HET DAGBLAD Aanvallen in gebied beoosten Parijs Achter het front groeit nieuwe weerstandslijn VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN We gunnen de vijanden hun schijnbare triomf' Duits weermachtsBericht Harde afweergevechten bij de beneden-Proeth. duren voort Marine-successen bij de Riviera Nieuw kabinet in Hongarije Militair als premier Luchtaanval van Goeam uit Een „voorlopige" Franse regering Over de plaats laat het opperbevel zich niet uit De strijd nadert Soissons-Reims Sterke nieuwe impulsen in de Duitse oorlogvoering Beschouwing van generaal Ditfmar Duitsers in Slowakije Wie van de heren? (mi Hoe zij liet zien Annie Veldhuizen op recordjacht Repetitie in het Openluchttheater Goed voorgaan doet goed volgen! HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 29 Aug. Het opperbevel van de weermacht maast bekend: Aan de benedenloop van de Seine werd de kern van onze troepen op de noordelijke oever van de rivier terug genomen. De achtervolgende vijand bleef in het afweervuur steken. Aan vallen van den vijand uit zijn brug genhoofden ten noordwesten van Parijs werden! tot staan gebracht. Onze steunpunten in de stad zijn na dagenlange zware gevechten voor de vijandelijke overmacht bezweken. Ten oosten van Parijs heeft de vijand thans over een breed front de noordelijke richting ingeslagen, om via de linie Ch&lons-sur-MarneCha teau Thierry in onze zuidelijke flank te stoten. Aan de Marne zijn hevige gevechten met de vijandelijke voor hoeden ontbrand. Het garnizoen van -Marseille blijft, in de haven op een beperkt gebied biieengedrongen. dapper, tegenstand bieden. In het Rhónedal hebben onze troepen zich volgens bevel naar het Noorden gedistancieerd Een formatie zware gevechtsvlieg tuigen heeft in' de afgelopen nacht een geconcentreerde aanval gedaan op het vijandelijke steunpunt Melun ten zuidoosten van Parijs. In de wateren ten noorden van Le Havre hebben beveiligingsvaartuigen na een fel gevecht met een door tor pedojagers en torpedomotorbotcn be schermde kruiser een vijandelijke torpedomotorboot ln de grond ge boord. Een eigen boot ging hierbij verloren. Twee andere boten werden beschadigd. Door bijzondere strijdmiddelen der Duitse marine werden voor de kust van Zuid-Frankrijk wederom een vijandelijke artillerieboot en een be- wakingsvaaruig. alsmede een kleinere eenheid van njet herkend type in de groncl geboord. Londen en zijn buitenwijken blij ven onder het vuur van de V. 1 lig gen. In Italië heeft de vijand zijn sterke aanvallen in de Adriatische kust- sector de gehele dag voortgezet, doch in de met zware verliezen ge paard gaande gevechten kon hij slechts weinigv terreinwinst behalen. In Roemenië blijven onze formaties aan weerszijden van de benedenloop van de Proeth vechten tegen den van alle kanten losstormenden vijand. Ten zuidwesten van de benedenloop _van de Sereth is Buzau na harde strijd in handen der Sowjets geval len. 27 vijandelijke tanks werden hierbij^stukgeschoten. BOEDAPEST, 30 Aus. Minister president Sztojay, die veertien dagen geleden wegens ziekte met verlof ging, heeft, daar zijn gezondheids toestand niet verbeterde, zijn ont slag gevraagd. De regering verklaar de zich solidair met hem en is even eens afgetreden. Dc Rijksbestuurder heeft het ontslag van het gehele kabinet aanvaard en kolonel Geza Lakatos belast met de vorming van een nieuw kabinet. De nieuwe ministerlijst luidt: Minister-president: kolonel-generaal Lakatos: Binnenlandse zaken: Bonc- zos (onveranderd); Buitenlandse za ken: iuit.-veldmaarschalk Hennyey; Financiën: Remer.yi-Schneller (on veranderd): Landbouw1 en voedsel voorziening: Bela Jurcazek (onver anderd); Justitie: Vladar; Defensie: Csatav (onveranderd); Onderwijs en eredienst: Rakovsky; Nijverheid: Tibor Gyulay; Handel en verkeer: Oliver Markos De nieuwe premier geldt als een der bekwaamste legeraanvoerders. Hij Is bevelhebber van het eerste Hongaarse leger ln de sector van generaal-veld- maarschalk Model aan het oostelijk front geweest en is wegens zijn ver diensten voor de gemeenschappelijke oorlog t-cgen het bolsjewisme onder scheiden met het ridderkruis van het IJzeren Kruis.'Ook de nieuwe minister van buitenlandse zaken behoort tpt de bekendste mannen van het leger. De nieuwe minister van Justltlo ls een vooraanstaand Jurist. TOKIO. 