HET DAGBLAD Straatgevechten in het centrum van Parijs VOOR LEIDEN EN "OMSTREKEN Aanval over de Seine bij Melün mislukt Opnieuw is de strijd- geest vaardig Havens van Toulon en Marseille worden hardnekkig verdedigd Sterke druk aan Seine-mond Regeringswijziging in Hongarije Duits weermachtsbericht Frontwijziging in verband met houding van Roemenen Afweersucces aan Weichsel Oud-Lombokstrijders bijeen Roep om gerech- eid tight Rantsoen verlaging gas en licht Moseou wil Roemenen tegen Hongaren opzetten Wegvallen van Roemeense troepen schiep moeilijke situatie aan het front Een gesfyleerde „Toverfluit' W BERLIJN. 26 Aug. Het zwaarte punt der Amerikaanse operaties is verlegd naar het gébied van Parijs. Daar zijn Amerikaanse pantscvcolon- nes na zware gevechten, die aan beide zijden mei grote verliezen gepaard gingen, via Versailles en Seres uit westelijke richting en langs de weg EtampesParijs uit zuidelijke rich ting de buitenwijken van de stad binnengedrongen, waar zij op vrij grote schaal de, terroristengroepen bewapenen en tot opstand tegen het garnizoen aanspoorden Het kwam tot verbitterde straat- en huizengevechten, eerst in de bui tenwijken. later ook in de binnenstad, waar de steunpunten der garnizoens troepen werden aangevallen. Onder andere kwam het bij het Palais Luxembourg, op de Place de l'Etoilc, bij de Are de Triomphe, waaronder zch het graf van den onbe kenden soldaat bevindt, alsmede op andere plaatsen in de binnenstad tot hevige gevechten met verschillende pantsergroepen en met de terroristen. Herhaalde pogingen, zich met geweld van de Duitse steunpunten meester te maken, werden met bloedige ver liezen afgeslagen. De gevechten duren voort. Honfleur bereikt Ten westen van de hoofdstad bleef de vijand Donderdag met zeer sterke strijdkrachen druk uitoetefïen op het mondingsgebied. alsmede op de mid denloop van de Seine. Aan de Touc- ques in de Avre-sector slaagden de Canadezen en Amerikanen er in op enkele plaatsen de Duitse versper ringslinies binnen* te dringen. De vijandelijke penetraties werden ech ter op de lijn Honfleur-Cormcilles- Bernav-Louvrier opgevangen, door tegenaanvallen gecompenseerd of door distanciëringsbewegingen nutte loos gemaakt. Bij Bernav. in de bossen ten oosten van Bvionne en bij Louvrier werden talrijke invasietanks door Duitse pantserjagers en andere wapens, ver nietigd. Ook de vijandelijke infante rie leed in gevechten op korte afstand aan weerszijden van de van Neubourg naar het Noorden en Oosten lopende wegen zeer zware verliezen. De ge vechten duren nog voort. Om Marseille's haven Nadat, de eerste1 aanvallen der Magüis op.Marseille op bloedige wijze ineengestort waren, hebben de Anplo- Amerikanen ten noordon der stad troepen uit dc lucht neergelaten, waarmede zij de 24ste Augustus de aanval openden. In Marseille zijn hevige s:raatgevechlen aan de gang tussen het Duitse garnizoen en bin nengedrongen pantserwagens. Duitse batterijen sloegen gereedstaande vijandelijke troepen op de opmars wegen uiteen en steunden op doel matige wijze de afweer tegen de tot' het havengebied doorgedrongen vijan delijke strijdkrachten. Hel stadsge bied in he: gebied der Duitse marine- steunpunten bevindt zich nog steeds in handen der verdedigers. Ook :n Toulon zijn de invasietroe pen er weliswaar in geslaagd terrein te winnen, doch zij trachten tever geefs de Duitse verdedigers van elkan der te scheiden. Deze verdedigen elke sti'aat en elk plein met grote strijd lust en binden grote strijdkrachten der aanvallers. Bij deze gevechten worden de invasietroepen op talrijke plaatsen door terroristengroepen ge steund. Italiaanse kunstschatten in niet militair gebiéd (Speciale correspondentie). BERLIJN. 26 Aug. Het militaire bestuur in Italië heeft bij v?ijze van voorzorg een groot aantal der meest waardevolle Italiaanse cultuurschat ten uit de verschillende musea en archieven van Italië samengebracht in de ..Koninklijke Villa" te Poggi a Cajano. vijf kilometer ten noordwes ten van Signa. Onder de kunstschat ten. die men op deze wijze voor het oorlogsgeweld hoopt te behoeden, be- viriden zich de grootste zeldzaamhe den van d§ Italiaans-Toscaanse re naissance. Dc ..Koninklijke Villa" be hoort tot de voormalige bezittingen van Victor Emanuel. Het Duitse ministerie van Buiten landse Zaken heeft thans via Zwit serland de Britse en Noordameri- kaanse regeringen van dit feit in kennis gesteld en verklaard, dat zich in de omgeving van de villa geen Duitse troepen bevinden en dat. dit gebied nimmer voor militaire doel einden gebruikt zal worden. BERLIJN'. 