn. Er moet dan geconstateerd worden, dat verschillende huViner gewogen en te licht bevonden zijn. Wat aftders kan men immers zeggen van lieden in vooraanstaande functies als de directeur-generaal van Winterhulp en Volksdienst van hogere en hoogste departementale gezagsdragers lieden, die in woord en geschrift en achter een veilige microfoon altijd zo dap per over de nieuwe orde wisten te praten, maar die. nu het er mis schien op aan zou kunnen komen, voor dat vurig beleden ideaal per soonlijk iets .te riskeren, ijlings de benen namen V Door de vraag te stellen, nemen wij het antwoord al in de mond, het antwoord, dat beètaat uit een enkele korte kernachtige en de laatste tijd nogal populaire karakteristiek: lab bekakken! Men zou, nu een enkele dag van overigens ongemotiveerde spanning gelijk het schudden van de wan het kaf van het koren heeft gescheiden, rustig weer tot de orde van de dag kunnen overgaan, ware het niet, dat de lieden, die louter en alleen voor een gerucht als een kleine jongen voor een schaduw, op de looft zijn gegaan, juist omdat zij ten onrechte verantwoordelijkheid hebben gedra gen, verschillende anderen, die blind op hun woorden en nu ook op hun daden hebben vertrouwd nu ook door hun voorbeeld hebben aangestoken. Wie de laatste dagen eens een kijkje heeft genomen op en nabij de stations in de grote steden, heeft de treurige gevolgen kunnen zien van een verkeerd voorbeeld, gegeven door valse leidslieden. Duizenden en nog eens duizenden zijn, bevangen door een paniek, aan het trekken geslagen. Mannen en vrouwen, kinderen, ouden van dagen, invaliden, allen opge schrikt door het bericht dat nu deze bekende figuur, dan die bekende poli tieke leider de benen had genomen, waanden zich in hun eigen omgeving niet langer veilig en gingen trekken. Waarheen? De meesten wisten het niet. En terwijl.de sneltreinen en de auto's met de bonzen en hun gezin nen snel oostwaarts rolden, zaten die duizenden hunner volgelingen ver laten. hulpeloos op de perrons, een triest, beklagenswaardig schouwspel. Wij willen er dit keer niet meer over zeggen. Er zal mettertijd nog genoeg op gezegd worden. Alleen nog dit: juist de lieden, die nu de eersten waren, om met de Noorderzon te verdwijnen, hebben in de vier alge lopen jaren in alle toonaarden afge-, geven op de Nederlandse regering, die in de Meidagen van r 1940 naar Londen vertrok. Neen. dan v Jsten zij, de dapperen, beter wat een manne lijke houding was. Zij wisten het beter. Ja met hun mon-i' Want toen het er op'aan scheen te zullen kernen, gingen die mondhelden als eersten op de loop en nog wel op een veel eerder tijdstip, dan de regering in 1940. Laat men daaroift het Neder landse volk niet meer met degelijke historische herinneringen aan boord komen. Het beschikt nu immers in deze Septemberdagen van 1944 over instructief vergelijkingsmateria u. Deze korte crisis, veroorzaak: door het falen der verantwoordelijken.- is thans weer snel overwonnen. Nu de nevels, die het verschiet kortstondig BERLIJN, 7 Sept. i Het Intern. Informationsbüro meldt Een opmerkelijk bewijs van hun ongebroken actiekracht hebben in de loop van Woensdag Duitse pantser troepen geleverd in het gebied van Antwerpen, in een van verscheide ne kanten tegelijk ondernomen en met de grootste kracht uitgevoerde aanval hebben zij het enige tot dus ver door de Anglo-Canadese troepen gevormde bruggenhoofd over het Albertkanaal geliquideerd. Dit is geschied op net- ogenblik, waarop di Anglo-Canadese troepen onder vuurbescherming van hun ge motoriseerde artillerie een sterke pantserformatie naar de overkant hadden gebracht, teneinde daarmede straalsgewijze het Nederlandse ge bied binnen te dringen. Wanhopig en verbeten verdedigden de Britten zich vooral in Merxem, een benoor den de Schelde gelegen voorstad van Antwerpen. Aan ae bestorming van deze plaats ging een intensieve beschieting door zware Duitse batterijen vooraf, waar bij het grootste deel der Britse weerstandsnesten uiteengeslagen en de plaats zelf zwaar ^geteisterd werd. De Duitse, pantsertroepen maakten na de verovering van Merxem acht Britse tanks buit De rest werd in brand geschoten of door moderne middelen voor de strijd op korte af stand door de pantsergrenadiers ver nietigd De overlevende bemanningen der