HET DAGBLAD Afkondiging van de uitzonderingstoestand Land van stoere torens VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Duits weermachtsbericht Strijd in Ardennengebied en ten Noorden van Bergen Massale aanvallen der Sowjets tussen Boeg en Narew Moscou ageert tegen de Spaanse regering A. Groote overleden Brulale overval te Bunschoten Jan Feith ontslapen Gewas uit Hollands kruidentuin Vï Belastingbezwaren Tot slot Van 20 tot 4 binnen Al is Naaldwijk geen stad, mooi is het HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 4 Sept. Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: „Noordwestelijk van Atrecht 2ijn onze troepen voor hevige vijandelijke aanvallen enige kilometers naar het noorden uitgeweken. Andere aanval len van de Engelsen en Canadezen stortten ten noorden van Atrecht voor onze versperringsgrendels ineen. In het gebied ten noorden van Ber gen zijn hevige gevechten met vijah- delijke pantserstrijdkrachten aan de gang. Op.de westelijke hellingen van de Ardennen en aan de Maas ten zuidoosten van Sedan sloegen onze troepen talrijke vijandelijke aanval len af. De verdedigersvan Brest sloegen ook gisteren weer alle aanvallen der Amerikanen die door zeer sterk artillerievuur, tanks en lucht strijdkrachten werden ondersteund, uiteen. De vijand leed vooral door het geconcentreerde afweervuur van ons marineluchtdoelgesdhut en le- gerkustbatterijen zware bloedige ver liezen. Plaatselijke penetraties in het voorterrein van de vesting wer den in een tegenaanval na harde strijd afgegrendeld. In de westelijke en centrale sector van het Italiaanse front .zijn onze divisies van de Arno gedistancieerd. Nakomende vijandelijke verkennings formaties werden bloedig afgeslagen. In de Adriatische kustsector viel de vijand ook gisteren met vers aange voerde strijdkrachten en met zeer sterk gebruik van materiaal aan. On ze troepen verijdelden in gevechten die met grote verliezen gepaard gin gen de vijandelijke- doorbraakpogin gen. J In de zuidelijke en-oostelijke Kar- pathen mislukten Sowjetrussische aanvallen. In het bruggenhoofd van de Weichsel, ten westen van Baranof, werd gisteren weer hevig gestreden. Ten noordoosten van Warschau ble ven vrij zwakke aanvallen der bolsje wisten vruchteloos. Tussen Boeg en Narew vielen de Sowjets opnieuw met gebruik van massale infanterie- en pantserstrijdkrachten, alsmede met sterke formaties slagvliegers aan. In zware gevechten werden de vijande lijke doorbraakpogingen door tegen aanvallen opgevangen, waarbij 35 tanks werden stukgeschoten. In Litauen en Estland zijn verscheidene plaatselijke aanvallen der bolsjewis ten mislukt. (Van onze correspondente.) BERLIJN 4 September. Nadat het den Sowjets gelukt is de Balkan voor hun propaganda vrij te. maken, nu zij sterke druk op Frankrijk uit oefenen en Finland tot wapenstil stand gedwongen hebben, grijpen zij vervolgens naar Spanje. Van het Spaanse volk wordt geëist, dat het de strijd tegen de Nationalisten, wel ke in 1938 afgebroken moest worden, weer opneemt. Op.scherpe wijze verwijt Moscou de Spaanse regering, dat zij de aan hangers van Vichy opgenomen heeft. Men kan aannemen, dat niet alleen dit laatste de Sowjets tot nieuwe strijd tegen het Nationale Spanje noopt. De Sowjets zien veeleer een kans hun oude wens, ook in West- Europa vaste voet te krijgen, te ver werkelijken. Typisch is wel. dat de Engelse re gering. die in de laatste maanden een zekere invloed in Spanje is gaan uitoefenen, nog niet tegAi het asyl- geven van Franse nationalisten in Spanje en Spaans Marokko gepro testeerd heeft. Engeland weet, dat een te sterke druk op de Spaanse re gering ertoe zal bijdragen het bolsje wisme in Spanje te doen herleven en ls geen voorstander' van een te grote Sow jet-Russische machtspositie aan de Middellandse Zee. Duitse legerleiding Kad maatregelen getroffen Van onze correspondente.) BERLIJN, 4 Sept. Toen veld maarschalk Von Mannerheim enige weken geleden president van Finland werd. wist men in Duitsland, dat