26 Aug Mn Hongarije zijn de als gevolg van dc ontwikke ling in ZilidooSt-Europa noodzakelijk geworden maatregelen genomen. Daar toe behoort ook een reorganisatie der regering, waarover op bet ogenblik nog geen bijzonderheden worden mee gedeeld. In Berlijnse politieke kringen is men van mening, dat door dc gebeur tenissen in Roemenie ook zekere spanningen, die in de laagste tijd op het gebied der binnenlandse politiek in Hongarije waren ontstaan, met een slag opgeheven zullen worden en wel in verband met de gevaren, waarvoor het Hongaarse volk zieh geplaatst ziet. Uit Boedapest wordt gemeld' Dr Duitse minister van buitenland- sp Zaken. Von Ribbentrop, heeft tele grafisch geïnformeerd r.aar het.ywel zijn van Sztójay, den Hofigaarsen ministerpresident. Sztojav heeft in zijn antwoord uiting gegeven aan de hoop. dat hij na een spoedig verwacht herstel van zijn gezondheid onnieuw kan deelnemen aan de gemeenschap pelijke strijd en aan de versterking der Duits-Hongaarse wapenbroeder schap. - Engelse communisten zoeken weer contact met Labour DCKHOLM, 25Aug. Harrv Pollitt. de secretaris van de Engelse communistische partij, heeft op nieuw een schrijven gericht tot. den secretaris der Labour-parlij-Middle- ton. waarin hij dezen verzoekt met hem te beraadslag*n ever het slui ten van een overeenkomst tussen dr Labourpartij en de communisten voor de komende algemene verkie zingen. Reuter's politieke correspondent. Frazer Wighton. deelt dienaangaan de mede: sedert de vergeefse toena deringspogingen der communisten tot de Labourpartij in het voorjaar is een belangrijke ontwikkeling vol trokken. zowel op het gebied der binnenlandse als op dat der buiten landse politiek. Volgens de mening van Pollitt Schijnt het doelmatig een toenadering tussen befde partijen tot stand te brengen. Op het jaarlijkse congres in 1943 hooft Labour het voorstel van toenadering tot de communisten met meérderhbid van stemmen van- de hand gewezen. Joodse terroristen hebben Don- deroclftend vroeg de regeringsgebou- wfen in Tel Aviv en Jaffa overvallen. Zij wierpen bommen en schoten met mitrailleurs. Drie politieagenten, twee Arabieren en twee Engelsen werden daarbij gedood. Alle door Italië in Turkije opge richte culturele instellingen, zoals scholen en ziekenhuizen, zijn thans gesloten, terwijl het Italiaanse perso neel naar het bezette gebied van Zuld- Itallë ls gezonden. Jamaica ls - geteisterd door een wervelstorm, waardoor volgens de ra ming moer dan 30 personen werden gedood. Een groot gedeelte van dc oogst is vernietigd. Dc Zwitserse regeving heeft thans een vertegenwoordiger van het Sowjct- russische agentschap Tass toegestaan, ln Zwitserland te werken. Luch+s+rijd boven het Oostzeegebied BERLIJN. 26 Aug. Bij aanval len van Amerikaanse bommenwer- pers op Noord-Duitsland. is het. Vvij- j dag tot hevige luchtgevechten in het Oostzeegebied gekomen. vIn weerwil van het krachtige Amerikaanse jagersescorte, slaagden de Duitse jagers er verschillende malen in. de rijen der bommenwerpers binnen te dringen en successen te behalen. Ook het afweergeschut nam door een ge concentreerd vuur aan de strijd deeL Een uit het zuiden komende for matie Amerikaanse bommenwerpers viel de stad Brünn aan. Vooral de Tsjechischè bevolking leed verliezen. Ook tegen deze aanval trad dc Duitse luchtverdediging met succes op. Bonomi roept drie ambassadeurs terug BERN. 26 AOg. Het Zwitserse telegraafagentscliap meldt uit Rome, dat de Italiaanse ambassadeurs van de regering-Bonomi te Madrid, An kara en Stockholm teruggeroepen zijn. Deze stap is genomen in liet kader van de algemene zuiverings actie tegen het fascisme. Naar ver luidt zullen nieuwe ambassadeurs worden benoemd Tegelijkertijd wordt vernomen dat 150 generaals en hoge officieren naar gen concen tratiekamp zijn overgebracht. Hebt u uw waardepapieren, distributiebescheiden, sieraden, een verschoning voor iecler van de huisgenoten, toiletartikelen, bordenen lepels in een zg. vluchtkbffer klaar staan? (Voor lichtingsactie van dr hoofd inspectie voor de luchtbescher ming.) Ie JAARGANS No. 200 LV ZATERDAG 26 AUGUSTUS 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Tel. 24996 - Postgiro 184120 - Abonnementsprijs 21 ct. per week of 2.73 per kwartaal. Losse nummers 5 ct. HOOFDKWARTIER- VAN DEN FUHRER, 25 Aug. Het opperbevel van de weermacht deelt mede: In het gebied ten noordwesten van Parijs volgde de vijand met sterke strijdkrachten van het Westen en het Zuiden uit onze divisies, die zich m de lichting van de benedenloop van de Seine gedistantieerd hebben. Bij zonder hevig was de druk ten zuiden van Elbeuf, waar gisteren in de loop van de dag een bres in het front m een tegenaanval gesloten werd. Ten v.