HET DAGBLAD Ook in het westen is een stabilisatie mogelijk Nog meer afdelingen bij Argentan uitgebroken VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN en en wagen Luitenant-generaal Dittmar: Het oostelijke front levert het voorbeeld Nu een tweede tang-beweging Jassy opgegeven Regering van Vichy in Oost-Frankrijk Duits weermachtsbericht Hernieuwde aanvallen der Sowjets tot staan gebracht Duikboten brengen elf schepen tot zinken Harde gevechten langs de oevers van de Seine De vijand dringt Toulon binnen Extraatjes Reeds 81 doden te Maastricht Omroepnummervan „De Schouw" BERLIJN, 23 Aug. Luitepant- generaal Dittmar, de militaire spre ker van de Groofc-puitse omroep heeft over de toestand aan de fron ten gezegd: De gevechtsgebeurtenissen in het westen hebben in de afgelopen weken een ontwikkeling getoond, die het Duitse volk nieuwe, zware zor gen geeft. Over het verloop der din gen hebben de weermachtsberichten, welker onopgesmukte voorstelling zelfs de vijand onlangs heeft erkend, zich zeer duidelijk uitgelaten. Dit alles voltrok zich terwijl het Duitse afgrendelingsfront aan de voet van het Normandische schiereiland met het front naar het noorden hog in zware gevechten gewikkeld was met Engelsen en Canadezen. Het was een voor de hand liggende operatie, dat de Amerikanen van him pene- tratiegebied uit sterke strijdkrach ten naar het noorden in de rug van het Duitse gevechtsfront afbogen, teneinde zich met den bondgenoot, die uit het gebied van Caen aanviel, ongeveer ter hoogte van Argentan te verenigen. Daaruit moest eeh om singeling van grote omvang voort vloeien. De Duitse leiding hééft het bui tengewoon moeilijk gehad om deze met zeer grote overmacht toege brachte slagen te pareren, maar de Duitse strijdkracht heeft zich tegen over de vijandelijke troepen op de grond m totaal nog steeds zo weten te laten gelden, dab eeh grootscheep se omsingeling tot dusver mislukte, Het verbreken van de versperrings grendel. die de Canadezen voor opze terugtocht hadden geschoven, door Duitse pantserformaties moet een duchtige teleurstelling voor onze vij anden zijn. Doch er zullen nog buitengewone gevechtsprestaties van onze troepen en een zeer koelbloedige -leiding no dig zijn, om de Duitse formaties ook door de komende moeilijke tijd heen •te brengen. Reeds tekent zich een tweede belangrijk verder grijpende tangbeweging af, die bij Mantes en Fernon dén vijand reeds op de oos telijke oever van de beneden-Seine ongeveer halverwege Rouaan en Parijs heeft gebracht. Generaal Dittmar stelt dan vast. dat de vijandelijke pogingen om een be slissing te forceren, ook een politieke reden hebben. Niet voor niets zijn de Amerikanen in feite de dragers van het offensief. Wellicht geleid door het gevoel, dat het nu de tijd ls de mate loze aanspraken op politieke Invloed door militaire successen te steunen, niet ln de laatste plaats met het oog op de tegenwoordige bondgenoten, die zeer wel "als vijanden van tnorgen kun nen gelden. Met alle terughoudendheid moeten wij thans nog de geallieerde landing ln het gebied van Toulon en ln het gebied der Zee-Alpen aansnijden. De sterke deelneming van Gaullistische troepen duidt ér op. dat deze wel ten doel heeft zo snel mogelijk ook van het zuiden uit een opneming van Franse strijdkrachten in het geallieer de front te bereiken, een minder mili tair dah politiek doel. Niemand kan de ernst van de hui dige toestand in het westen zorge loos opnemen. Doch wij twijfelen er niet aan dat het mogelijk is ook hem te stabiliseren en wel in een vorm, die den tegenstander dwingt opnieuw de volledige hardheid van de strijd, waarvan hem de slagen in Normandië een voorproefje hebben gegeven,- op zich te" nemen. Het is geen grootspraak wanneer wij het front in het oosten als voor beeld noemen van de wijze waarop de Duitse leiding zelfs een buiten gewoon ernstige toestand meester wist te worden. Dat de tijd van zeer harde afweer ook daar nog geenszins voorbij is, weten wij. Juist in deze dagen, nu de Sowjets in het gebied van Dnjestr en Sereth tot een Uit de noöd groeit de hoogste kracht Von Brauchitsch over de 20ste Juli EEK LIJN, 22 Aug. In de ..V I- klscher Beobachter" publi ceert generaal-veldmaarschalk Von Brauchitsch zen verklaring over de gebeurtenissen van de twintigste Juli. waarin hij zegt; ..Naast diepe dankbaarheid over het wonderbare behoud, van den Führer vervullen woede en schaamte lederen eerlijken soldaat. Tegelijk echter heelt een ontembare wil zich van hem meester gemaakt om Juist nu alle krachten