HET DAGBLAD Met zuinigheid helpen wij elkander! VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Kunstzin in de opvoeding Nu tijd voor snoek en baars Duits weermachtsbericht Duitse divisies naar het Albertkanaal teruggenomen Geallieerde aanvallen over breed front op de Unie Leuven—Namen—Sedan Verbitterde strijd in Antwerpen, Rust en onrust Brueghel herdacht Schulte won vijfmaal De beperking van 't gasverbruik Voorzichtig met de gaskraan! Hef was een besf brasemseizoen g j HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER, 6 Sept. Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: In het gebied van Antwerpen wer den onze divisies teruggenomen naar liet Albertkanaal. In de stad zelf wordt nog verbitterd gevochten. Op de linie Leuven-Namen-Sedan viel de vijgnd over een breed front aan.- doch hij kon slechts onbetekenende terreinwinst behalen. Vijandelijke overzetpogingen over de Moezel ten noorden van Nancy -werden afgesla gen. De bezetting van Le Havre sloeg een door tanks ondersteunde aanval van den vijand bloedig af. In het voorterrein van de vesting Brest doorgedrongen vijandelijke strijd krachten., werden in een tegenaanval verdreven, nieuwe concentraties in fanterie en tanks van de Amerikanen werden door geconcentreerd artille rievuur uiteengeslagen. Onze uit Zuid- en West-Frankrijk teruggeno men troepen hebben volgens het be- "vel het gebied om Dijön en het Plateau van Langres bereikt. Op de paswegen ten westen van de Frans-Italiaanse grens sloegen onze beveiligingen sterke vijandelijke aanvallen bloedig af. In de Adriati-' sche kustscctor verijdelden onze troe pen cok gisteren alle doorbraakpo gingen van den vijand, die met zeer krachtig gebruik van materiaal steeds weer op onze stellingen los stormde Sinds 31 Augustus werden bij deze gevechten 259 tanks stukge schoten. Bij een onderneming tegen benden in de Egeïsche Zee werden door eenheden der Duitse marine 8f vijandelijk©^ motorzeilschepen vernie tigd of opgebracht. In het zuidelijke deel van Zeven burgen wierpen Hongaarse troepen, ondersteund door Duitse stukken stormgeschut, opdringende Roerneen- se formaties in een tegenaanval te rug. Hierbij werden zes vijandelijke batterijen en twee met oorlogstuig geladen treinen buitgemaakt. Slag vliegers vernietigden bij aanvallen in scheervlucht op Roemeens gebied 60 locomotieven en een volgeladen trein met materiaal. In de oostelijke Karpatlien werden wederom talrijke aanvallen der bols- De Arabische kwestie i Sept. De Syrische buitenlandse zaken SALONIKI, minister van heeft besloten gehoor te geven aan rde officiële uitnodiging van het Egyptische ministerie van buiten landse zaken om deel te nemen aan de voorbespreking voor het Arabi sche eenheidscongres, welke op 25 September begint. Sowjets verliezen in Augustus 1772 vliegtuigen BERLIJN, 6 Sept. Aan het oos telijke front zijn in de maand Augus tus behalve de 1571 door de Duitse luchtmacht neergesohoten Sowjet- vliegtuigen nog 201 toestellen door troepen van het leger omlaag ge haald, zo verneemt het D.N.B. Duitse en Finse gezant naar huis BERLIJN. 6 Sept. NQar van wel ingelichte zijde verluidt ial de Duitse gezant te Helsinki, Von Blücher, met het gehele gezantschapspersoneel nog in de loop van deze week via Zweden naar Duitsland terugkeren. Tegelijkertijd zal de Finse gezant in Berlijn, Kivimaki, met zijn staf de terugreis over Zweden' aanvaarden. Inlichtingen O.T.-arbeiders AMSTERDAM, 7 Sept. Van de zijde van de Organisation Toot wordt ons medegedeeld, dat het loon van de O.T.-arbeiders, in het- buitenland werkzaam, eens per maand aan de families in Nederland werd uitbe taald," nadat de loonlijsten waren binnengekomen. Het binnenkomen der loonlijsten stagneert thans, doch de lonen worden 8ls*voorschot, later aan de hand der loonlijsten te ver rekenen, evengoed uitbetaald aan de families in Nederland. De O.T.-Leitstelle te Amersfoort geeft inlichtingen over de bij de O.T. werkzame arbeiders in het bui tenland. Bij het schriftelijk vragen van inlichtingen moeten worden op gegeven naam, geboortedatum, huis adres in Nederland, waar de O.T.