Brits-Canadese pantserformatie, die volkomen in de pan werd ge hakt, raakten in krijgsgevangen schap. verduisterden, zijn opgetrokken en er. weer duidelijk tussen een feit en een gerucht wordt onderscheiden nu is ook de orde en rust weer allerwége te ruggekeerd. Wij weten, dat ons land thans onmiddellijk achter het front ligt en wij begrijpen, dat dit nog ernstige gevaren met zich mee kam brengen Maar een gevaar wordt al ^dadelijk minder groot, als men het rustig onder het oog durft zien. Crae en discipline is het parool, dat zowel door de Duitse bezettende overheid als naar het verluidt door het geallieerde opperbevel werd ui'gege ven. Wanneer orde en discipline door een ieder worden gehandhaafd, zijn ook ons aller belangen het best ge waarborgd. in de eerste plaats de be langen der voedselvoorziening, die onder alle omstandigheden moeten worden ontzien. Vooral onze boeren kunnen daarom, door juist thans rus tig door te werken en debeyolking te voorzien van hetgeen zij voor haar eerste levensbehoeften nodig heeft, land en volk voor grote rampen be hoeden. Wij kunnen thans rustig erkennen, dat zulke rdmpen zich een ogenblik als de dreiging van een donderwolk boven onze hoofden schenen samen te pakken. Wij kunnen dat erkennen, omdat deze donderwolk nu weer voorbij gedreven is. Nog is de toe stand ernstig, maar toch kan er aller- wege een opklaring worden vastge steld, nu de lieden, die getoond heb ben. dat de verantwoordelijkheid vier jaar lang ten onrechte aan hen was toevertrouwd, tenminste zijn ver dwenen. Dat zij, hoe de ontwikkeling ook verder verloopt, weg mogen blij ven is een wens. die men thans aller- wege kan horen en die de vier jaar lang schijnbaar zo brandende kwes tie van de tegenstelling tussen pro en anti plotseling tot haar ware ver houdingen terugbrengt. Want nu de nood aan den man scheen te komen, bleek ^ook deze brandende kwestie maar een pover strovuurtje. Vrijwel geen tegenstand der Bulgaren BERLIJN, 7 Sept. Het binnen rukken der bolsjewisten in Bulgarije, nog vóór de Sowjetoorlogsverklaring aan Bulgarije geschiedde op drie plaatsen tegelijk. De ten noorden van de Donau verzamelde bolsjewistische pantserwagens en gemotoriseerde strijqlkrachten trokken over de Donau in de omgeving van Giurgiu en Russe Him algemene opmarjs- richting is naar de Egeïsche kust. Naar vernomen wordt hebben voor hoeden reeds het Demoticagebied be reikt en is een andere pantsercolonne op weg naar Sofia. Als gevolg van de verwarde politieke verhoudingen in Bulgarije schijnt het nergens tot noemenswaardig verzet te zijn geko men. Naar verluidt zou de nieuwe linkse Bulgaarse regering besloten hebben het Bulgaarse grondgebied zonder strijd aan de bolsjewisten over te laten Verwijten van Moscou De zender Moscou heeft een rap- poK van het bureau van voorlich ting van het volkscommissariaat van buitenlandse zaken over de verbre king der Bulgaars-Sowjetrussische betrekkingen gepubliceerd. Daarin wordt Bulgarije ervan beschuldigd, sedert 1941 militair met Duitsland te hebben samengewerkt. Een bijzondere rol in deze verkla ring speelt de Sowjeteis tot het ves tigen van consulaten in Wama, Boer- gas en Roesjitsjoek. De ^Bulgaren wordt verweten, dat zij een recht streeks antwoord daarop hebben ont weken met het motief, dat eerst de kwestie van nieuwe handelsbetrek kingen tussen beide landen geregeld moest worden. Op 12 Augustus is de Bulgaarse regering medegedeeld, al dus het rapport, dat de kwestie dei- consulaten ten gevolge van de grote vertraging elke betekenis heeft ver loren en dat „Bulgarije alleen door met Duitsland te breken uit de im passe kan geraken." De proclamatie, op 3 September door de regeving-Moeravief uitgevaar digd over de voortzetting der neutra liteitspolitiek. wordt ..een voortzet ting van de hulp aan Duitsland" ge noemd. Op 5 September heeft de Sow jetregering de betrekkingen met Bulgarije verbroken en Bulgarije de oorlog verklaard. De Sow jetregering besluit met een oproep aan Bulgarije, „dat dit land thans in zichzelf de kraebt moet vin den om met Duitsland te breken en zijn onafhankelijkheid te herstellen." Ie JAARGANG No. 211 LD VRIJDAG 8 SEPTEMBER 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Tel. 24996 - Postgiro 184120 - Abonnementsprijs 21 ct. per week of 2.73 per kwartaal. Losse nummers 5 ct. Het Duitse luchtwapen heeft een nieuw vliegtuig in gebruik genomen, dat als jager en bommenwerper zowel als verkenner diens* doet. De ME 210 is van een krachtige bewapening voorzien en ontwikkelt een grote snelheid. (Foto Scligrl-C-N.F.) HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 7 Sept. Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: %en vijandelijk bruggenhoofd ten noorden van Antwerpen'Werd in een tegenaanval uiteengeslagen. De ster ke vijandelijke denk in het gebied van Leuven—Sedgn duurt voort. Ten zuidoosten van Sedan drong een ge pantserde aanvalsgroep verrassend de stellingen van den vijand binnen en rolde ze op Er werden gevangenen gemaakt. Ten oosten van Verdun, bij Pont a Mousson en bij Toul zijn sterke vijandelijke aanvallen mislukt. Bij Baumc—los Dames kon de Vijand tijdelijk óp de noordelijke oever van de Doubs vaste voet krij gen. Hij werd echter terstond in een tegenaanval teruggeworpen. Na zeer krachtige voorbereiding door artillerie en luchtstrijdkrachten zetten de Amerikanen gisteren hun grote aanval op de vesting Brest vóórt. Pas na uiterst zware strijd kon de vijand tegenover de verbitterde tegenstand van onze troepen en met zware verliezen in enige sectoren het voorterrein van de vesting binnen dringen. De penetratieplekken werden afgegrendeld. De gevechten om de paswegêh in het Frans-Italiaanse grensgebied ne men na het optreden van Marok kaanse troepen irr hevigheid toe. Her haalde pogingen van. den vijand, zich in het bezit van de grensversterkin- gen te stellen., mislukten Aan de Adriatische kust lijdt ^e vijand bij zijn dagenlange vergeëree stormloop op ons afweerfront zware verliezen, die hem dwingen, steeds nieuwe strijdkrachten in de slag te werpen. Onze troepen behaalden daar ook gisteren weer na zeer hevige gevechten een volledig afweersucces en schoten dertig vijandelijke tanks stuk. In het zuidelijke deel van Zeven burgen maakten de Hongaarse tegenaanvallen tegen versterkte weerstand van de Roemenen verdere vorderingen. In het zuidoostelijke deel van Zevenburgen en in de Oos telijke Karpathen werden aanvallen BELGRADO, 7 Sept. In de ochtenduren van de zesde September, de verjaardag van koning Peter, hebben verscheidene golven Anglo- Amerikaanse bommenwerpers de Servische hoofdstad aangevallen. De talrijke uitgeworpen bommen van midden- en zwaar kaliber richtten in woonwijken der stad zware schade aan. Ook .een duidelijk gekenmerkt hospitaal werd getroffen. De bevol king leed aanzienlijke verliezen. Reeds zijn verscheidene honderden lijken te voorschijn gehaald. Volksdienst en Winterhulp DEN HAAG 7 Sept Van de lan delijke leiding van de Ned. Volksdienst ontvingen wij de volgende mededeling: In tegenspraak met de lopénde ge ruchten, als zouden de Nederlandse Volksdienst en Winterhulp Nederland hun werkzaamheden hebben beëindigd, wordt hierdoor medegedeeld, dat. voor zover de dienst het toelaat, alle werk zaamheden worden voortgezet. Van liquidatie van deze instellingen ls dus geen sprake. De landelijke leiding wordt op het ogenblik uitgeoefend door de heren L. Paauw, arts 3. S. Galjart. drs. W. F. van Leeuwen en L Dekker, tewvljl het financieel beheer ln handen, van de Algemene Rekenkamer ls gesteld. Het hoofdkantoor van de N.V.D. en W.H.N. )s thans gevestigd: Prinse straat 67, Den Haag. In Hongarije moeten alle kinder loze vrouwen tussen achttien en der tig jaar zich aanmelden voor de ar- beldedlenstpllcht. Bij een muiterij ln een Krijgsge vangenenkamp ln Australië zijn 231 Japanse krijgsgevangenen door de be wakers gedood en 108 gewond. DEN HAAG, 7 Sept. De Rijks commissaris dr. Seyss-Inquart heeft Donderdag te Rotterdam uitvoerige besprekingen gevoerd met burge meester Muller en den gevolmachtig de voor de stad Rotterdam. Dr. Vol kers, alsmede, in aansluiting daarop, met den leider Mussert. De bespre kingen hadden in hoofdzaak betrek king op de positie der voorziening van de stad en van het land en het uit de weg ruimen van de uit de ge spannen verkeerstoestand voort vloeiende moeilijkheden. van de bolsjewieken uiteengeslagen. Aan de overigen delen van het Oos telijke front ontstonden slechts aan de benedenloop van de Narew zware gevechten. De plaats Ostrolenka gros na hard£ strijd