te gebruiken om de massale stormloop van de vijanden te breken. Door de benoeming van Rijksminis ter Hlmmler tot bevelhebber van het reserveleger en tot kwartlermeester- genraal zijn leger en u, die sinds Jaren op alle oorloogstonelen tezamen ge streden hebben nog enger met elkaar verbönden. Menig soldaat zal eer6t betreurd hebben dat deze taak niet aan een beproefd officier van het leger ls toevertrouwd. Hij zal echter spoedig dc wijsheid van .deze beslis sing Inzien. De tijd waarin leger en Waffen-tf ln onderlinge wedstrijd stonden was een noodzakelijke ont wikkelingsperiode. Nu worden belde verenigd ln gemeenschappelijke ver antwoordelijkheid. Als natlonaal-socla- llst e'i) als voormalig opperbevelhebber v£n het leger beaam ik de beslissing van den Führer met hart en verstand. De ernst van de toestand op het einde van het vijfde oorlogsjaar dwingt tot het hoogste kraclitsge- brulk op alle gebied. Uit de nood groeit altijd de hoogste kracht. Het gaat er daarom om haar nu ln te zetten. Dan zal de smaad van 20 Juli het keerpunt tot dè definitieve over winning worden." De auto van den op het ogenblik voor vacantle in Alexandrlë vertoev.en- den koning Felsal II van Irak heeft een botsing gehad met een vracht auto. De koning bleef ongedeerd. De Führer heeft het eikenloof behorende bij het ridderkruis van het IJzeren Kruis verleend aan luitenant- kolonel Hermann Slggel, commandant van éen Pommers-Mecklenburgs regi ment grenadiers. Luitenant-kolonel Hermann Slggel is de 552ste soldaat van de Duitse weermacht, wien deze onderscheiding is verleend. .Op 22 Augustus zJJn ongeveer 30 vijandelijke bommenwerpers ver schenen boven de Truk-ellanden (Ca- rolinen). De Japanse defensie schoot zes machines neer. Het aantal leden der communis tische partij ln Engeland wordt steeds groter en de invloed van de commu nisten ln de vakverenigingen wordt voortdurend sterker. De communisti sche partij streeft er naar bij de komende algemene verkiezingen haar vertegenwoordiging ln het parlement aanzienlijk te vers-.erken. nieuw groot offensief zijn overge gaan het derde in de loop van deze zomer. Na hun aanvallen eerst in de centrale sector en dan in het gebied van Lemberg—Kowel, wordt ons duidelijk dat nog steeds belang rijke delen der Sowjetkrachten tot dusver niet betrokken zijn ge weest bü de gevechten van deze zomer, doch de totale gebeurtenis sen in het oosten tonen toch een toe nemend evenwicht der krachtsver houdingen, waarop in deze vorm enige weken geleden nog niet ge hoopt kon worden. Wij hebben er al eens op gewe zen dat het verbazingwekkende bij het opvangen der dingen in het oos ten gezien moet worden in het feit dat het met naar verhouding geringe, aanvoer van strijdkrachten gelukte. Wij zullen ons «nauwelijks vergissen wanneer wij in dit feit een bevesti ging zien van. orfze herhaalde uit spraak. dat ook de Sowjetrussische gevechtskracht geenszins onuitputte lijk is. Richten wij nog eenmaal de blik naar het westen. De strijd welke daar op het ogenblik ontbrand is. dreigt veel twijfelachtig te maken van alle's wat wij sedert de zegevie rende zomerveldtocht van 1940 als essentieel onderdeel der grondslagen van onze militaire machtspositie mochten beschouwen. Wellicht zijn wij gedwongen ook hier de oorlog voering op een nieuwe, smallere basis te plaatsen. Wij moeten ook deze consequentie vastberaden onder het oog' zien. BOEKAREST. 23 Aug. Het Roe meense weermachtsbericht meldt: Ten zuidwesten van Tiraspol en aan het front van Moldavië tussen Proeth en Sereth staan Roemeense en Duitse troepen in zware gevech ten met sterke Sowjetrussische infan terie- en tankstrijdkrqchten. Na zeer zware gevechten met een verre over- machtigen vijand wera de stad Jassy opgegeven. In de ochtend trachtten verscheidene - Sowjetrussisphe bom menwerpers de stad Constanza te bombarderen. Twee der aanvallende vijandelijke vliegtuigen werden door onze luchtafweer neergeschoten. BERLIJN, 22 Aug. Op een des betreffende vraag werd in de_Wil- helmstrasse verklaard, dat de meest©' leden van de Franse regering zich in een plaats in Oost-Frankrijk be.vin- den. De Duitse ambassadeur Abetz is eveneens daar aanwezig, terwijl het diplomatieke corps in een andere plaats in Oost-Frankrijk is. Extra-keuringen voor Waffen-W (Wiking), tf- W aclitbataillon, Landstorm Nederland, Germaanse in Nederland Wegens de zeer vele aanmeldingen zal not een extra-kcurlng worden ge houden op Donderdag 24 Augustus, 813 uur, Den Haag, gebouw Amicltla, Westelnde 15; Vrijdag 25 Augustus. 