- arbeider werkzaam is en bij welke firma. De familiebezorging van de O.T; is voorlopig verplaatst van Carel van Bylandtlaan 30 naai* Prinsegracht 60, Dt-n Haag. De spreekuren zijn van 9—12 en van 1517 uur. De republikeinse candjdaat- voor het presidentschap, Thomas Dewey, zal 7 September te Philadelphia zijn verkiezingscampagne openen. Op de eerste etappe van zijn reis door 21 Amerikaanse staten, welke 20 dagen zal düren, zullen 80 pers- en radio verslaggevers Dewey begeleiden. Zestig procent der bladen steünt Dewe^, terwijl 26 procent zich -voor Roosevelt uitspreekt. Hoorn, dat zo bijzonder rijk is aan mooie gevels, heeft ook een bijzonder mooi wees- en jirmenhuis, daterend uit de 17.de eeuw. (Foto C.NJ./Kuiper jewieken 'op de paswegen in harde gevechten afgeslagen. Ten noorden van de Boeg werden de door sterke pantser- en slagvliegcrsstrijdkrachten ondersteunde aanvallen der Sowjets door tegenaanvallen aan de beneden- Narew tot staan gebracht. In de ver bitterde strijd vernietigden troepen van het leger en luchtdoelartilTcrie in de tijd van 3 tot 5 September 240 vijandelijke tanks en stukken storm geschut. Van de rest van het Ooste lijke front worden slechts plaatselijke gevechten gemeld uit het gebied van Dorpat. De beide laatste dagen ver loren de Sowjets aan het oostelijke front 73 vliegtuigen. Bij aanvallen van vijandelijke bom men weipers op West- en Zuid- west-Duitsland werden vooral de ste den Mannheim, Ludwigshafen. Stutt gart en Karlsruhe getroffen. Des nachts wierpen afzonderlijke Britse vliegtuigen bommen op Hannover. Boven het rijksgebied en het strijd gebied in het westen werden 31 vijan delijke vliegtuigen neergeschoten. A. W. Groote ten grave gedragen AMSTERDAM. 7 Sept. Op de begraafplaats „Zorgvlied" is gister middag het stoffelijk overschot ten grave gedragen van Neerlands opper- stenograaf A. W. Groote. in de leef tijd van 84 jaar alhier overleden. Tengevolge van de bijzondere tijds omstandigheden hebben alleen de Amsterdamse vrienden en bewonde raars van wijlen Groote'zijn laatste gang kunnen begeleiden. ,Aan de groeve werd het woord gevoerd door den heer A. Smits, secret ?ris-pen- ningmeester van de Federatie van Stenografisten-Groote. namens de tallozen in den lande die het systeem van den overledene aanhangen en gebruiken. Daarna sprak mevr. Beck—Drees, een zuster van W. Drees, die de eerste stenograaf-Groote in de Staten-Generaal was. een per soonlijk woord. Een dochter van den overledene dankte voor de belang stelling. m Volle zolder van school in brand DEN HAAG, 6 Sept. Dinsdag- morgen omstreeks acht uur ontdekte een schoolkneéht brand op de zoldei: van de openbare lagere school aan de Galvanlstraat 43. Het vuur, dat voedsel vond in op de zolder opge slagen meubelen, greep zeer snel om zich heen, zodat men van een felle uitslaande brand kon spreken-, toen de brandweer arriveerde. Met vele stralen werd het vuur aangepakt-, zodat men betrekkelijk spoedig de brand, die veel rook ontwikkelde, meester werd. verhinderd kon niet worden, dat de zolder geheel uit brandde. De oorzaa-k is onbekend. Luchtactie tegen West-Duitsland BERLIJN, 6 Sept. Het Interna tionale Inforpiationsbüro verneemt, dat de Anglo-Amerikaanse luchtactie tegen het grensgebied van West- Duiteland zich vandaag beperkte tot enige aanvallen van betrekkelijk kleine formaties jagers. Verschillen de toestellen van het type Lightning werden bij deze aanvallen in scheer vlucht neergeschoten. I n DONDERDAG 7 SEPTEMBER 1944 Hebt\u al met uw buren afge sproken, hoe u elkaaryi tijd van noocNzult bijstaan', dus is de bu renhulp georganiseerd? (Voorlichtnigsactie hoofdinspec tie luchtbescherming.) le JAARGANG No. 210 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden, Tel. 24996 - Postgiro 184120 - Abonnementsprijs 21 ct, per week of f2.73 per kwartaal. Losse nummers 5 ct. AMSTERDAM, 6 Sept. Op de Dim, op de kleine steentjes, staat de