een politieke ontwikkeling, die reeds in Februari van dit jaar begonnen was. haar einde naderde. Het is dus be grijpelijk. dat de Duitse legerleiding onmiddellijk begon maatregelen te treffen ten aanzien van de in Noord- Finland staande Duitse troepen en te verhinderen, dat deze de dupe van de radicale ommekeer in de Finse houding zouden worden. Het Finse besluit is langer uitge bleven dan men in Londen en Moscou verwacht had. zo lang zelfs, dat men daar hatelijkheden aan het adres van Von Mannerheim ging lanceren Ook nu. nadat de Finnen de strijd tegen het bolsjewisme, welke zij sedert 1917 voeren, opgegeven hebben, zal men in Londen en Moscou nog heel wat te stellen hebben met Von Mannerheim. die reeds herhaaldelijk Ibewezen heeft niet naar hun pijpen te willen dansen en bijvoorbeeld enige jaren geleden, zeer tot verontwaar diging der Britten, alle vrijmetselaars uit zijn officierencorps verwijderde. Nieuwe luchtaanvallen op de Boningroep TOKIO. 5 Sept. Frontberichten uit het centrale deel van de Stille Oceaan, melden een aanhoudende versterkte activiteit van den vijand in de wateren van de Boningroep. Zo waren volgens deze berichten op 2 September de Vader-eilanden het doel van een aanval door pl.m. 100 vliegtuigen terwijl dezelfde dag een tiental machines opdook boven het Zwavdeiland. Gelijktijdig openden verscheidene oorlogsschepen het vuur op het Zwaveleiland. Deze aanvallen werden ondernomen door machines, die van vliegkampschepen waren op gestegen; Het Zwaveleiland is op 3 September door 21"Van bases te land opgestegen grote bommenwerpers aangevallen. Het geallieerde luchtoffensief was voorts gerient op het eiland Otorisji- ma in het middendeel der Stille Zuidzee. Kanonnen van geallieerde -vlooteenheden namen a&n deze actie deel. Ook zijn luchtaanvallen gedaan op het verder oostelijk gelegen eiiand Markus en op het eiland Wotje, be horend tot de Marshallgroep. Slagvliegers vernietigden op een vliegveld wederom vijftien geparkeer de vliegtuigen en beschadigden tal rijke andere machines. Twee vlieg tuighangars en een opslagplaats van materiaal werden verwoest. Vijande lijke bommenwerpers ondernamen gisteren onder bescherming der wol ken terreuraanvallen op Mannheim en Ludwigshafen. Vijandelijke jacht- vliegers drongen door naar West- en Zuidwest-Duitsland en schonden, her haaldelijk Zwitsers rechtsgebied. In aanvulling op het Duitse weer- machtberlcht van Maandag wordt nog gemeld: BIJ de zware strijd om de jesting Brest heeft zich de derde bri gade marine-luchtdoelartillerle onder bevel van den kapitein ter zee Richter in de strijd tegen vijandelitke lucht strijdkrachten en tegen aanvallen van land uit herhaaldelijk bijzonder on derschelden. In het Rhónedal heeft zich de ter bescherming van onze dlstanclërlngsbeweglngen opgestelde elfde pantserdivisie onder bevel van den lult.-generaal Von Wletershelm ln aanval en verdediging voortreffelijk geweerd. Finse Rijksdag keurt het regeringsbesluit goed STOCKHOLM, 5 Sept. De Finse Rijksdag was op 4 September des avonds bijeengeroepen voor twee nieuwe geheime zittingen, waarin ojn. de kwestie der delegatie voor Moscou behandeld werd. Van Finse zijde werd na de zittingen het vol gende communiqué uitgegeven: „Inde geheime zitting van de Rijksdag op Maandagavond heeft minister-president Hackzell de door de regering Zaterdag gedane mede delingen en uitgebrachte rapporten over zekere met, de vredesonderhan delingen verbonden maatregelen aan gevuld. Nadat deze aangelegenheid overeenkomstig de Rijksdagagenda aan een nieuwe zitting was voorge legd, nam de Rijksdag een motie van vertrouwen in de regering aan door met algemene stemmen goedkeuring te hechten aan een besluit cm over te gaan tot de orde van den dag." Circusartiste maakte een dodelijke val STOCKHOLM, 5 Sept. De Duit- se Circusartiste Edith Marie Busch, die deel uitmaakte van de bekende troep van, Renz, is te Gothenburg van een dertien meter hoge mast ge vallen en kort daarna overleden. Het ongeluk gebeurde vóór de voor stelling, toen de 23-jarige artiste, die geboren was uit de beroemde cir cusfamilie Busch, met een andere artiste op de mast geklommen was om de laatste voorberéidselen te treffen. Verder wordt gemeld, dat de 30- Jarige artiste Olg'a Stepanek, die de zer dagen met een reuzenslang in een circus te Wenen optrad, plotse ling door het reptiel omkneld werd, zodat zij zich niet kon bevrijden en het bewustzijn verloor. Zij kreeg zware kwetsuren aan de borstkas. Noodweer teistert Spanje MADRID. 