HET DAGBLAD Van Ca,en tot Avranches zeer zware gevechten ff VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Het Speeltuinwerk neemt een grote vlucht DuTts weermachtsBericht Sowjetaanvallen afgeslagen bij Baranow en de Memel Verbitterde strijd in Le Mans De invasievloot verliest acht schepen Herqroeoerinq in het Oosten Poolse besprekingen zonder resultaat Totale mobilisatie verloopt snel Zwarte kranten Canadese aanval bij Caen stuit op zwaar verzet inzet Wig in de posities der Amerikanen Strijdt in de Waffen nieuw Europa KEURINGEN •mede voor een Electrisch treinver keer beperkt Grote medewerking van overheid en burgerij HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER. 9 Aug. Het opperbevel van de weermacht deelt mede: In Normandië zijn thans langs het gehele front, zuidelijk van Caen tot oostelijk van Avranches, zeer zware gevechten gaande. Met zeer groot ge bruik van materiaal liep de vijand, gesteund door talrijke tanks en ster ke luchtstrijdkrachten, steeds weer storm tegen ons front. Hij slaagde er echter alleen ten zuiden van Caen en ten zuiden van Vire in, in ons_front binnen te dringen. Vijandelijke aan- valswiggen werden echter in de diep te der stellingen opgevangen. In de overige sectoren bleven de vijandelijke aanvalsgroepen met de zwaarste verliezen aan doden en ge wonden reeds voor onze stellingen steken. In het gebied van Le Mans kwam het gisteren tot .verbitterde gevechten, in welker verloop de vijand de stad zelf binnendrong. In Bretagne werden de naar Lo- rient en Brest aanvallende Ameri kaanse formaties afgeslagen en tal rijke vijandelijke tanks vernield. Om St. Malo wordt nog steeds hard ge vochten. Gevechtsvliegtuigen vielen de aan- voerbases Avranches en Brecey met goed gevolg aan. In de wateren voor Avranches werd ln de nacht van 7 op 8 Augustus een vijandelijk koopvaardijschip van 10.000 ton door bom treffers tot bin ken gebracht. Boven Normandië en het westelijk bezette gebied verloor de vijand 20 vliegtuigen. In het Franse achterland werden 69 terroristen in de strijd vernietigd. Het gebied van groot-Londen ligt onder zwaar vergeldingsvuur van de V. 1. In Italië ondernam de vijand slechts plaatselijke aanvallen zuid oostelijk van Florence en in het ge bied noordelijk van Arezzo, die zonder resultaat bleven. Bewakingsvaaruigen der marine brachten voor de Dalmatische kust twee Britse torpedomotorboten tot zinken. Twee eigen vaartuigen gingen verloren. In het oosten werden ln het gebied van Baranow krachtige door tanks gesteunde Sowjetaanvallen afgesla^ gen of opgevangen en 47 vijandelijke tanks vernield. Zuidoostelijk van Warka zijn pant serformaties tot de tegenaanval over gegaan en in de door den vijand hardnekkig verdedigde stellingen bin nengedrongen. Ten zuidwesten van Bialystok her vatten de bolsjewisten hun aanval len na hevige artillerievoorbereidLng met sterke formaties tanks en slag vliegtuigen. In enige penetratieplek- ken duren de zware gevechten voort. Noordelijk van de Memel werden ook gisteren weer alle doorbraakpo gingen der Sowjets verijdeld. Bij Ra- seinen binnengedrongen vijandelijke strijdkrachten werden in de tegen aanval afgegrendeld. 66 vijandelijke tanks werden stukgeschoten. Aan het Letlandse front stortten talrijke vijandelijken aanvallen na zware strijd ineen. In scheeraanvallen mengden slag vliegtuigen zich herhaaldelijk op doeltreffende wijze in de gevechten te land. Gevechts- en nachtslagvlieg- tuigen vielen met goed gevolg ver- keersinstallatles en steunpunten der Sowjets aan. Verscheidene ponton- BERLIJN, 10 Aug. In de afgelo pen nachten hebben waarnemings posten van de Seinebaai een aantal zware ontploffingen op zee, fel op laaiende branden en hoge steekvlam men waargenomen. De waarnemings posten melden, dat deze waarnemin gen. die op verschillende tijdstippen en in verschillende richtingen wer den gedaan, gelijken op die, welke zij in de nacht van 2 op 3 Augustus hebben