èsten van Parijs ging de vijand, door talrijke tanks gesteund, tot de' aanval over en drong tot de westelijke rand der stad door. In de buitenste stadswijken zijn hevige straatgevechten ontbrand. Pogingen van den vijand om ten westen van Melun over de Seine heen te trekken, werden in een tegenaan val afgeslagen. In één sector bevin den zich nog vijandelijke strijdkrach ten op de oostelijke oever van de rivier. In het gebied van Toulon en Mar seille wordt nog steeds verbitterd gestreden. In enkele steunpunten verdedigen onze bezettingen zich. door de kustartillerie doeltreffend gesteund, en maken zodoende distan ciëringsbewegingen van alle overige troepen in de richting van Lyon mo gelijk. In het bergfcerrein ten oosten van de Rhone strijden onze flankbeveili gingen met vijandelijke snelle for maties, die onze bewegingen in het Rhóne-da) proberen voor te komen. Patrouillevaartuigen brachten voor de monding van de Schelde een vijandelijke motortorpedoboot tot zinken en schoten verscheidene an dere. in brand. Na harde strijd ging daarbij een eigen boot verloren. In Belgisch-Frans gebied werden 202 terroristen in- de strijd vernie tigd. Het vergeldingsvuur op het ge bied van Groot-Londen werd over dag en 's nachts in versterkte mate voortgezet. Uit Italië worden behalve weder zijdse verkenningsactiviteit geen bijzondere gebeurtenissen gemeld. In het zuiden van het oostelijke front, trekken onze troepen, nu on derdelen van de Roemeense forma ties op bevel van de kopinklijke ver- raderskliek het verzet tegen de bols jewisten hébben gestaakt, al strijden de verder naar de Proeth én de Se- reth terug. Talrijke vijandelijke tanks werden daarbij vernietigd. Tassen de Karpathen en de Weich sel werden sterke plaatselijke aan vallen der bolsjewisten afgeslagen. In het bruggenhoofd over de Weichsel ten noordwesten van ,Ba- ranow hebben onze infanterie- en pantserdivisies, door formaties vlieg- Ongeveer om middernacht knettert reu moorddadig geweervuur onze troepen tegemoet. De Balinezen zijn een onverwachte aanval begon nenHet terrein biedt ter plaatse zeer weinig dekking cn hoewel onze menden zich heldhaftig te weer stel len. moeten zij terugtrekkenIn de middag verzamelen wij ons bij een tempel, welks muren en omgeving enige beschutting bieden. Daar vindt een hergroepering plaats en als later de versterking aankomt, slagen land- 'en zeemacht er in. in hechte samen werking de oproerige Balinezen te overwinnen en de bevolking van Lombok van hun onderdrukking te bevrijden Met deze woorden roept een oud officier van het Ned.-Indische Le ger dc historische episode uit de strijd om Lombok op en zijn- ge hoor, dat geheel bestaat uit man nen. die deze strijd hebben meege maakt en meegevochten, luistert, ademloos toe. Het is stil in de zaal van Krasnapolsky. als zij zich van hun zetels verheffen om de kamera den .die destijds aan hun zijde vie len ,tc eren. Ja, 'de oud-Lombokstrijders, over wie de laatste tijd zoveel gesproken is, zijn bijeengekomen. Oude kame raden ontmoeten elkaar en hun door het leven gegroefde gezichten glanzen van blijde verrassing, als zij- elkaar de hand drukken en ge^ zamenlijk herinneringen ophalen. Niet alleen om op sobere wijze het feit te herdenken, dat vijftig jaar geleden, in Augustus 1894. de Lom bok-expeditie gehouden werd. zijn zij hier vergaderd, maar ook en vooral om no^ eens met elkaar te overleg gen op welke manier er verbetering kan worden gebracht in hun huidige toestand. Men weet het. deze strij ders voor Insulindc en Nederland zijn er slecht aan toe. Hun pensioen is uiterst gering en de avond van hun leven, dat geheel aan hel va derland was gewijd, moeten zij in schamele omstandigheden door brengen. Op de bakfiets Naast ons zit een oud-strijder, die ons met gepaste trots het Lombok- kruis .het Atjehkruis en het erete ken voor 36-jarige trouwe dienst laat zien en als wij het gesprek daarop brehgen, vertelt hij ons met een strak gezicht, dat hi.i tot voor kort,mede in zijn onderhoud moest voorzien door het