HET DAGBLAD Hevige gevechten bij de beneden-Marne VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Hoe een kamp groeide Duister drama Duits weermachtsbericbt De Sowjets pogen vergeefs in Hongarije binnen te dringen Aanval op Brest is begonnen Aardappeltomaat Onverwachte epiloog van rhümpunex-drama Tal van onregelmatigheden bij inval aan het licht gebracht Prijsbeheersing greep in Zwaartepunt: midden-Seine Duits initiatief verwacht Beste jongens!" 14 doden en 29 zwaargewonden Vrijwilligers voor de Kriegsmarine Nog steeds strijd binnen Parijs HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER, 28 Aug. Het opperbevel van de weermacht deelt mede: In het gebied ten westen van Rouaan viel de vijand ook gisteren onze troepen op de zuidelijke oever van de Seine fel aan. De aanval bleef eenter overal door het geconcentreer de afweervuur steken. Een vijande- 50 vijandelijke vliegtuigen neerge schoten. Vijandelijke bommenwerpers vie len overdag onder de bescherming van wolken enkele plaatsen in West en Noord-Duitsland aan. waaronder Duisburg en Emden. Andere lucht aanvallen waren gericht op Opper- Silezisch gebied. In de nacht wierpen enkele vijan delijke vliegtuigen bommen neer op Mannheim en LAdwigshafen. 24 vijandelijke vliegtuigen werden bij deze aanvallen neergeschoten. In aanvulling op het weermachts- berieht wordt nog gemeld: In de sedert eind Juli voortdurende gevechten aan San en Weichsel heeft zich de reeds herhaaldelijk beproefd gebleken Oostpruisische 24ste pantser divisie. onder bevel- van luitenant- generaal Reichsfrelherr von Edelshcim viv. Oim.v.1 i „u. OLtntil. Xjauuv." fitlltiartl L\'. ICl1 SI 1 U lil f I I VUI1 tUClbilC II1J lijk bruggenhoofd ten oosten van El-1 opnieuw m aanval en afweer schitte- beuf werd in een tegenaanval ver kleind. Hernieuwde vijandelijke aan vallen mislukten daar. waarbij 20 tanks en 6 gepantserde verkennings- wagens waren stukgeschoten. Ten noorden .van Mantes probeerde de vijand zijn bruggenhoofd uit te breiden, doch hij kon ondanks het in de strijd werpen van sterks infan terie- en tankstrijdkrachten slechts geringe terreinwinst behalen. In Parijs bieden talrijke Duitse steunpunten nog steeds hardnekkig verzet. Door tanks gesteunde aanval len van den vijand van de stad uit in noordoostelijke richting, werden door tegenaanvallen tot staan ge bracht, In het gebied ten zuidoosten van Parijs drong de vijand onze troepen in hevige gevechten naar de be- neden-Marne terug. Een oproep van de Amerikanen gericht aan den commandant van de vesting- Brest, werd van de hand gewezen. De vijand ging daar op gisteren met sterke infanterie- en tankstrijdkrachten tot de grote aan val over. De gevechten namen in de loop van do dag steeds meer aan hevigheid toe. De bezetting van Brest sloeg echter, door leger-, ma rine- cn luchtafweerbatterijen doel treffend gesteund, alle aanvallen af. De vijand leed zware, bloedige ver liezen en verloor 7 tanks. Enkele plaatselijke penetratieplekken in het voorterrein van de vesting wer den afgegrended. Onze. bewegingen in het Rhöne-dal verlopen volgens plan. Verscheidene pogingen van den vijand om van het oosten uil op de dalweg te komen mislukten. Gewapende veerboten en motortor pedoboten brachten in het zeegebied ten westen van Fécamp in een hard gevecht met een krachtig bescherm de formatie kruisers een vijandelijke torpedojager en een motortorpedo boot tot zinken. Twee eigen vaartui gen gingen verloren, andere werden beschadigd Voor de Züidfranse kust werd een vijandelijke kruiser door Italiaanse strijdmiddelen na torpedotreffers zwaar beschadigd In het Franse gebied werden 174 tÉfrórisieu in de -strijd "vernietigd. Zwaar vergeldingsvuur van de V 1 ligt op Londen. In Italic ondernam de vijand in de Arno-sectoj- verscheidene vergeefse verkenningsaanvallen. Aan de Adria- tische kust bleven vrij krachtige aan vallen van den vijand zonder resul taat. In Roemenië voeren onze troepen aan weerszijden van de beneden- Proeth nog steeds zware doorbraak- gcvechten. Bij het voortzetten van de aanval in zuidelijke en westelijke richting is de vijand over de Sereth heengetrokken en heeft hij ondanks het verbitterde verzet van onze troe pen Focsani veroverd. Lij verloor daar talrijKe tanks. Tegen de poging van den vijand om via de oostelijke Karpathen Hon garije binnen te dringen, maken te genaanvallen van Hongaarse en Duitse troepen goede vorderingen. Bij en ten noordwesten van Piatra Neamt. mislukten