5 Sept. De laatste dagen heeft het in verschillende delen van Spanje zwaar gehageld. De gebieden van Sevilla en Salamanca- dor zijn door een bijzonder hevig noodweer geteisterd. Twee dorpen bij Sevilla werden zwaar getroffen. Koeien en schapen werden gedood. In Salamanca bereikte de hagel in enkele minuten een hoogte van meer dan een meter, zodat talrijke huizen geblokkeerd waren. In de armenwijk stortten verscheidene huizen in. Ie JAARGANS No. 208 DINSDAG 5 SEPTEMBER 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Tel. 24996 - Postgiro 184120 Abonnementsprijs 21 Ct. per week of ƒ2.73 per kwartaal. Losse nummers 5 ct. De bevolking van Oost-Pruisen heeft een spontaan antwoord gegeven op de oproep zich beschikbaar te stellen voor de bescherming van het vaderland. Zelfs de oudste bewoners meldden zich aan voor de arbeid aan de verdedigingswerken. (Foto Orbis-Holland) BUNSCHOTEN, 4 Sept. Zon dagnacht drongen vier mannen de woning binnen van den visverkoper de G. aan de Havendijk. Zij door zochten het huis, waarna zij, met medeneming van pl.m. f 40000 be nevens spaarbankboekjes cn een persoonsbewijs, per rijwiel de vlucht namen. Enige maanden na zijn zeventig ste verjaardag is dezer dagen te Den Haag overleden de journalist-publi cist jhr. Jan Feith, o.m. oud-hoofd redacteur van „De Indische Post" en van „De Kampioen". Ook als toneel schrijver heeft hij zich bekendheid verworven, al was hij als literator dan ook niet van het formaat zijner grotere familieleden. Bovendien heeft jhr. Feith zich zeer verdienstelijk gemaakt voor de sport, welker pro paganda hij met woord en daad aan zienlijk heeft bevorderd. Schier ontelbaar zijn de talrijke werken van zijn hand op het gebied van de roman, het jongensboek, de reisbeschrijving, de sport report age, het toneel enz. Uit zijn dramatisch oeuvre herinnert men zich „Operatie geslaagd", door het Hofstad-Toneel vroeger op zijn repertoire genomen, en zijn tweelingenstuk „De Onaf- scheidenlijken", dat het echter niet meer tot een opvoering heeft ge bracht, maar waarover wel het een en ander werd gepubliceerd. Jan Feith was een onzer vrucht baarste auteurs. Ontelbaar zijn de door hem gepubliceerde interviews. Zijn romans, en vooral zijn verza melbundels van Journalistieke aard Illustreerde hij niet zelden zelf. Vader der stenografie AMSTERDAM. 5 Sept. Op tie leeftijd van 84 jaar is in de hoofd stad overleden de heer A. W. Groote, de ontwerper van het stenografie systeem Groote, dat wel het meest bekende kortschriftsysteem in ons land geworden is. De neer Groote was geboren Am sterdammer. Zijn wieg stond in de Kalverstraat, waar zijn vader een apotheek had. Hij koos de militaire dienst, werd officier in het Neder lands leger en nog tijdens zijn actie ve dienst ontwierp hij het kort schriftsysteem waardoor hij zo be kend geworden is. Toen hij als luite nant-kolonel de actieve dienst verliet, wijdde hij zich geheel aan de ver breiding van zijn systeem. Voordat Groote met zijn kort schrift begon, warjen er hier steeds enige toepassingen van Duitse, En gelse en Franse systemen bekend maar Grootes systeem, hoewel met veel scepsis ontvangen, bleek spoe dig veel beter te voldoen dan de tot toen bekende systemen. Het vond spoedig de weg maar de openbare lichamen: de stenografische dien sten van Staten-Generaal, Indische Volksraad, gemeenteraden en pro vinciale staten maakten algepeen gebruik van het systeem-Groote en ook in de handels- en kantoorwereld werd dit het meest