HET DAGBLAD Hevige strijd óm enkele punten der Riviera VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Zware aanvallen op de bruggenhoofden Duits weermachtsbericht Aanvallen in Normandië duren onverminderd voort Frontverbetering bij Sanok ïanding in de Riviera betekent een ontplooiing van slag in het westen Bergen Luchttroepen ingesleten Generaal Dittmar bespreekt de oorlogstoestand Fatsoen in de trein Begin van nieuwe ontwikkeling Sensationele wending in het peulvruchtenproces Een nieuwe hoofd- Tang-beweging in Normandië nog steeds niet gelukt Duitsers houden bewegingsvrijheid verdachte HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER. 16 Aug He opperbevel van de weermacht deelt mede: In Normandië woeden verbitterde gevechten, waarvan net z.waartepunt. is gelegen in het gebied ten noorden cn noordoosten van Falaise. De vijand tracht steeds weer met het grootste gebruik van materiaal over een breed front in de richting van Falaise door t.e breken on> zich te verenigen met de uit het gebied van Carrouges naar het noorden aanvallende Amerikaanse strijdkrachten. Pas na urenlange strijd slaagde dé vijand er met zware verliezen in binnen te dringen in ons met steunpunten bezette front, en in zuidelijke en oostelijke richting terrein te winnen Uit het gebied van Aicncon naar, het oosten opdringende vijandelijke strijdkrachten zijn in de sector Char- tres—Dreux in zware strijd met onze beveiligjngssuijdkrachten gewikkeld. In Brrtagnë ging dc stad Dinard na heldhaftige strijd verloren. De resten van het garnizoen van St. Malo, die zich na dc afweer van hevige vijandelijke aanvallen hebben teruggetrokken in .dc citadel, trotse ren daar nog steeds alle vijandelijke hcstontiiugcn. De driemaal herhaalde vijandelijke sommatie tot overgave bleef onbeantwoord. Aan dé Zuid-Franse kust warden verscheidene vijandelijke landings pogingen tussen Toulon en Cannes afgeslagen. Dc vijand slaagde er echter in op enige punter? der kust vaste voet te krijgen. Hevige gevech ten zijn hier gaande. De iii de rug vah onze verdedigingszone neergela ten vijandelijke luchtlandingstroepen worden dooi onzereserves aangeval len. In luchtgevechten, door luchtdoel geschut van luchtmacht en marine en door vlootstrijdkrachtcn verloor de'vijand boven de kust van West en Zuid-Frankrijk 23 vliegtuigen. In het Franse gebied werden 164 terroristen in de strijd vernietigd. Het gebied van Groot-Londen ligt neg steeds onder zwaar vuur der V. 1. Üit Italië worden geen gevechts handelingen van betekenis gemeld. In het voorterrein der Karpathen bereikten formaties van het leger en de Waffen-// westelijk van Sanok in driedaagse hardnekkige gevechten tegen zeven vijandelijke infantèrie- devisies enige frontverbeteringen. De Sow jets leden zware verliezen aan doden en- gewonden cn verloren 51 tanks en gemotoriseerde kanonnen. 93 stukken geschut, veel oorlogsmate riaal cn een groot aantal gevangenen. Irr de grote bocht van de Weichsel westelijk van Baranow. namen pant ser- en pantsergrenadiersformaties tegen hardnekkigevijandelijke tegen stand verscheidene plaatsen en slo t-en zii .-een-leemte in het front Zuid oostelijk van Warka. alsmede tussen de Weichsel en de Boven-Narew wer den talrijke aanvallen der bolsjewis ten uiteengeslagen. Ie JAARGANG No. 192 LD DONDERDAG 17 AUGUSTUS 1944 Uitgave: N.V. De - Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Tel. 24996 Postgiro 184120 - Abonnementsprijs 21 et. per weel of f 2.73 per kwartaal. Losse nummers 5 ct. Geïnterneerden Ned.-lndië DEN HAAG. 17 Auc In velband mei de zeer beperkte publicatiemoge- lijkboden. waardoor binnengekomen -mlerneringsbericbten vooral eerst na geruime tijd In de pers kunnen, wor den opgenomen, wordt aan allen, die verwanten of bekenden In Ned.-lndië hebben, in overweging gegeven nier van. voorzover zulks nop niet is ge schied. mededeling te- doen aar. de 5C- afdeling van hec Ned. Rode Kruis, •lui. van Stolberglaan 2729, l)en Haag. Gevraagd wordt-opgave van naam, voornamen, geboortedatum, beroep, •werkgever en laatstbckcnd adres van deze personen (ook van vrouwen en kinderen), alsmede de naam en adres van dengene aan wien. in geval bericht van internering is of wordt 'ontvan gen, hiervan kennis moet worden ge geven. Voor zover ae mogelijkheid bestaat, dat "bedoelde personen bij het uitbre ken der vijandelijkheden in militaire dienst waren, gelieve men bovenbe doelde opgave tevens te doen toe komen aan de le afdeling van het Ned Rode Kruis. Korte Voorhout .14 te Dqn Haag. zo mogelijk bovendien met opgave van rang, stamboeknum mer en troepcnondcrdeel. Vacan+iebons voor arbeiders AMSTERDAM. 