HET DAGBLAD Toenemende gevechten in gebied van Alengon Schoolslag-duel tussen Seton en Smitshuijzen VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Duitse weermachtsberichten •- Doorbraakpogingen noordwest van Biaiystok opgevangen Zware strijd ^an meer van Pskow Belangrijkste strijd thans in de sector Aleneon Nieuwe linies aan de Loire Strijdt in de Waffen mede voor een nieuw Europa Twee soorten der V1 in gebruik Glas bier wordt 2 a 3 cenf duurder DE ZWEMKAMPIOENSCHAPPEN Sprinttitel voor Moolenaar HOOFDKWARTIER VAN DEN- FUHRER, 13 Augustus. Het*opper bevel der weermacht maakt bekend: Aan het frontier weerszijden van de Ome en ten zuiden van de Virc heeft de vijand talrijke afzonderlijke aanvallen uitgevoerd, die tot verbit terde gevechten leidden en die gro tendeels afgeslagen werden. Om ver scheidene penetrajieplekken wordt nog gestreden. De' gevechten ht het gebied van Aleneon hebben zich nog meer naar het noorden verplaatst en zijn.toeger nomen in omvang en felheid: Na krachtige luchtaanvallen zijn de Amerikanen opnieuw overgegaan tot' de aanval op St. Malö. Wederom werden zij na felle gevechten, waar bij onze kust- en luehtafweerartille- rie doeltreffend" Ingreep, bloedig af geslagen. In de stad doorgebroken vijandelijke troepen werden in een tegenaanval teruggeworpen, gevan genen werden binnengebracht. Beveiligingsvaartuigen der marine hebben in de wateren lep westen van Lc Hèvrc een vijandelijke tovpe- domotorboot tot zinken gebracht cn een tweede zwaar beschadigd. Marine-afweergeschut 'en 'beveili- ^ingsvaartuigen hebben boven de kust van West- en Zuid.-Frankri.ik 15 vijandelijke bommenwerpers 'neerge schoten. In het Franse achterland werden 102 terroristen in de strijd gedood. Het vergéldingsyyür op Londen 'duurt voort. In Italic zijn geen gevechtshande lingen van grotere omvang voorge komen. In het oosten zijn tussen het bron- gebied van de Proeih cn de grote bocht van de Weichsel verscheidene aanvallen der bolsjewisten afgesla gen. waarbij talrijke -tanks werden vernield. Formaties slagvliegcrs on dernamen ten westen van Baranow doeltreffende aanvallen op bolsjewis tische tanks en colonnes voertuigen. Ten noordwesten van Biaiystok werden riieuwe doorbraakpogingen van ruim 10 bolsjewistische divisies infanterie in harde gevechten opge- vangeii. Aan het Letlandse front heeft de vijand ook gisteren weer op talrijke plaatsen tevergeefs aangevallen. Al leen tep zuidwesten van het meer van Pskow kon hij zijn penetratiege- bied uitbreiden. Zware 'gevechten duren hier voort, v Na een aanval overdag van Ameri kaanse bommenwerpers op de stad Metz hebben vrij zwakke Britse for maties vliegers in de nacht bommen geworpen op Brunswijk, Hildesneim, Rüsselsheim en Kiel. Door nacht ja gers en afweergeschut werden 58 ter- reurbommenwerpers neergeschoten. Duikboten vernietigen zes schepèn Zaterdag luidde het wcermachts- bericht: Ten fcuidoostcn vftn Caen en aan weerszijden van de Orne werden krachtige plaatselijke aanvallen met grote verliezen voor den vijand afge- slagen. Ih de sector ten zuiden van Virc— Mortain zette de tegenstander zijn doorbraakpogingen ,de gehele dag voort. Door onze onmiddellijk onder nomen tegenaanvallen kon hij echter op geen enkele plaats belangrijke terreinwinst behalen. Hevige gevech ten zijn nog gaande. Ten Noorden van Le Mans heeft de vijand zich versterkt cn streeft hi.l er naar door een aanval naar het Noorden in ae rug van ons hoofd front te stoten. Om Aleneon zijn he vige gevechten ontbrand. Het dappere garnizoen van St. Malo sloeg ook gisteren weer alle vijandelijke aanvallen in verbitterde gevechten met grote verliezen voor den tegenstander af. Duikboten brachten voor de kust van het invasiegebipd en in anéfere .zeegebieden vier vrachtschepen van tezamen 22.000 brt. en twee mijnen vegere tot zinken. Drie andere sche pen en een torpedojager werden ge torpedeerd. drie vijandelijke vlieg- tuigen neergeschoten. Het gebied .van groot-Londen ligt dan en nacht onder zwaar vergcl- dihgsvuur van de V. 1. Hit Italië wordt geen melding ge maakt van gevechtshandelingen van betekenis. In het oosten werden hernieuwde aanvallen der Sowjets bij Sanek en Mielec na harde strijd evenzeer uit eengeslagen als in de grote bocht van de Weichsel t£n westen van Baranow en ten zuid-oosten, van Warka. Een vrij groot aantal vijandelijke pant serwagens werd stukgeschoten. Ten noordwesten