berijden van een bakfiets. Hij. die zijn leven in de waagschaal stelde om zijn vaderland te dienen, die eigenlijk zijn gehele jeugd cn een groot deel van zijn verder leven aan zijn land ten offeT heeft .gebracht, had een zodanig „ruim" pensioen, dat hij gedwon gen was. op. een bakfiets Ie klimmen en boodschappen rond te brengen. Opnieuw is de strijdgeëst vaty de mannen van Lonibok opge laaid, thans om op hun oude dag een enigszins menswaardig be staan te bevechten. Dat dit nog nodig blijkt, spreekt voor zich zelf en ajs even later de heer Eekhof, secretaris van de com missie. die met dit doel is ge- vormd, uitroept, dat men deze Oude kameraden ontmoeten elkaar. (Foto A.P.-Griek) tuigen en luchtdoelartillerie doeltref fend gesteund, vijandelijke door braakpogingen in noordelijke richting -in harde afweergevcchten succesvolle tegenaanvallén verijdeld. Twee pant ser- en twee gemechaniseerde corp sen, alsmede twaalf infanterie-divi- sies der Sowjets leden hierbij zeer zware verliezen. In de periode van 11 tor. 23 Aug. weiden in deze gevechten 434 vijan delijke pantserwagens en 634 stukken geschut buitgemaakt of vernietigd. Tussen Boeg en Narew werd ook gisteren dc door den vijand beoogde doorbraak in ten verbitterde worste ling verijdeld.' 39 vijandelijke pant serwagens werden daarbij stukge schoten. Ten westen van Modohn mislukten herhaalde vijandelijke aanvallen Ook ten noordoosten van Walk bleven hernieuwde aanvallen der bolsjewis ten zonder resultaat. In verbitterde gevechten, die verscheidene dagen duurden, werd hier dc stormloop- van tien Sowjet-infanteriedivisies. die door formaties - pantserwagens en granaatwerpers versterkt, waren, af geslagen. In het gebied van Dorpat vingen Duitse en Estlandse troepen sterke vijandelijke aanvallen op. In luchtgevechten en door de lucht- doèlartilkrie verloren de Sowjets gis teren 58 vliegtuigen. Hiervan schoot de met het eiken- loof mer de zwaarden behorende bij het ridderkruis van het IJzeren Kruis onderscheen 'pprsip luitenant Hart- mann. Staffelkanitan van een jacht- eskadér, allqpn 11 vliegtuigen neer en behaalde daardoor zijn 301ste over winning in de lucht. Bij een nieuwe luchtaanval op een marinesfeunpunt in Noord-Noonve- gen werden door luchtdoelartillerie van de marine cn beveiligingsvaar- tuigen' 20 Britse vliegtuigen neer geschoten. Bij een operatie van onze duik boten in de Noordelijke IJszee, wer den behalve de op 23 Augustus ge melde kruiser een hulpvlicgtuigmoe- derschip en vier torpedojagers tot zinken gebrapht. Een andqr oorlogs schip werd door torpedotreffers zwaar beschadigd. Amerikaanse bommenwerpers vie len verscheidene plaatsen in Noord en Midden-D.uitsland alsmede in het, Sudetenland en in Bohcmcn aan. Hierbij- -worden -vooral de- «teden- Kiel en Pardubitz getroffen. Lucht- vcrdcdigingsstriidkrachten schoten bij deze aanvallen 48 vijandelijke vliegtuigen-; waaronder 43 viermoto rige bommenwerpers, neer. In aanvulling op het wecrmachts- berichvwordt nog medegedeeld: In dc succesvolle afweergevechten aan de Weichsel en ten noordoosten van Warschau hebben troepen van het 64ste pa nisercorps ln de periode van. 18 tot 22 Augustus 151 pantserwagens vernietigd, terwijl het vierde jj-pant- sercorps in- dezelfde periode 98 pant serwagens stukschoot. Bij Wllkowlsjen heeft liet beproefde regiment valschermjagers 16, onder roep om gerechtigheid, deze eis om een onbezorgde oude dag, niet langer kan en mag negeren, dan breekt een spontaan hand geklap los. „Tien jaar geleden marcheerden wij met onze ridderorden op de borst door Den Haag", zo spreekt de oud matroos Eekhof. „Toen was Lombok veertig jaar geleden en de vele hoge autoriteiten, die er waren, hadden veel met ons op. Wij kregen een maaltijd, veel sigaretten en sigaren, wij konden eten en drinken en op die dag hadden wij geen zorgen Maar toen we later thuiskwamen, keken de ellende en de zorg ons weer aan. Thans is dc strijd om Lombok vijf tig jaar geleden, maar met ons is er nog niets veranderd. Wij staan er nog net zo voor als toen. Verschillende kameraden kunnen hier vanmiddag niet aanwezig zijn, omdat zij geen kleren hebben. En dat er daaronder zijn, die dc .Militaire Willemsorde dragen, is een dubbele schande!" De voorzitter van de Commissie, de oud-marinier Van Santen, deéll de vergadering nog mede. dat een week blad-artikel ei melding van heeft ge maakt, dat verantwoordelijke perso nen van het Dep. van Koloniën