HET DAGBLAD Contact tussen handel en veiling verbroken VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Zware gevechten in het gebied van Le Mans Eisenhower moet zijn plannen wijzigen Verzen in verkeerd seizoen De groentevoorziening Zwarte handel belangrijk wapen uit de hand genomen Probleem van de distributie naar een oplossing Opcenten tabaks accijns verhoogd Beperkingen bij de Duitse posterijen Terreuraanvallen op Zuidwest Duitsland Duitse protestnota tegen wandaden'van Amerikanen Duits weermachtsbericht Talrijke Sowjetaanvallen bij de Weichsel ineengestort Frontverband bij Caen hersteld Zwenking naar het noorden Aantal der V1 reeds 11.200 Tramrit a f 2.10 Krijgsgevangenen doodgeschoten Hongaarse bloem voor de jeugd Aspirant-kaderleden van de Arbeidsdienst verlaten de school Strijdt in*de Waffen ff mede voor een nieuw Europa DEN HAAG. 12 Aug. Het is noodzakelijk gebleken, de groen ten- en fruitvöorziening geheel in handen vap het bedrijfsschap voor groenten en fruit 'te leggen, nu door de langdurige oorlogstoe stand een geregelde voorziening vooral van de grotere bevolkings centra vaak niet. mogelijk bleek. Alleen op deze wijze, waar- bi j*elk rechtstreeks contact van de veilingen met de handel wordt verbroken zal het mogelijk zijn met de ter beschikking staande producten1 en de voorx spreiding beschikbare vervoersmiddelen de algemene voedselvoorziening on der deze omstandigheden naar behoren te dienen. Tol deze centralisatie van aanvoer en spreiding; die zeer binnenkort in werking zal treden, is eerst besloten. nada<t met de Duitse autoriteiten ten opzichte van de te exporteren hoeveel heden zodanige overeenstemming was bereikt, dat vaststond, welk kwantum bestemd is voor 'export. Het systeem van export van een"zeker percentage van de per veiling aangevoerde hoe veelheid is hiermede komen te verval len. Een grotere aanvoer ter veiling brengt dus niet automatisch een rui mere export met zich mede. De voor het binnenland bestemde hoeveelhe den zijn van die aard, dat, indien zowel de telers, dc veiling, de handel als dc 'consument bereid zijn, de no dige medewerking te verlenen, een enigszins draaglijke voorziening van groenten en fruit in den lande kan worden verkregen. Geen al te hoge ongeoorloofde handelingen, temeer daar thans bij verordening de moge lijkheid is geopend om hem bij gebleken overtreding zijn bevoegd heid tot handelen te ontnemen. Wat de grossiers betreft:' ook hun belangen zijn in de nieuwe regeling voldoende gewaarborgd. Wel is het rechtstreekse contact met de veilin gen tijdelijk verbroken, maar in dé consumptiégebieden blijft de grossier geheel ingeschakeld. De positie als kleinhandelaar wordt door de nieuwe regeling slechts in zoverre aangetast.cdat ook voor den kleinhandelaar de rechtstreekse aan koop op de veilingen konit te verval len* Do financiële regeling, zoals deze tot nu toe gold. blijft behouden. In de marge komt derhaive geen ver andering. verwachtingen Men mag evenwei van deze centra- lisatie geen al te hoge verwachtingen koësterën, vooral niet, als men in aanmerking neemt de steeds minder wordende oogst van tuinbouwpro ducten door gebrek aan meststoffen en arbeidskrachten, waar tegenover staat een nog steeds grotere behoef te aan, deze producten bij den con sument. Ook het' vervoersprobleem valt' niet -te onderschatten. Wat de voorziening met vers fruit betreft, deze zal niet zo kunnen zijn als men zich zou wensen, vooral ook door de 30.000.000 kg. fruit, die per '.jaar nodig zijn voor de volksbehoef te aan jam: Van telei's van groenten en fruit wordt verwacht, dat, beter dan voor been wordt voldaan aan de ver plichting tot veilen van de produc ten. Dit. is niet alleen hun plicht, maar zij dienen ook te weten, dat hierop bovendien een strengere -con trole zal werden gehouden. De teler-ltleinhandelaar zal zich eveneens hebben te onthouden van De nieuwe prijzen DEN' HAAG. 12 Aus. Het do- partcnicnt van Financiën brgngt het volgende ter kennis van belangheb benden; Mei ingang van 15 Augus tus worden dc opcenten op de ta baksaccijns, welke thans ten getale van 100 worden, geheven, verhoogd, en wel tot 200 voor sigaren en siga retten cn. tol 300 voor rook- en pruimtabak en snuif. De bestaande wijze van berekening en heffing