van Biaiystok wer den herrJeuwde doororaakpoglr.gen der Scwjets door onze pantserforma ties verijdeld. In éen penptraticplek zijr. de ei vechten nog aan de gang. Aan het. Letlandse front werden voortdurende aanvallen der bolsje wisten, die door pantserwagens en slagvliegtuigen werden gesteund, in hoofdzaak afgeslagen, plaatselijke penetraties afgegrendeld. Ten zuid westen van het meer van Pskow kon de Vijand na verbitterde'gevechten, die met grote verliezen gepaard gin gen. enig terrein winnen. Aan het Narwafront bleven aanvallen der Sowjets zonder succes. Amerikaanse bommenwerpers ondernamen terreuraanvallen op Zuidwest Duitschland. Vooral in de steden fctraatsuurg. Saarbrücken, en Miiihauscn ontstond schade, in woonwijken en aan cultuurmonumen tenten. De Straatsburger Domkerk werd beschadigd. Dps f hts \Vl een r: 'i z vakke formatie vijandelijke storingsvlieg- tulgen de Rijkshoofdstad aan. Elf tenembommenwerpers werden neer geschoten. In aanvulling op het wecrmachts- bericht van Zaterdag wordt mede gedeeld: De bewakingsforfnaties, die onder bevel van den kapitcin-ter-zee Rehm de Italiaanse Westkust beveiligen, hebben zich bij de afweer van vijan delijke aanvallen ter zee en nit de lucht, bijzonder onderscheiden. In de afgelopen drie maanden hebben deze formaties een corvet en veertien mo tortorpedoboten tot zinken gebracht. Een duikboot en 21 motortorpedo boten werden zo zwaar beschadigd, dat het 'waarschijnlijk is dat een deel van deze schepen verloren is gegaan. 1 Bovendien werdep talrijke vliegtuigen neergeschoten. In de grote bocht, van de Weichsel heeft zich luitenant Wittrock van een regiment grenadiers hoor voor beeldige dapperheid onderschelden. Roosevelt durft niets te voorspellen STOCKHOLM. 14 'Augustus. Presi dent Roosevelt heeft Zaterdagavond ln d^ haven van Seattle, aan boord van een daar voor anker liggende torpedo- bootjager een radiorede uitgesproken, waarin hij, sprekende over zijn reis op de Stille Oceaan, zclde, niet te kun nen voorspellen, waijjieer do oorlog in Tiet verre oosten of ln Europa zou eindigen. Ruim een millioen Ameri kaanse soldaten strijden heden op het oorlogstoneel van- de Stille Oceaan. ..Het Japanse gevaar" moet uit de weg worden geruimd. Dan pas zal er ge legenheid bestaan voor een econo mische ontwikkeling, en bevordering van een omvangrijke handel met- Chi na en,het gebied van de Stille Oceaan. Verder wees Roosevelt op de be tekenis van de betrekkingen tussen de V.S. en Canada en vermeldde, dat de grote verkeersweg, die van. de V.S. over Canadees gebied uaar Alaska leidt, practlsc'n gereed ls. Voorts ver klaarde hij. dat de'nieuwe voorposten in het gebied van j de Stille Oceaan tevens voor de bescherming van de handel van bolang -zijn. Midden- en Zujd-Amerlka moeten eveneens „veilig gemaakt worden tegen oen aanval uit -het zuiden van de Stille Oceaan". Donr geallieerde luchtaanvallen ls hot Nórmtindlsche- dorp Condé sur Ifs totaal vernield. Dc Finse gezant ln Stockholm ls in Helsinki om te confereren met den nieuwen minister van buitenlandse zaken. De aartsbisschop van Sienna heeft hot opperbevel van de weermacht voor de "bijzondere consideratie, welke de Duitse troepón hebben betoond kort vóór de stad door de geallieerden werd -bezet. De Japanse luchtmacht heeft ln Juli ln totaal 1030 vijandelijke vlieg tuigen vernietigd. Zeil' verloor rze 139 toestellen. 34 daarvan hebben zich op vijandelijke doelen gestort. Ook in Japan zal de bestuurs organisatie aan een ver gaande be perking worden onderworpen. Gördeler gearresteerd BERLIJN. 13 Aug. Do voorma lige burgemeester van Koningsbergen cn daarna eerste burgemeester van Leipzig b. d., dr. Gördeler, die sedert de 20ste Juli door dc Duitse politie wegens medeplichtigheid aan de aan slag op Adolf Hitler gezocht werd, is gearresteerd. Dr. Gördeler werd sedert weken door de Duitse politic in samenwer king met het gehele Duitse volk ge zocht. Het W3s bekepfl .dat Wij c'e Duitse grens niet overechreden had. Enige dagen geleden -vond de politie een spoor, -dat door andere aanwij zingen gecompleteerd Werd. Dit spoor leidde tot de arrestatie van den gezochte, die in Oost-Pruisen niet ver van de grens verricht werd. PavolinI gewond MILAAN. 