D GESLAAGD Als u eeri boek koopt LARKS PRODUCTEN DSGItfiVIT- zaaieITs ERUGA VanDELFT Sneeuwvlok -de Eskimo" Laai ie fijn gaan! JAC. KOK Uw naaimachine INDISCHE PAKKEN CROENEWOUD VEENENDAAL'S Naaimachinehandel Examen-Opleiding Ph. G. L. v. d. Reijden MIDDENSTANDSEXAMEN 1945 PRAKTIJKEXAMENS HOOGSTRATEN'S HANDELSSCHOOL DOE HET NU! 2L (Ingebonden Mededelingen) kunt U vooraf den inhoud keuren. Bij verpakte levensmiddelen kunt U vooraf niets keuren.' Let dan op den naam w, A. SCHOLTEN. Een kwaliteitsgarantie. Voorko mend O.a. op W. A. SCrfOLTEN'S Albumona, Bularoma. Transpa* ranta. Sago en verpakt Aardap pelmeel. LflflHS' CR AANKON INUf Klaar in een tvip! BEPERK HET GEBRUIK VAN WARM WATER Directeur: H. J. Kerkmeester, Bus- rum; hoofdredacteur: Hendrik Llndt, Amsterdam; plv. hoofdredacteur; lr. A H. de Haas van Dorsser, Haarlem; binnenland: J. v. Grieken; Illustratie en opmaak; R. Kampstra; volkscul tuur en kunst: M. Wolters; muziek: G. K. Krop; sport: J. J. Liber; adver tentles: A H. Lammere, allen te Am sterdam K 113 Zwemkampioenschappen te Leiden Het talrijke publiek dat Dinsdag avond naar de Zijl getogen was. heeft kunnen génieten van sportieve en spannende wedstrijden welke door de leden van de zwemverenigingen „De Zijl". „L.Z.C.", -„L.W.V." en „Poelmeer" werden gespeeld. Het was weer „De Zijl" die met de ere titels girig strijken. Bij de 100 m. rugslag heren was het wederom H de Tombe die met de fraaie tijd van 1 min. 19.2 sec. zegevierde. De 5 50 m. borstcrawl heren pstafette bracht een bijzonder spannende eindsprint te zien tussen „Poelmeer I" en „De Zijl I", welke op een keu rige wijze door „Dewijl I" met een verschil van 4 sec. werd gewonnen. De demonstratie door de dames van „L.W.V." werd fraai uitgevoerd. Aan het slot van de avond werd er nog een gecombineerde waterpolo- wedstrijd gespeeld. De uitslagen wa ren als volgt; 50 m. schoolslag dames: 1. L. v, Veggel (Zyl 44.9 sec.; 2. R. Scheer (Poelmeer) 45.1 sec; 3. T. de Vogel (LWV) 45.6 sec. 100 m. schoolslag heren: 1. W Stomps (Poelmeer) 1 min. 26.2 sec 2. B. v. Hooidonk (LWV) 1 mini 34.4 sec.; 3. M. v. d. Berg (LWV) 1 min. 38.2 sec. 100 m. rugslag heren: 1. H. d. Tombe (Zyl) 1 min.. 19.2 sec.; 2. A. L. v. Ingen—Schenau (Poelm.) 1 min. 35 sec. 50 m. rugslag dames: 1. G. Blaauw (Zyl) 45.1 sec.; 2. L. v. Veggel (Zyl) 45.2 sec., 3 T. Sjar- dliL-(Zyl) 47.1 sec 100 m. borstcrawl heren: 1 J. W. Ydens (Poelmeer) 1 min. 9.8 sec; 2. B. Krult (Poelmeer) 1 min. 13 sec.; 3. H v. d. Reyden (L.Z.C.) 1 min. 13.4 sec. 25 m. zwem men met drenkeling: 1. J. Mader (LWV) 32.5 sec 50 m borstcrawl dames. A de Bree (Zyl) 39 sec.; 2. T. SJardln (Zyl) 40 1 sec.; 3. T. Stoute (LWV) 41 sec. 3x50 m. wisselslag es tafette dames: 1. De Zyl I, 2 min. 9 sec. 3x50 m. wisselslag estafette heren: 1. Poelmeer I. 1 min. 47.5 sec 5x50 m borstcrawl estafette dames: 1. De Zyl I, 3 min. 33 sec. 5x50 m. borstcrawl estafette lieren: 1. De Zyl I 2 min. 45.8 sec. Sneeuwvlok en de wonderhond Reeds 2400 Leidse jongens en meis jes hebben dezer dagen kennis ge maakt met Sneeuwvlok als acteur in de poppenkast. Zes voorstellingen die alle in 't Schuttershof werden ge geven waren tot de laatste plaats uitverkocht. Binnenkort zullen nog enkele Sneeuwvlokmiddagen