HET DAGBLAD Nieuwe landingen bij Toulon - Cannes VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Minder omvangrijk dan in Normandië Amerika en Eeropa Duits weer mac htsbericht Grote aanval van Caen uit tot staan gebracht Zware verliezen der Sowjets in Estland 24 doden Luchtgevechten boven IJselmeer Aanval op de Riviera kost den vijapd zeer zware verliezen Landingen op vijf punten Materiaalverkwisting brengt de aanvallers weinig verder De gevechten in Normandië ïuïT.n 1'ft £*8n*Van aSÏSI Voedselvergiftiging Johan Polet 50 jaar Strijdt in de Waffen ff mede voor een nieuw Europa ii HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 15 Augustus. Het opper- bèvel van de weermacht deelt mede Ten zuidoosten en ten zuiden van Caen is de vijand thans, opnieuw met sterke steun van artillerie en tanks tot de grote aanval overgegaan, om de noordelijk van Carrouges staande Amerikaanse formaties, die gisteren door onze tegenaanval in de verdedi ging werden gedrongen, tegemoet te rukken. Na verbitterde "gevechten slaagde de vijand er in enige sectoren in ons front binnen té dringen. Tegenaanvallen brachten hem tot staan. '4G vijandelijke tanks werden stukgeschoten. In heV gevcchtsgebied van Brest "werden plaatselijke aanvallen van den vi.iand afgeslagen en niedwe con centraties door geconcentreerd artil lerievuur uiteengeslagen. De garnizoenen van St. Malo èn Dinard handhaafden hun steunpun ten tegen den opnieuw met over machtige strijdkrachten aanvallen den vijand. Het fort- De la. Varde ging na heldhaftige tegenstand van zijn geslonken garnizoen in de avond uren verloren. Nadat de vijand de laatste da gen zijn luchtaanvallen- op ver dedigingswerken en verkeersin- stallaties in het Zuid-Franse kustgebied aanzienlijk versterkt had, landde hij in de vroege och lenduren van heden in het gebied Toulon-Cannes. Onze kustverde diging is in gevechten met de vij andelijke landingstroepen gewik keld. Luchtdoelbatterijen der marine en bewakingsvaartuigen schoten boven de kustwateren van West- en Zuid- Frankrijk dertig vijandelijke vliegtui gen neer. In het Franse achterland werden 26 terroristen in de strijd vernietigd. Het vergeldingsvuur op Londen - duurt- voort. In Italië verliep de dag bij geringe plaatselijke gevechtsbedrijvigheid zon der bijzondere gebeurtenissen.- In het voorterrein der Karpathen kwam het gisteren slechts tot plaat selijke gevechtshandelingen. In de loop der nog voortdurende gevechten ten westen van Baranow werden gis teren alleen al in de sector van eén legercorps 51 vijandelijke tanks stuk geschoten. Zuidoostelijk van Warka vielen de bolsjewisten met verscheidene divi sies'infanterie aan. Ook hier zijn de gevechten nog in volle gsng. In Litauen wierpen onze grenadiers, gesteund door pantserwagens en stormgeschut, bij Raseinen de bolsje wisten uit een penetratie, die de laat ste dagen ontstaan was. 63 vijande lijke tanks en 16 stukken "geschut werden vernield. In Estland mislukten herhaalde Sowjetaanvallen bij Modohn. In het penetratiegebied zuidwestelijk van het meer van Pskow konden de bod sjewisten. In weerwil van een zeer groot gebruik van strijdkrachten, le gen o^ze hardnekkig en verbeten vechtende troepen slechts weinig ter rein winnen. Formaties slagvliegtui gen steunden de afweergevechten en brachten den vijand zware verliezen aan mensen en materiaal toe. Door de aanvallen van formaties vijandelijke bommenwerpers werd gisteren schade aangericht in Mann heim, Ludwigshafen, Trier en Kai- serslautern. De bevolking leed ver liezen. De dom van Trier werd zwaar getroffen. In de afgelopen nacht lieten vijan delijke vliegtuigen bommen vallen op Berlijn en het Rijnlands-west- faalse gebied. Boven Duitsland en het westelijk bezette gebied, verloor de vijand gisteren 22 vliegtuigen. .In aanvulling op het weermachts- bericht wordt gemeld: Bij de gevechten in het gebied van Raseinen, hebben zich de troe pen van den generaal der artillerie Wuthmann in aanval en verdediging opnieuw bijzonder onderscheiden De formaties van het 9de legercorps waren reeds in de zware verdedi gingsgevechten sedert 22 Juni door buitengewone volharding en dapper heid op de voorgrond getreden. De successen van leiding en troepen zijn bekroond door de zesdaagse slag bij Raseinen, waarin twee volledige, mo dern-uitgeruste vijandelijke garde- pantsercorpsen en minstens één divisie infanterie uiteengeslagen en 365 vijandelijke tanks vernield wer den. Door de heldhaftige tegenstand der troepen van dit corps