HET DAGBLAD Achter de tank-spitsen duurt de strijd voort VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Strijd verplaatst zich naar Somme en Maas Troosteloze tocht over eiland onder water Bij Le Havie, Compiègne en de Aisne nog kaarden van verzet Havengebrek bij den vijand Artillerie-duel over Kanaal Bulgarars kabinet afgetreden Duits weermachtsbericht Noordelijke Sowjet-offensief is tkans opgevangen Verdun en Am:°ns zijn ontruimd Nederland zomer '44 Met „Vreugde en Arbeid" op tournee (I) Ontspanning voor arbeiders 34 doden en 27 zwaargewonden I I I I hebben en dat de Amerikaai BERLIJN, 2 Sept, In verband met het verloop van de strijd in Frankrijk spreektmen in Berlijnse militaiue kringen van een crisis, waaraan men echter' terstond toe voegt. dat deze niet in een paniek zal ontaarden. Men erkent* dat de overmacht der geallieerden, in de eerste plaats in de lucht, daarnaast echter ook op het stuk van tanks en artillerie, en niet in de laatste plaats ook wat het aantal beschikbare di visies betreft, de Duitse legerleiding voor moeilijke problemen stelt. De geallieerden hebben het in de hand. dank zij hun overmacht, het zwaartepunt hunner aanvallen naar believen te wijzigen. De Duitse leger leiding. zo verklaart men in mili taire kringen alhier, heeft met dit geallieerde overwicht rekening te houden en voert dienovereenkomstig de verdediging. Zij distancieert zich van den tegen stander. teneinde haar troepen te sparen, en deze maar naar achteren te kunnen concentreren in een hecht verdedigingsfront. Men is ervan over tuigd. een plaats te zullen vinden, waar de teruggetrokken troepen, eventueel met reserves aangevuld, tegen de geallieerde stormloop stand kunnen houden. Blijvend verzet Op 31 Aug. is de kracht der vijande lijke aanvallen verder toegenomen. De Britten.en Amerikanen trachten ook tot de prijs van zware verliezen de bewegingsoorlog te handhaven. Zij schuiven hun pantserwiggen tus sen de Kanaalkust.en de Maas in al gemeen noordoostelijke en oostelijke richting op. Waar zij tegenstand ont moeten. proberen zij die door zware bombardementen en onverpoosde tankaanvallen te breken. Merendeels echter rijden de vijan delijke tanks om de eilanden van verzet heen en trachten deze door overvleugeling uit te schakelen. "En kele vijandelijke pantsergroepen heb: ben op deze wijze in de richting vari Somme en Maas belangrijke terrein winsten kunnen behalen. In de rug en de flank van deze vooruit-gedron gen spitsen duurt echter de verbe ten afweerstrijd tegen de over een breed front volgende vijandelijke in fanterie voort. Zo is het in het gebied van de be- neden-Seine, waar onze troepen bij Le.Havre een bruggenhoofd gevormd hadden, in de bosse'n ten zuiden van Compiègne. in de sector van de Aisne. De Engelsen en Amerikanen m'oeten daarbij elke kilometer terrein met zware verliezen bqtalen Een bewijs daarvoor is een tele gram. dat de opperbevelhebber van de - invasietroepen, generaal Eisen hower. gezonden heeft aan den chef van de Amerikaanse legerverzorgings- dienst. Hij verklaarde dat zijn troe pen thans 150.000 ton munitie per maand en dagelijks op zijn minst 90 tanks als vervanging voor de verliezen Grote branden in Dover BERLIJN. 2 Sept. Zware Duitse batterijen van de marine, die reeds in dc nacht van 31 Augustus op 1 September gedurende twee uren de Zuid Engelse havensteden Ramsgatc; Folkestone, Deal en Dover hadden beschoten, hebben in dc nacht van 1 op 2 September opnieuw hel vuur op Engelse havens geopend. Er wer den in Dover grote branden waarge nomen. lil antwoord op het beschieten van een Duits convooi door vijandelijke kustbatterijen, hebben de Duitse ma- rincbatterijen de Engelse artillerie stellingen bij St. Margrct bestookt. Er ontwikkelde zich een heftig duel over het Kanaal. In dc Britse bat terij konden treffers worden waarge nomen en verscheidene vijandelijke stukken geschut werden uitgescha keld. BELGRADO, 2 Sept. Dr Bul gaarse minister-president Bagrianow heeft gisteren over radio-Sofia het aftreden van zijn kabinet bekend ge maakt. Bagrianow zcidc, dat hij tol aan dc vorming van een nieuwe re gering belast is met dc leiding der staatszaken. In de Bulgaarse hoofdstad zijn de zer dagen communistische straatbe togingen ontstaan die het ingrijpen van de politie nodig maakten. Er werden arrestaties