verloren. In wal-- schau wett'd thans ook dè gehele Weichselwijk van benden gezuiverd. Des nachts bestookten sterke for maties gevechts- en slagvliegers Sowjet Russische concentraties ii het Baltische gebied. Luchtaanval len van den vijand waren gericht op enige plaatsen in Servië en Hon garije. Overdag drongen vijandelijke jachtformaties in Westdui.ts gebied door. Vijandelijke bommenwerpers ondernamen onder bescherming van het wolkendek een terreuraanval op Emden. Er ontstond schade aan ge bouwen en de bevolking leed verlie- zeh. Des nachts wierpen enige vij andelijke vliegtuigen bommen op Hamburg. Onder vallende muur bedolven ROTTERDAM. 7 Sept. Vanmiddag ongeveer vijf uur ls in de Bovenstraat ln het voormalige IJsselmonde bij de N.V. Houthandel v.h. J. H. van Lomoen een veertig meter lange stenen muur omgevallen. De 36-Jnrlge distributie- ambtenaar C. Montijn uit de Hockey- straat, dieper rijwiel passeerde, werd onder het vallend gesteente bedolven. Met Ingedrukte borstkas werd hij in ziekenhuis opgenomen. .Zijn. toostend ls ernstig. Zet gij als het signaal lucht alarm weerklinkt, uw fiets tegen eèn huis, parkeert gij uw auto of ü(ib paard en wagen aan de rech terkant van de straat? (Voorlichting so ctie hoofdinspec tie luchtbescherming). Voedselvoorziening in de steden Oproep tot allen, die daarbij ingeschakeld zijn DEN HAAG. 7 Sept. De Provin ciale voedselcommissaris voor Zuid- Holland, ir. T. P. Huisman, richt de volgende oproep tot landbouwers, vervoerders enz. in Zuid-Holland: Ik doe een "beroep op de landbou wers in Zuid-Holland, hun uiterste ■best te doen. de voedsel voorziening van onze steden, nu de aanvoer van elders moeilijkheden ondervindt, te waarborgen. Daarvoor is nodig, en ik reken op actieve medewerking van allen, dat er flink aardappelen ge rooid en uitsluitend afgeleverd wor den via de V.B.N.A.; dat de dorsin gen van broodgraan doorgaan, dat de melk aan de normale afnemers wordt afgeleverd, de veelevering zo veel mogelijk voortgang vindt enz. Ook op de vervoerders van melk, de schippers, die aardappelen ver voeren en anderen, die bij het ver voer betrokken zijn. doe ik een be roep. Neemt risico, nu de voedselvoor ziening onzer bevolkingscentra uw medewerking nodig heeft. Helpt de- plaatselijke bureauhouders en an-* dere instanties bij hun werk. Leidende functionarissen van de N.S.B. blijven op hun post DEN HAAG, 7 Sept. Van de zijde der N.S.B. deelt men ons mede: „Naar aanleiding van een publi catie in een Haags blad, waarin de indruk wordt gewekt, dat alle leden der N.S.B. het hazenpad gekozen hebben, kan worden verklaard, dat de leidende functionarissen der Be weging op hun post zijn gebleven en ook zullèn blijven. Het evacueren van vrouwen en kinderen van vele leden der N.S.B. is een begrijpelijke voorzorgsmaat regel, welke er op gericht is, de vei ligheid van hen zoveel mogelijk te verzekeren. Met uitzondering van enkelen, die tegen de huidige toestand geen gees telijk overwicÜt konden behouden, bleven de mannelijke leden tussen 10 en 60 jaar op hun post en volgen de bevelen van den leider, rond wien zij zich juist thans in onverbrekelijke trouw scharen." Bereiding van mellc in flessen verboden DEN HAAG. 8 Sept. De pers- dienst van de departementen van Handel. Nijverheid en Scheepvaart en van Landbouw en Visserij deelt mede: Teneinde tot besparing op het kolengebruik te komen, is het aan de melkinrichtingen met ingang van heden verbóden flessenmelk te. berei den. Derhalve zal dus slechts losse melk in consumptie worden.gebracht, deze lossé melk zal in vele gevallen niet gepasteuriseerd zijn. Waar het in normale tijden reèds noodzakelijk is de losse melk te koken, is dit in de huidige omstan digheden een eerste vereiste. Alle melk dient dus voor het gebruik te worden gekookt. Bulgarije breekt met Italië, Kroatië er\ Slowakije SOFIA, 7 Sept. De Bulgaarse regering heeft besloten de diploma tieke betrekkingen te verbreken met de sociaafïascistische republiek Italië, Kroatië en Slowakije. Deze beslissing is den diplomatieken ver tegenwoordigers van deze landen te, Sofia officieel medegedeeld. Maohineloods ingestort ROTTERDAM, 7 Sept. Op het terrein van de spoorwegen aan de 2e Rosestraat is vanmiddag een ste nen raachineloods met donderend ge raas ingestort. De 53-jarige loswerkman A. Snoek uit de Adrianastraat werd onder het puin bedolven en nioest met eën ver brijzelde linkerarm in het Zuiderzie- kenhüis worden opgenomen. Kind viel van tweede Verdieping ROTTERDAM. 