waargenomen en die, naar la ter werd gemeld, veroorzaakt waren door het optreden van strijdmiddelen der Duitse marine. Voorts hebben de strijdmiddelen der marine de afgelopen nacht treffers geplaatst op twee transp. -tschenen vrfn elk 5000 brt., een vrachtschip van 2 a 3000 brt. en een niet nader aangeduid -beveiligingsvaartuig. In totaal zijn totdusver waarschijn lijk een torpedojager, een beveili gingsvaartuig, vijf transportschepen van tezamen 22 23.000 brt. cn een pantserlandingsschip tot zinken ge bracht. De geallieerde invasievloot heeft zodoende opnieuw van de strijd middelen der Duitse marine een zware slag ontvangen. Generaal Model's leger omsingelt pantsercorps BERLIJN, 10 Aug. Kort geleden is in het strijdgebied van de leger- groaprmidden een Sowjet-Russisch pantsercorps omsingeld onder per soonlijke leiding van den opper bevelhebber, generaal-veldmaarschalk Model. Generaal-veldmaarschalk Model, heeft in een gesprek over de toestand aan het Oostelijké front gezegd: „Na weken van terugwijken is thans wfer' de tijd van standvastigheid gekomen. Nieuwe krachten der verdediging stromei^ in steeds sterkere mate naar ■het ressort van de legergroep-midden. Ik stel vertrouwen in de inspannin gen van de totale oorlog, die aan het strijdende front reeds thans mensen en wapenen zenden om de muur te gen den Sowjetrussischen tegenstan der weer hecht en onoverkomelijk te maken. In Slowakije is de algemene arbeldsdlenstplicht ingevoerd. Onder dit besluit vallen alle personen van 13 tot 60 jaar. In Lónden kan men geen stap op straat doen zonder op glasscher ven te trappen. Dit ls een gevolg van de actie der V 1. bruggen over de Weichsel werden ver nield. Bewakingsvaartulgen van een Duits convooi en schéepsafweergeschut schoten voor de zuidkust van Noor wegen acht Britse vliegtuigen neer. Vijandelijke storingsvliegtuigen lie ten ln de afgelopen nacht bommen vallen op plaatsen In West-Duitsland en Oost-Pruisen. Te Keulen ontstond schade aan gebouwen. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER. 9 Augustus. In aanvul ling op het weermachtsbericht wordt medegedeeld: in de noordelijke sector van het oostelijke front hebben zich de Noordduitse 83ste divisie infante rie onder bevel van kolonel Goetz met daarbij gedetacheerde delen van de Oostpruisische 61se divisie infan terie en de 19e Letlandse ft-divisie onder bevel van //-Brigadefün.rer en generaal-majoor aer Waffen-tf Stsek- kenbach bij aanval en verdediging bijzonder onderscheiden. De wacht meester Scharf bij een brigade storm- geschut en de ünteroffizier •Janko van een afdeling kustartillerie van het leger hebben zich door bijzondere dapperheid in de strijd met Sowjet- tanks onderscheiden. Speciale correspondentie.) BERLIJN, 10 Aug. Hoewel ln de grote bocht van de Weichsel en bij Bialvstok nog fel gestreden wordt-, neemt de algemene gevechtsactiviteit, volgens ere mening van Duitse mili tairen, af. Toc^ staan op verschei dene plaatsen nog verschillende divi sies van beide partijen op hum ge- vechtsposten. De hoofdmacht houdt zich echter op de achtergrond. Beide partijen zijn tot een grote reorgani satie der troepenonderdelen overge gaan. Te Berlijn wordt verondersteld, dat Moscou ten zeerste teleurgesteld is over het feit, dat het rode leger als gevolg van de krachtige Duitse weer stand een gevechtspauze nodig heeft. De tijd, die de Sowjets voor de voor bereiding van een nieuw offensief nodig hebben, zal ook door Duitsland benut worden. De komende weken zullen waarschijnlijk reeds bewijzen, dat Duitsland effectieve tegenmaat regelen getroffen heeft. STOCKHOLM, 10 Aug. Naar Reuter uit Moscou meldt, heeft Sta lin gisteravond den Poólsen premier, Mikolaczyk, ontvangen, aan de voor avond van diens terugreis naar Lon den. Te middernacht verklaarde Miko- laczyk in een communiqué, dat een voortzetting van zijn besprekingen met. de vertegenwoordigers van de „Poolse nationale raad" en het „Na tionale