16 Aug Voor de arbeiders, die nog vacantlebons van het jaar 1943/1944 ln hun bezit, heb- -ben.' welke uitgegeven zijn door de vakgroep burgerlijke en utlliteltsoouw, de vakgroep wegenbouw en de onder vakgroep ..woningbouw voorde markt", bestaat tot 1 September a.s. nog de gelegenheid déze bons ter verzilvering ln te leveren. De bons moeten per aan getekende brief verzonden worden aan de volgende adressen: Mulderschans 12. Amsterdam-C. voor bons. uitgege ven door de vakgroep burgerlijke en utiliteitsbouw, Vondelstraat 23, Am- sterdam-W. voor bons. uitgegeven dooi de vakgroep wegenbouw, v. d. Spiegel straat 9. Den Haag voor bons. uitge geven door de ondervakgroep „Woning bouw voor de markt" Een ln Zwitserland verschijnd Italiaans blad ..Squilla Italica" ls overgegaan naar de kant van Badoglio en daarop meteen door de Zwitserse regering verboden. Aan tyeerszijden van de Memel vie; len de Sowjets in het gebied van Wil- kowisien en Raseinen met massale strijdkrachten en sterke, steun van vliegtuigen aan. Alleen bij Wilko- wisjen slaagden zij er in een weïhig terrein te winnen. Alle andere aan vallen werden met aanzienlijke ver liezen afgeslagen. Aan het Letlandse front misluk ten noordelijk van Birsen hernieuwde met. sterke strijdkrachten onder nomen vijandelijke aanvallen. De bolsjewisten verloren hierbij 40 tanks In het penetratiegebied ten zuidwes ten van het Meer van Pskow duren de heen-en-weer-golvende -gevechten met onverminderde hevigheid voori. Sterke formaties slagvliegtuigen mengden zich hier bijzonder doeltref fend in de gevechten te land. De Sowjets» verloren gisteren aan het oostelijke front 52 vliegtuigen. Amerikaanse bommenwerpers vie len plaatsen in West- en Noord-West- Duitsland aan. Door luchtverdedi- gingsstiijdkrachten werden 29 vijan delijke vliegtuigen waarvan 27 vier motorige bommenwerpers neerge schoten. In dc afgelopen nacht lieten afzonderlijke vijandelijke vliegtuigen bommen vallen op Berlijn en hot Rijnlands—Westfaalse gebied Drie vijandelijke vliegtuigen werden neer geschoten. Hevige nachtelijke luchtgevechten BERLIJN, 17 Aug. De afgelo pen nacht vlogen, na een vrij lange pauze, formaties Britse bommenwer pers naar Noordwest-Duitsland. Zij vielen verschillende plaatsen in het Oostzeegebied aan. Duitse nachtja- gerfc bonden de strijd aan met. de naderende vijandelijke formaties, Boven het. Noordwest-Duitse kustge bied en het Oostzeegebied ontstonden hevige nachtelijke luchtgevechten, waardoor de vijand vele verliezen leet}. Tezelfdertijd viel een vrij z.wakke formatie Britse storingsvliegtuigen de Rijkshoofdstad aan. Deze formatie werd door formaties nachtjagers en de luchtdoelartillerie met succes be stookt. Gisteren zijn boven het gebied ten oosten van Kassei boven het gebied van Halberstadt-Hildesheim hevige luchtgevechten, gevoerd. In dappere frontale aanvalleh doorbraken for maties Duitse jagers herhaaldelijk Amerikaanse cordons jachtvliegtui gen met grote actieradius. Ze scho ten verscheidene vijandelijke vlieg tuigen naar beneden. Door het „doel treffende versperringsvuur van de in Micldcn- cn West-Duilsland gestafcion- neerde luchtdoelartillorie werden nog meer vijandelijke toestellen neerge; schoten. Hele golven vliegende bommen op Engeland STOCKHOLM, 17 Aug Reuter meldt, dat Woensdagavond vroeg hele golven vliegende bommen tijdens een aantal zware aanvallen in Zuid-Enge- land zijn neergekomen. Het. gesehut- vuur aan de kust was vreselijk. In Londen is ook het. Buckingham Palace beschadigd. ïn de nacht van' 16 op 17 Augustus waren de vliegende bommen wederom gericht op de Zuid- Engelse graafschappen en het gebied van Londen. Er ontstond schade en er vielen slachtoffers. .InrEngelse kringen wordt, verklaard, dat de bewapeningsproductie ernstige tegenslagen ondervindt van de uit> werking van.de vliegendfe bommen. De productie is in Juni met 15 et) iri Juli met 20-procent gedaald. Vele be drijven moesten worden ontruimd. 