813 uur, Amsterdam. Dam 4. Daar kan Iedere gezonde Nederlander zich aanmelden, ten einde gekeurd te wor den. Tijdens de keuringen worden alle In lichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra-levensmidde len enz. Personen tussen 1935 Jaar, die aanmeldlngspllchtlg zijn voor de tewerkstelling, kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van de tewerkstelling vrij gesteld. Officier ln de Waffen-# kan leder worden, die na minstens een jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding ls niet doorslaggevend. Ook voor de gemotoriseerde compag nie bij het #-wacbtbataillon te Amers foort. wehse dienst ln Nederland doet* ban men zich op bovenstaande keurin gen melden. Alle Inlichtingen en gratls-relsbll- Jetten voor de heen- en terugreis zijn verkrijgbaar bij de volgende Neben- stellen der Waffen-0: Amsterdam, Dam 4: Alkmaar. Langestraat 56: Heer len, Saroleastraat 25: Groningen. He renstraat 46; Enschede, Hengelose- straat 30 en Utrecht. Vredenburg 19; eveneens bU hët W-Ersatzkommando Nlederlande. Den Haag, Korte Vijver berg en Marineannahmestell© West, Utrecht. Plompetorengracht 24. lo JAARGANG No. 197 LD WOENSDAG 23 AUGUSTUS 1944 Uigave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redac+ie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Tel. 24996 - Postgiro 184120 Abonnementsprijs 21 ct. per week of 2.73 per kwartaal. Losse nummers 5 ct. De Fülirer heeft het eikenloof met de zwaarden, behorende bij het ridder, kruis van het IJzeren Kruis, verleend aan van links naar rechts ff-Grup- pen führer en Generalleutnant der Waffen-ff Fritz von Scholz, comman deur van de vrijwillig er sbrigade Nordlandhet eikenloof aan generaal- majoor' H enrich Nickel, en het eikenloof met de zwaarden aan ff-Grup- penführer en generaal der Waffen-ff Felix Steiner, commanderend gene raal van het derde Germaanse ff-P antsercorps.en aan ff-Gruppenführer en luitenant-generaal der Waffen-ff Hermann Feoclein. (Foto's Hoffmann-Stapf) HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 22 Aug. Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: In Normandië werden nog meer onderdelen van onze uit het gebied ten noorden van Argentan doorge broken gevechtsgroepen achter onze linies opgeborgen. Bij Lisieux en ten zuiden van Evreux viel de vijand met sterke in fanterie- en pantserstrijdkrachten aan. Na harde gevechten slaagde hij erin om in het gebied ten westen van Lisieux een penetratie in ons afweer- front tot stand te brengen, waar tegen tegenaanvallen worden onder nomen. Ten westen en noorden van Dreux kon de vijand pas na verbitterde gevechten i n noordelijke richting enkele kilometers terrein winnen. De bij Mantes op de noordelijke oever van de Seine overgebrachte vijand werd door onze tegenaanvallen tot staan gebracht. Vijandelijke strijdkrachten, die in de sector van de Seine ten zuiden van Parijs het terrem verkenden, werden door onze beveiligingsstrijdkrachten in de voor uitgeschoven stellingen afgeslagen. In Zuid-Frankrijk volgt de vijand onze distanciëringsbeweging tussen de kust en de Durance naar het wes ten snel. Om Toulon woeden verbit terde gevechten. Bij Aix, en in het dal van de Durance werden Vijande lijke strijdkrachten in een tegenaan val teruggeworpen. In het Franse gebied werden bij verscheidene zuiveringsoperaties 229 terroristen in de strijd vernietigd. Zwaar vergeldingsvuur ligt op Londen. In Italië hervatte de vijand zijn doorbraakaanvallen in de sector van de Adriatische kust gistermiddag na krachtige voorbereiding door de artillerie. Enkele heuvelstellingen kwamen in zijn bezit. In het zuidelijke deel van het oostelijke front staan Duitse en Roe meense troepen ten zuidwesten van Tiraspol alsmede tussen de Proeth en de Sereth in een zware woTsteling met sterke infanterie- en pantser strijdkrachten van de Sowjets. In het verloop van deze gevechten wer den totdusver 200 vijandelijke pant serwagens stukgeschoten. Ten, zuidwesten van Mieloc duren de verbitterde gevechten 'voort. In de bruggenhoofden over de Weichsel alsmede ten noordoosten van War schau aan/weerszijden van Wilko- wisjen en bij Raseinen werden vij andelijke aanvallen afgeslagen. Hernieuwde aanvallen der bolsje wisten bij Bauske en in het penetra- tiegebied ten westen van Modohn stortten door de vastberaden tegen stand van onze divisies ineen. Ten westen van het meer van Pskow zetten de Sowjets hun hevige aan vallen voort. In de enkele penetratie- BERLIJN, 23 Aug. De Anglo- Amerikanen zijn nog steeds bezig de aan de Seine naar voren