werd de door den vijand beoogde doorbraak in het gebied ten noorden van Tilsit verhinderd en de voorwaarde ge schapen voor een verdere succes volle verdediging der grenzen van Oost-Pruisen. De 7de pantserdivisie onder generaal-majoor Mauss had daaraan een belangrijk aandeel. Ie JAARGANG No. 191 L D WOENSDAG 16 AUGUSTUS 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31. Leiden. Tel. 24996 - Postgiro 184120 - Abonnementsprijs 21 ct. per week óf 2.73 per kwartaal. Losse nummers 5 ct. DEN HAAG, 16 Aug. In de loop van Dinsdag z(jn in ver- schillQnde delen van het land wederom door aanvallen met hnordwapens door Antfo-Ameri- kaanse vliegtuigen in schcer- vlucht ondernomen op personen treinen, auto's en voetgangers, alsmede door het werpen van bommen, onder de Nederlandse burgerbevolking 24 personen ge dood, 21 zwaar- en 72 lichtge wond. Enige huizen en een kerk werden door bommen zwaar be schadigd. Vrijtgilligers voor de divisie pantser grenadiers ken in lange rijen hun garnizoenssta d binnen. Qrossdcutscfrlandtrek- (Foto Orbis-Holland.) Een poging de andere fronten te ontlasten BERLIJN1; 16 Aug. Duitse jagers hebben Dinsdagochtend naar het Duitse gebied vliegende Anglo-Ame- nkaanse formaties bommenwerpers reeds op de heenweg bestreden. Over het IJselmeer naderende forrrihties werden reeds in het gebied bezuiden Zwolle in de eerste gevechten verwik keld. Ofschoon de viermotorige bom menwerpers weer door sterke forma ties lange-afstandsjagers werden ge ëscorteerd. konden de Duitsé jagers zonder uitzondering viermotorige bommenwerpers neerschieten. Op ver scheidene plaatsen braken zij in fron tale aanval door de vijandelijke jagersbescherming heen en kwamen ze midden in de groepen bommen werpers. Uit het gebied ten oosten van het IJselmeer zetten de luchtgevechten zich voort tot in het gebied ten noor- i den van Essen. Ook in het. gebied van J Rijn en Main* werden gevechten ge leverd met hier binnengevlogen Ame rikaanse formaties. Verscheidenertoe- stellen werden neergeschoten. Volgens de tot dusver ontvangen beriéhten werden in deze* gevechten 26 viermotorige Anglo-Amenkaansi bommenwerpers vernield. Berlïjns commentaar op nieuwe landing (Speciale correspondentie). BERLIJN, 16 Aug. In de eerste Duitse commentaren op de geallieer de landingen in Zuid-Frankrijk wor den de nieuwe amphibie-operaties in verband gebracht met de Brits-Ame rikaanse offensieven in Frankrijk en Italië. De grote aanval op het inva sie-front zou volgens een te Berlijn heersende mening, ondanks de aan zienlijke terreinwinsten niet de stra- tegische successen opgeleverd t bewegingen der vijandelijke forma BERLIJN, 16 Augustus. Ver scheidene dagen van zware luchtaan vallen op de verdedigingswerken aan de Zuidfranse kust en'een Brits-Ame rikaanse landingsvloot die was sa mengetrokken bij Corsica, waren de eerste tekenen waaraan Duitse ver kenners konden vaststellen dat een uitgebreide operatie tegen de Franse Rivièra kon worden verwacht. De eigenlijke landingen werden ingeleid met een zware beschieting door scheepsbatterijen en het neerlaten van parachutisten en zweefvliegtui gen met luchtlandingstroepen. Aflei dingsmanoeuvres. zoals het neerlaten van levensgrote poppen bij Marseille móesten verwarring teweeg brengen over de'landingsplaatsen. Het aangevallen gebied omvat een kuststrook van ongeveer tweehon derd kilometer, die zich uitstrekt van even ten oosten van Cannes tot even ten oosten van Toulon. De Duitse kustverdediging, die door verkenners nauwkeurig op de hoogte was van de Hoge onderscheiding voor Von Papén HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER. 16 Aug. De Führer heeft op voorstel van den Rijksminister van buitenlandse zaken. Von Ribben- trop, aan Franz von Papen, tot dus ver Duits ambassadeur in Turkije, voor bijzondere, prestaties en persoon lijk optreden in dienst van het Duitse Rijk het ridderkruis van het. Kruis voor Oorlogsverdiensten met dc zwaarden yerleend. De Führer heeft ambassadeur Von Papen deze hoge onderscheiding over handigd ter gelegenheid van zijn be zoek aan het hoofdkwartier van den Führer om rapport uit te brengen. Rolschaatsreizigers Twee Ulo-scholieren uit T)en Hahg, H. de Bij en A. Hager. koesterden het voornemen, een reis per rol schaats te ondernemen en na enige kortere trainingsritten traden zij op een morgen aan om een trip Den Haag—Amsterdam te maken. Ze ver trokken om half zeven uit hun ge boorteplaats, rolschaatsten via de Kaag en door de Haarlemmermeer- polder