comité" in het voornemen ligt Tegenover vertegenwoordigers van de pers verklaarde Mikolaczyk dat van beide zijden voorstellen zijn gedaan. „De voorstellen, die door den voor zitter van de Poolse nationale raad naar voren zijn gebracht", zo zeide Mikolaczyk, „zullen na onze aan komst in Londen ln overweging wor den genomen". Er is geen definitieve overeenkomst bereikt, doch de on derhandelingen werden in een vriend schappelijke atmosfeer gevoerd. Toen men Mikolaczyk vroeg of hij optimistisch gestemd was ten aan zien van een succesvol einde der on derhandelingen, zeide hij: De onder werpen. die wij behandelen zijn zeer moeilijk. Zij raken de toekomst van Polen en de verhouding tot de Sow- jet-Unie. Maar niet alleen dat. Zij vormen een proefgeval in Europa, aan de hand waarvan men de moge lijkheden van de komende vrede en de samenwerking tussen de volkeren "kan bestuderen. Dit grote probleem is het. dat op de een of andere wijze moet worden opgelost. BERLIJN. 10 Aug. In politieke Duitse klingen verklaart men, dat de totale mobilisatie van de beschik bare krachten in alle rust en in een snel tempo geschiedt. Een uitwisse ling van arbeidskrachten op grote schaal ls aan de gang. In alle bedrij ven worden mannen door vrouwen vervangen. le JAARGANG No. 186 LD DONDERDAG 10 AUGUSTUS 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureau* voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Tel. 24996 - Postgiro 184120 - Abonnementsprijs 21 et. per week of f 2.73 per kwartaal. Losse nummers 5 et. Ïeder in de coupé zat opv de kran ten te schelden. Ze waren zwaar antikrant. Niemand leest ze meèr", „er staat niks in", „ze sphrijven alle maal hetzelfde". En aldus ontstond er op hetvolgende station een ware run op de Ako-jongens en het boe kenstalletje. Ze vochten om een krant. Uitverkocht! En het was Maandag en het was de dag van de sportuitslagen i Tot de dikke terugkwam mèt een krant! „Hoe?" Zwart!" „Ik heb hem eens lief aangekeken en hem toen een gulden gegeven. Toch aardig van zo'n iongen, dat ie er nog eentje bewaard had!" De man was klaarblijkelijk ziels vergenoegd over zijn persoonlijk mag netisme en over de wonderen, die je nog met een gulden doen kunt- Het gevolg? Die Ako-jongen, die eerst honderdmaal nee moet hebben verkocht aan zijn dubbeltjesklanten en toen Ja" aan de dikke met zijn gulden en zijn glimlach, legt natuur lijk morgen twéé of tien 'of twinttg kranten „achteruit", en verkoopt die „onder de toonbank", clandestien of ,£wart"i En dat is dus het begin van de zwarte handel in de kranten, losse nummer-verkoop. t Wat doe je er aan? Iets voor de Prijsbeheersing? Of voelt men er iets voor de kranten tot distributie-goed te bevorderen en eens in de veertien dagen een half blaadje te verstrek ken bij inlevering van reserve-bon 1113? Ze lezen ze toch niet, ze vech ten er alleen om. TIJL. P.S. De grondslag voor de misstan den ontdekte ik misschien in Maas tricht, waar de Ako weigerde zijn 3 exemplaren van zekere katholieke krant te verhopen aan de reizigers voor de eerste trein, omdat die kran ten al waren besproken door mensen die ze „altijd haalden". Een soort los- vaste abonné's dus. Interessant ook voor het Episcopaat. An der Zeitung hüngt Zur Zeitung dröngt Vaste abonné's bij losse verkoop? De eerste opnamen waarop een V. 1 van dichtbij te zien is. Bovenste foto: een V. 1 voor het af schieten Onderste foto: Als een onheilbren gende vogel strijkt het projectiel over 'de bomen. Telefoio's Hoffmann-Stapf.) Gerucht over militaire missies voor Turkije SOFIA, 10 Aug. Een Brits be richt, dat in Turkije Engelse en Sow jet-Russische militaire missies zijn aangekomen, wordt van Turkse zijde gedementeerd. De Zuldslavlsche opstandelingen leider Tito zou 'zich met zijn stal ln Rome bevinden. (Tekening AJP.) BERLIJN, 10 Aug. Nog meer dan in de vroegere gevechten hebben de Canadezen bij hun nieuwe offen sief in het gebied ten zuiden van Caen vertrouwd op de