van opeenten op de tabaksaccijns blijft onveranderd. Een kleine berekening doet ons hei-volgende zien. Het" huidige pakje Consi van f 1.20 zal in de toekomst 1.60 kosten, dat van 90 ct. 1.20 cn dat van'524 ct. 70 ct. Het doosje van tien sigaren, waarvan de prijs thans 50 ct. be draagt. zal straks 60 ct. kosten, die van 621 en 75 ct. zullen met resp. 75 en 90'ct. geprijsd staan. De pruim tabak le soort, die bp het ogenblik voor 31 i ct. verkrijgbaar is. kost na 15 Aug. 461 ct.. die van 52 wordt 76 ct. De prijs voor een pakje rooktabak le soort, thans 621. zal straks 91 i cr bedragen, die van shag wordt van 47 ci. tot 69 ct. verhoogd. Van 15 Augustus 1944 af mogen tabaksfabrikaten slechts in het vrije verkeer worden gebracht. Indien vij zijn voorzien van zegels, geldende.voor de verhoogde opcenten. Voorhanden zijnde onbeschadigde zeccls vbor het vóór 15 Augustus 1944 geldende aantal opeen ter., moeten u.terlijk 14 Augustus 1944 franco wor den opgezonden aan den controleur op de aanmaak en het oeheer van zegels voor de tabaksaccijns te Haar lem. Zegels, aangebracht op verpakkingen en om sigaren, welke zich op 15 Augus tus 1944 bij fabrikauten bevinden, moe ten or.cier toezicht .van ambtenaren der accijnzen worden vernietigd ol onbruikbaar gemaakt - Verzoeken hier toe moeten uiterlijk 14 Augustus 1944 worden gericht tot den inspecteur der Invoerrechten en accijnzen. Voor nadefé bijzonderheden, wordt verwezen naar de Ned Staatscourant van 11 Augustus 1944. In Par*if aardappelen aan sluik handel 'onftrokken BROEK OP LANGENDIJK. 11 Aug. Ambtenaren vyan de.C.GD hebben samenwerking met marechaussee twee motorboten, met clandestien- ge kochte aardappelen aangehouden. De aardappelen. '18 000 kg. werden m be slag genomen Tegen kppers en verko- /tjevs is proces-verbaal opgemaakt. In Noord-Ierland zijn voorbereidin gen getroffen voor het opnemen van duizenden Normandiscne boeren die voorlopig Jn kampen bij Londonderry zullen wonen. In Lotharingen hebben Ameri kaanse vliegtuigen een hosplt-aaltrein aangevallen. Er vielen doden en ge wonden Djlnnah de leider van de Voor- Indische Mohammedanen is in Bom bay aangekomen Hij zal besprekingen met Gandhi houden ^-Dc vegering-Buuomi' beeft, de koninklijke Italiaanse academie opge heven en UI?- voorrechten der leden anti-fascisten mag lid blijven. Tienduizenden krachten komen vrij BERLIJN. 12 "Aug. Rijksmini.-- ter dr. Ohnesorge heeft ter bevorde ring van het totale gebruik der "ar beidskrachten voor de oorlog teza men niet den Rijksgevolmachtigde dr. Göbbels. een vereenvoudigings programma der Duitse posterijen uit gewerkt en voor uitvoering gereed gemaakt, dat de Duitsexbewapening en de weermacht met éen slag vele tienduizenden uitstekend geschoolde arbeidskrachten en soldaten ter be schikking stelt. Als onmiddellijk te verwezenlijken maatregelen worden uitgevoerd:. 1. Stopzetting van hel verzenden van drukwerk, zakelijke papierep. monsters en gemengde zendingen. 2. Stopzetting van het verzenden van pakjes. 3. Vérgaande beperkingenin de pakketdienst, waarbij de verzen ding van voor de bewapening en anderszins vitale goederen verzekerd blijft. 4. Stopzetting van het bestellen van brieven op Zondag of op een andere aagTin de week. 5. In alle steden wordt het bestel len van brieven beperkt tot eenmaal per werkdag. 6. Verdere belangrijke beperking van hel ledigen van brievenbussen. 7. Stopzetting van niet voor de oorlog belangrijke particuliere tele foonaansluitingen naarmate van de plaatselijke eisen. 8. Vervallen van de boodschap pendienst en bepaalde soorten ge sprekke^ 9. Verzenden van telefoonrekenin gen met tussenpozen van drie of meer maanden. 10. Opheffing van bepaalde soor ten telegrammen. - Ook de" rijksminister van justitië, dr. Thierack heeft in zijn ressort in grijpende beperkingen ingevoerd, wagrdoor verscheidene tienduizenden arbeidskrachten vrijkomen. BERLIJN. 