kleurkrijt artist en tovert er zijn bonte landschappen op vellen behangselpapier. Een landiceg met wat geboomte, een waterpartij', een berglandschap. Onbewogen en ongenaakbaar voor het rumoer om hem heen, hanteert hij zijn krijtjes. De plaats bij de lantaarnpaal, die hij sinds jnar en dag als zijn privé-domein beschouwt, vormt een eiland, van rust in het jachtende stadsgewoel. Het jachtende stadsgewoel is van daag geladen met geruchten. Het jc het al gehoord..." uZc zeggen..." „En ik heb horen vertellen..." Geruchten gaan van mond tot mond. Geruchten groeien, worden opgeblazen en spatten uiteen. Maar dr kleurkr.ijt-artist van de Dam laaf zich door niets van zijn stuk brengen Hij werkt aan zijn landschap met dezelfde toewijding als gisteren, als verleden week, als al die jaren. Gelukkig: er zijn er méér die hun kalmte bewaren.' Er zijn er méér, die beheerst aan het werk zijn. Op deze stralende zomerdag voelt een ieder, dat er elk ogenblik een zwaar onweer kan losbarsten. Maar men blijft aan het werk. Het werk moet gebeuren het leven van alle dag vindt voortgang. Slechts de lanterfaiitcrs die het lieve leugentje koesteren, korten zich de dag met het uitspreken van wens dromen. met het fluisteren van ge ruchten... Het gerucht tracht de gemoederen ih beweging te brengen, maar die poging stuit af op mensen, die rustig aan het werk blijven. Het werk van alle dag moet voortgangvinden... In de Wieringcrmeer is men op de grote bedrijven bezig 7iict het sorteren van de zaai-aardappclen voor 1945. Precies op maat kómen de poters uit de grote sorteermachines. (Foto C.N.F./Kuiper) Dezer dagen was het 375 Jaar ge leden, dat een der grootste schilders en tekenaars aller tijden, de Vlaming Pieter Brueghel, overleed. Ter onder scheiding van' zijn schilderende bloed verwanten noemt men hem doorgaans Pieter Brueghel den Oude of den Boeren-Brueghel. Deze laatste naam komt hem met ere toe, want zijn be roemdheid. en men mag wel zeggen zijn populariteit, heeft hij zich vooral verworven met zijn groteske taferelen uit het. boerenleven. Prachtig geka rakteriseerd en - vol sprankelende humor zijn de typen uit zijn „Boeren bruiloft" en de „Boerendans". Groots van allure is Brueghel ook in zijn Bijbelse voorstellingen en in werken als „De Seizoenen", waarin hinzijn haast ongeëvenaard talent als lairoschapschilder aan de dag legt. In zijn opvatting van het landschap herkent men de invloed van de mees ters uit Italië, aan welk land Brue ghel in 1553 een bezoek bracht. Het vroege werk van Pieter- Brue ghel wekt herinneringen-aan dat van Hieronymus Bosch. De gedrochtelijke gestalten uit Bosch' schilderijen- „eubollig gespook" noemt Carol van Mander deze producten van een gril lige, wellicht soms verbitterde fanta sie treft men in tal van tekenin gen uit Brueghels eerste periode aan. Dit beknopte overzicht van Brueghels oeUVre zou uiteraard tekort schieten wanneer wij verzuimden naast de vermelde werken een ander'meester werk te noemen, n.l. „De blinden, die elkander geleiden". Geen luxe-brood of kleine broodjes meer DEN HAAG, 7 Sept. Het rijks- bureau voor de voedselvoorzieninë in oorlogstijd maakt bekend, dat net met ingang van Vrijdag 8 Septem ber .1944 is verboden luxe-brood te bakken of af te leveren. Onder luxe brood wordt verstaan o.a. oberlan- der, snijers en luxe-knrpbroód. Eveh- eens is het bakken en afleveren van kleine broodjes in elke vorm, kadet jes e.d. verboden. Gebakken en afge leverd mogen dus slechts worden bro den van normaal gebruikelijk mpdel in gewichten van 400 gram of veel vouden hiervan. Classificatie wegrenners De verduistering begint heden om 20.15 en eindigt om 7 uur. Maan onder 11.31, op 22.24. Sept. L.K., 17 Sept. N.M.,25Sept. E.K., 2 October V.M. Volgepropt met allerlei wijsheid verlaten onze kinderen de school. Hun rapporten cn diploma's zijn als het ware de cargo-lijsten van hun „ontwikkeling" en niet zelden de maatstaf voor hun bekwaamheden. Wie de beste cijfers heeft, is het „knapst". Welke bittere ontgoochelingen