HET DAGBLAD Nieuwe landing bij de Frans-Spaanse grens Aanhoudende druk op fronten in Frankrijk VOOR LEIDEN EN OMSfREKEN Overzetbewegingen over de Seinè zijn voorlopig mislukt Verbitterde strijd om Toulon Voorsprong weldra ingehaald Nog meer aanvallen op Japan verwacht 3.000 doden in een Albaanse stad Extraatjes (III) Duits weermachtsbericht Sow jet-voorhoeden, in Moldavië tot staan gebracht Weer stilte in Italië Oproer schept wanhopige toestand in Warschau Overal brand en verwoesting BERLIJN, 21 Aug. Met steun van Franse vrijscharen hebben «lc Amerikanen de 22ste, Augustus, na zware beschieting mei scheepsartil- lerie. een kleine groep strijdkrachten bij St. Jean de Luz bij de Frans- Spaanse grens aan Iarfd - gezet. -Een poging deze groep onder bescherming rvan een aanvallende vlootformatie verder te versterken mislukte 'door het vuur van kustbaltcrijen der Duit se marine. In Noord-Frankrijk lag het zwaarte punt der acties wederom bij de Ame rikaanse legers. Deze zetten ook gis teren de herhaaldelijk mislukte pogin gen om (je Duitse strijdkrachten ten zuiden van de Seine in te sluiten en te vernietigen, met toenemend ge bruik van gemotoriseerde cn pantser formaties, voolt. ff-pantsergrenaöiers slaagden er in alle doorbraakpogingen aan weerszijden van Lisieux te dóen mislukken. Ook verder strekkende omsinge- 'lingsbewegingen der Amerikanen, -die zich uitstrekten tot het gebied van Conches, vanwaar uit zij naar het Noorden wilden oprukken, konden na verbitterde gevechten worden opge vangen. De Duit&e strijdkrachten ten zuiden van de Seine werden naar verkorte en dichter opeen liggende stellingen teruggelegd. i Een Amerikaans bruggenhoofd aan de noordelijke oever van de Seine kon door een krachtige tegenaanval der Duitse grenadiers, die zich hier tegen een numeriek overmachtigen vijand woerden, eerst ingedrukt en later, ondanks de' taaie tegenstand der Amerikanen, opgeruimd worden. Hiermede kunnen de Amerikaanse overzetbewegingen voorlopig als mis lukt worden beschouwd. In dc stadsgordel ten westen er ten zuiden van Parijs kwam het ner gens tot gevechten van grote om vang. Daarentegen hield de sterke druk aan de bovenloop van cle-Seine, vooral in het gebied van Arpajon- Corbeil en bi.i Melun 'aan. Ook ten westen van Fontanebleau kwam het tot een zware strijd met opgedron gen Amerikaanse t a n'k voorhoeden. Deze werdén' door vooruitgeschoven anti-tank-strijdkrachten en gemoto riseerd geschut onder vernietigend vuur genomen cn trokken na het verlies van 14 gevechtswagens snel terug. Verklaring van dr. Ley ESSEN, 33 Aug. Reichsorg&ni- sationsleiter dr. Ley heeft op een be- drijfsappél in een bewapeningsbedrijf verklaard Duitse uitvinders, constructeurs en arbeiders zullen de technische voor sprong, die de vijand op het gebied van enkele wapens op het ogenblik bezit, reeds weldra opgeheven heb- beii. De dag zal komen, waarop wij weer- aan bod zijn. Overal in Duits land stromen thans duizenden en nog eens duizenden nieuwe arbeiders naar de fabrieken en de weermacht om de Duitse pantservuist voor de beslissepde ronde zo sterk te maken, dat de' eindoverwinning ons is. TOKIO. 23 Aug. De vijandelijke luchtaanvallen op de Japanse zware industrie in het noordelijke deel van Kioesjoe worden iri militaire kringen alhier beschouwd als inleiding tot verdere operaties van die aard. Klaarblijkelijk hebben de tegenstan ders niet alleen hun hoofdsteunpunt Tsjengtoe in Chipa zozeer versterkt, dat thans vrij grote formaties van hun luchtwapcn van daar kunnen starten, maar men moet er ook reke ning mede houden, dat vijandelijke vliegtuigen op Indische bases starten en na korte tussenlandingen Japan direct-zullen aanvallen. De betekenis van Tsjengtoe blijkt* uit de grote hoeveelheden oorlogsmate riaal, die de vijand fangs de moeilijke luchtweg derwaarts heeft vervoerd. Volgens hier uitgesproken schattin gen gaat het om 150 tot- 200 duizend ton per maand.'Terwijl de vijand dus ales in het werk stelt om de voor waarden voor groto aanvallen op Ja pan ln het leven te roepen, zal hij op een defensie stuiten, die hem wel zwa re. bloedige offers zal kosten. Het feit, dat bij de laatste aanvallen drie Ja- Sanse piloten hun leven opgeofferd ebben om door rammen van vliegen de vestingen deze machines tezamen met de bemanningen te vernietigen, wordt kenmerkend genoemd voor de strijdgeest van het Japanse lucht- wapen. Plan voor conferentie Roosevelt-Churchill STOCKHOLM. 