HET DAGBLAD In twee dagen bij Caen 278 tanks vernietigd Nieuwe maatregelen der totale mobilisatie VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Jeugd wil leren begrijpen Duits wèermachtsbericht Succesrijke tegenaanvallen, aan Oostelijke front De invasievloot verliest acht schepen Omsingelingspoging van de Canadezen voorkomen Finnen vernietigen twee divisies •Moscou liquideert Poolse formaties In recordtijd wierpen de Oostpruisen bolwerken op Extra-bands Ook culturele leven versoberd Er wordt een eind .gemaakt aan bureaucratie en papier-oorlog Hel ijsje is nog sleeds te duur Derde jeugdkamp van de Omroep Zware strijd voor de grens Bij roofoverval doodgeschoten Duitsers heroveren Wilkowisjen Amsf.Schouwburg legt nieuwe lasten op Strijd! in dè Waffen ff mede voor een nieuw Europa HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 10 Aug. Het opperbevel van de weermacht deelt mede: Zuidelijk van Caen zette de vijand *zijn hevige aanvallen voort en breid de hij zijn pénetratiegebied naar het zuiden en zuidoosten uit. Onze tegen aanvallen vingen echter de vijande lijke gevechtsgroepen op en brachten haar tot staan. Van 7 tot 9 Augustus verloor de vijand ten zuiden van Caen én ten westen van de Orne 278 pantserwagens. Ook aan de rest van het front zette de vijand zijn hevige aanvallen op dezelfde zwaartepunten voort. Hij kon echter alleen zuidelijk van Le Plessis en zuidelijk van Vire terrein winnen. De "zware gevechten duren voort. In Bretagne werden door tanks ge steunde aanvallen der Amerikanen in het gebied van St. Nazaire. Lorient en Brest afgeslagen, waarbij talrijke tanks werden stukgeschoten. De dap pere verdedigers van St. Malo leveren een zware strijd tegen den van alle kanten aanvallenden vijand. In het Franse gebied werden 128 terroristen in de strijd vernietigd. In de wateren ten westen van Brest werd een grote vijandelijke torpedoja ger door bomtreffers zwaar bescha digd. Door speciale strijdmiddelen der marine verloog de vijand in de Seinebaal wederom zes volgeladen ravitailleringsschcpen met een geza menlijke inhoud van 25 500 ton, een torpedojager en een bewakingsvaar tuig. Zuidelijk van het eiland Jersey brachten' bewakingsvaartuigen van een Duits convooi twee Amerikaanse torpedomotorboten tot zinken, waar van een door haar te rammen. Londen ligt onder zwaar storings- vuur. v' In Italië hervatte de vijand aan de Adriatische kust zijn aanvallen met sterke 'strijdkrachten. Zij stort ten met zware verliezen ineen. In het oosten zijn bij Sanok en Mielec hevige gevechten met binnen gedrongen vijandelijke strijdkrachten gaande. Noordwestelijk van Baranow "werden herhaalde vijandelijke aan vallen uiteengeslagen en de Sowjets in een tegenaanval teruggeworpen. In de periode van 6 tot 9 Augustus werden hier in de zware gevechten 108 vijandelijke tanks stukgeschoten. Zuidoostelijk van Warka wint de tegenaanval onzer pantser formaties tegen hardnekkige vijandelijke te genstand verder terrein. Westelijk van d£ boven-Narew werden her haalde aanvallen der bolsjewisten afgeslagen of opgevangen. Bij Wil- kowisjken zijn tegenaanvallen onzer tróepen gaande. Noordelijk van de Memel misluk- BERLIJN, 11 Aug. Nog duidelij ker dan op de voorgaande dagen bleek Woensdag het doel van het* geallieerde opperbevel, door een om singelingsoperatie van grote omvang de Duitse strijdkrachten in Norman- dië en Bretagne in te sluiten en te vernietigen. Het zwaartepunt lag bij van L% Mans uit naar het noorden en noordoosten aanvallende Ameri kaanse divisies, die blijkbaar de op dracht hebben zich zo spoedig moge lijk te verenigen met de Canadezen, die oostelijk van de Orne Woensdag meer terrein in de richting van Fa- laise trachtten te winnen. Terwijl de Amerikanen er in slaag den vrij grote terreinwinsten te be halen. kon het eerste Canadese le ger, dat als een keurtroep der ge allieerden moet worden beschouwd, tengevolge van de zware verliezen der voorgaande dagen slechts met minder stootkracht opereren. Het slaagde er weliswaar in, aan weers zijden van de straatweg Caen—Fa- laise enige kilometers, naar het zui den op te dringen, doch het moest elke vordering met zware verliezen aan doden en gewonden en aanzien lijke tankverliezen betalen. In de loop van Donderdagochtend deden de Ca nadezen opnieuw pogingen, de nieu we Duitse hoofdstelling ten oosten van de Orne te doorbreken, doch zij werden bloedig afgeslagen. HELSINKI, 11 Aug. Het opperbe vel van de Finse weermacht maakt bekend dat Finse troepen, die in de richting van Ilomentsi omvangrijke operaties uitvoerden twee Sowjctrns- slsche divisies de 116ste en de 289s«e, hebben omsingeld. Beide divisies wer- den verslagen en voor het grootste deel vernietigd. Van de tot dusver gesorteerde oor logsbuit moeten genoemd worden: 92 kanonnen, 78 granaatwerpers 44 bruikbare vrachtwagens. 