HET DAGBLAD Poging tot verraad van Roemeensen koning Amerikanen over Seine teruggeworpen VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Vergeten lieMen Alleen nog radio en film Nationale regering reept op tot voortzetting van de strijd In Berlijn verwacht men spoedig maat regelen Duits weermachtsbericht Hevige gevechten in het zuiden van het oostelijke front Ijevechten in Frans- Italiaanse Alpen Michael wi Ide capituleren Hongaarse partijen alle ontbonden Amerikanen trachten om Parijs heen te trekken In enkele wijken van de stad komen gevechten met terroristen voor Aan U dames het woord' Voorstellen van de Londense Polen Nieuwe beperkingen voor de totale oorlog Werkweek van 60 uren Goed voorgaan doet goed volgen! BOEKAREST, 24 Aug. Koning Michael van Roemenië heeft in een oproep het Roemeense leger bevolen de strijd tegen de bolsjewistische indringers te staken. De staatschef van Roemenië, maarschalk Antonescoe, is door' een laffe hin derlaag van den koning en zijn verraderskliek, bestaande uit anglophile politici en reactionnaire hovelingen uitgeschakeld. Een door den koning in het leven geroepen „democratische" regering, die onder de vlag van Manioe-en Bratianoe, in feite echter door de communisten gevormd is, heeft aan Moscou de uitlevering van het land aangeboden. In geheel Roemenië lijn daarop onlusten uitgebroken. Een nationale groep patriotten heeft zich aan het hoofd gesteld van een beweging, die gericht is tegen den koning en zijn verraad en heeft het Roemeense volk en het Roe meense leger in een appèl opgeroepen de strijd tegen het bolsjewisme voor vrijheid en leven tegén dood en ondergang voort te zetten. Dc door koning Michael benoemde verradersregering bestaat uit per soonlijkheden, die meest sociaal democratische en communistische opvattingen huldigen. Afgezien van Manioe en Bratianoe, die politiek voldoende gekenmerkt zijn. is geen dezer persoonlijkheden vroeger in het openbaar naar voren gekomen. De nieuwe nationale regering zegt in een oproep tot het Roemeense volk: Ons leven, het leven vap onze kin deren en het Roefheense 'land verke ren in het grootste gevaar. Nadat de dappere Roemeense soldaten hel ^Roemeense grondgebied jarenlang zo heldhaftig verdedigd hebben, heeft koning Michael als een gewillig werktuig van een kleine hofcamaril- la en van een kleine kliek verraders den staatsleider Antonescoe uitge schakeld en is hij van plan ons allen smadelijk te verraden en het land over te geven aari onze doodsvijan den de bolsjewisten. Koning Michael belooft 11 de vre de. In waarheid echter betekent deze vrede niets anders dan de bezetting van Roemenië door het rode leger en- zodoende de bolsjewispring van Roe menië en het uitschakelen en uit roeien van het Roemeense volk. Het. is een infame leugen, dat de Engelsen en Amerikanen de Roe meense onafhankelijkheid hebben gegarandeerd. Precies zoals koning Carol II met zijn joodse mailresse jarenlang Roemenië bestolen en toen het land in de. steek gelaten heelt om nu in Amerika op onze kosten een goew leven te leiden - heeft ko ning Michael een overeenkomst aan gegaan met de Engelsen en Ameri- kanen opdat hij. ook met het verra den van zijn land en zijn volk als prijs, bij hen zijn toevlucht kan vin den. Reeds thans staat het vliegtuig voor koning Michael klaar om hem en zijn aanhang op het juiste ogen blik naar het buitenland in veiligheid te brengen. Het van het Roemeense volk en van de Roemeense staat ge stolen goud heeft hij reeds sedert maanden naar het buitenland laten brengen. In dit uur, waarin het Roemeense land én het. Roemeense volk in de hoogste nood zijn komen te verkeren door het verraad'van den koning en een kleine Roemeense Badoglio-kliek. is ceir nationale Roemeense regering gevormd, bestaande uit mannen, die vastbesloten zijn het land, dat onze voorvaderen scéiert eeuwen tegen het oosten verdedigd hebben, onder geen omstandigheden in handen der bols jewisten te laten vallen'. Roemenen! De nieuwe nationale regering roept u op, aan den verrader koning Michael en zijn. hof camarilla en aan de corrupte kliek sjacheraars in Boekarest onder geen omstandig heden meer tc gehoorzamen en geen van hun bevelen uit tc voeren. BERLIJN, 25 