30 Aug. Een formatie van meer dan tien Amerikaanse vlieg tuigen' heeft Maandagochtend het eiland Rota (Marianen) aangevallen. De vijand heeft klaarblijkelijk reeds het vliegveld op het naburige eiland Goeam in gebruik genomen, hoewel de gevechten tussen de Amerikaanse troepen en de Japanse verdedigers daar nog worden voortgezet. Op Rabaul is op 27 Augustus op nieuw een grote aanval ondernomen. Meer dan 70 Amerikaanse vliegtuigen verschenen boven het eiland. Duitse regeling voor overuren BERLIJN. 30 Aug. Na de vast- stelling van de arbeidstijd op 10 uur per dag. heeft gouwleider Sauckel tijdens een appèl in een groot bewa- peningsbedrijf verklaard dat de ar beidstijd boven de 48 uur per week op grond van zijn verordening ver goed zal worden volgens het tarief voor overuren. Het lranse kabinet is afgetreden Malagha cl Saoeed, die tot dusver pre mier was. Is met de vorming ener nieuwe regering belast, In dc nabijheid van Warscnau ls eèn doorgangskamp Ingericht voor Po len die vluchten uit de Poolse hoofd stad. die door een opstand wordt ge teisterd. Churchill ls in Engeland terug gekeerd na een bezoek aan Italië. Op een politieke vergadering ls een proces geëist tegen Victor Erna- nel. aangezien hij Mussolini heeft gesteund; de vergadering eindigde echter met een vechtpartij. In het zuidelijke deel der ooste lijke Karpathen zijn in het Hongaar se grensgebied hevige gevechten gaande van Duitse ërt Hongaarse troepen tegenopdringende Sowjet- russische gevechtsgroepen. Van de Woud-Karpathen tot aan de Finse Golf zijn gisteren slechts in het bruggenhoofd aan de Weichsel ten westen van Baranow, iiv het ge bied ten westen van Ostrow. ten noordwesten van Modohn en in het gebied van Dorpat gevechtshande lingen van betekenis ontstaan. In deze sectoren werden vijandelijke aanvallen afgeslagen en werden de Sowjets op verscheidene plaatsen in een tegenaanval verdreven. Slechts hier en daar slaagden zij er in, ge ringe terreinwinst te behalen. Amerikaanse bommenwerpers vie len verscheidene plaatsen in het ge bied van Groot-Wenen en in Honga rije aan. Aanvallen van vijandelijke jachtvliegers waren bovendien ge richt op Westduits gebied. Des nachts wierpen afzonderlijke Britse vliegtuigen bommen op steden in het Rijnland en in Westfalcn. Strijdkrachten der luchtverdediging schoten 15 vijandelijke vliegtuigen, waaronder 13 viermotorige bommen werpers. omlaag. In aanvulling op het weermachts- bericht wordt nog gemeld: De Führer heeft het eikenloof met zwaarden behorende bij het ridder kruis vt»n het IJzeren Kruis verleend aan ff-Obergruppenführer Kurt Meyer, commandant van de ff-pant serdivisie Hitlerjucend als 91sten sol daat van de Duitse weermacht en aan Gencralobcrst Ritter von.Grelm, bevelhebber var een luchtwapencom- mando als 92sten soldaat van de Duitse weermacht. STOCKHOLM, 30 Aug. Reuter heeft de samenstelling van een „voorlopige regering der Franse repu bliek" gekend gemaakt. Volgens dit Reuferbericht zou De Gaulle het pre sidentschap, generaal Catroux de staatszaken, Réné Massigli de buiten landse zaken en Emanuel Bastier de la Vigerie de binnenlandse zaken waarnemen. tJ Eikenloof voor Degrelle HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 30 Aug. De Führer heeft den commandant van de 5de ff-vrijwilligers pantserbrigade „Wal lonië", ff-Sturmbannführer Leon Degrelle, het eikenloof behorend bij het ridderkruis van het IJzeren Kruis verleend. De 22ste Augustus werd een ge vechtsgroep van de ff-sXurmbrigade „Wallonië" onder bevel van /f-Sturmbannführcr Degrelle in de aanvulling op het weermaclitsbe- richt mpt lof vermeld, daar zij zich bij de gevechten ten westen van het meer van Pskow door bijzondere taaiheid en aanvalsgeest had onder scheiden. De 23ste Augustus onder scheidde Leon Degrelle zich bij de zware gevechten ten zuidwesten van Dorpat opnieuw door zijn niets ont ziend persoonlijk optreden. „De vrouw en de nieuwe orde" DEN HAAG. 29 Aug. Op Donder dag 31 Augustus om 18.45 uur spreekt Max Blokzijl vla Hilversum I over „De vrouw en de nieuwe orde". Ie JAARGANG No. 203 L D WOENSDAG 30 AUGUSTUS 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie er>-administratie: Hooigracht 31, Leiden. Tel. 24996 Postgiro 184120 - Abonnementsprijs 21 ct. per week of 2.73 per kwartaal. Losse nummers 5 ct. BERLIJN, 30 Aug.