13 000 moeders en kinderen, die het afgelopen weekeinde uit Londen zijn geëvacueerd, hebben in No<5rd-Enge- land nog steeds geen onderdak, zo schrijftde ..Dailv M a i 1". De be woners van Noord-Engeland tonen geen bereidwilligheid om de geëva- cuéerden te huisvesten, aldus het blad. Volgens een bericht in de „News Chronicle" hebben tot nu toe 45.000 families de Engelse hoofdstad verlaten. Dc Finse Rijksdag heeft een kor te zitting gehouden over een onbelang-" rijke wetswijziging. Donderdag wordt opnieuw zitting gehouden De Inwoners van de grote Japan se steden Tokio en Osaka krijgen een reserverantsoen voor vijf dagen, die van andere steden voor drie dagen. Sinds de invasie zilij in Frankrijk 118000 burgers gedood door geallieerde bombardementen kaart van PE LT [- BERLIJN. XI Aug. De kleine bruggenhoofden, welke de Anglo- Amerikanen aan de Zuidfranse kust hebben kunnen vormen, worden voort durend hevig aangevallen door de Duitse troepen. Voor zover uit de berichten valt af te leiden, zijn deze bruggenhoofden thans gevormd in de Baai van Bormes, bij het plaatsje Lavandon; ten westen van Tropez, in de Baai van Cavalaire: in de Baai van Tropez bij het plaatsje Maximes en de stad St. Rafael; en ten slotte bij Antheor ten zuidwesten van Can nes. De twee oostelijke van de Hyè- res-eilanden zijn eveneens bezet. Nieuwe landingspogingen zijn mis lukt ten oosten van Hyères, in hei gebied van St. Tropez, bij St. Rafael en óp enkele punten tussen Cannes en Nice. Verscheidene gedeelten van de kuststrook liggen nog onder zwaar vuur van de vijandelijke scheepsartil- lerie. Noordwest-Frankrijk de Duitsers ge noodzaakt hebben tot het onttrekken van troepen cn materiaal aan het zuidelijke gedeelte van Frankrijk. Te BeiTjn wordt echter verklaard, dat de speculatie op een frontverzwak- king in het zuiden onjuist zal blijken te zijn. De buitengewoon krachtige tegenstand der Duitse verdedigings strijdkrachten tegen de nieuwe lan dingen wijst in die richting. Het tijdstip is echter nog niet aan gebroken om uit de eerste ontwikke ling van de landingsoperaties be trouwbare conclusies te trekken aan gaande de operatieve bedoelingen van het geallieerde opperbevel. In. dc Duitse berichten wordt het. vermoeden uitgesproken, dat van Britse en Ame rikaanse zijde, met het oog op de verliezen in Noord-Frankrijk en de stagnatie in Italië, gestreefd wordt naar ontlastende operaties. Doch on getwijfeld staan het geallieerde opper bevel ook strategische successen voor ogen. die de uitvoering van zijn alge meen strategisch plkn in het westen moeten begunstigen Daarom is het niet uitgesloten, dat de gelande troe pen zullen proberen de ravitaillerings- wegen van het Italiaanse front "te doorkruisen en via Toulon1 or te nik ken-in het RhönédaJ, dat de belang- Honderdmaal kunnen Wij, polder- kikkers, beweren, dal wij het wa ter cn hel vlaJcke land het mooiste vinden, als we kunnen, réizen we naar Zuid-Limburg en ive zoeken de paar bergen op. die we Nederlands mogen noemen. Daar staan ze. door binnsnaardse krachten opgedreven, met dikke lagen gebogen cn geplooide steen. UiC voorhistorischtijden cn zcecn om hoog geheven, verstard 'en stevig, wachtend op alle tijden die komen en alleen 'vergankelijk tegenover steenboor en dynamiet „Dit is vulkanisch gesteente" zegt een stem: Onder aardse trillingen hebben dit te voor schijn gebracht. Hier is de berg van zand, daar van mergel, van leisteen of van rots. ..De enige plek ïn Nederland, waar ook ónze vulka nische afkomst aan de dag treedt." Ik vind het heerlijk te weten., dat ook naast onze polders niet slechts zeeën golfden, maar ook verzonken vulkanen trilden. Wc zijn nog niet zo lauw, als we er uit zien! Tegenover de werkelijke bergen, geschapen bij het begin van de we reld, daden voor alle eeuwigheid, voelt de mens zich klein. En toch, groter cn wonderbaarlijker dan de bergen, die men ziet en kan betasten is clc vulkanische trilling, die onder alles doorloopt en.alles verbindt. Die voor eeuwen hier uitbarstte, en thaiis daar cn straks, wie weet waar In dc bergen wordt alles lichter. De voet, de geest, de adem. Nieihand haast hier zich zo om daden te stel len als in de polder. Er zijn er al, ze staan rondom. En dc ivandelaar ziet dromerig uit in de verte over zijn werk, dat nog niet af is, en dat nooit af komt, in de polder, en zegt: 't Is niet erg Ol ik 't af maak vóór il: sterf. Als mijn zoon zegt: wat ik erf Is de trillingniet dc berg. TIJL. VJ rijkste verbinding van Zuid-Frankrijk Bij St. Rafael is verder landiry met centraal en Noord-Frankrijk is. waarts, bij de plaatsen Trans en Le Muy, een aantal luchtlandingstroepen a neergelaten door middel van zweef-1 transportvliegtuigen.'Een groot deel N O.