op de hoofdstad aan, die zij om half drie in de middag binnen reden. Onderweg benoemden zij betrouw baar uitziende voorbijgangers tot „controleurs". Zij zetten liun hand tekening op een papier, dat de jon gens bij zich hadden, als bewijs daf zij in de betreffende plaats of om geving gesignaleerd waren. In Amsterdam vervoegden zij zich bij de A.N.W.B.. die als beloning een of fideel stempel op het bewuste stuk plaatste. Dit papier, dat zij zelf met fraaie rondschriftietters hadden be schreven, kwamen zij nu met begrij pelijke trots als een soort rolschaats- diplcnna op onze redactie tonen en juist omdat zij het niet in de eerste plaats daarop voorzien hadden, wij den wij aan hun sportieve prestatie 9en rStukjin de krant". ties was overal gealarmeerd en be antwoordde het- vuur van de lan dingsvloot met volle kracht. Talrijke landingsboten werden vernietigd. Ook de luchtlandingstroepen l^len zeer zware verliezen. De Baal vanBormes was de plaats waar een eerste landings poging werd gedaan. Deze werd in ce nacht uitgevoerd en afgeslagen. Later gingen in deze baai. die oostelijk van Toulon is gelegen, zwakke strijd krachten aan wal. Een groot deel van een ^vijandelijke stoottroep, die in een mijnenveld terecht was gekomen, werd vernietigd! In dr Baai van Hyères.' even westelijk van Bormes werd eveneens een landingspoging gedaan. Deze baa} ligt op betrekkelijk geringe afstand van Toulon. De Baal van St. Tropez. oostelijk van de beide eerste punten gelecen. was het toneel van de derde landing. Het- strand is hier slechts over een korte afstand vlak en stijgt het Sowjet-Russlsche gezantschap te dan terstond tot een hoogte van nn- Stockholm 7. ou blijken, dat de Sow jet- geveer 1800 meter. De hellingen zijn krachtir versterkt. Op dit punt. finI"'npen'h«Mgebjed uit te vMren schijnt het de Anglo Amerikanen ge- ben. die het geallieerde opperbevel zich voorgesteld had. Het Italiaaase offensief zou zulke grote verliezen gekost hebben en zulke grote moei lijkheden opleveren, dat Engeland cn de V. St. dringend behoefte hadden aan nieuwe ontlastende operaties. Het strategische doel der landing is, volgens Duitse commentaren, het teweeg brengen van een scheiding tussen Zuid-Frankrijk en Italië. Bo vendien zouden de geallieerden via Toulon de toegang tot het Rhónedal willen forceren, daar dit. een goede verbinding naar Centraal- en Noord- Frankrijk is. Vollcerenverplaatsing in de Sowjet-Unia BERN. !6Aug. Het Zwitserse Telegraafagentschap meldt, dat uit een vertrouwelijk gesprek van een öui- tenlandsen diplomaat met een lid van De wettelijke grondslag hiertoe !s enige tijd geleden geschapen door een door de opperste Sowjet uitgevaardig de wet tot verplaatsing van bepaalde delen der bevolking naar hiertoe be stemde provincies in Siberië. De Sowjet-diplomaat 7ou hebben laten doorschemeren, dat deze ver plaatsing vooral voor die volkeren zal gelden, die in.de loop van de oorlog met de Duitsers In'contact hebben gestaAn De Sowjet-Unie streeft er naar in haar grensgebieden langzamer hand een zuiver Russische bevolking te krijgen. lukt te zijn. pantserstrijdkrachfen •aan land te zetten. De vloot werd door een djcht versperringsvuur van de Duitse batterijen zwaar, gehavend. De stad St. Rafael, op korte afstand oostelijk van Tropez gelegen, schijnt een zwaartepunt in de aan vallen te zijn. Hier vooral was een aanval van valschermjagers, ter sterkte van een bataljon, op gericht, blijkbaar .met de bedoeling, het vlieg veld bij dc stad te bezetten, ten einde hier gemakkelijk versterkingen té kunnen concentreren. De Duitse de fensie ontving de aanvallers met een zwaar sfweervuur en onmiddellijk aanvallende Duitse troepen wisten reeds een deel der parachutisten naar de kust te dringen en gevangenen te maken. B ij Kaap d'A n t lb e s. tussen Cannes en Nice, werden eveneens luchtlandingstroepen neergelaten uit ongeveer honderd vliegtuigen. Onder bescherming van sterke formaties bommenwerpers én scheepsa^tillerie gingen hier verder andere troepen aan land. Duitse tegenaanvallen, die tot doel hebben een afgrendeling, tot stand te brengen, zijn aan de gang. Een juist overmcht van de gevech ten kan om voor de hand liggende redenen op het ogenblik nog niet wor den gegeven. In een bericht wordt gezegd, dat nog niet kan worden ge sproken van éen aaneengesloten lan- dingsstrook. doch dat slechts op zich zelf staande landingen zijn vastge steld. Op vele plaatsen zijn zware ge vechten aan de -gang. Talrijke vaar tuigen