13 Aue. De r«crctar!s der republikeins-fascistische partij, minister Pavolini, is bij de actie van een „zwarte brigade'' tegen bandie ten ln Plemont gewond. Hij kreeg een schot in zijn bovendij. Zijn toestand is na operatief ingrijpen bevredigend. Lequeric'a volgt Jordana op MADRID, 12 Aug. Naar verluidt is José Feliz Lcqüerica, tot dusver Spaans ambassadeur in Vichy, be noemd tot opvolger van Jordana als minister van buitenlandse zaken. Lequericfy is in de zomerresidentie van generaal Franco beëdigd. Geallieerde besprekingen STOCKHOLM, 14 Aug. Volgens Radio Moscou zullen ie Washington do 21ste Augustu* Inleidende bespre kingen beginnen .tussen de SowJet- Ume. de Verenigde Staten en Groot- Brlttanmö -over de stichting van een Internationale veiligheidsorganisatie. De raad van volkscommissarissen dor Sowjet-Unle heeft een delegatie benoemd, waarvan de Sowjet-ambassa- deur in de Verenigde Staten voorzit ter ls. Churchill ontmoet Tito STOCKHOLM, 14 Aug. Naar de Britse berichtendienst meldt hooft Churchill te Rome een ontmoeting gehad met Tito. Ie JAARGANG No. 189 LD MAANDAG 14 AUGUSTUS 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Tel, 24996 - Postgiro 184120^ - Abonnementsprijs 21 ct. per week of f2.73 per kwartaal. Losse nummers 5 ct. Een V.'l voor de start. Uit een veilige dekking wordt het projectiel naar de plaats gereden waar het zal worden afgeschoten. Het wordt in beweging gebracht door middel van een installatie met samengeperste lucht en krijgt daarna zijn constante snelheid die geen enkele vijan delijke jagerbij kan houden van een raket-aandrijving. De V. 1 bereikt zijn doel door een bijzondere stuurinrichting. (PK foto Victh -HH.-St.) BERLIJN. 14 Aug. Volgens de hedenmorgen te Berlijn ontvangen berichten woedt de slag op het inva siefront in alle hevigheid voort: \Be- halve de mededeling varf het Duitse opperbevel, dat de gevechten in het gebied van Aleneon zich nog meer naar het Noorden verplaatst hebben en dat de gevechtshandelingen hevi ger cn omvangrijker geworden zijn, worden in de Wilhelmstrasse geen geografische aanwijzingen gegeven. Ook van Britse en Amerikaanse zijde worden over deze, zeer belangrijke ge vechtssector g^en geografische mede delingen verstrekt. In het noordelijk deel van het inva siefront st&ari de Duitsers nog steeds voor een harde afweerst-rijd tegen de Canadese divisies. Te Berlijn wordt toegegeven, dat de Canadezen op twee punten: ten zuiden van Barbery en ten zuidwesten van Thury Harcourt, enkele kilometers terrein gewonnen hebben. Zware Duitse gevechtsvliegtuigen hebben in het gebied van Aleneon riet Nieuwe stellingen bij Warschau betrokken Van onze correspondente). BERLIJN. 14 Aug. In de Duitse hoofdstad wordt bekend gemaakt, dat de Duitse legerleiding haar troe pen ten oosten en ten noorden van Warschau, heeft teruggenomen in voorbereide 'stelling'en. Dit. zou bekekenen dat de halve cirkel die tot nu toe op een afstand van ongèveer 30 k.m. om de stad liep, dichter bij het stedelijk gebied is komen te liggen. Bij Wilkowisjcn vallen-de Sowjet- sussen opnieuw, ter sterkte van vier divisies; de Oostpruisische grens aan. De „Tromp" vergaan (Van onze correspondente). BERLIJN. 14 Aug. Volgens de Engelse berichtgeving, is het verlies bekend gemaakt van de kruiser „Tromp". (De „Tromp" was een flottielje leider van 3350 ton. die in 1936 in Amsterdam op stapel was gezet. Het schip liep 32,5 mijl en was bewapend met zes kanonnen van 15 cm, een aantal mitrailleurs en zes torpedo kanonnen. De bemanning bestond uit 295 koppen. Tijdens een aanval van Japanse marinevliegtuigen op een vlootformatie in de Javazee op 4 Fe bruari 1942, is volgens mededelingen van het Japanse hoofdkwartier zware schade toegebracht aan deze kruiser.) Aanwijzingen voor nieuw offensief in Italië (Van onze correspondente BERLIJN. 14 Aug. Het lijkt er op of de geallieerden in Italië thans bijna klaar zijn met de reorganisatie van hun legers. De Engelse troepen hebben gedeeltelijk de stellingen van de Amerikanen overgenomen en de Amerikanen zijn teruggenomen. Duitse verkenners hebben gecon stateerd. dat in de onder geallieerde controle staande havens nieuwe troe pen en nieuw materiaal aan land worden gezet. Ook de Engelse be richtgeving spreekt van 'n offensief, dat reeds spoedig kan worden ver wacht. In Duitsland maakt men zich trouwens niet de jllusie, dat de situa tie aan het thans zeer kalme Ita liaanse front bestendig zal blijven. door den tegenstander bezette plaatsje Le Mesle sur Sarthe bestookt. Daarbij ontstonden zware ontploffingen en branden in de Amerikaanse