Sowjetaanvallen. In het. Weichsel-bruggenhoofd ten westen van Baranow zijn harde aan- vals- en afwecrgevechten gaande. Tussen Weichsel en Narew zetten de bolsjewisten hun grote aanval voort en breiden deze in noordelijke rich ting tot op de Bobr-sector uil Zij werden jn harde gevechten afgesla gen. Verscheidene penetraties wer den afgegrendeld. Ten noordwesten van Mitau, ten noordwesten van Modohn en ten noordoosten van Walk stortten hevi ge vijandelijke aanvallen door het taaie verzet van onze troepen ineen. In het gebied ten noorden van Dor- pat doorgedrongen vijandelijke strijd krachten werden in een tegenaanval opgevangen. In luchtgevechten en door de luchtdoelartilerie van de luchtmacht weiden boven het Oostelijke froni Grote concentraties voor Brest BERLIJN. 29 Aug. De belang rijkste gebeurtenis van de strijd in Brctagne is het begin van de grote Amerikaanse aanval op dc vesting Brest. De Amerikaanse .opperbevel hebber. generaal Patton, had daartoe vier'divisies met zware'artillerie on zeer veel luchtstrijdkrachten op een zeer smal gebied verenigd. Na een zeer krachtig trommelvuur van verscheidene urén en voort durende luchtaanvallen gingen de Amerikanen in talrijke golven tot de aanval over aan het noordelijke front en aan het ten oosten van Brest lig gende front op het schier-eiland Armorique. De Duitse verdedigingsstrijdkrach ten sloegen tijdens de zeer zware ge vechten alle Amerikaanse aanvallen af De verliezen der Amerikanen waren vooral Zondag in de namid- 'dag en in de avonduren zeer groot, Ook hun materiaalverliezen schijnen nog al groot te zijn. Zeker is. dat Zondag 19 tanks werden vernietigd en één buitgemaakt. In het overige vestinggebied in Bretagne was het betrekkelijk rustig, daar de Amerikanen in verband met de concentratie van al hun aanvals wapens op Brest niet in staat waren tot andere operaties van grotere om vang. Wreef u, hoe u zelf een vuur- zweep kunt maken en wat een nuttig hulpmiddel dut bij brand bestrijding is? (Voorlichtings actie hoofdinspectie luchtbescher ming.) rend gehouden Bulgarije streeft naar her stel van lijn neutraliteit Speciale cotrespondentie.) BERLIJN. 29 Aug. In de Wü- helmstrasse wordt nog geen com mentaar geleverd op de ontwikkeling in Bulgarije. Ook de Duitse bladen leggen in hun berichten een zeer grote terughoudendheid aan de dag. De Duitse regering is op de hoogte van het Bulgaarse streven om weer in het bezit te komen van de neutra- liteitsstatus. De diplomatieke gezant Beckrle is na een bezoek bij den Duitsen minis ter van Buitenlandse Zakert naar So fia teruggekeerd om de onderhande lingen voort te zetten. Deze onder handelingen staan op de formele ba sis der toetreding van Bulgarije tot het Driemogendhedenpakt. Te Berlijn wordt de ontwikkeling in Bulgarije zakelijk en zonder illusies gadegesla gen en wordt met alle eventualiteiten rekening gehouden. Griekse eisen Naar verder verluidt heeft de Griek se uitgeweken regering een verklaring gepubliceerd over eisen aan Bulgarije. Deze eJsen zijn; strategische wijziging der noordelijke grens van Grieken land ten gunste van Griekenland. '2. Bestraffing van de Bulgaarse heersen de personen, militaire leiders en al degenen, die verantwoordelijk zijn voor de tegen de Griekse bevolking genomen maatregelen. 3. Betaling van schadevergoeding 4 Opvoeding van het Bulgaarse volk volgens de Griekse richtlijnen, zoals die door de ge allieerden voor de Duitsers worden gewenst. 5. Bezetting van Bulgarije door troepen der geallieerden. In de Voorindlsche provincie Gocjarat. in het noordwesten van het land. zijn geweldige overstromingen voorgekomen. De landbouw lildt grote schade. Een kweker op Jutland ver blijdt dc wereld met de me dedeling, dat hij er in is ge slaagd, een kruising te kweken tussen een tomaat en een aard appel. Aan deze plant die door kruising is ontstaan en op beide „ouders" lijktkomen vruchten, die een iets andere kleur hebben dan een aardappel en zo smake lijk zijn. dat iedereen, die er van heeft geproefd, geestdriftig is. Dat deze vruchten naar meer smaken, betekent overigens nog niet. dat ze binnenkort op de markt komen want eenproef station in Tylstrupp heeft uit gemaakt. dat deze aardappel- tomaat nog niet gekweekt kan worden, omdat ze nog lijdt aan „mozaïekziekte". Daarmee wor den allerlei vraagstukken ons nog even bespaard, want hoe zou zo'n vrucht moeten heten, aardappel- tomaattomaat-aardappel torna- dappel, aartomappcl... en op welke bon zou zc moeten wor den gekocht de groenten- of de aardappelbon? Ie JAARGANG —No. 202 LD DINSDAG 29 AUGUSTUS 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaus voor redactie an administratie: Hooigracht 31, Leiden. Tel. 24996 - Postgiro 184120 - Abonnementsprijs 21- ct. per weel of f 2.73 per kwartaal. Losse nummers 5 ct. GRONINGEN. 