222 valide paarden. Bovendien werden grote hoeveelheden, munitie, infanteriewa- pens, voertuigen en berichten- en pioniersmateriaal buitgemaakt. In de loop van de gevechten werden 11 tanks vernield en 4 beschadigd. De Finse tegenaanval werd onder nomen van d: hoogte ten zuidoosten van Svsmajarvi en ten noorden van Illajaiijarvi tegen het gebied ten westen en noorden van Kuolismaa. Door dit succes is het grote strate gische doel van de Sowjets. de Finse troepen ten" Zuidoosten van het La- dogameer te omsingelen, verijdeld. Roosevelt üeert eind Juli drie da gen doorgebracht op Honololoe, tenein de besprekingen te voeren met zijn admiraals. In Columbia neeft.de communis tische partU haar naam veranderd ln sociaal-democratische partij. BIJ het Franse station Le Tours hebben Amerikaanse vliegtuigen een hospltaaltrejn beschoten. 41 Duitse soldaten kwamen om. ten in het gebied van Raselnen her- nieuwe doorbraakpogingen der Sow jets met zware verliezen aan doden en gewonden. 52 vijandelijke tanks werden stukgeschoten. In Letland bleven talrijke aanval len van den vijand tussen Mitau en het meer Pskow zonder resultaat. Formaties slagvliegtuigen vielen vooral in de grote bocht van de Weichsel en in het gebied ten westen van Kowno gereed staande Sowjefc- troepen en tankconcentraties met goed gevolg aan. Dés nachts wa rén vijandelijke troepenconcentraties noordwestelijk* van Baranow* en zuid oostelijk van Warka het doel onzer gevechts- en nachtslagvliegtuigen. De vijand verloor gisteren 41 vliegtuigen. •Vijandelijke bommenwerpers lieten overdag bommen vallen op het gebied van Boedapest.' Des nachts viel een vrij zwakke formatie vijandelijke bommenwerpers het gebied van Ploe- sti aan. waarbij hij 14 vliegtuigen verloor. In West- en Zuldwest-Duitsland werden vooral Saarbrilcken, Karls ruhe. Pirmasens en Luxemburg aan gevallen. Door luchtverdedigingsstrijd krachten werden 33 vijandelijke vlieg tuigen. waaronder 31 viermotorige bommenwerpers, vernield. BERtlJN, 10 Aug. Op 9 Augus tus is de volgende radioboodschap van opstandige Poolse formaties achter de Sowjet-linies uit Kowel aan de Poolse zender te Bari opgevangen: „Wij zijn door de Russen ontwapend. Dit is het einde van het Poolse leger. Leve Polen"*. Kowel heeft de Poolse zender ver zocht, dezo- boodschap aan alle be reikbare Poolse zenders door te geven. In dit verband merkt men te Ber lijn" op, dat, terwijl de chef der uit geweken Poolse regering. Mlkolaczyk. zich op aanraden van Engelsen en Amerikanen naar Moscou heeft be geven en- daar onderhandèlt over een compromis, dat met het bolsjewisme nooit mogelijk Is, Stalin de Poolse emlgrantep. weer eens voor een vol dongen feit stelt. HIJ laat de Poolse formaties achter de Sowjet-llnles een voudig ontwapenen en arresteren. Ver nomen wordt, dat de Poolse officieren reeds van de manschappen gescheiden zijn en worden overgebracht naar Kiew, waar hun hetzelfde lot wacht als hun kameraden van Katyn. Uit de manschappen worden alle nlet- bolsjewlstische elementen geselecteerd. Turken schieten Brits vliegtuig neer SOFIA, 11 Aug. Radio-Ankara meldt, dat een vllealulg van onbe kende nationaliteit, tiat later een Brits toestel bleek te zijn, door Turkse luchtdoelartillerie boven een Turkse stad is neergeschoten. Het vliegtuig kwam terecht op een fa briek. Daardoor werden zeven arbei ders gedood. Gedeeltelijke evacuatie van Istanboel SALONIKI. 