24 Aug. Naar de Newyorkse correspondent, van de „Daily Mail" meldt, willen Chur chill en Roosevelt elkander in de loop van de volgen.de week opnieuw voor een bespreking ontmoeten, dit maal op Franse -bodem. Oorspronke lijk had de conferentie in Engeland -gehouden moeten worden, doch met het oog op ,de Duitse vliegende bom men wenste de omgeving van den Amerikaansen presidën't niet dat deze zijn leven door een bezoek a ah" En geland op he,t spel zou zetten. Op twee politiebureau'."? ln Pales tina zijn overvallen gepleegd. De Braziliaanse minister van bulten)andso zaken, Oswajdo Aranha, is afgetreden. De Hongaarse regering heeft nieuwe gezanten benoemd ln Boeka rest en Sofia. "Voor het eerst heeft zich een Noorse vrijwilliger aangemeld voor het besturen van de Duitse eenmanstorpe- do. Hij ls de 18-Jarlge Johan Aaien uit Sta vanger. Menemendjogloe. de Turkse oud minister van buitenlandse zaken,, die reeds geruime tijd ziek was. Is achter uit gegaan. Hij had een sleutelbeen gebroken. Zijn toestand geeft aanlei ding tot bezorgdheid. In het gebied der vestingen in Bre- t-agne werd krachtig Amerikaans storingsvuur op de omgeving van Lorlent gericht. Tot aanvallen kwam het daar echter niet. In de Provence staan de gevechten om Toulon, waarin aan weerskanten met buitengewone verbittering wordt gestreden, nog steeds op de voor grond. De Amerikanen, die zowel van het noorden als van het noord oosten uit aanvielen, poogden in 'de eerste plaats van een terr oosten van de vesting gelegen penetratieplek uit verder terrein te winnen. De verde digers waren er echter ln geslaagd in de loop van de nacht daar vrij sterke artillerie-strijdkrachten te concentreren, die de aanvallers steeds weer door zwaar vuur be dwongen. Ook in het gebied van de Durance, waar de vijand de bewegingen der Duitse troepen krachtig volgde, kwam het de gehele dag tot verbit terde gevechten met de Duits? bevei- ligingstroepen. die den tegenstander steeds weer gevoelige verliezen kon den toebrengen. TIRANA. 23 Aug. De president van het Albaanse Rode Kruis heeft, aan het Internationale Rode Kruis het volgende telegram gezonden: „Diep geschokt delen wij u rpe^e, dat. een eskader Anglo-Amerikaanse bommenwerpers op wrede wijze de stad Peja heeft gebombardeerd. Er wedden 3000 personen gedood en meer dan 4000 gewond. De stad werd volkomen verwoest, hoewel Peja een open stad was. is zij tot een ruïne geworden'. Dit vernielingswerk is in strijd met alle internationale en Ihienselijke overeenkomsten en be ginselen. Het gehele Albaanse volk protesteert- energiek tegen deze ter reur en verzoekt uw interventie". Hevige luchtslag boven Wiener Neustadt BERLIJN. 24 Aug. Woensdag ochtend hebben Amerikaanse forma ties bommenwerpers een aanval ge daan op het gebied van groot-We nen, waar ze op .verschillende plaat sen bommen wierpen. Er zijn hevige luchtgevechten geleverd tussen ster ke Duitse jachl-strijdkrachtcn en de door jachtvliegtuigen met lange ac tie-radius beschermde bommenwer pers. Boven Wiener-Neust-adt ontstond een verbitterde luchtslag, waarin de Duitse jagers de vijandelijke beveili ging doorbraken en de groepen bom menwerpers onder het geconcen treerde vuur van hun zware boord- wapphs namen. Door waarnemings posten in dit. gebied is melding ge maakt van het-neerschieten van tal rijke Amerikaanse bommenwerpers. Enige, Amerikaanse piloten, die met hun valscherm omlaag waren gesprongen, konden door het energie ke ingrijpen van de bevolking on middellijk worden gearresteerd. Door het goed gerichte vuur van de in de omgeving van Wenen gestationneer- de batterijen luchtdoelartillerie leed de vijand nog meer verliezen. Volgens nog onvolledige rapporten zijn 24 vliegtuigen, waarvan 20 vier motorige bommenwerpers, neerge schoten. Koiso roept op tot een uiterste inspanning TOKIO. 