uitwerking van hun bommenwerpers en zware wa pens. Voor de eerste maal aan het invasiefront hebben zij getracht ver scheidene honderden vliegtuigen in de strijd te werpen voor een massale nachtelijke aanval op de Duitse veld- stellingen. Vooruitvliegende, door artillerie vuur op de goede weg gebrachte pad vindersvliegtuigen markeerden met lichtbommen de aanvalsstrook. Toch vielen nog talrijke bommen in de concentratiegebieden der Canadezen zelf. De vijandelijke infanterie gaf waarschuwiiigssignalen, zodat later naderende vliegtuigen hun bomnien- last niet meer durfden neer ra wer pen. Kort daarop begon een verschei dene uren durende zware artillerie beschieting, die tegen vier uur in de ochtend gevolgd werd door een aan val van infanterie en tanks. Lit half ingestorte dekkingsholen en loopgra ven werd de aanvallers een uiterst zwaar vuur tegemoet gezonden. Slechts nieter voor meter konden de Canadese tanks terrein winnen op de weg naar Falaise. Maar reeds in de ochtenduren kwamen zij na Duitse tegenaanvallen niet verder meer. Het «-Ersatz-Kommando deelt mede: Iedere gezonde Nederlander kan zich aanmelden, ten einde gekeurd te woi- den voor de Waften-ff Wiking), ff- Pantzer Grenadlerrbrlgade Nederland. -Pantzer Jager-kompagnle Schevenln- gen Landstorm Nederland en Ger maanse ff ln Nederland 14.8.44: 812 uur, Rotterdam, Deut sche Oberschule, Westerlaan no. 1, 14.8.44: 16—18 uur. Den Bosch- hotel Noord-Brahant. Markt 45, 13-»-'™- 12 uur. Venlo, Deutsches Haus. Eg- roondstraat 16; 1.v8.44:16-;8 our Arnhem, café Royal; 16.8.448— uur: Zwolle, hotel Geitenbeek; 17.8.44. 813 uur, Amsterdam, Dam 4; 18.8.44. 8—12 uur, Utrecht." //-Ersatz-komman- do Nlederlande, Nebenstelle, Vreaen- burg 1!»; 18.8.44: 15—17 uur, Amers foort, l'ol. Durchgangslager, Leusder- TMjdens de keuringen worden alle In lichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra-levensmidde len. kolen enz. Personen tussen 19 en 35 Jaar, die aanmeldlngspllchtlg zijn voor de tewerkstelling, kunnen zich eveneens aanmeldeft en worden gedu rende do verbintenis van de tewerk stelling vrijgesteld. Officier ln de Waffen-ff kan leder worden, die na tenminste een Jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding ls niet doorslaggevend. Besliss -d voor bevordering zijn: ge drag, karakter, prestatie. Alle verdere Inlichtingen en gratis reisbiljetten voor de heen- en terug reis verstrekken de volgende Neben- stellen der Waffen-ff: Amsterdam, Dam 4; Alkmaar, Langestraat 56; BIJ ONZE VRIJWILLIGERS. Goed gecamoufleerd, verscholen achter struiken en bloemen, wordt het ter rein afgezocht naar den vijand. (Foto H-PK. Aptel O/H) Utrecht, Vredenburg 19; Heerlen, Sa- roleastraat 25; Groningen, Herenstraat 46; Enschede, Hengelosestraat 30; eveneens bij het //-Ersatz-Kommando Nlederlanden, Den Haag, Korte Vijver berg 5. Tegen de middag verschenen op nieuw honderden vijandelijke bom menwerpers. Zij plaatsten een zone van onafgebroken ontploffingen voor de pantserformaties, die voor een nieuwe aanval waren geconcentreerd. Wederom volgde zwaar artillerievuur, maar evenals in dè ochtenduren ston den de Duitse Infanteristen uit de granaattrechters op en sloegeh hard terug. Waar de vijand door plaatse lijke concentratie van zijn strijd krachten terrein won, gingen de Duitse troepen tot tegenaanvallen over. In pantsergevechten en ln de strijd van man tegen man wisselden de puinhopen van enige piaaisen ver scheidene malen van bezitter. Bij Carcelles, Roquancourt en St. Aig- nan leed de vijand uiterst zware ver liezen. Bij May Sur Ome moest hij een hoogte zeven maal bestormen en werd hij ondanks voortdurende aan voer van versterkingen vlak ten zui den van de hoogte bij Fontenay weer tot staan gebracht. De verbitterde strijd kostte den vijand stromen van bloed. Zijn terreinwinst, welke hem bovendien door voortdurende Duitse tegenaanvallen betwist wordt, bleef echter zonder Invloed op de alge mene toestand. Bij