brengt dan vaak het praktische le ven! Hoeveel jongelieden met' hun einddiploma's H.B.S. of gymnasium, die zich voor dit leven volkomen toe gerust waanden in het veilige bezit hunner getuigschriften van verwor ven kennis, komen alras tot de er varing. dat hun nog zeer veel ont breekt. Hun diploma's waren slechts een garantiebewijs, dat zij een zeker onderwijs met vrucht hebben geno ten. u Met welke vrucht? Dat zij het cas co van hun brein hebben volgestuwd met een ongetwijfeld nuttige, voor velen nodige, maar voor niet minde ren vaak overbodige kennis. Kennis schaadt nimmer, mits zi.i niet ver worven is ten koste van kostbaarder goed: de ontwikkeling van het ge voelsleven. En helaas is dit een ge brek, dat ons onderwijs, ons leger, maar vooral ons middelbaar en ho ger onderwijs, nog al te zeer aan kleeft. Voor een groot deel is dit het ge volg van de gebrekkige opleiding der leerkrachten in dat opzicht. Vooral de studenten voor de aktc L.O. en de Hoofdakte komen wat inzicht in een „musische" opvoeding, een opvoe ding, die zich richt op de gevoelszij de van hèt leven, betreft veel te kort. Misschien is dit reeds jaren lang bestaande en in de betrokken krjngen terdege gevoelde tekort wel juist ooraaak geweest, dat op eigen initiatief dit manco meer wordt aan gevuld dan b.v. bij het middelbaar onderwijs, ofschoon ook daar het persoonlijk inzicht van sommge leer krachten ihet hart voor hun taak niet zelden heilzaam kan werken. Wie het geluk heeft ervaren, een goeden „schoolmeester" te treffen, die zich niet beperkte tot zijn voor geschreven taak van entginner van het intellect zijner discipelen, zal dit zijn ganse leven dankbaar gedenken. De onderwijzersopleiding heeft de waarde van een „musische" opvoe ding nog niet ontdekt; zij gaat al heel ver. als zij in het leervak paeda- gogiek doceert, dat Pestalozzi als grondlegger van het aanschouwelijk onderwijs „hèt kalf in de school bracht" of wanneer zij den aan staanden opvoeders onzer jeugd de allereerste beginselen der psycholo gie bijbrengt. Maar de onderwijzer met hart. voor zijn werk richt zich ook tot het hart van zijn kinderen, omdat hij beseft, dat hij zonder dit zijn leerlingen niet kan opvoeden in de voorgeschreven „christelijke en maatschappelijke deugden". Hij lpert zijn kinderen niet alleen de oppervlakte der spellings regels en der jaartallen, maar ook de achtergrond van het geestelijk leven onzer schrijvers en hun tijd en van de ooi-zaken en diepere zin der ge beurtenissen. waarvan de jaartallen melding maken. Op schoolwanaelin- gen wijst hij htln niet alleen op de kenmerken van de plantengroei en dergelijke wijsheid, maar ook op de schoonheid der natuur. Bij het zang onderwijs in het middelbaar on derwijs geheel verwaarloosd! be paalt hij zich niet tot het leren der noten en het niet al te onzuiver zin gen, van voorgeschreven en vaak nog hopeloos ouderwetse schoolliedjes, maar leert hij de kinderen werkelijk zingen, de schoonheid ontdekken van melodie en harmonie en het met deze middelen zielvol weergeven van de tekstinhoud. Dalen we niet te diep af. De mu sische opvoeding was steeds en is nog immer een stiefkind in het on derwijs, tot grote schade van menige leerling, die in zijn latere leven dit tekort duurder moet betalen dan in zijn Jeugd met het inpompen van kennis, die hem later tot ballast blijkt te zijn. De lichamelijke opvoe ding. de nuttige handenarbeid, het contact tussen school en huisgezin, het besef van schoonheid in muziek en toneel, in schilder-, beeldhouw- en bouwkunst, zij blijven in ons onder wijs nog al te zeer voor de mensen- in de dop verborgen, behalve dan in de gevallen, waarin de opvoeder als uitzondering zijn taak uit eigen be weging verwijdt en verdiept. Bij het middelbaar onderwijs is dit nog moeilijker en ls het gemis aan een musische opvoeding dan ook nog groter. Ook daar vindt men loffelijke uitzonderingen onder de leraren, maar zij blijven witte raven, omdat de leraren zelf dikwijls niet beter weien en niet anders hebben