24 Aug. .Als Inleiding tot de buitengewone zitting van de Rijks dag, die begin September zal worden gehouden, ls een buitengewone bijeen komst van de gouverneurs der 48 Japanse prefecturen bijeengeroepen. Minister-president Rolso heeft zich ln een verklaring gekeerd tegen de tot dusver gevolgde bestuursn>ethoden. welke hij ten dele verouderd en bu reaucratisch noemde. Dc vijand ls er ln geslaagd door te dringen tot aan de MarJanen. Daardoor zijn veelvul dige luchtaanvallen en zelfs landingen ln Japan binnen het bereik der moge lijkheden gekomen. De premier vertrouwt, dat alle Ja panse volksgenoten, onverschillig op welke plaats zij staan, zich als sol daten van het land zullen gevoelen en het uiterste voor het behoud van het volk zullen willen geven. De totale mobilisatie .van net oorlogspotentieel en van alle arbeidskrachten moet samen gaan met eeh.geestelljke mobi lisatie. die tot de overwinning zal voeren. Innjiddels ls op grond van de 1n 1941 uitgevaardigde wet tp* algemene mobilisatie van het Japanse volk de reeds bestaande arbeidsdienst voor vrouwen bij regeringsbesluit verplicht gesteld voor alle ongehuwde vrouwen van 12 tot 40 Jaar. De duur van de dienstplicht is op één jaar gesteld. Denkt, aan Moeder -en Kind Huis-aan-huis-collecte 23 tot en met 30 Augustus. Ie JAARGANG No. 198 LD DONDERDAG 24 AUGUSTUS 1944 Panther-tahks op weg naar het front. De Panthers, die cllc vijandelijke pantserwagens de baas zijnworden in grote series gebo>:< 'd. (P.K.-foto Hubmann/HH-St.) Uitgave: N.Y. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden., Tel. 24996 i Postgiro 184120 - Abonnementsprijs 21 ct. per week of 2.73 per kwartaal. Losse nummers 5 ct. r~fegenover de negentigduizend l'gzers. die er iets op tegen heb ben. dat ambtenaren extraatjes krijgen van al of niet door hen ver deelde (gedistribueerdeartikelen staan veertigduizend, die, zoals een lezer schrijft, de zon best in het loatcr kunnen zien schijnen. ..Ik vind die Leidse ziekenfonds- bode, die tevergeefs om banden voor zijn fiets vraagt cn die zijn buur man, die geen fiets heeft, maar die bij de Meelcentrale werkt met een band naar huis ziet komen, een ego- istisch mannetje", schrijft mij een lezer uit Utrecht, „één van dat soort, van „hij wel en ikke niet"., „Ik gun die kerel heus wel eerr band, zelfs ivci drie, maar als hi) dan zo graag een band wil hebben, moet hij beginnen mei aanvragen en nog eens aanvragen en als dat niet vlot loopt, moet hij niet beginnen met te kijken naar'avlen het minder toe komt en het juist wèl krijgt. „Hij gunt die band rondweg niet aan zijn buurman." Graag had hij gezien, dat die buurman naar hem was toegekomen en hem die band tegen de gewone prijs had overgedaan." .Maar die buurman is niet gek. Voor hem is ook ieder dubbeltje-er één. Rijksambtenaren kunnen bij hun salaris best iets extra's gebruiken." ,Jk ken wel fabrieken, waar het personeel paling en andere soorten vis krijgt y{koopt). Het komt 'die mensen heus wel toe, ieder op zijn beurt. Maar die ziekenfondsman wordt zo egoïstisch, dat hij zelfs aiiet hebben kan. dat er ook wel eens kousen, koek en zeeppoeder worden uitgedeeld, 't Is soms sneu, niaar dat is geen reden om „dat wat jé niet hebt en niet krijgt" aan een mede mens te misgunnen." Wel. er zit zoiets vriendelijks en royaals in deze brief, dat ik den ban delozen Leidenaar alvast deze Utrechtse zonnige stemming-toeiuens. Die kan ie hebben zonder bon zonder vergunning. Maar nu haal ik uit mij)i brieven bus nog een brief van een smid uit Zoeter wou, die ook al over de paling, dc schol en het fruit schrijft, dat anderen kregen, die in net zulke fa brieken merken als hij. Van de weck waten het in Leiden pruimen. Zijn broer in Rotterdam had paling. Zijn vader op de Lichtfabrieken in Leiden óok al. zelfs al een paar maal, f).50 het pond. Voorhistorische prijzen dus. Ook anderen hebbep het over Ne derlandse bedrijven waar klompen, vis, fruit, paling zo maar rondzwem men. En of ik die artikelen nu ook niet aan hen kan doorsturen! Laat ik u verklaren dat ik al mijn fuiken al twee jaar heb uitstaan, maar dat ik nog nooit een paling heb bemachtigd. Ik ben dus een slechte gids voor' de palingvangst, o smid uit oeterwoudeKijk liever uw schóon- pa van de Lichtfabrieken de kunst af, misschien gaat u dan een lichtje op. TIJL. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 23 Aug. Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Ten westen van de benedenloop van dc Seine volgt de vijand onze distan- ciëringsbewegingen naar de sector Touques aan weerskanten van Lisieux snel. Bij en ten westen van Evreux alsmede tussen Eure en Seine bieden onze divisies taai verzeKjtegen den met sterke strijdkrachten in noorde lijke richting aanvallenden vijand. Hij kon ten koste van zware verlie zen slechts geringe terreinwinst be halen. Onze tegenaanval op het vij andelijke bruggenhoofd ten noorden van Mantes wierp den vijand na zware gevechten verder naar de ri vier terug. Tep zuiden van Parijs vïel de vij and onze vooruitgeschoven beveili gingen met sterke strijdkrachten aan en drong deze tot de Seine terug. Verder zuidelijk wordt aan de Yonne gestreden. In Zuid-Frankrijk houdt, de bezet ting van Toulon in/ verbitterde ge vechten stand tpgen den aanvallen den vijand. Ten zuiden van de Du rance distancieerden onze divisies zich onder krachtige vijandelijke druk overeenkomstig het bevel verder naar het westen. - Op de paswegen aan de Frans-Ita liaanse grens werden verscheidene groepen terroristen met zware, .bloe dige verliezen teruggeworpen en voor het grootste deel vernietigd. Gevechts- en slagvliegtuigen vielen het vijandelijke overzetverkeer over de Seine ten noorden van Mantes met goede uitwerking aan. Verschei dene pontonbruggen en volgeladen veerboten werden vernietigd. In het zeegebied ten' noorden van Le Havre brachten mijnenvegers en duikbootjagers drie Britse motortor pedoboten tot zinken en beschadigden zij nog drie andere. Op het voor St. Malo gelegen eiland He de Cecembre sloegen ae nog steeds hardnekkig verzet biedende marine- batterijen de aanval van een formètie vijandelijke torpedojagers af. Beveiligingsvaartuigen der marine schoten boven de Franse kust van de Atlantische Oceaan zëven vijandelijke bommenwerpers neer. Twes eigen vaartuigen gingen na bomtreffers ver- 'loren. Het vergeldingsvuur der V. 1 op Londen duurt voort. In Italië hervatte de vijand zijn doorbraakpogingen in de sector van de Adriatische kust gisteren niet. In Zuid-Bessarabië en vin Molda- -vië bleven de Sow jets met sterke pantser- en gemotoriseerde strijd krachten aanvallen. Duitse en Roe meense formaties brachten de vijan delijke aanvalsvoorhoede na diepe penetraties op verscheidene plaatsen tot staan. Ten noordoosten van B^ranow sloegen onze troepen, door artillerie BERLIJN, 23 Aue. Van de toe stand te Warschau, waar een bij de nadering van het Sowjetrussische front ontketende opstand door de Duitse tegenmaatregelen een ontijdig einde hééft geyonden, geeft een te Krakau verschijnend Pools blad een aangrijpend beeld. De leider der opstandelingen is generaal Bor, achter welk pseudo niem zich de gewezen ritmeester van het 'Poolse leger, Kómorowski, vóór de oorlog een bekend ruiter, verbergt. De pogingen zijner aanhangers, de burgerbevolking aan de opstand te doen deelnemen, acht men mislukt. De onbeschrijfelijke nood. die de thans brandende millioenenstad als gevolg yan het'gebrek aan water en levensmiddelen doormaakt. heeft onder de bevolking een wanhopige stemming doen ontstaan. Alleen de opstandelingen beschikken in gebar ricadeerde schuilplaatsen nog over levensmiddelen, waarvan slechts die genen, die hen bij het bouwen van barricaden of het vervoer van muni tie helpen, een klein deel ontvangen. De verliezen/ der burgerbevolking zijn hoog en ontelbare gezinnen heb ben have en goed verloren. Op de binnenplaatsen en in de tuinen van verlaten of verwoeste huizen