28 Aug. Kort ge leden heeft de Prijsbeheersing te Groningen een inval gedaan bij dc commanditaire vennootschap „Hol- landia", een fabriek van essences cn extracten te Stadskanaal. De ven noot H. Wilbrink, de boekhouder Bruining en enige andere personen werden gearresteerd, dc zaak werd gesloten en op dc gehele inventaris, voorraad en boekhouding werd be slag gelegd. Vermoedens van overtreding der prljsvoorseliriften waren aanleiding om deze maatregelen te nemen. Zo heeft de zo veel gerucht maken de Rhumpunex-zaak een onverwach te epiloog gekregen, want al is de „Hpllandia" een vennootschap op zichzelf, geldschieter bij deze onder neming is G. A. Wilbrink, destijds directeur van de „Noordster". Terwijl op 25 Maart 1943 de be kende strafzaak wegens omkoping van een gewezen accountant van de prijsbeheersing te Groningen voor de rechtbank werd behandeld, werd op 1 April 1943 de ..Hollandia" als onderneming ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Hoewel nog niet alle feiten vast staan, bestaat er geen twijfel meer over, dat er tal van machinaties zijn verricht, die het daglicht niet ver dragen. Zo zou G. A. Wilbrink, de geldschieter, zich actief met het be heer van de zaken hebben bemoeid, waardoor hij niet slechts in conflict komt met het Wetboek van Kopp- hande! dat immers elke bemoeiing door een commanditairen vennoot verbiedt, doch tevens zou hij de strafbeschikking hebben overtreden, die hem verbiedt gedurende vijf ja ren op te treden als fabrikant of handelaarin spijzen en dranken, voor menselijke consumptie be stemd. Het gevolg van écn cn ander was. dat enkele dagen later ook G. A. Wilbrink werd gearresteerd. Voorts staat he wel vast. dat óók in deze onderneming op- grote schaal zwart gekocht is en dat er in de boeken werd geknoeid. Bovendien is een bedrag van 150.000 aan de onderneming ont trokken. Dit bedrag" werd gedepo neerd bij den gewezen directeur- eigenaar van dc N.V. v.h. F. J. Tempel. Het schijnt, dus wel zo te zijn. dat de trans-Europese agentuur en com missiehandel. een zaak opgericht door G A. Wilbrink, na het vonnis van den Inspecteur voor de prijsbeheersing. niet voldoende opleverde. De handel ln heidehezems ..hoofdzaak van. deze onderneming" mag een behoor lijk bestaan opleveren, de fuifjes van enige duizenden guldens, die rustig voortgezet werden, konden er niet van betaald worden. Inmiddels ls gebleken, dat de trans- Europese agentuur- en commissiehan del nog steeds niet Ingeschreven ls bij de Kamer van Koophandel, hoewel deze Wilbrink-creatie er reeds ln slaag de. zich de eigendomsrechten te ver zekeren van „De Zwaluw", eveneens een fabriek van essences en dergelijken („Rhumgro. een nieuw product van een oude zaak"). Voor wie niet voldoende op de hoog te ls. zij nog medegedeeld, ".at ..Dc Zwaluw" geleld werd door J. G. Wil brink. een broer van G. A. Wilbrink, dat de directie van ..Hollandia" waar genomen werd door H. J, Wilbrink, een anderen broer van hem. Brasserïjen Het gehele conflict van onderne mingen Noordster. De Zwaluw, N.V. v.h. F. J. Tempel, de trans- Europese agentuur- en commissie handel en misschien nog enkele andere dragen de kiem van ver- Het kamp ligt in Brabant en in de loop van de tijd heeft, het zelf ook iets ..Brabants" gekregen, al kwamen de bewoners meestal uit andere gedeelten van ons land. Maar het kamp heeft iets in zijn w.ezên. dat herinnert aan de vanzelf sprekende gastvrijheid der Braban ders, aan hun luim en goedmoedig heid. Wie de „geboorte" van het kamp heeft meegemaakt, weet, dat het sterk veranderd is, dat het een groei heeft doorgemaakt, die zijn gestalte andere aspecten gaf en rijper maak te. Maar het wezen, het karakter bleef hetzelfde, de sfeer van toen is ook nu aanwezig. Het was op een avond in Mei 1941, dat een gezelschap in zeer uiteen lopende kledii ergens op het ter rein stond bij een kleine, verveloze bouwkeet. Het groepje bestond uit toekomstige ka derleden. De een Tien daaen droeg no* de uni- i ien aageri formrok van het Arbeidsdienst leger met een col bertje erboven, de ander vertoonde reeds „groene aspecten" en had het ontbrekende eveneens aangevuld met