12 Aug. Vrijdag vlo- gen Amerikaanse terreurbommen- w er pers boven het Zuidwest-Duitse gebied. Sen formatie bommenwer pers, die omstreeks het middaguur de stad Mülhausen aanviel wierp haar bommen vooral in het stadsgebied, waar talrijke woonhuizen vernield en zwaar beschadigd weiden. De bom men werden geworpen bij een bijna wolkeloze hemel en schitterend zicht, zodat duidelijk het terreurkarakter van deze aanval bleek. De weersom standigheden warei> precies zo. toen vroeg in dc middag een tweede for matie bommenwerpers de steden SaarbrüCken en Straatsburg aanviel. Uit de getroffen plaatsen blijkt, dat de bommenwerpers telkens het centrum der stad als doelwit hebben uitgekozen. Ook werden de steden Neustadt en, Lambrecht getroffen. ■Bommen op Palembang TOKIO. 12 Aug. Palembang op Sumatra is Vrijdagochtend vroeg voor het eerst sedert de verovering van het cilajid door de Japanners, door vijandelijke vliegtuigen 'aange vallen. Een petroleumtank geraakte in brand. Overigens werd slechts ge ringe schade aangericht.. l< JAARGANG No. 188 LD ZATERDAG 12 AUGUSTUS 1944 Uitgava: N.V. Dé Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Tel. 24996 - Postgiro 184120 - Abonnementsprijs 21 ct. per week of ƒ2.73 per kwartaal. Losse nummers 5 ct. Ravitaillering over zee. Beschermd door oorlogsschepen is een raiitaille- ringsschip aangekomen in dc haven van zijn bestemming PK foto Spitzner-Atl.-H) i - HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER. 11 Aug. Het opperbevel van de weermacht deelt mede: In het' gebied -ten zuidoosten van Caen werd het vijandelijke penetratie- gebied afgegrendeld en het frontvcr- bapd hersteld. Sedert de vroege ochtenduren van heden groeit het vijandelijk artillerievuur daar weder om tot een trommelvuur "aan. In de sector aan weerszijden van de Orne ondernam de vijand gisteren slechts vruchteloze aanvallen op klei ner gebied, waarbij 32 tanks werden stukgeschoten. Buitengewoon verbitterd wérd ge vochten in het penetratiegebied ten zuiden van Vire, dat de vijand tenge volge van onze tegenaanvallen niet kon vergroten. In het gebied van Le Maris zijn he vige gevechten gaande met- den door sterke formaties vliegtuigen gesteun de n en thans in noordelijke richting aanvallenden vijand. De verdedigers van St. Nazaire. Lorient en Brest, afkomstig van alle drie de onderdelen der weermacht, sloegen wederom alle door tanks ge steunde vijandelijke aanvallen bloe dig af. Alleen al ten noordoosten van Brest zijn de laatste dagen meer dan veertig vijandelijke tanks stuk geschoten. Het garriizoen van St. Malo handhaafde ook gisteren de 'stad tegen voortgezette, verbitterde aanvallen der Amerilanen. Slagvliegtuigen vielen noordelijk van Le Maijs colonnes vijandelijke voertuigen met goed gevolg aan. Door aanvallen van zware ge vechtsvliegtuigen werd voor de Nor- mandische kust een koopvaardij schip van 4000 ton in brand gebom bardeerd. Een ander groot sohip eri een torpedojager werden zwaar be schadigd. Bewakingsvaartuigen der marine en luchtdoelgeschut-der marine scho ten voor de kust van het westelijke bezette gebied elf vijandelijke vlieg tuigen neer. In het Franse achterland werden 271 terroristen in de strijd vernie- tigHet. vergeldingsvuur op Londen duurt voort. In Italië hadden gisteren geen ge vechtshandelingen van betekenis plaats. In hel Oosten stortten tussen Strvj en Weichsel talrijke bolsjewis tische aanvallen na zware strijd bloe dig ineen. Noordwestelijk van Bara- now zetten onze troepen hun aanval voort en "namen een heuvelterrein. Vijandelijke tegenaanvallen hadden geen resultaat. Formaties ge vee rits en slagvliegtuigen vielen met goede BERLIJN, 12 Aug. De dooibraak- •pogingen der,Amerikanen bij Le Mans in noordelijke richting worden met het uur krachtiger Een gevolg van deze zwaartepuntverplaatsing is een vertraging van de Amerikaanse op mars in oostelijke-richting. Britse be richten dat de Amerikanen Vrijdag de stad Chartres'bereikt hebben, worden te Berlijn niet, bevestigd. Ook ten zuiden van Le Mans maken de geallieerden geen grote vorderin gen. In c!e Duitse bladen worden dc Duitse troepen vergeleken met een dijk, die het land tegen een overstró- ming van het noorden uit; moet be schermen. (Slechts bij Avranches is een deel van deze dijk .weggeslagen. Het land werddaarna m zuidelijke richting overstroomd. De Duitse te genmaatregelen hebben echter het gat aanmerkelijk vernauwd, want het is nu nog slechts 20 tot 25 km. breed. Te Berlijn wordt aangenomen dat Eisenhower, als gevolg van de- krach tige Duitse weerstand, zijn strate gische plannen radicaal heeft moeten wijzigen, want het Ncrmandische