Avranches Ten oosten van Avranches hebben Duitse tanks door hun tegenaanval len tussen de zuidelijke punt van het bos van St. Sever en ae bovenloop van de Selune een wig ifa het front kunnen vormen in de diepte waar van, achter de tegenwoordige linie, de steden Sourdeval en Mortain lig gen. Deze ongeveer 18 k.m. diepe wig is evenals de sector van Caen tot een belangrijke sleutelstelling voor het front in Normandië geworden. Hier vielen de Amerikanen eveneens op talrijke plaatsen met sterke "in fanterie. tanks en vliegtuigen aan. Bij Cathemo en Cerences, benevens aan de weg St. HilaireMortain waren de gevechten bijzonder hard. Alleen waar de vooruitspringende frontbocht naar het noorden om buigt om bij Vire de oude linies in de sector van het tweede Britse le ger te bereikén, kon de vijand over een geringe breedte de Duitse stel lingen binnendringen. In tegenaan vallen werd hij opgevangen en afge grendeld. Tussen Vire en Caen trachtten de Britse strijdkrachten zich aan te sluiten bij de aanval op de beide vleugels. Hun aanvallen stortten echter met verliezen ineen. Het di recte effect van de Duitse afweer- successen was een merkbare vermin dering van de vijandelijke druk in de ten zuiden aansluitende sectoren van Domfront en Mayenne. Alleen ten oosten van Laval dreef de tegen stander zijn pantserverkenning ver der op in de bocht van Sar the. Volmachten voor Finsen minister-president HELSINKI, 10 Augustus. De nieuwe regering heeft reeds Woens dagochtend haar eerste zitting ge houden. Nadat de twee voor de eer ste maal als regeringsleden optreden de ministers de eed hadden afge- I legd; werd den president der rtpu- bliek de officiële re§eringslijst ter goedkeuring voorgelegd. De minister-president benoemde leden van de commissie voor buiten landse politiek en van de commissie voor financiën. Maarschalk Mannerheim heeft een wet getekend over de bijzondere be voegdheden van den minister-presi dent tijdens de ambtsperiode van maarschalk Mannerheim. Deze wet treedt onmiddellijk in werking. Krachtens deze wet heeft de minis ter-president het recht, de taak van den president van staat waar te nemen voor wat betreft het uitvaar digen van verordeningen, het toe passen van het recht van gratie, het vervallen verklaren en verlenen van het Finse staatsburgerschap en het benoemen en ontslaan van ambtena ren. De minister-preëldeat kan geen ver ordeningen uitvaardigen, die de be voegdheden van de regering, de minis ters en van de weermacht raken. De president behoudt zichzelf het recht voor, regerlngsprasldenten te benoe men, de chefs der centrale landsauto- rlteiten, den chef van de kanselarij van den staatspresident alsmede de leden van de hoogste gerechtshoven en van de krijgsraden. Bij alle aan den minister-president overgedragen bijzondere bevoegdheden De mislukte aanslag op den Führer heeft een rigoureuze zuivering uitgelokt, die haar zichtbare uitdrukking vond in het grote proces tegen de acht hoofd daders, die in een leidende functie aan het verraad hadden deelge nomen. Daarmee keerde het Duit se volk, dat zich in deze oorlog tegelijkertijd midden in zijn grootste revolutionnaire periode bevindt, zich tegen een oude groep, die de dynamische krach ten, waardoor de Europese wereld een geheel nieuw tijdperk wordt binnengestoten, in de weg meen de te kunnen treden. Naarmate de oorlog langer duurt en naarmate de militaire gebeurtenissen dramatischer wor den, wordt steeds duidelijker, dat deze oorlog niet zomaar een wil lekeurige onderneming is. maar dat het gaat om een definitieve beslissing voor eeuwen, waarbij het toekomstige lot van de volken als geheel zal worden bepaald. Dit feit maakt de strijd hard. Het maakt, dat de volken belastingen moeten uithouden die bijna bo venmenselijk lijken, maar die zij ondanks alles doorstaan omdat er geen andere uitweg overblijft dan volhouden tot de definitieve over winning. 