-AKTENEXAMENE. Den Haag: dezer troepen raakte in het geconcen- £c0s^*d (weerhout,ïkt^nri J FVde treerde vuur van de Duitse aiweer-ïïoer-, H K w c Helleman, batterijen. Delen der geland: een- j Den Haag; J. c H. Mever. Zaandam; heden werden op teen mauw terrein w. F. v. Oorsprouk, Loenen: j. j. samengedrongen en gaan hun vernie- i Oppedijk. Den Haag: w. j k. Wense- tigiig tegemoet- "«l Zuid ën A es I Geers. „A'dam. Deze landingsoperatfe aan de Zuid- i Lclden. Akte nk franse kust kan worden beschouwd als een verdere ontplooiing van het algemene offensief aan het Westeuro- pese front. Het Duitse opperbevel, dat. op de hoogte was van de voorberei dingen op Sardinië en Corsica, heeft steeds rekening gehouden met de kans op landingen achter het front .in Italië. Toen deze uitbleven, werd het waarschijnlijk, dat de voorbereidin gen dan Zuid-Frankrijk golden. Het geallieerde opperbevel heeft zich. toen het Zuid-Frankrijk voegde in het algemene invasieplan. waar schijnlijk "laten leiden door de idee, dat de grote materiaalslagen in DEN HAAG, 17 Aug. Bij be sluit van den secretaris-generaal van het departement van Wa terstaat is in het algemeen regle ment vervoer op de spoorwegen de volgende nieuwe bepaling op genomen: „Indien in een rijtuig niet vol doende zitplaatsen beschikbaar zijn, is een reiziger, jonger dan een en twintig jaar. op aanwij zing van de beambten en be dienden van de spoorweg, ver plicht, zijn zitplaats af tc staan aan een van> een behoqrlijk plaatsbewijs voorzien cn reiziger, voor zover deze de leeftijd van ten minste veertig jaar heeft be reikt. dan wel kennelijk inva* lide/Of ziek is." de Weyer, Den iVlel. Tilburg; J. H. 'rl. F van Leeuwen, A. v. d. Lely. Den Haag: A. G. Lucassen. Den Haag: G. H. van Veen. A'dam; M. J. Blatter, Eindhoven: P. J. Craenen, Eindhoven. Akte nu: H Bosma. Bunnlk. Akte nz: C. J. Broeders. Oosterhout. Akte n 4: A. J. van Beek. Bergen; L. A. de Bvu- ga. Haarlem. T J. v. Gelder. Den Haag; J. Stocckart. A'dam; J. F de Weerd, Den Haag; C. G Bodewes. Eind hoven; C. L Bolwldt. Eindhoven; J. Dekker, A'dam; M. J. Holl.j .A'dam. Akte n5: C. J de Bruyn. Helmond; G. van Doorn. Utrecht. J. F Smit. A'dam; J. P. M. van Amelsvoort. Eind hoven; N. P. v. Egeranl, A'dam; E. P. de Hoog. Goes: D. H. v. tl. Horst, Eindhoven; A C. J. de Lang. A'dam: J. Louwers. Eindhoven; H. Muller. Eindhoven- Bereidverklaring tot levering van textielgoederen DEN HAAG. 17 Aug. Bij indie ning van aanvragen ter verkrijging van textielgoederen. welke niet of na genoeg niet meer door de Nederland se industrie worden aangemaakt, zul len de plaatselijke distributiediensten voortaan overlegging vragen van een bereidverklaring, waaruit ten minste moet blijken, dat een bepaalde win kelier uit de bij. hem aanwezige voor raad het gewenste artikel kan leve ren. Bovendien moeten daarin de prijs, alsmede het codenummer van c^at artikel worden vermeld. DEN HAAG. 17 Aug. Bij be schikking van den commissaris-gene raal VQpr bestuur en justitie is in J. Muysken als hoogleraar in de werktuigbouwkunde aan de Tech nische Hogeschool te Delft ontslagen. Tijdelijk benoemd tot leraar aan de R.H.B.S. te Velsen ziji»:- E. J. van der Waag te Haarlefai: W. Heinsius te Halfweg; C. F. Rietzschel te Utrecht: mr. A. Th. J. Etmans te Amsterdam; tot lerares mevr. M. de Lange—Zieren te Santpoort; mejuf frouw B. M. van de Haar te Haarlem en mej. M. van Slooten te Haarlem. Tot inspecteur voor het muziek onderwijs is benoemd E. van Beij- num te Den Haag, thans leraar bij het Rijksconservatorium voor muziek. BERLIJN. 16 Aug In zijn radiovoordracht van" Dinsdag over de militaire toestand - heeft luite nant-generaal Dittmar gezegd; Wij mogen er heden wel in allé openlijkheid over spreken. In de loop van de maand Juli zijn er da gen van zeer ernstige bezorgdheid seweest. Wat aan Duitse troepen in iet midden van het oostelijke front, van de Noordelijke rand der Pripjet- moerassen noordelijk tot aan Wi- tebsk aan het gevechtsfrtmt stond, had na heldhaftige tegenstand het onderspit gëdolven tegenover de massale bestorming der bolsjewisten, of was weggedrongen naar cc onher bergzaamheid der moerassen en bos sen van het achterland. Het Duitse oosten, de essentiële basis van onze nationale weerstandskracht, moest beschouwd worden als ernstig be dreigd. De omstandigheden die tot een der gelijke verscherping van de toestand haddén geleid, kunnen ln hoofdzaak tot één enkele oorzaak worden terug gebracht: de numerieke