op de bemoeiingen van verschillende zij den hebben geantwoord, dat ér voor lopig geen verandering in de positie der oud-strijders kan worden ge bracht. Voorts brengt hij de aanwezigen er van op de hoogte, dat er van parti culiere zijde pogingen worden onder nomen. een fonds te stichten, waarin verschillende giften worden verza meld en waaruit men dan de bedra gen wil putten om de behoeftigste oud-strijders te steunen. Hoe nobel dit initiatief ook is en hoe zeer men deze poging, die van rechtvaardigheidsgevoel getuigt, ook kan weerderen, hier verwachten wij iets anders. Hier verwachten wij een verlossend gebaar van hen. die over heidsverantwoordelijkheid dragen. Zij kunpen ervoor zorgdragen, dat aan zonen van ons volk, die dit meer dan ruimschoots verdienen, eindelijk recht wordt gedaan. Dat men zich ten dëpartemente wel bezinne! DEN HAAG. 26 Aug. Het is noodzakelijk gebleken, op het gas- cn clectricitcitsvcrbruik drastisch te bezuinigen. De thans geldende rant soenen voor het huishoudelijk ge bruik zullen met ingang van heden met ongeveer vijftien pet. worden verlaagd, voor de verbruikers, die nog naar verhouding over hoge rantsoe nen beschikken, zal dc verlaging be langrijk meer dan vijftien pet. bedra gen. Hierover zal hun door het be trokken gas- of eleetriciteitSbedrijf af zonderlijke mededeling worden ge daan. In afwachting van de hun door het betrokken gas cn of clectrici- teitsbedrijf toe te kennen definitieve rantsoenen zijn alle particuliere verbruikers verplicht, dc hun van heden af toekomende rantsoenen zelf vast te stellen. Het heeft geen zin. zich tc dezer zake met dc betrokken gas- én clcctrlciteitsbcdrijven of rechtstreeks met het rijkskolenburcau in verbin ding te stellen. bevel van luitenant-kolonel Schlrmer. zich opnieuw onderschelden. BIJ de gevechten ln het gebied van Modohn heeft zich de Pommcrsc 32ste Infanteriedivisie, onder bevel van kolonel Coszmala. drager van het rid derkruis. door bijzondere dapperheid, onderscheiden. Voorts wordt uit het hoofdkwartier van den Führer gemeld De Führer heeft de 25ste Augustus den eersieii-luitenant Erich Hartmann, escadrille-kapitein ln een eskader Jachtvliegtuigen het eikenloof met de zwaarden en briljanten behorende bij het ridderkruis van .Jiet IJzeren Kruis verleend, naar aanleiding van diens 300ste overwinning ln de lucht. Hart mann is de 18de soldaat der Duitse weermacht, wlen deze onderscheiding ten deel valt. Turkije breekt met Vichy SOFIA, 26 Aug. Turkije heeft besloten den Turksen ambassadeur bij de regering van Vichy terug te roepen. Aan den ambassadeur van Vichv. in Ankara is meegedeeld dat hij geen volmachten meer bezit. Mutaties bij Ned. Landstand DEN HAAG, 24 Aug. Het wnd. hoofd van de Nederlandse Landstand heeft per 1 Aug. j.l. eervol ontslag ver leend aan den heer H. Wltteveen te Vaassen als boerenleider der provincie Gelderland en tot dterls opvolger be noemd den heer H. C. Henny te Steen deren. VoortsI ls per 15 Augustus J.l. op diens verzoek eervol ontslag als voor man* verleend aan den heer J. Saai te Kolhorn cn ls per gelijke datöth het hoofd van hoofdafdeling 1 (Volk en Bodem) de heer Jac, ter Haar Ezn. te Rulnerwolde tevens met dc waarne ming der functie van voorman belast Brutale overval op bankloper ROTTERDAM, 25 Aug. Op klaar lichte dag is in het drukste deel van. de stad een brutale overval gepleegd op een bankloper van de Incassobank. Deze man, de 50-jarige C. P.. liep gistermiddag tegen twee uur op het Hofplein, toen hij plotseling bij de kraag weid gegrepen en onder bedrei ging mét een revolver in een auto werd geduwd, die er snel in de rich ting Kralingen vandoor ging. Onder weg werd P. gewelddadig beroofd van een bedrag van ruim vijftigduizend gulden, dat hij in zijn portefeuille bij zich droeg. Ter hoogte van de Kra- lingse plassen stopte de auto en werd de onthutste bankloper'uit. de wagen geduwd, waarop de auto verdween. BERLIJN. 