1 Velen kunnen de standvastig heid van het Duitse volk niet be grijpen zomin als trouwens de on- toegevendheid van Finland, dat zich nu reeds zo lang voor het be houd van zijn eigen wezen tegen een enorme overmacht hand haaft. Zonder in de fout te willen vervallen vergaande historische parallellen te trekken is het voor het begrip van enkele aspecten van de thans woedende strijd nut tig aan de tachtigjarige oorlog te denken, toen Nederland in een historisch even dwingende perio de, onder voor den afzonderlijken mens niet geringer belastingen, zich genoodzaakt zag zich on danks alles, alleen steunend op de elementaire volkskracht, te handhaven tegenover de imperia listische opvattingen van Phi lips II. Een dergelijke strijd vraagt van eeiTvolk en van lederen enkeling het allerlaatste. Zoveel dat het voor sommigen een tè veel wordt. Zij worden uitgeschakeld door de stérke dynamische krachten, door de groep die gegrepen is door de idee van de revolutie, die een nieuwe wereld in zich draagt en die de motor vormt waardoor de afbakening en het behoud van het nieuwe en eigene tegenover een opdringende andere wereld werkelijkheid wordt. De algemene ervaring is, dat in Duitsland de onverzettelijk heid en vaste wil om ten koste van alles den vijand te verslaan pas recht wakker werd op het moment, dat de bommen tapijten de bevolking ln alle na drukkelijkheid wakker schudden. Vorige week begaf zich een school eenmanstorpedo's op weg naar de vijandelijke vloot, zonder te letten op de eigen actieradius, dus op de mogelijkheid tot terug keer. Deze daad van zelfopoffe ring kan hen. die het nog niet ge loofden. demonstreren, welke ele mentaire kTachten uit het volk omhoog komen wanneer het, om het laatste, om het al of niet voortbestaan van een volk gaat. Zij zullen dan ook niet meer ver wonderd zijn over het feit. dat de hele bevolking van Oost-Pruisen naar de grenzen liep om een wal in het Oosten op te werpen. Jin- gens, mannen en grijsaards, allen trokken naar de grenzen, profes soren en studenten verschenen als gesloten groep bij het graaf werk. Tegenover deze totale inzet, die het leven achter het front tot de allereenvoudigste vormen terugbracht en die alleen te ver klaren is uit de elementaire wil tot behoud van het eigen wezen en de drang tot de definitieve verwerkelijking en bescherming van de nieuwe toekomst, staat de poging van een aan het oude en voorbije hangende groep, die op het hoogtepunt van de strijd en op het moment dat de dynami sche levenskrachten tot hun grootste ontplooiing kwamen, het land wilde uitleveren aan den vijand. Zij wilde onvoorwaarde lijk capituleren en de toekomst van'het volk opofferen om door een ogenblik de druk van buiten te doen verslappen. Als hoedster van het; rechtsgevoel van het volk, heeft het hoogste Duitse rechts college de leidende figuren uit de kring der verraders veroor deeld. De totale zuivering die hiermee gepaard gaat maakt de weg vrij voor de uiterste concen tratie van alle krachten om op het beslissende ogenblik de schaal ten voordele van Duitsland te kunnen doen doorslaan. Daarom kon de Führer met recht zeggen dat zijn vertrouwen in de toe komst nooit zo onwankelbaar is geweest als op dit moment. behoudt de president van de staat het recht van de laatste beslissende uit spraak. In twijfelgevallen beslist de president van de staat. UTRECHT, 10 Aug. De Ned. Spoorwegen delen ons mede, dat met ingang van Zondag 13 dezer uitsluitend op de geëlectrificeerde baanvakken de dienst op werk dagen des avonds en op Zon en feestdagen over de gehele dag wordt beperkt. De wijzigingsbladen 4 en 5 op de Reisgids van 17 Juli 1944 zijn van Zaterdag 12 dezer af op de stations verkrijgbaar. Wijzigings blad 3 volgt later. DEN HAAG. 10 Aug. Blijkens de Staatscourant van 8 dezer heeft de Gemachtigde voor de Arbeid een be schikking uitgevaardigd, waarbij de loonregeling voor arbeiders van bouw ondernemingen werkzaam voor de Duitse weermacht, zodanig ls gewij zigd, dat voortaan