HET DAGBLAD Afweergevechten in het gebied van Chartres VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Duitse weermachtsberichien Nieuwe doorbraakpogingen van Sovjettroepen verijdeld Oplevende actie in Italié Regering van Vichy verhuist Sterk biljartspel in Ket 45-2 kampioenschap De Führer eert Mannerheim Pogingen een bruggehoofd over de Seine te vormen Groot aantal Landstormers beëdigd Beleefdheid Sweering maakt seriè van 252* HOOFDKWARTIER VAN DÈN FüHRER, 20 Aug Het opperbevel van de weermacht deelt mede: In Nortnandië gaan onze divisies al strijdende uit het gebied ten noorden van Argentan ondanks har de tegenstand en het afweren van voortgezette vijandelijke flankaan- vallen verder naar het oosten terug. In het gebied ten noordoostenr en tert noorden van Chartres leveren onze versperringsformaties strijd met aanvallende vijandelijke strijdkrach ten. die uit zuidwestelijke richting versterkingen ontvangen. In Zuid-Frankrijk probeert de vijand thans door sterke pantser strijdkrachten in de strijd te werpen zijn bruggenhoofd aan de kanten en in noordelijke richting uit te brei den. Vooral in de bergdal^n ten noorden van Toulon wordt hevig ge streden. Luchtverdedigingsstrijd krachten schoten boven Frans gebied 48 vliegtuigen neer. In de strijd tegen lichte vijande lijke vloot strijdkrachten beschadig- den beveiligingsvaartuigen van de marine ten noorden van Le Havre rep torpedojager en .schoten zij twee motortorpedoboten in brand. Een eigen vaartuig ging verloren. Londen en de buitenwijken van Londen liggen nog steeds onder het zware vuur der V 1. In Ttalië hervatte de vijand zijn doorbraakaanvallen in de Adriati- sche kustsector. Zware gevechten duurden de gehele dag voort, in het verloop waarvan de vijand echter met zware verliezen slechts geringe terreinwinst kon behalen. In het bruggenhoofd over de Weichsel' ten westen van Baranow; leverden onze divisies de gehele dag zware afweergevechten. waarbij zij zich door snelle tegenaanvallen lucht verschaften.. In het bruggenhoofd ten zuidoosten van Warka werden vijandelijke, door tanks en slagvlieg tuigen gesteunde, aanvallen in harde gevechten afgeslagen. Ten noordoosten van Warschau konden de bolsjewisten ook gisteren ondanks het in de strijd werpen van nieuw aangevoerde strijdkrachten, slechts geringe terreinwinst behalen. De verbitterde gevechten duren voort Aan weerszijden van Wilkowisjen. alsmede ten zuiden van Schaken werden nieuwe doorbraakpogingen der Sowjets verijdeld. Enkele pene traties werden afgegrendeld. Aan het Letlandse frontwoeden ten westen van Modohn verbitterde gevechten met binnengedrongen sowjet-gevechtsgroepen. In Estland hield de sterke bolsje wistische "druk ten westen van het meer van Pskow aan. zonder dat de vijand erin slaagde een grote terrein winst le behalen. "In het hoge noorden werd een krachtig versterkje heuvelstelling der Sowjets door een gevechtsgroep van onfce bergjagèrs stormenderhand veroverd. Een vrij zwakke formatie Ameri kaanse bommenwerpers viel het ge bied van Ploesti aan. Vier vijande lijke vliegtuigen werden neergescho ten. Tankgevechten in de; sector van Trun Zaterdag luidde het weermachts- bericht: - In Normandië moetpn de beraam de distancicringsbewegingen over Ornc en Dives naar het oosten op dpn vijand bevochten worden, die van het noorden tot in de ruimte van Trun is doorgestoten. Daar zijn gisteren zware pantsergevechten ge leverd. J1?-. gebied van Chartres ziin .vpandelpke aanvallen tot staan ge bracht. Ten noorden daarvan strfj- aen onze beveiligingen aan de Seine bij Mflntes en Vernon met de voor ste Amerikaanse verkenningstroe pen. In Zuid-Frankrijk heeft de vijand zich in het landingshoofd versterkt. Verscheidene door tanks gesteunde aanvallen op hét landfront van Tou lon werden uiteengeslagen. De vijand verloor gisteren ln luchtgevechten boven Normandië en boven de bezette westelijke gebieden 22 vliegtuigen. In de wateren voor het Zuidfranse bruggenhoofd is een vijandelijk transportschip van 6000 brt. door ge vechtsvliegtuigen zwaar beschadigd. Het vergeldingsvuur op Londen ouurt voort. In Italië is gisteren de gcvechts- BERLIJN. 