ge brachte tankformaties te versterken, blijkbaar met het doel de Seine bo ven Parijs te bereiken en vandaar uit, de Seine langs trekkend, Parijs te veroveren, alsmede de aan de midden- en benedenloop staande Duitse formaties op de westelijke oeve: van de Seine te omsingelen. Voor deze operaties staan op het moment twee Amerikaanse leger groepen ter sterkte van elk vier divisies ter beschikking. De poging om de Duitse strijd krachten, die in het gebied van Argentan—Falaise ingesloten zijn geweest, opnieuw te omsingelen, worden weliswaar voortgezet, doch de Amerikaans-Canadese formaties kwamen als gevolg van de aanzien lijke verliezen, die zij in de zeer zware slagen van de voorgaande da gen hadden geleden, slechts met vrij zwakke krachten in de strijd, zodat het de Duitse leiding zonder moeite mogelijk was, deze aanvallen af te weren en de bewegingen; die zij voornemens was, volkomen stelsel matig uit te voeren. Op vele plaatsen aan deze ge vechtsfronten hielden relatief zwak ke delen der Duitse troepen stand tegen een veelvuldige overmacht én dank zij de fanatiek strijdende Duitse troepen konden niet alleen de operaties stelselmatig worden uitge voerd, doch ook de aanvallers aan zienlijke verliezen worden toege bracht. Tussen Seine en Eu re kwam het tot harde gevechten met de opruk kende Amerikaanse pantserforma- •ties. Slechts tussen Mantes en Ven- theuil gelukte het de Amerikanen in een lus van de Seine een bruggen hoofd aan de noordelijke oever der rivier te vormen. Een poging van daar uit waaiervormig op te rukken werd echter met grote verliezen af geslagen. Ten zuidwesten van Parijs kwam het opnieuw tot een verbitterde wor steling in het gebied van Etampes en- Malesher£(es. Na meer dan 15 uren strijd, die met grote verbittering werd gevoerd moesten ^eze plaatsen worden opgegeven. Aanvallen op de achterwaarts gelegen posities der Duitse formaties konden echter af geslagen worden, evenals pogingqn der Amerikanen de Duitse versper ringsstellingen voor Parijs in het gëbied van Rambouillet en ten zui den daarvan te forceren. In Toulon In de Provence gelukte het de in vasietroepen van het noorden uit het vestinggebied van Toulon bin nen te dringen. Daar ontstonden buitengewoon verbitterde gevechten, die aan beide zijden met grote' ver- liez engepaard gingen. Van zee uit nam de vijand het gehele vestingge bied zwaar onder vuur. De Duitse kustbatterijen bleven het antwoord echter niet schuldig en plaatsten op een slagschip eh op een vrij grote kruiser verscheidene zware treffers. die hevige branden tengevolge had den. gebieden wordt nog gevochten. Door jagers en luchtdoelartillerie vap de luchtmacht werden aan het ooste lijke front 43 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. Bij aanvallen van vijandelijke bommenwerpers op Hongaars gebied schoten Duitse en Hongaarse lucht- verdedigingsstxijdkrachten 9 vijande lijke vliegtuigen neer. Duikboten brachten van convooien en tijdens afzonderlijke tochten 7 vijandelijke schepen tot zinken met een gezamenlijke inhoud van 40.000 brt. alsmede 3 bewakingsvaartuigen en een motorkanoneerboot. Boven dien werd een vijandelijk vliegtuig neergeschoten. DegreUe onderscheidt lich In aanvulling op het weermachts bericht wordt nog medegedeeld: Bij de gevechten in het gebied van Modohn heeft zich de Rijnlands- Westfaalse 263ste infanteridivisie on der bevel van kolonel Hemman door bijzondere standvastigheid onder scheiden. Ten westen van het meer van Pskow heeft zich een gevechts groep der 0-stormbiigade „Wallonië" onder bevel van den //-Sturmbhnn- führer Leon Degrelle door taaiheid en aanvalsgeest schitterend gehouden. Luchtaanvallen op Wenen en Opper-Silezië BERLIJN, 22 Aug. Amerikaanse bommenwerpers vlogen hedenochtend van- het zuiden naar het Duitse Rijksgebied. Terwijl een deel van de vijandelijke formaties plaatsen in het gebied van Wenen aanviel, drongen andere tot boven het gebied van Opper-Silezië door. De vijandelijke formaties werden op hun gehele tocht boven het Rijks gebied door Duilse luchtverdedigings strijdkrachten voortdurend bestookt. Reeds in "het gebied ten noorden van het Platten-meer ontstonden hevige luchtgevechten, in het verloop waar van de vijand verliezen leed. Ook in het gebied ten zuiden van Moravisch Ostrau ontstonden nog eens verbit terde luchtgevechten, waarbij ver scheidene viermotorige bommenwer pers werden neergeschoten. Meer vliegende bommen STOCKHOLM. 