liggen 0 lijken van burgers, waarvan de ter aardebestelling onmogelijk is. De weerzinwekkende lijkenlucni ver-, mengt zich met de rook der steeds op nieuwe plaatsen uitbrekende bran den, die tengevolge van watergebrek niet bestreden kunnen worden en waarvan de uitbreiding door het langdurige warme weer nog begun-" stigd wordt. De algemene stemming der bevol king is wanhopig en niemand ver- /wacht, dat de revolutie van Komo- rowski zal slagen. Duizendeninwo ners van Warschau trachten door de vlucht aan de hel te ontkomen en aan de uitvalswegen van de stad spe len zich onbeschrijfelijke tonelen af. Ten dele in lompen gehuld. Jjemod- dercf en het gezicht zwart, beroet, trekken de vluchtelingen met het weinige dat zij hebben kunnen red den, weg van de stad. Sommigen zijn van mening dat deze tragedie wel eens met de volledige verwoesting der grootste Poolse stad zou kunnen ein-_ digen. i Klöchf uit Londen Naar United - Press uit Londen meldt, wordt in een daar door de uitgeweken Polen gepubliceerd be richt gezegd: „De Sowjetlegers, die sedert, drie weken voor de poorten van Warschau staan, bewegen zich geen stap vooruit De door Groot- Brit tannië verleende hulp is niet toe reikend. De wereld bekommert zich niet om onze strijd.'* - en granaatwerpers prachtig ge steund. vrij sterke Sowjetsgevechts- groepen uiteen. Ten zuidoosten van Warka en ten noordoosten van War schau werden,hernieuwde doorbraak pogingen der Sowjets verijdeld. Een pantserdivisie schoot alleen bij deze gevechten 52 vijandelijke pantser wagens stuk. Tussen Boeg en Narew gingen de Sowjets tot de aanval over. waarbij zij sterke pantserstrijdkrachten en slagvliegtuigen in de strijd wierpen. In zware gevechten werd de vijand in> de achterwaartse linies opgevan gen. In het penetratiegebied ten westen van Modohn werden de bolsjewisten in een tegenaanval na harde strijd teruggeworpen. Ten westen van het meer van Pskow mislukten talrijke vijandelijke aanvallen. v Formaties gevechts- en slagvlieg tuigen mengden zich op de zwaarte punten doeltreffend ih dé strijd te land en vernielden in aanvallen in scheervlucht talrijke vijandelijke pantserwagens, stukken geschut- en verscheidene honderden voertuigen. Door jagers en iuchtdoelartillerie van de luchtmacht verloren de Sow jets aan het oostelijke front 62 vliegtuigen. Bij een luchtaanval van Britse vliegtuigen' op een Noord-Noors steunpunt schoten bevciligingsvaar- tuigen nog zeven bommenwerpers neer. Vier hiervan werden alleen door een patrouillevaartuig neerge haald.' In de Noordelijke IJszee viel een van onze duikboten een-kruiser van de Dido-klasse aan. Na drie torpe dotreffers brak de kruiser ln tweeën en zonk. Amerikaanse bommenwerpers vie len het gebied van Wenen en enkele plaatsen in Opper-Silezië aan. Duit se en Hongaarse luchtverdedigings strijdkrachten schoten 57 vijandelij ke vliegtuigen neer. waaronder 51 viermotorige bommenwerpers. In de nacht werderi boven West- Hongarije nog drie yijandelijke bom menwerpers neergeschoten. In aanvulling op het. weermachtsbe richt wordt nóg medegedeeld: De Neder-Sakslsche 19e pantserdivi sie onder bevel van luitenant-generaal Kaïlner heeft zich ln de zware gevech ten ten zuid-oosten van Warka door onwrikbare standvastigheid en schit terende aanvalsgeèst bijzonder onder schelden. In de harde afweergevechten bij Wllkowlsjen heeft zich een gevechts groep van de pantsergrenadler-dlvlsle Feldhermhalle door bijzondere dap perheid onderscheiden. Controleurs waren omkoopbaar ARNHEM, 23 Aug. Twee coi£ troleurs van het Rijkskolenbureau werkzaam te Arnhem hebben zich te verantwoorden gehad voor de Arn hemse rechtbank omdat zij in plaats van een ontdekte distributieovertre ding te rapporteren van den econo- mischen zondaar 1500 accepteer den, daarmee een zwijgplicht op zich nemend.'Het waren de 30-Jarige A. J. H. en de 31-jarige W. B. Ter terechtzitting ontkenden H. en B. dat het hun opzet was geweest zich te laten omkopen, terwijl B. bovendien weersprak dat hij f 750 had meegehad van het aangeboden geld. In zijn