7 Sept. In een onbewaakt ogenblik is de zevenjari ge G. E. van Munster in de ouder lijke woning aan de Frederikstraat uit het raam van de tweede verdie ping gevallen. Het kind was op slag dood. ROTTERDAM, 7 Sept. Tijdens werkzaamheden op de serre van het paviljoen ëan het Zuiderziëkenhuls ls hedenmiddag de 49-Jarlge schilder Glele; wonende aan het Melland. van het dak gevallen Met een schedel breuk ls de man ln dit ziekenhuis op genomen. waar hij enige tijd later is overleden.. Weinig nieuws hóórt men meer van hem, de laatste tijd, maar men kan er zeker van zijn. dat Willem Pijper rustig voorzover dat in deze tijd mogelijk is doorwerkt. Zeker, zijn directeurschap van het. Rotterdams Toonkunst- Conservatorium eist veel van hem, maar hij is er de man niet naar, zich binnen de beslotenheid van het muziekonderwijs in te kapselen. Ofschoon: het muziekonderwijs heeft 'altijd zijn hart gehad en een groot deel van zijn werk zaamheid opgevorderd. Want eigenlijk is Willem Pijper, ondanks het feir, dat hij nu pas aan de vijf kruisjes toe is. de grondlegger van de school onzer Nederlandse jongere toondichters, nadat hij zich zelf in de school van Johan Wagenaar had gevormd. Te Zeist zag hij op 8 September 1894 het/ levenslicht. Zijn muzikale aanleg bleek al vroeg, maar hij was verstandig of zijn ouders waren het voor hem en begreep, dat een goede alge mene ontwikkeling en liefst een klassieke oplei ding ook voor een muzikale loopbaan een niet te onderschatten ondergrond vormt. Zo doorliep hij dus het gymnasium, in zijn vrije tijd cello spelend. Maar-toen wijdde hij zich ook verder aan de muziek. Hij liep college bij Wagenaar aan de Utrechtse Toonkunst-MuziekEchool. Wagenaar onderrichtte hem in piano, orgel en compositie, het muziekvak, dat Pijper het meest beoefenen WILLEM PIJPER zou naast zijr. grote bedrijvigheid op het gebied van publicaties over mu ziek en muziektoestanden. Want let ters vloeien even vaardig uit Pijper's pen als noten. Zo werd hij ln 1918 muziekcriticus van het Utrechts Dagblad, in 1925 redacteur van „De Muziek" welk tijdschrift later met .Caecilia" ver enigd werd. Verder publiceerde hij een groot aantal essays op muziek gebied. die gebundeld werden uitge geven onder de titel „De Quintencir- kel" en „De Stemvork". Uit deze pu blicistische arbeid leerde men zijn scherpe blik en zijn scherpe pen ken nen. •Pijper als componist. Hij heeft de school doorlopen van een hervormer, die zich aan de zoete romantiek der Tachtigers ontworstelde. Hij heeft de school gesticht van een hervormer, die op zijn beurt de neo-romantiek van het „fin de siècle" ontkende en er de „muzikale zakelijkheid" voor in" de plaats stelde. Wan die zakelijk heid is hij in zijn latere werk wel min of meer teruggekomen. Daarom is het jammer, dat men sinds zijn Vioolconcert van 1939 vrij wel niets méér- van hem heeft ver nomen, want in dit Vioolconcert viel onmiskenbaar een aanmerkelijk mil1 dere toon te beluisteren dan in de vroegere kernachtige zakelijkheid van zijn Zes Symphonische Epigrammen of zijn drie symphonieën. Pijper had er zelf de formule voor gevonden „Het komt er in de muziek niet op aan, of de noten discorderen, maar of hun werking discordant of consonant (niet of wel samenklinkend) is." Zijn gehele oeuvre van zijn Trio voor viool, cello en plano van 1913 tot zijn Vioolconcert van 1939 op te sommen heeft hier weinig zin. Als belangrijke pijlers worden er zijn bewerkingen van oud-Hollandse en oud-Franse volksliederen, zijn drie symphonieën, zijn Pianoconcert van 1927, zijn symphonisch drama „Hale wijn" van 1933, zijn muziek bij Von- del's „Faëton" van 1937 en zijn reeds genoemd Vioolconcert uitgelicht. Pijper als publicist. In deze hoe danigheid kan hij zich even kern achtig en scherp uitdrukken als in zijn muziek; even discordant, maar helaas niet altijd zonder discorderen- de uitwerking... Zijn genadeloze cri- tieken konden hem in geen geval de naam bezorgen van een zachten heel meester, die stinkende wonden maakt. Hij kon pijnlijk Juiste din gen zeggen, maar die anders opge diend