front der Duitsers is zo hecht geble ken. dat de Amerikaanse troepen bij Le Mans de Britten en Canadezen, die voorrechten der leden ten eu.den van Ceenn^len. moeten ingetroékeh Slecht-en tlcin aantel OJKlasten door aanvallen in nooide- - -t lijke richting. In hpf gebied van Bret acne mis lukten hevige Amerikaanse aanvallen in het voorterrein van -de vestingen Lorient en Brest. Een poging van de geallieerden om de haven van Lo rient door een zware aanval te blok keren werd uiterst spoedig weer op gegeven, toen de zware Duitse kust- batterijen het vuur openden. Ten noordoosten van Brest werden concentraties van stefke pantser- strijdkrachten waargenomen, zodat hier binnenkort het begin van de grote strijd om de vesting verwacht kan worden. Aan de fronten van St. Malö heerst levendige 'gevechtsactiviteit. Aan het westelijke deel van dit" front leverde een Duitse aanvatsoridernemmg suc ces op. doordat het gelukte' oen Ame rikaanse gevechtsgroep in to sluiten en o vernietigen. De Amerikaanse lading beantwoordde deze actie door de kleine badplaats Dinard onder zwaar artillerievuur te nemen. Aan het oostelijke, front, der ves ting mislukten verscheidene Ameri- kaaiise pogingen om met tanks de stad binnen te dringen. Met zware verliezen "aan doden en gewonden en met aanzienlijk verlies, aan mate riaal. Zeventien tanks bleven in het vuur der Duitse afweerwapens lig gen. De oude stad St. Malö staat in brand. De ziel van het verzet is de vestingcommandant, de 51-jarige dra ger van het ridderkruis, kolonel An dreas von Aulock. die terzijde wordt gestaan door den havencommandant, kapitein ter /.ee' Endel, met zijn ma rine-eenheden. uitwerking het bolsjewistische over zet- en aarivoerverkeer op de Weich sel aan. Tussen Warschau en Augustow hervatten de bolsjewisten in ver-' scheidend" sectoren, met sterke strijd krachten hun' aanvallen na een ge vechtspauze van verscheidene dagen. Oostelijk van Warschau werden alle aanvallen uiteengeslagen. Ten noord westen van Bialystok kon de vijand onze stellingen binnendringen. Te genaanvallen brachten hem tot staan. Ten zuidwester, van Ko.wno werd de stad Wilkowisjeri in een tegenaan val heroverd. In de beide laatste dagen verloor de vijarfd hier 69 tanks en stukken stormgeschut alsmede 61 stukken geschut. Noordelijk van de Memel zetten de "Sowjets hun aanvallen niet voort ten gevolge .van de zware verliezen, de vorige dagen geleden. In de zesdaagse slag bij Raseinen hebben onze troe pen daardoor een volledig afweer- succes bevochten,. De Sowjets leden zware verliezen atm doden en gewon den c-n vcvlorer >n de periode van 4 tot 9 Augustus het pantsereffectief van twee pantsercorpsen. "Aan het..Letlandse front vielen de. bolsjewisten met talrijke formaties over een breed front aan. De meeste hunner aanvallen werden in onver wijld ondërnomen tegenaanvallen afgeslagen. Alleen Zuidwestelijk van hefc meer van Pskow drong de vij and, die meer dan tien infanterie divisies in de strijd wierp cn door formates tanks en slagvliegtuigcn gesteund werd, onze stellingen bin nen. Zware gevechten zijh hiér aan de gang. Vijandelijke bommenwerpers vielen gisteren het gebied van Ploesti 'aan. Duitse, Roemeense en Bulgaarse luchtverdedigingsstriidkrachten scho ten dertien vijandelijk? vliegtuigen neer. Des nachts vlogen vijandelijke jStoringsvliegtuigen over Zuid-Hon gaars gebied. Twee vliegtuigen werden neergeschoten. Formaties vijandelijke jagers vlogen boven Zuidwest- en West-Duilsland. Hierbij werd een hospitaaltrein Ln het gebied van München. die duidelijk met'het Rode Kruis gekenmerkt was. met boordwapenen aangevallen. Des nachts lieten vijandelijke vliegtuigen bommen vallen oo Berlijn en Bremen. In aanvulling op het weermachts bericht wordt medegedeeld: In de gevechten aan hei. oostelijke front hebben zich de "Westfaal.se 371e infanteriedivisie onder bevel van luitenant-feeneraal Niehoff en het jagerregiment 229 onder kolonel Schury bijzonder onderscheiden. Lui tenant-kolonel Sonntag heeft zich aan het hoofd van het .grenadiers regiment 248 door voorbeeldige dap perheid onderscheiden, (Speciale correspondentie.) JBERLIJN, 11 Aug Het gebied van Londen en uitgestrekte delen van Zuid-Engeland liggen thans acht we ken onder hét vuur van het nieuwe Duitse