verricht. Finse Rijksdag vervroegd bijeen geroepen HELSINKI 2 September. Dc Finse Rijksdag, welks eerstvolgende gewone zitting op Dinsdag was vast gesteld, is volgens een bericht van het Finse, telegraafagc-ntschap. heden, Zaterdag, om 18 uur voor een Luiten gewone zitting bijeengeroepen. De nieuwe Hongaarse regering lïceft telegrammen gezonden aan den -Fülirer, den Duce en den Japansen premier. Tien Amerikaansevliegtuigen hebben Formosa gebombardeerd. Vier er van werden door de Japanse lucht afweer neergehaald. De schade ls ge ring - Jean Verger, 'een vertegenwoor diger van de ..voorlopige Franse rege ring". heeft ln Bern dc leiding van de Franse, ambassade overgenomen van den vertegenwoordiger van Vlchy. De oud-president van Finland, Ryti, is benoemd tot president van de Bank van Finland. In Iran ls een nieuw kabinet ge vormd onder leiding van den afgetre den premier Mohammed Saed, 'Koning George van Griekenland ls ln Londen aangekomen om met Churchill en Eden te praten over de crisis ln zijn kabinet De Argentijnse generaal Rawson. die na de revolutie van verleden Jaar één dag staatspresident ls geweest, ls veroordeeld tot acht dagen hulsftrrest wegens het. leiden van een demonstra tie tegen de regering. nodig hebben en dat de Amerikaanse formaties bommenwerpers tot dusver aanzienlijk meer dan 3200 vliegtuigen verloren hebben, waarvan bij de strijd om Parijs alleen 225, Op grond van deze cijfers verlangt Eisenhowei ver sterking van de aanvoer Havens nodig Om dit mogelijk te .maken, heelt de vijand echter haven? nodig. Cher bourg is niet gereed en met het oog op de najaarsstormen nier betrouw baar. Brest. Lorient. SI Nazaire zijn in Duitse handen. De Engelsen en Amerikanen hebben hun materiaal tot dusver op het open strand aan land moeten brengen. Het wisselval lige najaarsweer zal echter het lossen op het strand sterk belemmeren. Het tijdstip is gekomen, waarop zonder havens de vereiste aanvoer voor de vijandelijke-troepen niet meer kan worden tot stand gebracht. Om deze redenen wint de strijd om de havens steeds meer aan betekenis. Nieuwe Canadese regering MADRID. 2 Sept. Te Quebec is onder voorzitterschap vai\ den leider der partij van de Nationale Unie, Maurice Duplcssis. een nieuwe rege ling gevormd. De. partij der Natio nale Ünie heeft bij de onlangs ge houden verkiezingen de meerderheid behaald tegenover de coalitie van de Labourpartij en de liberalen. Nieuwe pauselijke encycliek BERLIJN. 2 Sept. - Paus Pi us XII heeft een encycliek uitgevaardigd. Deze encycliek bevat een zeer drin gende uitnodiging tot de schismatieke kerken van het oosten, terug te ke ren tot de eenheid met Rome. Generaal Giraud bij aanslég gewond STOCKHOLM. 2 Sept. Generaal Giraud ls enige dagen geleden bij een aanslag op zijleven gewond. Le aan slag werd gepleegd ln Mostogamen bij Oran, waar Giraud sedert hij met pen sioen ls gegaan, verblijf houdt. Giraud werd toen hij naar huis terugkeerde" door een Sencgalccs, die op schildwacht stond voor zijn villa, beschoten. Een kogel doorboorde belde wangen en sloeg enige tanden uit de mond. Aardappelschillen voor het vee DEN HAAG. 2 Sept. Tengevolge van het feit. dat gedurende enige tijd de aardappelen konden worden ge schrapt en hét aardappelrantsoen tijdelijk verlaagd was kwamen in de laatste maanden weinig aardappel schillen beschikbaar en hebben de ophalers van levensmiddelenafvallen in vele gevallen hun wijken minder intensief bewerkt. Daar de veevoeder- positie in de omgeving van de grote steden-r.iet gunstig Ls, zal de vraag naar aardappelschillen van de 2ijde van de veehouders in de naaste toe komst groot zijn. Het is daarom gewenst, dat het pu bliek zoveel mogelijk aardappel schillen cn andere levensmiddelenaf vallen, zoals kliek, broodresten cn groeritehafvallen, aan de wijkophalers ter beschikking stelt. Hjermede wordt een groot Nederlands belang gediend. De ingezamelde levensmiddelenafval len worden n.l. uitsluitend beschik baar gesteld aan veehouders in de omgeving van de grote steden. In 1943 kwamen in de vijftig be langrijkste gemeenten met in totaal 4.500.000 inwoners (de helft van de Nederlandse bevolking) per week ge middeld 4.000 ton levensmiddelenaf vallen beschikbaar, zodat aan 40.000 melkkoeien een gemiddelde wekelijk se toewijzing van 100 kg kon worden verstrekt.. Er mag dus niets ver loren gaan. De ophalers van levensmiddelen- afvallen zijn thans opgeroepen om hun wijken met ingang van Maan dag 4 September weer intensief te gaan bewerken. Hun taak wordt ver licht, wanneer zij op de medewer king van het publiek kunnen reke nen. Het is niet gewenst, dat de huisvrouwen afvallen van uien en prei aan de ophalers afgeven. Deze groentenafvallen vormen geen ge schikt veevoeder en kunnen, even als koffiesurrogaat en surrogaat- theebladen, gevoeglijk in de vuilnis emmers worden gedeponeerd. Ie JAARGANG No. 206 ID ZATERDAG 2 SEPTEMBER 1944 Uitgave: N.Y. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Tel. 24996 - Postgiro 184120 - Abonnementsprijs 21 ct. per week of ƒ2.73 per kwartaal. Losse nummers 5 ct. Een beeld van de strijd in het Letlandse plaatsje Mitau. Dc Soiojet- Russisclie artillerie heeft hele woonwijken vernield De Duitse grenadiers trekken verder. (ffPK foto Riihrmónd Atl.-H.) Peulvruchtensmokkelzaalc voor den rechter Tegen hoofdverdachte drie jaar en hoge geldboete geëist AMSTERDAM, 2 Sept. Voor de derde maal heeft de Economische Rechter, mr. Meyr, de zitting geleid van de zo langzamerhand berucht geworden peulvruchtensmokkel naar Duitsland. Thans stond de hoofdverdachte terecht, de 38-jarige A. Veysteyn, uit Arnhem. Deze man is een der grootste zwartehandelaren van Ne derland. die in het laatste jaar on geveer 45 wagons meubelen en levensmiddelen clandestien naar Duitsland heeft geëxporteerd. Hij „verdiende-" geld als water. De eer ste vier maanden van dit jaar be droeg zijn winst 110.000.—. De eis van mr. Bakhoven tegen dezen parasiet van ons volk luidt drie jaar gevangenisstraf en een geldboete van 100.000 of zes maanden. De zitting duurt voort. Nieuwe burgemeesters DEN HAAG. 1 Sept. De General- kommissar filr Verwaltung unci Justiz heeft benoemd: den referendaris K. Mielart. waarnemend burgemeester van Leerdam, tot burgemeester van deze gemeente: den heer P G C. Stuiver, waarnemend burgemeester van Berkel en Rodenrijs tot burgemeester dezer gemeente: den heer W A. Seharwaech- ter, waarnemend 'burgemeester van Benthuizen en Moerkapelle, tot burge meester dezer gemeenten; den heer A. J. de Vos te Halsteren Lot burgemees ter van Raamsdonk: den heer P. H. Nauth te Brummen tot burgemeester van Ubach over Worms; den heer J J H. Lamerlchs te Bcrgh en Terblijt tot burgemeester dezer gemeente; den heer G. H. Schoonhagen te Wittem tot burgemeester van Kessel; den heer F. M. P. C de Boer waarnemend burge meester van Amerongen en Leersum. tot burgemeester deze gemeenten; den burgemeester van Karstens, J de Graaf, gelijktijdig tot burgemeester van Middélstum cn den gemeente ambtenaar H. Kamps, te Groninger- tot burgemeester van Biervliet. HOOFDKWARTIER VAN DEN FijHRER, 1 Sept, He£ opperbevel van de weermacht maakt bekend: In Noord-Frankrijk zijn onze troe pen onder sterke vijandelijke druk verder naar het noordoosten in de richting van de Somme teruggegaan. Na harde strijd stelde de vijand zich in het bezit van Amiens en drong van daar verder, haar'het. noordoosten en noorden door Tegenaanvallen wor den ondernomen. Ook uit het gebied Laon-Rethel duurt de sterke vijandelijke druk daar het noorden voort In de opmars uit het gebied Cha- lons-sur-Mame en naar het oosteü heeft de vijand het zuidelijke deel van de Argonnen doorstoten en is hij over een breed front naar de Maas opgerukt. Bijzonder, hevig waren de gevechten in het gebied van Verdun, dat ln de middaguicëftr"3obr'ó'ffz®Tföe- pén werd ontruimd. Het strijdgebied van Brest ligt. nadat de eerste vijandelijke grote aanval was mislukt, onder perma- nente zware vijandelijke beschieting, i Hernieuwde aanvallen op onze stel- lingen in het voorterrein mislukten. Bijzonder verbitterd waren de ge vechten op het schiereiland Armo- rique. De onder bevel van den eersten luitenant der marine-artillerie van de reserve Seuss voorbeeldig vech tende bezetting der marinebatterij Cécembre blijft, ondanks bijna onaf gebroken beschieting, waaraan ook een slagschip deelneemt, 'de toegang tot de haver, van St. Malo versper ren. In het Rhónedal duren de zware af weel-gevechten van onze troepen in het gebied van-Valence voort. In België en Noord-Frankrijk wer den in de tijd van 10 tot 20 Augus tus 1950 terroristen in de strijd ver nietigd. Het vergeldingsvuur op