26 Aug. Toonaange vende kringen in de rijkshoofdstad blijven bij het beoordelen van de ontwikkeling in Roemenië zeer terug houdend. Hoewel geen bijzonderhe den over de door de nationale ele menten of van Duitse zijde genomen maatregelen worden medegedeeld, krijgen politieke waarnemers toch de indruk, dat de toestand zich geens zins ontwikkelt, overeenkomstig de plannen van de verraders. Deze indruk kreeg men ook op de conferentie van de buitenlandse pers van gisteren, toen gewezen werd op het feit. dat de toestand in Roeme nië door Engeland voorzichtiger be oordeeld wordt. Zo werd gewezen op een bericht van Exchange, waarin de vraag gesteld wordt, of de politieke kringen rond koning Michael zich inderdaad ervan vergewist hebben, dat. de destijds door de -Sowjet-Unie aangeboden garanties ook thans nog van kracht zijn. Nu in dit bericht gesproken wordt van een „mogelijk overijld optreden", komt daarin een scepticisme naar voren, dat de aan dacht verdient. Achter de uitnodiging dor Sowjets aan Roemenië om zich met steun van de Sowjet-weerraacht meester te maken van Zevenburgen, gaat. naar Duitse méning een zeer bepaald plan schuil: om de Roemeense troepen naar Zevenburgen te lokken en ze daar in de strijd tegen Hongarije te laten doodbloeden, om op deze wijze tijd te winnen om in Moldavië en in Wallachije, en ook in de Dobroedsja, de dingen zowel militair als politiek overeenkomstig de Sowjetplannen te regelen. De wijze waarop men twee Euro pese volken tegen elkaar in het har nas probeert te jagen komt geheel overeen met de inelhoden volgens welke de geallieerden van de twee dracht tussen anderen plegen te pro fiteren voor hun eigen belangen. Kroniek van de Volkstuin Oogsten Niet alleen zaaien ls een kunst, ook het oogsten vereist zorg. Daar zijn bijvoorbeeld de bonen, die deze maand rijp zijn. Om te beginnen bruine en witte bonen. Hoevelen hebben niet. door de volgroeldé gewassen niet tijdig te drogen en uit te laten waaien, een aeel van de oogst verloren zien gaan? Trek dus planten, wanneer ze vol-' groeid zijn. op een droge dag uit en hpng ze op een plaats, waar ircht en lucht vrij spel hebben. Eerst wanneer de scheden volkomen droog zijn ge worden, worden dc zaden uitgelezen. Wat de snij-, sperde- cn pronk benen betreft, verdient het aanbeve ling zodanig te plukken, dat de half volwassen vruchten en de bloesem geen nadeel ondervinden. Vooral de pronkers kunnen, mits de nodige zorg aan de planten wordt besteed, nog zeer lang drogen. Wat het wegwerpen van het bonen stro betreft: door velen wordt dit op de composthoop gedeponeerd. Hier ls geen bezwaar tegen, mits geen stro, dat door bouenroest of andëre narig heden is aangetast, op de compost hoop geraakt. Vernietiging door ver branding ls hier de aangewezen weg. Ook de bohenstokken móeten, wan neer zij gediend hebben bij aange taste planten, grondig worden ont smet. evenals het erwtenrijs. Dit- laat ste. dat gemakkelijker te vervangen ls, kunnen we beter definitief opruimen Andijvie, sla c.d. worden meestal aan de voet afgesnedeV». Laat de wor- telresten echter niet in dc grond, daar hierdoor onmiddellijk ongedierte wordt aangetrokken, en spit de groud on middellijk om na het vrijkomen. Wie suikermals in zijn tuin. heeft, zorgt, daar de plant te vroeg of te laat geoogst, niet smakelijk is. deze te plukken als de meeldraadbloemen zwart gekleurd en afgeleefd zijn en de kolven tot ln de top stevig aan- voelep. Andere missoorten blijven tot zij volledig rijp zijn aan de plant om eerst daarna geoogst en vervolgens liefst ln de trekking bulten gedroogd te worden. Vaak worden de kolven, hierbij ontdaaivtean het schutblad, op grote rekken met kippengaas gestoken. Aan dc uiterst zuidelijke vleugel van het oostelijk front zijn de bolsjewisten door de houding der Roemeense troepen tot een goedkoop succes gekomen. Dezelfde Roemeense divisies, die, ten minste ten dele, enige dagen geleden aan de zijde van hun Duitse wapenbroeders zich bijzonder weerden cn belangrijke frontsectoren aan de greep der bol sjewisten onthielden, hebben het met hun wapeneer verenigbaar gcachi deze goed versterkte sectoren zonder strijd op te geven en zonder rekening ie houden met de Duitse bondgenoten de wapens neer te leggen. In enige sectoren, voornamelijk in het gebied aan weerskanten van Jassy, was de tegenstand der Roe meense formaties bij het begin der grote Sowjetaanvallen zo gering, dat het slechts door de taaie verbeten heid der hier staande Duitse forma ties en de bekwaamheid der Duitse leiding gelukte de gevaarlijke uit werkingen van dit falen te voorko men. Als gevolg van deze gebeurtenis sen is het de bolsjewisten gelukt, dc in het gebied boven de noordelijke arm van dc Donaumond liggende plaatsen te bezetten. De Duitse strijdkrachten distantieerden rich hier naar de midden- en benedcn- Proeth. Krachtige pogingen der bolsjewis ten om door het snel naar voren brengen van pantserwiggen uit het gebied van