Aug. Van even tuele maatregelen, die van Duitse zijde voorbereid of reeds genomen worden na de jongste gebeurtenissen in Roemenië, is op het ogenblik om begrijpelijke redenen niets bekend. Doch, aldus schrijft dc diplomatieke correspondent van het D.N.B., het zou een vergissing zijn aan te nemen, dat de besljiiten. die dc toestand met het oog op de Europese levensstrijd eist, lang op zich zullen laten wach ten. Roemeense soldaten. De nationale Roemeense regering roept u op geen enkel bevel van den verrader-koning en zijn handlangers in het leger op :e volgen, doch trouw aan .de zijde van onzen Duitsen bondgenoot, die even als g\1 zijn bloed voor de verdediging van de. Roemeense grond vergiet, tegen de bolsjewisten verzet te bie den tot het uiterste. Duitse verontwaardiging In Duitsland ls bet bericht van koning Michael's verraad met veront waardiging vernomen. Men wees er op. hoe bij pet begin van de oorlog tegen Sowjet-Rusland, Duitsland en het reeds lang bedreigde Roemenië de handen ineen hebben geslagen. De Roemeense troepen onder het opper bevel van generaal Antonescoe. hebben sedert die dag dit staat bulten kljl buitengewoon dapper gevochten. Indien nu koning Michael in zlin pro clamatie verklaart, dat de door Roe menië begonnen oorlog van de eerste dag af verloren is geweest, dan kan men slechts verbaasd zijn. Immers, welke vorst kon zo gewetenloos zijn. zijn instemming' te betuigen met een oorlogsverklaring, die voor zijn land en zijn volk sleeps een nederlaag kan brengen? "7 In het palels te Boekarest werden leesten gevierd, toen Roemeense troe pen de Dnjestr overschreden- en diep in Rusland doordrongen De' eenvou dige Roemeense soldaat verrichtte won deren van dapperheid, en zlin moed steeg ten top. toen een moeizame, maar niet onterende terugtocht aan vaard moest worden. Toen was voor de hoflntriganten In Boekarest her. ogenblik gekomen de eer van den alles opoffcrendcn soldaat te vertrappen. De gevolgen zijn thans bekend: Koning Michael heeft de bolsjewis tische beer in huis gehaald. Telefoon verbroken BOEDAPEST. 25 Aug- Naar de directeur-generaal van de Hongaarse P.TiT. mededeelt, is ieder post-, tele graaf- en telefoonverkeer met Roe menië tot nader order stopgezet. Ie JAARGANG No. 199 LD VRIJDAG 25 AUGUSTUS 1944 Uitgave: N.V. 'De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Tel. 24996 - Postgiro 184120 - Abonnementsprijs 21 ct. per week of f 2.73 per kwartaal. Losse nummers 5 ct. HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER. 24 Au?. HeY opperbevel van de weermacht deelt mede: In Normandië slaan onze tioepen aan de sector Toüques in het gebied van Lisieux en verder zuidelijk alle aagvallen van den vijand af. Een vijandelijke gevechtsgroep, die ten westen van Evreux in noordel. rich ting opdrong, werd door onze pant serformaties aangevallen en tot staan gebracht. Eskaders slagvliegtuigen steunden deze gevechten en vielen het vijandelijke óverzetverkeer alsmede tank- en voertuigcolonnes met goede uitwerking aan. Twee bruggen over de Seine werden door bomtreffers vernield. In luchtgevechten werden 12 vijandelijke vliegtuigen neerge schoten. Ten noordwesten Van Mantes wier pen onze troepen de Amerikanen bij La RocheGoyon met zware verlie zen over de Seine terug en zuiverden de bocht, van de rivier ten zuiden van deze plaats van den vijand. Ten noordoosten van Fontaine- bleau werden over de Seine gebrachte vijandelijke strijdkrachten in een tegenaanval op de oever der rivier teruggeworpen. In de nacht onder namen formaties bommenwerpers een doeltreffende aanval op Evreux. Zware branden en ontploffingen werden w aargenomen. Aan de Zuid-Franse kust bieden de bezettingen van Marseille en Toulon een verbeten verzet tegen overmachtige vijandelijke strijd krachten. Ten hoorden van de Durance zijn harde gevechten gaan de met vijandelijke strijdkrachten, die proberen onze distanciërings- bewegingen in het Rhöne-dal voor te zijn. In het. Frans-Italiaanse Alpenge bied rukken onze gevechtsgroepen on danks de taai verzet biedende terro risten over de paswegen naar het westen op. De Maddalena-pas is na harde strijd weer in ons" bezit. Londen en de buitenwijken liggen nog steeds onder het zware vuur