Londen duurt voort. Aan de Adriatische kust moesten onze troepen de gehele dag aan zeer sterke, vijandelijke aanvallen het hoofd bieden, waarvan de kracht steeds meer toenam. Tijdens de ver bitterde gevechten kon de vijand weliswaar op enkele plaatsen onbff» langrijke penetraties in ons front tot stand brengen, de beoogde doorbraak kon hij evenwel niet forceren. De plaatselijke penetra tieplekten wer den afgegrendeld, 51 tahks werden stukgeschoten, - Aan het oostelijk front is hel thans gelukt het bolsjewistische zomcrof- fensicf voor een aaneengesloten front tussen de oostelijke Karpaf- then en dc Finse Golf op te vangen. Ook de laatste dagen zijn alle po gingen van den vijand zich door krachtige aanvallen nieuwe vrijheid van beweging te verschaffen, mislukt door de taailieid van onze Infanterie en door succesvolle tegenaanvallen van onze pantserformatics. Hierbij werden meer dan 4200 vijandelijke tanks en rond 5000 stukken geschut vernietigd, alsmede meer dan 13.C00 gevangenen gemaakt. Aan de Zuidelijke en Oostelijke Karpathen hebben Duitse en Hon gaarse formaties gisteren talrijke, ten dele door tanks ondersteunde aanvallen van de bolsjewisten uiteen geslagen. In het bruggenhoofd van de Weichsel ten westen van Baranöw zijn onze troepen tijdens de aanval diep de vijandelijke stellingen bin nengedrongen. Ten westen van Anr.a- pol werd een Sowjetrussisch brug genhoofd óp de westelijke oever van de Weichsel vernietigd. De daar op gestelde 106e bolsjewistische divisie infanterie werd bij deze gevechten volkomen vernietigd. Ten noordoosten van Warschau alsmede tussen. Boeg en Narew zijn nieuwö door tanks en slagvliegers ondersteunde aanvallen der bolsje wisten in harde gevechten ineenge stort. In Estland hebben onze grenadiers een vijandelijke gevechtsgroep in verbitterde bosgevechten ten noord westen van Dorpat over de Embach naar het zuiden teruggeworpen. In luchtgevechten en door lucht doelartillerie van de luchtmacht hebben de Sowjets gisteren aan het oostelijk front 56 vliegtuigen verlo ren. Luitenant Schall, vliegtuigbe stuurder in een eskader jagers, heeft gisteren 13 bolsjewistische vliegtui gen neergeschoten en heeft daar mede het aantal van zijn ln de lucht behaalde overwinningen tot 106 ver hoogd. Tn de strijd legen de Bnls-Ameri- kaanse ravitaillermgsvloot hebben de Duitse marine en luchtmacht in de maand Augustus 45 vracht- en trans portschepen met een gezamenlijke inhoud van 262.500 brt. tot zinken gebracht 28 andere schepen met oen geza menlijke inhoud van 226.00 brt. wer den door torpedo en bomtrcffers ten dele zwaar beschadigd. Dc ondergang van een groot., deel dezer schepen moet waarschijnlijk geacht worden. Aan vijandelijke oorlogsschepen werden 1 hulpvliegkampschip. 2 krui sers, 23 torpedojagers. 2 corvetten, 2 duikboteh, 13~ torpedomotorboten. 1 motorkanonneerboot en 11 beveili gingsvaartuigen. tot zinken* gebracht en 2 slagschepen. 5 zware en lichte kruisers. 14 torpedojagers. 1 corvet, 3 torpedobcien en 6 torpedomotorboten beschadigd. N In de afgelopen nacht wierpen af zonderlijke vijandelijke vliegtuigen bommen op plaaispn in Noordwest en "West-Duiisiand. In aanvulling op het weermnchts- bericht van Vrijdag wordt het yolgende medegedeeld In dc zware af weer ge vechten tussen Boeg cn Narcw heeft zich de derde brigade cavalleiie door onvermoeide aanvalskracht cn felheid ln de afweer onderschelden. Aan het hoofd van deze brigade heeft de 28-jarlge briga decommandant luitenant-kolonel Frei- herr von Böseiagcr. die reeds begin 1942 met het eikenloof bij het ridder kruis werd onderschelden, 'de helden dood gevonden, Zijn ln dezelfde front sector strijdende broer, dc ridderkruis drager majoor Frelherr von. Böselager heeft zich opnieuw door de hoogste dapperheid onderscheiden Id de grote bocht van de Weichsel heeft zich de scormgeschutbrlgade 210 ouder bevel van kapitein Nebel voor treffelijk geweerd. Keuring weersportkampen .Elke- maand opnieuw brengt een aantal Nederlandse jongens van 16 tot 18 jaar een bezoek aan een der wcerspó.