burgerkleding. Men sprak over de eer ste maatregelen, die in dit onher bergzame oord. dat .kamp" werd genoemd, moesten worden getroffen. Het woord rimboe, dat hier en daar werd gebezigd, was waarlijk pas send. Het terrein vertoonde een golving als de zee bij stormweer het lag vol met, planken, houtkrullen, ijzer en andere voorwerpen. De barakken waren kaal en verveloos en stonden daar als verdwaald. Electrisch licht en waterleiding schitterden door af wezigheid er ér leek' nergens een aanknopingspunt, waarbij men zou kunnen beginnen, in deze warboel, waar de natuur oppermachtig heer ste. enige orde te scheppen. Het is misschien waar dat de Nederlander in het algemeen liever improviseert dan straf organiseert, maar het is evenzeer een feit, dat hij als ergens alle orde en regelmaat ontbreken, met vaste hand een organisatie weet op te bouwen, die wat mans is. Zo ging het ook hier en met vereende krachten werd het kamp in een toe stand gebracht, waarin het de eerste lichting arbeidsmannen met goed fatsoen kon ontvangen. En ruim een half jaar later, toen d» tweede lich ting haar intrede deed kwam er reeds tekening in het geheel, zowel naar het uiterlijk als wat de dienst betrof. Men kon zien dat hier iets ge beurd was en natuurlijk hadden ook de arbeidsmannen, die in Valkens- waard hun diensttijd doorbrachten, hier veel toe begedragen. Zij ver zorgden b.v. de „aanplant", die thans, vele en vele maanden- later, het kamp ook wat zijn flora aan gaat. een groen aanzien geeft. Nog iets anders deden deze eerste lichtin gen. dat later heel belangrijk bleek en dat een bepaalde traditie in het leven riep. In de onmiddellijke omgeving van het kamo. bijna erin, lag één van die bekende Brabantse vennen. Het stak echter tegenover zijn soortgenoten af. doordat het meer weg had van een klein moeras, dat vooral des zo mers een waar lustoord voor insecten vormde. Vooral om hygiënische rede nen besloot men aan het leven van het ven in deze gedaante een einde te maken. Er begon een groot en langdurig werk. Het ven werd uit gediept en uitgegraven, vele kubieke meters zand en modder werden aan de oevers tot wallen verwerkt, de bodem werd verbeterd en toen deze arbeid voltooid was. zag men eerst goed, wat het plan van den ontwer per tot bedoeling had, Er was zo waar iets ontstaan, dat zeer veel op een openluchttheater leek. Beter cn stelliger gezegd: het was een open luchttheater. Een' vijvertje scheidde het toneel van het amphitheater en het geheel maakte een zeer rustieke indruk, vooral omdat het zo goed bij zijn natuurlijke omgeving paste. Het kamp was na hard en langdurig werk een echt openluchttheater rijk en het sprak vanzelf, dat men er als zodanig gebruik van wilde maken. Een belangrijk moment in de ge schiedenis van het kamp was de in wijding van het theater, hetgeen ge schiedde met de opvoering van een oogstfeest. Dat. was zomer 1942 en nu. ruim twee jaar later, zal op nieuw een dergelijk openluchtspel ten tonele worden gebracht. wording, zoals die in publicaties in ons blad tert volle werd belicht. Er werd gebrast, en gefuifd, er werd zwart gehandeld, er werden hoge salarissen betaald en er werden boe kingen gedaan, die in niets gelijken op "de werkelijkheid. In Nieuw-Bui- nen en Zuidlaren zijn b.v. feesten georganiseerd, waarbij zeker meer verbrast werd dan het jaarinkomen van tien behoorlijke en gocd-ge- schoolde arbeiders. En wat de salarissen betreft: de 20-jarige J. S.. twee jaar geleden nog jongste bediende bij de „Noordster", thans directeur van de trans-Euro- pese agentuur- en commissiehandel, kreeg per week100.salaris! En ook hier is er een merkwaar dige overeenkomst met de verhou dingen bij de „Noordster" de ge wezen inspecteur .an de Prijsbeheer sing. mr. M. H. Ti gelaar, toucheerde 1000.— per maand. Het wordt tijd. dat een einde wordt gemaakt aan het parasitaire gedoe van een stelletje mensen, die geen enkele nuttige sociale functie verrich ten. Het moge waar zijn. dat er voor verschillende arbeidêrs destijds een behoorlijke boterham te verdienen was. Die tijd is thans voorbij en niets staat een radicaal optreden meer in de weg. BERLIJN. 