troepen- onderkomens en concentraties voer tuigen. Enkele uren later werd een aanval gericht op Alengon. waar de vijand sterke troepenformaties, pant sereenheden en gemotoriseerde strijd krachten had samengetrokken. Voor al aan de oostelijke rand van de stad werden verscheidene opslagplaatsen van materiaal vernield. Voorts ontbrandden hevige ge vechten aan de vooruitspringende bocht in het front tussen het gebied van de Vire eh het gebied van het plaatsje Mortain. Na harde heen- en were golvende strijd gingen tenslotte de plaatsen Sourdcval en Mortain verloren. Nieuwe aaiuwllen op de thans ten oosten, vair de plaatsen lopende stellingen werden afgesla gen. Aan het Loire-front .trok de Duit- sé leiding de ten noorden van de rivier liggende beveiligingstroepen bij Angers en Nantes tot op de zui delijke oever van de -Loire terug, nadat, alle voor de oorlog belangrijke installaties grondig vernield en de bruggen opgeblazen waren. Aan het zuidwestelijke front kon een sedert 48 uur ingesloten Ameri kaanse gevechtsgroep opnieuw op een nog kleiner gebied opeengedron gen 'worden. Zij gaat haar vernieti ging tegemoet. Lek geslagen chloortank verwekte consternatie HENGELO (O.). 14 Auc. Op het stationsemplacement le Hengelo (O.), is-een ongeluk gebeurd, dat. ip de gehele'stad •ghote constefaïa til* naeï't gewekt, maar dat gelukkig goca*is afgelopen. Niettemin hebben tal van Hengeloërs er last van ondervonden. Een grote chloortank van de Neder landse Zoutindustrie te Boekelo. was lek geslagen. Het personeel van de Spoorwegen trachtte het uitkomehde chloorgas met water te neutralise ren, doch slaagde daarin niet voP~ doende, waarop ook de politie en luchtbescherming in actie kwamen. De omwonenden werden gewaar schuwd. vensters en deuren te slui ten en zoveel mogelijk gasmaskers op te zetten. Aanvankelijk achtte men het raadzaam, de gehele binnen stad te doen ontruimen, doch deze ■maatregel', bleek niet noodzakelijk. Vele personen werden onwel, doch zij ondervonden hier geen nar,,!~" KEURINGEN Het fi-Ersatz-Kommando deelt mede: Iedere gezonde Nederlander tan zich aanmelden, ten einde gekeurd te wor den/voor de Waffen-Wiking), ff- Pantzer Grenadier-brigade Nederland. It Pantzer Jager-kompagnle Schemenin gen. Landstorm Nederland eD Ger maanse ff in Nederland 14.8.44: 1618 uur, Den Boscli. hotel Noui(l-ltrahiint, ftlarkl lo. 15.8.41: 8— 12 uur. Venlo, Deutsche» llaus. hg- mondstraat 16; 15.8.44: M>—18 „uu,^; Arnhem, café Royal; 1G.8.44: 8—1* uur: Zwolle, hotel Geitenbeek; 17.8.4-4: 813 uur, Amsterdam. Dam 4; 18.8.44: 8_12 uur, I trei ltt. //-lirsntz-knminan- <ln Nlederlnnde. Nehenstelle. *'reden- .Iturg 19; 18.8.44: 15—17 uur. Amers foort, col. DUEflffiBngslager, l-eusuer- weg. Tijdens de keuringen worden alle in lichtingen verstrekt, niet betrekking tot de verzorging Ivan familieleden, duur rler opleldtK. extra-levensmidde len.-kolen enz. Personen ..tussen 19 en 35 Jaar. die aanmclcllngspllchtlg zijn voor de tewerkstelling, kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedu rende de verbintenis van de tewerk stelling vrijgesteld. Officier ID de Watten-// kan leder worden, die na tenminste een Jaar diensttijd zlln geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen Zijn schoolopleiding ls niet doorslaggevend Besltss d voor bevordering zijn: ge drag. karakter, prestatie. Alle verdere inlichtingen en gratis reisbiljetten voor de heen- en terug reis verstrekken de volgende Neben- Btellen der Wallen-//Amsterdam, Dam 4; Alkmaar, Langestraat 66: BIJ ONZE VRIJWILLIGERS. Onze mannen, bedienen de seinapparaten en zorgen vóór het doorgeven van de belangrijke, berichten voor het front. Foto ff-P.K. Paehnicke O/H Utrecht. Vredenburg 19; Heerlen, Sa- roleastraat 25; Groningen. Herenstraat 46; Enschede. Hengel06estraat 30; eveneens bij het //-Ersatz-Kommando Nlederianden. Den Haag, Korte Vijver berg 5. gevolgen van. Op het station slaag de men er in. de wagon met de tank onder een kraan met een sterke wa terstraal te rijden. Toen ook dit niet hielp, iheeft men de tank naar het Twentc-Rijnkanaal geraden en in het water geworpen. Dieven namen „De Gouden Sfad" mee DEN BOSCH, 14 Aug. -r Dit de Casino-schouwburg te Den Bosch is enige tijd geleden een copie van Veit Harlan's bekende film „De Gouden stad" gestolen. Ondanks alle naspo- ringen slaagde men er niet in. licht in deze diefstal te brengen. Thans heeft de directie eeri bedrag van duizend gulden uitgeloofd voor inlichtingen, welke leiden tot opspo ring van de rolprent. „Waarom lijt gij niet aan het front?" DEN HAAG, 12 Aug. Op Maan dag 14 Augustus te 18.45 uur spreekt Max Blokzijl via Hilversum I over: „Waarom zijt gij niet aan het front?" Roekeloosheid met projectiel OVERZANDE fZ.