van den vijand zijn vernietigd of gekenterd tengevolge van de ver dedigingswerken aan de kust. Reeds de gevechten van dc eerste uren tonen aan, dat deze nieuwe lan dingsonderneming van den vijand, zowel wat de aanvalsbreedte als wat de snerkte der strijdkrachten betreft, op geen enkele wijze kan worden ver geleken niet de aanval op Normandië Lvan 6 Juni. Dinsdagavond meldde het D.N.B., dat zich op dat ogenblik In de wateren voor de Zuidfranse kust geen verdere vijandelijke ravltaille- rings- of landingsschepen bevonden. Naar de Britse berichtendienst meldt, maakt het geallieerde commando in het gebied der Middellandse Zee de namen bekend van de volgende nieuwe legeraanvoerders der geallieerden in dit gebied Opperbevelnebtjer Is Sir Henry Malt- land Wilson (Oroor-Brittannië); plaats vervangende opperbevelhebber en com mandeur van de Amerikaanse strijd- Is lt.-generaal Jacob C. Beven (Ver Staten), commandeur der ?^lleo.rde„troepen ln ItaI»« 1» gene raal Sir Harald Alexander (Groot- Brittannlei. opperbevelhebber der ge- luchtstrijdkrachten ln het gebied der Middellandse Zee. It.-gene- raai J. C. Baker (Ver. Statenj. plaats vervangend opperbevelhebber der ge allieerde luchtstrijdkrachten, generaal oer "Vliegers. Sir John Slebsor (Groot- .r,. nièopperbevelhebber der ge allieerde vloot, admiraal Sir John Cunningham (Groot-Brittannlë). Zs-procedure bedrijfsgroep Wegvervoer DEN HAAG. 16 Aug. Van bevoeg de zijde wordt medegedeeld: De proce dure der ZS-kaarten als maatregel op gronrl vande verordening van den Rijkscommissaris voor het bezette Ne derlandse gebied nr. 108/42 betreffen de de verplichting tot het verstrekken van Inlichtingen wordt thans ook toe gepast op het gehele gebied van de Nederlandse ..bedrijfsgroep Wegver voer". Er moeten derhalve aan deel nemen alle ondernemingen, welke on der de volgende groepen ressorteren: 1. vakgroep personenvervoer; 2, vak groep goederenvervoer: 3. bedrijfsgroep tramwegen. De aanvraagformulieren zijn bij dor Kamers van Koophandel en haar filialen verkrijgbaar. Bevoegd voor het behandelen der ln tf leveren Z-kaartenaanvragen is alleen de Be- völlmachtigte für den Nahverkehr. Zeist, Utrechtseweg 84. De aanvragen moeten op de enve loppe worden voorzien van de opmer king ZS-procedure. Duitse ondernemin gen. waarvan de eigenaars of de meer derheid Rijksduitsers z.ljn, alsmede on dernemingen. waarvan het kapitaal voor meer dan vijftig pet. zich ln Rijksduits bezlV bevindt, of die een Rljksduftsen Treuhander hebben, moe ten haar aanvragen Indienen bij de Deutsche Randelskammer für die Nie- derlande ln Amsterdam of Rotterdam. De formulieren en Z-kaartcn zijn voor deze bedrijven bij de Deutsche Han- delskammer verkrijgbaar. 'De opgaven moeten onmiddellijk, doch uiterlijk 31 Augustus 1944 bij den Bevollmtichtigte für den Nahver kehr in Zeist worden ingediend. Later binnenkomende opgaven worden als niet Ingediende aanvragen behandeld. Dc verantwoordelijkheid voor het op tijd Inzenden der aanvragen berust bij dc inzendende firma's. Voor haar reke ning blijft ook het gevaar van verlies bij de verzending. Het is dcrhalvp aan te raden; de aanvrage aangetekend te verzenden. Onjuiste opgaven kunnen bovendien bestraffing tengevolge hebben. Onder nemers. die ln gebreke blijven vóór 1 September 1914 huil aanvraag ln te dienen, stellen hierdoor zichzelf en huh werkkrachten ter beschikking voor gebruik elders. Er wordt speciaal on gewézen, dat onder nr. 8 van het witte bedrljfsfor- mulier -ook moet worden opgegeven het aantal en soort der zich in het bezit van het bedrijf bevindende cr voor bedrijfsdoeleinden gebruikte auto voertuigen (personenauto's, omnibus sen of bestelauto's). Nadere bijzonderheden kunnen ont leend worden aan het. bU de Kamers yan Koophandel verkrijgbaar gestelde toellchtlngsvcl. Bij de worsteling, die reeds bijna vijf volle jaren duurt, gaat het- voor Europa om twee problemen. In de eerste plaats geldt het een nieuwe socialistische orde te vestigen en bovendien gaat het om het behoud van de Europese kuituur. Om de red ding van dat hoge geestelijke goed. dat tientallen generaties vóór ons aan het licht hebben gebracht en hebben doorgegeven. De mannen, die zich op het ogen blik op de oude Franse kuituurbodem te weer stellen tegen de invasie van overzee, doen niet anders dan het continent behoeden voor de chaos. Zij houden de weg vrij voor de ver werkelijking van hét volkse socialisme en zij behoeden het oude kultuurcen- trum voor de dreigende