vergeldingswapen. Dagelijks komen gemiddeld tweehonderd vlie gende bommen op Londen, de buiten wijken van de Britse hoofdstad en belangrijke installaties van Zuid» Engeland neer. In totaal moeten dus gedurende de afgelopen acht weken 11.200 vl.egende bommen afgevuurd zijn. Dit Duitse cijfer verschilt veel met het door Churchill in zijn laatste lede genoemde, want de Britse premier sprak van 5000 projectielen. Daar de beschieting van Engeland sedert. Churchill's rede niet, intensiever geworden, wordt té Berlijn veronder steld dat Churchill ter geruststelling van her Engelse volk her. cijfer der in Engeland neergekomen projectielen gedrukt heeft. Churchill in Italië STOCKHOLM, 12 Aug. Naar Reuter meldt, heeft het geallieerde hoofdkwartier de aankomst van Churchill in Italië bekend 'gemaakt. Omtrent het doel of de waarschijn lijke duur van zijn bezoek wordt niets medegedeeld. FRANS L.O.Utrecht: geslaagd de heven C. v d. Broek. Den Haag. p. C. A. Timmer. Bréde. Als groot liefhebber van beheerste ptijzen, ben ik een hartstochtelijk trampassagier. Zit je niet, dan hang je toch. Tenminste als je nog een houvast kunt krijgen, al is het maar een bumper-af een trambrievenbusjc. De meeste conducteurs bellen echter zeer snel aj en zo blijft er mei eens een deeltje van het druiventrosje, dat zich gewoonlijk uitpuilender wij ze om de ingangen vormt achter, al of niet rollebollend op het plaveisel. ■dStel u dus mijn vréugde voor. toen ik van dc week een tram zag staan met een om zo te zeggen nog maag delijke instap-opening. Tingling, zei de bel, maar er was nog plaats. Maar er'waren nog meer candidatcn. Een oudere dame Herd binnengehaald als een drenkelingeliefdevol hees de conducteur haar op. Middelerwijl be- bon de tram te rijden. Toen wipte er een dikke en daarna een dunne, toen een korte de tram was nu na de langzame start in een bocht en had nög geen topsnelheid toen een lange en tot slot een middelmatige en dat was ik. De tram reed langzaam, er waren nog plaatsen vrij. Ik spring trouwens nooit op volle trams, daar dan de kans groot is. dat men terug gekaatst wordt of t'an de treeplank ,iafglijdtwaarna men dan soms* zon der benen naar huis moets wat ook lastig kan zijn Zoals gezegd, hoewel ik het eerst bii de instap was. had ik resp. voor laten gaan: dame, dikke, dunne, korte, lange en ik vond Mij dus een echt zelfopofferaar. toen ik met veer krachtige pas naast het door de bocht lcnoersende voertuig gaande zélf het laatst wipte Maar na dc laatste kwam er nog een laatster! Een keurige, blauwe agent, grijs haarmet het lintje van de Nijmeegse vierdagenmars, sprong nog elastisch na mij naar binnen. Ik bekeek goedkeurend de sprong, greep hem nog vriendelijk bii de schouder \om hem te. helpen, als hij viel en zei Mooizoo! Nauwelijks binnen legde hij echter de hand óp mijn schouder en nodigde mij uit, er weer af te wippen. Nu vind, ik afspringen van rijdende trams veel gevaarlijker dan er op springen, maar 'ik meende zijn verzoek toch niet U mogen weigeren en wij iüipien dus weer afwaarts. Veri^olgens verstrekte dc sportieve trambcspringer mij een toeslagkaart op mijn trambiljet van f 2.—. zodat dc tramrit mij tweetien ging kosten m de dame. de dileke, de dunne, de korte en de lange keken nog medelijdend van het achtcrbal- con mij na toen ik me de tram zag ontgaan. Lezers, trek liierilering uitSpriiicb niet op rijdende trams cn, laat in elk geval geen dame, dikke, dunne, korte, lange voorgaan, want wie liet beleefdst cn het laatst is, is de pisang. KTIJL. BERLIJN. 12 Aug. Amerikaanse soldaten hebben zich aan het Ita liaanse oorlogsfront schuldig ge maakt aan een weerzinwekkende oorlogsmisdaad. Zes Duitse solda ten. onder wie een zwaar 'gewonde, die bij Castellina Marittima hun laaste munitie hadden verschoten, raakten in Amerikaanse krijgsge vangenschap. Ze werden daarop door elementen van, een Amerikaanse di visie infanterie in een stal gedreven en daar met handgranaten en kara- bijnschoten vermoord. Na een grondig onderzoek van dit voorval, waarbij het eerste rapport tot in bijzonderheden wérd bevestigd, heeft het Duitse ministerie van buitenlandse ztiken deze ongeloof lijke volkenrechtsschending tot het voorwerp van een nota gemaakt, die aan het Zwitserse politieke departe