29 Aug. Nu de Duitse distanciëringsbewegingen aan de be nedenloop van de Seine zo goed als voltooid zijn nog slechts zeer zwakke Duitse strijdkrachten bevin den zich tegenover Rouaan op de westelijke rivieroever zijn Maan dag ln het gebied tussen de kust en Parijs geen veranderingen in de al gemene situatie opgetreden. De Duit sers hebben zich vastgezet op de Seine-linie. waarop tot dusverre nog geen grote aanvallen gedaan zijn, Het zwaartepunt van de strijd ligt vrijwel uitsluitend langs de midden- loop van de Seine, ongeveer tussen Parijs en Troyes. Uit de bruggen hoofden die de.geallieerden daar heb ben. en tevens uit het gebied van Parijs, waar de Duitsers zich nog in talrijke steunpunten handhaven, on dernemen de Amerikanen krachtige aanvallen in noordelijke en oostelijke richting. De strijd heeft zich zo doende verplaatst naar het gebied lussen Seine en Manie. Het gebied ten zuiden van de Marne dat sedert September 1914 met bloedige letters in de Krijgsgeschiedenis staat, be schreven. is nog geen gevechtstoneel geworden. Ten zuidoosten van -Parijs onder scheidt men op het ogenblik vier Amerikaanse aanvalsrichtingen en wel uit Melun, Fontaineblea i. Romil- lv en Troyes. Te Berlijn wordt ver klaard. .lat deze Amerikaanse opmars pogingen op een heftig Duits verzet stuiten en dat de strijd een wissel vallig karakter heeft. De terreinwin sten der Amerikanen hebben tot dus verre nog tot geen operatieve beslis singen geleid. Wederom wordt in de Wilhelm- strasse verklaard, dat van Duitse zijde op het ogenblik maatregelen getrof fen worden, die spoedig blijk zullen gaan geven van grote initiatieven van het Duitse opperbevel. Chef der éénmans- torpedo's onder scheiden BERLIJN. 29 Aug Kapitein ter Zee Friedrich Böhme. de leider van de strijdmiddelen der Duitse marine, die in de Seinebaai sedert het begin van de invasie opzienbaren de successen hebben behaald, is door den Führer onderscheiden met het ridderkruis van het IJzeren Kruis. De strijdmiddelen in het gebied voor de mond van de Seine hebben tot nu toe in totaal vier kruisers, negen torpedojagers, twee corvetten en ongeveer 35 koopvaardij- en trans- portscheoen der geallieerden van te zamen 225.000 brt. tot zinken g<v bracht of zo zwaar beschadigd. dat( zij voor de geallieerde" invasievloot verloren zijn. Thans hebben de strijdmiddelen ook successen behaald voor het in- vasiegebied aan de Zuidfranse kust. Zij hebben bij de strijd tegen de krachtige beveiliging van de,invasie- vloot een bewakingsvaartuig, een ar- tilleriemotórboot en een klein vaar tuig. waarvan het type niet kon wor den herkend, tot zinken gebracht. Onderscheiding voor de arbeiders uit het Oosten Speciale correspondentie.) BERLIJN. 29 Aug. In Juli is de verordening van kracht geworden van den Rijksleider ff Rijksminister van Binnenlandse Zaken, Heinrich Himm- ler. betreffende de nationale onder- scheidingslckenon, welke aan de ar beiders en arbeidsters uit het Oosten worden «verleend uit erkentelijkheid voor hun voorbeeldige houding en prestaties. Het is een "ovale krans van zonnebloemen, die bij de Oekrajiners een drietand, bij de Wit-Roethenen een tandrad en bij de eigenlijke Rus sen het Andreaskruis omsluit. Het is in de kleuren dei/ onderscheidene na tionaliteiten uitgevoerd; blauw-geel voor de Oekrajiners. wit-rood voor de Wit-Roethenen en wit-blauw voor de Russen. De dragers van dit insigne mogen openbare uitvoeringen cn ge legenheden bezoeken en van dc locale middelen van vervoer gebruik maken. Uit het oog, uit het hart II Een kantoor heeft als één man, dat wil zeggen: als één vrouw ge antwoord op de klacht van de twee rasechte Nederlandse jongens, die zich beklagen over de trouweloosheid van de meisjes terwijl zij (de jon gensin Duitsland werken. Openhartig en eerlijk erkennen zij aan de „beste jongens" „dat inder daad heel vect Hollandse meisjes zeg gen: „Nu we nog jong zijnkunnen wc ons toch uiet opzouten". En het is daarbij nog begrijpelijk ook" zeggen zij. maar zij menen, aatr„als een meisje werkelijk veel van e.cn jongen houdt, zij hem absoluut trouw blijft cn hem door haar brieven zoveel mogelijk door deze zware tijd moet heen helpen „Dc jongens kunnen j het toch niet helpen, dat zij zo ver van huis zijn. Zo schrijven Hilda c\ Itie, Jo en Willy, Ans en Corry. En zij me nen het. Zij zwe ren bij dc ..abso lute trouw"f Maar zij gaan te gelijk van het defensie) in het offensief over cn zeggen,£én van ons is veertien maanden in Duitsland geweest en heeft haar eigen Nederlandse land genoten van dichtbij kunnen bewon deren. hoe zij zich lieten beïnvloeden door Duitse meisjes en vrouwen, aan getrokken door koffie cn Kuchen cn een gezellig thuis en hoe zij dan. vaak oók onbewust en ongewild, er toe kwamen, verloofde of vrouw in Nederland te vergeten en te bedrie