gebruikte-systeem Duizenden en duizenden brieven zijn er in de loop der jaren opgeno men met Grootes systeem. En iedere dag komen daar duizenden bij. Op de Indische scholen voor mulo en m.o. werd het reeds enige jaren ge leden als verplicht leervak opgeno- enm. In Nederland nog niet, maar vaak reeds zijn er plannen in die richting geweest. Bij zijn tachtigste verjaardag is de heer Groote in Americain te Amster dam hartelijk gehuldigd door een comité waarvan de thans eveneens overleden commandant van de hoofdstedelijke brandweer, C. Gor dijn jr., voorzitter was. Bij die ge legenheid verscheen ook een gedenk boek over zijn leven en werken, sa mengesteld door een aantal van zijn volgelingen en bewonderaars, die de heer Groote in alle lagen van onze bevolking had. Het stoffelijk overschot van Neer- lands opperstenograaf zal Woensdag a.s. om 14 uur op Zorgvlied ter aarde worden besteld. Ned. Mozar+vereniging laat opgewekte toon horen In een veel het vorige kon slag der Nederlandse Mozartvereni- ging worden "gesteld. Zowel het stij gend ledental als het aantal uitvoe ringen stemt het bestuur uiteraard tot verheugenis. Een bijzonder goed figuur maakt Rotterdam, waar het aantal leden steeg van 2 tot 102. Amsterdam klom van 52 tot 111. Het totaal ledental der vereniging steeg in de vijf jaar van haar bestaan van 11 tot 268. Amsterdam hoorde vier concerten van kamermuziek, Rotterdam twee. Ook de Nederlandse Omroep toonde belangstelling door het vastleggen en weergeven van een der Amsterdamse concerten. Voor de derde maal werd Mozart's „Passionskantate" door de Omroep heruitgezonden. Verder hebben zich tengevolge van de propaganda der vereniging ver schillende ensembles gevormd tot het beoefenen der huismuziek. Ook financieel verkeert de vereni ging, die in Januari haar eerste lustrum vierde, in welstand. Een auto met gewonden vertrekt van een veldhospitaal aan het Italiaanse front (Foto Transocean/Europapress) opgewekter toon dan het jongste jaarver- Besmettelijke ziekfen In de week van 13 tot en met 19 Augustus 1944 kwamen er in Zee land 12 (11) gevallen van besmette lijke ziekten voor, n.l. 6 diphterie: 2 te Tholen en 1 te Biervliet, Krab- bendijke, Oost- en West-Soubiirg en Ovezande; 4 malaria en 1 roodvonk te Middelburg en 1 febris typhoïdea te Arnemuiden. Met speciaal hiervoor Ingerichte lichtbakken worden op de houtzagerijen in West-Friesland, de gewaterde bomen uit het water gehaald om tot planken gezaagd te worden. Het lichten van een „gewaterde" boom. (Foto CJV J.JKuiper) AMSTERDAM, 5 Sept. roegen kende de huisvrouw de keukenkruiden en meer dan dat: zij waardeerde ze en paste ze toe, ieder gerecht had zijn eigen krui den. En niet alleen de huisvrouwen, ook de monniken, de kloosterlingen kenden de kruiden en hadden Krui dentuinen. En wanneer ge Hooft leest of Breero of Shakespeare, steeds zult ge de kruiden tegenkomen, want zij werden geregeld gebruikt, zij waren een deel van het leven. De kruiden zijn in onbruik geraakt. Mosterd, peper kerrie, ziedaar het kruidenareaal van de huisvrouw anno 1944, of eigenlijk niet eens. want zij moet voor peper en kerrie nog surrogaten nemen. En dat ter wijl een kruidenschat voor haar ge reed groeit, langs velden en in bos sen en' desgewenst in het eigen tuin tje, in een paar bloempotten zelfs. J. W. F. Werumeus Buning, jour nalist, dichter.begenadigd reiziger en vermaard kenner van wijnen en spijzen, voert sinds lang een strijd voor de erkenning van de kruiden in de keuken en hij heeft thans in samenwerking met de Plaatselijke Commissie inzake Huishoudelijke Voorlichting en Gezinsleiding en de Bijenkorf een groot offensief inge zet, dat de huisvrouw terug wil bren gen tot de voormoederlijke kruiden. Een alleraardigste tentoonstelling is als vrucht van deze samenwerking ontstaan, op de eerste étéage van het warenhuis. Ge ziet er de menig vuldige kruiden, die ons eigen land u biedt \en die ge zelf kunt kweken, ge ruikt er hoe zij gebruikt' kunnen worden en hoe goed. en ge