- Uit de strijd om de Seine, die de militaire gebeur tenissen in Frankrijk de laatste da gen beheerste, ls een oorlogstoneel tussen Seine en Marne ontstaan. Pa rallel met de ongeveer 60 km. lange Seinesector tussen Parijs en Troyes stroomt op een Vrijwel gelijkblijven de afstand de Marne, In dit gebied ligt op het ogenblik het zwaartepunt van de operaties. Door concentratie van sterke pantser-, gemotoriseerde infanterie- en artiilerieformaties alsmede van formaties bommenwerpers viel het derde Amerikaanse leger over een breed front op de lijn Meaux- Montmirail in noordelijke richting aan en drong met twee sterke wig gen naar het bos Villers-Cotterets en naar de weg Soissons-Reims op. Tussen deze beide hoofdwiggen vielen- andere troepen bij Chateau Thierry en ten noordwesten hiervan aan. Zware, gevechten zijn langs de Ourcq en aan de Vesle in de sector Fismes gaande Op deze plaats ver plaatsen de gevechten zich naar de Uit de eerste wereldoorlog bekende gebieden. Een tweede sterke aanval werd on dernomen van het gebied van Romil- ly uit in noordoostelijke richting. In het voorterrein van de door onze troepen bij Epernay en Vitry-le- Frangois gevormde bruggenhoofden ontstonden verbitterde gevechten, die nog voortduren, in het verloop waarvan onze pantserjagers en gre nadiers talrijke vijandelijke tanks vernietigden. Steunende op deze bruggenhoof den vielen onzè versperringsforma ties en beweeglijke pantsertroepen de in de richting naar Chalons-sur- Marne op verkenning uit zijnde vijand energiek aan. Andere tegen aanvallen zijn van het gebied van de bovenloop van de Marne uit te gen de ten oosten van Troyes op rukkende Amerikaanse tankforma ties gaande. De gevechten in het gebied tussen Seine en Marne zijn nog in volle gang. BERLIJN. 30 Augustus. Luite nant-generaal Dittmar, de militaire spreker van de Groot-Duitse omroep heeft geconstateerd dat de intensiteit van de- oorlog weliswaar tot het uiterste is opgevoerd, doch dat dit niet voldoende is geweest om de strijd te bekorten. De ontwikkeling van de toestand in deze weken moge bij onze vijanden de hooo gewekt hebben, dat het doel der militaire overwinning cp Duitsland niet even vei meer verwij derd zou zijr. dan- ongeveer drie maanden geleden. Hei uiterlijke ver loop der gebeurtenissen schijnt hun opvatting zelfs in hoge mate in het gelijk te stellen Wij verhelen het Duitse volk d? ernst van de toestand op het huidige moment even weinig als wij het bij vroegere moeilijke en dreigende toestanden hebben gedaan. Hoe staan de zaken? Wij hebben ln de loop van twee maanden aanzienlijke delen ve*oren van wat wij, als vrucht van onze veroveringen ln de eerste jaren van de oorlog, vast in handen meenden- te houden en dat ongetwijfeld als belangrijke uitbreiding van de ope ratieve en economische basis van onze oorlogvoering kon worden be schouwd. Frankrijk is voor het grootste deel aan onze handen ontglipt. Wij ziin in zeer zware gevechten gewikkeld voor het behoud van belangrijke resterende gebieden, zowel aan de kust als ln Noord-Oost en Oost- Frankrijk. Hier is een bewegingsoor log ontketend, die in meer dan één opzicht herinnert aan de gevechten van 1940. Het is het hooglléd van den Duit- sen strijder en van de Duitse leiding wanneer wij constateren, dat de vijanden zich nog steeds op een bloe dige en moeizame weg bevinden, waarvan het einde ook thans nog niet te zien ls. Ook de gevechten ln Zuid-Frank rijk hebben voor de geallieerden tot- dusver 'niet de resultaten opgeleverd, die hun waarschijnlijk voor ogen ge staan hebben. Wanneer we de dingen in het oosten beschouwen, kunnen wij met dankbare voldoening constateren, dat mei^ig