overmacht van dep tegenstander wij weten thans, dat de verhouding der grote eenheden aan Duitse en Sowjetrusslsche zijde over het algemeen 1 op 20 bedragen heeft. Wat aan Duitse zijde ter beschik king stond, bestond op vele "laatsen uit troepen van geringere gevechts- waarde. ilarm-eenheden. overschieten de manschappen van staven, trossen, ravitaillcrlngstroepcn en soortgelijke instellingen, die tot formaties waren samengevoegd: hcvelligings- en politic- eenheden. vbor een groot deel restaan- de uit oudere manschappen Zij heb ben dapper gevochten en zich goed gehouden cn getoond, dat ook de Duit se soldaat op gevorderde leeftijd nog onder bepaalde omstandigheden tot ongewone prestaties ln staat ls. Tegenmaatregelen Intussen werd aan gevechtskrach- tigc formaties aangevoerd, wat elders beschikbaar was geworden, toen de hoofdstootrichtingen der Sowjets ondubbelzinnig vaststonden. Ook de strijd van deze formaties was in hoofdzaak nop van vertragende aard en moest dit zijn. aangezien ook hun aantal nog niet bij benadering een evenwicht der wederzijdse krachten tot stand bracht. Maar toch kon de afweer veel actiever gevormd worden dan voorheen eeh feit, dat op zich zelf reeds bijdroeg tot een vertraging van «het opmarstempo van den vijand. Een essentieel ander karakter kon den de gevechten in het oosten eerst krijgen, toen in steeds toenemende mate de aanvoer -van formaties uit 't vaderland merkbaar werd. In dit nog niet geëindigde maar eerst ingeleide stadium der omwikkeling slaan wij thans. Dc invloed daarvan heeft zich reeds doen merken in eerste, vrij grote tegenslagen voor den tot dus verre zo succesvollen tegenstander. Gezien deze ontwikkeling kan men met. verbittering de vraag stellen wel ke wending de dingen aan het oos telijk front volgens alle menselijke verwachtingen wel zouden hebben genomen, wanneer datgene wat thans reeds aan krachten kon worden ge mobiliseerd-tijdig ter beschikking ge steld was. Want. dit is zeker, wat thans mogelijk is. zou ook reeds maanden geleden uitvoerbaar zijn geweest. Een onuitsprekelijke woede vervult het Duitse volk tegen degenen, die door nalatigheid of bewuste sabotage dit hebben verhinderd, maar ook het gevoel van uiterst sterke afwijzing van de geesteshouding, die zulke na latigheden. zij het ook onbewust, heeft bevorderd. Intussen hebben wij geleerd, dat er slechts bepaalde vol strekt binnen ons bereik liggende voorwaarden nodig waren om vooi- eerst- minstens een tijdelijk evenwicht tot stand te brengen. Dat is tenmin ste al iets. aangezien het toekomsti ge mogelijkheden aanduidt. Generaal" Dittmar liet verder het licht vallen op de snel vorderende ar beid die ln Oostpruisen wordt ver richt om grensversterkingen ln het oosten op te werpen Deze voorbeel dige gemeenschapsarbeld heeft bil Augustow cn Wllkowlsjen reeds haar vuurproef doorstaan cn kan gelden al* een blijk van de Europese wil om zich te handhaven tegen het bolsjewisme. De verguis tering begint heden om 21.0P cn eindigt om 6.30 uur. Maan onder 20.41; op 4.39 uur. 18 Aug. N.M.. 26 Aug. E.K., 2 Sept. VM, 9 Sept. LK. Een boksbeugel, zoals veelvuldig bij Amerikaanse krijgsgevangenen aan het front in Italië wordt gevonden. In de greep kan bovendien nog een kleine dolk worden bevestigd. Het wapen draagt een Amerikaans merk. I ff-P.K.-foto Cahtaler/HH'St) BERLIJN 17 Augustus. Op het Normanchsche front hebben de Canadezen bij Falaise enig terrein gewonnert zodat de twee grijpers 'van de tang. waarmee de geallieerden oe Duitse legers trachten te omvatten, elkaar iets zijn genaderd. Naar te Berlijn verluidt hebben de Duitsers echter geenszins hun bewegingsvrij heid verloren. Ook het geallieerde op perbevel schijnt volgens de opvattin gen in Berlijn niet meei te rekenen op gróte strategische'successen van de omsingelingsmanoeuvre, want de onderbroken aanval der Amerikanen van Le Mans uit oosten is. weer voortgezet. Militaire commentatoren geven te kennen dat. de gevechten ongemeen hard zijn geworden. Het verloop van de strijd heeft het, Duitse opperbevel voor het nemen van niéuwe besluiten geplaatst. Hoewel het zwaartepunt der ge vechten in de streek van Falaise en Conde bleef liggefa, is rtok aan ande re gedeelten van het front verbitterd gestreden, met name in het noord oostelijk van Falaise gelegen gebied van St. Pierre sur Dives, aai tijde lijk in handeii viel van de Canade zen, maar in een tegenaanval her overd werd. Ten zuidoosten van