10 Autf. Het stads- bestuur van Istanboel heeft besloten, naar Radio Ankara meldt, om 14.000 personen naai" Anatolië te evaeuëren. Ook de kinderen zullen naar Anatolië worden overgebracht. De afgetreden Finse minister president, Linkomles, ls onderscheiden met het vrijheidskruls eerste klasse. In Zuld-Servlë ls weer een succes behaald tegen communistische ben den. Ze verloren 107 man aan doden en 1054 aan gevangenen. In Chili heeft zich een grote aardverschuiving voorgedaan ln een kopermijn, tengevolge vari het neer storten van drie sneeuwlawlnes. Er zijn reeds 50 doden geborgen. Men vreest voor nog 150 slachtoffers. Ie JAARGANS No. 187 LD VRIJDAG II AUGUSTUS 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Tel. 24996 - Postgiro 184120 - Abonnementsprijs 21 ct. per week of 2.73 per kwartaal. Losse nummers 5 ct. Tijl, schrijft mij een Leidenaar, hoe vindt u het volgende: Iemand, dien ik ken, ambtenaar bij de meelcentrale in Den Haag, kwam verleden week met een buitenband thuis, ja, een nieuwe. Ik vroeg hem, hoe hij daar aan kwam èn kreeg ten antwoord: Van kantoor gekregen. Ik héb dit geïnformeerd bij mijn bryer, die werkt daar ook, en het is juist, mijn broer krijgt er ook één. Het ergste is, mijn buurman heeft geen fiets, heeft er ook geen nodig, dus deze band zal wel zwart worden. U hebt er wel eens meer over ge schreven, dat de ambtenaren nog al eens extraatjes hebben, want zij krij gen geregeld wat extra, zoals kousen, zeeppoeder en lange vingers, ja bis>- cuit hoor. Nu heb ik voor mijn werk als zie kenfondsbode banden nodig en aan gevraagd. maar ik krijg niets. Ze zijn er niet, wordt er gezegd. Maar als ze er nu wel zijn om de ambtenaren een extraatje te bezorgen, dan loopt het toch de spuigaten uit. Tijl" Al dus mijn briefschrijver uit Leiden. Niet alleen dat het de gaten uit loopt, het loopt dus ook in de gaten. En dat is nuttig. Omdat wij tezamen eens het oud-Nederlandse spreekwoord „Wie het dichtst bij het vuur zit, warmt zich het best" kunnen over denken. Tot troost kan ik mededelen, dat niet alle ambtenaren, die niet fiet sen, een extra-band krijgen. Dan zou den er te veel fietsen. De meeste lo pen, net als u en ik. Maar wellicht ligt het in de bedoeling van de op perste leiding van het legér ambte naren, de divisie van de meelcentrale geheel te motoriseren, opdat de heren nog snéller dan nu hun plicht kun nen doen. En dan ziet u dezer dagen deze goede kennissen niet met een fietsband, maar bijv. met een ben zinestank, een accu of een bosje kogel lagers thuiskomen, in voorschot op de overige auto-onderdelen, die hen dan waarschijnlijk ook zijn toege dacht. TIJL. De Reichs- en gouwleiders bij den Führer in het hoofdkivartier. De Führer begroet Reichsorganisationsleiter dr. Ley. Links van dr. Ley de Reichs- führer Himmler. Rechts van dr. Ley Rijksminister dr. Göbbels. Reichs- Iciter Amann en Rijksminister dr. Fr ick. Foto Hojfmann-Stapf) BERLIJN, 11 Aug. Rijksminister dr. Göbbels heeft in zijn.kwallteit ven Rijksgevolmachtigde voor het totale gebruik van arbeidskrachten voor de oorlog, een aantal nieuwe regelingen bekend gemaakt. Deze zijn: 1. Alle vrouwelijke hulpkrachten ln huikiouding en bedrijf van andere dan Duitse nationaliteit zullen in de bewapeningsindustrie te werk worden gesteld. De op het ogenblik nog haa^ beroep als personeel in huishouding* en bedrijf uitoefenende 'Duitse ar beidskrachten zullen voor 'n deel te werk wprden gesteld bij de bewape ning, voor een deel werk toegewezen krijgen in hulshoudingen waar zij dringend nodig zijn, dus in de eerste plaats kinderrijke gezinnen. 2. Eep hele reeks lichtingen onont beerlijk verklaarden, waaraan het front bijzonder dringend behoefte heeft, worden uit het gehele open bare levén en na overleg met den Rijksmiiüster voor bewapening en oorlogsproductie, Albert Speer, voor een groot deel ook uit de bewape ningsindustrie genomen, nadat de vervangende werkkrachten daar in gewerkt zijn. 3. De kringen der bevolking, die tot dusver weinig gedegenheid hadden tot deelneming aan de gemeenschap pelijke oorlogsinspanningen zullen door zo groot mogelijke intenslfiërlng van de thuisarbeid dienstbaar ge maakt worden aan de wapenproduc tie. Voor thuisarbeid komen in de eerste plaats ln aanmerking arbeids krachten die niet onder dc arbeids dienstplicht vallen. Film en theater 4. Het culturele leven in al zijn vertakkingen wordt belangrijk be perkt. De desbetreffende afzonder lijke maatregelen zijn reeds ter hand genomen. Zo zal reeds in de eerst volgende dagen de gehele Duitse op leiding voor film en theater gesloten worden, terwijl de jonge acteurs en actrices naar de wapenindustrie wor den overgeheveld. 