e Leiden worden gegeven. Het poppenspel „Sneeuwvlok en de wonderhond" zal verder nog in tal van plaatsen in de omgeving van Leiden worden opge voerd. BURGERLIJKE STAND. Geboren Maria J, E„ d. v. P. v. d Linden en A. A Gladpootjes; Cornells J. A„ z. v. C. H. J. Staats en H. Wagenaar; Pau- lus Th. M„ z. v. T M Stlkvoort en M. M T. ten Hoedt; Margaretha, d. v. W. l'Ecluse en J Blansjaar; Anto- nlus A. M„ z. v. M. W. Hocks en B. M. Stlpdonk. Overleden: S. M. Dletz, d„ 19 J, VIJFTIEN JAAR SPEELTUIN. De speeltuinvereniging Oosterkwar tier" viert op 28 Augustus haar vijf tienjarig bestaan. Ter gelegenheid hiervan wordt op 19 Augustus een zwemfeest gehouden in de zwemin richting „De Zijl". Saxo Frisla slaat de vleugelen uit De stichting „Saxo Frisla" te Gro ningen. die onder leiding van prof. dr. J, M. N. Kapteyn daar reeds zeer veel heeft gedaan tot verheffing van het culturele leven en tot behoud van culturele waarden uit het verle den. Is thans begonnen haar activiteit uit te breiden tot de provincies Drente, Overijssel en Gelderland. Hiertoe werden in die provincies hoofdcorrespondentschappen gevestigd, terwijl' lh verschillende plagtsen cor- respondenteii zullen worden aange steld. De provincies Overijssel en Gel derland ressorteren onder een hoofd- correspondentschap. dat te Zwoiler- kaerspel ls gevestigd. SPORTNIEUWS Belangrijk initiatief van N.L.T.B. ROTTERDAM, 9 Aug. Donder dag beginnen op het tennispark „IJsclub Kralingen", de wedstrijden om het kampioenschap van Neder land voor beroepsspelers, onder aus piciën van de Vereniging van Ne derlandse tennisleraren. Deze wed strijden hebben een jubileum-tintje, doordat genoemde vereniging vijftien jaar bestaat. Feestelijkheid staat er evenwel niet op het programma. Het gaat de vereniging sinds zij in het grote verband van de Nederlandse Lawntennlsbond is opgenomen, niet slecht. Het aantal leraren is van 30 a 40 reeds gestegen tot 68. doch nog meer verheugend dan de kwantita- tive' winst is de kwalitatieve Ook 68 oefenmeesters is echter nog veel *te weinig en zeker als men bedenkt, dat de Lawntennisbond reeds 43.000 leden telt. Men wenst in de kortst mogelijke tijd het aantal leraren te verhogen tot 150, en om dit doel te bereiken, heeft de N.L.T-B. het ini tiatief genomen voor het stichten van een opleidingscursus voor tennis leraren. Voorlopig zal de theorie anatomie, physiologic en paedagogie schriftelijk worden onderwezen, gevolgd door practische oefening bij de leraren tijdens het zomerseizoen. De cursus zal twee jaar duren, waar na een examen zal worden afgeno men. Het begin staat nogf niet vast, waarschijnlijk in October a.s. Wat. nog de wedstrijden op Kra lingen betreft: deze beginnen Don derdag onf twee uur en zullen tot en met Zondag duren. Waasdorp, die reeds twaalf jaar achtereen kam pioen werd, zal 'feijn titel moeten verdedigen tegen 31 gegadigden, het grootste aantal, dat ooit Voor deze wedstrijden beeft ingeschreven. Voor het dubbelspel hebben zestien deel nemers ingeschreven Seyen wint in België LUIK. 8 Aug. -i- Te Hermee in België werd een wegwedstrijd over 100 km gehouden, waaraan van Ne derlandse ^ijde Seyen en Schweitzer deelnamen.' Tien ronden voor het einde wist Seyen zich prachtig bij