\kampen in Duitsland. Voor het volgende kamp zijn de keuringen vastgesteld op Maandag 4 September van 9 tot 14 uur in gebouw Amicitia, Westeinde 15 ie Den Haag. Een ieder, die voor deelneming aan het volgende \v eersportkamp in aan merking wenst te komen, dient zich op deze keurihg te melden. Reiskos ten worden ia' Den Haag vergoed. De aandacht wordt er op gevestigd, dat alleen de jongens in aanmerking komen, die tc. nu toe nog niet aan een weersporlkamp hebben deelge nomen. Voorlegging tekstcontracten DEN HAAC2 Sept Het Lctte- rengilde van de Nederlandse Kul tuurkamer maakt bekend: Ter be scherming van de positie van den auteur wordt -mei ingang van 1 Sep tember 1944 oepaald. dat voor boe ken, waarvan de auteur aanmel- dingsplichtig is bij het Letterengilde. de aanvrage urn papiertoewijzing bij het departement van V. en K. niet in behandeling zal worden genomen, tenzij voordien een schriftelijke over eenkomst tus&en auteur en uitgever betreffende bet. te verschijnen boek aan het Letterengilde is voorgelegd. N.V. v.h. fa. S. J. Tempel en de epiloog rhumpunex-drama De N.V. v.h. firma S. J. Tempel te Stadskanaal stelt er grote prijs op mede te delen, dat zij met de bras partijen, zwarte handel en eventueel andere onoirbare praktijken, zoals die in ons artikel over de epiloog van het rhumpunex-drama zijn gesigna leerd, niets tr maken heeft. De tegenwoordige directeur, de heer Jacob Wessellng, oud-firmant van de ..Noordster", heeft. zo deelde ons de 'procuratiehouder van de N.V. mede. in de aandeelhoudersvergadering van November 1943 het ontslag van den heer J. B. Tempel voorgedragen, welk ontslag verleend is. De N.V. v.h. firma S. J. Tempel speelde dus in deze epiloog inderdaad geen rol. Niéuwe dir.-generaal varv Philips DEN HAAG. 1 Sept. Mr. Th. Bodde, advocaat en procureur te Den Haag. is benoemd tot directeur-gene raal der Philipsfabrieken. DEN HAAG, 1 Sept. Het post verkeer met Turkije, Spanje én Por tugal is verbroken. Pos'tzendingen naar deze landen worden niet meer aangenomen en. zo ze reeds onderweg zijn, aan den afzender teruggezonden. Wie later de geschiedenis zal wil len schrijven van deze tijden zal boek cn krant en tijdschrift grijpen en geuagen van ondraaglijke politieke en militaire spanningen. Zo als die ook bestonden, op dat ogenblik, voor de mensen die dó. ar- over schreven Maar er is ook een ander gezicht van Nederland. En Zondag wendde dat gezicht zich naar dc zon cn langs de Maas en dc Am stellungs het Spaarnt en de Vecht, langs dc IJsel en dc A langs ae Lek, de Waal. de Rijnlangs de meren cn dc vaar ten van heel on* land lagen duizen den. tienduizenden naakte mensen te zonnebaden Als kokosnoot-grotp dobbers dreven de hoofden van hon derdduizenden zwemmers op het water, dat tot voor enkele jaren over al verboden was{ maar dat thans vrijelijk benut kon worden. Of die vrijheid niet hier o% daar te ruim werd genomen en of Jiiet enkelen, te lui om naar buiten te trekken, zelfs in het stadshart in het drabbig nat van de riolen doken en zich de kans op besmetting en ziekte op dc hals haalden, is een vraag, maar een feit is dat de Nederlandse politic 1944 overal veel verstandiger was dan enkele jaren geleden en vlak buiten de grote steden enorme opcnluchtbaden toelietdie op deze Zondag milliarden zonnevitaminen hebben doen doordringen in de bruingebrande lijven van honderd duizenden gezonde Nederlanders. Ge zondheid zonder bon! De zwartgehcndschocnde hand, die altijd haar schaduw over ons volk strekte en die tenauwernood toeliet, dater zwembaden in ons land kwamen, is weggevaagd als een wolk voor de zon. Én bij allspanningen, die er zwart-op-wit. soms zo zwart en ellen dig lijken uit te zien, moet dankbaar erkend worden, dat de Nederlander van, Augustus 1944 twintig van de vierentwintig uur zich niet bezig houdt met oorlog en met haat cn twist en tweedracht meest nog met dc bik-bilc en ..hoe ik daar nog wat van opscharrel" en dat hij deze zonnezondag zelfs die vier uur oorlogsgedachten vergat in het stra lende licht en slechts genoot van dc pure vrijheid, zijn lichaam te laten koesteren door zon, wind cn water, overal waar dat vroeger niet mocht. Het leven leeft Het trekt zich niets aan van de bewustzijnsverengingen, die bewerkt worden in de arme hoof den. die zich breken over vreemde landen en wereldpolitiek. Pro ligt naast anti. anti ligt naast pro en in hun blotica is geen verschil cn er is vrede in hun harten, ook al snort in de verte een vliegmachine en rom melt een ontploffing. Deze vrede, deze vriendschap in de uniform vhn Adam... dat was Neder land 'zomer, 1944. Ook als het vol