Jassy naar het zuiden dc Duitse formaties de terugweg over de Proeth af te snijden leidden aan de benedenloop van de rivier tot ver bitterde gevechten, tijdens welke het de bolsjewisten gelukte op twee plaatsen de bruggen over de Proeth op te blazen cn de stelselmatige Duitse concentrische bewegingen te hinderen. De gevechten duren hier met grote verbittering voort. Reeds met Mozart's „Entführung" en meer mop met. Hermann Götz.' „Der widerspenstigen Z&hmung" begaf De Kameropera zich buiten de grenzen van haar eigenlijke terrein. In die nieuwe speelseizoen schijnt zij. gezien hetgeen or al over het repertoire be kend werd, dit terrein geheel- verlaten te hebben: met haar Instudering van Mozart's sprookjesopera „Die Zau'oer- flötc" heeft zij tenminste wel zeer be slist het gebied van de grote opera betreden. Alleen reeds met deze keuze heeft het ensemble zich een zware taak op gelegd. Men mocht benieuwd ziin. van welke zijde regisseur Hans Strohbach dit met zijn heterogene bestanddelen wat dc tekst betreft dc klucht, het drama en het mysterie, wat de muziek aangaat de „opera serla", de geeste lijke kerk- en koraalmuz.lek en hei- zangspel ln een geniale eenheid omvatte meesterwerk zou belichten; Hans Strohbach. de meester van het gestyleerd toneelbeeld. De Vrijdagavond ln de Haagse Stadsschouwburg gegèven première heeft die opvatting onthuld, ook „De Toverfluit" heeft een drastisch ge styleerd uiterlijk gekregen, tot ver wondering van dezen en tot verbijste ring van genen. Verwondering wekte de kernachtige wijze, waarop het uiterst sober, grotendeels uil metaal draad opgebouwd decor de fantasie van den toeschouwer prikkelde en tot zelfstandige arbeid aanspoorde, ver bijstering deelde zich mede aan de genen. die de gedachtengang der regie blijkbaar niet konden volgen en zich hebben vastgeklampt aan een sprook- Jesopcra, waarin liet sprookjesachtige uit een overdadige weelde van liet scenisch uiterlijk naar bulten straalt. SPORTNIEUWS Annie Veldhuyzen poogt record op de 1500 m. te verbeteren' DEN HAAG, 26 Aug. Naar wij vernemen, zal onze tweevoudige na tionale kampioene Annie Veldhuy zen van de Robben uit. Hilversum, Zondag a.s. om 12 uur in het zwem bad Crailoo te Hilversum een poging doen het nationale record op de 1500 meter vrije slag te verbeteren. Bondselftallen tegen Amsterdam en Haarlem DEN HAAG, 25 Aug. Ter gelegen heid van het jubileum van de afdelin gen Amsterdam (50-Jarlg bestaan) en Haarlem (45-Jarlg bestaan) zullen bonds-elftallen op 10 en 17 September a.s. spelen tegen een Amsterdams en een Haarlems elftal. De keuze-commissie stelde de vol gende elftallen samen, waarbij reke ning moest worden gehouden met de bepaling, dat niet verder dan 100 km mag worden gereisd. Voor Amsterdam: Kraak (Storm vogels): De Jong (ADO), v. d. Heide (Fcyenoord); Van Buitenen (Hermus DVS). C. Poulus (Hermes DVSi. Everse (Neptunus). Spek (EDO), v. d. Vegt (HBS). Hanse (RCH). Smit (Haarlem). Van Kiisdonk (Excelsior) Reserves: Huisman (COAL). Helsdin- gen (Quick (H Schaap (Donar) eh Benningshof (RFC). Voor Haarlem: v. d Broek (DHC)r Hogedoorn (Neptunus). De Boer (Vole- wijekers); Fraase Storm (DHC). De Wilde (DHC). De Vroet (Feljenoord) Holleman (VUC), Benningshof (RFC). Dumortier (DOS). Wilkes (Xcrxes). Bakker (Volewljckers)Reserves: Bolk (VSV), Oldenburg (Feljenoord), De Bruljn (SVV) en Stolk (Hermes DVS). Kampioenschap biljarten 45/2 AMSTERDAM. 25 Aug. Dh par tijen om het kampioenschap biljar ten 45/2 beginnen Zondag a.s. een uur vroeger, dus om 12.30 uur. Zilveren Watertoren-tournooi AMSTERDAM. 26 Aug. De plaatselijke voetbalvereniging „Madjoe" houdt morgen op haar ter rein aan de Kruislaan hei jaarlijkse tournool om de „Zilveren Watertoren". Het tournool. dat om elf uur begin-,, opent met de wedstrijd R.C.A.C.S.V. Om half één .wordt gespeeld A.G.T. W.M.S.. om twee uur O.V.V.O.Heeins- kerek en om half vier MadjoeNeer- landia. Heeft men zleh eenmaal aan Stroh- bach's opvatting gewend, dan kan men waardering koesteren voor dc koene greep, 'waarmee bestaande .stijlopvat tingen werden getrotseerd cn met ecu kernachtig toneelbeeld een beroep op de zelfwerkzaamheid der fantasie werd gedaan. Aan het Instrumentale beeld had dirigent Walter Stoschek blijkbaar /.eer veel toewijding aan dc dag gelegd: hij heeft zijn orkest prachtig over elft beperkingen van de „muzikale loop graaf" hecngcspeeld. een duidelijke en zeer waardeerbare klankgestalte