der V. 1. In Italië kwamen behalve leven dige wederzijdse verkenningsactiviteit seen grote gevechtshandelingen voor. In de Adriatische Zee torpedeerden motortorpedoboten op de rede van Ancona een vijandelijke torpedoboot. Iii de Egeïsche Zee bracht een van onze duikbootjagers twee vijandelijke duikboten tot zinken. In het zuiden van het Oostelijke front drong de vijand met gemoto riseerde infanterie- en pantserforma ties tot in het gebied aan weerszijden van de benedenloop van de Proeth door. Ook aan de middenloop van de Sereth zijn bij Roman hevige gevech ten gaande. Ten noordoosten van Warschau sloegen formaties van de Waffen-ff in harde strijd talrijke aanvallen dei- bolsjewisten uiteen. Tussen Boeg en Narew werden de sterke aanvallen der Sow jets in verbitterde bosgevech- ten tot siaan gebracht. BOEDAPEST. 25 Aue In de Hongaarse staatscourant is ccn re- Keringsverordening gepubliceerd, volgens welke alle politieke partijen onmiddellijk worden ontbonden zon der rekening te houdeïi met haar po litieke oriëntering. Iedere politieke activiteit is verboden. Het vermogen der partijen waar het ook gedepo neerd is, wordt door de politie ge blokkeerd en in "eiligheid gesteld. Bij het overtreden van deze rege ringsverordening zullen zware straf fen worden uitgedeeld. De links-liberale en marxistische partijen waren reeds opgeheven, na de intocht van Duitse troepen in Hongarije, in Maan van dit jaar. De minister van binnenlandse za ken heeft in een verordening voof al zijl ambtenaren ccn verbod van verlof afgekondigd. Dit verbod van verlof is daarop door den eersten burgemeester van Boedapest ook af gekondigd voor alle stedelijke em ployés. 3etrekkingen van Zweden met Vichy verbroken STOCKHOLM. 25 Aue Het Zweedse ministerie van buitenlandse zaken heeft Donderdagavond via het Zweedse telegraaf-agentschap be kend gemaakt, dat de diplomatieke betrekkingen tussen Zweden en de regering van Vichy hebben opgehou den te bestaan. Leden van een illegale Noorse groep hebben zich meester gemaaKt van een vrachtauto vol distributie bonnen De. toewijzingen voor de Noor se bevolking mpefilen m verband hier mee voor de nieuwe periode naar even redigheid worden verminderd. De plaatsvervangende Engelse ministerpresident. Attlee; ls met den onderstaatssecretaris van het departe ment van buitenlandse zaken In Al giers aangekomen. Denkt aan Moeder en Kind Huis-aan-huis-collecte 23o tot en met 30 Augustus. BERLIJN. 25' Aug. De voornaamste last van de vijandelijke aanvalsbe- drijvighcid in Noord-Frankrijk blijft, rusten op dc Amerikaanse troepen, terwijl de Britse formaties een op merkelijk gereserveerde houding aan nemen. Alleen in de sector vlak bij de Scinebaai trachtten de Canadese troepen in oostelijke richting terrein te winnen. De hoofddruk der Ameri kanen was gericht tegen het Duilse bruggenhoofd aan de Seine, zuidelijk van Rouaan terwijl hij aan het ver sperringsfront van Parijs aanzien lijk verminderde. Het is klaarblijke lijk het doel van het Amerikaanse commando. Parijs te'nemen door een grdotscheepse*omtrekkende beweging uit het gebied Séns-Troyes, dat voort durend aanzienlijk- versterkt wordt. Ten zuiden van de Seinebaai wer den wij hevige Canadese aanvallen op Port-l'Evèbue en vlak ten noorden van Lisieux met aanzienlijke verlie-; zen voor de aanvallers afgeslagen. Bij •het Duilse bruggenhoofd aan de be- neden-Seine werd hevig gevochten. Alle Amerikaanse pogingen, het Scinefront tc doorbreken en de Duilse strijdkrachten 'te splitsen, strandden op de dapjjers tegenstand der Duilse troepen, die dc Amerika nen. in weerwil van de vijandelijke overmacht hl mensen en materiaal steeds weer terugsloegen en zich des avonds, nadat de strijd verflauwd was. onder bescheuning van een sterke achterhoede fp verkorte stel lingen distanc<eerden. Door verschei dene krachtige tegenaanvallen kon den Amerikaanse gevechtsgroepen uiteengeslagen en teruggeworpen worden De Duitse tegenaanval in de Seine- lus. noordelijk Van Mantes, werd met succes voortgezet. De Duitse troepen slaagden er in zich te nestelen óp de linkeroever en de Amerikanen in het gebied La Roche-Guyon naar het Zui den terug te werpen. Twee Ameri kaanse pontonbruggen werden door bommen vernield. Terwijl het aan het grendelfront voor Parijs over het- algemeen rustig was. 