drie- uitlopers aan te sluiten. In de eindspurt klopte hij Staeren en be haalde de overwinning. De uitslag luidt: 1. Seyen in 2 uur 46 min., 2. Staere, 3. Dozin, 4. Leenen. Schweitzer bezette de zestiende plaats. De zaak door. Ricarda Huch Tekeningen en 0 an MEULDIJK 50) Het hoofd trots in de nek gegooid, met een minachtende glimlach om de mond begaf Ursula zich naar haar plaats naast juffrouw Schwert- feger. De nieuwe getuige geleek in zo verre niet op een meelworm, dat hij een rood gezicht had met een blauw achtige glans op de neus. Hij slen terde binnen met de gemakkelijke houding van iemand,^die teveel als genieter tegenover het leven staat om zich ooit te haasten. Hij keek op zijn gemak om zich heen en onder wierp ten slotte de lange, groene tafel, waarvoor hij moest plaats nemen, met de zich daarop bevin dende voorwerpen, aan een vluchtige beschouwing. De voorzitter beëdigde hem en vermaande hem, de vragen, die hem gesteld zouden worden, niet alleen naar .waarheid, doch ook dui delijk en kort te beantwoorden. „Wel natuurlijk, dat komt in orde", zei de congierge. „Waar bevindt u zich gewoonlijk overdag?" luidde de eerste vraag. „Ja", zei de congierge lachend, „daar kan ik niet zo één, twee, drie op antwoorden. Dat hangt er van af. wat ik al zo te doen heb. Maar als ik zeg. dat ik in een van mijn drie hui zen ben, omdat er in een van de woningen iets te doen valt, of dat een huurder iets met mij heeft te bespreken, of dat ik in de kelder ben om te stoken, of dat ik in de tuin op en af loop, dan zal dat wel ten naas tebij kloppen. In mijn eigen woning ben ik het minst, want ik stel meer belang in mijn beroep dan in mijn gezin." „Zijn de huizen overdag afgeslo ten?" vroeg de voorzitter. „God bewaar me", zei de concierge „iedereen kan in- en uitlopen. Bij ons gebeurt er nooit iets onrecht matigs, en voor alle zekerheid heeft iedere woning een huisdeur. Neen, van afsluiten is bij ons geen sprake. Om zes hur doe ik alle deuren open, of liever mijn vrouw doet dat en des avonds om negen uur sluit ik en zo is het altijd goed geweest.'N „Maar de kelders zijn toch afge sloten?" vroeg dr. Zeunemann. 1080. „Wij, rovers", zegt Klets Pang tot den bibberenden professor, „willen gouden Lotusbloem gaan ste len. Om draak, die bloem bewaakt in slaap te doen vallen, moet braaf mens op zilveren fluit blazen. Wij rovers, niet braaf. Hebben dus braaf mens nodig om voor ons op fluit te blazen. Dat braaf mens jij ben. Jij mij- gehoorzamen anders koppie-af. Gesnap?" „Jaja", fluistert 'professor Knorrepot schor van zenuwachtig heid, „maar ik ben bang, dat ik jou niet helpen kan, roverhoofdman". 1081. „Wat!" buldert Klets Pang „Waarom niet? Denk erom: koppie- af!" „Spijt me voor jou", zegt pro fessor Knorrepot-, „maar ik kan niet voor je op die fluit blazen, want ik ben...eh nou ja, ik ben zelf ook niet braaf." „Olala". zegt Klets Pang, „jij geen braaf mens, jij net als wij ook stoutert. Wij dus collega's. Da's erg jammer. Wij dus niks an jou hebben, dan dus maar Jouw koppie af." „Ogenblik", zegt Knorre pot, die weer moed begint- te krij gen. „Misschien kan ik je toch hel pen. Als je dat vervelende touw los maakt, zal ik je mijn plan vertel len." „Ja, ziet u eens. mijnheer de