gevaar, dat enkele weken geleden nog als ernstjg beschouwd moest worden, thans als voorlopig bezworen beschouwd kan worden. Deze stand van zaken geeft ons moed te geloven, dat ook de onmid dellijke militaire gevolgen van de verraderlijke afval van de kringen, die zich van den jeugdigen Roe- meensen koning als werktuig bedien den, overwonnen kunnen worden. Het zou dwaas zijn te loochenen, dat deze ontwikkeling ons in elk opzicht onwelkom is. Naast vele minderwaardige delen bevatte het Roemeense leger formaties, die tot dusver ook in zèer moeilijke toestan den dapper aan onze zijde stonden. Wanneer onze vijanden wegens de uiterlijke ontwikkeling der dingen menen te kunnen triomferen, dan gunnen wij hun dat. Zeker is, dat de vreugde die zij laten blijken, voortvloeit uit de gedachte, nader te zijn gekomen tot het eind van de oorlog, die ook op hen met zeergrote zwaarte drukt. Dit feit kan ons het beste leren onze toestand juist te bepalen. Het toont ons welke weg wy moeten gaan. Wy staan voor een noodzake- lykheid. welke geen keuze kent tus sen verder strijden en goedkoop vergelijk, doch slechts tussen hand having en vernietiging. Wanneer ex- iets is, dat ons doet geloven, dat wy nog hoge troeVen kunnen uitspelen, dan ls het de geestelijke kracht, waarvan front en vaderland de laat ste moeilyke weken het bewys heb ben geleverd. Het is overbodig over de strijden de troepen te spreken. Na de 20ste Juli, de dag van reiniging en zelf bezinning, stromen daar steeds meer krachten heen. Sterke, nieuwe im pulsen bezielen alle gebieden voor oorlogvoering en bewapening. Dat ej" juist op laatstgenoemd gebied veel in wording is, dat in belangryke mate van invloed kan zyn op de be slissing, is van authentieke zijde aan het Duitse volk medegedeeld in een vorm, die geen twyfel veroorlooft. Wij zullen van deze dingen hoogst- waarschyniyk datgene L mnen ver wachten. waarop het in de allereer ste plaats aankomt: de operatieve en tactische ontlasting van onze ge vechtsfronten. Vast staat, dat dc Duitse distan ciëringsbcwegingen nog niet afge sloten zijn. Het heeft, naar in de Wil- helmstrassc verklaard wordt, absoluut geen zin zich het hoofd te breken over de vraag, waar het Duitse op perbevel van plan ls een definitieve weerstandslinie te organiseren. On getwijfeld verraadt de hardnekkig heid van dc Duitse weerstand zowel tussen de Seine en Marne als aan de benedenloop van de Seine, dat zich achter deze sectoren een opmars van Duitse krachten voltrekt. Waar cn wanneer het Duitse opperbevel tot een nieuwe operatieve ont plooiing van zijn middelen zal be sluiten, blijft een geheim. Bij de Zwitserse grens By hun aanval van het gebied van Grenoble uit hebben de Anglo-Ame- rikanen op 28 Aug. met enkele tanks by Annemasse de Frans—Zwitserse grens bereikt. De pogingen der Ang- lo-Amerikanen om van de bergen uit met snelle formaties in de oos- telyke flank van de zich naar het Rhónedal distanciërende Duitse troepen te stoten, leidden ten zui den en zuidoosten van Valence tot hevige geveohten, in het verloop waarvan de Duitse troepen Anglo- Amerikaanse verkenningsafdelingen en Franse benden in de pan -hakten. TRESBURG, 30 Aug. Van officiële zijde word* medegedeeld, dat op verzoek van de Slowaakse regering Duitse troepen Slowa kije zijn binnengerukt om deel te^, nemen aan de strijd tegen de partisancn en om de rust en orde in het land te herstellen. Burgemeesters ontslagen DEN HAAG. 30 Aug. De Gene- ral-Kommlssar für Verwaltung und Justiz heeft onmiddellijk ingaand ontslag verleend aan: G. Hermans als burgemeester van Rijns burg; P J. Goossens als burgemeester van B1 a d e 1; W. Maas als burgemeester van Vrouwen polder; H. P. J. Bloèmers als burgemeester van Arnhem; Jhr. L. G. Just de la Paisicres als bur gemeester van Nootdorp: J. Klaarenbeek als burgemeester Blaricum; Jhr. mr. L. E. de Geer van Oudegein als burgemeester van Diemen; H. A. Maas als burge meester van Helmond: Jhr. mr. C. T. 