kunt er worden voorgelicht, in theorie door talloze aardige versjes en plaatjes, in praktijk door hulpvaardige en des kundige dames Een tentoonstelling voor iedere huisvrouw van belang. Geopend tot medio October. Kinderaftrek Een werknemer woonde met een vrouw samen, waarmee hij niet wettig getrouwd was en waarbij hij twee kinderen had. Olt een vroeger huwelijk van deze vrouw waren vijf kinderen geboren, die eveneens aoor be lastingplichtige werden onder houden en opgevoed. Van belastingplichtige werd loonbelasting ingehouden als ongehuwde, terwjjl hem geen kinderaftrek voor genoemde kin deren werd verleend. Belastingplichtige had bezwaar bij den Inspecteur Ingebracht voor het niet verlenen van kin deraftrek. De Inspecteur wees deze verklaring op de volgende mot leven af: belastingplichtige bezat geen enkele wettelijke be voegdheid en heeft ook geen wettelijke opdracht gekregen, de kinderen van zijn concubine op te voeden. Verder heeft hij de kindereni niet alleen om wille van henzelf tot zich genomen, doch tezamen met de moeder, die wettelijk en van nature be last ls met de opvoeding van deze kinderen. De Raad van Beroep, welke deze zaak kreeg te behandelen, nadat de belastingplichtige bij haar ln beroep was gegaan, was echter van mening, dat dc be lastingplichtige wel degelijk recht had op kinderaftrek De Raad vond, ln tegenstelling met den inspecteur, de vraag, of een bepaald kind als pleegkind van den desbetreffenden werknemer kon worden beschouwd, niet van de rechtsverhouding van hen belden, doch van de feite lijke verhouding afhangen. In het onderhavige geval heelt net onderzoek naar de feitelijke verhouding uitgewezen, dat be lastingplichtige de zeven kinde ren van de vrouw waar hll mee samenleeft, als eigen kinderen onderhoudt en opvoedt en ook het voornemen heeft, dit te blij ven doen. De stroom van brieven over „Uit het oog. uit het hart" rijst al meer en meer. Vooral „de echte Hol landse griet", die er naar neigde „het" bij het voorlopig afscheid maar direct „af" te maken en die enigs- ziTis eens scheen met het Groninger spreekwoord veur dizze een frizze (voor deze een nieuwe) heeft de pen nen losgemaakt Volgens referendum heeft zij het verloren: zij is verre overstemd door anderen, die van deze nuchtere cn zakelijke levens- practijk r\iets wilden weten en die trouw bleven, blijven en zullen blijven. „Opzouten"? Niks. zeggen zij: „Wij kunnen wachten." Negen Lcidse meisjés" schrijven mij tegelijk zo, namen en adressen er bij. ..Ik heb vier ongetrouivde zoons zonder ver kering, schrijft een ouder. Hoe staat het er bij jullie bi)?° vroed ik. Wij wachten tot de jongens uit het bui tenland terugkomen en dan nemen wij er één. die zolang zoveel heeft moeten missen," zeiden zij. Adressen er bij. Al deze meisjes sturen naar de jongens in Duitsland de beste groeten' en bij hun brieven wordt het den lezer warm om het hart. Voorts zijn er veel practische levenslessen. De oorlog krijgt veelal de schuld. Als de oorlog er niet was, bleven veel van die meisjes, die zich nu „niet opzouten" evenmin trouw", schrijven velen. Het tijdelijk af scheid is een toetssteen. Begrip en vertrouwen zijn nodig," zegt een ander. En de mannen? „Je moet niet trouw blijven omdat een ander op je wachtdat is streling van eigen ijdel- hcid, je moet trouw blijven om jezelf. Je moet strijden. Alleen wat door strijd verkregen is, heeft waarde," zegt een ander.. Zo is de conclusie: hier hebben een heleboel trouw gewacht, tienduizen den verloofden en vrouwen. Die lie pen niet op straat te flirten, daarom vallen zij minder op dan de anderen. En als de jongens terug komen dan zijn cr nog duizenden goede adressen van meisjes ik heb ze die óók hebben geivacht. Genoeg voor een gelukkig slot van menige levens roman. TIJL SPORTNIEUWS Voetbalcompetitie is voorlopig stilgelegd DEN HAAG 5 Sept. Naar wij van het bestuur van de Nederlandse Voetbalbond vernemen, is de compe titie voorlopig stilgelegd. Ronde van Kampen KAMPEN, 4 Sept De ronde van Kampen, welke 'Zaterdas werd ge- houden leverde een goede overwin ning op van Theo Middelkamp, in de tijd van 2 uur 27 min. 39 sec. Tweede werd Gerrit Schulte. De overige uitslagen luiden: 3. A. Steen bakkers, 4. A. Voren,-5. J. Braspen- ninx, 6. B. Francken (België). 