'trachtten terroristen in enige stadswijken 'de macht aan zich te trekken. De bestrijding dezer terro risten had tot gevolg, dat de betref fende wijken zware schade leden. Zuidelijk van Parijs trokken Ame rikaanse strijdkrachten op twee plaatsen bij Scincport over de rivier, doch zij werden teruggeslagen cn de op de oostelijke oever achtergebleven Amerikanen zijn na kort verzet ver nietigd of gevangen genomen. Een nieuw Amerikaans bruggen hoofd bij Vullaines kon lot een smalle strook langs de oever worden samen gedrukt. Ook hier leden de Amerika nen gevoelige verliezen. In de Provence kwam het aan de landfronten bij Toulon en Marseille tot gevechten, waarbij de geallieer den en hun Franse soldeniers er in slaagden, de versperringszone bin nen te dringen. Daarbij*ontsponnen zich verbitterde straatgevechten. De Amerikanen zetten hun pogingen door te stoten naar het Rhöne-dal. niet voort. Zij trachtten door het" gebergte ten oosten van de Rhóne in de rug der Duitse stellingen te komen en in het gebied van Valcncè en Grenoble het dal van de mid- den-Rhóne te bereiken. Hospitaalschip„Oranje" vervoerde frontsoldaten Duits protest Speciale correspondentie.) BERLIJN. 25 Aug. Te Berlijn wordt medegedeeld, dat het, ministerie van Buitenlandse Zaken via Zwitser land bij de Britse regering ten scherp ste geprotesteerd heeft wegens het fel F." dat in de tijd van 15 tot 25 Octo ber 1943 met het Nederlandse hospitaalschip ..Oranje" driehonderd Zuidafrikaansc soldaten van Durban naar Suez overgebracht zijn. Dit feit is onthuld door een Duitsen kapitein en een scheepsarts, die de vaart hebben medegemaakt en thans in Duitsland teruggekeerd zijn. De Zuldafrikaanse soldaten droegen wel iswaar Rode Kruis-armbanden.'die met veiligheidsspelden aan de mouw be vestigd waren, maar zij behoorden niet tot het Rode Kruis-personcel. Zij wa ren bestemd voor deelneming aan de strijd in Zuld-Itallë. Van Duitse zijde wordt van de Britse regering een verklaring geëist, dat in tussen de nodige maatregelen getrof fen zijn om een dergelijk misbruik van hospitaalschepen. te voorkomen, In het penetratiegebied van Modohn werd de vijand verder teruggeworpen. Ten westen van hel Meer van Pskow mislukten hernieuwde hevige aanval len der bolsjewisten. Doorbraakpogin gen van verscheidene bolsjewistische divisies infanterie in de richting van Dorpat werden opgevangen. Formaties slagvliegtuigen vernie tigden alleen in de noordelijke sec tor van het oostelijke front zestig vijandelijke pantserwagens en vijf tien stukken geschut en meer dan honderd voertuigen. In hevige luchtgevechten werden aan het oos telijke front 54 vijandelijke vliegtui gen neergeschoten. Bij de afweer van een aanval van Sowjet-vliègtuigen op het gebied van Petsamo en de Varanger-fjord wer den door jagers en luchtdoelartillerie van de luchtmacht nog 29 vijande lijke" vliegtuigen neergeschoten. Duikbootjagers brachten in de Zwarte Zee ten oosten van Constan- za een Sowjet-motortorpedoboot tot zinken. Amerikaanse bommenwerpers vie len verscheidene plaatsen in het ge bied van Groot-Wenen aan Door luchtverdedigingsstrijdkrachten wer den 28'vijandelijke vliegtuigen, waar onder 21 viermotorige bommenwer pers. vernietigd. In de nacht vielen Sgwjet-bommen- werpers het stadsgebied van Tilsit aan. Enkele Britse vliegtuigen wier pen bommen op Keulen. In aanvulling op het weenÉachtsbe- licht wordt nog gemeld: Éen in vele gevallen beproefd geble ken corps luchtdoelartillerie van de luchtmacht onder bevel van luitenant- generaal Reimann heeft ln de zware afweergevechten ln de grote bocjfc van de Welchsel zijn 3000-ste vllbfetulg neergeschoten sedert het begin van dc veldtocht ln het oosten. In dezelfde tijd- vernietigden eenheden van dit corps 2600 Sowjet-pantscrwagens. Eerste luitenant Hartmann verhoog de gisteren Overdag door' 8 Sowjct- vilegtuigen neer te schieten het aan tal zijner overwinningen in de lucht tot 290. Twee rasechte Hollandse jongens" sturen mij uit Duitsland waar ze werken, de volgende hartckreet: „Wij zijn niet erg te spreken over dc houding van onze Hollandse meis jes. Het is namelijk een