'J. van Rijckevorsel als burge meester van Nuenen c.a. Een absoluut echte Hollandse griet" zoals zij zichzelf noemt, vindt die twee ras-echte Hollandse jongens, die zich beklagen, een „uni cum*, een uitzondering. „De jongens maken vaak veel comcdie. voor ze vertrekkenzegt zij, ..maar zodra ze over de grens zijn, hangen ze daar den vrije jongen uit op een reuzemanier. Hun meisjes mogen hier mets Die móeten-netjes avond aan avona bij Pa en Ma kousen stoppen en de krant voorle zen. En bij uitzondering met hun hartsvriendin een beetje naar de bioscoop. Ik voor mij vind het een goed idee, ols ie niet al te Uit het oog uit het hart zeer aan een jon gen gebonden bent, om dan maar meteen de knoop door te hakken. We weten toch. hoe het in de regel in het leven gaat? Voor wie dat doen, moet je eigen lijk respect hebben, want die voelen, dat ze niet eerlijk tegenover anderen kunnen blijven staan en daarom breken ze liever Maar in het geval van de heren is het anders. Die zitten tussen vreem den. Wat ze daar doen, komt geen mens te weten. Waarom zullen zij het dus afmaken? Het is toch wel een prettig idee, als er iemand in het Vaderland op ze wacht? Jk begrijp niet. ivaar ze de moed vandaan halen, nog zoiets aan Tijl te schrijven. Dat van de getrouwden is een ander geval. Die 'moeten aanvaarden. Maar ook daar zal het percentage ontrouwe mannen dat van de vrou wen vèr overtreffen. Tijl, vat de klacht van de jongèhs niet te sentimenteel op en laat ze daar maar schuiven, het komt best in orde met zc. Wie bang is, dc verloofde of dc verkering niet trouw te kunnen blij ven, dóet verstandig, het af te maken. Dan laat ze in elk geval geen maanden en jaren van haar mooie leven voorbijgaan." Aldus eindigt met nuchtere, stevige letters de brief van de ronde Amster damse J. dp J., zich noemende „een echte Hollandse griet". Wie van de heren heeft hiervan terug? TUL. SPORTNIEUWS Een -der „twaalf apostelen" overleden ZWOLLE. 30 Aug. Te Zwolle is op tachtigjarige leeftijd overleden de heer H. J. v. d. Vegt. één van de „twaalf apostelen" die ln 1894,met Troelstra het oprichtingsmanifest van de S.DA.F* ondertekenden en aanwezig waren bij de oprichtings vergadering. die te Zwolle werd ge houden. De heer v. d. Vegt is voor de partij, die hij heeft helpen stich ten. lid van de Zwolse gemeenteraad en lid van de Provinciale Staten van Overijsel geweest. Verpleegsters aan het front „Dapper zijn, nog even Je tanden op elkaar." Die woorden, ln Je eigen landstaal tot Je gesproken, duizenden kilometers van Je. geboortegrond, ter wijl Je daar ergens ln een veldlazaret ligt, die woorden halen Je er bovenop Die woorden doen Je beseffen, dat er naast de vele en goede kameraden, die met Je zijn opgetrokken tegen het bolsjewistische gevaar, voor een veilig Europa, ook meegekomen zijn: dap- peré Jonge meisjes uit Je eigen land Wil Je een derzulken zijn, zo meld Je dan voor de opleiding tot verpleeg ster bij het //-Ersatzkommando Nle- derlande. Den Haag. Korte Vijverberg 5. of bij de volgende Nebenstellcn Amsterdam. Dam 4; Alkmaar. Lange- straat 56: Heerlen, Saroleastraat 25; Groningen. Heren^raat. 46; Enschede. Hengelosestraat 3o: Utrecht. Vreden- burg 19. Hoofdprijzen Staatsloterij DEN HAAG. 30 Aug Tijdens de heden gehouden trekking van de Staatsloterij zijn de volgende prijzen getrokken: ƒ2000 22626: 1500: 14545: 1000: 2743. 12954, 18281; /400: 8546. 10950. 15469. 17474: 200: 9496. 10295, 12450. 15408: 100: 5007. 6000, 6690. 10432. 19646. 25297 NOTARIEEL EXAMEN. Geslaagd voor het tweede gedeelte: mr. 'A. F. Reuscr te Utrecht Hebt u uw zolder reeds opge- ru,imd\ houdt gij die stofvrij en 'wordt de was er steeds zo spoe dig mogelijk afgenomen? (Voorlichtingsactie hoofdinspec tie luohtbescherming.) Thans de 800 en 1000 m. op haar naam HILVERSUM, 29 Aug. Anrfte Veldhuyzen ls er vanavond in ge slaagd, in het zwembad Crailoo te Hilversum weer twee Nederlandsè records te verbeteren. Zij deed een aanval op de records 800 en 1000 m., welke beide op naam stonden van Rie van Veen, met resp. 12 min. 0,7 sec en 15 min. 2,2 sec. Het stond van te voren vrijwel vast dat het Hilversumse zwemstertje er in zou slagen deze records te ver beteren. Bij haar prestatie op Zondag j.l„ toen zij