requisitoir hekelde de offi cier van Justitie het optreden van de twee verdachten ten zeerste. Wel degelijk hebben zijv pressie uitge oefend op hun slachtoffer. Dit soort „halve ambtenaren",' die omkoop baar blijfter} voor ieder aannemelijk bedrag, moeten uit de functie weg en bovendien een poos uit de maat schappij worden gezonden. Hij re- quireerde tegen leder twee jaar ge vangenisstraf metr aftrek van de preventieve hechtenis. De mrs. Goppel (Arnhem) en Ja mes (Apeldoorn) hebben lange plei dooien in deze strafzaak gehouden, waarbij zij concludeerden tot vrij spraak, subs, clementie. Hierna werd de uitspraak bepaald op 5 Septem ber. Amateurstabak-oogst Aanmeldingstermijn verlengd DEN HAAG, 23 Aug. Daar de weersomstandigheden een sterk ver tragende invloed hebben gehad op het rijpen van de hier te lande geteelde tabak, waardoor de tabaksoogst ls' ver laat. Is het nodig gebleken de-termijn, binnen welke de amateurs zich moeten aanmelden voor het laten verwerken van hun tabak, te verlengen. Naar wij vernemen ls ln verband hiermede nader bepaald, dat de araa- teurtelers van tabak zich ulteTlljk 30 September 1944 ter registratie moe ten hebben aangemeld bij één van de volgende adressen, t.w.bij het Bureau voor de Kerftabakindustrie, afdeling amateurstabak. ROkln 93. Amsterdam, Indien men voor zijn tabak rook-, shag- of pruimtabak wenst terug te ontvangen; en bij de vakgroep Siga rettenindustrie. bureau Johannes Ver meerstraat 29. Amsterdam, indien men zijn tabak tot sigaretten wil laten verwerken. Zo spoedig mogelijk zal worden be kend gemaakt, welke prijzen de ama teurs voor de door hen ontvangen tabaksproducten uiteindelijk zullei moeten betalen. Een honderdjarige APELDOORN. 24 Aug. De heer J. van Engelenburg, in het Hervorm de Oudeliedenhuis te Harderwijk, hoopt 31 Augustus a.s. dë lOO-jarige leeftijd te bereiken. Er was eens een man. die er weinig voor voelde om belas ting te betalen. Eigenlijk ls dat helemaal niet sprookjesachtig. Zolang het mensdom zich in een geordende samenleving verenigde, is er in enigerlei vorm belasting betaald en evenlang is dat door Velen onaangenaam gevonde^i. Last en belasting zijn niet alleen taalkundig verwant. Het onwaarschijnlijke, dat het kenmerk van een sprookje is. was echter gelegen in de wijze waarop onze man zijn afkeer en onwil van belastingen toonde. Welnu: deze man nam van zijn maand salaris een paar gloednieuwe bankbiljetten, streek een lucifer aan en maakte de geldswaardige papieren tot as. Daarbij wreef hij zich zelfvoldaan in de handen en mompelde: „Deze bankbiljetten krijgt de fiscus althans niet!" De man was inderdaad' een sprookj esachtig-onnadenkend man. Hij dacht er bijvoorbeeld niet aan, dat zijn aanslagbiljet al lang ingevuld en zijn maandsala ris bij de belasting-autoriteiten tot op een dubbeltje bekend was, dat hij aan den belastingont vanger dus simpelweg evenveel èndere bankbiljetten zou moeten afleveren uit de rest van hetzelfde salaris. Hij meende den flsous on aangenaam te zijn en hij bewerkte alleen, dat hij 'voor zichzelf veel minder zou kunnen kopen dan prettig en zelfs nodig was. Ja, dit verhaal klinkt uitermate onwaarschijnlijk. Met een sprook je heeft het op het eerste gezicht ook alleen maar dat onwaar schijnlijke en zeker niet de poëzie gemeen. En toch is dit onzalige sprookje de puurste werkelijk heid: niet in het beperkte budget van één dommen man. maar in dat van een geheel volk, niet ergens op Vuurland, maar binnen onze grenzen. Augustus is Oogstmaand. In deze maand is het op een aantal plaatsen in Nederland gebeurd, dat de nieuwe oogst in vlammen opging en' in sommige gevallen werden daarbij ook landbouw machines onbruikbaar. Hier en daar was blikseminslag de oor zaak, dat kostbaar voïksvoedsel verloren ging. Misschien heeft ergens ook,wel een tweejarig kind met lucifers gespeeld. Maar in andere gevallen is opzet vastge steld. In deze gevallen waren het „goede vaderlanders", die de luci fer aanstreken en die daarbij redeneerden: dit graan kunnen de Duitsers ons lekker niet af