gen." En wie heeft de-schuld van dit hele geval?, vragen de zes meisjes. Niet de vrouwen of meisjes in Nederland, ook niet de Nederlandse man in Duitsland, maar deze verschrik kelijke oorlog, die de mensen geeste lijk cn moreel keldert, schrijven dc meisjes en zij hopen, dat, als de oor log voorbij is cn als de gezinnen weer bij elkaar zijn. al het boze weer gauw genoeg vergeten zal zijn. .Ja, schrijven zij, want ook wij meisjes, al zijn wij dan nog zo „ontrouw", verlangen naar de terugkomst van onze mannen." Kunnen de rasechte Nederlandse jongens, die uit Duitsland schreven, hier genoegen mee nemen? Namens Hilda, Itie. Jo. Willy, Corry en Ans, wier adres mij is toe vertrouwd, zodat ik zes trouwe adressen ter beschikking heb. TIJL. DEN HAAG. 29 Aug. In de loop van Maandag vielen in verschillende delen van ons land Anglo-Ameri- kaanse vliegers opnieuw personen treinen. auto's en voetgangers met boord wapens aan. Tengevolge daar van waren er onder de Nederlandse JJï-u U1UUWC SCUUUW burgerbevcrHcmg - wedei^-44 dt>dci*--^9yMftT+nc-iVundhTrrea^el}^ -NettWia; zwaar- Cn meer dan 60 lichtgewon den. Zeepvervangende wasmiddelen op de bon DEN HAAG. 28 Aug. Voortaan zal men zeepvervangende wasmidde len uitsluitend onder afgifte van een daarvoor aangewezen bon kunnen verkrijgen. In verband hiermede is het kopen, in ontvangst nemen, ver kopen en afleveren van zeepvervan gende wasmiddelen met ingang van heden verboden. Om voor dit artikel in aanmerking te komen, moet men boi> „algemeen 211" voor of op Zater dag 2 September a.s. bij zijn leve rancier inleveren. Omtrent het tijdstip waarop men de zeepvervangende wasmiddelen zal kunnen verkrijgen, zullen nog mede delingen worden gedaan. Hedenavond Max Blokzijl DEN HAAG. 29 Aug. Hel Maan dagavond niet gehouden politieke wcekpraatje van Max Blokzijl, getiteld „Het sein", zal hedenavond om kwart voor zeven over Hilversum I worden uitgezonden. Eenlid van het geallieerd UNRRA-comité heeft verklaard, dat ln de door de geallieerden bezette gebie den 50 procent der bevolking van de winter geen eten zal hebben en dat 75 procent zonder brandstof zal zitten. Van de zijde der Zweedse sociaal democraten ls verklaard, dat er bli de komende verkiezingen geen samen werking met.de communisten zal be staan. Wanneer de tragedie der vol ken niet oneindig groter was. zou men in deze dagen de tragedie der koningen kunnen schrijven. Koning Michael van Roemenië heeft de stof voor een nieuw be drijf in dit drama der koninklijke zelfvernietiging geleverd. En aan gezien er nog maar weinig konin gen overbleven, kunnen er niet héél veel bedrijven meer volgen..,. Wie zal psychologisch en feite lijk tot in de laatste details het weefsel van kortzichtigheid en haat. zelfoverschatting en angst, misleiding en ijdele speculatie volgen, dat achtereenvolgens ko ning Peter van Zuidslavié, koning Victor-Emanuel van Italië en koning Michael van Roemenië tot het omwerpen van de eigen troon bracht? De jonge Peter en zijn hofkliek meenden in Maart 1941 veilig te zijn. door de Brits-Amerikaanse garantie en pleegden verraad aan een met Duitsland gesloten ver drag. Omdat hij niet geloofde in een Duitse overwinning of daarin niet geloven wilde. Men kent het verloop der dingen: niet Peter's eneraals en de voor Peter wer kende vrijscharen. maar Tito nam het illegale heft in handen, Tito was de erkende exponent van Moscou. Tito „brak" met. den koning. Tlto overlegde sindsdien in Rome met denzelfden Chur chill, die Peter tot zijn verraad bewoog. Van Peter echter wordt nauwelijks nog iets vernomen. Wanneer het de Duitse legers niet zijn, houdt geen kracht de intocht van het bolsjewisme in het voor malige Zuidslavië tegen. De oude Victor-Emanuel... Men kan hetzelfde verhaal simpelweg van andere namen voorzien. Vic tor-Emanuel wilde zijn konings huis bevrijden van een „fascis tisch dwangbuis" en ontketende met een Brits-Amerikaanse over eenkomst in zijn zak in Italië de chaos. De koning en Badoglio zijn al voorgoed van het politieke to neel verdwenen. D?t feit schetst de juistheid vaii hun inzichten. Machteloze, steeds verder naar Moscou afzwenkende tussenrege- rinkjes bereiden de definitieve bolsjewisering voor. En tot beter begrip van wat komen gaat. is op Italiaanse scholen het Russisch reeds als verplicht leervak inge voerd. En Michael? Men behoeft zijn willoze aanvaarding van Moscou's wapenstilstandsvoorwaarden niet eens te zien als bepaling van de plaats, w&ar over Roemenië's