5. Verdere belangrijke krachten besparende maatregelen op Jhet ge bied van het algemeen binnenlandse bestuur, de spoorwegen, de posterijen en het culturele leven zijn aan de gang of worden voorbereid. Plechtigheden 6. Wat de stijl v^n het openbare leven betreft, deze moet thans prin cipieel worden aangepast aan de to- De Duce inspecteert de Italiaanse di visies, welke in Duitsland worden op geleid. JP.K.-)oto Zoll/OrbJI.) BERLIJN, 11 Aug. In zijn- weke lijkse artikel in'..Das Reich" behan delt dr. Göbbels de maatregelen voor het totale gebruik van alle arbeids krachten voor de oorlog, die thans getroffen of voorbereid worden. Meer in. het bijzonder houdt dr. Göbbels zich bezig met het openbare leven: „Natuurlijk zal ook een hele reeks maatregelen uitgevoerd moeten wor den, welker plan op lange termijn ls opgesteld en die er toe moeten die nen de hyperbureaucratisering van zekere staatsapparaten éen einde te doen vinden. Wij hopen tegelijk daar mede ook een einde kunnen maken tian veel leegloperij en popieroorlog. Van belang is dat minder met pa pier, en meer met verstand en impro visatie geregeerd wordt. Alle overwoe keringen van onze staatsburaucratie zal0 men niet kunnen opheffen maar stellig een-groot deel ervan. Daartoe willen wij het signaal geven. Ook het openbare leven heeft cr dringend behoefte aan op de helling gezet te worden om aangepast te wor den aan de huidige stand van de oorlog. Wanneer wij daarbij een deel van onze culturele sector in stand houden, geschiedt dat in hoofdzaak om ons zwaar werkende volk nog ze kere mogelijkheden tot stichting en ontspanning te geven, maar geenszins om de betrokken cultuurinstellingen een voortbestaan vér ter zijde van de oorlog te verzekeren. Dit komt voor niemand en niets meer in aanmerking. Wanneer 'grote delen vap ons volk reeds hun hele have en goed ten offer gebracht heb ben aan de oorlog, zullen wij ook niet mogen aarzelen om grote aelen van ons openbare leven te schrappen. Dit geschiedt niet als beginsel, maar op grond van éen gebiedende politiek-' militaire dwang, waaraan wij ops niet kunnen en mogen onttrekken. Het heeft derhalve ook niet het gering ste uit te staan met klassenstrijd. Het is duidelijk, zo schrijft de mi nister tenslotte, dat deze geheel an dere instelling een zekere tijd zal no dig hebben. Daarnaast echter loopt nog een reeks maatregelen, die grote contingenten krachten voor front en bewapeningsproductie vrij zullen ma ken, zodat in geen geval het gevaar ontstaat dat het effect te lang op zich laat wachten. Men kan dus ver wachten dat de eerste resultaten van de actie van de totale oorlog reeds zeer spoedig aan de dag zullen tre den." tale oorlog. Niet het uiterlijke ver toon van éen plechtigheid zal-in de toekomst gelden als maatstaf voor haar betekenis, maar haar eenvoud en doelmatigheid. Alle openbare plechtigheden, welker aard riet door de oonog bepaald wordt, zoals re cepties, installaties in functies, feest en schouwburgweken, muziekdagen, opening van tentoonstellingen en herdenkingsplechtigheden die niet dienstig zijn aan de onmiddellijke bevordering der gemeenschappelijke oorlogsinspanningen moeten achter wege blijven. De onvermijdelijke rest van zulke plechtigheden moet vol trokken worden in een kader dat ieder niet met de tijd overeenstem mend vertoon vermijdt en geheel ge richt is op het doel van de Dlechtig- heid. In de bekendmaking, waarin deze regelingen zijn vastgelegd, zegt de Rijksgevolmachtigde tot slot: „Wanneer thans en in toenemende mate gedurende de komende weken en maandeïl ieder volksgenoot zijn gehele kracht in dienst stelt van de natie en daardoor zijn persoonlijke levensstijl noodzakelijkerwijze steeds meer in overeenstemming komt met de oorlog, moet ook uit het open bare leven thans alles verdwijnen wa,t niet meer harmonieert met de hardheid van de Duitse historische strijd. Hét Duitse volk zal in al zijn levensuitingen alleen nog de onbuig zame wil doen zien om deze strijd om zijn bedreigde nationale bestaan, het koste wat het koste, té doorstaan tot aan het zegevierende einde." Micolaczyk terug naar Londen STOCKHOLM. 