president", antwoordde de concierge, „dat is ook weer niet zo één, twee, drie te zeggen. Des nachts moeten ze eigenlijk afgesloten zijn, maar overdag is dat helemaal niet moge lijk, met het steken en de dienst meisjes. die zo dikwijls kolen, aard appelen. en zo meer halen. Dat zou een voortdurend opendoen en af sluiten worden. En het is toch al de hele dag; „Concierge, alstublieft een ogenblikje!" Ik moet voortdurend op honderd plaatsen tegelijk zijn. Neen, het is maar het beste dat de kelders de hele dag open zijn, en niemand heeft daarop ooit iets aan te merken gehad." „U moet toch zelf eens een man betrapt hebben, die in de kelder was binnengeslopen", gaf de president ten antwoord. „Zo", zei de concierge nadenkend. „Ach, zo, dat neeft Ursula zeker verteld?" riep hij na een tijdje ge amuseerd uit. „Ja, voor dien vent hoefde niemand bang te zijn. die zag helemaal groen in zijn gezicht, alsof hij de hele nacht onrijpe appels gegeten had. Dat was zo'n zwerver, of misschien heeft een van de meisjes hem daar verborgen, want die hebben allemaal een vrijer, al doen ze ook nog zo preuts." Dr. Zeunemann trok een ernstig gezicht en vroeg streng: „Kunt u zich herinneren wie op de tweede October van het vorige jaar is in- en uitgegaan?" „Lieve Hemel, hoe moet. ik ont houden, wie bij ons de hele dag in- en uitlopen", zuchtte de con cierge. „Stelt u zich voor, drie hui zen met achttien huurders, waarbij ik dan mezelf nog niet eens mee reken, in het ene zijn vier huurders, in de twee andere elk zeven. (Wordt vervolgd) (Ingezonden Mededelingen Geef hem gezondheid meet KALK MET Kalkmet Vitamine D om die bouwstof te laten opne men. De lekkere Dagravit- tabletten.ook voor Jvloederl O A.doGraaf'iHtndei&indutul* DAGSA CV.. Pottb «0$. A'di«»-C. Honkbalprogramma AMSTERDAM, 10 Aug. Het honkbalprogramma voor Zaterdag en Zondag luidt: Eerste klasse: Zondag: Blauw-WitAjax; EDO— HaaTlem; Schoten—HHC. Over gangsklasse: Zaterdag: Ajax 2— Blauw-Wit 2; AFCDe Spartaan; DOS—Zeeburgia; Zondag: Hilver- CeleritasEDO 2; SC Haarlem 2— RCHL Haagse Kunstkroniek De schilder J. C. W. Cossaar, ln hoofdzaak bekend door zijn kathe draalstudies en grote stadsimpresslcs, bereikte Dinsdag de zeventigjarige leef tijd. Deze Haagse figuur, die Amster dammer van geboorte is, genoot zijn opleiding aan de Rijksacademie voor beeldende kunsten te Amsterdam en verwierf tot tweemaal toe de Willinc van Kclllngprijs vanwege het bestuur van Arti et Amlcitiae, waardoor hij in de gelegenheid werd gesteld studies ln Parijs en Londen te maken Uitge breide kunstreizen door verschillende landen van Europa leverden talloze schetsen op. die nu nog gedeeltelijk ln olieverf worden uitgewerkt. Cossaar is sedert 1920 lid van de Haagse Kunstkring, waarm hij gedurende enige tijd ook nog een bestuursfunctie bekleedde. Het Indonesische muziek- en dans gezelschap „Sinar Laoet" dat bij voortduring door Nederland op tour- née is. stelt zich voor op 13 Augustus voorstellingen te geven in het open luchttheater in het Zuiderpark. Het zevende zomerconcert van het Residentie-Orkest wordt gegeven op Woensdag 9. Augustus o.l.v. Yvon Baarspul. Wegens ongesteldheid is Branka Musulin verhinderd aan het concert haar viollstische medewerking te verlenen. In haar