geleerd. Bovendien- is daar het stuwsysteem van intellectuele kennis inladèn nog meer ontwikkeld. omdat in de tijds spanne van het leerplan zoveel mo gelijk kennismateriaal moet worden' verwerkt. Enjzo ziet men niet zelden ,4e kérsten van de klas", op wier ge makkelijk opnemend en verwerkend intellect de ouders en opvoeders al een schitterende levenscarrière had den gebouwd, in d© practijk van het genadeloze leven hopeloos mislukken. Als - bezinning op de werkelijke waarden van het leven is het aan kweken van kunstzin In de opvoe ding. de musische opvoeding, die zich richt op de "gevoelszijde van het on derdeel ener gemeenschap uitmaken, onontbeerlijk. In onderwijskringen wordt dit veelal reeds .gevoeld en zo goed mogelijk betracht, maar de overheid, die het onderwijs en de op leiding der leerkrachten voorschrijft, heeft hier een brede taak. Joosen heeft nog steeds de leiding AMSTERDAM. 6 Sept. Met de ronde van Kampen en Den Haag, zijn er thans in ons land 75 wedstrij den verreden. Hiervan Waren er 22 voor de profs en onafh.; 30 voor de amateurs; 15 voor de nieuwelingen en 8 voor de Veterane^ Van de overwinningen behaalde Schulte bij de profs cr tot op heden vijf tegen Pellenaars 3. Lakenman. Joosten en Braspenninx 2. Gerrit Blaauw won 6 maal bij de amateurs tegen Vinken 4. Pepels en Houtman 3. v. Beek, v. d, Plaat en Kleefstra 2 maal. J. Hennink veroverde bij de nieuwelingen 4 triomphen, terwijl bij de veteranen Willem jEindhoven er 4 wegkaapte. Wat de classificatie der profs en onafh. betreft, is Schulte Joosen tot op 9 pnt. genaderd. Toon Steenbak kers verstevigde zijn derde plaats, terwijl Middelkamp op de 4de plaats terecht kwam dóór zijn triomph te Kampen. Ook Braspenninx en Fran ken stegen in de classificatie, die we hieronder! laten volgen, enige plaat sen v .Na 22 wedstrijden voor de profs; 1. Kees Joosen, Made. 99 pr.; 2. Ger rit Schulte. Den Bosch, 90 p.; 3. An- toon Steenbakkers. St. Michel—Ges tel, 80 p.; 4. Theo Middelkamp. Kiel- drecht, 75 p.; 5. Bouk Schellinger- houdt. Zaandam, 72 p.: 6. Jos. Jans sen, Elslo, 7-1 p.; 7. Kees Pellenaars^ Breda, 54 p.; 8. Frans van der Zan- de. Halsteren. 51 p.; 9. John Bras penninx Princenhage, 50 p.; 10. Dré de Korver, Rotterdam, 44 p.; 11. Arie Vooren, Beverwijk, 43 p.; 12. Jaak Seijen, Maastricht, 42 p.; 13. Cor van der Star Den Haag. 42 p.; 14. Henk Lakeman, Amsterdam, 40 p.; 15. Piet Verschuren, Rotterdam 35 p.; 16. Piet Evers, Wormei'veer, 29 p.; 17. Kees Bijl. Den Haag. 22 p; 18. Bernard Franken. St. Niklaas. 22 p.; 19. Jan'Lambrichs, Bunde, 22 p.; 20. Hertny Keizer, Amsterdam, 21 p.; 21. Marinus Buuron. Bergen op Zoom, 18 p.; 22. Joop de Gans, Amersfoort, 17 p.; 23. Willem Reuter. Amsterdam. 16 p.; 24. Aad van Am sterdam. Princenhage, 1«5 p.; 25. Frans ïauwels, Kieldrj»cht 14 p.; 26. Jean Schweitser, Maastricht, 14 p.; 27. Henk'de Hoog. Amsterdam. 13 p 28. Teun Ooms. Haarlem, 11 p.; 29. Haary Maas. .Geldrop, 9 p.; 30. Wim "de Ruiter. Rotterdam. 8 p.; 31. Bep van der Wal. Rotterdam. 8p.; 32. Geeri Heslinga, Deri Haag 7 p.; 33 Louis Motké. Amsterdam, 7 p.; 34. Tnooy van den Dungen, Den Bosch, 6 p.; 35. A. Duquesnoy, De nHaag. 5. p.; 36. Geery Loos. Amsterdam. 5 p.; 37. Richard Scholtens. Munster- Geleen, 5 p.; 37. Jan van Swelm, Nij megen, 5 p. G. Kruyver 25 jaar voetballeider AMSTERDAM. 7 Sept. De heel' G. Kruyver te Zaandam, bestuurslid van de N.V.B., herdenkt hfcden de dag dat hij -25 jaar lang oen leidende functie in de voetbalsport vervult. Van de oprichting op 7 September 1919 af tot de fusie maakte de jubi laris deel uit van het. bestuur van de diocesane Haarlemse voetbalbond (D.H.V.B.) zijn werk als -secretaris- penningmeester en competitieleider vond zeer grot ewaaïdering. Gedu rende die 21 jaren was hij tevens be stuurslid van de R.K. federatie. Daarbij had het gewestelijke voetbal zijn bijzondere aandacht. Bij de fusie in Augustus 1940 werd de Zagnkanter als een der drie ver tegenwoordigers der R.K.F. in het bestuur van de N.V.B. gekozen. Ter stond