19 Aug. Oo desbe treffende vragen is heden ih de Wil- hclmstrasse verklaard dat de Fran se regering met het oog op de mili taire gebeurtenissen en gezien ze kere organisatorische noodzakelijk heden geneigd is de zetel der rege ring uit Vichy naar een andere Franse stad te verplaatsen. Men noemt het mogelijk, dat deze ver huizing reeds aan de gang is. De vraag of minister-president. Laval zich nog in Parijs bevindt, werd ont kennend beantwoord. De Poolse Sowjet heeft besloten de Poolse politie op te heffen en te vervangen door een Sowjet-Poolsche politie. Met 1 September geldt voor het door de geallieerden bezette deel van Frankrijk de Engelse dienstplichtwet. De dienstplichtigen worden per 1 No- vember ingelijfd bij het Engelse leger. De expresse-trein van Londen raar Dover Is verongelukt. Er waren 8 doden en 36 gewonden. Het duurde ririe dagen voor het bericht word vrij gegeven: de oorzaak van het ongeluk ls nog een geheim. De voortvluchtige ex-burgemees ter Gördeler ls gearresteerd door de medewerking van een ..Luftwaffen- stabshelfcrln" en twee leden van het luchtwapen in West-Pruisen. In de Griekse emigrantenrege ring zijn vijf communisten opgeno men. Roosevelt stuurt twee persoon lijke vertegenwoordigers naar Tsjang Kal SJck om over economische vraag stukken te onderhandelen. ballon neergekomen. Er was een In Zweden ls een Engelse brand- mcngsel van tien kilo petroleum en fosfor aan bevestigd. De IJslandse rijksbestuurder roert in Washington besprekingen. Tienduizend patiënten van Lnn- dense- ziekenhuizen zijn geëvacueerd. activiteit vooral ln de sector aan de Adriatische kust opgeleefd. Verschei dene door tanks gesteunde aanvallen van den vijand werden daar afge slagen. Aaif de benedenloop van de Dnjestr zijn herhaalde pogingen der bolsje wisten cm over te steken uiteenge slagen. In het voorterrein der 'Kar- pathen hebben Hongaarse troepen ten zuidwesten van Delatyn een domine rend heuvelterrein ingenomen. In het bruggenhoofd aan de Weich sel ten westen van Baranof is de weerstand van den vijand voor onze aanvalsgroepen aanzienlijk verstard. Ten noordoosten van Warschau is de vijand, gesteund door tanks en slagvliegers op een >breed front tot de aanval overgegaan, doch heeft tengevolge van onze taaie verdedi ging en de terstond aanvangende te genaanvallen slechts geringe succes sen kunnen bereiken. Ook ter weerszijden van Wilko wisjen hebben de bolsjewisten»hun doorbraakaanvallen met sterke in fanterie- en pantserstrijdkrachten voortgezet. Ook deze mislukten on der zware verliezen voor den' vijand. Enige penetraties werden afgegren deld. In de sector Modohn aan het Let landse front stortten hevige vijan delijke aanvallen ineen. Tegen enige penetraties zijn tegenaanvallen aan de gang. In Estland duren de zware wissel vallige gevechten ten westen van het meer van Pskow voort. Doorgebro ken n bolsjewistische gevechtsgroepen werden ln een tegenaanval vernie tigd. Beveiligingsvaartuigen van een Duits convooi hebben in noord-Noorse wateren twee Sowjetrussische motor torpedoboten tot zinken gebracht en een derde zwaar beschadigd. Amerikaanse bommenwerpers heb ben Ploesti opnieuw «aangevallen. Vier vijandelijke vliegtuigen werden neer geschoten. Een betrekkelijk /zwakke vijande lijke formatie bommenwerpers heeft gisteyerj het stedelijk gebied van Metz aangevallen. Dés nachts was Bremen het doel van een Blitse terreuraanval. Er ontstonden schade aan gebouwen en verliezen aan mensenlevens. Vrij zwakke vijandelijke formaties wier pen bommen op Rijns-Westfaals ge bied en op Berlijn. In aanvulling: op het wëormachtsbe- richt van Zaterdag' wordt medege deeld: In de zware verdedigingsgevechten ln de grote bocht van de Weichsel hebben zich de onder bevel van den generaal der Infanterie Recknagel Franklsóö-Sudetendultse 88ste Infan teriedivisie onder generaal-majoor Graaf von Rittberg en dc Hessisch- Moezellandse 72ste Infanteriedivisie onder gencraal-majoor Hohn door on wrikbare moed en vermetelheid on derschelden. Extra-keuringen voor Waffen-ff (Wiking), ff- Wachtbataillon, Landstorm Nederland, Germaanse ff in Nederland Wegens de zeer vele aanmeldingen zal nog een extra-keuring worden ge houden op Donderdag 24 Augustus. 813 uur. Den Haag. gebouw Amicitla. W es te Inde 15: Vrijdag 25 Augustus. 8—13 uur. Amsterdam. Dam 4. Daar kan Iedere gezonde Nederlander zich aanmelden, ten einde gekeurd te wor den. Tijdens de keuringen worden alle In lichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden^ duur der opleiding, extra-levensmidde len enz. PersoneD tussen 1935 jaar. die aanmeldingsplichtig zijn voor de tewerkstelling, kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende hun vcVbintenis van de tewerkstelling vrij gesteld. Officier ln de Waffen-# kan leder worden, die na minstens een jaar diensttijd zijn /geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding ls niet doorslaggevend. Ook vbor de gemotoriseerde compag nie bij het //-wachtbatalllon te Amers foort. welke dienst ln Nederland doet. kan men zich op bovenstaande keurin gen melden. Alle Inlichtingen en gratis-relsbil- Jetten voor de been- en terugreis zijn verkrijgbaar bij de volgende Neben- stellen der Waffen-#Amsterdam. Dam 4: Alkmaar. Langestraat 56: Heer len. Saroleastraat 25; Groningen. He renstraat 46. Enschede. Hengelose-, straat 30 cn Utrecht. Vredenburg 19: eveneens bij het fl-Brsatzkommando Nlcdcrlande. Den Haag. Korte Vijver berg en Marlneannahmestelle West. Utrecht. Plompetorengracht 24. l« JAARGANG No. 195 LD MAANDAG 21 AUGUSTUS 1944 Uitgave: N.Y. De Arbeidersper» Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Tel. 24996 - Postgiro 184120 - Abonnementsprijs 21 et. per week ot 2.73 per kwartael. Losse nummers 5 ct. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER. 20 Aug. De Führer heeft den opperbevelhebber van de Finse weermacht en maarschalk van Fin land. Carl Gustaf baron Mannerheim, het eikenloof behorende bij het rid derkruis van het IJzeren Kruis ver leend. Voorts heeft de Führer aan den chef van de generale staf dei- Finse weermacht, generaal der infan terie AxeUErich Heinrichs. het rid derkruis van het IJzeren Kruis ver leend. De hoge onderscheidingen werden den maarschalk van Finland en zijn chef van de generale si af door den chef van het opperbevel der weer macht. generaal-veldmaarschalk Kei tel, ter gelegenheid van een bezoek aan het Finse hoofdkwartier' namens den Führer persoonlijk overhandigd. In het verlenen van deze onder scheidingen komt teveDs een grote waardering tot uiting voor de Finse weermacht, die onder leiding van haar maarschalk de jongste storm loop der bolsjewisten, die zeven weken aanhield, heeft afgeslagen en uit zware afweergevechten zegevierend te voorschijn is gekomen. Generaal Heinrichs heeft, daarbij onvermoeid den maarschalk terzijde gestaap en hem bij de leiding der weermacht daadwerkelijk gesteund. Nieuwe burgemeesters DEN HAAG. 21 Aug. Het Rijkscommissaraat maakt bekend: De commissaris-generaal voor be stuur en justitie heeft tot burgemees ter benoemd: D Berkhout in Dintel- oord tot burgemeester in Sprang Capelle. M. A. Smit in Bergh tot burgemeester in Duiven, H. Landzaat in Barendrecht tot burgemeester In Grave. Y. van Straten in Oss tot burgemeester in Woudrichem en F. Kwekkeboom in St. Laurens tot bur gemeester van St. Laurens. Maastricht zwaar geteisterd MAASTRICHT, 19 Aug. In de late namiddaguren van Vrijdag is zoals ^Femeld.'Maastricht het floelwit geweest van een luchtaanval van vijandelijke vliegtuigen, die boven de stad een aantal brisantbommen neer wierpen, welke vooral in dc dichtbe woonde arbeiderswoonwijken groot onheil aanrichtten. Daarbij vielen vele doden en zwaargewonden: tal loze huizen werden vernield of zwaai beschadigd en door de gehele stad waren de sporen van deze aanval merkbaar. Honderden- gezinnen zijn door deze aanval, de zwaarste die Maastricht tot nu toe te verduren had. dakloos geworden. Zware rookwolken hingen urenlang boven het geteisterde stadsdeel, dat een verbijsterend beeld van verwoes ting en .menselijke ellende gaf. Onmid dellijk kwam de lüchtbeschermlngs- dlenst met al zijn hulpdiensten ln actie en talloze vrijwilligers van dc blokploegen meldden zich voor het bieden van de eerste hulp bli het ver voer en het bergen van lijken cn zwaar gewonden. De Technische Nood hulp en verscheideue andere hulpor ganisaties werden ingeschakeld en de Maastrichtse politie, alsmede '.eden van de Duitse weermacht, werkte hard mede aan het scheppen van enige orde ln de verwarring, waarin de ontstelde en verbijsterde getroffenen het eerste uur na deze ramp verkeerden Spoedig trad ook de Nederlandse Volksdlcnst in actie, terwijl in de loop van de avond en de nacht de admini stratieve en cvacuatiedlenstcn In het getouw kwamen om'de honderden. ^lc niet bij familie, kennissen of bij stad genoten ln de buurt een veilig ouder dak konden vinden, hulp tc verlenen en eten te verschaffen In de loop van de avond was het aantal doden reeds tot een en zeven tig gestegen en nog steeds is men bezig met het bergen van nieuwe slachtoffers uit de puinhopen. De zwaargewonden werden ln ver schillende delen van de stad ter ver pleging opgenomen. De brandweer wist enkele ultgedo ken branden vrij spoedig meester te worden. Nog zware strijd bij Falaise BERLIJN. 21 Aug. Ir» de Duitse berichten óver de militaire toestand in Frankrijk wordt een bijzondere nadruk gelegd op de hard heid van de strijd. De zwaartepun ten van de gevechten liggen nog steeds ten zuiden van Falaise en ten noordoosten van Dreux. Als gevolg van Duitse tegenaanvallen moesten de bij Trun <ten zuidwesten van Falaise) doorgebroken geallieerde troepen him oorspronkelijke mars- richting wijzigen. Op het ogenblik wordt gestreden in het brongebied van de Vire. De Canadezen vielen van het noorden uit het heuvellandschap van Chambois aan. terwijl de Amerikanen van het zuiden uit hun offensief voortzetten. De ten westen van de Dives staan de Duitse troepen bestormden her haaldelijk de vrij dunne grendelstel ling dei- gemotoriseerd0 