nemen. Precies alsvde man uit ons onzalige sprookje, die geen belasting betalen wou en daarom een paar van zijn bankbiljetten aanstak. Wat een onzalig' sprookje is in het éne geval, is het echter niet minder in het andere. Daarge laten. dat op het punt van graan Duitsland een leverancier en geen afnemer is. gelden er op de ge bieden. waar de verhouding om gekeerd ls. heel eenvoudige spel regels. Precies zoals het aanslag biljet van den man uit ons sprook je op zyn Inkomen werd geba seerd en niet op w^t hij na het eigenhandig verbranden van zijn bankbiljetten nog overhield, pre cies zo is het voor den bezetter gereserveèrde deel van de Neder landse oogst gebaseerd op wat onze bodem blijkens ondubbel zinnige gegevens vermag óp te leveren. Geen Duitse soldaat en geen Duitse burger eet er een boterham minder om. wanneer kortzichtige voorvechters van het Nederlandse'volk het graan voor heel veel boterhammen verbran den. Wij moeten met ons aandeel zien uit te komen en dit aandeel is logischerwijze des te groter; naarmate er minder aan de pyro manie van „goede vaderlanders" ten offer valt. Wanneer wij het bedrag van onze belastinggelden vernietigen, zullen we dat bedrag slechts minder ten eigen bate kunnen uitgeven. De belasting zelf verandert er niet in het minst door en de belastingontvanger lijdt geenistuiver schade. In een vorig stadium van de oorlog hebben Britse piloten zich verdienstelijk trachten ie maken door het werpen van fosforplaat- Jes op de rijpende Nederlandse oogst. Het .^middel" is deze'zomer niet meer, of nauwèlljks toege past. De reden ls duidelijk: het leverde geen enkel effect ten na dele van den Duitsen tegenstan der en het verbitterde zelfs blin- dellngs-Engelsgezinde bevolkings groepen, waar het inderdaad iets van de oogst vernietigde. Het inzicht der Britse fosfor- werpers schijnt nog altijd niet helemaal het inzicht van som mige actieve „vaderlanders" te zijn. Misschien maken die vader landers zich over hun volksgeno ten ook niet al te veel zorgen, zo lang zij er zelf van dromen, in hun roofridderbestaan wel aan de kost te komen. Minder roofridder- lijk aangelegde Nederlanders zul len echter het onzalige sprookje slechts hoofdschuddend lezen. Zij zullen de branders indelen bij de vele anderen, die in deze hache lijke tijden zeggen vrienden te zijn, maar bewijzen vijanden te wezen. Wedloop haar de kansel Tweedraqht in Qer. Kerken AMSTERDAM, 23 Aug. Te Kam pen, waar de Synode een van ae vier predikanten. Ds. C. H. Lindeboom geen familie van den vroegeren hoog leraar Pi of. L. Lindeboom), alsmede 29 ouderlingen, wegens hun afwijzing van dejsynodale beslissingen schorste, heeft as. Lindeboom Zondag j.l. toch tweemaal gepreekt. Hij bezette tot dit doel zeer vroegtijdig de kansel, zodat degene,-die pia&ts had moeten preken, daartoe-geen kans kreeg. In een andere kerk aldaar werd door de synodale minderheid echter aarrcandidaat-W. H. de Boer het op treden belet; ds. J. Overduin van Arnhem had de kansel reeds vóór hem bezet. Cand. de Boer ging toén voor in een samenkomst in de Bulten- sociëteit. Ln de Nieuwe Kerk, waar 's avonds dr. C. N. Impeta, die tot de minderheid behoort, zou optreden, werd deze door de meerderheid daar in verhinderd; dr. Impeta preqkte toen in „Ons Gebouw". In zijn plaats ging cand. J. Poutsma voor. P'rot. dr. K. Schilder ging Zondag jl. tweemaal voor in de kerk te Berg- schenhoek. Weer 3 kg. aardappelen DEN HAAG. 24 Aug. Van 27 Aug. tot en met 2 September a.s. kan men op elk der bonnen aardappelen 36 anderhalve kg. aardappelen kopen. Op de bon toeslag 36 is 1 kg. aard appelen verkrijgbaar. Op deze bon nen mag reeds op Vrijdag 25 en Za terdag 26 Augustus worden gekocht. De verduistering begint heden om 20.45 en eindigt om 6.30 uur. Maan onder 23.08, op 12.14. 