vernieling door het naar expansie strevend, technisch-kapitaiistisch, systeem van het aan de Europese invloed ont groeide Amerika. Europa is door de nood van de laatste tientallen Jaren wakker ge worden. De Europese volken hebben de weg gevonden naar de nieuwe volksgemeenschap of zijn bezig deze weg te vinden. Zij hebben leren zien dat de gemeenschap vóór den enke ling gaat. dat het persoonlijk belang voor het algemeen belang moet wij ken. Opdat, de gemeenschap werkelijk tot bloei zal kunnen komen, moet zij de ontplooiing van de persoonlijkheid van ieder lid afzonderlijk tot het uiterste bevorderen. Alle leden geza menlijk zullen namelijk de gemeen schap moeten dragen. Bij de opbouw van de socialistische maatschappij wordt de natuurlijke ongelijkheid van de leden als werke lijkheid aanvaard. Wat echter gelijk moet zijn is de kans voor ieder om zijn gaven ten volle te ontwikkelen. De sociale rang wordt bepaald door de prestatie, die het lid voor de ge meenschap levert. Klasse- en stan denmotieven mogen noch bij de rang bepaling noch bij de bepaling van de plaats in het maatschappelijk bestel een rol spelen. Tegenover de plicht, tot. arbeid, staat het recht op arbeid, op een rechtvaardig loon en op ge borgenheid in de gemeenschap bij ziekte, ouderdom cn bij andere oor zaken waardoor de prestatie-moge lijkheid wegvalt. In de arbeid vindt iedere volks genoot zijn eer. Onafhankelijk van de afzonderlijke capaciteiten ligt in flp Ifuwaniii^A ««u.u consequenties, die Europa uit het failliet van de kapitalistische wereld huishouding heeft getrokken, te niét te doen. wordt verijdeld. Tegenover dit Europese besef, dat een sociale revolutie, die tot in de diepte doorwerkt, noodzakelijk is, weet Amerika slechts de verouderde kapitalistlsche-lmperialistische ma chinerie te plaatsen. Tegenover d# erkenning van het recht op arbeid hier. staat de openlijk uitgesproken verwachting aan dc overkant, dat na de oorlog Amerika een nieuw on gekend groot leger werklozen binnen zijn grenzen zal brengen. Met alle mogelijke middelen tracht de leiding in Amerika reeds nu de moeilijkheden, die na de oorlog drei gen. af te wentelen op andere volken. Op de conferenties over scheepvaart aangelegenheden. over luchtvaart zaken. over de grondstoffenpositie en de localiserlng van de industrie na de oorlog en bij de besprekingen over de valutakwestie traent het zich overal een monopoliepositie te verove ren tegen de belangen van de andere volkeren ln. Wanneer deze plannen werkelijk heid zouden women, zou dat voor Europa in het bijzonder de ernstigste consequenties meebrengen. Niet be reid de eigen moeilijkheden op te lossen, door binnen eigen grenzen h^t sociale probleem op te lossen, wil hes in een periode van ongebreideld Ame rikaans itnperialismé de eigen positie draaglijk maken ten koste van het welzijn van de rest van de wereld. De bondgenoot Engeland slaat dit. streven met grote zorg gade. Reeds nu heerst er openlijk een geprikkelde stemming tussen Engeland en Ame rika. die zijn ooi-zaak vindt in de be dekte strijd om de levensmogelijk heden voor de toekomst. Zo antwoordde J. J Hodon in ..Time and Tide" op vele aanvallen, die de Amerikaanse kranten op Enge land richten. Hij verwijt de Ameri kanen, dat zij geen oog hebben voor de inspanningen van Engeland en dat zij vol wantrouwen tegenover de Engelse, bedoelingen vóór de .toe komst staan. ..Onder verbondenen", aldus Hod- son. ..moet gelijkheid heersen, en wanneer wij becritiseerd worden, moeten wij met gelijke munt beta len. Deze aanvallen in de pers kun- Centrum van Venetië aangevallen VENETIE. 16 Aug. Maandag is ïrfrVf i"} va£ vpnetie voorde a 15cheervlucflt door ti?w! Anglo-Amerikaanse vlieg tuigen aangevallen. Daarbij werd hnrsS .hosPitaalschip .^rei kend 'duidelijk: was gekente kend. met boord wapens beschoten In de onmiddellijke nabijheid van het schip vielen bommen. Verder werd een veerboot, aangevallen. Tal rijke personen zijn gedood. De St èla1fC4USTkeik- het Dogen pa leis, de ®n vele Pelzen aan mi«Pan Grande werden meer of minder erg beschadigd. BERLIJN. 