-B.). 11 Aug. Drie personen uit deze gemeente, dlo van het werk op het veld huiswaarts keerden, vonden een projectiel en begonnen dat. te demonteren, met het gevolg. dat het ontplofte, waar door éen hunner, de 26-jarige C. Koens, vrijwel- onmiddellijk werd gedood. De beide andere personen. K. en O., werden licht gewond. Petroleum voor kookdoeleinden DEN HAAG, 14 Aug. Van 15 Au gustus tot en met 2 September geeft elk der bonnen „30" van de bonkaart U 403 voor kookdoelelpden recht op het kopen van één liter petroleum. Hoofdprijzen Staatsloterij DEN HAAG. 14 Aug. Op do heden gehouden trekking vaiï de Ned. Staats loterij zijn de volgende prijzen uitge komen: 5000: 6781; ƒ2000: 18984; 1500 2634; 1000 6214. 10081. 14211. 16437; ƒ400 2037. 5285, 22707; ƒ200: 12519. 13011; 100; 1155, 12764. 13467. 20324, 24310, 25111. HANDTEKENEN L.O. Utrecht: geslaagd 12 Augustus de dameS: M. F. Th. Prins.en, Eindhoven. M. H. van Reymersdael, Helmond; M. W. M. GLjselhart, Tilburg; S. M. S. Baukema. Bloemendaal en de heren: F C. J. Schellekens, Eindhoven; M. A. Schel- lekens. Eindhoven; P. M. Smulders, Eindhoven: P. Wouda. Oostzaan; H. H. A. Wich, Eindhoven; L. van Beek. Utrecht; A. J. Wltslers, Heerlen; E. de Wandeler, Alkmaar, N. de Water, Lei den, Zowel brand- als brisantbommen BERLIJN. 13 Aug. In bevoegde Duitse kringen vestigt men de aan dacht op de opmerkelijke stijgende lijn. die de laatste dagén bij de aan vallen op Londen viel waar te nemen. De oorzaak daarvan ziet men in een sterke toeneming der Duitse productie en in de betere afstelling van de vliegende bommen. Zodoénde is het mogelijk de voor de oorlog belangrijke delen van groot Londen volgens een afwisselend systeem pU eens met V 1 brisant bommen, dan weer met V. 1 brand bommen goed te treffen. Volgens uitlatingen van bevoegde instanties is het gebruik van de V.' 1 technisch gezien de eerste stap naar de eeuw van de raketten. De volgende stap zal resultaten ople veren, die gemeten naar de maatsta ven van dit moderne strijdmiddel, verrassend moeten worden genoenld. Bij de snelle ontwikkeling van het Duitse geheime wapen en zijn resul taten is het zeer moeilijk de grenzen van de toekomstige snelheid, ck? actieradius, het gewicht van de bom en de uitwerking van beproefd» nieuwe ontploffingsmiddelen reeds thans vast te stellen. In elk geval bevindt zich de aanval met de raket- bom nog steeds in ontwikkeling, zo dat de moeilijkheden voor Groot- Brittannië niet minder zullen wor den, doch ^nog slechts met sprongen kunnen toenemen. DEN HAAG, 14 Aug. Het depar tement van Financiën brengt ter kennis van belanghebbenden: Met ingang van 15 Augustus 1944 wordt bij invoer van bier een accijns geheven van tien gulden per hector liter. Het specifiek invoerrecht op bier, ander dan Duits bier, bedraagt van 15 Augustus 1944 af 4.50 per hectoliter. Voorts worden van -ge noemde datum af honderd opcenten geheven op de accijns voor bier, dat hier te lande wordt vervaardigd dan wel uit het buitenland wordt inge voerd. Ten aanzien van hoeveelheden bier. met inbegrip van nog niet geheel afgewerkte brouwsels, welke bierbrou wers op 15 Augustus 1944 voorhan den hebben, wordt nagevorderd en wel ten bédrage vap 5.60 pier hecto litergraad wort, dat voor de berei ding van die hoeveelheden is gebe zigd.- De bierbrouwers, zijn verplicht van die hoeveelheden vóór 19 Augus tus 1944 schriftelijk aangifte te dóen bij den ontvanger der accijnzen on der wiens kantoor de brouwerij is gevestigd. Nadere bijzonderheden kan men le zen in de Ned. Staatscourant van ïl Augustus 1944. (Hoewel men misschien bij het zien van deze verschillende getallen anders zou verwachten, blijkt deze verhoging voor den-gemiddelden bier drinker niet al te drastisch te zijn. Na informaties bij bevoegde in stanties vernamen wij, dat een glas bier in de toekomst twee a drie cent duurder zal kosten d'an op het ogen blik. Red.). VOLKSCULTUUR EN KUNST Jo van AmmersKüller Geen bijzondere prestaties (Van onzen, zwemmedewerker) HILVERSUM. 