26 Aug. E.K., 2 Sept. VJNI., 9 Sept L.K., 17 Sept. N.M. Hebt u in uw trappenhuis of bij de trap brandblusmidde len (water, zand, een ladder tje, of een napje, een vuur,- zweep, een hark of een schop' en zo mogelijk een emmer- pomp) klaar staan? (Voorlich tingsactie hoofdinspectie luchtbesch erming) VOLKSCULTUUR' EN KUNST Letterlc. prijzen uitgereikt In'het departement van V. en K. 1* de uitreiking geschied van enige (der onlange toegekende prijzen, n.l. de H. D. Sytsma-prljs (voor Friese letter kunde). verworven door dr. D. Kalma te Hulzum. De verdere prijswinnaars waren Henrl Brunlng te Wassenaar voor zijn essayistisch proza. Cor Bruyn te Hilversum voor zijn romans. Nico de Haas te Amsterdam voor zijn werk over volkskunde, speciaal ln het tijd schrift „Hamer", voorts nog voor hun werk op het yphicd der kind f l ilt eca- tuur Leonard Roggeveen te Den Haag en mevr. Janlne do Jong—Snijder van Wlssekerke te Amsterdam. Het hoofd der afdeling Boekwezen dr. P. J, van Ham heeft de aanwezigen onder wie de burgemeester van Den Haag, prof. Westra. toegesproken. Hij wees op de belangstelling, welke de cultuur terecht nog heeft temidden van deze strijd op leven en dood, Verder zette spreker de betekenis van leder der prijswinnaars uiteen. Do waarnemende secrotarls-generaal van het departement jhr. mr. S. M. S. de Ranltz heeft hieraan nog enige woorden toegevoegd. HIJ wees er op. dat de normen voor de toekenning van prijzen, vergeleken bij vroeger, toen alleen het aesthetische woog. ge heel gewijzigd zijn; thans ziet men speciaal uit naar hen. die de nieuw© wereldbeschouwing uitdragen en een roeping gevoelen als cultuurdragers. Schuurman weer hersteld De gunstige wending ln de ziekte toestand van den dirigent Frit* Schuurman heeft aangehouden, zodat hij volgende week zijn werkzaamheden kan hervatten. Het laatste zomercon- cert van het Residentie Orkest op 30 Augustus zal weer onder zijn leiding staan. Uitgeverij Boot deed een Interes sante toneelroman het licht zien „Aan het Noodlot is niet te ontkomen" door Anton Glrardi (oorspr. titel Da* Schicksal setzt den Hebei an, vert. J. Tersteeg). Het boek is het eerbe wijs van den nakomeling aan het voorgeslacht: de levensgeschiedenis van Alexander Glrardi (1850—1918), den meester van de volkstoneel kunst. den man waarvan een mar meren beeld in wenen en dit boek in het hart van vele bewonderaars voor hem en van de toneelkunst in het algemeen, een monument is. le zenswaard. waarl M. W. Een beeld van de verwoesting die door een Anglo-Amerikaanse luchtaanval is aangericht in de Liebfrauenkirche in Trier(Foto Qrbls-Hoüand) SPORTNIEUWS Schulte naar <ïe fweede plaats AMSTERDAM, 23 Aug. Tot en met de Ronde van Soest, die J.l. Zon dagmiddag ls verreden, zien de classi ficaties er al6 volgt pit: Profs cn onafbankelljken: 1. Kee3 Joosen. Made. 92 pnt.; 2. Gerrit Schul te. Den Bosch, 71 pnt.: 3. Antoon Steenbakkers. St. M.-Gestel, 66 pnt.; 4. Bouk Schelllngerhoudt. Zaandam, 65 pnt.; 5. Jos Janssen, Elsloo. 64 pnt.: 6. Theo Middelkamp, Kleldrècht. 57 pnt.; 7. Kees Pellenaars. Breda, 50 pt.; 8. Frans v. d. Zande, Halsteren. 48 pt.; 9, John Braspënnlncx. Prlncenhage. 44 pnt.: 10. And/ré de Korver. Rotterdam, 44 pnt. Amateurs: 1. «perrlt Blaauw, Zaan dam, 121 pnt.; 2. Hubert Vinken, Ge leen. 105 pnt.; 3. Cas Kleefstra, Am sterdam. 100 pnt.; 4. Leo Pepels. Els loo. 75 pnt.; 5. Gerrit van Beek. Oost- zaan. 70 pnt6. Theo Verhoeven. Over- schle, 64 pnt.; 7. Mac Schoutema. Den Haag. 62 pnt.; 8. Eddy Grift. Soestdljk, 60 pnt.; 9. Leo de Booy. Amsterdam, 59 pnt.; 10. Robert v. Zallijge. Bus- sum, 60 pnt. Nieuwelingen: 1. J. C. Hennlnk, Am sterdam. 31 pnt.; 2. J Stakenburg, Amsterdam, 26 pnt.; 3. R. Janssen. Els loo. 23 pnt.; 4 H. v. d. Elshout, Made, 19 pnt.; 5. J Groenewoud, Amsterdam, 16 pnt.; 6. M. Borg, Soest, 15 pnt7. P. Sleveklng, Amsterdam. 14 pnt.; 8. J. v. d. Voorn'. Koog a. d. Zaan, 8 pnt.; 9. E. Rooymons, Someren. 4 pnt.; 10. 5. Boons. Made. 3 pnt.; 10. G. Merry, Hoensbroek. 3 pnt.;'10. K Vet. Am sterdam. 3 pnt.- Veteranen: 1. Eindhoven. Den Haag, 23 pnt.; 2. Schoor. Amsterdam. 16 pt.; 3. Krijgsplans. Rijswijk. 8 pnt.; groep B: 1. Postma. Amsterdam. 19 pnt.; 2. E. Korf, Amsterdam. 15 pnt.; 3. L. v. Grlensven, Den Bosch, 12 pnt.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1