7. C. Pellcnaers, 8. B. Stellingerhout, 9. C. Joossen. KracHtsporfkampioenschappen van Noord Nederland AMSTERDAM. 3 Sept. De Am- sterd. Athletenclub DOK heeft de or ganisatie ter hand genomen van de krach tsportkamploenwedstrljden van N.-Ncderland. In het extra vedergewicht werden 25 partijen ln 6 ronden, ln het veder gewicht 27 partijen ln 7 ronden ver werkt. De totaal-uitslag luidt: Extra-vedergewlcht tot 57.5 kg. Kam pioen: G. de Vink (Slmson, Den Haag) 2 strafp.; 2. G. de Waard (Olympla. Utrecht) 3 strafp.; 3. J. P. Brekel- mans (Slmson. Den Haag) 5 strafp. Vedergewicht, tot 62.5 kg. Kampioen: J. B. v. Veltum (De Halter. Utrecht) 3 strafp.; 2. J. Vink (Olympla. Utrecht) 6 strafp.; 3. L. Renes (Olym pla. Utrecht) '6 strafp. De bonds-controleur de heer W. J. Leloux reikte de prijzen uit van deze eerste dag die dank zij het voortref felijke werk der technische comm. van de Ned. Krachtsportbond een vlot ver loop had Volgende week Zondag om 13 uur volgen de afd. lichtgewicht 2e klasse en de afd. extra veder en veder gewicht le klasse. Andersson won van Hagg STOCKHOLM, 5 Sept. Arne Andersson won in Malmö van Gun- der Hagg de 3000 meter in 8 min. 20,8 sec. Hagg noteerde 8 min. 22 4. L.F.C.-WEDSTRIJDEN. De oefen wedstrijden van LFC op het terrein aan de Haagweg tegen ploegen van UVS waren weinig aantrekkelijk, het geen veroorzaakt werd door grote on volledigheid. Van een goede kracht meting kon daardoor geèn sprake zijn. De uitslagen waren: LFC 1UVS 2 1—2. LFC 2—UVS 3 1—5, LFC 3— UVS 4 4—4. ASC ontving Blauw-Zwart en in een prettige en op goed peil staande wed strijd eindigde deze ontmoeting in een gelijk spel (3—3). Overeenkomstig mijn decreet Inzake de afkondiging van de uitzonderings toestand (nr. 15/44) kondig ik voor het bezette Nederlandse gehied de uitzonderingstoestand af. De bevolking moet orde en rust bewaren. Een ieder moet ln zijn be roep, zijn ambt of zijn bedrijf op de gewone wijze zijn arbeid verrichten en de op hem rustende taak ver vullen. Het vluchten, ook uit door strijd bedreigde gebieden, ls verboden. Alle bevelen van militaire instan ties en ran civiele bureau's der be zettende macht moeten zeer nauw keurig worden opgevolgd. Eigenmachtig handelen brengt eigen leven ln gevaar. Elk verzet tegen de bezettende macht wordt overeenkomstig de aan de troepen gegeven bevelen onmid dellijk en op energieke wijze met ge weld van wapenen gebroken. Elke poging zich met den vijand in te laten of de kracht var het Groot-Duitse Rijk cn zijn bondge noten te benadelen of de uitvoering van een militaire opdracht te verhin deren, ieder verzet, iedere verstoring van de openbare orde, iedere benade ling van het arbeidsproces cn ieder optreden, dat de voorziening in ge vaar brengt, wordt gestraft met de dood of zware vrijheidsstraffen. DEN HAAG, 4 September 1944. De Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse gebied. Art. 3 van het decreet van den Rijkscommissaris betreffend de uit zonderingstoestand <nr. 15/44) luidt: „Iedere rechter, ambtenaar of ander lid van het personeel van een gerecht, een andere overheidsinstantie, een openbare dienst of bedrijf, een open bare instelling, inrichting of bureau, alsmede van een niet-openbare instel ling of inrichting-of van een niet- openbaar bedrijf, waarin een belang rijke taak wordt vervuld, dan wel voor de oorlog belangrijke opdrachten moeten worden uitgevoerd, iedere arts en apotheker, iedere vroedvrouw en iedere dierenarts moeten de werk zaamheden, die hun beroep of hun dienstbetrekking medebrengen, vol gens de hiervoor geldende bepalingen, in het bijzonder, volgens de bijzon- Op grond van de op 4 September 1944 door den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse gebied in