11 Aug. Mlcolac- zyk, de premier vah de Poolse emi granten-regering ln Londen ls Donder dagochtend van Moscou naar Enge land terug gekeerd. Deze* vrij onver wachte onderbreking der besprekingen wekt de indruk alsof de onderhande lingen zijn afgebroken. Een der redenen voor deze wending kan liggen in het gerucht dat Stalln ln een persoonlijk onderhoud met Mi colaczyk de els heeft gesteld dat de Polen ln de toekomst afstand zullen doen van alle garantieverdragen met Engeland, dus ook van dat van 1935. In Berlijn verwacht men binnen af zienbare tijd nieuwe en duidelijke pa rolen der bolsjewisten voor de Euro pese gebieden. „Het ijsje zal in het a.s. seizoen voor ieder bereikbaar zijn, daar de prijzen thans zo gesteld zijn. dat zo wel het snoeplustige publiek als de ljsbereiders hierover niet te klagen hebben. Voor schepijs en verpakt ijs zal niet meer dan een dubbeltje, voor een coupe, geserveerd in een ijssalon of soortgelijke inrichting, niet meer dan een kwartje gevraagd mogen worden. Daar deze prijzen voor de ondernemers alleszins lo nend geacht kunnen worden kan voor overtreders van dit prijsvoor- schrift geen enkel excuus worden aangevoerd." Dit schreven wij In ons blad op 17 April 1943. Aanvankelijk werden wij in onze verwachtingen niet te leurgesteld. Helaas, de goede voor nemens der ijsverkopers waren niet van lange duur./ Porties, die tien cent mogen kos ten, worden practisch overal voor vijf-en-twintig verkocht. Waar men voor tien cent geholpen kan worden, krijgt men indeMaad een bakje, doch beter ware het. dit de titel „vingerhoed" te geven. Wil men wer kelijk een portie ijs eten, dan be taalt men twee of drie kwartjes. Wellicht ligt hier voor de Prijs- beheersing. nu zij heeft kunnen uit blazen van haar energieke ontreden tegen de luxe-zaken, een terrein braak. Al is een ijsje dan geen on ontbeerlijk volksvoedsel. het heeft toch in hoge mate de belangstelling van het publiek. FRANS L.O. Utrecht: Geslaagd de heren P. A. Wisse, Lelden; A. A. M. Zebregs, Cothen; J. M. Zeegers, Haarlem; B. W. Zlegelaar, Lelden; P. J. N. Bouwmeester. Am ster daim A. V. Zweiten de Blöm, Amsterdam: G. J. van Goudoever. Boxmeer. BLARICUM, 10 Aug. „WIJ moeten elkaar leren begrijpen en niet vijandig aan de kant blijven staan. Maar jullie moeten vooral ook luisteren naar wat wij te vertellen hebben en niet denken, dat jullie alleen gelijk hebben, want wij zijn ten slotte ook idealisten en geen kankeaars, die het er om begonnen is, jullie alleen maar dwars te zit ten', zo sprak een jonge bankwer ker, een „anti", die het er op ge waagd had. enkele dagen met zijn medestanders en tegenstanders door te brengen in het derde kamp, dat de Nederlandse Omroep te Blaricum voor de jeugd had georganiseerd. De woorden van dezen jongen eerlijken arbeider vonden bijval van beide zijden en gedurende de ge hele conferentie bleef ook de geest, die hieruit sprak, steeds bewaard. Vier dagen waren veertig Jongens en meisjes, in leeftijd variërend van zeventien tot zeven en twintig jaar, in de jeugdherberg „De Zonnehoe- ve" te Blaricum bijeen onder leiding van den propagandachef van de Ned. Omroep, den heer H. Rutgers, en in de verkwikkende rust van het heidelandschap kwamen zij onge twijfeld nader tot elkaar. Een bont gezelschap van arbeiders en arbeid sters. studenten, Jonge boeren en boerinnen, winkelbedienden, tech nici en huishoudelijk personeel, luisterde naar uiteenzettingen van ouderen en discussieerde daarna on der het toezicht van den discussie leider, dr. M. O. Albers, directeur van de gemeentelijke H.B.S. te Utrecht; Wie deze bijeenkomst bij woonde, kwam tot de verheugende conclusie, dat de derde jeugdcon- ferentie van de Omroep haar eigen vorm had gevonden en door de sportieve en toch waardige stijl meer dan ooit kans -op succes had. Men maakte radio-opnamen in de hitte van het gevecht en het was opmerkelijk, hoe de jonge debaters, nu zij niet wisten, of de microfoon wel meeluisterde, veel meer van de tongriem leken geneden. Maar de grote en wezenlijke waarde van deze bijeenkomst was de kameraadschap, die, over