plaats zal. Theo van» der Pas optreden met het Piano concert ln f kl. t. van ClïOpin. In de kunstzaal „Plaats" ls een ten toonstelling geopend van werken ln olie- eri waterverf, vervaardigd door Julie van der Veen. Deze schilderes beweegt zich blijkens het geëxposeer de vrijwel uitsluitend op het terrein van landschap en stilleven. Haar trant ls eer fors dan breed, haar kleur fel. Alleen enkele aquarellen, vooral haar „Jardin de Luxembourg" (nr. 10) maken hierop een ulzonderlng en tonen een andere kant van haar per soonlijkheid. Verkoop voorwaardelijk goedgekeurd vleesch. Openbaar Slachthuis. Donderdag 8.3010 uur nos. 37136 37505. Dienst voor Gemeenschaps- zorg (gebouw Mare). Uitsluitend op speciale door dien dienst, verstrekte bonnen; ten hoogste 1 kg. per bon. Legitimatiebewijzen, distributiebon nen. papier en gepast geld mee brengen: STEVENINCK. Burgemeester. Regionale publicatie van liet Plaatse lijk Verdeelinkskantoor van liet Bedrijfschap voor Groenten, en Fruit. Distributie va iv, rood e kool. Met in gang van heden ls een aanvang ge maakt met de distributie van roode kool. De kleinhandelaren in de klnn- tenbindlngsgebiedcn zulleh hiermede worden bevoorraad op basis van een l kg. per ingeschreven consument, 9e periode. Wanneer alle handelaren zijn be voorraad geworden, zaldit in de dag bladen worden bekend gemaakt. Voor de gfeldende detailllstenprljzen zie men de officiëele prijslijsten in de winkels.* Officiëele Mededeelingen VERVAARDIGINGSVERBOD S IERGLAS WERK. Ingevolge een beschikking, gepubli ceerd in de Staatscourant van 7 Aug. 1944, ls het met Ingang van dien datum verboden: 1. Glas (zoowel hol- als vlakglas) of glaswerk ter vervaar diging van bepaalde sierglaSwerk- artikelen, genoemd in de bij "Tie be schikking behoorende tabel te be werken of te verwerken dan wel te doen bewerken of te doen verwer ken. 2 Bovenbedoelde artikelen, voor zoover deze niet reeds vóór het in werkingtreden van de beschikking waren vervaardigd, te koopen, voor handen of ln voorraad te hebben, te gebruiken of te verbruiken, te koop aan te bieden, te verkoopen, af te leveren of te vervoeren dan wel een-of meer dezer handelingen met betrek king tot deze artikelen te doen ver richten. In bijzondere gevallen kan de Directie van het' Rijksbureau voor Glas. Keramiek en Houtproducten 'ontheffing van deze verboden vcr- leerien. Heden overleed tot .onze diepe droefheid, na een langdurige ziekte. ons innig geliefd, onvergete lijk Pleegdocntertje LOUISE K RIG ER. in de leeftijd van bijna 12 jaren. De diepbedroefde Pleeg ouders F. NIEUWENBURG. S. A. NIEUWENBURG— v. d HOED. Lelden. 8 Aug. 1944. Hooigracht 55. Dc begrafenis Is bepaald op a.s. Vrijdag te 1 uur op de begraafplaats „Rhijn- hof". Heden overleed tot onze diepe droefheid ons aller Buurtvrlendlhnetje LOESJE KRIGER. in de nog jeugdige leeftijd van bijna 12 jaar. Lelden. 8 Aug. 1944.