gende Zondag slecht weer mocht 'zijn. TIJL Volgende weekvoortzetting vent „Uit het oog, uit het hart". De trouwe meisjes zijn aan de winnende hand. Waarschijnlijk laatste bon voor petroleum kookdoeleinden DEN HAAG. 2 Sept. Van 3 tot en met 30 September 1944 geeft elk der bonnen 31 van de bonkaart u409 voor kookdoeleinden recht op het kopen van 1 liter petroleum. De ver bruikers dienen er rekening mee. te houden, dat zeer waarschijnlijk na 30 September 1944 geen petroleum voor kookdoeleinden meer zal kun nen worden verstrekt. Getracht zal worden dengenen, die in het bpzit zijn van een petroleumkookkaart u409. begin October een hoeveelheid kolen voor kookdoeleinden tér be schikking te stellen. Dienaangaande zal eventueel een nadere publicatie volgen. (Van onzen specialen verslaggever) DUINDORP, 2 Septembe Toen het zaad in de toebereide akkers lag te wachten op de warme lentezon, kregen de boeren van het eiland aanzegging, aat zij het heem hunner vaderen moes ten verlaten. Enige dagen achter een was het.ongekend druk op de landwegen én op de dijken. Boe ren. dorpers en stedelingen ver trokken met wat zij aan have konden meevoeren naar onbeken de bestemming. Toen de laatste boot was ver trokken. gingen sluizen en dui kers open. Om het land te be- schermep tegen den vijand van morgen, werd vruchtbare grond prijsgegeven aan den vijand van eeuwen her. Het zilte water over stroomde gemet na gehiet. land wegen werden overspoeld en wel dra reikte het water binnen de dijken tot aan de hoge grbnden achter de duinen. Het zout ontnam dc bodem zijn vruchtbaarheid. De perelaars gaven hun laatste levenssappen aan blad en bloesem. Thans staan zij dor en doods. met. kale takken, die hier en daar nog een poging tot vruchtzet ting vertonen. Herfst-tij in het heetst van Augustus! Een in allerijl aangebrachte bekis ting houdt de laatste verbindings wegen droog. Zij voeren door verlaten dorpskernen, die rondom in het water liggen. Heggen, ligusters en coniferen staan er roestig bruin in het stin kende, drabbige water. Op net kerk plein woekert het onkruid: brand netels en wilde zuring tieren er welig op het plaveisel. Meeuwen en stern tjes vertegenwoordigen het hogere leven. Merels, lijsters en boerenzwa luwen vinden in deze verlaten oorden geen voedsel meer Hef onkruid legt het af Hier en daar rijst nog akkerland boven het water uit. Het laatste werk van den landman is te herkennen aan verregende voren. Maar in de verzilte bodem kon het zaaigoed niet ontkiemen. Het zout heeft zelfs het onkruid tegengehouden Op een vrachtauto van de O.T trekt een gezelschap ar listen van ..Vreugde en Arbeid" door dit troos teloze inundatiegebied. Het is een verre en moeilijke reis. Ver en moei lijk, Maar in het duindorp, achfer de versterkte kust. zien enige honder den landgenoten al dagenlang uit naar de komst van dit gezelschap. Werkers uit alle oorden van het land arbeiden daar weken en maanden aan de versterking van de Atlanti sche wal. Zij wonen in barakken, die zijn saamgegroest tot kampen. Zij leven en werken ver van huis. afge sloten van wat men „de bewoonde wereld" pleegt te noemen. Naar enige culturele ontspanning wordt reikhal zend uitgezien en d&fcrom getroosten de hrtisien vJUT „Vreugde* eü Ar beid" zich gaarne de moeite en de inspanning van déze avontuurlijke reis. Gisteravond hebben zij den piaüist en den goochelaar aan de overwal moeten achterlaten. Er ontbrak een kleinigheid aan hun papieren en dc bewakers van het inundatiegebied zijn onverbiddelijk. Maar vanochtend was het gezel schap weer compleet! Ontruimde stad De pianist en de goochelaar heb ben een barre tocht achter de rug. Gaat u na een bomaanval op UW' woonplaats-öok uw eigen huis "van onder tot boven controle ren, ook al lijkt het, dal het niet getroffen is? (Voorlichtingsactie hoofdin spectie luchtbescherming leids nieuws Films van deze week In het Leidse filmprogramma van deze week kondigt het Casino-theater de reprise aan van „de Gouden Stad", de voortreffelijk dramatische Veit Harlan kleurenfilm, waarin Christine Söderbaum de hoofdrol vervult. In Rex is het de Spaanse acroba tische clown Charlie Rivel. die in Acrobat Sch-ö-ö-ön de aandacht vraagt. Het is een geschiedenis die zich in de variété-wereld afspeelt. Ondanks het betrekkelijk traag en omstandig verloop kan men zich toch