alle principiële verschillen heen, werd gesloten. Een kameraadschap, die op een stijlvolle heemavond, het Hoogtepunt van de bijeenkomst, plechtig werd bevestigd. Hier reik ten twee arbeiders, die zich als te genstanders van de nieuwe tijd hadden bekend gemaakt, en die waren begonnen zich op de aller eerste plaats te verweren tegen de Nederlandse vrijwilligers, spontaan de hand aan een frontsoldaat en zij beloofden elkaar trouwe vriend schap. Dat was een daad, die indruk maakte -op alle aanwezigen en die meer betekende dan een geste alleen, want dit was geen kwasl- bekering. De verschillen bleven be staan, maar de afgrond was verdwe nen en de zekerheid, dat men eens tot elkaar zal kunnen komen, begon te gloren. BERLIJN. 11 Aug. Honderddui zenden inwoners van Oost-Pruisen hebben gehoor gegeven aan de oproep van gouwleider Koch om mede te wer ken aan het opwerpen van versterkin gen langs de oostelijke grens. Van 16 Juli af wordt er thans gewerkt en de resultaten zijn aanzienlijk. Millioenen kubieke meters grond werden ver plaatst-. Reeds biftnen 24 uur wasser een bolwerk van hondera kilometer opgeworpen, en sindsdien wordt dit ononderbroken versterkt. Men werkt in ploegen dag en nacht, Zondags en in de week, Week voor week. Deze volksbeweging staat in het teken van „niet organiseren, uitsluitend impro viseren." Elk spoor van bureaucratie ontbreekt. Dr. Ley reisde naar Oost- Pruisen en verklaarde, dat de Oost Pruisen niet hun krachten inspannen om alleen hun geboortegrond te be schermen, maar dat zij het gehele "Duitse Rijk verdedigen. Intussen woedt er sinds weken vlak aan-de Oostpruisische grens een zware slag. De divisies van het rode leger, wier taak het was als eerste Duits land binnen te dringen, staan niet al leen tegenover de Duitse strijdkrach ten, die reeds aan dit. deel van het front waren opgesteld, maar ook te genover sterke Duitse reserves, dié in tussen zijn aangevoerd. Het zwaartepunt van de strijd ligt in de sector Kalvaria en Scharken, ten noorden van de Memel. Hier strij den sinds enige dagen de Duitse grena diers en pantsergrenadiers onder een bijna tropische zon in een bolwerk, dat in recordtempo door de burgerij van Oost Pruisen werd opgeworpen. Reeds verschillende malen is het Spwjetrussische tankcolonnes gelukt oVer dit bolwerk heen te komen. Tel kens weer echter slaagde de Duitse verdediging er in de bressen af te sluiten in de doorgebroken tanks in achterwaartse Duitse linies voor goed tot staan te brengen. GEMERT, 11 Aug. Dezer dagen heef te Gemert in de kom an het dorp eeri roofoverval plaats gehad, waarbij de ruim 30-jarige Th. Ver stappen dooi: een revolverschot ge dood werd. Omstreeks twee uur 's nachts dron gen vier mannen de slagerij van de gebrs. Verstappen aan de achterzijde binnen. De drie bewoners stonden te gen de met revolvers gewapende man nen machteloos en moesten zich la ten knevelen. Een hunner verzette zich hierbij evenwel? waarop hij werd neergeschoten. De indringers i DFN r namen daarop de wijk met achter- sarls, mlt h^t' lating van een zak. De gewaarschuw- de politie stelde terstond een onder zoek in, waarbij ook gebruik' werd gemaakt van een speurhond. De hond kwam echter niet verder dan tot achter de woning. Vermoed wordt, dat de indringers zich per fiets hebben verwijderd. BERLIJN. 11 Aug. Een Duitse te genaanval in het gebied van Wilko wisjen heeft volgens de tot dusverre ontvangen berichten een volledig succes. Een Duitsè pantsergevechts groep viel bij verrassing sterke Sow- jetstrijdkrachten aan, nam de stad Wilkowisjen in, en drong in noord oostelijke richting verder door Sow- jetgroepen werden daarbij ingesloten £n vernietigd. Naar ons ter ore komt. heeft het Gemeentelijk Theaterbedrijf van Am sterdam de toegangsprijzen voor de Stadsschouwburg voor het seizoen 1944—'45 verhoogd. Voor toneelvoor stellingen bedraagt de verhoging van /0.