bil accoordwerk een loon kan worden verdiend, dat ten minste gemiddeld tien procent en ten hoogste gemiddeld dertig procent boven het normale uurloon uitgaat. Hiermede ls het accoordloon niet lan ger alleen aan een benedengrens. maar ook aan een bovengrens gebonden. In Irak ls een aantal hoge offi cieren uit het leger gestoten of ge- pensionneerd. In Rome worden lucifers gedis tribueerd. Een roker krijgt per maand niet meer dan vijftig. Twee Zuldchlleense provincies worden door zwaar noodweer geteis terd. Telefoonverbindingen zijn ver broken en rivieren treden bulten hun oevers. Vierentwintig leden van de Voor- ïndlsche CongrespartlJ zijn na een anti-Engelse demonstratie gearresteerd doch. na enige tijd weer vrijgelaten. AMSTERDAM, 4 Aug. Sinds ln he* begin van deze eeuw „vader' Klaren tot het inzicht kwam, dat de baldadigheid onder de jeugd het best te bestrijden was door de kin deren prettig en doelmatig bezig te houden in speeltuinen, heeft het speeltuinwerk in ons land een grote vlucht genomen. Ongeveer veertig jaar is die ontwikkeling gestadig ge gaan, maar in deze tijd Ontplooit de Ned, Unie ran Speeltuinorganisaties, de N.U.S.O., waarin verreweg het grootste deel der speeltuinverenigin gen in ons land georganiseerd i^, een nooit gekende activiteit en is dc ontwikkeling van het speeltuinwerk veel meer dan gestadig. Onze lezers zullen bekend zijn met de actie „De jeugd van de straat", die de N.U.S.O. met volle steun van het departement van Opvoeding, Wetenschap en Kuituurbescherming begonnen is. Die actie is een succes. De heer J. du Bois, voorzitter van de N.U.S.O.. heeft ons daarover in een interview een en ander verteld. De medewerking van het depar tement, aldus de heer Du Bois, had o.a. tot gevolg, dat aan alle burge meesters een circulaire werd gezon den, waarin werd gewezen op de waarde van het speeltuinwerk in verband met de strijd tegen de bal dadigheid der Jeugd. Uit alle de len van ons land regent het aan vragen om Inlichtingen over ons werk. Zeer veel aanvragen komen uit Brabant en Limburg Roermond, Cuyk, Maasnlel, maar ook uit de pro vincies „boven de Moerdijk". Kan men dan nog in deze tijd speeltuinen openen? Is daar materi aal voor? Maar natuurlijk. Het is moei lijk, maar... waar een wil is, is een weg. Voorbeelden? In Amsterdam-W., In de Rietwijkerstraat. hebben enige ouders een braakliggend terrein zelf geëgaliseerd en tot speeltuin inge richt. Pas toen zij klaar waren kwa men zij naar de N.U.S.O. In Zaandam werd kortgeleden nog een nieuwe speeltuin in gebruik genomen, jjïet Oosten". In Eind hoven is een speeltuin geopend,'met subsidie van Philips. En in Amsterdam zal er nog een komen. De burgemees ter heeft n.l. besloten, dat het plant soen op het Mercatorplein, dat door de jeugd schandelijk vernield ls, tot speeltuin kan worden inge richt. U ziet. het kan nog best. Is er nog steeds genoeg mede werking van vrijwilligers? Genoeg is er nooit. Maar er openen zich mooie perspectieven. De vereniging „Volksonderwijs", die een 70.000 leden over *het gehele land heeft, heeft naar aanleiding van de actie „De jeugd van de straat" con tact met ons gezocht en zal haar leden activeren om ons te steunen. Bereikt een behoorlijk deel van onze Jeugd? Zeker. Het aantal gezlnnen.dat bij ons aangesloten is, bedraagt ruim 60.000. Dat betekent, dat we aardig naar de 200.000 kinderen ko men, die de ruim 150 bij ons aange sloten speeltuinen bezoeken. U kunt dat stellen op tien procent van de jeugd tussen 6 en 14 jaar. En in de clubjes zijn er ook wel oudere kinderen. Dat clubwerk neemt tussen twee haakjes zeer sterk toe. En vooral het spel onder lei ding, n.l. speeltuinhandbal en speel tuinslagbal. Tot vooi drie jaren maakte, dat alleen in Amsterdam op gang. Maar nu wordt het ook al druk beoefend in Rotterdam en Til burg. 7n volgend Jaar ook in Haarlem, Groningen, Arnhem, En schede en Leiden. Daar kweken wij nu n.l. spelleiders op. Vrijwilligers ook? Natuurlijk. Zij krijgen een cur sus van een leraar M.O. lichame lijke opvoeding, die volgens door ons gestelde eisen instrifeert, En dan heeft verder nagenoeg iedere speeltuin zijn clubs voor han denarbeid, zang, operette, enz.