lot wordt beslist. Men behoeft in het nü reeds opklinkende Brits-Ame rikaanse excuus, dat Michael op het laatst tóch nog overijld en zonder overleg met de geallieer den handelde, niet aan te voeren om te weten, dat ook deze aan moediging van Washington en Londen weer een land. een volk èn een troon overleverde aan het bolsjewisme. Uit gewetenloosheid of uit onmacht, dat is voor het eindresultaat tenslotte niet zo heel belangrijk. Directer en dui delijker dan in Servië en Italië, in Polen en Algiers, golft in Roe menië het bolsjewisme binnen door een verraad, dat een konings troon moet veiligstellen en die troon juist een einde bereidt. Over kortzichtige koningen cn vermolmde tronen behoeft nie mand te rouwen. Maar de volken zullen uit zelfbehoud moeten zien. waar de chaos heenleidt, waarin zij worden gestort. Wat in een al te oppervlakkige gemoedsbewe ging hier en daar een ..volksactie" schijnt, is in wezen telkens op nieuw de inleiding tot de chaos, die Washington en Londen ont ketenen, die Moscou echter ge bruikt. Twee leerzame voorbeelden heb ben de laatste dagen nog opge leverd. Het eerste heet Warschau, het tweede Parijs In Warschau leidde een opstand tot een hel van bloed en vuur. waarin heel de be volking van deze enorme stad zin loos onder gaat. En achteraf ver wijten stemmen in Londen én stemmen in Moscou elkaar, dat niet zij, maar de anderen het „ontijdige signaal" gaven. Over Parijs moge een triomf gehuil opgaan, mogen romantische le genden van zelf-bevrijding gewe ven worden. één feit staat onloochenbaar vast: wanneer géén al te wankele elementen zich hadden laten meeslepen, zou Parijs géén strijdgebied geworden zijn. zou een zee van honger en ellende, van verwoesting en dood. ook aan deze millioenenstad voor bijgegaan zijn. Nu blijkt reeds vóór het laatste schot verklonken is. dat waar de ordenende hand van den Duitsen bezetter ver dween. bolsjewistische maquis en „democratische" maquis zo nodig met het geweer in de hand onder ling om de macht strijden. Met welk uiteindelijk gevolg is ook in Frankrijk niet onduidelijk, sinds De Gaulle reeds in Algiers zich het paspoort van Moscou verze kerde en Giraud ondanks zijn ge loofsbrieven uit Washington van het politieke toneel verdween Het (duistere drama van Roe menië. zinloze herhaling van even duistere drama's in Zuidslavië en Italië, is een stormsein voor de volken, die bij alle beproeving en nood tot op dit ogenblik nog altijd gelukkiger waren en die het goed deels zelf hebben méé te beslissen of zij zich in even wrange avon turen laten storten. Nieuw gebouw te Utrecht geopend UTRECHT. 21 Allg. In Utlecht staat het nieuwe gebouw van de Marhie-AanèhTrreweltè' Netlèrla ntlda t Zaterdag voor liet eerst zijn poorten opende. De talrijke aanmeldingen voor dienstneming bij de Duitse marine maakten bet noodzakelijk de organi satie uit te breiden. Een ruime be huizing heeft men thans te Utrecht aan de Lange Vlestraat gevonden en ter gelegenheid van de opening orga niseerde men er een tentoonstelling, die natuurlijk betrekking heeft op de zeevaart. Het eerste wat opvalt als wij deze tentoonstelling langs gaan. ls. dat hier een bepaalde sfeer hangt. Niet alleen de beeltenissen van Coen. Olivier van Noort en Tasman roepen deze sfeer op. maar ook de vele modellen van schepen uit vroeger tijden werken hiertoe mee. Onze vestigingen in In- dië en Nieuw-Amsterdam ziln er ln kaart gebracht en het ls geen won der. dat dit alles grote belangstelling trekt," vooral van de zijde der Jeugd. De Nederlanders, die aan de staf van kapitein-luitenant Bangemann. den leider van de Annahmestelle. zijn toegevoegd, zijn zonder uitzondering mensen, die lets van de zeevaart weten en die ook kunnen beoordelen, of iemand werkelijk een drang naar de zee bezit. Het ls een oud-stuurman der koopvaardij, die ors rondleidt. Niet zonder helmwee vertelt hij ons van zijn reizen over de wereldzeeën en er klinkt trots ln zijn stein. als hij aan* de hand van de verschillende kaarten nagaat, waar ter wereld zich Neder landse zeelui hebben bevonden en welke daden zij ln het verleden heb ben verricht. Maar hij ls van mening, dat ook nu de zee nog niet voor ons ls afgesloten, dat v/lj ook nu nog gelegen heid hebben buitengaats te trekken, al ls het dan onder andere omstandig heden. Er zijn Jonge Nederlanders ge noeg, die de roepstem van de zilte baren verstaan en zich voor de dienst bij de Krlegsmarine melden De opleiding vangt aan te Sennheim, waar