opmerkelijk verschijnsel, dot. *zodra de jongens lang van huis zijn, hun verlovingen of verkeringen uitraken'. Meestal zijn het de meisjes, die daarvan de oor- zaak zijn. Uil het oog. uithet hart(l) Wij.hebben eens, toen wi-j met ver lof in Holland wa ren, met een meis je over deze kwes- i tie gesproken en wat kregen wij toen ten antwoord? „Nu we nog jong zijn, -kunnen we ons toch niet opzouten?" Wij willen hier maar mee zeggen: daar in Holland praten ze maar mooi cn maken mooie versjes, maar ze menen'cr toch niets van." Welke troost moet ik deze jongens in het Roergebied sturen? Moet ik hen afschepen met het oud-Hollandse spreekwoord „Uit het oog. uit het hart?" Of lcrijg ik van een paar ras echte Hollandse meisjcS" een ant woord. dat ik veertigduizendvoudtg met deze krant naar Duitsland kan sturcii? Aan u, dames, het woord TIJL. GENfcVE. 24 A*xr Naar bekend Wordt, heeft de Poolse emigrantenrege ring te Londen ccn nieuw memoran dum uitgewerkt, dat opgesteld ls na een gedachten wisseling met de Britse en Amerikaanse instanties en dat vol gens opvatting van dc Polen te Lon den als basis voor een mogelijke voort zetting van de onderhandelingen met de Sowjct-Unie en het zogenaamde Poolse bevrijdingscomité kan worden beschouwd. In dit memorandum wordt een kabi net van 16 leden voorgesteld.' Hierin zouden acht leden van de zogenaam de Poolse ondergrondse beweging, vier leden van de Poolse emigrantenrege ring en vier vertegenwoordigers van het zogenaamde Poolse bevrijdings comité worden opgenomen. De Poolse emigranten te Londen ho pen, dat de functie van minister-pre sident ln handen van Mlkolaczyk zal blijven berusten. Wat het grenspro bleem betreft zouden de Poolse emi granten accoord gaan met een herzie ning van de overeenkomst van Riga. Wel maken zij echter aanspraak op Lcmberg en Wilna. Generaal Sosn- kowski zou aan deze nieuwe plannen worden opgeofferd, terwijl president Raczklcwicz zou moeten aftreden. Jeugdstorm-frontforids ingesteld DEN HAAG, 25 Aug. Ter ge- legenheid van het a.s. tienjarig be staan van de Jeugdstorm, waarvan de officiële viering Zaterdag 30 Sep tember a.s. wordt gehouden, heeft de hoofdstormer C. v. Geelkerken een Jeugdstormfrontfonds ingesteld. Dit fonds heeft ten doel te komen tot dc op- cn inrichting van een Jeugdstorm-herstellingsoord bestemd voor: 1. gewonde Jonge Nederlandse soldaten, die als lid van de Jeugd storm naar het front zijn vertrokken en aldaar zijn gewond geraakt: 2. stormsters, die zich aan het front heb ben onderschelden als Rode Kruis- zuster of zich op andere wijze aldaar hebben verdienstelijk gemaakt en her stel van krachten behoeven; 3. stor- mers en stormsters uit de geteisterde gebieden (ook uit Duitsland), die zich aldaar hebben ingezet en/of gewond zijn geraakt; 4. leden van de Jeugd storm. die zich aan het thuisfront voor 100 procent Inzetten en die van wege hun lichamelijke—toestand een periode van rust behoeven De actie voor dit tfonds Is Donder dag 24 Augustus begonnen. Op 30 Sep tember zal den hoofdstormer worden gemeld, hoe groot het bedrag is. dat tot op die datum ls binnengekomen. Dc Jeugdstorm zelf zal het voorbeeld geven. Elk lid, van de kleinste meeuw tot liet oudste kaderlld. zal zijn/haar offer brengen voor dit'zo sympathieke doel. Er wordt een krachtig beroep ge daan op alle jeugdvrienden ln Neder land en verder op alle Instellingen om door het brengen van een offer blijk te geven hoezeer men belang stelt ln het werk van de Jeugdstorm Voor dit herstellingsoord, het Jeugdstorm-ere- tehuls. ls een enorm bedrag nodig, voor het tot stand komen van dit ge bouw is'aller hulp noodzakelijk. Honderd vier en vijftig jonge stor- mers van de Jeugdstorm hebben aan de fronten reeds hun leven gegeven voor Europa's vrijheidsstrijd, vele an deren zijn ernstig gewond, honderden staan momenteel aan bet front. Ook alle giften in natura zijn van harte welkom. Bijdragen te storten op: Postgironummcr 25000. Jeugdstorm frontfonds. Voor giften ln natura. in lichtingen. me'dcdellugen enz. wende men 3?fch tot het Stafkwartier. Oor sprongpark 8 te Utrecht, afd. Front- fonds. Met de voorbereidende werk zaamheden ls belast hoofdhopman E. Zilver uit Amsterdam. De hoofdinspectie voor