pantserfor maties. Meermalen warden de ach terwaartse verbindingen van de op rukkende gemotoriseerde Canadese troepen verbroken. Toen de ge allieerden overgingen tot- verster king van deze grendelstellingen werd de strijd hardnekkiger. Ten noorden van Dreux hebben de geallieerden tussen Vernon en Man tes de Seine bereikt. Door middel van vliegtuigen hebben de Britten en Amerikanen vrij sterke troepencon tingenten op de oostelijke oever van de Seine afgezet. Deze troepen, die het overzetten van zwaar materiaal over de Seine mogelijk maken, zijn in hevige gevechten geraakt met de Duitsers. De uit het gebied ten noordoosten van Chartres en ten oosten van Dreux komende aanvallen van Amerikaanse tankformaties werden ongeveer op de linie Houdan—Rambouillet—Ar- pajonEtampesPithivïers opgevan gen. Uit Bretagne worden geen bijzon- Mussert nam hun de eed op den Führer af DEN HAAG, 20 Aug. Zondag- morgen heeft op een groot sportveld in het centrum des lands een indruk wekkende militaire plechtigheid plaats gehad, tijdens welke enige hon derden leden van de Nederlandse Landstorm de eed van trouw aan den Führer hebben afgelegd. De Lei der heeft de eed afgenomen in tegen woordigheid van II -Obergruppenfüh- rer Rauter, den Kommandeur van de Landstorm Nederland. //-Standar- tenführer Kohlrooser, tal van hoge autoriteiten van staat, partij cn weer macht. benevens talloze familieleden van de jeugdige landstormers. Vrolijk wapperden de vlaggen op bet grote terrein, waar de troepen ln perfecte militaire orde stonden opge steld. Het muziekcorps van de Land storm luisterde dc plechtigheid pp. Nadat de Leider en ff-Obergruppen- fuiircr Rauter de troepen hadden ge schouwd. betrad laatstgenoemde het spreekgestoelte. In dit ernstige uur. aldus spreker, staan opnieuw enige honderden Nederlanders aangetreden om de eed van trouw op den Füh rer af te leggen. Reeds meer dan 20.000 Nederlandse mannen, mijn kamera den. zijn u hierin voorgegaan. ZIJ allen staan trouw en dapper in de formaties der Waffen-ff. Met dank baarheid gewaagde jf-Obcrgruppen- führer Rauter van de heldhaftige vast beradenheid der Nederlandse vrijwil ligers aan het oostfront, die het mo gelijk maakten, dat andere troepen zonder hinder van den vijand konden worden teruggenomen. Uitvoerig be handelde spreker de betekenis van de af te leggen eed. De Leider spreekt Hierna nam Mussert het woord. Er zijn ln ons vaderland honderdduizen den volksgenoten, die ons min of meer beklagen, minstens ons belachelijk Vinden. Over veertien dagen ls het Im mers toch afgelopen. WaArom staan wij dan hier. vroeg de Leider. Opdat wij Innerlijk weten, welk een weg ons volk gaan moet om uit zijn grote nood van" het heden te worden verlost. Gij mijn kameraden, verricht pio nierswerk. Zo ge hier staat, zijt gij niet voor het oosten bestemd, maar ter verdediging van de eigen vader landse bodem. Dit uur kan spoedig slaan. Europa's vijanden staan voor de poorten van Parijs. Daarmede naderen zij de rivier, die in de we reldoorlog een begrip werd van on zegbare heldenmoed, de Somme. d.w.z. het voorveld van de Nederlan den. Gij zult uw plicht doen. zoals uw kameraden in Cherkassy. Stalm- grad, het Narwafront en overal el ders hun plicht mannelijk trouw heb ben gedaan. Wij hebben een onver woestbaar vertrouwen in Adolf Hit ler, die door God geroepen is. Europa voor de chaos te bewaren. De misluk te aanslag op zijn leven heeft ons geloof in zijn Europese zending nog versterkt. Zo zij de eed. die gij op hem aflegt, u heilig. Gedenk uw roeping voor eigen land en volk. voor Germanje. voör heel het Avondland. De Leider las hierop de eedsformule vodr. De regimentscommandeur herhaalde daarop de eedsformulle ln de Duitse taal. welke door de te beëdigen sol daten met geheven rechterhand werd nagezegd. Het muziekcorps speelde zacht en gedragen het fj-lled der trouwe. Nadat een hellgroet op den Führer was uitgebracht en een drie werf houzee op volk cn vaderland, word dc Indrukwekkende plechtigheid met het spelen der volksliederen be-, sloten. „De gouden stad" terecht DEN BOSCH, 19 Aug. „De Gou den Stad", waarvan onlangs een co- pie uit de Bossche Casino-schouw burg werd gestolen, is weer terecht. Daags na de bekendmaking, daar in de theaterdirectie duizend gulden uitloofde voor terugbrenging van de rolprent of voor aanwijzingen, welke hiertoe zouden kunnen leiden, vond men 's morgens in de hal van het gebouw een pakket dat de complete film. op acht spoelen gewonden, be vatte. Nadere aanwijzingen ontbra ken. dere gebeurtenissen gemeld. In Zuid- Frankrijk waren de pogingen dei- ge lande formaties om het bruggehoofd te verbreden en te verdiepen krach tig. Tankleger ontkomen In een verslag over de gevechts handelingen in