werd hij voorzitter van dis trict I, in welke functie hij ander maal van zij'n grote organisatorische gaven, alsmede van zijn gevoel voor billijkheid blijk gaf. Deze kwamen zeer goed tot uiting bij de samenstel-» ling der programma's, die door hem werden samengesteld. Ondanks' de .talloze problemen wist hij het zo te regelen, dat alle clubs tevreden kon den zijn. In landelijk verband is de jubilaris belast mei de sectie nieuwe verenigingen. Jaarlijks komen in het gesloten seizoen zo'n 7080 aanvra gen om toelating bij hem in behan deling en ook dit onderdeel van zijn taak verricht hij met grote accura tesse tot voldoening aller partijen. Het lag in de bedoeling den heer Kruyver die ook in de toekomst een nationale voetbalorganisatie wenst Zaterdag a.s. te huldigen. In verband met de'omstandigheden werden-de voorgestelde bestuursvergadering van de N.V.B. en de daaraan verbonden receptie echter uitgesteld. De kans om dezen eminenten functionaris te prijzen zullen de clubs echter öok op een later tijdstip niet onbenut laten. Atletiekwedstrijden afgelast AMSTERDAM. 7 Sept. Alle atletiekwedstrijden voor Zondag 10 September a.s. zijn afgelast en de nog te verwerken Nederlandse kam pioenschappen n.l. de 200 m horden heren, het meisjesclubkampioenschap van Nederland en het jongensclub- kampioenschap van Nederland, zullen dit jaar geen doorge.ng meer vinden. Geen honkbalwedstrijden AMSTERDAM. 6 Sept. Het be stuur van de Ned. Honkbalbond heeft besloten voorlopig geen competitie wedstrijden te doen spelen. Wedstrijd van Amsterdams elftal is uitgesteld AMSTERDAM, 6 Sept. De wed strijd Amsterdams elftal tegen een Nederlands elftal, vastgesteld voor Zondag a.s., ls uitgesteld. MUIDEN De maatregel van het Gemeen te r Energie-Bedrijf te Amster dam om gasloze ufen in te stellen, getuigt van wijs beleid: wanneer de reis langer duurt en het bestek zich moeilijk laat gissen, rant soeneert de bootsman de scheeps beschuit en het drinkwater om het leven van alle opvarenden zo lang mogelijk te rekken. Huismoeders, die zich rustig bezin nen op de bedoelingen, die bij het nemen van dit besluit hebben voor gezeten, zullen er veel toe kunnen bijdragen om de uitwerking zo gun stig mogelijk te_doen zijn. Niemand kan met enige zekerheid voorspellen, hóe lang de beperking noodzakelijk zal zijn. Slechts één ding staat onomstotelijk vast: met de grootst mogelijke zuinigheid zul len wij het het verste brengen en daarom zou het onjuist zijn, wanneer men van vijf tot negen, van elven tot één cn van half vijf tot half ze ven lustig het gas liet branden. Ook ten aanzien van de gasbeperking is nadenken het begin van alle wijs heid. Wje zijn verantwoordelijkheid kent, zal zichzelve een beperking op leggen. die nog iets vérder gaat. Men stellé zich niet op het standpunt dat men- van dan tot dan het gas kan la ten branden, doch men prente zich in dat het gas schaars is en dat men ten aanzien van het gasverbruik de grootst mogelijke zuinigheid heeft te betrachten. Hoe-zuinig fe zijn Een schoon en deugdelijk gereinigd gastoestel kan deze zuinigheid bevor deren. Neem de branders eens uit het toestel en geef alles eens een extra beurt! Verspil geen warmte door kleine pannen op'een grote vlam te zetten, kook aardappelen met een bodempje water en tracht zoveel mógelijk één grote pan te gebruiken voor het toebereiden van warme maaltijden. De hoolklst is een nuttig instru ment om gasloze uren te overbrug gen. Tal van spijzen kunnen in de hool- kist. gaar worden, nadat zij op het gas aan de kook 2ijn gebracht. Wie geen hooi kist heeft, pakt de pan in kranten en gebruikt het bed om alle warmte te isoleren Een onvergeeflijke fout zou men maken wanneer men ,zljn toevlucht nam tot de electrische kookplaat: de gasbeperking is een uitvloeisel van kolenschaarste en voor het opwekken van electrische energie zijn evenzeer kolen nodig. Voor moeilijke problemen komen de moeders, die volgens de vaste dag indeling een baby hebben te verzor gen. Buren en familieleden kunnen