ment is overhandigd, om te worden doorgegeven aan de Amerikaanse re gering. Deze nota luidt: ..Op 5 Juli 1944 heèft- een groep van zeven Duitse soldaten oostelijk van Castellina Marittima. nadat zij haar munitie verschoten had en door Amerikaanse infanterie was omsin geld. zich aan deze overgegeven. De tot deze groep behorende gewonde Duitse grenadier Gögge werd direct in een stal door oen Amerikaanser» Soldaat met de karabijn doodgescho ten. De andere zes gevangen geno men Duitse soldaten werden eerst verhoord en daarbij door de Ameri kaanse soldaten van al hun voor werpen van waarde beroofd. Daarop werden zij eveneens in dê stal gedre ven en daar tégen een muur gezet. Van ongeveer zeven meter afstand schoten de Amerikaanse soldaten met karabijnen op de Duitse krijgs gevangenen en wierpen ook ver scheidene handgranaten naar hen. De Duitse luitenant Strobel ver zocht. om zijn lijden te verkorten, een Amerikaansen soldaat hem in het hoofd te schieten, waarop deze. den luitenant door een schot in het hoofd doodde. Dc Duitse Getreiter Werner Tiet. die door een handgra naat gewond en daarna door dc lij km zijner kameraden bedekt was, slaagde er na enige uren in uit de stel te ontkomen en naar zijn onderdeel teiug te keren. Deze •gebeurtenis, dje door de ofc- der ede afgelegde verklaringen van den Duitsen Gefreiter onomstotelijk bewezen is, betekent een ongehoor de schending van het volkenrecht door de Amerikaanse 'weermacht. De Duitse, regering verwacht, dat de schuldige Amerikaanse soldaten voor deze zuivere moord gestraft worden, en dat de Amerikaanse ve- gc ïng maatregelen treft om een herhaling van dergelijke moorden te verhinderen." DEN HAAG. 12 Aug, Dor> be middeling van het Rode Kruis is een hoeveelheid bloem uit Hongarije ge ïmporteerd. Deze bloem zal in de vorm van een extra-rantsoen beschikbaar worden gesteld voor kinderen, geboren "in de jaren 1926 lot. en met 1939. Daartoe meet dc bon „reserve C 70" of ..reserve B 70" vóór of op 19 Augus tus a.s.. tegen ontvangstbewijs, bij den detaillist worden ingeleverd. Tussen 17 September en 14 October a.s. zal men vervolgens op het ont vangstbewijs 5O0 gram bloem per bon ontvangen. DEN HAAG. 11 Aug. Het corres- pondentlebureau van bet Ncd. Rode Kruis. Jan Pieterszoon Coenstraat 10, Den Haag. heeft mededelingen oat- vangen van Jacob Meyer, bestemd voor Eiisabeth Meyer, laatst bekend adres Frankenslag 100. Den Haag. NOTARIS Dén Haag: geslaagd le ged. de heer C. M. Vliegenthart. Vught. Vroeg thuis, vroeg gelegenheid een oog in een boek te slaan. Dat is beter dan op straat om tè hangen. Vandaar dat wij met dubbele aan dacht de Augustus-boekentafel van onzen boekhandelaar gadeslaan. Allereerst twee boekjes, die je zo meeneemt enuitleest, Wilhelm Busch ..Katerzangen" toorspr. ..Die Haarbeutel") en „Pluim en Pluis" (..Plisch und Plum"). Beide vertaald door Wilhelmina van 't Woud. bei^e .uitgegeven door Westland. 't Is mis schien van 't goede wat veel dat Westland alle berijmde tekeningen van Busch achter elkaar schijpt te willen uitgeven men kan ze dan eigenlijk ook beter in het Duits le zen en hetzelfde,genot smaken dat de vertaalster moet hebben gehad maar men kan niet ontkennen, dat Busch altijd weer vermaakt ook al blijft hij altijddezelfde. Alle hulde overigens voor de vertaalkunst van Wilhelmina van 't Woud. die vele geestige pointes zeer handig in het Nederlands weet te behouden. Gerben Colmjon is een wat wilde, tegelijk: geestdriftige schrijver over letterkunde. Hij heeft thans evenals zovele vervaardigers van essays gjy- grepen naar een periode of een fiffum: achter (of vóór, al naar men wil) ae Tachtigers en legde aldus de hand op Conrad Busken Huet. Het resultaat is een lezenswaardi ge biografie van deze belangrijke Nederlandse letterkundige figuur, deze literator, die niet alleen het Ne derlandse. maar ook het Europese letterkundige leven critisch belicht te. Een voor velen stellig aantrekke lijke inleiding tot de lectuur van Busken Huet zelf. In het naschrift gaat "Colmjon op zijn bekende wijze tekeer tegen ver schillende schrijvers over Huet die hij door typerende citaten tégenover elkaar zet. Vooral Stuiveling krijgt een veeg uit de pan. Uit een en an der blijkt wel. dat er behoefte was aan een samenvattende