Normandië schrijft de United Press correspondent. Ed ward Beat tie: „Het feit, dat de kern der tanks van het zevende Duitser leger ontko men is en nog bestaat betekent, dat de Britse. Canadese en Amerikaanse roepen hun doel, dat in de vernieti ging van alle pantserstrijdkrachtcn van generaal-veldmaarschalk von Kluge bestond, niet hebben bereikt, en dat een nieuwe reeks gecombineerde aanvallen moeten worden ondernomen voor een nieuwe omsingelingsoperatie kon worden ondernomen." De Amerikaanse correspondent spreekt verder van een ..schitterend uitgevoerde terugtocht" der Duitsers. De Duitsers Hebben een mobiele pantsergroep ovei*gehouden. die in staat is de toegangen naar Noord- Frankrijk en naar Duitsland zelf te verdedigen. Tezamen met een aantal aan de strijd gewende tf-troepen. pantsergrenadiers en andere storm- conringenten vormt zi'j een strijd macht. waarop het opperbevel der weermacht voor honderd procent kan vertrouwen." Wig in Sowjelfronl bij Oostpruiseri Nieuwe aanval bij Jassy (Van onze correspondente). BERLIJN. 21 Aug Met onver minderde kracht gaat de strijd in Litauen bij Wilkowisjen, vlak bij de Duitse grens en bij Warschau ver der.- De Sowjets die tien dagen ge leden meenden dat ze reeds «met een voet op Duits grondgebied stonden, zien zich plotseling tegenover een Duits front geplaatst, dat niet van plan is ook maar één meter grond zonder meer af te staan, en dit niet tegenstaande het feit dat deze Duit se soldaten al twee maanden lang geen dag achter zich hebben waar op niet zwaar gevochten werd. De tegenaanvallen zijn juist van dien aard, dat de Sowjetrussische leger leiding bekend heeft moeten maken dat het de Duitsers gelukt is een wig in het front te drijven. De Duitsers spreken van recht trekken van de frontlijn, maar dat recht trekken gaat dan deze keer niet achteruit maar vooruit. De bol sjewisten trachten met zware pant serwagens deze Duitse wig te vernie tigen maar tot nu toe is hun dat niet gelukt. Aan beide kanten van Jassy zijn de Sowjetrussen tot de verwachte grote aanval overgegaan. Het ls hun hier gelukt over een afstand van on geveer twee kilometer in het Duitse front door te breken. Ziekte van Weil te Hilversum HILVERSUM. 19 Aug. Hoe- wel het verboden is te baden in de vijvers van Anna's Hoeve alhier, wordt daar toch veel gezwommen. Thans is hier de ziekte van Weil ge constateerd. Er wordt ernstig ge waarschuwd tegen baden in deze vij vers en de beide wasmeren hier ter plaatse. Carl Schuricht wordt in Dresden dirigent DRESDEN, 20 Aug. De ook in ons land bekende en geliefde diri gent, Generalmusikdirektor Carl Schuricht te Wiesbaden, is met in gang van 1 October benoemd tot eersten leider van de Dresdner Phil- harmonie. Dank zij een abonné uit Ulrccht heb ik weer eens een onder werp zonder bop: beleefdheid. Maar ook daarvan is dc voorraad niet meer groot, de metsten die je er om vraagt zijn net uitverkocht. De abonné uit Utrecht is 21 jaar, stap te als eerste in een lege bus. ging ziten. ook al omdat hij enkele maan den geleden pas uit het ziekenhuis was ontslagen, met passagiers van zijn eigen leeftijd, bleef dus zitten, maar stond ten slotte; zoals de eti- kette éaf voorschrijft, op voor een dame met kroost, die echter ..als een vorstinne op mijn zetel plaats nam zonde* mij een blik. laat staan een woord van dank waardig te keuren. Deze Utrechtse lezer -vraagt mij, ..of ik het een wonder vind, als hij voortaan blijft zitten" .JViet dat hij zo erg gesteld is op een bedankje, maar hij is per slot van rekening geen hond. die van de stoel af moet. als de baas thuiskomt." Nee. ik vind het geen wonder, want ik weet dat ieder zich in deze tijden buitengewoon snel ergert en dat hij dat dan het liefst wreekt door weer een ander te ergeren. Dus bijv. een tweede dame. die in een volgen de overvolle bus naast dezen 21-jari- gen jongelingzal worden platge- drongen en voor wie deze verbolgen beleefdheidsapostcldan niet zal opstaan?? Ach. vriend uit Utrecht, gij woont in een stad van oude dames en spoorwegambtenaren. Ook al bent u nu nog zo kwaad op die dame. die u geen blik waardig keurt, ook al' stond gij voor haar op, straks zal er een dame naast u staan, die u zal verslinden met blikken vol liefde', ook al staat gij niet voor haar op en zoudt gij dan, enkele dagen la ter met haar wegdromende in Rliij- nauwen, Bunnik-Bunnik of op een Bolwerk, zoudt gij dan in uw be leefd gemoed (want beleefd zijt gij, ondanks uw bedreiging mij toever trouwd in keurig handschriftde ge dachte kunnen verdragen, dat gij ook maar éénmaal njet waart op gestaan. ook al was het dan een nurkse Kennau Simonsd. Hasselaar? Wèlnecn, wie eens één blik van lief de met dc andere sekse wisseldeis voor altijd de slaaf. Van de hele sek