* Hooigracht 55. De Buurtyriendinnetjes en Vriendjes van de Hooigracht cn Groene- stccg. Heden overleed, ten ge volge van een noodlot tig ongeval, gelieel onver wacht. onze innig geliefde Vrouw en der Kinderen zorgzame Moeder. Behuwd- en Grootmoeder, Zuster, Behuwdzuster en Tante MARIA CHRISTINA VERPLA NCK E—PIK A A R in de ouderdom van 55 J. Uit aller naam J. VERPLANCKE. Kinderen en Kleinkinderen. Leiden, 5 Augustus 1944. Oosterkerkstraat 12. Dc H.H. Uitvaartdiensten zullen gehouden wdvderi in de ParochlOTKerk van O.L.Vr. Hemelvaart en St. Joseph op Vrijdag a.s. om 7 45 de Stille en om 8.15 uur de Gezongen H Mis van Requiem, waarna om 10 uur'de begrafenis van uit de kerk op het R.K kerkhof (Zijlpoort) Rozenkransbldden: Woens dag- en Donderdagavond om 7 uur ln Oosierkerk- straat 12. Hiermede betuigen wij onze hartelijke dank aan Familie. Buren. Vrjenden en Bekendep voor de zeer vele blijken van deelne ming 'ontvangen bij het 6martelltk verlies van ón zen Innig geliefden enigen en onvcrgetcluken Jongen en Brtfcr, Kleinzoon en Neef WIJNANDIS VAN DEN BERG. lri het bijzonder, aande Doktoren en het verple gend personeel Acad Zie kenhuis. afd. Barakken, voor de goede verpleging en dc Begrafenis' Associa tie. Gebrs. v. d. Lult. voor de nette begrafenis-uit voering. C. A v d. BERG. H, v. d. BERG—CRAMA RIETJE en Familie. Lelden. Augustus 1944. Voldersgracht 24. Schriftelijke privé-opleiding Duits. Engels, Boekh. Steno, beginners praktijk ex. enz. v. BERKEL's Cursussen. We- terlngschans 59. A'dam (C Voor zulke ruwe Spelletjes wer den de VAN DELFT wondel- wagens echter niet gemaakt Let er dus op. dat de kinderen hem niet vernielen, als U nog lang gebruik wilt moken van mm-EN-WANDEL WAGENS J ZOEKT U EEN WONING? Met ruilen kunnen wij U aan een woning hel pen in A'dam, R'dam. Den Haag. Utrecht, Haarlem en andere plaatsen ln Nederland Adressen verkrljgb bij W0N1NGRUIL CENTRALE „NEDERLAND" SPOORSTR.II-UTRECHT B'JC.S Salonmotorboot te koop gevraagd 3 slaappl., keuken. W.C icht enz. Uitv. inlichtingen aan A. CANTINEAUX, Joh. Verhulststraat 198. Amsterdam-Zuid. SAMENKOMST in Gebouw Oude Singel 236 Donderdag 10 Aug. 7 UUR. Spr. A. SNEEP TOEGANG VRIJ. SCHILDERIJ (olieverf) De Kruisiging van Christus aangeb. 100x70, 175. A. KOP, Korte Jïansenstraat 1. KINDERWAGEN te. koop gevraagd, liefst Ame rikaanse vouwwagen, tegen goedé prijs. Brieven aan B. OOSTERMAN. Willemstr. 37. Alfen aan de Rijn. Vulpenreparatie-Inr. KLEINE DRIFT 51, HILVERSUM. Wij repareren alle mer ken vulpennen met nog eerste kwaliteit onder- aelen. Wanneer U Uw defecte vulpenhouder aangetekend aan ons opzendt, ontvangt U hem binnen 4 dagen weer prima in orde, onder rembours retour. Net meisje gevraagd voor huishouding èn winkel en Jong meisje (pl.rn. 16 Jr.) voor licht lnpakwerk. Aanmelden A J. B. ROSE- LEUR, Banketbakkerij, Bre"- straat 54 Flink dagmeisje gevraagd, leeft. 16/17 jaar van 8.30 tot 1 uur. Goed loon. v. WIJK, Haarlem-* merstraat 161. In kl. doktersgezin zo spoedig mogelijk gevr., wegéns huwelijk van het tegenwoordige een net meisje zelfst. kunn. werken. Tweede meisje en vterk- ster aanw., was buitensh., goed loon. Mevr. POST UITERMEER, Lange- raar 210 A. Mevr, GROEN. Lange Kerkdam 28, Wassenaar, vraagt een net meisje voor halve of hele dagen of dag en nacht, v.g.g.v. Engelse rietsalon Te koop: chique Engelse riet- salon. bestaande uit: 2 ge beeldhouwde fauteuils met losse kussens. 