biografische studie zoals deze. Of echter nu aan alle misverstanden omtrent. Busken Huet een einde is gekomen, aient te worden afgewacht. De uitgave is. zo als men dat van Oceanus gewend is, zeer verzorgd. Het belangrijkste boek in Augus tus is een bloemlezing van revolu tions aire poëzie .Gelajft der Dich-, ters", verzameld door Henri Bru- ning. De beste en de kernachtigste in leiding vindt men voorin, in het woord ter inleiding van Henri Bru- ning, die ik trouwens ook meer en hoger waardeer als denker en pro zaïst dan als dichter. „Dat, min de Nederlanden de strijder voor de Nieuwe Orde ook dicht góed dicht, en niet zelden beroérd dicht mag aLs algemeen bekend verondersteld worden en be hoeft met -geen bloemlezing toege licht. HUIZEN, 11 Aug. Donderdag zijn wij weer eens' b'ij de Arbeids dienst op bezoek geweest. Ditmaal voerde de reis ons naar de Lager- kaderschool in de omgeving van Hui zen. waar een opleiding voor lagere kaderleden, die vier maanden gele den in het kamp „Almére" bijeen kwamen werd besloten. Ook dit is weer een typisch voorbeeld van het ..open spel", dat de Arbeidsdienst met de verslaggevers speelt. £esf.icn weken geleden konden wij de op komst meemaken, nü konden wij het resultaat zi^p. Een verbluffend yesuliaat in alle opzichten. .Geduren de een gehele dag. zagen w(j de jon gens in touw en sloégen wij hen ga de bij de uiteenlopende onderdelen van het. werk* in de Arbeidsdienst: politiek onderricht, arbcidstechniek, lichamelijke opvoeding, dienstonder- richt, zang. mars- en orde-oefenin gen. Het was af! Hier zagen wij onze voorstelling, zoals wij ons die van een toekomstig kaderlid hadden ge vormd, volkomen bevestigd: Deze jongens verstonden hun werk. had den ook een juist inzicht in het moeilijke .verk. dat hen wacht, had den er in de allereerste plaats en dat is het belangrijkste liefde voor en aardigheid, in. Jeugdleider te zijn. is namelijk geen min of mger .lucra tief baantje, dat wejnig inspanning en opoffering vereist. Het. is een roeping een,schoon ideaal, waarvoor men zich met zijn gehelen persoon geeft. Jeugdleider zijn,1 betekent, veel ontgoochelingen en weinig vreugde beleven, althans in deze tijd. Daarom zijn alleen de sterken, de trouwen en dê moedigen'ertoe in staat. Zij slaan zich er door héén Wij hebben de jonge kaderleden van do Arbeidsdienst op hun school gadegeslagen en wij kregen een ze ker gevoel over ons. Dat, rijn kerels hoe jong ze ook nog zijn waaraan de ouders met een veilig gevoel hun kinderen kunnen af staan. Dat^ijn geen holle vaten en grote schreeuwkoppen. Neen. dat zijn Nederlanders, die wat in hun De verduistering begint heden om 21.15 (Zondag 21,00) cn eindigt om 6.15 (Zondag 6.30). Maan onder 16.22 (Zondag 17.30), op 0.49 (1.22). IS Aug. N.M., 26 Aug. E.K., 2 Sept. V.M., 9 Sept. L. K. mars hebben en die van wanten we ten. Zij zijn als de besten uit do troep naar voren gekomen. Zij wa ren i jongens, die reeds in ljun ar- beidsdiensttijd opvielen. Nu hebbert zij een viermaandelijkse scholing achter de rug. Hun opleiding is nog bij lange na niet voltooid. Maar zij hébben in ieder geval een hechte basis, waarop zij verder kunnen bouwen. Over enkele dagen gaan de toe komstige lagerkaderleden naar de diverse onderdelen terug. Dan zullen ze de opgedane kennis in de practijk kunnen toepassen. Zij zullen het klaarspelen. Daaraan twijfelen wij geen moment. Minder bekend, zelfs over de hele linie-van ons volk (over zijn beide linies moet ik helaas nog zeggen) vrijwel onbekend is. dat hij ook voortreffelijke gedichten voort bracht. dat hij. ook op het terrein der poëzie, dus daadwerkelijk schep pend en niet enkel geestdriftig en rijmend is. Toch wil deze bloemlezing, zomin als een afbidden van enige erken ning. verwijt of polemiek zijn. De samensteller wilde er de waarheid mee dienen-: er een stuk werkelijk heid mee openbaren, óm, aldus óók: iels bij te dragen tot de verzoening van hen, die samenhoren ën iu- stee van twee linies een lirtib zou den moeten vormen: één front': legen de krachten van anarchie en wan orde die ons volksbestaan met on dergang bedreigen, doch die thans door zoveel systematisch gecultiveerd misverstand tegen elkaar worden op gezet: opgehitst". De bloemlezing is inderdaad: re- volutionnalre