overeenstemming met den Wehr- machtbefehlshaber Nicderlande af gekondigde uitzonderingstoestand, wordt met onmiddcellijke inwerking treding de tijd, waarin men zich niet in de open lucht mag bevinden, voor dè duur van de uitzonderings toestand vastgesteld van 20 tot 4 uur. Samenscholingen van allerlei aard ln het bijzonder die welke een demonstratief karakter dragen, waar bij meer dan vijf personen bij elkaar staan, worde.i door weermacht, ff en politie beschoten. Weermacht, ff en politie schieten verder op leder, die in de verboden tijd niet direct op de eerste aanroep blijft staan. Den Haag, 4 Sept, 1944. De höhere (f- und Polizeiführer Nordwest (get.) RAUTER ff-Obergruppenführer und General der Pollzei. dere beschikkingen van de «bezettende macht, verder uitoefenen en, indien deze door overmacht zijn onderbro ken. dezelve terstond na opheffing van de belemmeringen hei-vatten. Hij. die hieraan niet voldoet, wordt gestraft met de dood." en op art. 6. hetwelk luidt: ..Alle Nederlandse overheidsinstan ties. diensten, instellingen, bureau's, inrichtingen cn bedrijven al dan niet van openbaar karakter voeren de aanwijzingen uit, die door militaire instanties of door militaire comman danten rechtstreeks aan hen worden gegeven. Dit geldt ook voor artsen, apothekers, vroedvrouwen en dieren artsen." Verder wordt er de aandacht op gevestigd, dat in art. 2 de doodstraf wordt bedreigd tegen iedere benade ling van het arbeidsproces, waaronder o.m. te verstaan is het willekeurig wegblijvefa uit kantoor, werkplaats of fabriek. Het aantel inwoners van de ge meente Naaldwijk, waartoe ook de dorpen en buurten Honselersdljk, Miardijk, Mariendljk. gedeelten van Kwintsheul en Westerlee en nog wat polders behoren, is ongeveer 15.000. Een stad is het dus niet! Maar een mooi dorp is het wel. Er is een alleraardigst dorpsplein in Naaldwijk, met een mooie, decoratieve pomp, enige oude gevels en het aar dige raadhuis uit 1632, dat tien jaar geleden geheel gerestaureerd werd en thans een prachtig hoekje dorps- schoon vormt. En er ls een zeldzaam mooie kerk, gebouwd in de dertiende eeuw, zuivere gothlek nog, met vooral de toren zeer gaaf bewaard. De kerk is later afgebrand, ln 1472, en daarna weer opgebouwd, maareveneens tien jaar geleden, weer gerestaureerd, zo dat ook hier%de oude toestand is weer gekeerd. En dan is er een alleraar- digstrliof je, het Oude-Mannenhuis, dat gesticht is door de heren van Naelt- wijck, die eenmaal zeer machtige Hol landse edelen waren en in 1627 nieuw gebouwd is door Frederik Hendrik, die, behalve prins van Oranje, ook heer van Naaldwijk was. Het hofje, dat ook al in 1933 gerestaürecrd is, is thans gemeentemuseum. Oud en nieuw Maar laten we "niet het nieuwe ver geten voor het oude! Er ls in Naald wijk een zeer mooi, modem gebouw, waar uitstekend werk verricht wordt ln het belang van onze tuinbouw. Dat is de Proeftuin Zuidhollands Glasdis trict, waar een aantel biologen iedere dag weer in touw zijn om de" oorzaken van plantenziekten op te sporen, be strijdingswijzen te vinden, betere pro ductiemethoden te beproeven, kasver- beteringen te proberen enz. Die proef tuin, die ook al tot in het buitenland vermaard is door de vele opmerkelijke vindingen die er gedaan zijn, behoort tot ae belangrijkste instellingen van Naaldwijk. Oude kerken z^n er meer ln het Westland! Daar is die van Schiplui den, het mooie dorp dat zo prach tig langs de brede vaart gelegen is. Een kerk uit de zeventiende eeuw, later erg verknoeid maar toch door zijn ligging in het schilderachtige dorp nog steeds belangrijk. Daar is de kerk van Loosduinen, waar kerk en toren overblijfselen zijn van een abdij, een klooster dus, dat door graaf Floris IV van Holland in 1231 werd gesticht. Het schip is verknoeid, maar de toren is nog prachtig, opgetrokken uit grote bak stenen moppen, voorzien van zware steunberen en met drie geledingen. Aan deze kerk ls een merk waardige legende verbonden. Men zegt, dat eenmaal op Goede Vrijdag gravin