de luchtbescherming vraagt: „Hebt u water in potten, pannende niet gebruikte emmers en het bad klaar staan7" Uniformstukken voor Ned. krijgsgevangenen Rode Kruis doet beroep op landgenoten. DEN HAAG. 25 Au?. Het hoofd- bestuur van het Ned. Rode Kruis deelt mede: Het opperbevel van de Duitse weermacht zorgt in overeenstem ming met de bepalingen van het volkenrecht in oorlogstijd voor het kleden, der Nederlandse krijgsgevan genen. Het is evenwel niet verplicht noch in staat aan de krijgsgevange nen uniformen ter beschikking te stellen, die met dc wensen der Ne derlandse krijgsgevangenen in over eenstemming zijn. Het Nederlandse Rode Kruis doet daarom een beroep op alle Neder landers. die in het bezit zijn van uniformstukken yan de voormalige Nederlandse weermacht, deze voor de kleding van hun zich in krijgs gevangenschap bevindende landgeno ten ter beschikking te stellen. In het bijzonder'"«zijn benodigd: uniformjassen, pantalons, overjas sen. mantels, kepi's, veldmutsen, distinctieven, schoenen. laarzen, beenkappen en beenstukken, been windsels. Deze vrijwillige gaven, waarom het Nederlandse Rode Kruis drin gend verzoekt, kunnen aaft het ma gazijn der 5de afdeling van het Ne derlandse Rode Kruis. Groenewegje 1416, Den Haag worden afgegeven of per post, toegezonden. He* hoofd bestuur van hei Nederlandse Rode Kruis belast zich met de doorzen ding van alle ingezamelde goederen. Thans 89 slachtoffers te Maastricht DEN HAAG. 25 Au?. Het aantal doden tengevolge van de Anglo- Amerikaanse luchtaanval van 18 Augustus op Maastricht is thans tot 89 gestegen Elf Nederlanders worden nog vermist.' Z.S.-procedure voor de Ned. bouwindustrie DEN HAAG. 24 Aug. Van be voegde zijde wordt herinnerd aan de toepassing van de procedure der Z.S.- kaarten op het gehele gebied der Nederlandse bouwindustrie. De mede deling hieromtrent verscheen in de bladen van 8 Augustus j.l., waarbij de sluitingsdatum werd vastgesteld op 31 Augustus. Ondernemers, die in gebreke blijven vóór 1 September nun aanvraag m te dienen, stellen daarmede zichzelf en hun werkkrachten ter beschikking voor gebruik elders. De. rijksschool voor meisjes Zodfcag 27 Augustus van 11.30 tot 11.45 uur spreekt over de zender Hil versum I op golflengte 415 meter de stem der over het onderwerp: „De rijksschool voor meisjes". Toen wij er een maand geleden de aandacht op vestigden, dat bij de komende herdenking van de gevechten op Lombok, nu vijf tig jaar geleden, eindelijk ook eens gedacht zou moeten worden aan de oud-Lombokstrijdérs zelf, heb ben wij ons blijkbaar voor de zo veelste maal woer eens vergist in het tempo, Waarin de departe mentale molens "plegen te malen. Onze opwekking, die in de eerste plaats bedoelde de overheid te be wegen de oud-strijders eindelijk het hun toekomend redelijk pen sioen te verstrekken, vond aan zienlijk groter weerklank aan de zijde van particulieren dan aan de kant van de betrokken auto riteiten. Zodoende moesten wij in een tweede artikel een week later ons standpunt preciseren. Hoewel wij op zichzelf de be reidwilligheid van verschillende lezers en instellingen waardeer den, die gelden bijeen wilden brengen ohi het, lot van de oud- Lombokkers te'Verbeteren, wezen wij er op. dat het hier in de eerste plaats om een rechtsaanspraak van de oud-strijdets ging. die door de overheid tot werkelijkheid moest worden gemaakt. Intussen bleek ons. dat er tus sen de departementen van Bin nenlandse Zaken. Financiën en Defensie besprekingen gaande waren om tot verbetering te komen, van de positie van oud gedienden van de Land- en Zee macht in Nederland, die niet onder de pensioenwet van 1922 vielen en wij stelden voor. dat bij dit overleg ook het departement van Koloniën zou worden betrok ken, waardoor ook de oud-In dische militairen een verbetering van hun positie zouden kunnen krijgen. Onze hoop, dat Koloniën deze kwestie tot een goed einde zou brengen, voordat de periode van de officiële Lombok-herdenking zou aanbreken, schijnt niet in vervulling te mogen gaan. Verschillende bladen hebben reeds aandacht besteed aan het feit. dat op 25 Augustus 1894 de strijd om Lombok met de overval op de Nederlandse troepen be gon. Tegelijkertijd echter deelt mr. M. M. Rost