3-zltsban*. wor telnoten tafel en salonmeubel, alles compleet 1250. Te zien bij MEVR. VAN STRATEN. Den Burghstraat 21Voor burg Nette jongen gevraagd voor licht kan toor- en inpak-werk. Niet ouder dan 16 jaar. Aan^ melden van 9 tot 12 en van 2 tot 5 uur. EILERS, Terweeweg 80, Oegstgéèst. Gevraagd voor de, Ver pleeghuizen te Tiel: verpleegsters leerl.-verpleegsters en verpleeghulpen Br. met referenties aan: Mevr. GROENEWEGEN— MELSEN, Mathenesser-, laan 491. Rotterdam. Aarzel niet langer wanneer het Uw toe komst betreft. Om vooruit te komen moet U vreemde ta- lenkunnen schrijven, lezen en spreken. Leer DUITSCH of ENGELSCHinöm. Nw.ste schrift.meth. f 2.05 p.m. Midden- st.dipl. f 2,85 p. m. Nederl. Taal en Correspond, f 1.50, Boekhouden f1.— NEDERL TALEN INST. ROTTERDAM nu een kostbaar bezit. Laat ze daarom eens goed door ohs nazien en schoonmaken. Pfaff-Naaimachinehuis alléén Steenstraat 19. Lelden. Electromotoren te koop gevraagd Defect geen bezwaar. Technisch Bureau „ELECTRA" Oude Varkenmarkt 3, Leiden. GEVRAAGD voor het bij werken van een leerlinge van de derde klasse van de lagere school, iemand met bevoegdheid, tot het geven van onderwijs. Br. onder no. 1717, bur. v. d. blad. Verio ren 4 Aug. tussen 1 en 2 uur. gaande van Javastraat, Pro- vlhciale weg naar Rijpwete- ring een JuttezakJe, inh. een bruine gabardine regenman tel en met 2 ledige flessen Tegen bel. terug te bcz. H J. VANEMAN, 'Zuidweg 35. Ri.ipwetering. STUDIEBOEKEN goede romans en weten schappelijke tijdschriften worden steeds door mij tegen hoge prijzen inge kocht. Boekhandel - Anti quariaat M. L. SWERIS, Prinsessekade 4. Leiden. Aangeboden: Moderne eik. boekenkast old-finish 136x110, ƒ195, idem bur.-ministre 250. MAAS, Schoolstraat -12, Leiderdorp. tv a gevraagd De Wittenka.de 24 huis, Amsterdam-Wést. CURSUS DER MAKELAARDIJ Deskundige (schrift.) opleiding voor Makelaar.- Brochure op aanvr. bij het Secr. RIJswiJkseweg 368. Den Haag, tel. 11.92.90 Wij repareren alle soorten naaimachines vakkundig Haarlemmerstr. 63 - Inkoop van naaimachines van de cursisten slaagden VOOR HET MIDDENSTANDSDIPLOMA 1944 Resultaat van onze gespecialiseerde Midden- standsopleiding (3 leraren). Leslokalen in het centrum der stad. DEZE MAAND AANVANG NIEUWE CURSUS. Middenstandsexamen 1945 Prospectus op aanvraag RIJN EN SCHIEKADE 91 LEIDEN De Middelbare Handelsavondschool met 5-j. cursus „Kennis is Macht" (Directeur: Mr.» Dr. H. D.M. KNOL) zal met ingang van de nieuwe cursus een leergang openen ter opleiding voor bovengenoemd examen. De inschrijving zal plaats hebben op 1 en 4 Septem ber van 79 uur aan de U.L.O. school voor Jongens aan de Pieterskerkstraat 3. Het lesgeld bedraagt ƒ20. Inschrijfgeld ƒ1. HET BESTUUR. De- C. V. Stoomwasserij „THIJSWlJK" .te Noordwijle bericht hiermede, dat zij wegens vacantie van )4 tot en met 19 Augustus a.s. gesloten is. TEO-jam is ook nü nog lekker. Let op de roode T op de verpak king. Die TEO niet eert, Is zijnj jam-bon niet weerd. Voor de dit voorjaar gehouden slaagden voor: BOEKHOUDEN: 14 candidaten NEDERLANDS: 7 candidaten ENGELS: 3 candidaten STENOGRAFIE: 5 candidaten Voor het Middenstandsexamen slaagden 73 candidaten, waarvan 64 het examen voor de le keer aflegden. Door ons opgeleid heeft U een bijna zekere kans van slagen. Deze maand aanv. nieuwe cursussen. Boeken in bruikleen. PLANTSOEN 1, LEIDEN, TEL. 25754. Rl JKSMUSElfM VOOR VOLKENKUNDE ST E EN