het record op de 1500 m. met niet minder dan 44,3 sec. ver beterde, waren haar tijden op de 800 en 1000 m. van die aard, aat men reeds met zekerheid kon aannemen, dat de tijden van Rie van Veen met belangrijke verschillen zouden sneu velen. Annie Veldhuyzen begon deze avond in buitengewone stijl. Zij zwom de eerste 100 m. in 1 min. 17 sec., terwijl zij de 400 m. aflegde ln 5 min. 41 sec. waarmede zij 6 sec. bleef beneden de tijd die zij bij de kampioenschappen op Zondag 13 Augustus nodig had. De 800 m legde zij af in 11 min. 42,2 sec., waarmede zij 18,5 sec. be neden het Nederlands record bleef De 1000 m werd afgelegd in 14 min. 39.5 sec., doordat zij kans had gezien ook in de laatste 200 m. nog verschei dene seconden te winnen. Zij bleef hier 22.7 sec. beneden het bestaande record. Terwijl zij Zondag j.L bij haar recordverbetering, op de 1500 m. een gemiddelde tijd maakte van 1.31 sec., was haar gemiddelde thans om streeks 1.28.18 sec., een tijd welke veel belooft Nu zal Annie Veldhuy zen zich gaan toeleggen op een ver betering van het bestaande record op de 400 m„ dat op naam staat van Willy den Ouden met 5 min. 16 sec., hetwelk is bereikt in een overdekt bad met een 25 meter baan. Er zijn mensen, die ln deze dagen geen enkel Duits be richt en geen enkel Duits oordeel meer geloven en die zich juist d&drom nog verstandig vindeA bovendien. Wanneer de Duitsers zeggen, dat er na V-l nog een V-2 en misschien ook wel een V-3 komt. dan is dat domme zwendel. zelfs wanneer ook V-l eenmaal domme zwendel genoemd werd en tot schade van zeventienduizend Londense huizen per dag inmid dels vernietigende werkelijkheid werd. Wanneer de Duitsers zeg gen, dat het in deze maanden gaat om een wedloop tussen het Anglo-Amerikaanse offensief en de opbouw van een nieuw Duits oorlogsapparaat, waardoor het aangezicht van de oorlog gewij zigd zal worden, dan is dat na tuurlijk de akelige uitvlucht van een oorlogsleiding, die op haar Laatste benen loopt en van narig heid niet meer weet wat zij nog bijeen kan fantaseren om het be staan twee of drie weken te rek ken. En wanneer de Duitsers be weren, dat het Duitse volk en de Duitse soldaat in hechte overtui ging voortgaan, ook nu de wil der geschiedenis het hun moeilijk maakt, dan zijn dat natuurlijk ijdele praatjes, die verbergen moeten wat nu eenmaal niet hardop mag worden gezegd. Sum ma summarum: over twee of drie weken is de oorlog- voorbij. Het heeft geen zin, over derge lijke zaken discussfes op te zetten. Maar voor één keer is het mis schien toch leerzaam, aan de hand van een paar korte citaten eens na te gaan. wat aan de over-, zijde van het Kanaal de Britten over deze dingen klaarblijkelijk nog dezer dagen hebben gezegd en geschreven. Hoe de Duitsers het zien? Nu ja, dat is „propa ganda" of een fatale vergissing. Maar de Britten en de Amerika nen, hoe die het zien. dat kan althans geen resultaat van een Duits-gekleurde bril zijn. Over V-2 leverden onze Ameri kaanse vrienden al een heel zake lijke uitspraak. „De geallieerden bezitten het afdoende bewijs, dat V-2 geen Duitse bluf is en dat dit nieuwe wapen op grote schaal ge produceerd wordt", aldus een recente mededeling uit de New York World Telegram. - Over de stelling, dat het huidige Brits-Amerikaanse offensief een wedloop met de tijd is, geeft een recent artikel in de Londense Ob server zijn oordeel. En dat oordeel is eigenlijk reeds samengevat ln de titel: „Weermacht koopt zich tijd". Deze beschouwing gaat ge heel uit van de door dr. Göbbels onlangs ontwikkelde inzichten, stelt een rekening op van het tijd verlies, dat de geallieerden reeds bij Caen en bij Cherbourg in de eerste fase van hun Invasie boek ten en zegt letterlijk: „Duitsland zal het uiterste doen om tijd te winnen, want met de tijd kan het alles winnen." Een uitspraak, waarvan de tweede helft nog merkwaardiger is dan de eerste. Over de binnenlands-politieke mogelijkheden, die ook en juist na de samenzwering tegen den Führer door sommige verblind- geestdriftigen zijn opgehangen en vooral over getuigenisseri aan gaande den Duitsen soldaat ont breekt