dit gebied werden herhaalde tankaan- vallen der Canadezen bloedig afge slagen. Tussen Laize en Ome ver overden de aanvallers eveneens slechts enkele kilometers terrein. Terwijl de distanciëringsbewegin- gen aan de vooruitspringende front- bocht ten zuiden van de Vire zonder gróte druk van den vijand verliepen, slaagden de Amerikanen er in ten oosten van Domfront, bij "La Ferte- Macé door de Duitse beveiligingen heen te dringen. Ook in" het gebied van Efcouché weken de Duitse troe pen' uit voot den numeriek verre overmachtigen vijand, die zowel naar het westen als naar het noorden sterk opdrong, s Vliegtuigen tegen tanks Verscheidene honderden Duitse slag- en jachtvliegtuigen bestookten gedurende de gehele'dag vijandelijke troepen, stellingen en stootformaties in de gebieden FalaiseCondé. Hoe wel de vijand zijn linies door «en dicht scherm van jagers probeert te beschermen, vielen de Duitse eska ders meestal m scheervluchu .de vijandelijke tank voorhoede, voertuig- colonnes en troepenconcentraties aan en bestookten deze doeltreffend met mit.railleurvuOr. ITalrijke gemotori seerde voertuigen van den vijand werden vernietigd en in brand ge- AMSTERDAM, 17 Aug De grootste zaak die tot nu toe voor-een Êconomischen Rechter behandeld is. Is de bekende smokkelzaak van peul vruchten. die eigenlijk voor zaaigoed bestemd waren, naar Duitsland. Einde Mei kwam. naar men zich herinne ren zal. deze zaak vool' den Êcono mischen Rechter. Er werden toen aan tussenhandelaren, die aan deze clandestiene handel ettelijke duizen den verdiend hadden, straffen opge legd. variërende van twee tot één jaar gevangenisstraf, terwijl alle ver dachten zeer hoge geldboetes kregen. De zaak tegen den hoofdverdachte, den 24-jarigen bollenkweker en han delaar Johan Boekee üit Bloemen- daal, kon toen echter niet behan deld worden, omdat Boekee met rood vonk in het Huis van Bewaring III lag. Gistel-middag stond Boekee terecht Dc zaak nam een sensationele wen ding, toen bekend werd, dat niet Boekee, doch een zekere V. uil Arn hem, die inmiddels gearresteerd is, dc aanvoerder van het complot is- gcwccst. Boekee heeft deze naam steeds niet genoemd, volgens Jicm, om niet onnodig nog meer mensen in dc gevapgenis te brengen. Deze V. is een der meest, notoire grote zwarte handelaars in ons land. Hij heeft zich speciaal met zwarte exporten op grote schaal naar Duitsland bezig gehouden. Binnenkort zal ook hij terechtstaan. Wat nu de zaak tegen Boekee be treft. hij' was de man. die aan den reiziger Tesselaar uif Beverwijk, die de vorige keer veroordeeld is tot twee en een half jaar gevangenisstraf en 7500. boete, opdracht had gegeven, overal peulvruchten op te kopen. In totaal werden ruim 50.000 kilo's peul vruchten bij elkaar gebracht, afkom stig van telers, uil Egmond-binnen. Limmen enz. Deze peulvruchten waren bestemd om uitgezaaid te worden. Boekee heeft sleecls beweerd, dat hij de man was, die rechtstreeks met ^n TJultsenafnemerqn^rhandelde. door deze aanvallen bloedige verliezen. De activiteit van het Anglo-Ameri- kaanse luchtwapen was geconcen treerd op de bestrijding van de Duit se frontvliegvelden in het gebied achter het front De aanvallers ver loren daarbij 39 toestellen, waarvan 27 viermotorige bommenwerpers. Thans blijkt dus, dat dit V. uit Am- hem geweest is. Overigens bekende Boekee alles Hij heeft aan deze transacties gemiddeld twee dubbel tjes per kilo oftewel ruim f 10 000 ln twee maanden verdiénd. Boekee beweerde, ln de veronder stelling 'V hebben verkeerd, dat ai deze peulvruchten bestemd waren voor buitenlandse arbeiders en krijgsge vangenen in Dultslapd. Dit was trou wens ook vermeld op de vrachtbrieven, die ter zitting aanwezig waren. Mr. Meyer, de rechter, merkte echter op. dat geen mens aanneemt, dat de Duit se overheid hier clandest.en tegen enorme prijzen peulvruchten gaat kopen voor krijgsgevangenen en vreem de arbeiders. Nadat" een a'antal reeds veroordeelde tussenpersonen als getuigen waren verhoord, werd besloten, de zaak aan te houden, teneinde den pas ge arresteerden V. als getuige te horen Een verzoek van mr. Van Krimpen. Boekee's raadsman, tot invnjheldsstel- ling van verdachte, werd afgewezen. Het Westen Sprekende over de wisselwerking tussen het front in het Oosten en de gebeurtenissen in. West-Frankrijk zeide generaal Dittmar; De ontwikkeling die de gevechts toestand aan het Normandische front de laatste tijd heeft onder gaan. vormt dat kan niet