13 Aug. De natio nale zwemkampiocnschappcn, die onder vrijwel ideale omstandigheden in het fraai gelegen bad te Crailoo gehouden werden, hebben over bijna de gehele lijn mooie resultaten op geleverd. De prestaties toch waren bijna alle beter dan verleden jaar. Grote verrassingen hebben zich wel is waar niet voorgedaan, hetzij dan de overwinning van Seton op Smitshuijzen. Dat was eén moorden de race die bij velen nof lang in de herinnering zal "blijven. Ee"n surprise was zeker ook de zege van Moole naar op de 100 fn. borstcrnwl over v. Merkestcijn. waarmede dc Amster dammer voor de eerste maal een sprintkampioenschap op zijn naam bracht. Er waren twee deelnemers, die I een dubbele titel veroverden: merkwaardigerwijze belden op dezelf de nummers, n.l. de 100 m. rug en de 400 m. borsterawl; bij de heren hernieuwde Frits de Geest zijn titels cn bij de dames was het Annie Vera- huijzen, die twee kampioenschappen tegelijk opeiste. Beppy van Schaik moest derhalve alleen itaet de 100 m. borsterawl genoegen "nemen. Eep zeer bijzondere prestatie leverde Rie Muytjens mot schoonspringcn, door als eerste Nederlandse Wouw do 100 punten te overschrijden, waar- pnede zij zich tot kracht van intcry- nationaal formaat stempelde. Willy Havcrlag tenslotte won de 200 m. schoolslag in de fraaie tijd van 3 min. 2.7 sec. Zaterdag de dag der series leverde geen treffende bijzonder heden op. of het moest zijn het niet deelnemen van Jopie Waalberg, die zich voor de kampioenschappen nog niet capabel achtte en bij cce heren het feit, dat de Rotterdammer Ra- mack, vroeger een onzer beete zwem mers geen kans zag de finale 100 m. borsterawl te bereiken. Na de ver plichte sprongen der heren, waar mede Zondagmorgen om half tien een aanvang gemaakt werd, volgde om elf uur de 1500 m. borsterawl heren, die in drie series verzwommen werd. De Geest, overladen als zijn programma reeds was, had zich teruggetrokken, zodat eigenlijk alleen Ruimschotel als kracht van betekenis overbleef. Hij zegevierde dan ook on bedreigd in 22 min. 34.5 sec. Niette min een eresaluut voor Driel (Forel) en Bos (Neptunus Zaandam), die als onbekende grootheden resp. 2e en 3e werden in 23 min. 5.4 sec, en 23 min. 18.7 sec. Jammer dat zij met Ruim schotel niet in één serie lagen. Toen des middags de finales zoudén beginnen heers- MOOLENAAR zestig jaar Op 13 Augusus ls de romanschrijf ster Jo van AmmersKüller zestig Jaar geworden. Haar ln 'Nederland cn ook in vertalingen in het buitenland^ veel gelezen werk. dat zich veelvuldig bezig 'houdt met historische mlüeus,- met de moderne huwelljksprrfblemen en met de emancipatie van de vrou wen. heeft haar een vooraanstaande plaats ln onze litteratuur verschaft, zij het ook. dat zij wellicht de minst „Nederlandse" van onze auteurs ver tegenwoordigt. Het is niet zonder die pere grond, dat haar pennevruchten In het Duits, het Zweeds. Deens. Fins, Pools. Hongaars en m andere Europese talen met zoveel' succes vertaalbaar bleken. De beschrijving van uiterlijk^ heden, de tekening naar het vaststan- de type liggen haar beter dan de schepping van persoonlijkheden en de vislonnaire lyriek, die het bij uitstek Nederlandse proza kenmerkt. Niette min behoort Jo van AmmersKüller tot de kring der' voornamen. Naast enkele meer onbelangrijke romans blijven vooral „De Opstandlgen", en „Heeren, knechten en vrouwen" ln de gedachten. Ook voor het toneel heeft zU enkele stukken geschreven, dlo echter geen repertoire hebben ge houden- ,,'t Begon zo onschuldig in Princessetheater DEIN HAAG, 12 Augustus. Al bij Ruys geweest? En? Heel aardig. Een zomerzotheidje van Gribitz, de man van ,,'t Meisje met de negen punten." Hoe- is Ruys? In een en twee zie je hem alleen als een soort spiri^ tistisch spook telefoneren, maar in het derd*t bedrijf' smijt hij even een „Zijne Excellentie Pilata—Ravestijn" het toneel op! Een kwartièr lachen, brullen en dan eensklaps een minuut tragiek, waar je stil van wordt. Luis terrijk, fantastisch. De tekst zat nog niet erg vast, maar het type... reus achtig! En dc rest? Aardig, wel aardig. Twee charmante vrouwtjes: Myra Ward heeft veel geleerd sinds het Hofstadtoneel. Een lief rolletje, char mant gespeeld. Elly van Stckelenburg was weer eens een canaille, zoals al tijd raak en bloot: Eric van Ingen is de nieuwe jeune premier, een diplo maat in vrouwtnslaapkamers. We hebben filet veel actors meer. die tegelijk moeder en dóchter het hof kunnen maken. Van Ingen is ook wat jong, maar toch heel