meer indruk hadden gemaakt; Maar zoals mildheid hem ook in zijn muzikale taal. niet vreemd was, zo kon hij zich ook op zijn manier in zijn woorden toegeeflijk tonen, b.v. in een kwalificatie als de volgende: „De uitvoeringsmogelijkheden vóór jonge Nederlandse toonkunstenaars zijn hier veel te gering. Het is al leen de vraag, in hoeverre men den dirigenten daarvan de schuld moet ge?en. Ten eerste zijn deze met een bepaald muziekbesef opgegroeid, waarmee zij op middelbare leeftijd nog slechts een deel van de ver schijnselen kunnen wharnemen. Het ■is bij hen ongeloof en onwetendheid; onwil is het in de regel niet. Verder Is het percentage der programma's waarop uitvoerenden directe invloed hebben, waarschijnlijk veel geringer dan men algemeen vermoedt. Com merciële factoren spelen daarbij een geweldige rol." En om met een andere uitspraak van den thans vijftigjarige te beslui ten: „In Nederland hebben de jeugd- concerten een funeste invloed. Zoals I men ze hier opvat, zijn zij versim- l*;lde uitgaven van gewone concerten met een al dan niet interessant cau serietje vooraf. De enige juiste methode om een generatie te kweken met meer gevoel voor en kennis van muziek ls de muziek te brengen op de scholen, zow.el theoretisch als practisch. De zelfwcrkzaamheic op muzikaal gebied moet noodzakelijk worden bevorderd, wil een volgende generatie niet de nadelige gevolgen van onze laksheid ondervinden." TOKIO, 6 Sept. Minister-presi dent Koiso heeft heden voor de Rijks dag zijn aangekondigde rede gehou den. Duitsland, zo verklaarde Koiso o.a„ zet. ondanks de zeer moeilijke omstandigheden, die uit' de ontwik keling van de laatste tijd zijn voort gevloeid. zijn dappere strijd met on wrikbaar vertrouwen in de overwin ning voort. Japan bewondert de moed en de uitvindersgeest van het Duitse volk en wenst het een volledig succes .toe. Het Japanse volk is er van over tuigd. aldus Koiso. dat de dag niet meer ver is. waarop zich het krijgs geluk weer ten gunste van Duitsland zal wenden en dat het Duitse volk de huidige moeilijkheden zal overwinnen om de ware krachten te tonen, die het nog bezit. Onder bijval van de beide Huizen •van de Rijksdag maakte Koiso het voornemen van de Japanse regering bekend, ook de bevolking van de vroe gere Nederlands-Indische gebieden onafhankelijkheid te verlenen. Koiso zei verder: Het zijn of niet- zijn van ons volk staat heden op het spel, maaf ik en' met mij ons gehele' volk van 100 millioen zielen zijn vas ter besloten dan ooit, in volledige samenwerking tussen thuisfront en soldaten, de Amerikanen en Engelsen te overwinnen. Heden, zo zeide Koiso. komt. het vooral aan op een verdere vergroting van de trefkracht van het Japanse volk en daarbij in de eerste plaats op die van het Japanse luchtwapen. Alle maatregelen zijn genomen om de wapen- en munitieproductie te verhogen en de zee- en landverbin dingen te beveiligen. In verband met de ernstige toestand van het ogenblik; zo verklaarde Koiso tenslotte, kan niet meer worden geduld, dat ook maar iemand afzijdig blijft staan, onverschillig of het een man of een vrouw betreft. De strijd in de Pacific Na de rede van Koiso heeft de Japanse minister van marine admi raal Yonai, rapport uitgebracht over de ontwikkeling van de strijd ter zee. Hij herinnerde aan de bezetting van een deel der Marshalleilanden en aan de landingen op Saipan, Goeam en Tinian door de geallieerden. Op beide laatste eilanden duurt het verzet voort. De tegenstander heeft op de Marianen en op Nieuw-Guinea sterke luchtsteunpunten aangelegd en is thans bezig de actieradius van zijn luchtwapen te vergroten. Vooral de aanvallen op de Bonin-eilanden, de zuidelijke Phillppijnen en Halmaheirfi zijn toegenomen. Ook in de noorde lijke Pacific en in het gebied van Sumatra en Java is een grote bedrij vigheid van het. vijandelijke lucht wapen waar te nemen. Nadat Yonai over de verliezen der vijandelijke vloot gesproken had o.a. de vernietiging van 103 onder zeeboten, twee vliegtuigmoedersche pen, een slagschip, een kruister en 24 handelsschepen constateerde hij dat de töertand in de eerste helft van dit jaar voor Japan niet gunstig is geweest. Er moet zelfs met nieuwe tegenslagen rekening worden gehou den. Anderzijds zijn de materiële en morele verliezen, die de