22 Aug. Naar Reuter meldt, zijn in de afgelopen 24 uur in versterkte omvang vliegen de bommen gezondèn naar Zuid- Engeland en het gebied van Londen. Van acetylecnlampen en luidspre kers voorziene auto's reden de gehele nacht door de straten van Londen en het zuiden naar de slachtoffers. Vele huizen van een kolonie werden voiredig vernield, terwijl andere door de luchtdruk schade opliepen. Een vliegende bom vernielde Maan dag verscheidene huizen volkomen. De schade die de luchtdruk aan open bare gebouwen en warenhuizen heeft aangelicht, is zeer groot. Vele men sen zijn om het leven gekomen. Oud Lombok-strijders bijeen AMSTERDAM. 23 Aug. Zoals wij reeds hebben gemeld, zal op Vrijdag 25 Augustus in, Krasnapolsky alhier het feit worden" herdacht, dat voor vijftig jaar de grote overval op Lom bok werd ondernomen. Op deze her denkingsbijeenkomst. die om twee uur begint, zal de secretaris van het orga niserend comité, de heer G. Eekhof, een korte inleiding houden. Daarna zal worden medegedeeld, hoe het comité zich voorstelt te pogen voor de oud-strijders verbeteringen te ver krijgen in hun bestaan. Ontspanning voor vrouwen van arbeiders in Duitsland AMSTERDAM. 23 Aug. De vrou wen, wier echtgenoten ln het buiten land werkzaam zijn, zullen thans nog meer dan voorheen ln de gelegenheid worden gesteld, de voorstellingen en uitvoeringen van „Vreugde en Arbeid" bij te wonen. De leider van het Nederlandse Ar beidsfront heeft namelijk bepaald, dat voor deze vrouwen dezelfde geredu ceerde prijzen zullen gëlden als voor ben. die aangesloten zijn bij het Ar beidsfront. Deze bepaling geldt zowel voor de voorstellingen als voor de cur sussen „Volksontwikkeling". „Lichame lijke Opvoeding" e.d„ welke door de Gemeenschap „Vreugde en Arbeid" van het Nederlandse Arbeidsfront zijn georganiseerd. Max Blokzijl tof de jeugd DEN HAAG, 22 Aug. Max Blokzijl spreekt Donderdagavond te 6.45 uur over de zender Hilversum 1 tot alle vrienden en vriendinnen van de posi tief gerichte Nederlandse Jeugd. Zijn radiopraatje zal door muziek wor den omlijst. (li) Welgeteld negen lezers-briefschrij vers, dat zijn dus negentigdui zend lezers, die niet tot briefschrij ven kwamen^ waren boos over.de extra-band, die een ambtenaar kreeg, omdat hij bij de Meelcentrale werkte, ook al had hij dan helemaal geen fiets. Haha, schreef cr eentje, ja ze zul len die hele Meelcentrale tot een ge-, motoriseerde divisie willen maken en ze straks nog auto-onderdelen ook geven. Haha! Zal ik u eens wat zeg gen? Er zijn ogenschijnlijk te veel fietsbanden, als ze die maar zo 'n beetje in het wilde weg verdelen over niet-fietsers maar in werkelijkheid zijn er te veel ambtenaren. Weet u wat een eenvoudig'e boerenhand in Haule op het bord voor niet-commer- ciële reclame heeft geschreven? „Er zijn veel te veel ambtenarenDe boeren kunnen zelf hun vee wel con troleren". De opmerking is niet-commercteel. Of juist toèli commercieel? Maar: Houdt geen stéék Mfitar een Steek houdt het toch: Zet een Leek Een ander was heel ironisch tegen over mijn sarcasme met het spreek woord van „wie het dichtst bij het vuur zit" en vraagt uitdagend: „Waar is de groenteboer, die een paar uur in de rij staat voor 2 ons druiven? Waar is de winkelier, die voor zijn gezin vier ontbijtkoekjes per jaar heeft?" Goed, ik kan me voorstellen, zoals een ander me mededeelt, dat, de Vleescentrale haar aangestelden rij kelijk voorziet van vet en vlees en bonnen, zodat moeder de vrouw zich daarover niet bezorgd behoeft te maken. Wie in het veen is, ziet niet op een 'turfje. Ik aanvaard dus meel voor de meelmannen, vlees voor de vlcesman- nen al zou ik het opvoedkundig juister vinden als de heren, ook tot voorbeeld voor ons en tot scherping van hun eigen fantasie en tot beter besef vern de volksnood, begonnen met zichzelf te houden aan de ook door hen ons karig toegemeten rant soenen maar ik vind het regel recht onzin, dat men, omdat men op de meelbalen troont, vu ook nog vriendschappelijke relaties met rub- berbandenboeren zou onderhouden Als de en* hand mot in de andere stopt, dan worden alle handen vol. Maar de arme bliksem, die niet kan beginnen met stoppen -staat met lége handen. En juist voor aie arme blik sems moeten de ambtenaren cr zijn, niet omgekeerd. Uit Haarlem wordt mij het vol gende verhaagestuurd. Een huis vrouw raakt een tas kwijt met distri butiebescheiden voor man, vrouw en kind van één jaar, oude en nieuwe stamkaarten, bonnenkaarten voor de lopende en dc nieuwe periode, kolen- kaarttexticlkaarten, toeslagkaarten voor de baby die op komst is, tabaks- kaart en vergunningen. Gevolg: een gezin is zes ioeken'tan