bestreden worden.' een nieuwe zware belasting voor ons. Dc doorbraak van Avran- ches heeft het gedurende acht we ken stabiel en plaatselijk begrensd gehouden front, uitgebreid Veel ernstiger is op het ogenblik de poging van de Britten en Ameri kanen om van Le Mans via Alencon het over het geheel naar het noorden gerichte Duitse front tussen Orne en Vire uit het zuiden in een tang te vatten. Er zullen van onze zijde zeer handige operaties nodig zijn om aan dit gevaar het, hoofd te bieden. Maar wij mogen niet over het'hoofd zien. dat een losser worden der cr- vechtsfronten. zoals dit thans is ge schied. ook enige kans kan bieden om doeltreffend terug te slaan waardoor aan dc strijd om tijdwinst, die wij voornamelijk met het oog op de toe komstige wapentechnische ontwikke ling voeren, steeds nieuwe perspec tieven wordt geboden. Weer een luchtaanval op Soerabaja TOKIO. 17 Aug.'Dc 16e Augus tus hebben voor het eerst na een-vrij lange tijd vier vijandelijke vliegtui gen boven Soerabaja gevlogen. Diezelfde dag verschenen achttien vijandelijke vliegtuigen boven het Vadereiland (Bonin-groep). ZIJ wer den door de Japanse afweer afge slagen. De formatie bestohd uit vier motorige bommenwerpers. Op 15 eai 16 Augustus werden twee zware aanvallen ondernomen op het eiland Halmaheira, beide keren door 40 toestellen. Vijf vijandelijke vlieg tuigen werden neergeschoten. Ook óp Rabaul werd de 15e Augus tus een aanval ondernomen. Onge veer 70 toestellen, bommenwerpers en jagers, trachtten bommen te wer pen op het belangrijke Japanse steunpunt. Vijf der aanvallende toe stellen werden beschadigd. Het netelig probleem der tekstvertalingen In ..De Schouw" snijdt Leo Rio- mans het vraagstuk der opera vertalin gen aan Hij verzwakt zijn beloog aan merkelijk door het op te hangen aan éen volkohien overbodige peroratie tegen ..Het Volk" naar aanleiding van een polemiek, die wij ons met betrek king tot een vorig artikel van den heer Rlemans veroorloofden en die hl! niet goed blijkt te kunnen verslikken. Wat de operavertallngen dan be treft. is de schrijver niet consequent door hiervoor na plotseling wél tekst- vertalingen toelaatbaar te achten, wanneer een opera-opvoering als ver- brulksmuziek ls te beschouwen. Hij verzuimt aan tg geven, wanneer een opera als museum- en wanneer zij als verbrulksmuzlek wordt .opgevoerd. Naar zijn eigenlijk betoog te oordelen, beschouwt hij het gros dezer opvoe ringen dan als museumkunst, want dit betoog richt zich ln hoofdzaak tégen vertaling van de tekst, omdat hierdoor het benaderen van de tijdgeest en eigen sfeer van het betrokken werk wordt bemoeilijkt, welke benadering hij terecht essentieel -acht. Voor Nederland maakt de schrijver dan een uitzondering in verband met- ons groter aanpassingsvermogen, zowel bij de uitvoerende kunstenaars als bij Strijdt in de Waffen f4 mede voor een nieuw Europa KEURINGEN Het M-Ersatz-Kommando deelt mede Iedere gezonde Nederlander kan zich aanmelden, ten einde gekeurd te wor den voor de Waffen-(Wiking), ff- Pantzer Grenadler-brigacic Nederland. ani/er Jager-kompagnie Sche/enln- gen. Landstorm Nederland en Ger maanse H ln Nederland 17.8.44: 813 uur. Amsterdam, Dam 4; 18.8.14: 812 nnr. Utrecht, -Ersatz-kouimando Nlederlande, Ne- Kcnstelle, Vredenburg 19; 18.8.44: 15 17 uur, Amersroort, Pol. Durchgangsr lager. Leustlervveg. Tijdens de keuringen worden alle in lichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der-opleiding, extra-levensmidde len. kolen'enz. Personen tussen 19 en 35 Jaar. tl le aanmeld Ingspl Ion tig zijn voor de tewerkstelling, kunnen zicb eveneens aanmelden en worden gedu rende de verbintenis vaD de tewerk stelling vrijgesteld. Officier in de Waffen-# kan leder worden, die na tenminste een Jaar diensttijd zijn geschiktheid, voor de officiersopleiding heéTt bewezen Zijn schoolopleiding ls niet doorslaggevend Besllss d voor bevordering zijn: ge drag. karakter, prestatie Alle verdere Inlichtingen en gratis reisbiljetten voor de heen- en terug reis verstrekken de volgende Nehen- stellen der Waffen-# Amsterdam. Dam 4: Alkmaar uangestraat 56' Utrecht. Vreaenburg 19: Heerlen. Sa- roleastraat 25; Gronii%en. Herenstraat 46: Enschede. Hengelosestraat 30. eveneens^ bU het #-Ersatz-Kommando Nleüerlanden. Den Haag, Korte VLjver- bersó-5 BIJ ONZE VRIJWILLIGERS. Na een afgeslagen aanbal wordt rustigt afgewacht, wanneer de vijand zijn nutteloze poging zal herhalen. (Foto ff-PK Mielke O/II) hot