haar behulpzaam zijn met het lenen van thermosflessen om de melk warm te houden en wanneer men maar over voldoende kruiken beschikt, kan ook voor het badwater van tien uur worden gezorgd. ,,Even proberen..." Wie zich zijn schooltijd nog herin nert, weet dat gas en lucht een ont plofbaar mengsel vormen. Lucht in de gasleiding betekent een gevaar en daarom zal er voor worden gezorgd,' dat er onder zéér lichte druk steeds ghs in de -leiding aanwezig blijft. Huismoeders, die in de gasloze uren „even proberen" of het gas nog wil branden, brengen zichzelve, haar ge zin en de gemeenschap in gevaar. Ongetwijfeld zal het hier en daar lukken om het gas met een krans van kleine blauwe vlammetje te laten branden, maar die blauwe vlammetjes gedragen zich als sluip moordenaars! Zij kunnen naar bin nen slaan en dat leidt tot verhitting van gastoestel en leiding, tot brand' van gummislangen en tot vorming van giftig acetyleéngas in de leiding. Het zij dringend bevolen alle gas kranen te sluiten vóór het ingaan van de gasloze uren en ze niet eerder te openen dan op het -tijdstip waarop er weer voldoende gas beschikbaar is. Wie zich daaraan houdt voorkomt ongelukken. Ziekenfonds „Tof heil der gemeente" Het bestuur van het ziekenfonds „Tot Heil der Gemeente" (A.N.O.Z. afd. Muiden) heeft den leden doen weten, dat de gelegenheid bestaat, zich te verzekeren voor een uitge breid aantal verpleegdagen in een ziekenhuis. Tot nu toe hadden de verplicht verzekerden na. de 42e lig dag geen recht meer op specialisfen- hulp of Rontgenbehandeling. Met means van 1 October zal voor hen, dié een verhoogde contributie beta len, het aantel verpleegdagen met honderd worden uitgebreid en alsdan wordt ook over die tijdsduur specia- listcnhulp _en Röntéenbehandeling In de omgeving van Markelo treft men nog een heèl oud huisje aan; waarvan de wanden zijn gemaakt van vlechtwerk van twijgen en bestreken met een dikke laag leem, een soort klei. (Foto C.N.F./Harigerink) hen, die in sanatoria verpleegd wor den, de verpleegtfj'd van een jaar verlengd tot twee jaar. Door deze regeling komen de verplicht verze kerden en de vrij verzekerden, wat de ziekenhuisverpleging betreft, ge lijk te staan. HILVERSUM DIEFSTAL VAN KLEDING. Uit een perceel aan de Emmastraat zijn ten nadele van een inwoonster van Leidschendam enige kleding stukken en een fototoestel ont vreemd. ZAANDAM H«t Zuiden werkt staag voor de-nieuwe tuin Ruim veertig Jaar geleden werd in Amsterdam de eerste kinderspeeltuin- vereniging gesticht. Aan deze stich ting was veel yooraf gegaan, men had veelvooroordeel moeten over winnen en vele spotteflde opmerkin gen moeten incasseren. Maar men zette door en daaraan danken thans duizenden en nog eens duizenden ar beiderskinderen hun fraaie speeltui nen, hun wintercursussen, kortom het hele mooie speeltuinwerk. Twintig verstrekt. Tegelijkertijd wordt voor jaar later, thans~ ruim twintig Jaar AMSTERDAM. 7 Sept. Septem ber is in het land en dat betekent voor den hengelaar, dat hij zijn brasemsimmen opbèrgt en zich met baars en snoek gaat bezighouden. En wanneer er even veel snoek als brasem gevangen wordt in de ko mende maanden, dan mogen de hen gelaars niet mopperen! Het is een bést brasemseizoen ge- De geheimzinnige „babytank" wordt geprobeerd. Een man loopt ovèr de boulevard, voor hem rolt en ratelt he t vreemde monster, (Foto P.B.Z.) weest. Vooral de zeer warme en zon nige Augustusmaand is voor den brasemvisser buitengewoon geweest. Niet alleen wat aantel, maar ook wat formaat van de brasem.betreft, kan men zeer tevreden zijn. Formi dabele lappen zijn er gevangen. Trouwens, ook andere wltvis werd veel gevangen. En soms op merk waardige plaatsen! Zo werd er in het IJ tc Amsterdam dit jaar veel brasem verschalkt, veel meer dan an dere jaren. Dit is een gevolg van het feit, dat er zoveel water uit het bui- ■ten-IJ. dus Uit het visrijke IJssel meer in de stad gelaten is.» Maar ook in de polders jen de plassen waren de vangsten over het algemeen zeer goed te