vijand voort durend lijdt, buitengewoon groot te noemen. De Japanse marine, aldus Yonai, is er zeker van, dat zij bij de komen de operaties de eindoverwinning zal wegdragen. De belangrijkste voor waarde voor het uitvoeren van mo derne operaties ter zee, is de heer schappij in de lucht en dit is de reden, waarom de Japanse vliegtuig productie tot het uiterste opgevoerd moet worden. De verenigde Japanse vloot onder opperbevel van admiraal Toyoda is bereid te strijden en zal op het daartoe geschikte ogenblik den vijand vernietigen. Ook de minister van oorlog, veld maarschalk Soegisjama. heeft heden voor de beide huizen een militair verslag uitgebracht. Ten aanzien van de operaties in Birma zeide hij. dat de verliezen van den tegenstander in de afgelopen maanden daar bijzpnder zwaar zijn geweest. Hij raamt ze op 80.000 doden en gewonden. Ruim 300.000 man zijn door ziekten uitge vallen. De minister ging kort in op de operaties in China langs de spoorlijn HankauKanton, in de loop waar van op 8 Augustus Hengjang is inge nomen. Door deze operaties is, naar hij verklaarde, het voornemen van den tegenstander om Japans verkeer ter zee en zijn luchtbases in China te storen evenzeer bemoeilijkt als de mogelijkheid van vijandelijke lucht aanvallen op het moederland. Sedert het einde van 1943 alleen heeft het Japanse luchtwapen op de meest ver schillende oorlogstonelen in Groot- Oost-Azië ruim 2700 vijandelijke vliegtuigen in luchtgevechten vernie tigd. tegenover eigen verliezen van 604 machines. Dè Tenno woonde de opening der Rijksdagzitting in miiitaire uniform bij. Ravage in het Brediuskwartier BUSSUM. 8 Sept. De hevige Zuidwester storm heeft in Bussum heel wat ravage aange richt. Vooral in het Brediuskwartier, zo rijk aan bomen, is veel hout om laag gekomen. Niet alleen knapten takken af. maar hier en daar stort ten bomen dwars over de weg. De kwekers hebben het moeten aanzien dat de storm hun appel bomen grondig leeggeplukte; geen reinet is er aan de takken overgeble ven. Het met kracht neervallen van de appels betekent een niet geringe schade voor de kwaliteit van het fruit. Winteraardappelen rooien in eigen tuin De maand September en de eerste helft van October ls de tijd, waarin de z.g. winteraardappelen worden ge rooid. Hiertoe behoren zowel de eigen heimers als de noordeling, bevelander, rode star. furore en nog enige andere rassen. Voor de najaarsoogst pleegt men de aardappelen te rooien, nadat het loof geheel ls afgestorven, zulks ln tegenstelling met de zomeroogst welke geschiedt als het loof nog groen ls. Men roole de aardappelen Dij voor keur bij droog weer en het liefst als ook de grond behoorlijk droog ls Voor dit werk kan men het beste gebruik maken van een juinvork. Bij gemis aan zo'n vork kan het ook wel met een tulnspado geschieden. Mot de tulnvork (of spade) worden de aard- appelstrulken achtereenvolgens ln do grond omhoog gelicht, waarna de knol len uit de losse aarde worden verza meld en op brede rijen nog wat ln zon en wind te drogen worden gelegd. Want de aardappelen moeten goed droog zijn Jals ze naar de wlnterbe- waarplaats worden overgebracht. Te voren worden ze echter gesor teerd. De kleintjes het zg. kriel worden apart gehouden. Beschadigde knollen en andere, die rotte plekken vertonen, zijn ongeschikt voor wlnter- bewarlng. Deze worden het eerst ge geten. Indien het gewas door de aard appelziekte (het z.g, kwaad) was aan getast, kan deze ziekte obk tot de knollen zijn doorgedrongen en daarin het ontstaan van zieke of rottende plekken tengevolge hebben gehad. Hierop worde bij de sortering nauw lettend toegezien. Voor de kinderen Een verschuifraadsel Beste meisjes en Jongens. Deze week heb lk weer eens een ge heel nieuw raadsel voor Jullie. Het werd me toegezonden door Jan de Best te Katwijk aan Zee Verschuif onder staande woorden zó van links naar rechts of van rechts naar links, dat er van boven naar beneden gelezen de naam van een bekend dier komt te staan, dat ln een der grote rivieren van Afrika leeft. De woorden zijn: BOEKEN TOREADOR KOLENMIJN KROTTEN ZANGKOOR KODDEBEIER POLITIE KAC&EL Oplossingen moeten gezonden wor den aan Oom Jan, p/a Redactie „Het Volk", Hekelveld 15, Amsterdam-O Vergeet vooral niet Je naam en adres op de oplossing te vermelden I Vijftien