16 Aug. De aanvals- formaties van het 15de Amerikaanse legercorps en het eerste Canadese leger hebben hun omsingelingsope raties uit het. gebied ten zuiden van Caen en ten noorden van Le Mans voortgezet met alle hun ter be schikking staande materiaal. De Duitse troepen laten koelbloedig de bomtapijten en de regen van staal der vijandelijke artillerie ovèr hun dekkingsgaten heen gaan om ver volgens de. aanvalsformaties onder een vernietigend afweervuur te ne men. Ook hier Weer blijkt verkwistend gebruik van materiaal alleen de be slissing niet tot stand te brengen. Integendeel, het weerstandsvermogen en de weerstandsgeest van de troep 's alleen doorslaggevend. Zo bleven de 'orderingen, die stootformaties van het eerste Amerikaanse leger zowel in het Laize-dal als aan de weg van Caen naar Falaise en ten oosten van de Orne konden behalen, beperkt tot''enkele kilometers, en ook die moesten, evenals de vorige dagen be taald worden met buitengewoon zware verliezen aan dodeja, gewonden en materiaal. Zo verloor een uit het gebied van St. Sylvain oprukkende, uit. 80 pe- echtswagens bestaande, tankforma tie der Canadezen in het gebied ten westen van Ernes de. helft van zijn materiaal. Daarvan is een belangrijk deel door de nieuwe pantserafweer wapens der Duitse infanterie ver nield. J Aan de weg Caen—Falaise opruk kende strijdkrachten leden door de handig verdeelde, beweeglijke pant-| seraf weer formaties zulke aanzien lijke tankverliezen, dat zij na enkele kilometers bleven steken.- Nog ge ringer waren de vorderingen, die de invasie troepen konden behalen bij hun opmars in de richting van Condc. In de vooruitspringende frontboog ten zuidoosten van Vire lag hel zwaartepunt der gevechten ook dit maal in het gebied van Truttemer. Een poging om ongeveer in de lipie Vire-Dom front. Duitse distancierings- bewegingen binnciwe dringen, werd door sterke ^chternoedetroepen en buitengewoon -dichte versperringen der Duitse batterijen verijdeld. Tot hevige gevechten kwam hel ten slotte in het gebied van Domfront en La Ferte-Mace, waar de Duitse versperringslinies wat achteruit wer den verplaatst. Het zwaartepunt van de actie der Duitse luchtmacht lag Dinsdag in het gebied tenx zuidoosten van Caen. Honderden Duitse jagers en slag vliegtuigen .vieleh hier de vijandelij ke stellingen en troepenconcentra ties. vooral tussen de plaatsen Mezi- don en Estrées in scheervlucht aan. Den vijand werden zware bloedige verliezen toegebracht. Benesj naar Moscou GÉNEVE. 16 Aug Benesj za> ln de eerstvolgende dagen uit Londen vertrekken om zich tezamen met zijn medewerkers, naar Moscou te begeven. Muizenplaag in Eemnes EEMNES. 16 Aug. De Maatpol- der bij Eemnes wordt de laatste tijd. evenais de Alblasserwaard, geteisterd door een muizenplaag van grote om vang. Zowel van grasland als van bouwland worden hele percelen pleks- gewijze kaalgevreten. Talrijke gaten en gangen worden door de muizen in het land gegraven. De schade is groot. EJe Plantenziektekundige Dienst, en de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst stellen pogingen in het werk om aan deze plaag een einde te maken. Men vangt daartoe muizen, die geënt, wor den met een typhus-praeparaat. ten einde een typhus-epidemie bij de muizen te verwekken. De entingen worden door de Rijkslandbouwvoor- lichtingsdienst kosteloos verricht. Het serum wordt tegen een zeer ge ring bedrag beschikbaar gesteld. Bon Oekrêjine-sigaretten DEN HAAG. 16 Aug. D* dienst deé]t*lm.rt:4n v" j mede Voor de eerstvolgende distribut leperlode der Oekrajlnesicra- i «n ao - bonkaart de nummers en 42 en van de blauwe bonkaart nummer 35 geldig verklaard DonK**rc Op 1 September a s verliezen van 9n bonkaart nummers 18. 19. 20 en 21 en van de blauwe bonkaart i de nummers 10 en 11 hun geldigheid. I HjL aanvallen ui ce psrs kun de toegewijde'arbeid^voor de gemeen- nf^me FnpefserWe^ schap, de volwaardigheid &ls volks- 8 moeten de Engelsen genoot besloten. Op deze basis zijn de Europese volken bezig, de sociale rechtvaardig heid en de sociale vrede te herstellen en de voorwaarden te scheppen, waardoor de oude avondlandse kui tuur gered kan worden, die bedreigd werd door de ontwrichtende werking van het kapitalisme. rugslaan. Waimeer de meerderheid van het Amerikaanse volk met. deze geestes houding uit de oorlog komt èn daar naar handelt, zullen wij allemaal deze vreselijke opgave nog een keer moeten oplossen." Dit la wel een zeer duidelijke aan klacht en nog wel van bevriende - juaent en nog wei van bevriende Bij de vérvulling van deze grote zijde. Deze oorlog kan slechts dan opgave werkt ieder ingrijpen van. iets goeds voortbrengen, wanneer zij buiten in hoge mate storend. De aan- de weg vrij maakt voor de meer dan val van Amerika op ons continent, noodzakelijke .socialistische revolutie. ervaren hef Hafroinw wij ervaren het dagelijks, hindert in sterke mate het streven naar recht vaardigheid. De opgedrongen totale oorlog maakt maatregelen noodzakelijk en roept verschijnselen op, die lijnrecht tegen het hooggestclde ideaal in- gaan- Ondanks alles echter ls het met het oog op de toekomst nodig, dat de poging van Amerika om de Europa is van déze noodzaak over tuigd, Amerika niet. Op het mo ment, dat het gevaar testbaar nabij lijkt, dat Amerika ons in zijn impe rialistisch systeem betrekt, heeft het zin, dit nog «eens opnieuw te belich ten. Het moge ons aansporen met nog meer ernst onze eigen' Idealen te doordenken. Reeds twee doden in familie te Venhuiien ENKHUIZEN. 