noemen. Ondanks de grote moeilijkheden waarmede de* henge laars te kampen hadden, moeilijkhe den die zowel het verlé-ljgen van aas, silk en haakjes betroffen als de vervoersmogelijkheden naar de van ouds uitverkoren visplaatsën, mag men tevreden zijn. En nu wordt het tijd voor de snoek en de baars. Mensen die in de laat ste dagen reeds qp snoek gevist heb ben, zijn over het algemeen niet on tevreden. Er werden al verscheidene roofvissen verschalkt. Maar ook hier klemmen dezelfde moeilijkheden en vooral het verkrijgen van aasvisjes is een heksentoer. Of de snoek het inderdaad zo goed zal doen als de brasem, of de baars even gruizig zal zijn als de rietvoorn, het is nog niet te zeggen. Maar de voortekenen zijn goed. de eerste po gingen zijn geslaagd. En al zijn er in de laatste jaren heel, veel Zon dagsvissers bijgekomen, die onze woorden in twijfel zullen trekken omdat zij op de brasem geen succes hadden, de geroutineerde hengelaars hadden een goede zomer en hopen met recht op een even goede herfst. geleden, werd in Zaandam de eerste vereniging gesticht. Aan het Vissers dorp steken buurtgenoten de hoof den bij elkaar en „Het Zuiden" werd geboren. Natuurlijk wilde men ook over een speeltuin beschikken en wel liefst aan het Vissersdorp zelf. Dit mocht echter niet gelukken en het zou nog twintig Jaar duren, voordat deze wens werkelijkheid werd. Dezer dagen zijn de plannen echter uitgewerkt en met een grondigheid, welke er geen twij fel aan laat, dat nier een modeltuin zal verrijzen. In verband met de omstandigheden en de materialen- schaarste. is een en ander nog toë- Komstmuziek, maar men heeft de voorbereidende werkzaamheden zo energiek aangepakt, dat men niet aan de goede uitslag behoeft te twij felen. De werkers van „Het Zuiden" en dat zijn er heel wat en zij kennen het klappen van de zweep, zijn op pad gegaan en hebben in enkele da gen tijd een dikke honderd nieuwe leden gewonnen. Deze zijn nodig, om de tuin. welke aan het Hop zal ver rijzen, financieel mogelijk te maken. Dit wordt de tweede djodeltuin, wel ke dé vereniging in eqgtele Jaren in richt en voor de kinde&n ten noor den van de Harienpadsfttk is het van groot belang. Daar is het Zaandamse speeltuinwerk twintig jaar geleden geboren en men heeft al die jaren gewerkt voor andere stadsdelen. Ten slotte zal men thans ook zelf de vruchten van het mooie en nuttige werk gaan- plukken. Dirigent van „Ons Genoegen" jubileert Zoals we reeds berichtten, bestaat de Wormerveerse harmonie „Ons Ge noegen" veertig jaar. De dirigent, de heer Albert Meijns, behoorde tot de oprichters en is dus tevens veertig jaar dirigent. Meijns komt voort uit de dilettantenwereld. Hij begon reeds •op negenjarige leeftijd als klarinet tist bij „Excelsior". Ook op het ge bied van de zang ontwikkelde de jubilaris zich en op zijn achttiende jaar was hij al dirigent van „Een dracht maakt Macht" te Wormer- veer. Steeds meer ontwikkelde zich de heer Meijns en die ontwikkeling was een practische en dus grondige. Hij werd in de loop der jaren diri gent van „Concordia" te Oostzaan, van „Eensgezindheid" te Heiloo. van „Forzando" te Amsterdam en de Aalsmeerse Harmonie. Ook nam hij verscheidene dirigentschappen tijde lijk waar. In 1930 wijdde de jubilaris zich geheel aan de muziek. „Ons Ge noegen" bleef echter de grootste plaats in zijn hart innemen en met dit. orkest neeft hij dan ook vele concourssuccessen behaald. In ver band met de tijdsomstandigheden moest men de vastgestelde herden king uitstellen. Niettemin is her. een feit. Waar wel even bij mag worden stilgestaan. UITREIKING' BONKAARTEN. Bonkaarten worden mui-gen, Vrijdag 8 September, uitgereiic in gebouw Nicolaasstraat. Des jfiorgens voor Westzanerdijk. Uitkomst en Willem Hooftkade Des middags vo<9r Koper- molenstr., Kanaalkade, Gerrit Bol- kade. schippers en woonschepen. Ringweg. Adriaan Roggestr., Virgi- llusstr., Kwekerstr.. Kokerstr.. Her- derstr., Herderlnstr., Taanmanst. en Tolstraat. I

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1