se. Ook al zijn er nog zulke mispun ten bij. zoals die dame met kroost, maar zonder manieren. T1JL. Fermenteren van amateurstabak Vóór 3 I Aug.jnschrijven DEN HAAG, 19 Aug. Zoals be kend. is er in Nederland weer heel wat tabak uitgezet en van overheids wege zal-wederom worden gezorgd, dat de gelegenheid bestaat, het ge teelde product deskundig te ..laten behandelen. Al is het zeer verleide lijk de tabak zo vors van dë plant te gebruiken, in het belang van de gezondheid mpet- ernstig worden aan geraden, dit niet te doen. doch de tabak eerst te laten fermenteren. De van overheidswege nieuw ont worpen regeling maakt het tevens mogelijk dit jaar de oogst gehe.el of gedeeltelijk tot sigaretten te laten verwerken en wel tot 650 stuks per kilogram ingezonden winddroge tabak. Wie kerftabak, dus shag-, rook- of pruimtabak wenst terug te ontvan gen, dient zich te melden vóór 31 Augustus 1944 bij het Bureau Voor de kerftabakindustrie, afd. Amateur- tabak. Rokin1 93, Amsterdam. Voor sigaretteji dient men zich vóór de zelfde datum te melden bij de vak groep Sigarettenindustrie, Johannes Vermeerstraat 29. Amsterdam, in beide gevallen onder opgave van den fermenteur, aan wieit men de voor keur geeft. De namen en adressen van de aangewezen fermenteurs, zo wel van ene voor kerftabak als die voor sigarettentabak, heeft men on langs in eén officiële mededeling kunnen lezen. I Luchtaanval op het Japanse moederland TOKIO. 20 Aug. Ongeveer zestig vijandelijke bommenwerpers hebben voor de eerste keer een vrij grote luchtaanval op het Japanse moeder land gedaan. De Amerikaanse vliegtuigen ver schenen. komende van Tsjoengking- China, Zondag omstreeks 17 uur in verscheidene golven boven Kioesjoe en het westelijke deel van het bezette eiland Sjoekokoe. Meer dan tien vlieg tuigen weiden door de Japanse afweer neergeschoten, drie hiervan door'ram men van Japanse jagers. Een aantal Amerikaanse piloten, die zich met behulp van parachutes wisten te redden, werden gevangen genomen. Er ontstond enige schade aan gebouwen. Krijgsgevangenen worden vrije arbeiders Keurige prestaties van De Ruyter AMSTERDAM, 20 Aug De afde ling Insulinde van de N.B.B. heeft van goed Inzicht blijk gegeven, toen zii be sloot, het kampioenschap van Neder land le klasse groot biljart Anker, kader 45-2, te doen verspelen ln de ruime congreszaal van Krasnapolsky. zelfs al had men niet geweten dat dit voor de grote massa aantrekkelijkste aller blljartkkarapioenschappen nog een bijzondere bekoring zou krijgen door een opeenvolging van prachtige prestaties en verrassingen. Het talrijke publiek, dat genoot van dc door In- sulinde ln samenwerking met de direc tie van Kras uitstekend verzorgde en tourage. duikelde van de ene sensatie in de andere. Er was b.v een prach tige 252 van Sweering. de hoogste score ooit door dezen speler gemaakt, in een kampioenschap Dan egaliseer den zowel Van de Pol als Van Eymc- ren het op naam van De Leeuw staan de Nederlandse moyennerecord ln één partij van 66.66 Verder was de verras sing van de eerste helft van dit tour- nooi, dat Kees de Ruyter met Van Vliet remise maakte en Sweering op ondubbelzinnige wijze sloeg Zo zou den wij door kunnen gaan. De hoge series en gemiddelden wax-en eenvou dig niet van de lucht. Van de Pol heeft na Zondag de Ipi- dlng en verdient deze ten volle. HIJ won alle partijen .resp van Van Eyme- ren in 11, van De Leeuw ln 6 en Metz ln 10. en van De Ruyter ln 16 bèur- ten, maar hij speelde bovendien met een algemeen gemiddelde van 37.20. d.l. bijna de* helft hoger dan het Ned. record van De Leeuw, dat 26.20 be draagt. Van de Pol ls ongetwijfeld de sterkste 45-2-speler m het land HIJ mag thans zeker van de Klasse van een Gabriels in zijn beste vorm wor den beschouwd. Sweering neemt dc tweede blaats in. De Amsterdammer speelt naar eigen ^«5 SWEERING smaak niet gemakkelijk, maar ook zijn algemeen bemiddelde tot dusver van 26.78 .ligt nog boven het Nederlandse record. Sweering won van Dc Leeuw en van Eymeren (7 beurten) en van Met2, maar hij werd stevig geklopt P.H.-beker voor A.A.C. BAKELS. Regeling voor Italianen BERLIJN. 20 Aug. De leden van de Italiaanse weermacht, die als gevolg van het verraad van Badoglio in September 1943 ontwapend en sedertdien in Duitsland geïnterneerd waren, jjijn dezer dagen ontslagen om als vrije arbeiders in Duitsland te werken. Bij deze gelegenheid werd in een interneringskamp in -de hoofdstad een plechtige bijeenkomst gehouden in tegenwoordigheid van talrijke ere gasten van partij, staat en weer macht en van het fascistische Italië. Aanwezig waren de algemeen gevol machtigde voor dc tewerkstelling, gouwleider Sauckel, generaal Wan- ger. commandant van de krijgsgevan genkampen in Duitsland en kolonel Breyer, commandant van het inter neringskamp. Van Italiaanse zijde waren aanwezig de Italiaanse ambas sadeur te Berlijn Anfusio en dc staatssecretaris van buitenlandse zaken, MazzolinL Max Blokzijl: .Ridderlijkheid" DEN HAAG," 19 Aug Maandag 21 dezer spreekt Max Blokzijl om 18.4-5 uur vi* Hilversum X over „Ridder lijkheid". vVedstrijden zonder sfeer te Eindhoven EINDHOVEN. 