het allernodigste verstoken en zit van de winter zonder kolen. De inzendster vraagt zich af „waar de mentaliteit van den „eerlijken vinder is". Ik ook. Het adres van de verliezer es is fam. Kloos, Preang er straat 24, Haar lem-Noord, 'zoals duidelijk op de stamkaarten staat. Als de eerlijke vinder nu óók maar tot het inzicht kwam, dat hij bij zijn vondst van de kaarten tegelijk zijn mentaliteit was kwijtgeraakt, dan zou hij misschien genèigd zijn, de kaarten weer af te geven en zijn mentaliteit terug te ontvangen. Of is die mentaliteit, waar hij zijn hele leven mee toe zal moeten, hem niet zoveel waard? TIJL Elke oorlog herbergt een reeks dunner, Ja machteloos-dun zou- ongewisse factoren en een den worden, wanneer zij zich in reeks ondubbelzinnige leitelijk- dit tempo ook verder bleven be- heden. De ondubbelzinnige, alge- wegen. meen toegankelijke leiten schep- Vandaar dat het voor de Brit pen een zekere evenwichtssltuatieten en Amerikanen van beslissend partijen, die niet ln grote lijnen belang ls, die krachten Inderdaad menen het tegen elkaar te kun- op grote schaal en ln groot tem- nen opnemen, beginnen gemeen- po aan te vullen. Vandaar omge- lijk geen oorlog, de zwakste zal keerd dat het ln de lijn der Duit- het beslissende conflict trachten se oorlogvoering moet liggen, die te vermijden tot hij zijn krachten krachten op de zwaarste proef te minstens met die van den tegen- stellen: door plaatselijke tegen stander ln evenwicht heeft ge- stand, maar niet minder door bracht. Iets dergelijks heeft de „spreiding" van de vijandelijke voorgeschiedenis van deze tweede aanval. Want reeds op dit ogen- wereldoorlog te zien gegeven, toen blik vraagt de Anglo-Amerlkaan- wijlen Chamberlain naar Mlln- se Invasie, gebaseerd als zij in alle chen reisde om ..peace for our volstrektheid ls op overzeese aan- time", vrede voor minstens één voeren, de grootste transport generatie, te kunnen beloven en... prestatie die nog ooit ln de krijgs- tegelijkertijd de Britse oorlogs- geschiedenis geleverd ls. industrie en de relaties met de Deze feiten vormen als het Verenigde Staten dermate op te ware het strategische evenwicht: voeren, dat hij een Jaar later Hen- de afweerkansen van de door derson in Berlijn zijn ultimatum Duitsland beheerste ruimte zou kunnen doen overhandigen. tegenover het erkende getalsover- Behalve de door belde partijen wicht der Amerikaanse vllegtui- te controleren feiten, zijn er lm- gen en Amerikaanse pantserwa- mer de ongewisse factoren Ook gens, de remmende kracht van zonder die ongewisse elementen zorgvuldig vóórbereide Duitse zou, mathematisch gesproken, stellingen tegenover de beperkte geen gewapend conflict kunnen mogelijkheden der Anglo-Amerl- ontstaan. omdat de uitslag dan kaanse lavitaillerlng. Met deze Immers ln millimeters en gram- feiten als achtergrond echter men bij voorbaat te berekenen krijgen de „ongeweten factoren" ware. Zo wordt de houding van pas hun eigenlijke gewicht. Wei tegenstanders ln de wereldpolitiek ke partij zal. wanneer de span- enerzijds door het evenwicht der nlngen ondragelijk geworden feiten, anderzijds door het even- zijn die thans nog een_evenwicht wicht in eigen Innerlijk bepaald, bewerken, straks het Beslissende door Inzicht en geloof, door af- gewicht in de schaal weten te meten der controleerbare en door leggen? het aandurven der oncontroleer- Duitsland bereidt wapens voor, bare factoren, door wegen en die een omwenteling ln de oor wagen. logvoerlng betekenen.'t Is ook zon- Welbeschouwd zet zich deze toe- det daarover ooit 'n woord viel, stand ln de loop van het oorlogs- duidelijk, dat deze wapent niet gebeuren ook verder voort. Het is slechts gefabriceerd moeten wor- hler al eerder gezegd: wie de den, maar dat grote contlngen- Dultse of Anglo-Amerlkaanse ten van het leger zich met die kansen van het ogenblik afleidt wapens vertrouwd moeten ma- uit de. ontplooiing van Eisen- ken en daarmee aan de afweer- howers aanval in de laatste twee strijd van het huidige ogenblik weken, bouwt hulzen zonder fun- onttrokken blijven. Het is even- dament. Wanneer de Duitse legers zeer duidelijk, dat de ln die af in 1918 aan de Seine-monding weerstrijd geworpen krachten hadden gestaan en in het voorbij- daardoor een zware, een vaak gaan nog aan Loire. "Rhóne en bijna ondragelljk-zware taak te Garonne, dan zou destijds stellig vervullen hebben. Het is tenslot- niemand meer aan een overwin- te niet minder duidelijk. datBrit- nlng der geallieerden hebben ge- ten en Amerikanen, met het on- loofd. Geen