enkele ogenblikken kostelijk amuse ren met dezen, op dit gebied, onge- evenaarden Charlie Rivel. Paula Wessely's jongste film „Die kluge Marianne", hier gelanceerd onder de aardig klinkende, maar weinig zeggende titel ..Mariannes Marionetten", gaat deze week in Lldo Het is een vrolijk verhaal van een jong provinciaal vrouwtje, die zich térwille van haar man als een mondaine vrouw gaat voordoen, zo dat haar vrienden, vrijgezellen, ver liefd op haar worden. Trianon prolongeert deze week de nieuwe Franse film „Het eerste Rendez-vous", met Danielle Darrieux in de hoofdrol. Uilverkoop in Luxor „Uitverkoop" zo heet de nieuwe Frans Mikkenie-revue, die deze week iD Luxor gaat. Het is een vlot geval, gedragen door Gerard Walden, Berry Kievits en Toon Hei-mans, daarin bij gestaan door Lou Zegwaard. Loukv de Koning en het Muriloff-ballet. De humor in de verschillende scènes is bijna overal gezocht en net motto „hoe gekker hoe mooier" schijnt zowel de auteur als het gezelschaD wel tot leidraad te hebben gediend. Men glimlacht om de nonsens, zoals bij voorbeeld in de restaurantscène ..goedkoop en toch lekker", men amu seert zich er mee. maar men is deze hele „grap" of liever de gehele revue weer vergeten, zodra het doek zich voor dc laatste maal gesloten heeft. Waarlijk geestig is misschien alleen het muzikale instrumentloze inter mezzo „Suggestie?" en dan natuurlijk daar, waar Gerard Walden een van die droog-dwaze opmerkingen lan ceert. die van hem zo typerend zijn maar dit kwam in deze revue maar al te zelden voor. Opmerkelijk goed was de muzikale begeleiding door het orkest onder leiding van Johnny-Steggerda, W. A DÉVILÉ. FIETSENDIEVEN AAN HET WERK. De aandacht van het pu bliek wordt gevestigd op twee man nen van ongeveer 30 jaar oud, die jongens overhalen voor hen een boodschap te verrichten en waarbij zij de jongens trachten te bewegen tot afgifte van hun rijwiel of wel hen opdragen een rijwiel weg te nemen en dat'rijwiel later aan hen te overhandigen. Twee knapen wer den slachtoffer van deze minder waardige praktijken en raakten op deze wijze hun rijwiel kwijt. BLINDEN-COLLECTE. Van 4 t.m. 9 September zal in deze ge meente een hulscollecte worden ge houden door de Vereniging tot Werkverschaffing aan Hulpbehoeven de Blinden. De opbrengst van deze collecte zal geheel ten goede komen van de 150 blinden, terwerkgesteld in de Inrichting v^in deze vereniging te Amsterdam. ORGELCONCERT. Maandag avond le half acht zal Piet Uiterlinde zijn laatste orgelconcert in de Hoog landse kerk geven. De toegang tot dit concert is vrij. HOE ER GESPAARD WERD Bij de Leidse Spaarbank is gedurende Augustus ingelegd 453 216,81 en terugbetaald 187.133.01; ingeschre ven zijn 151 nieuwe inleggers. 59 boek jes werden uitbetaald. Het tegoed der 20,077 inleggers, hieronder begrepen 1402 deelnemers aan de afhaalaienst. bedroeg einde Augustus 10.136.075.41. De afhaal- dienst heeft in deze maand 15.276,75- ontvangen in 8436 posten: 93 spaar- busjes werden ter lediging aange boden met een Gezamenlijke inhoud van 1.728,33. Óp de scholen werd gespaard j 60.77 j. PREDIKBEURTEN. Chr. Geref. Gem., Steenschfiur, 10 eh 15 uur ds. Joh. Jansen; Remonstrantse Gem., Hooglandse Kerkgracht. 10.30 uur ds. E. B. A. Poortman; Ver. van Vrij/. Herv.. VolksTiuls, Apotliekersdi.ik, 10.30 uur dr. K. H. Boerscma; Willem de Zwijgérkerk. Oegstgeest. 10.30 uur ds. J. P. C. Poldervaart, Naarden; Evang. Luth. Gem., 10.30 uur ds. Berger (af scheidsrede); Doopsgezinde Gem.. Pieterkerkstraat, 10.30 uur ds. A. J. Snaayer; Geref. Kerk (H.V.). Waalse kerk, Breestraat 64, 5 uur ds. B. A. Venemans; Vrije Katholieke Kerk, Vreewijkstraat 19, 10.30 uur Gez. Mis. MEDISCHE ZONDAGSDIENST De medische Zondagsdienst zal Mor gen wordeii waargenomen door de art sen Kortman. Bruins Slot. De Graaf f en Starck. Met een kleine boot zijn zij over het. brede water gevaren en op een met takkebossen geladen boerenkar zijn zij naar de stad gereden Stad! Ook deze stad is ontruimd. Het leven schijnt er voor altoos, ge weken. Vóór hun vertrek hebben de bur gers hun luiken gesloten. De winke liers hebben hun ledige uitstalkasten met planken geblindeerd. Hier" en daar wappert een gordijn achter een ingewaaide ruit: Tussen de stenen groeit gras en onkruid en cveral is hel onwezenlijk stil. Wat is er troostelozer: deze ont