20 Au*. AAO heelt de P.H.-beker met grote voorsprong op de bekerhouder Haarlem.gewonnen en daarmede beslag gelegd op de titel van clubkampioen van Nederland. Het verdiende de beker ten volle, want met uitzondering van de 110 m, hor den, werden alle loopnummers door de blauw-witten gewonnen. Het ls echter een wedstrijd geworden, welke zo spoedig mogelijk vergeten dient te worden, want er ontbrak iedere spanning en sfeer, terwijl enkele In cidenten de wedstrijd zelfs een onaan genaam karakter gaven. Van Gog van Haarlem gaf Van Olffen ln. de voorlaatste bocht van de 800 m. openlijk een duw en had ge diskwalificeerd dienen te worden. Dezelfde loper liep bovendien na af loop een aparte 1500 m. tegen het- horloge. hetgeen toch waartijk in strijd is met alle principes van de PH-beker. waarbij het .toch uitsluitend om de-1 punten gaat. Bovendien was de 100 m. finale een mislukking daar Zwaan t vroeg weg was. Er was hier niet eens een startpistool aanwezig, hetgeen bij een belang rijke ontmoeting als deze toch wel gewenst ls. Zwaan werd nu eerste ln 10.8 en Kips tweede ln 111 Musse en De Vries weifelden bij de start en waren dus bulten de strijd geraakt. Er zou worden overgelopen doch een der lopers was geblesseerd geraakt, zodat dit niet kon Bakels won de 400 m. ln «6U2; Blok gaf in zijn serie op wegens een bles sure, doch kon bij de 4 x 400 niet tegen Bakels op. Boumar. on Van Olffen wonnen resp. de 800 en 1500 m. en haalden hier het maximaal aan tal punten uit. Bakker wero eerste op de 5 km.-en Kaan won de 110 m. horden ln 15.7. Het lopen van Van der Schalie wordt steeds beter. Oir de veldnummers was Brasser weer eens van de partij en met De Bruyn was hij ver uit de beste. Hij werd op kogel en discus tweede en dient spoe dig mogelijk weer actief te worden. In totaal behaalde AAC 84 pnt. en Haarlem 61J. AV '23 viel wat tegen door de vierde plaats te bezetten. 100 m. 1. Jo Zwaan 10.8: 2, Kips 11.1: 3. De Vries 11.2; 4. Heyn 11.4; 5. Nusso 11.5. 400 m. 1. Bakels 51.2: 2. Dc Kroon 51.8: 3. Mahleu 51.8; 4. De Klerk 52.8. 800 m. 1. Bouman 2.0.2; 2. Van Gog 2.0.8: 3. Van Olffen 2.0.8; -1 Van den Bosch 2.03.5; 5. Peters 2.4.3. 1500 m. 1. Van Olffen 4.16 7; 2. Bouman 4.16.8; 3. Van Rijn 4.19.9; Postma-PSV 4.21.5. 5000 m. 1. Bakker 16.16.6; 2. Hag- tlngius 16.17.8: 3. Jordens 16.37.4; 4. Slegt 16.41.5; 5. Overdijk 16.42.5. 110 m. horden: 1. Kaan 15.7; 2. Van der Schalie 15.8: 3. Van Loozen 15.8; 4. Jan Zwaan 18.2; 6. Van Leeuwen 16.9. 4x100 m. est.:* 1. AAC 43.3; 2. AV 1923 44 6: 3. V&L 45.8; 4. Pro Patrla 4x400 m. est.: 1. AAC 3.31.4; 2. AV 1923 3.34.3; 3. Pro Patrla 3.34.5; 4. V L 3.35.3. Verspr.: 1. Houtman 6.61 m.; 2. Van der Lee (V«teLl 6.21 nx.; 3. Lcichtmaxx (P.P.» 6.12m 3. Avis (AAC) 6.10 m. Hoogspr.1. Spanjatdt 1.80 m.; 2. Jansz 1.75 m.; 3. Gcursen 1.75 nx.; 4. Van Loozen 1.70 in.; 5. Rielfs 1.70 m. Polshoog: 1. Verkes 3.65 m.; 2. Lamoree 3.65 m.;- 3. Markesteyn 3.10 m.; 4. Karmen. Kogelst.: 1. De Bruyn 13.84 m.; 2. Brasser 13.08 m.; 3. Kluft 12.68 m. Discus: 1. De Bruyn 41.73 m.; 2. Brasser 41.09 m.; 3. Derlchs 40.37 m. Speer: 1 Pieters (PSV) 51.66 m.; 2. Van der Schelle 50.71 m.; 3 Marke steyn 47.11 m. Totaal: 1. AAC 84 pnt.; 2 Haarlem 61} pnt/ 3. V Ar. L 50 pnt.: 4. AV T3 48 pnt.; 5. Pro Patria 25. pnt.: .6. PSV 241 pnt,, door Do Ruyter. ondanks zlln gemid delde van 25. Van Vliet is'op hot ogenblik derde. Hij maakte remlso met De Ruyter, maar moest daarvoor :n een nastont nog 59 caramboles maken, won van Metz en v^n Van Eymcrcn. doch ver loor van een plotseling geweldig op dreef «zljndcn Kobus Het spel van den Hagenaar ls nog steeds even elegant als vroeger, maar evenals voorheen laat hü op de meest onverwachte- ogenblikken een lelijke steek vallen. De Ruyter. die zich maar net ln de finale van dit kampioenschap wist i» werken, speelt op 't ogenblik met een gemiddelde dat ligt boven dc door dc N.B.B. gestelde limiet voor toelating tot de hoofdklasse. Dat zegt genoeg. Tegen Kobus vlotte het aauvankclijk niet. De Haarlemmer begon overigens sterk verdedigend maar het resultaat daarvan was. dat hij zichzelf populair gezegd „ln het ziekenhuis" speelde. Op liet laatst speelde Dc Ruster voor treffelijk en hij handhaafde die vorm tegen Van Vliet, Sweering en Van de Pol Tegen Van Vliet maakte hil een prachtige 156 (zijn slot-senc) tegen Sweering een nog mooiere 