verdienstelijk na al die kleine rolletjes bij Verbeek. En dan was er. nog een gekke dokter van Wim van den Brink, waarpiee hij een kluchtige imitatie van Ko Arnoldl op de planken zette. Echt vakwerk. Was 'l vol? Natuurlijk en bloemen en gejuich. THEO RAMAKER. SMITS HUYZEN HA VERLAG te in het bad een nerveuze span ning.. Vooral het duel Moolenaar v. Merkesteijn werd met grote belangstelling te gemoet gezien. /ofschoonmen den kampioen die in de series met 1:03.8 de «beste tijd gemaakt had. de meeste kans inruimde. De Haarlemmer leid- d? dan ook. zelfs nóg na het eerste keerpunt, dcch toen kwam de •strijdlustige. Mo lenaar met zo'n vriend en vijand' overdonderende eindspurt opzetten, dat v. Merkesteijn 'glansrijk gepas seerd werd. Dat was een mooi succes voorden Y-man, die wel is waar vroeger kampioenschappen op de 400 m en de 1500 m. behaald had. maar wiens har Lemens, het sprint kampioenschap.. thans na vele jaren in vervulling ging. De 400 m. deed zich voor een groot deel kennen door hef duel De Geest—Ruimschotel. doch tenslotte bleek de Hagenaar, met de 1500 m. nog in de benen, niet in staat de eindspurt van den Hecm- stedenaar te beantwoorden. Van Mer kesteijn. die derde werd speelde een ondergeschikte rol. De Geest had met 5 min.. 20.6 sec. een mooie tijd geno teerd. Zeer fraai tfas ook De Geesf's pres tatie op de 100 m. rug, waarop hij over Slikker en Geerlinsr 'DZV> een volkomen meesterschap aan de qag legde. Dat bewijzen de tijden wel resp. 1:13.8—1:16.4 en 1:17.8. Op de 200 M- schoolslag hadden .de series al een verwoede strijd tussen den kampioen Smitshuyzén en Seton. die thans voor de sportgroep van de Haagse Brand weer „DeRoode Haan" start, doen ontbranden, een strijd die toen ten gunste van Smitshuijzen be1 slist werd. Men verwachtte dan ook niet anders dan dat de Am sterdammer ook in de finale de zege zou bevech ten.. Doch het kwam anders uit. Setan heeft van begin tot einde de leiding gehad, zij het dan met gering verschil, doch steeds als Smitshuyzen dPeigde bij te komen ging de Hagenaar vlinderen. Dit- gebeurde ook op de laatste baan. Toen belden den normalen school slag zwommen won de Amsterdam mer zienderogen terrein.- doch op het critieke moment ging Seton weer tot de vlinderslag over. Smitshuijzen bleek niet in staat de verwoede eind spurt van zijn alouden tegenstander te beantwoorden en de Hagenaar won na grote spanning in 2.51.2 tegerf 2.53. Hef Y onttroond Op de 4 x 200 M. estafette werd Het Y -»a spannende strijd door H.P.C. onttroond. Bij -de dames lier- stelde JFt.D.Z. haar oude glorie op de 4 x 100 M. (De Meeuwen lietén ver stek gaan.) Goed was ook de presta tie van De Robben die tweede wer den. De Z.I.A.N.-wisselbeker voor de sterkste vereniging kwam dit jaar in' het bezit van H.P.C. met 37 pnt. te gen Robben 35" pnt. en A.D.Z. 31 pnt. Bij de damesrievgrde Willy Haver- lag op de 200 M. schoolslag met 3 min. 2.7 sec. éen keurige prestatie. die des temeer opviel. .r zij hoege naamd geen strijd behoefte te geven. Immers Tonny Bijland bleek na haar ziekte nog lahg niet de oude te zijn en werd tweede ln 3.08.8. De tijd van Bep py van Schalk op de 100 M. borst erawl (1.09.4) was niet onverdien stelijk. zij won met grote voor sprong. niet voor Beppy Groenen dijk zoals men verwachten zou, doch voor de jon-* ge Hanni Ter- meulen. die met 1.116 een per soonlijk record maakte. Ook The a Snoeks ein digde nog voor Beppy Groenen dijk. die blijk baar haar dag nieMiad. Het was een genoegen Annie Veld huizen de 400 M. tè zien trekken, een eindspurt" heeft ze hoegenaamd niet? maar het lijkt wel of haar ca paciteiten met de afstand stijgen. Ze gleed uitstekend en Beppy van Schaik kreeg geen schijn van kans. Deze werd zelfs riog bedreigd door Willy Soetekouw, die sinds enige tijd de training weer opgenomen heeft. Op de 100 M. rug had Annie Veld- huijzen nog èen poos tegenstand van Thea de Haan doch zij nam, met de 400 M. nog in het vooruitzicht, ge noegen met een kleine voorsprong. Het. gaf ieder voldoenyig dat Nida SchefferSenff nog zo goed van zich af beet, en zich derde wist, te plaat sen. daarmede vele jotjgeren nog een lesje gevende. Het schoonspringen der dames stond op zeer.goed peil. vooral Rie Müijtjens. was. in het bijzonder bij de verplichte sprongen uitstekend op dreef. Daardoor ging een harte- wens ln vervulling en bereikte zij een totaal van 100.47 pnt., een ofi- cieus