het aan gene zijde van het Kanaal nog veel minder aan uit spraken. In de afgelopen week sprak de Amerikaanse radiorepor ter Tobin in Frankrijk met een aantal Duitse krijgsgevangenen. En Tobin vertelt, dat deze Duitse frontsoldaten ondanks de zware gevechten, die zij achter zich had den en ondanks het feit. dat zij plaatselijk de vijandelijke meer derheid aan den lijve hadden be speurd, vol zekerheid waren over de uiteindelijke zege. „Jullie zult ons nooit kunnen overwinnen", zo zeiden deze Duitse soldaten vol gens den Amerikaan Tobin nog in hun krijgsgevangenschap. En hij concludeert daaruit woorde lijk: „Deze oorlog zal voor ons ook verder geen gemakkelijke taak zijn. En hij zal ook niet morgen zijn afgelopen, zoals vele lieden in Engeland en in de Verenigde Staten zich nog altijd inbeelden." De diplomatieke correspondent van de News Chronicle hield zich op de politieke basis eveneens met het einde van de oorlog bezig: „De Jongste gebeurtenissen in Duitsland hebben mij de overtui ging gegeven, dat er ditmaal geen herhaling van de 9e November 1918 en geen wapenstilstand zal zijn. Hoe ver de troepen van de bolsjewisten en van de geallieer den ook zullen opdringen, nimmer zal de Duitse militaire of politieke leiding een wapenstilstand of de onvoorwaardelijke capitulatie aanbieden." De News Ohronicle gaat zelfs zover, te verklaren, dat ook bij gedeeltelijke bezetting van Duitsland nimmer krachten te vinden zouden zijn, die ooit met de geallieerden wensten samen te werken. „Het Duitse volk duldt geen verraders in zijn eigen rijen 4 en zal de oorlog in elke vorm voortzetten, zolang het slechts bestaat." Of er dan ook niet heel andere en wellicht met deze citaten ge heel strijdige opinies ln de Britse en Amerikaanse pers staan-afge drukt? Natuurlijk staan ze er. Die andere opinies zijn numeriek zelfs rijkelijk in de meerderheid. Maar het is niet belangrijk, dat de Ame rikaanse en Britse pers ook nog Andere dingen zegt. Het is belang rijk, dat zij ook deze dingen zegt. Omdat het immers bij voor baat vaststaat, dat zij ze mis schien1 zegt om eigen landgenoten in evenwicht te houden, maar zeker niet om de Duitsers te ple zieren. De bewoners van het kamp te Val- kenswaard voerden in Augustus 1942 een Oogstreest op. Men kon hier zeer terecht spreken van eigen fabrikaat, want het bewuste stuk was niet alleen uit eigen rijen voortge komen, het werd ook door eigen krachten geregisseerd en opgevoerd. Zo wil men het ook ditmaal doen cn als wij zien, dat er schijnbaar toch „burgers" bij betrokken zijp, dan krijgen wij van den or ganisator, hopman Vati Erp. hoofd van de Stafafdeling Vrijetijdsbeste ding, te horen, dat dit feitelijk ook „eigen teelt" is. Eén van hen is de jonge voordrachtskunstenaar van de Nederlandse Omroep Peter Klooster man, die eertijds als Arbeidsman in het kamp zijn dienst verrichtte en ook ditmaal een voornaam aandeel in de regie zal nemen, dc ander oefent het beroep van journalist uit, staat als mede-auteur en regisseur te boek en droeg in de tijd van de Tien dagen Arbeidsdienst eerste opvoering eveneens het groene uniform. Het is avond, als de gehele af deling aantreedt om zich aan een rolverdeling te onderwerpen, overi gens met graagte. Het moeten ar beidsmannen zijn, die het stuk op voeren, maar het ls niet gemakkelijk om tn kort bestek na te gaan. wie voor een bepaalde rol het geschikt ste type ls. Er zijn er bij, die reeds eerder aan toneel hebben gedaan, zoals dat heet en één van hen, die vroeger in een revue heeft meege speeld. wordt naar voren geroepen om een gedeelte van een rol te „lezen". Het spijt de „directie" wel. maar zijn intonatie is ten enenmale ongeschikt om de bewuste vertolking aan hem op te dragen. Als hij weer tussen zijn kameraden plaatsneemt worden er natuurlijk enige ironische opmerkingen gespuid. „Die lui heb ben geen begrip voor echte artis- ten", zegt iemand quasi-troostend en een ander houdt hem voor. dat hij waarschijnlijk eerst na zijn dood ln het verleden ligt het heden In t nu wat worden zal BILDERDIJK PIETER FLORISZ. 