193. echeel gescoord aan de korte band. en een foutloze slot-serle van 97 Ziin vierde plaats komt hem op het ogenblik stel lig toe. Kobus ls vijfde. HIJ won twee par tijen. n.l Van Metz en Van Vliet. Alleen deze laatste partij speelde hil sterk, voordien lukte het niet. maar Van Vliet kreeg geen kans tegen hem. Twee series van ver boven de 100 waren tc veel voor het weex-standsver- mogen Van den Hagenaar. Van Eymeren die zesde Is, won maar één partij n.l togen De Leeuw, maar dit gebeurde dan ook op sublieme wijze ln zes beurten, met een gemid delde van 66.66 Hij had een pracht kans ln de vierde beurt om het Neder landse moyenne-record voor één partij te verbeteren, maar ccn dood eenvoudig lossebandstoótje miste hij or. onbegrijpelijke wijze. Het feit dat Van Evmeren met een alcemcen ge middelde speelde van 23.51 spreekt overigens voldoende voor de kx*acht van dezen speler, die echter moeit® schijnt te "hebben om partijen te kun nen winnen. Do Leeuw kan deze reis niet best meekomen. Hij won aflecn van Kobus maar zijn andere partijen gingen met stukken verloren. Hot vlotte niet bij hem en het zit hem niet- mee ook. In elk geval speelt hij aanmerkelijk benederf zijn krach*. Metz. tenslotte fungeert op het ogenblik als hekkensluiter. Hij kon nog geen enkele partij winnen. Ook h!j kent het. spel best ma3r er schijnt, toch Iets te mankeren aan zijn wedstxljdmcntalltelt. Hief volgt de stand na Zondag avond. gew. hoogste ftlg. scrlo gem. 1. Van de Pol 4 187 37.20 3 252 26.78 3. Van Vliet. 2i 120 19 49 4. De Ruyter 21 193 17.54 2 163 14.01 6 Van Eymeren 1 151 23.51 1 123 14 45 0 104 16.26 De uitslagen luiden Van Vliet 400 17 120 23.52 Metz 219 17 55 12.18 Kobus 348 38 35 9.15 De Ruyter' 400 38 76 10.52 Van de Pol 400 11 115 36.30 Van Eymeren 230 11 90 20.90 De Leeuw 298 24 107 12.41 Sweering 400 24 91 16.66 De Ruyter 400 19 156 21.05 Van Vliet 400 19 113 21.05 Kobus 400 23. 71 17.39 Metz 327 23 72 14.21 Van dc Pol 400 6 172 66.66 De Leeuw 80 6 73 13.33 Van Evmeren 104 7 33 14.85 Sweex'lrig 400 7 252 57.14 De Ruyter 400 n 193 36.36 Sweering 273 11 118 24.81 Van <1® Pol 400 10 187 to,— Metz 257 10 63 25.70 Van Vliet 400 19 78 21.05 Van Eymeren 277 19 60 14.57 De Leeuw 400 21 123 19.04 Kobus 169 21 40 8 04 Metz 222 13 104 17.07 Sweering 400 13 117 30.78 Dc Ruyter 274 16 117 17.12 Van de Pol 400 16 95 25.— De Leenw .46 6 19 7.66 Van Eymeren 400 6 151 66-66 Kobus 400 12 163 33.33 Van Vliet 106 12 44 8.83 Sagitta clubkampioen AMSTERDAM, 20 Aug. De athle- tlekwcdstrijden. die hedenmiddag op dc Slntelbaan gehouden zijn en waar aan het Nederlandse clubkampioen schap voor dames verbonden was. heb ben twee nieuwe records opgeleverd. Frlts de Ruyter won de 1000 meter, waarin hU geen tegenstander had on uitsluitend tegen het horloge liep ln 2 min. 29.4 sec., waarbij hij 0.2 secon de beneden zijn eigen record bleef. De 800 meter- liep hij ln 1- min. 57 sec. Sagitta liep de vlag-race ln 55.3 see. en bleef daarmee 0.5 sec. beneden het eigen record. Sagitta behaalde het clubkampioen schap. Voor de overige nummers, die geen bijzondere resultaten opleverden, ver wijzen wij naar de volgende uitslagen: 100 m. dames: 1 mevr. Blankers Koen. Sagitta. 12 sec.: 2. Netty Tim mer. Zeeburg. 12.3 sec. Speerwerpen: 1. Elly Dammers, Zee burg, 37.33 m. 4x100 m. dames: 1. Zeeburg. 50 sec.; 2. Sagitta. 50.4 sec. Kogelstoten: 1. Ans Nleslnk. Sagitta, 11 36 m.;.2 S van Leeuwen. Zeeburg. 10.21 m. Verspringen: Y! BlankersKoen. Sa gitta, 5.82 m.; 2. Netty Timmer, Zee burg, 5.40 m. Hoogspringen: 1. Van BalenBlan ken. Sagitta. 1.45 m.; 2. Steeilnk. Sa gitta. 1.45 m. Totaal-uitslag: 1. cn clubkampioene van Nederland Sagitta 79 p.; 2. Zce- bui'gla 64 p.: 3 Celebes 25 p.; 4. Ada 21 Lp.; 5. De Meteoor. 16 p.; 6. Glta, 8 p. Van Amsterdam en Bras niet naar de Cauberg AMSTERDAM, 20 Aug, Naar wij vernemen hebben de renners Van Amsterdam en Braspenninx van de Sportcommissie van dc N.W.U. be richt ontvangen, dat zij niet kunnen deelnemen aan de wedstrijden om het kampioenschap van Nederland a.s. Zondag op de Cauberg. Hun in schrijvingen zijn te laat binnen ge komen. Honkbaluitslagen Eerste klasse: AJaxHHO 45; Schoten—EDO 3—5; S.C Haarlem-£- Qulck 7—7; Blauw-Wlt—VVGA 8—3. Overgangskla--.se- OVVOAFC 613; DOSBlauw-Wlt 2 163; Hilversum AJax 2 9—5; De SpartaanZecburgla 20 15: EDO 2Haarlc'm 2 86. HCKRCH 12—2. Tweede klasse (om het kamp.scJxap 2e klasse): HFC HaarlemSchoten 2 12—4; Kanaries—VVGA 2 7—3 (Kana ries kampioen) 73 Derde klasse: Zeeburgla 2Wol 6 17 (Wol kampioen); MadjoeWGA 3 2—6. De verduistering begint heden om 20.45 cn eindigt om 6.30 jur. Maan onder 22.13, op 8.58. 26 Aug. E.K., 2 Sopt. V.M., 9 Sept. L.K., 17 Sept. N.M.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1