mooie spelen worden weer als prijzen beschikbaar gesteld. Het spreekwoord dat vorige week gevraagd werd, is: „Zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens". De af zonderlijke woorden zijn: Negen, Toos. Klein, Hoog, Trui, Hak. Stier, Zakken, Slot, Theo, Jaar, Tien. Zoals lk jullie beloofde, worden deze week vijf extra- prijzen gegevpn naast de vijftien, die lk elke week verloot. De gelukkigen zijn: P. Verschoor. Baikenstraat 25b, Rot terdam; Jacobus Verkerk, Scnooistraat 88, Krimpen a. d. Lek; Rietje Hertog. Raadhuisstraat 257, Moerkapelle; Dl- neke Slkkema. Burg. Trooststraat 121, Waddlnxveen- Willy Bottenberg, Nobel- dwarsstraat 20 bis, Utrecht; Rietje de Zeeuw, Agn. van Leeuwenberghstraat 8, Utrecht; Jaap Relnders, D. 108, Gar- merwolde (Gr,); Pleter Noord. C. 7, NlebertMGr.); Gretha Koop. Oudezijl- sterweg 377 A, Nieuwe Schans; Joop Flink, Bankastraat 55, Den Haag; M. Keesman, p/a G. Boelen. Geuzenbuurt 285, Andljk West; Gertje Brander horst, Marktlaan 37, Hoofddorp; An nie v. d. Wal, Sldneystra&t 37, Zut- phen; Jaap v. d. Hatert, Pobrtlaan 29, Ede; C. W. van Maanen, Onder ae Lin den 5, Arnhem. Een extra-prijs kregen: Henny Bou- man, Nlc. Beetslaan 38, Zeist; G. Koel- mans, Z. Jansenstraat 10, Utrecht: Marietje Blom. Zandstraat 100\ Vlaar- dlngen; Jo Hooijmeijer. Emmastraat 19. Llsse: Bas Lakerveld. Van Swlnden- straat 6. Groningen Weten jullie, dat lk deze week wel achthonderd goede oplossingen ont ving? En wat waren, er een prachtig verzorgde Inzendingen bijl Met harte lijke groeten van Jullie OOM JAN. SPORTNIEUWS Robert Disch voor de bokssport verloren? Ongelukje op een bruiloft ROTTERDAM, 7 Sept. Naaf wij vernemen ligt. de bekende Rotterdam se bokser Robert Disch in het« acade misch ziekenhuis te Utrecht, waar hij een oogoperatie heeft ondergaan, met zulke goede gevolgen, dat hij binnenkort weer naar de Maasstad terug zal kunnen gaan. Kleine oorzaken hebben vaak grote gevolgen, dat heeft Robert Disch on dervonden Een poosje geleden ver toefde h* ergens op het platteliand, waar hij een boerenbruiloft mee maakte en ter gelegenheid hiervan een vriendschappelijk partijtje bokste met een der feestgenoten. Door een ongelukje stootte de adspirant-bokser onzen ex-kampioen met de duim in het oog Dit had'niet dadelijk nade lige gevolgen. Doch de volgende dag, terwijl Disch zat te vissen, zag hij plotseling zijn dobber niet meer. Ver ontrust keerde hij naar Rotterdam terug, alwaar zijn manager Theo Huizenaar hém adviseerde onmiddel lijk een dokter te raadplegen. Deze zond hem naar Utrecht, alwaar bleek, dat het netvlies van het oog gescheurd was. De eerste operatie mislukte, waar door een tweede operatie noodzake lijk was. Deze heeft zulke goede ge volgen, dat hij binnenkort een bril kan gaan dragen, waardoor in be perkte mate het licht het oog kan bereiken. Laten wij hopen, dat dit incident niet het eifide betekent van Disch bokscarrlère. Nurmi over Andersson en Hagg STOCKHOLM, 8 Sept. Paavo Nurmi, die nog steeds beschouwd wordt als het prototype van den hardloper op de midden- en lange afstand, ls do9r een Zweedse ver slaggeefster gedaagd naar zijn oor deel over zijn beide beste opvolgers, n.l. Gunder Hagg en Arne Andersson. „Natuurlijk volg ik hun loopbaan zeer opmerkzaam, aldus Nurmi. Als allround-loper is Hagg beter dan Andersson. Hagg's repertoire is uit gebreider dan dat van Andersson. Ik moet toegeven, dat ik het dikwijls betreur, dat ik 25 jaar te vroeg ge boren ben." Sportwedstrijden gaan niet door DEN HAAG, 7 Sept. Van be voegde zijde is ons in antwoord op een desbetreffende vraag meegedeeld, dat, met het oog op de .uitzonde ringstoestand, het niet mogelijk is sportieve gebeurtenissen in de opep lucht, paardenrennen enz. te laten doorgaan. Kogejworp van 55.30 meter BOEDAPEST, 7 Sept. Imre Nemeth deed bij het kogelslingeren een worp van 55.30 meter, hetgeen de beste Europese prestatie in 1944 betekent. Eriksson werpt de speer 73 meter STOCKHOLM, 7 Sept. De Zweed Sven Eriksson wierp de speer 73,24 meter ver, hetgeen de beste Europese prestatie in 1944 betekent. De verduistering begint heden om 20.15 en eindigt om 7 uur. Maan onder 14.10 op 23.21 9 Sept. L.K., 17 Sept. N.M., 25 Sept. E.K., 2 October V.M.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1