Margaretha van Rennenberg verlost ls in Loos duinen van 365 kinderen ineens, en dat die allemaal tegelijk ge doopt werden in één doopvont. Nu is die geschiedenis al vijf eeuwen geleden gebeurd en wat zo lang geleden is, geloof Je zo gauw( niet, maar hier ls toch een goedé grond van waarheid in. Immers, volgens het oude ver haal werd Margaretha op Goede Vrijdag verlost van „zoveel kin deren als er dagen ln het jaar zijn." Maar Goede Vrijdag is twee dagen voor Pasen en ln de middeleeuwen begon het nieuwe jaar met Pasep, zodat de oplos sing waarschijnlijk is d$t zij ver lost werd van zoveel klndqren als er op die dag nog dagen in het Jaar waren, dus van twee. Margaretha kreeg een tweeling. En het volk maakte er 365 van. Als Je nog e ens een heel mooi dorpssilhouet wilt zien, moet Je in de richting van De Lier trekken, liefst uit Delft vandaan en dan niet over de hoofdweg maar via achter- afpaadjes die vaak door prachtige, ongerepte stukken polderland voe ren, zodat je veel meer moois ziet in het Westland dan Je ooit voor moge-, lijk zou hebben gehouden. Die toren van De, Lier is een reus, een stenen reus van formidabele afmetingen, dik en zwaar en zeer sterk verzakt, zodat Je, als je eronder staat, het gevoel hebt dat het bouwwerk ieder ogenblik op je neer kan storten. Toren en kerk dateren uit de vijf tiende eeuw, zijn in 1572 afgebrand en in 1658 herbouwd. We gaan weer verder en het vol gende dorp ls Monster, met het een maal zo schamele vissersdorp Ter- heyden, dat in latere Jaren helemaal herbouwd is. Monster heeft, ook ai een zeer grote kerk uit pl.m. 1500 met een ongewoon forse toren, een prach tig baken als je fietst door het West land en ^en beetje aan het verdwa len bent. Een cultuursteppe? En nu we toch in Monster zijn; even een paar woorden over natuur schoon in het Westland Ze zéggen: een cultuursteppe, een glasland. Maar tussen Monster en Loosduinen zijn aan de binnenduinrand nog een hele rits landgoederen, die er al eeuwen liggen en die altijd zeer de moeite waard zijn geweest, zoals Ockenburgh, dat al in de twaalfde eeuw een rid dergoed was. Ockenrode. dat er later van af gesplitst is. en de tegenwoor dige waterleidingduinen van Mon ster. Daar leeft het van de vogels, daar had je oude bossen, had je, ja. want de oorlog heeft ook hier zijn stempel gedrukt, helaas En tussen al die dorpen, en er om heen. en overal, ln deze tuin van Holland, steeds weer kwekerijen, waar de tomaten gloeien ln de wa renhuizen, waar vrouwen en meisjes bezig zijn met het krenten van de druiven, waar ieder hoekje grond practisch ieder deel van het Jaar wordt benut ln een voortdurende op eenvolging van gewassen, een opeen volging die alleen gehandhaafd kan worden bij een voortdurende bemes ting. die deze zavelgronden op het vruchtbare peil houdt. Ende ma nier waarop de gewassen elkaar af' wisselen, is belangrijk, om te voor komen datgene wat de tuinder boven alles vreest: vermoeidheid van de grond. Een cultuursteppe. Zeker, het is al les in gebruik. Maar toch. wie met open oog door dit Westland trekt, wie zijn genoegen beleeft aan de fel- kleurlge lading der groentenschuiten die door de vaarten naar de velling varen, wie het molensilhouet bewon dert ln de vele wateringen en de achtera/weggetjes te vinden weet die door deze tuin voeren, kan in het Westlaqd veel schoons vinden. GESLAAGD. Voor het volledig accountantsdiploma van de Ned. Broederschap van Accountants slaag de te Den Haag de heer E. Kooreman, "alhier. Dc verduistering hegint heden om 20.15 en eindigt om 7 uur. Maan onder 10.07, op 21,59 uur. 9 Sept L.K., 17 Sept. N.M.. 25 Sept. E K.. 2 October V.M. Het debuterend driemanschap van .,D in Rotterdam zijn eerste voorstellin V.Ln. r.: Guus O ster, Ank van e Nieuwe Rotterdamse Cqmedie" gaf g met Broedelet's „Comedlespelen". der Moer en Cruys Voorbergh. (Foto Schimmelpenningh) Zoekt u bi) luchtalarm dek king? Voor Lichtingsactie hoofdinépeo- tie luchtbescherming

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1