publiek, met welke gave de schrij ver ons land bij het overige Europa een halve eeuw vooruit acht. Dit geeft ons land een voorsprong, die door het elders noodzakelijke hulpmiddel van tekstvertaling wordt tenietgedaan. Wederom terecht merkt de schrijver dan op, dat een Nederlandse tckstver- tallng een opera nog niet tot een Nederlands cultuurwerk maakt. Een eigen operacultuur bouwt men slechts op eigen en volkseigen operaschcppin- plngen. Verder is de muziek, die bij een opera toch altijd -de hoofdrol speelt, een Internationale taal Door dal deze muziek ult.de tekst is voort gekomen, zal men met een vertaling tevens de muziek 'moeten veranderen. Bovendien za! de tekstvcrtallng woor delijk getrouw- moeten /IJn. zal het rliythme gelijk moeten blijven 'cii een gelijmde tekst niet, In proza mogen worden omgezet Dan komt nog xlo klankkleur der vocalen, die niet ge wijzigd mag worden. De schrijver komt dan tot de vol gende slotsom: ..Is met Jiet vertalen van opera's de Nederlandse cultuur ge diend? Mijn eerlijke overtuiging is: neen! Zij wordt er slechts, door ge schaad Men zal meer en meer vreem de werken gaan vertalen en deze zul len vooralen in de gezonde, behoefte aan muziekwerken ln eigen taal Dit zal echter ten koste gaan van originele eigen Nederlandse werken. Op leder operarepertoire is slechts plaats voor een uiterst beperkt aantal noviteiten. De aard van het kunstwerk brengt dit mee zich mee. Gaat. men in die ge ringe behoefte voorzien met vertaalde 'noviteiten, dan blijft er gc-en plaats over voor wat eens de kern van een •eigen repertoire kan gaan vormen. Wanneer dan omstreeks 1975 heel Europa langzamerhand zo ver ls. dat men Ingezien heeft, dat muziek onver taalbaar ls. dan ls het pionierland Nederland zo ver, dat het alles zal ver talen. zoals dit dertig Jaar geleden nog ln Frankrijk en Engeland gebeurde." Tot zover de schrijver Men ziet, dat zijn standpunt ver afwijkt van dat, hetgeen ons blad altijd ten aanzien van operavertallngen heeft ingenomen. Deze afwijking maakt zijn betoog in tussen niet minder overwegenswaard Spannende strijd om de 45-2 biljarttitel Promotie naar hoofdklasse mogelijk AMSTERDAM, 17 Au?. Zater dag om 12 uur beginnen in de groie zaal van Krasnapolsky, waarin voor deze bijzondere gelegenheid grote stalen tribunes gebouwd zijn, die aan ongeveer duizend toeschouwers plaats bieden, de wedstrijden om het kam pioenschap van Nederland eerste klas groot biljart 45-2. Gedurende twee weekeinden zaLer om de"hoogste Ne derlandse biljarttitel gestreden wor den en" het staat bij voorbaat vast, dat dit tournooi spannender zal wor den dan ,ooit. De kampioen van het vorige jaar. Plet van de Pol. zal het. zeer moeilijk krijgen. Niet alleen dat de grote cracks Swcering. De Leeuw en Van Vliet, die nog onlang* 800 punten ln drie beur ten maakte, cr op uit zijn hem de titel te ontnemen, maar ook dc Jonge ren doen mee. Kobus, de rustige Haar lemmer. is een zeer gevaarlijke out sider en de Hagenaar Metz, is dc laat ste tijd zo sterk gaan spelen, dat ook met hem terdege rekening gehouden moet worden. En dan ls er tenslotte Brabants hope en Neerlands toekomst, gelijk het programma hem noemt, Kees dc Ruyter uit Waalwijk. Ieder herin nert zich nog zijn glorieuze serie van 400. waarmee hij tijdens de kampioen schappen op klein biljart zijn partij ln een beurt uitmaakte. Welnu., de kenners zijn het er over eens. dat Dp Ruvter. als hij de ballen goed krijgt, dit kunststukje ook op de grote tafel •kan uithalen. Dat betekent, dat dc groten op dezen Jongeman zullen moe ten letten cn geen ogenblik hun con centratie zullen mogen verliezen. Zo bezien ls dit'tournooi-dus volkomen „open" en dat verhoogt de attractie en de .spanning er van. Er ls nog een grote "attractie aan dit tournooi .verbonden Op de laatst gr- hoyden vergadering van dc Technische Commissie is n.l. besloten tot liet In stellen van een hoofdklasse. Spclcrö, •die ln dit tournooi een algemeen ge middelde bereiken van hoger dan 17. promoveren naar deze hoofdklasse. De vier cracks Van de Pol, Sweerlng, De Leeuw en Van Vliet, die de laatste vier seizoenen reeds geregeld met een ge middelde van veel hoger dan 17 heb ben gespeeld, zullen automatisch pro moveren Voor de Jongeren ls er dus ditmaal de extra stimié^s. ook deze hoofdklasse tp bereiken Men k^n dus ln ..Kras" enkele da gen van bijzondere biljartsport tege moet zien.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1