è0—3 tot f 0.50—ƒ4; voor opera voorstellingen van 1—ƒ5, tot 1.50— 0.50. Zoals voordedereen. is deze tijd ook voor het hoofdstedelijk theaterbedrijf een abnormaal dure. Critiek op een dergelijke maatregel is ook eerst te leveren met een diepere kennis van de exploitatiegegevens dan waarover de buitenstaander beschikt. Men raag niet aannemen, dat opera en toneel uitsluitend de. be langstelling genieten van het gilde der zwarte-handelaren. voor wie het er op een gulden meer niet aan komt. Wij slikken dergelijke prijs verhogingen vaak maar al te licht vaardig. want het staat vast, dat zij voor den arbeider en ook nog voor beter gesitueerden met een vast in komen, dat niet verhoogd mag wor den, weer een extra- belasting bete kenen. Neemt men waar, dat de opera bijna gestadig is uitverkocht en velen door de grote vraag zelfs geen kans zien zich voor hun goede geld een plaats te bemachtigen; verder dat ook de toneelvoorstellingen evenals alle vermakelijkheden aanmerkelijk beter bezocht en dus voor de exploi tanten lonender zijn dan voorheen, dan mag men zich toch. afvragen, of een prijsverhoging hier wel in het algemeen belang was en of de ex- ploitatlecijfers, vergeleken met die van vorige jaren, deze prijsstijging absoluut nodig maakten. Aflevering inmaakglazen begint 15 Augustus DEN FIAAG, 11 Aug. Van 15 Aug. af mogen winkeliers inmaakglazen en rubber ringen afleveren. Ieder, die van 28 Juni tot en met 7 Juli onbruik bare rubber inmaakglasringen heeft ingeleverd, .kan bij zijn winkelier zes glazen met ring betrekken, alsmede evenveel extra-nieuwe ringen als oude zijn ingeleverd, tot ten hoogste honderd extra-ringen. Zij, die voor 15 Juli j.l bij het Rijksbureau voor glas, keramiek en houtproductie een aanvraag voor inmaakglazen hebben ingediend, ontvangen, voor zover niet afwijzend is beschikt, een leverings vergunning. Ziekenhuizen, stichtin gen, rusthuizen, pensions en slacht offers van bommen ontvangen even eens leveringsvergunningen. Zij. die na 15 Juli hun aanvrage voor Inmaak glazen hebben ingediend zullen een eventueel te verstrekken leveringsver gunning eerst later ontvangen. De. bevoorrading van de handel vindt regelmatig voortgang. Het kan echter voorkomen, dat een winkelier nog niet van inmaakglazen is voor zien. Men zal dan met het betrekken van de glazen moeten wachten, totdat dit wel het geval zal zijn. Vrouw en kind bij brand omgekomen NIJMEGEN. 10 Aug. Woensdag avond is brand ontstaan in' de op slagplaats van den heer Pouwels. Het vuur greep zo snel om zich heen, dat de opslagplaats en de woonruimte van de familie Pouwels spoedig in lichterlaaie stonden. De vrouw en het zesjarige dochtertje kon men niet meer in veiligheid brengen. Zij zijn in de vlammen omgekomen. Een paard vond eveneens de vuufdood. Commissies van toezicht op de tandverzorging De oommlft- toezicht op de ziekenfondsen, heeft onlangs een rond schrijven tot de algemene ziekenfond sen gericht, waarin wordt medege deeld. dat de ziekenfondsen ln onder ling overleg dienen over te gaa-n tot het oprichten van commissies van toe zicht inzake de tandheelkundige ver richtingen. De verduistering begint heden om 21.15 en eindigt om 6.15. Maan onder 15.09, op 0.22. 11 Aug. L.K, 18 Aug. N.M.. 26 Aug. E. K. KEURINGEN Het ff-Ersatz-Kommanüo deelt mede: Iedere gezonde Nederlander kan zich aanmelden, ten einde gekeurd te wor den voor de Waffen-# (Wiking), ff- Pantzer Grenadier-brigade Nederland. ff-Pantzer Jager-kompagnle Schevenln- gen. Landstorm -Nederland en Ger maanse ff ln Nederland. 14.8.44: 812 uur. Rotterdam. Deut sche Oberschule, Westerlaan no. l: 14.8.44: 1618 uur. Den Bosch, hotel Noord-Brahant. Markt 45. 15.8.44: 8— 12 uur, Venlo, Deutsches Haus. Eg- mondstraat 16; 15.8.44: 16-—18 uur, Arnhem, café Royal; 16.8.44: 812 our: Zwolle, hotel Geitenbeek; 17.8.44: 813 unr, Amsterdam, Dam 4; 18.8.44: 812 nnr. Utrecht. «-Krsatz-komman- do Nlederlande. Nehenstelle, Vreden- burg 19; 18.8.44: 15—17 uur, Amers foort, i'ol. Durehgangslager, Leusdej- weg. Tijdens de keuringen worden alle In lichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra-levensmidde len, kolen enz. Personen tussen 19 en 35 Jaar, die aanmcldlngspllchtlg zijn voor de tewerkstelling, kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedu rende de verbintenis van de tewerk stelling vrijgesteld. Officier ln de Waffen-# kan leder worden, die na tenminste een Jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding ls ntet doorslaggevend. Besltss d voor bevordering zUn: ge drag, karakter, prestatie. Alle verdere Inlichtingen