primitieve aardrijks- gewisse element van nieuwe kunde, maar de procedure van Duitse wapens ln het vooruit- wegen en wagen beslist. zicht, willen en moeten doen wat Tot het wegen behoort aan slechts ln hun vermogen ligt. om beide zijden van allerlei. Vooreerst het de Duitse afweer Inderdaad dat de „onbegrensde" mogelijk- ondragelijk te maken, eer het on- heden der Anglo-Amerlkaanse gewetene voor de Invasielegers oorlogsvoering terdege aan zeer tot pijnlijke wetenschap wordt.. reële grenzen gebonden zijn. Wan- Het Duitse wapen van dit neer Eisenhowers pantserdivisies ogenblik is een afweer met zwak- Ambtenaar van de C.C.D. doodgeschoten ZEIST, 23 Aug. Maandagmiddag omstreeks twaalf uur werd een drie wieler, die op de Hoogeweg in de ge meente Zeist reed, door een crisis- contröle-ambtenaar aangehouden. Hierbij werd de ambtenaar door een tot nu toe onbekenden man van door het gat bij Avranches het gebied tussen Lpire en Seine over stroomden, moet men zich dat niet zo voorstellen, alsof een brede militaire golf" hier iedere vier kante kilometer bezette. Veeleer waren het dunne straaltjes, die ke middelen, om de weken te overbruggen die ons scheiden van de beslissende herfst, van een wende der wapenen. Het An glo-Amerlkaanse wapen is een aanval, die door tempo en slijtage militair gezien uit zijn krachten langs de strategisch belangrijkste dreigt te groeien, maar die zijn punten liepen, maar die zonder doeleinden moet hebben bereikt verdubbeling of verveelvoudigen eer de nieuwe elementen zich der ^invasie-krachten nqg veel doen gelden. achteren aangevallen en met een schot in de rug getroffen. De ambte naar is aan de bekomen schotwon den bezweken. De dader, wist te ont komen. DEN HAAG. 23 Aug. Het aantal slachtoffers onder de Nederlandse burgerbevolking als gevolg van de Anglo-Amerikaanse luchtaanval op Maastricht op 18 Augustus is' intus sen gestegen tot 81 dodeh, 72 zwaar- en meer dan 200 lichtgewonden. Er moet helaas rekening mede ge houden worden, dat nog een aantal zwaargewonden aan hun verwondin gen zal bezwijken. SPORTNIEUWS Honkbalprogramma AMSTERDAM, 23 Aug. Het honk balprogramma voor Zaterdag en Zon dag luidt: Eerste klasse. Zaterdag: AJax—Quick; Zondag: £DOBlauw wit; Overgangsklasse. Zaterdag: DOS AFC. TYBB—EDO 2; Zondag: SC Haarlem 2-DWS, CelerltasHHC 2. Het Augustusnummer van „De Schouw" ls geheel gewijd aan de Ne derlandse Omroep. Jhr. mr. S. M. S. de Ranltz opent deze aflevering met een betoog over de taak van de om roep, waarin hij het volgende toe komstbeeld ontwikkelt; „Na de oor log zal de omroep een zeer bijzondere taak hebben, ons volk de weg te wij zen ln het nieuwe Europa. De omroep zal door het opwekken van cultureel besef ons volk de eigen aard van onze cultuur moeten bijbrengen en daar mede besef voor de natuurlijke band. die bestaat tussen onze cultuur en die van andere Germaanse volkeren. Hij zal er' voor moeten zorgen, dat de Ne derlandse cultuuruitingen daar weer klank vinden, waar weerklank ver wacht kan wprden. te weten bij de andere Germaanse volkeren. De om roep zal zorgen voor cultuurultwlsse- llng en onder ons volk brengen, het geen onder de andere Germaanse vol keren leeft. Het uitdragen van de stem van Nederland ln Europa, het la ten horen van de stem van Europa in Nederland, ls een grootse taak. Geen Instrument ls daartoe geschikter dan dé omroep." De Inzichten van dr. fr. W. A. Her- weyer over deze taak spreken uit het volgende citaat: „De bewustwording van ons volk tot werkelijkheid te ma ken en het tot de erkenning te bren gen, dfit het behoort tot een grotere gemeenschap dan onze landsgrenzen deden vermoeden, ls de totale taak van de omroep. Duidelijk leeft ln ons het bewustzijn, dat deze taak alleen vervuld kan worden door mensen, die vóór alles ons volk ln al zijn deugden en zwakheden kennen en het van gan ser harte liefhebben." Jkvr. H. van Lennep ontwikkel^ in „Een gedachtewisseling" erüge aan vechtbare denkbeelden, Louis Schmidt schrijft over „De componist en de mlcrophoon", W. G. Kierdorff over „De plaats van het hoorspel", G. H. Knap over „Radio en muzlekregle" met de volgende conclusie: „Het spreekt vanzelf, dat ln zeer vele ge vallen de muzlckregisseur als wijze' vader aan musici en orkesten aanwij zingen kan geven met betrekking tot hun speeltechnlek en speelwijze. In het algemeen ls de taak van den mu- ziekregisseur het zozeer bijvijlen en acheveren van het ln de studio gepro- Hebt u zand en water en verder blusmateriaal op alle verdiepingen gereed staan? (Voorlichtingsactie