15 Aug. Te Ven- huizen (N. H.t werd ln de vorige week in de nacht van Dincdag op Woensdag de vijftienjarige zoon Wil van de familie Singer onwel. Ondanks dadelijk, ontboden dokters hulp verergerde zijn toestand en overleed hij de volgende nacht. Het andere kind. de zevenjarige Piet, werd Vrijdag ziek en overleed de volgende dag. Ook de ouders werden Vrijdag* ongesteld en hun toestand verergerde dermate, dat èïj naar het ziekenhuis te Hoorn moesten worden overgebracht. Momenteel is hun toe stand nog levensgevaarlijk. De oorzaak is niet bekend, doch vermoed wordt, dat hier voedselver giftiging in het spel is. terecht.. Vin vroesrtr werk jetulft om. het gevelbeeldhouwwerk van het ge bouw van de Haagse „Bijenkorf". Ver melding verdient nog Polet's monu ment op het. graf van den admlntstra- Wur van het departement van O. K. en w. p. Visser. Polet ontving zijn opleiding ln do werkplaate van zijn vader, aan do Quelllnlusschool en aan de School voor Kunstnijverheid te Amsterdam. „Geen vullij e aan de lucht" DEN HAAG. 15 Aug. Op Don derdag 17 Augustus, te 18.45 uur spreekt Max Blokzijl, vla Hilversum 1. over: Er is geen vuiltje aan de lucht. Hoofdprijzen Staatsloterij DEN^HAAG. 16 Aug. Bij dc he den gehouden trekking van de Ned. Staatsloterij zijn de volgende prijzen uitgekomen- 30.000: 25044; 1 500- 13054; 1.000: 17908; ƒ400: 9226; 16409; f200: 9637, 10975, 11435; ƒ100- 4145. 7605. 9369. 9389, 12325, 19395 21502, 25430, 25946. VOLKSCULTUUR Erf KUNST Goed bloed verloochent zich niet,. Van den beeldhouwer Johan Polet, die 17 dezer de halve-eeuwsmijlpaal ln zijn leven overschrijdt, kan men dit even eens zeggen, want hij kwam voort uit een stcenhouwersfamllle. Nu ls een steenhouwer wel Iets anders dan een beeldhouwer, maar het hakken zat Johan Polet dan toch al van Jongs af ln het bloed. Thans ls hij een onzer grootste figu ren in zijn kunst. Zijn beeldhouwwer ken versieren vele straten en gebou wen; zUn op het Amsterdamse Nassau- pleln prijkende beeltenis van Domela Nleuwenhuls gaf voor het eer9t ge stalte aan zijn streven, met de alge mene normen ener Latijnse beeldhouw kunst te breken zonder te verzeilen ln de menigvuldige „ismen", die toen tertijd ook Ln zijn kunst de kop op- stakerv hetzelfde streven openbaarde zich in zijn volgende werk: het beeld ..De Bezinning", dat de studenten der Amsterdamse Universiteit ter gelegen heid van het eeuwfeest hunner ..alma mater" aan deze instelling aanboden; het Leldsepleln wordt gesierd met zijn dxer-plastleken; voor het Museum Boymans te .Rotterdam schiep hU zijn ..Scheppende WH" en ook het monu ment. voor de Nederlandse gevallenen ln deze oorlog verwierf zich ver maardheid door zUn ultdrukklngs- Nagedachtenis van een groot toonkunstenaar gehuldigd Namens vrienden en vereerders van uii Jï wouter Hutschenruyter la op het Ned. Herv Kerkhof te Wassenaar h-? geplaatst met ..Wouter Hutschenruyter, strijder voor de Nederlandse toon: kunst De voorzitter van het betrok ken comité, de heer J. Ph. Kruseman. heeft deze «teen ter plaatse aan de weduwe Hutschenruyter overgedragen. - Het Vatlcaan ontkent, dat de Sowjetregering den paus heeft voor gesteld gezamenlijk na-oorlogse pro blemen onder ogen té zien. Eisenhower heeft persoonlijk het opperbevel op zich genomen over alle ln Normandië en Bretagne strijdende troepen. a Volgens Associated Press zijn ln Rome meer d*n 100.000 werklozen. Bij- bevel van den Führer ls de functie van bevelhebber der weer macht ln België en Noord-Frankrijk verenigd met die van den Höhepen ff- und Poll/.elführcr en ls //-Gruppen- führer Junclaus als zodanig benoemd. Op een Amerikaanse duikboten- werf moest het werk worden gestaakt, omdat ongeveer tachtig procent der werklieden niet verscheen. De Amerikaanse admiraal Nlmltz. becijfert de Amerikaanse verliezen op Goeam op 7247 man, waaronder 1214 aan doden. In de door Sowjetrusslsche troe pen bezette stad Lemberg heerst hon gersnood. Koning Michael van Roemenië heeft generaal-veldmaarschalk Rommel de hoogste Roemeense oorlogsonder scheiding verleend. KEURINGEN Het ft-Ersgtz-Kommando deelt mede. Iedere gezonde Nederlander kan zich aanmelden, ten einde gekeurd te wor den voor de Waffen-(Wiking), ff- Pantzer Grenadier-brigade Nederland, //-Pantzcr Jager-kompagnle Schevenln- gen, Landstorm Nederland en Ger maanse ff ln Nederland. 