1658. Vice-admiraal in Holland en West-Fries land.Streed in de eerste Eng. oorlog. Werd Vice- Admiraal in 1653. Sneu velde in 1658 in de Sont. Graftombe in de Grote Kerk te Hoorn. (Foto O/H) Ook thans weer strijden Nederlanders voor Euro pa's vrijheid ter zfte, in trouwe verbondenheid met hun Duitse kameraden. Aanmelding staat open 'voor lederen Nederlander van 1745 jaar en kan geschieden l?lj de Marine-Annahmestelle Niederlande te Utrecht, de aanmeldingsbureau's voor Marine- Vrijwilligers te Amsterdam Kalverstraat. 143 en Rotterdam,. Nieuwe Binnenweg 98—100, bij alle Hafen- Ortskommandan- turen en bij^de Nebestellen der Waffen-//. Alle gewenste inlichtingen, zowel voor dienstname bij de Marine als bij de Waffén-JJ, worden aan bovengenoemde 0 adressen verstrekt. onsterfelijk zal worden, gelijk zoveel grote kunstenaars. Hij verdedigt zich echter tactisch door te zeggen, dat hij vroeger „alleen kómische rollen" heeft gespeeld. Intussen hebben ook anderen proeven van bekwaamheid afgelegd en zo langzamerhand komt het ta bleau de la troüpe vast te staan. De schemering ls reeds gevallen, als de diverse namen zijri geno teerd en leder weet. welke rol hij nu eigenlijk te vervullen zal krijgen. Er is een souffleur benoemd, die tevens als inspeciënt zal optreden en ijverig alles opschrijft. Ten slotte wordt medegedeeld, dat de repeti ties morgen een aanvang zullen ne- merf Het ls tijd voor het avond appèl. De artistieke en „zakelijke" leicfers gaan er intussen een mild cn zoet Brabants biertje op kopen in het cafeetje aan de weg langs het kamp. Daar bespreken zij nog verschillende bijzonderheden omtrent regie- en andere voorbereidingen, om daarna ook de krib met de strozak op te zoekén. Het stuk bestaat uit twee gedeel ten. Het eerste behandelt enige as pecten van de Arbeidsdienst op rea listische, aan de merkelijkheid ont leende manier, het andere plaatst op symbolische wijze de oogst cp de voorgrond, eveneens met betrek king tot de Arbeidsdienst. Het ene heeft slechts zes rolvertolkers. het laatste vergt wegens enkele massale scènés meer dan honderd medewer kenden. Er is natuurlijk een hemels breed verschil tussen werkelijke ar- tisten en deze onervaren krachten, maar één ding zullen zij wel gemeen hebben, n.l dat repeteren op de duur een taaie bedoening is. Vooral met zoveel figuranten, die heel lang moe ten wachten op hun beurt en als zij die gehad hebben, weer even lang niets behoeven te doen. Op een stil plekje tussen enige bomen spelen de zes man van het eerste stukje hun spel en ook zij hebben behoefte aan verademing, als zij tien-, twintigmaal dezelfde scène, hetzelfde woord of hetzelfde gebaar moeten herhalen. In het openluchttheater oefent zo on geveer de gehele afdeling en lang zaam heel langzaam, na duizend moeiten en zorgen, komt er tekening in het geheel. Zo nu en dan loopt het werkelijk heel aardig en krijgt men werkelijk al de indruk van een werkelijk spel, al heeft de souffleur nog steeds een inspannende taak. Maar het vordert toch en als er later ook arbeids- melsjes arriveren om de door hen uit te voeren volksdansen in te stu deren. verhoogt dit de animo aan merkelijk. Er worden zowaar vier ar beidsmannen uitgekozen, die op de avond wan het stuk met de meisjes tezamen een dans zullen opvoeren. Het spreekt vanzelf, dat hun faam tot duizelingwekkende hoogte stijgt. Dan komt het moment, dat men zich rijp gaat achten voor de generale repetitie. Het wachten ls slechts op de officiële costuums en dan moet het gebeuren. Of „de oogst" mee zal vallen? Geen aflevering op 34a en b DEN HAAG. 30 Aug Ter vermij ding van misverstand wordt medege deeld. dat de handelaren op de bon nen ,34a en 34b boter, welke men hij zijn boter- resp. margarineieverancler heeft Ingeleverd, geen hbter of mar garine zullen afleveren, daar deze bon nen slechts voor hun bevoorrading dienden. Voor de aflevering worden op normale wijze bonnen bekend gemaakt. De verduistering begint heden om 20 30 en eindigt om 6.45 uur. Maan onder 2.02, op 18.50 uur. 2 Sept. V.M., 9 Sept. L.K., 17 Sept. N.M.. 25 Sept. E.K.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1