< Ook de zangclubs groeien snel. Ja, ons werk groeit aan alle kanteri! En dat is nodig, want ieder uur dat de kinderen ln de speeltuin zijn. kun nen rij geen kattekwaad uithalen l Zo ls het! En daarom ls dit werk in deze tijd belangrijker dan ooit Wij zouden durven zeggen, dat het speeltuinwerk een der belangrijkste, zo niet het belangrijkste wapen is in de strijd tegen de baldadigheid van de jeugd. Dank zij duizenden vrij willige medewerkers vandeN.U.S.O.1 Drie kilo aardappelen Reeds Vrijdag verkrijgbaar DEN HAAG, 10 Aug. Het aard- appelrantsoen is voor de week van 13 tot en met 19 Augustus. a.s. vast gesteld op drie kilogram. De aard appelbonnen 34 geven daartoe elk recht op het kopen van 11 kg aard appelen Op de bon toeslag 34 is 1 kg. aardappelen verkrijgbaar. In ver band met het optreden van de aard appelziekte, waardoor spoedig bederf kan ontstaan, zijn de aardappelen minder goed houdbaar. Mede daar om kan men reeds op Vrijdag 11 Augustus a.s. aardappelen op do nieuwe bonnen verkrijgen. Om de zelfde reden is het gewenst, het rant soen niet terstond geheel op te ne men, doch het aankopen van de be schikbare hoeveelheid te verdelen over de gehele periode van 11 tot en met 19 Augustus a.s. Doodvonnis voltrokken DEN HAAG, 10 Aug. De Neder lander Hendrik Peter de Bie is bij vonnis van het Duitse Obergericht ter dood veroordeeld, daar hij in het ver boden bezit van een vuurwapen met munitie was en anti-Duitse geschrif ten had verspreid. Het vonnis is n.a onderzoek van de mogelijkheid van gratie voltrokken. Bon R 09 voor scheer mesjes inleveren DEN HAAG, 10 Aug. In de loop van de njaand September wordt we derom een aantal scheermesjes be schikbaar gesteld voor mannelijke personen, die een tabakskaart bezit ten. Men dient daartoe bon R 09 van de tabakskaart tussen 14 en 19 Aug. a.s. in te leveren bij zijn leverancier (detaillist). Het is daarbij niet nodig, oude scheermesjes in te leveren. De leverancier geeft voor de in ontvangst genomen bonnen een ontvangstbe wijs. Het aantal scheermesjes, dat men per bon ontvangt en de datum waarop mag worden afgeleverd, wor den nog nader bekend gemaakt. In het belang van een zo vlot mo gelijk verloop van de distributie lev®, re men de bonnen in bij winkeliers; die dit artikel regelmatig verhande len. FRANS MO. A: de dames A. J. M. Nlesslnk. Eindhoven; H. M. Roskot. Laren; de heren L. J Lips, Amster dam; F. O de Rooy, Zeist; A J. M. Melsen. Dongen SPORTNIEUWS Prachtige tijd van Heino op de 10 km. AMSTERDAM, 10 Aug. De beken de Finse lagne-afstand-loper Vlljo Helno heeft te Helsinki dezer dagen een aanval gedaan op het wereld record 10 km., dat met 29.52.6 op naam van zlln landgenoot Maki staat. Hoewel Heino een uitstekend® tijd maakte, gelukte het hem niet het. wereldrecord op zijn naam te krijgen. De Zweed TUlmann was ook van de partij, doch kon het snelle tempo van Helno niet volgen. Tot 8000 m. was de Fin nog beneden de tijden van Mükl, doch wegens gebrek aan strlld, gingen de laatste 2 km. niet zo snel. Helno bereikte een tijd van 29,56.2. hetgeen zeker wel de beste prestatie ls op de 10 km. na die van Mikt. Er werden bij deze wedstrijden nog enkele fraaie prestaties verricht Tlhkkanen wierp met de speer 69.60 m. en Nlenalens sprong 1.81 m Nusse klopt Zwaan AMSTERDAM, 9 Aug. BIJ de Maandag gehouden wedstrijden van AAO ls nog etn wedstrijd gefopenover 100 m., waarbij het Nusse gelukte een tijd te maken van 10.8 seo. Zwaan werd tweede ln 10.Ö en Bakels en De Kroon resp. drie en vier in 11.3 en 11.4 sec. De verduistering begint beden om 21.26 en eindigt om 6.05. Maan onder 13.52, op 0.22. 11 Aug. L. K-, 18 Aug N.M., 26 Aug, E. K.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1