hoofdin spectie luchtbescherming). duceerde of te produceren geluids beeld. dat dit beeld ook bU de geringe afstand waarop h« ln de hulskamer van den luisteraar staat, ln alle op zichten bevredigt. De muzlekreglsseur ls de reproducerende kunstenaar ln de tweede macht." De Josselin de Jong spreekt zich uit over „Journalistieke problemen rond om de reportage", E, J. van Schalk over «„Microfoon en luisteraar" en G. Noordhuls over „De uitzendingen van de B.N.O.". Leo Rlemens. de ómroep- causeur. noemt toch iilet om Men gelberg een hart onder de riem te ste ken? Bach's .Matthaus-Passlon" de Ideale radio-opera; een paradox, die hij overigens redenerend beaiftwoordt. HIJ geeft behartenswaardlge richtlijnen voor „Het onopgeloste probleem der radio-opera's". Eddy NoordUk heeft het over J>e arrangeurs én hun werk". W. H. Thljsse over „Nederlands mu- zlekverleden voor de microfoon". Wil ly d'Ablalng over „Muziek en radlo- dramaturgle", lr. G. Schuurmans Stek hoven over „Vaktaal-zuivering bij de omroep" met als toelichting een frag ment van de zestallge ontwerp-woor- denlijst der Union Internationale de Radlodlffuslon en van de woordenlijst „Radfo-Omroep" der Omroep-Vakter- mencommlsslc. Henk Sweers schrijft over „Nederlandse Volksklanken" D van de Bospoort over „Dc Nederlandse Omroep en het platteland". Zelfs ln de vaste muziekrubriek steekt jkvr. H v Lennep de loftrompet over Leo Rle mens. den man van de tienduizend gramofoonplaten. Zoals meh hieruit dus ziet: een af levering. waarin het omroepvraagstuk van vele zijden jwordt belicht 'en dat bovendien' aantrekkelijk ls geïllu streerd. Amst. Opera opent met Wolf-Ferrari De Amstevdamse Opera heeft, zo als wij indertijd reeds meldden, „Die schalkhafte Witwe" van Wolf-Fer rari in studie genomen en zal, het nieuwe seizoen openen met een uit voering van deze lichte opera. De intendant, mr. Johannes den Hertog, voert de regie en Otto Glas tra van Loon heeft de muzikale lei ding. De belangrijke rollen worden ver vuld door Ruth Horna, Louise de Vries, Otto Couperus, Chris Reumer, Jan van Mantgem, Gerard Groot en Siemen Jongsma. Denkt aan Moeder en Kind, Huts-aan-huis-coüecie 23 tot en met 30 Augustus. Het gebruik van schuilnamen in de sport DEN HAAG, 21 Aug. Volgens een bepaling van den secretaris-ge neraal van het departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuur bescherming mogen schuilnamen voor deelnemers aan sportwedstrij den, demonstraties e.d. alleen wor den gebruikt met toestemming van dit departement. Om het schaakkampioenschap van Europa Van 10 tot 22 September wordt tai Baden bij Wenen een tournool ge houden. waaraan verbonden is de titel van schaakkampioen van £uropa. Hiervoor zijn de volgende spelers geplaatst: Aijechin. Keres, Bogoljubow, Richter, Junge. Rell- stab, Foltys, Barcza en Szily. Ook ons land is uitgenodigd een verte genwoordiger te zenden. Tegelijker tijd worat een tweede tournooi van tien spelers gehouden, waarvan de twee hoogst uitkomenden de volgen de maal recht op een vaste plaats in het hoofdtournooi krijgen. Ook voor deze afdelingen zijn enkele Nederlandse spelers uitgenodigd. Bondsschaaktournooi Amsterdam, Maandag. De uitslagen van de heden ge speelde partijen waren: damesgroep: mevr. Jonkers—mevr. Winter 1—0; mevr. Huisman—mevr. van Schalk 0—1; mei. G. Smit mevr. Peening 0—1; mevr. Keyser-» mevr. Meljaars 10." Eregroep Amsterdam; W. Koomen G.'R. D. van Doesburgh 1—0; J. VisserL. de Vinto 10. Eregroep Maastricht: Crabben- dam—G. Swaneveld 10: dr. E; Mulder—drs. L. Stumpers iJ; J. Been-H. W. Felderhof i. Groep 1. M P. v. d. Wel—E. D. de Waal 0—1; W. Kamp—D. Henneber- ke 1—0; H. F. Crabbendam—mr. H. J. Walkate 1—0. Groep 3. G. TeilemanG. Kapsen- berg ^—4; M. v. d. Kruyf—P. See- wald 0—1; J. F. MantzL. v. d. Eerden 1—0; drs. J. G. Karper—mr. J. van Eybergen i- De uitslagen van de Dinsdag ge speelde partijen waren: Damesgroep: mevr. Mal Ja arsmevr. Winter 04-1; mevr. Jonkersmevr. Hulsman 10. Eregroep Amsterdam: G R. D van. DoesburghL. de Vinto 01; J. Jon- gedljkL. Visser 1J; W. Koomen— Ir. van Steenis k—0. Eregroep Maastricht: U. Crabben damdr. E. Mulder 01. Groep 1. Mr. WalkateC. J. Ap- klng. 10; J HenneberkeH. Crab bendam i4: E. de WaalW. Kamp 0l: W. A Oudheusdenv. d. Wel 1—0. Groep 2. v. d. EerdenDrs. Karper O—l: P. SeewaldJ. F. Mantz O—l. De verduistering begint heden om 20.45 en eindigt om 6.30 uur. Maan onder 22.00, op 11.07. 26 Aug. E.K., 2 Sept V.M., 9 Sept. L.K., 17 Sept N3L

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1