de mannen een infanterlescho- llng krijgen. Daarna worden zij bij gebleken geschiktheid met hun toe komstig beroep vertrouwd gemaakt. Men legt hier bewust de nadruk op het woord beroep, omdat men er van uit wil gaan. dat de tijd. die men ln oorlogstijd bij de marine doorbrengt, niet verloren is Ten eerste kan men na afloop van de oorlog en trouwens ook tijdens de duur daarvan voor een In het verleden ligt het heden In t nu wat worden zal BILDERDIJK JACOB VAN WASSE NAAR. 1610-13-6-1665. Heer van Obdam. Lt. Ad miraal van Holland en We,st-fr\eslahd. Voorheen Kolonel der ruiterij. Graf tombe in de Grote Kerk Ie Den Haag. (Foto O/H) Ook thans weer strijden Nederlanders voor Euro pa's vrijheid ter zee, in trouwe verbondenheid met hun Duitse kameraden. Goed voorgaan doet goed volgen! Aanmelding staat open voor lederen Nederlander van 17—45 jaar en kan geschieden bij de M%rine-Annahmestelle Niederlande te Utrecht, de aanmeldingsbureau's voor Marine- Vrijwilligers te Amsterdam Kalverstraat 143 en Rotterdam. Nieuwe Binnenweg 98—100. bij alle Hafen- Ortskommandan- turen en bij de Nebestellen der Waffen ff Alle gewenste inlichtingen, zowel voor dicnslnamc bij de .Marine als bij de Waffcn-ff. worden aan bovengenoemde adtcsfcen verstrekt. hogere rang ln aanmerking komen, wanneer daar de capaciteiten voor aanwezig zijn cn ten tweede kan men later overgaan naar de koopvaardij, die straks zeer vele krachten zal kun nen gebruiken en velen een toekomst kan bicden. Hei morcndcels der Neder- landf» vriiwUHgers rte ken merken van den waren zeeman en ook tijdens de opleiding is men zeer over hun houding c-n gedrag tevreden. Een speciale afdeling van de Annahme stelle heeft zich met de sociale ver zorging belast. Het ligt ln de bedoeling dat ook ln Amsterdam. Rotterdam. Den Haag en andere plaatsen van ons land kantoren voor aanmelding zullen worden geopend. De vrijwilligers /ui len dan ook daar voorlichting en all« inlichtingen, die zti wensen, kunnen ontvangen. Termijn Zs-procedure DEN HAAG. 28 Aug. Er wordt aan herinnerd, dat de termijn voor het in dienen van de formulieren betreffende de Zs-procedure en het aanvragen van vrijstellingen op 31 Augustus afloopt voor, de bouwindustrle. het bos- en houtbedrijf, de bedrijfsgrpep wegver voer cn voor de hier te lande geves tigde of kantoor houdende, doch haar bedrijf geheel of gedeeltelijk ln Ned.- Indlë, Suriname of Curipao uitoefe nende ondernemingen. VOLKSCULTUUR EN KUNST Zomerparade bij „Arli" De zomerschouw van „Arti ct. Aml- citiae" in Amsterdam toont goede landschapskunst van Colnot, wiens forse streek den rasschilder verraadt; van Hulshof! Pol, die vooral van zijn „Avond" een stemmige compositie maakte, en van Heynsius. die o.a. een fleurig beeld met boerderijen expo seert. Twee kunstenaars, die met licht en kleur weten te toveren, prof. Wol ter en W„ A. Knip, boeien ons met een golventafereel en een blik op de Ponte Vecchio en G. Westermann willen wij in het bijzonder noemen om zijn „Onwillig paard", een beeld van kracht en temperament. IJkelenstam is o.a. vertegenwoor digt met het doek „Sneeuw bij maan licht", dichterlijk van inhoud en ver tolking, mevr. Woutersen—Van Does- burgh, die zich gaarne aan de minia tuurkunst wijdt, met een tafereel, dat de naam „Het dagelijks werk" draagt. Een gaaf stilleven met ate- lierfléssen treft men aan van Jack Hamel, het mansportret van Dieven- bach getuigt van degelijk vakman schap en bij de bloemstukken valt vooral het- werk van mevr. De Bal- blan Verster. Wout Schram, Henri van Os Delhez en Germ de Jong te memoreren. Het knap getekende damesportret en d£ „baby" van prof. Brinks, de al tijd boeiende tekeningen van prof. Jurres, Van der Jagt's „Winter te Leiden", alsmede de tekeningen van mevr. Lous Sluyters willen wij in dit beknopte overzicht niet onvermeld laten. De tentoonstelling blijft tot en met 17 September geopend. HERM. VOSKUIL. Is Maurice Chevalier vermoord? De Franse filmspeler Maurice Che valier zou volgens een Reu ter bericht uit Parijs Vrijdag j.l. door Franse terroristen doodgeschoten zijn. SPORTNIEUWS Nieuw wereldrecord 10.000 m. HELSINKI, 29 Aug. Dezer da gen heeft de Fin Viljo Heino het wereldrecord over 10.000 meter ver beterd. Hij bracht het record op 29 min. 35,4 sec. Dc verduistering begint heden om 20.30 cn eindigt om 6.45 uur. Maan onder 1.08, op 17.53 uur. Sept. V.M., 9 Sept. L.K., 17 Sept. N.M., 25 Sept. E.K.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1