aan de schone partituur gegeven cn een uitnemend contact gelegd tussen po dium en orkestbak, zodat nagenoeg onafgebroken een volkomen sluitend geheel werd bereikt. Ook de zangers van hun kant heb ben'zich goed geweerd, al kon men van de beschikbare krachten geen Ideale rolbezetting verwachten. Merkwaar digerwijze ontmoette men in twee be langrijke rollen dezelfde solisten als in de opvoering van 1938 door De Nederlandse Operastichting, n.l. Cörrle Bijster als Pamlna en Ellsaoeth Glas tra van Loon als Papagena. Hoewel het uiterlijk van de eerste zich voor haar rol nu eenmaal minder goed leent, leek haar prestatie bij die van des tijds toch wel gegroeid, al mist men ln een zo gevoelige aria als ..Ach. lch fühl's" nog wel de nodige diepte. Wie zich Elisabeth Glastra van I.oon'8 voor treffelijke prestatie herinnert, zal dit maal niet verwonderd zijn geweest over het gemak, waarmee zij haar-rol hanteerde, al zag uw verslaggever haar ditmaal slechts als oud vrouwtje, aan gezien de beperkte treinenloop htm vroegtijdig uit dc zaal wegriep. Lof vooral ook mag gebracht wor den aan Anton van Heyn'.ngen voor zijn geestige, nergens overdreven uit beelding van „het grote kind" Papa- geno, \oor Henk Vlskll als Tamlno, voor Anton Elderlng als Sarastro cn voor Jos. Burcksen als Monostatos. Nellie Smit was vocaal niet geheel tegen haar rol van de Nachtkoningin opgewassen, vooral de coloratuur kwam er hier cn daar hachelijk af en de stem is te zwak voor een grote rol Bijzon dere melding mag nog worden ge maakt van het knapentrio. dat uitste kend zong cn speelde. Geen „Toverfluit" ln grote stijl du-, maar een sober doch degelijk werkstuk van De Kameropera, die er haar beste krachten aan heeft ten koste gelegd met een resultaat, waaraan men een verschuldigde lof niet mag onthouden. De goed bezette Schouwburg heeft duidelijk getoond, er evenzo over te oenken. G» K. KROP. VOOR DE KINDEREN Een bloemennaam Beste nichtjes en neefjes! Is de vacantle achter de rug. of heb Jc nog een paar dagen ln het vooruit zicht? Wat een zon en wat een heer lijke dagen hebben Jullie getroffen! Qat. denkt ook vast de bloem die ln mijn tuin volbp staat te bloeien cn waarover ons raadsel van deze week gaat. Jc kunt de r.aam van die bloem vinden, door het lijstje van de volgen de tien woorden te raadplegen: EZEL, VOER, REDEN. RADEN. TEEN. SABEL. STAL. TOOS. VEEN. STAM. Ja. maar het is niet zo gemakkelijk als je misschien wel denkt! Eerst moet je van die tien woorden door vcrschik- klng der letters tien andere woorden maken en als Je dan de goede hebt gevonden en ze onder elkaar zet ln dezelfde volgorde als lk ze hierboven aangaf, dan vormen de beginletters de naam van mijn bloem. Om een voor beeld te geven: van het zesde woord ült de rij SABEL moet Basel (dc stad aan de Rlfn) gemaakt worden. En nu maar aan de slag. Jullie vin den bllen de oplossing vast en moeten deze als altijd zenden aan Oom Jan, p.a. Redactie „Het Volk". Hekelvcld 15, -Amsterdam. In dc brief Je naam cn jc adr^s vermelden, hoor! Hoe de oplossing van Jaap Massaar's raadsel was? Wel. dat raadt natuur lijk iedereen: LEEST „HET VOLK". De mccsten hadden deze oplossing ook gevonden en na loting werden de prijswinnaars: Bennie Hissink. Houden D 210. Drempt bij Doesburg; G. van Loo. Holterwcg 126, Doctinchero; Jan- ny Harteman. Hovenslaantje 18. Tiel: Truus van Eek. 2e Kostverlorenjcade 4 III, Amsterdam; J W. Borst, Hof van Egmond 33, Haarlem; Gretha van Baarle. Willémshofje 10. Schiedam; J. J. Kort, Jul. v. Stolberglaan C. 78 A. Middelharnls: Cockle Gravesteyn, Vla mingstraat 28a. Gouda; Marietje don Boer, Begoniastraat 27, «Vlaardlngen; Beppie van der Aar. Marktweg 237, Den Haag; Marietje van Gllst, J. v. d. Doesstraat 24, Zullen; Frans Sp.it, Dulker-straat 7. Utrecht; Gerrle Visser, p.a. Hr. G. Kooiker, Spanjaardstraat 2. Leeuwarden; Sybrand Poort, Park weg 25 A, Groningen; Luct Jansen, Verl. Hoofdstraat 9, Nw. Schans. Wie alweer naar .school Is. wens lk veel succes In het komende Jaflr; zorg cfat Je aan jiet eindt- daarvan overgaat of slaagt voor Je examen en wie nog een paar vacanticdagen heeft, moet daarvan nog maar volop genieten. Dag allemaal! Met hartelijke groeten De verduistering begint heden om 20.45 (Zondag 20.30) cn eindigt om 6.30 (6.45) uur. Maan onder 23.55 (0.27); op 14.32 (15.41) uur. 2 Sept. V.M., 9 Sept. L.K., 17 Sept. N.M., 25 Sept. E.K.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1