ruimde stad of de watervlakte van het inundatiegebied met hier en daar een bladerloze boom of een in het water verzonken boerenerf? Straks bereiken wij de hoge gron den. Links en rechts draadversper ringen. Links en rechts het sinistere portret van een grijnzenden mage- ren Hein: Opgelet, landmijnen! Doodsgevaar voor vriend cn vijand... Na een tocht- van anderhalf etmaal komen wij op onze bestemming. Over anderhalf uur zullen dc ar- tisten van ..Vreugde en Arbeid" hun voorstelling beginnen. Autobus met boord- wapens beschoten DEN HAAG, 2 Sept In het wos- ten des lands is gisterochtend een autobus door Anglo-Amerikaanse vliegtuigen in scheervlucht met boord- wapens beschoten. Daarbij werden vijftien Nederlanders gedood, veertien werden zwaar en vijf licht gewond. De doden en gewonden zijn in hoofd zaak vrouwen. Bovendien weiden in de loop van gisteren nog andere aanvallen met boordwapens gericht op personen treinen en auto's, waarbij nog negen tien Nederlanders werden gedood, dertien zwaar en verscheidene licht gewond. Salomo's oordeel in het conflict der Ser. Kerken ZWOLLE. 2 Sept. De rechtbank te Zwolle heeft in kort Reeling? be-, slist, dat de generale synode der Ge reformeerde kerken in hoogs'e in stantie beslist over de uitleg van de kerkenorde en dat juridisch dus aan genomen moet worden, dat -:1e ge schorsten terecht zijn geschorst. Acht de rechtbank derhalve toewijzing van de gestelde eis gewettigd, zij acht dit echter niet in het belang van par tijen, alle deel uitmakende van de betreffende kerk en bepaalt derhalve bij bemiddelend vonnis, dat tan de geschorsten het rustig/ gebruik van de nieuwe kerk zal worden gelaten, terwijl de beide andere kerken aan de Synodale kerkeraad zullen ver blijven. Weer vrijwilligers vertrokken DEN HAAG. 1 Sept. In de kleine zaal vah de Dierentuin TlcbTt gister middag wederom een groot, aantal vrijwilligers afscheid genomen van het vaderland. Onder hen bevonden zich jeugdstormers, kaderleden van de Arbeidsdienst e.a. De vertrekkenden werden toege sproken door den gemachtigde voor de provincie Zuid-Holland. J. W. baron van Haersolte van Haerst. die Musscrt vertegenwoordigde en door //-Standartenführcr Thole. komman- deur van het //-Ersatzkommando Niederlande. sportnieuws Om het kampioenschap tweede klasse drie banden DEIN HAAG. 2 Sept. Het biljart- kampioenschap van Nederland, twee de klasse drie banden zal op 7, 8. 14 en 15 October a.s. wordëV) georgani seerd door de afdeling -..'s-Graven- haagse Biljartclub" in haar clublo kaal aan de Herengracht 13 te" Den Haag. Kotd balprogramma AMSTERDAM. 2 Sept. Het korfbalprogramma voor Zondag 10 September voor de afdelingen Noord- pn. Zuid-Holland en Zuid der eerste klasse luidt: N.-Hoiland: Samos—Rohda. SVK— Oosterkwartier, ArchipelSwift, DED Westerkwartier. Koog-Zaandijk— Blauw-Wit; Z.-Holland: Gymnasiasten—Dectos. Achilles—HSV. HKVVicus Onentis. Het Zuiden—Ons Eibernest; Zuid: SportlustPSV. Odilo—Ruöt Roesten Vólt—ONA'. Geen vergadering van de N.B.B. DEN HAAG. 2 Sept. In verband met de tijdsomstandigheden zal de jaarvergadering van de Nederlanase Biljartbond, welke op Zondag 17 September te Rotterdam zou worden gehouden, niet doorgaan. Aangezien geen tegencandidaten zijn gesteld, zijn de voorzitter jhr. dr. J. C. Mollerus en de secretaris J. van 't Hooft herkozen. Tot penningmeester werd de heer H. Delsen te Amster dam aangesteld. Clubkampioenschap op de weg DEN HAAG. 1 Sept. ln verband met moeilijkheden met het verkrij gen van een geschikt parcours, kan het clubkampioenschap van Neder land op de weg 1944 op 17 September a.s., niet doorgaan. Getracht zal worden het kampioenschap te doen verrijden op de eerste of tweede Zon dag in October, op een nader aan te wijzen parcours. Recordpogirlg Slijkhuys AMSTERDAM. 1 Sept. Bij dr a thlctiek wedstrijden, die „Holland" Zondag on het Leidse Hout oigani- seert. zal Slijkhuys een ixiging doen om het. record op de 2000 meter dat met 5 min. 5 sec. op naam staat van De Ru.vter, te verbeteren De record houder is zelf ook van dc partij Op de 100 nieter start oun. Osendarp De verduistering begint heden om 20.30 (Zondag 20.15) cn eindigt om 6.45 (7) uur Maan onder 5.49 (7,15), op 20.45 (21.12) uur. I Sept. V.M., 9 Sept. L.K., 17 Sept. N.M., 25 Sept. E.K.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1