van Tonningen in een herdenkingsartikel in De Waag mee. dat het departement van Koloniën bezwaar maakt tegen verbetering van het lot van de oud-Indische militairen. ..On dergetekende". aldus mr. Rost van Tonningen, „moet in dit artikel melding maken van het feit. dat de huidige Secretaris-Generaal van het departement van Kolo niën zich dezer dagen verzet heeft tegen het voorstel tot lotsverbete ring der Lombokstrijders, onder het voorwendsel, dat dit „gevol gen" zou hebben voor de andere veteranen. Inderdaad, dit zou ,het geval ziin geweest en dit zou in deze dagen de toetssteen hebben kunnen vormen voor de geest, die de dragers van het ondergegan^ democratische bewind vervult En verderop: „Als toeschouwers hebben de vertegenwoordigers vai% ons vroeger bewind de prestaties van onze koloniale pioniers toe gejuicht, zodra de waardering concrete vormen moest aannemen plachten zij de pioniers te ver geten. Ons koloniale imperium gaat met het Britse Rijk ten onder. Boven de graven der Lom bokstrijders moge ons volk in graniet griffen: „Zij waren de slachtoffers van een ondankbaar schapdbewind"." Wij kunnen niet geloven, dat het departement van Koloniën bij nader inzien de ondankbare hou ding van vroegere regeringen ook nu nog zal willen volhouden. Na de harde lessen van deze oorlog is het haast ondenkbaar, dat de oude geest onberoerd zou blijven voortwaren. Een geest, die slechts minachting ademt voor de pres tatie van den eenvoudigen sol daat. Het zou al te gek zijn. wan neer ook nu weer particulieren d<? Staat zouden moete» beschamen, door te geven, waar' de Staat be hoort uit te keren. De oud-Lombokkers. wij her halen het', hebben het land ge diend onder verhoudingen, die wij ons nu niet meer kunnen voor stellen. Zij hebben mede de basis gelegd voor het mooie en vrucht bare werk, dat Nederland in Ipdië heeft verricht. Zij hebben daar op geen enkele wijze van geprofiteerd zoals zeer vele anderen. Dit geeft hun recht op erkentelijkheid en op erkenning van staatswege. Wij verwachten daarom, dat Koloniën alsnog spoedig een nieuwe rege ling zal treffen, waardoor alle particuliere activiteit overbodig wordt. BERLIJN, 25 Aug. De Rijksge volmachtigde voor dc totale oorlogs inspanning, Rijksminister dr. Göb- bels, deelt mede, dat in de toekomst eigenlijk nog alleen film en radio aan de soldaten aan het front en aan de werkenden in het vaderland ontspan ning zullen brengen en culturele waarden overbrengen. Deze bereiken met het minste gebruik van mensen env materiaal de grootst mogelijke kringen van het Duitse volk. Bepaald wordt: alle theaters, variété's, cabarets en toneelscholen moeten vóór de le Sep tember 1S44 gesloten worden. De des betreffende „Fachschaflen" en vak groepen wóVden opgeheven en het particuliere toneel-, zang- en, dans- onderwijs wordt gestaakt. Alle circus ondernemingen, op enkele na, die nodig zijn voor het "behoudvan het .waardevolle dierenbezit. worden stil gelegd. De vrijkomende krachten zul len, voor zover zij voor de oorlog bruikbaar zijn. aan de strijdende troepen worden toegevoegd. Alle anderen worden in wapen- en oorlogs productie gebruikt. Alle orkesten, muziekscholen c-n conservatoria staken, met uitzonde ring van .enkele leidende lichamen, waaraan ook de omroep voor de uit voering van zijn programma's drin gende behoefte heeft, hun artistieke arbeid. Hun leden worden aan de weermacht toegevoegd of in de wapen industrie gebruikt. Op het gebied van de beeldende kunst worden om dezelfde reden kunsttentoonstellingen en wedstrijden gestaakt én academies, kunsthoge scholen. particuliere kunst- en schil derscholen gesloten. Publicaties op het gebied der schone letteren, amu sements- en aanverwante lectuur wor den gestaakt. Minder kranten De dagbladpers wordt verder inge krompen. Ver gaande fusies moeten worden voltrokken. Met uitzondering van enx?le belangrijke bladen wordt de omvarig der dagbladen tot vier pagina's, dé verschijning tot zesmaal per week beperkt. De wekelijks ver in het verleden ligt het heden In t nu wat worden zal BJLDERDIJK CORNELIS TROMP 9-9-1629—29-5-1691. Zoon van M. H. Tromp. Kapi tein in 1650. Schout bij Nacht in 1653, na de slag bij Livomo. Later Lt.