en gratis reisbiljetten voor de heen- en terug reis 'verstrekken de volgende Neben- BIJ ONZE VRIJWILLIGERS. Zeer belangrijk is het werk van de man nen, die steeds zorgen, dat de ver bindingen in orde zijn. Foto H-PJC. Jarolinn-O/H) stellen der Wanen-«: Amsterdam. Dam 4; Alkmaar Langestraat 56- Utrecht, Vredenburg 19; Heerlen. Sa- roleastraat 25; Groningen. Herenstraat 46; Enschede. Hengelosestraat 30. eveneens bij het H-Ersatz-Kommando Ntederlanden, Den Haag. Korte Vijver berg 5, De commissies zullen worden samen gesteld uit tandartsen, een of meer vertegenwoordigers der ziekenfondsen en een buitenstaander. De taak der commissies zal o.m. be staan ln het toezicht op. een Juist© tandheelkundige verzorging der ver plicht-verzekerden overeenkomstig d© bepalingen ingevolge het zlekenfond- senbesluit. Daarnaast zullen de commissies een admlnlstratlëvo taak hebben, o.a. be staande ln de beoordeling van klach ten ovor tandheelkundige behandeling en over eventuele moeilijkheden ten aanzien van behandeling ln de avond uren, waarbij zich dan nog een toe zichthoudende werkzaamheid voegt met betrekking tot overschrijvingen van het maximum-aantal verzekerden per tandarts? De werkzaamheden der commissies zullen aanvangen op 1 October ok. Op deze datum treden tevens enig© andere regelingen betreffende de tand heelkundige hulp der algemene zie kenfondsen ln werking. Helse machine in het Vaticaan ontploft MILAAN, 10 Au'g. Naar uit Rome wordt gemeld, is in de tuinen van het Vaticaan een helse machine ont ploft, waarbij enige vensters van de Sint Pieterskerk werden vernield en ook het paleis der Heilige Ufficien werd beschadigd. 4 Een monnik had de helse machine ontdekt en wilde haar verwijderen, doch het ding ontplofte, zodat hij er het leven bij inboette. In republi- keins-fascitische pringen wijst men er op. dat ook in Rome de Godlozen- beweging voet begint te krijgen en dat de aanslag vermoedelijk van deze zijde is voorbereid. DEN HAAG. 10 Aug Het N.S.K.R. Gruppe Luftwaffe, Abrechnungsstell© Den Haag. Lange Vijverberg 12. deelt mede, dat allen, die voor een extra- toewijzlng kolen voor de winter 1944 '45 ln aannlerking komen, zich met de witte „Berechtlgungsscheln" van de extra-levensmlddelentoewijzlng tot de betreffende Ortsgruppe dor N.S.DA.P. moeten wenden. Verder wordt nogmaals bekend ge maakt. dat correspondentie over loon- afrekenlng aan bovengenoemde Ab- rechnungsstelle van het N.S.K.K. ver zonden moet worden. SPORTNIEUW^ Zwemlcampioenschappen der politie UTRECHT 10 Aug. In de zwem inrichting „De Kromme Rijn" alhier werden nationale polltlczwemwedstrij- den gehouden. De uitslagen zijn: 50 m. rugslag (Jun.): 1. en kampioen: A. Spruljt. Marech. SV Dordrecht. 38.6 sec 50 m. rugslag (nieuwelingen)l. en kam pioen: O. Breuklnk. Hermandad Rot terdam. 41 sec. 50 m rugslag (vete ranen): 1 en kampioen: C P. v. d. Woud. UPS Utrecht 419 sec. 100 m. rugslag (sen.l. fen kampioen: J. D. v. d. Berg. Direct. Gen. Nijmegen. 1 min. 23 sec. 50 m schoolslag (Jun.): 1. en kampioen:- Munnlkhuizen. APGS A'dam. 38 sec. 50 m. schoolslag nieu welingen: 1. en kampioen: J. K. Koens, PSV Enschede. 38.4 sec. 50 m. pioen: W. v. Helden. Hermandad R dam, 41.6 sec. 100 m. schoolslag teen.)1 en kampioen: VV. Seton. Rode Haan, Den Haag. 1 min. 17.8 sec. 50 m. borstcrawl (Jun.): 1. en kampioen: .G. Methorst, HPSV Den Haag 31.4 sec. 50 ra. borstcrawl nieuwelingen1. en kampioen: J, v. d. Breevaart. Brand weer R'dam, 30.6 sec. 100 m. borst crawl (seh.): 1. en kampioen: A. Jon- gejan, Rode Haan Den Haag. 1 min. 9 8 sec. Popdulken: 1. Wielaard, Ma rech. SV Eindhoven. 22.6 sec. 3x50 m. estafette wisselslag: 1. Rode Haan. Den Haag. 1 min. 49 sec. Schoonsprmgen: 1. en kampioen: C. Ruseler. HPSV Den Haag, 37 punten. 3x50 m. estafet te borstcrawl: l en kampioen: HPSV 1 Den 'Haag, 2 rhln 38.6 6ec. 50 m. gekleed zwemmen (laatste 15 m met drenkeling) 1. en kampioen: W Hel den. Hermandad R'dam, 48 3 sec' 3x25 m. estafette wisselslag persoonlijk (Jun.): 1 en kampioen: Methorst. HPSV Den Haag. 1 min 7.6 sec. 3x50 m. estafette wisselslag persoonlijk (sen.): 1. en kampioen: J. v. d. Berg, Dlreofc. Gen, Nijmegen, 2 min. 9 sec.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1