17.8.44: "813 uur, Amsterdam Dam 4; 18.8.44: 812 uur, l'trecht, //-Ersatz-kommandn Nlederiande, Ne- henstelle, V'redenburg 19; 18.8.44: 15- 17 uur, Amersfoort, Pol. DUrchgangs- lager, Leusderweg. Tijdens de keuringen worden alle In lichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, düvr der opleiding, extra-levensmidde len. kolen enz. Personen tussen 19 en 35 Jaar, die aanmcldingspllcntlg zijn voor de tewerkstelling, kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedu rende de verbintenis van de tewerk stelling vrijgesteld. Officier ln de Warren-# kan leder worden, die na tenminste een jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding ls niet doorslaggevend Besll6? d voor bevordering zijn: ge drag. karakter, prestatie. Alle verdere inlichtingen en gratis reisbiljetten voor de heen- en terug reis verstrekken de volgende Nehen- stellen der Waffen-# Amsterdam Dam 4; Alkmaar. Langestraax 66 Utrecht, Vr eden burg 19; Heerlen, Sa- BIJ ONZE VRIJWILLIGERS. Onze mannen onderzoeken een vijandelijk kapot geschoten tank. (Foto ff PK. Büschel O/H) ro!eastraat 25; Grohingen. herenstraat 46; Enschede. Hengelosestraat 30. eveneenB bU het #-Ersatz-Kommando Niederlanden. Den Haag, Korte Vijver berg a. SPORTNIEUWS Weer een lege van Schulte SITTARD. 15 Aug. Dinsdag werd de ronde van Slttard verreden voor profs, onafhankelljken. amateurs en nieuwelingen. Voor de wedstrijd over 100 km voor de beroepsrenners en onafhankelljken hadden ook enige Belgen Ingeschreven, die echter niet op net appèl zijn verschenen. De wed strijd werd gekenmerkt door talrijke uitlooppogingen, welke echter ntët9 opleverden. Eerst zes ronden voor het einde wisten zeven renners zich van het peloton af te schelden. ZU namen 20 sec. voorsprong, welke echter ten slotte tot 15 sec. werd gereduceerd. De wedstrijd werd In de eindspurt be slist'en ook hier toonde Schulte zich de snelste. Hij won ln de tijd van 2 uur 3 3mln. 65 sec. De uitslag lul«jt: Profs en onafhan kelljken 100 km.: 1. Schulte, Den Bosch ln 2 uur 33 min. 55 sec.; 2. v. d. Zande; 3. Middelkamp; 4 Bras- pennlnx; 5. Pauwels: 6. Schelluager- houdt en 7 Keyzer. allen dezelfde tijd. Op 15 sec.; 8. Steenbakkers; op 45 sec.: 9. Francken; 10. Bijl; 11. Seyen; 12. Joosen. Amateurs over 63 km.: 1. Van Beek, Oostzaan. In 1 uur 11 min 2. Kleef- stra; 3. Vinken; 4. Van Zallnge; 8. Schoutema. Nieuwelingen over 27 km.: 1. "Jan sen, Steln. In 43 min. 56 sec,: 2. Hen-, nlnk: 3. Steveklng; 4. v. Dielshout en 5. Hulpen. Programma A.R.O.L.-beker- wedstrijden AMSTERDAM. 16 Aug. Op 27 Augustus en 3 September worden op het terrein van AFC aan de Zuide lijke Wandelweg weer de traditionele wedstrijden om de AROL-beker ge speeld Oorspronkelijk had het ln de bedoeling gelegen de nieuwe noorde lijke eerste klasser Frlsla voor1 deze wedstrijden uit te nodigen. Frlsla kan echter niet meedoen, daar de reisaf stand meer dan honderd km. bedraagt. In plaats van Frlsië, zal nu ZFC mee spelen Het programma voor de eersta stand meer dan honderd km. bedraagt. In plaats van Frlsia zal nu ZFC mee spelen Het programma voor de eersta dag luidt als volgt: 11 uur: AFCZFC; 12 25: AGOW-UW; 13 50: DWS— EDO; 15.15. HBSZeeburgla. In 'geval van gelijk spel wordt op de eerste dag 2 x 71 minuut verlengd. Is dan nog geen beslissing verkregen, dan worden strafschoppen genomen, driemaal door denzelfden speler. Op de tweede dag wordt niet verlengd, doch zullen m geval van gelijk spel strafschoppen onmiddellijk de beslissing moeten brengen. m Spelers geschorst DEN HAAG. 15 Aug. De- Nederlandse Voetbalbond heeft de volgende spelfers geschorst: tot 15 December a.s. J. Tol (Stormvogels), A. de Vries (V.S.V.). J. L. de Harder V.U.C.) Tot 1 November a.s. P. L. t Brandes (V.U.C.), C. Zandstra Schoten). J. v. d. Born, F. Dreijer, W. Koene, G. van Leeuwen, A. v. d. Sluis en H. Schljvenaar (allen D.O.), De verduistering begint heden om .00 en 4eindig om 6.30 uur. Maan onder 20.05; op 3.38 uur. 18 Auf. NM 26 AuE. E.K., 2 Sept. M., 9 Sept. L.K,

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1