-Ad- miraal van Holland en West-Friesland. Foto O/H) Ook thans- weer strijden Nederlanders voor Euro pa's vrijheid ter zee, in trouwe verbondenheid met hun Duitse kameraden. Aanmelding staat open voor lederen Nederlander van 1745 jaar en kan geschieden bij de Marine-Annahmestelle West, Zweigstelle Niederlande te Utrecht, de aanmeldings bureaus voor Marine-Vrijwilligers te Amsterdam. Kalver- straat 143 en Rotterdam, Nieuwe Binnenweg 93100, bij alle Hafen- en Ortskommandanturen en bij de Nebestellen der Waffen-ff Alle gewenste inlichtingen, zowel voor dienstname bij de Marine als bij de^ Waffcn-ff, worden aan bovengenoemde adressen verstrekt. schijnende geïllustreerde tijdschrif ten, met uitzondering van dc „Illu- étrierte Bsobachter" cn dc „Berliner Illustrierte" met verschillende kop bladen zullen niet verder uitkomen. De door de N.S.-gemeenschapKraft durch Freude" verzorgde „Truppen- betreuung" wordt gestaakt. Een groot aantal vakscholen, die niet rechtstreeks voor de oorlog be langrijke doelen dienen, zoals huis houd- en handelsscholen, worden tot nader órder gesloten. Ook aan de hogescholen hebben vergaande in krimpingen plants, waardoor ver scheidene tienduizenden manlijke cn vrouwelijke studenten voor dc oor logsindustrie gebruikt zullen kunnen worden. Nieuwe bon-kaart Met ingang van dc 68ste distribu tieperiode, op 16 October 1944. wordt een nieuwe verzamelkaart voor le vensmiddelen ingevoerd. Deze ver enigt de belangrijkste kaarten voor brood, vlees, vet enz. die tot dusver afzonderlijk worden verstrekt. Daar door zal een besparing van roi.d 300 millioen levensmiddelenkaarten per distributieperioxfe worden bereikt. Tot volledig gebruik van dc ar beidskracht wordt de arbeidstijd bij dc openbare 'bestuursinrichtingen en op de bureaus in het economisch le ven uniform op ten minste 60 "uur per week gesteld. Onmiddellijk in gaande wordt ccn algemeen voorlo pig verbod van vacantic afgekon digd. Van dit vacantieverbod zijn uitge zonderd vrouwen die he. vijftigste, en mannen, die vóór 31 December 1944 het 65ste levensjaar hebben bereik]:.. In geval" van overlijden of levensgevaarlijke ziekte van echtge noot, de grootouders, ouders of kin deren. bij bevalling der eclkgcnote of on\ andere dringende redenen kan het gebruikelijk korte verlof ver leend worden, volgens e n strenge, doch rechtvaardige maatstaf. In dringende gevallen moet met name aan errfstig gewonden, vrou wen en jeugdige personer bij ziekte of ter vermijding van ernstige .scha de voor de gezondheid bij uitzonde ring verlof worden gegeven De bepaling inzake ..Familienheimfahr- ten" en „Familienbesuchfahiten" blijven van kracht. De rijksminister van Justitie zal een verordening uitvaardigen tot beveili ging van de totale oorlogsinspanning., krachtens welke met gevangenisstraf en boete of met een van beide gestraft kan worden, degene die opzettelijk of door nalatigheid een gebod of verbod overtreedt, dat is opgenomen ln een gerechtelijk voorschrift Inzake maar regelen tot uitvoering van de totale oorlogsinspanning. In bijzondere ge vallen kan tuchthuis- of doodstraf worden uitgesproken. Dc gemeenschap pelijke oorlogsinspanningen zijn niet elechts een kwestie van vrijwilligheid. Er wordt zorg voor gedragen, dat dc lasten, die er mee gepaard gaan, recht vaardig verdeeld worden SPORTNIEUWS Bondsschaalctournooi AMSTERDAM. 23 Aug. De uit slagen van de heden gespeelde partijen waren als volgt: Damesgroep: mevr Winter—mevr Peening 01; mevr. v. Schalk—mevr. Maljaars 10; mevr. Jonkersmevr. Keyser 10; mevr. Hulsmanmei. Smit 01. Amsterdamse eregroep: G. v. Does- burgh—Ir. van Steenis 0—1; J. Visser W. Koomen L. de Vinto—J. Jongcdijk 10i Do partijen van de Maastrichtse cre- grpep zijn alle afgebroken. Groep 1: C. J ApkingD. Henne- berke 0—1; J. de Waal—mr. Walkate 'ji: W. A. Oudchcur.denH. F. Crab- bendam 01; J. v d. Wcl-^W Kamp l—O. Groep 2: J. KajjsenbcrgM. v. d. Kruyf j—1; G. TcllemanM v. d. Kruyf 1—0; H. F. MantzG. Tellcman 10; drs. KarperP. Seewald 1—0; mr. EysbergenL. v. d. Eerden Dc verduistering begint heden om 20.45 en eindigt om 6.30 uur. Maan onder 23.30 op 13.22. 26 Aug. E.K.. 1 Sept. V.M., 9 Sept. L.K., 17 Sept. N.M

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1