Nederlands record. Het was' jammer, dat Toos van Dongen, dia gelijke tred niet de kampioene hield, haar kans door het missen van de laatste verplichte sprong in rook zag ongaan. Anders had Cobi Floor waar schijnlijk haar tweede plaats niet ge kregen. ofschoon deze 14-jarige met 92.35 pnt. zicji zelf overtrof. Bij de heren was het peil minder. Hierv zag de kampioen De Goede kans om zich van de vijfde plaats na de verplichte sprongen door zijn „dure" sprongen, waarbij vooral een gedurfde 2* salto opviel, zich tot. de eerste plaats op ,fe.e werken. Ongetwij feld een knap staaltje. De uitslagen luiden: 100 m. borsterawl. heren: 1. S. Moo lenaar (Het Y) 1 min. 3.8 sèc.; 2. J. Merkesteijn (Haarlem) 1 min. 4.2 sec.; 3. F de Geest (HPC) 1 min: 4.8 sec. ÏOO m.'borsterawl. dames: 1. B. v. Schalk (Meeuwen) 1 min. 9.4 sec.: 2. H. Termeulrn (HDZ) 1 min. 11.6 scc.; 3. Th. Snoeks (ADZ) 1 min. 12.6 sec. 100 m. rueslaz. heren: 1. F. de Geest (HPC) 1 'min. 13.8 sec.: 2. A. Slikker (DAW) 1 min. 16.4 sec.; 3. J. Geer- llng (DZV) 1 min. 17.8 sec. 100 m. rugslag, dames: 1. A. Veld huizen (Robben) 1 min. 20.3 sec.; 2. T. dc Haan (ZIAN) 1 min. 22 sec.; 3 'N. Scheffer—Senff (ADZ) 1 min. 24 sec. 200 m. schoolslag, heren: 1. W. Seton (Rode Haan) 2 min. 51.2 sec.; 2. H. Smitshuijzen feAZ) 2 min. 53 sec.: 3. R. v.kFeggelen (Meeuwen) 2 min. 59.4 200 m. schoolslag, dames: 1. W. Ha» veria? (Robben) 3 min. 2.7 sec.: 2. T. Bijland (HZC) 3 min. 88 sec.: 3 G. Jellema (ADZ) 3 mm. 10 sec. 400 m borsterawl. heren: 1. F. d« Geest (HPC) 5 min. 20 6 sec.: 2. A. F. Ruimschotel (HZ PC) 5 min. 25.8 scc.: 3. J. v. Merkesteijn (Haarlem) 5 min. 31.6 scc. 400 m. borsterawl, dames: 1. A. Veld huizen (Robben) 5 min. 47.6 sec.: 2 B. v. Schalk (Mcouwen) 5 mm. 59.4 sec.; 3. W. Soetekouw (RDZ) 5 min. 59.6 scc. 1500 m. borsterawl. heren: 1. A. F. Ruimschotel (HZ PC) 22 min. 34 5 scc.; 2. H. v. Drlel (Forel) 23 mm. 5 4 sec.: 3. J. Bos (Nept. Z'dam) 23 min. 187 sec. 4 x 200 m. borstcrawl-estafotte, he ren: l. HPC 10 min. 16.2 sec.: 2. Het Y 10 min. 19.4 sec.; 3. ZIAN 10. min. .47.2 sec 4 x 100 m. borstcrawl-estafette, da mes: 1. RDZ 5 min. 7.9 sec.:, 2. Rob ben 5 min. 14.8 sec.; 3. RDZ II 5 mm. 20 scc. Schoonspringen. dames: 1. R. Müijt jens (ADZ) 100.47 pnt.; 2. C. Floor (ADZ) 92.35 pnt.; 3. T. v. Dongen (NZC) 90 61 pnt. Schoonspringen. heren: 1. Cl. de Goede (AZ) 11160 pnt.; 2. N v. d. Voort (HPC) 108 68 pnt.; 3. P. Kop- pcile (AZC) 108.33 pnt. De verduistering begint heden om 21.00 en elrdigt om 6.30. Maan dnder 18-30, op 2.01. 18 Aug. N.M. 26 Aug. E.K, 2 Sept. VM., 9 Sept. L.K. Veemarkt-criterium voor Steenbakkers DEN BOSCH. 13 Aug. Er ls een nfeuwe naam op de winnaarslijst van het Bossche Veemarkt-Criterium gekomen: Antoon SteenhakkersDe strijd over 100 km. was ruim halver wege. toen Frans van der Zande moederziel alleen aan de kop ging, Door een paar bliksemsnelle kilo meters kwamen Steenbakkers en Pellenaars hem te hulp. Pellenaars werkte daardoor zijn ronde ach terstand .weg. Tegen het einde ging Steenbakkers er nogmaals van- dooi* "en won onbedreigd. De Amster dammer Leo de Boolj had voordien een wedstrijd voor ómateurs in een felle eindsprint gewonnen. De uitslagen waren als volgt: ÏOO km. profs: (125 ronden) 1. A. Steen bakkers. tijd 2 uur 10 mm. 53 sec.: 2. F. v. d. Zande; 3 op een ronde Van Amsterdam; 4. De Korver; 5. op li ronde Schulte; 6. Schelllngerhoudt: 7. v. d. Star; 8. Lakeman; 9. Pelle naars; 10 Verschuren; lli Joossen: 12 Lambrlchs. Amateurs 40 km. (50 ronden): 1. L.' de Boolj, tijd 52 min. 40 sec.; 2. M. Schoutema; 3. W. Grift; 4. G. Blaauw; 5. Van Zallnge; 6. P Meijs; 7. H. Vinken. Gunder Hagg tegen Heino AMSTERDAM. 13 Aug. De Zweedse recordhouder Gunder Hagg .zal vermoedelijk nog dit seizoen den Tinsen - lange-afstandloper Viljo Heino ontmoeten. Er zal een 5 km. wedstrijd worden gelopen, waarbij getracht zal worden het bestaande wereld-record te verbeteren. Honkbaluitslagen Eerst© klasse: Blauw-Wit—Ajax 41, Schoten—RHC 3—4. EDOHaarlem 8—1. Ovèrgangsklasse: Ajax 2Blauw- Wit 2 114, AFCDe Spartaan 66, DOSZeebufgla 6—18. HHC 2—TIJBB 6—2. Hilversum—OVVO 4—3, Haar lem 2RCH 112. Tweede klasse: (kampioenschap) DWVSchoten 2 9—8. The Catchers—WGA 2 11—8. Shell—HC '33 8—11, EHS—Haarlem 2 20—21. THB—Beverw/Jk 22—7 Derde klasse; Ajax 3Watergraafsmeer 2 63 (Ajax kamp.), ASVZeeburgla 2 16—14.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1