poëzie. Er zouden de zelfde opmerkingen, over te maken zijn, die in vórige periodes over vori ge bloemlezingen rovolucionnaire poëzie te maken waren en ook ge- maakt,zijn. Het genre heeft zijn be perkingen. Maar Briming heeft dat oök i voorziQn. -Daarom mag de op merking achterwege blijven. En eveneens heeft, hij het verwijt van onvolledigheid bij voorbaat onmoge lijk gemaakt door te zeggen dat hij niet zoveel mogelijk dichters wileje karakteriseren, maar: een peil, een niveau. Daarin is hij geslaagd, h'oewoL ik mij, daar een niveau, in dc poëzie altijd een niveau van persoonlijk heden is en daar ik dus een belang rijke en nieuwe persoonlijkheid in de Nederlandse letteren pngaarne mis in zulk een keur. afvraag, waar om ik de naar mijn mening meest belangrijke nieuwe persoonlijkheid, die van Nico de Haas hier mis. Overigens: men leze zélf deze bun del en. vooral de voortreffelijke in leiding. Kunst is daad, ook al is het de kunst, van het. woord Alleen de daad telt. Het vlakke, slappe gepraat en de holle rhetóriek verklinken en vergaan. De daad blijft bestaan. Het rhythme golft, het kristal Vonkt. Deze woorden vormen een stuk werkelijkheid, een stuk levende, be leefde werkelijkheid. Zelfs de domste kan dat niet ontkennen. Daarom kan dit boekje nuttig werk doen. Ook al is het dan nu ogenschijn lijk voor poëzie cn zeker voor deze revolutionnaire poëzie een „ver keerd" seizoen. M. WOLTER3. Schotse bisschoppen tegen het communisme' STOCKHOLM, lt Aur Volgen, hei communistische Engel-se blad „Daily Worker" hebben de katho lieke bisschoppen lu^Schotland een anti-Sowjet-Russlsche campagne ge opend door .-middel van ccn manifest, waarvan zij afschriften aan da leden van het kabinet hebben doen toekomen. In dit manifest wordt vast gesteld. dat door de Jongste noodlot tige politieke ontwikkelingen en door de oprichting te Moscou van het „Poolse bevrijdingscomité" een koer* ls Ingeleid, die niet alleen de gods dienstige en morele tradities van het Poolse volk geheel vreemd is. doch die bovendien van een cynische verach ting voor het Internationale recht cn dc rechten der volken blijk geeft. DEN HAAG. 12 Aug ADO zal de volgende oefenwedstrijden spelen: 20 Augustus: DHC—ADO: 27 Augustus: ADO—Neptunus en 10 September: West-FrisiaADO. KEURINGEN Het «-Ersatz-Kommando deelt mede: Iedere gezonde Nederlander kan zich aanmelden, ten eind© gekeurd te wor den voor de Waffen-)# iWiking). II- Pantzer Grenadier-brigade Nederland. Pantzer Jager-kompagnle Schevenln- gen. Landstorm Nederland eD Ger- maJanse U ln Nederland 14.8.44: 812 uur. Rotterdam. Deut- «iche oiij'rscbule, Westerlaan no. 1: 14.8.44: 1618 uur. Oen Bosch, hotel Noord-Krnhunt. Markl 4.".. I"..8.44: 8-»- 12 uur. Venlo. Deutsche? llaus. Es monds) raat 16; 15.8.44: 16—18 uur. Arnhem, café Royal; 16.8.44: 8—1- uur: Zwolle, hotel Geitenbeek; 1<.8.44: 813 uur, Amsterdam, Dam 4; 18.8.44: 8—12 uur. Utrecht. ##-i:rsniz-komnian- do Niederlande. Nehenstollc, vreden- burg 19; 18.8.44: 15—17 uur. Amers foort, i'ol. Dun hgangslaser.- l.eusdcr- weg. Tijdens de keuringen worden alle in lichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van ramllleieclen.. duur der opleiding, extra-levensmidde len, kolen enz. Personen tussen 19 en 35 Jaar. die aanmeldlngspllchtlg zijn voor de tewerkstelling, kunnen zteb eveneens aanmelden en worden gedu rende de verbintenis van .de tewerk stelling vrijgesteld. Officier ln de Waffen-## kan leder worden, die na tenminste een Jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen Zijn schoolopleiding Is niet doorsia^geveno Besllss d voor bevordering zijn- ge drag, karakter, prestftle Alle verdere Inlichtingen en gratis reisbiljetten voor de heen- en terug reis verstrekken de volgende Neben- stellen der Waffen-##: Amsterdam BIJ ONZE VRIJWILLIGERS Een der helden van Caen, die dagenlang vertoefd heeft onder de regen van bommen en projectielen van het scheepsgeschut van den vijand, tij dens een korte rust. (Foto H-P.K. Mielke O/H) Oam 4: Alkmaar Langesr.raar 56* Utrecht. Vredenburg 19. Heerlen sa- roleastraat 23: Groningen Herenstraat 46: Enschede. Hengciobcstraat 30; eveneens hU het /#-Ei'satz-Kt>irjmando Nlerterlanden. Den Haag.' Korte Vijver berg 5.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1