STRA'AT 1 A, LEIDEN. ZATERDAGMIDDAG 12 Augustus 1944 van 2.305 uur (deuren openen te 1 uur) Indonesische Gamelan, Kront jong en Dans door het Kunstgezelschap „INSULINDE" Toegang, tevens tot de Museumzalen 1. Vóór\«*i koop: bil den Portier van het Museum. Inlichtingenbureau Vreemdelingenverkeer Stationsplein en Boekhandel Burgersdijk en Niermans. Breestraat 113. Plaatsbespre king alleen mogelijk in het Museum (Geen telefonische opdracht) per zitplaats ƒ0.25. Kinderen beneden 7 Jaar worden niet toegelaten. RIJKSMUSEUM VOOR VOLKENKUNDE STEEN STRAAT 1 A. I.EIDEN. DINSDAGMIDDAG 15 Augustus 1944 van 2.304.30 uur (deuren openen te 1 uur) uitvoering van -Javaanse Kunst, Toneel, Wajang, legenden en Maskerdanseu door RADEN S. HARDJODIRENGGO Toegang, tevens tot de Museumzalen 0.50. Vóórverkoop bij den Portier van het Museum. Inlichtingen bureau Vreemdelingenverkeer Sta tionsplein en Boekhandel. Burgers- dijk en Niermans. Breestraat 113. Plaatsbespreking alleen mogelijk ln het Museum (g^en telefonische opdracht) per zitplaats O.óO. Kinderen beneden 12 Jaar worden niet loecelaten. Wij raden U aan Uw schoorsteen NU te laten vegen! In het najaar kunt U niet direct geholpen worden. Fa. Wed. J. Celök, Aalmarkt 5. tel. 21494 M. SCHOENEN z g.a.n.. m. 32. ter ruil. aangeb. voor m. 35-36. moet 1 g st z. Na 6 u. Neuteboom. Morskade 7a. KINDERWAGEN o. kw.. i.g. st.z. ter ruil. aangeb. voor mod. tweellngwagen, moet ook l.g.stjz. D. Kuipers, Lammcn- schansweg 54. BK. H. SCHOENEN, nw m. 43. sportmod., ter ruil. aan geb. v. h. sch. m. 44. liefst bV.. moeten ook i.g-st.z. Te zien na 7 .u. Oprlns, Haarlemmer straat 139. ZW. II. SCHOENEN, m 43. ter ruil., aangeb. v. d. sch. m. 39. Na 7 u. Oprlns, Haarlem merstraat 139 KINDERJURKJE, oud rose, woll. stof. lft. 2J-3 jrter ruil aangeb. v. J. pakje. lft. 2 Jr. Oprlns. Haarlemmerstraat 139. LAGE J. SCHOENEN, m. 37. l.gst.z. ter ruil aangeb. v. lage J sch. m. 39-40. Briër, G. Dou- straat 65. NETTE VRIENDIN gez. lft. 40-50 jr.. gehuwd of ongch., om gez. mee om te gaan. Br. No. 1742 bur. v d. blad. K. LEDIKANT, zwaar mail. met bedje, ter ruil aangeb. v. 1-pers. led. of opklapbed. Fl- lippo, Koninglnnelaan 46. D. SCHOENEN, m. 37. ter ruil aangeb. voor m. 38 met drlekw. hak.~J. Bey, Langestr. 55. DKIEWÏELIG K. FIETSJE ter ruil aangeb. voor poppen wagen. v. Straten. Alexander- straat 7a. W. MANTEL en Z. Jl'RK (nieuw) lft. 16 j. ter ruil. aan geb. v. w. jurken of w man tel. 18 J. Vüjdag, Soembastr. 55 (Kooi). H. J. SCHOENEN i.g-st.» m. 30. ter ruil aangeb. v. i.g.st.z. J sch., m. 32. en j. blouse, 12 jrv. J. blouse. 7 Jr. Vclzel, Roodborststr. 7. 20 INMAAK VATEN te koop aangeb. van 1 1zeer geschikt v bessen of augurken o. d. ƒ0.60 per st.. elast. bulkb. o. kw. 35. bontjnsje br. 25. A de Rotnijn, brie Optober- straat 2a. WONING RITL aangeb. heel huisje m. tuin, liggend omtr. Maresingel. huurprijs 5 v. kl. huisje m. tuin in centrum stad. Br. No 1743 bur. v. d. blad. HUWELIJK. Nette wedn. m. vast werk. zoekt langs deze weg kennlsm. m. Juffr. of wed.. P.G lft 45-50 jr, Br. No. 1744 v. d. blad. ELAST. KOUS. m 6 of 7 ter overn. gevr. en beige h. regenjas. N. Elenbaas. Torcn- veltstraat 8. Oegstgccst. PATHÉFOON KAST (eiken) te koop aangeb 15. Ameri kaanse rolschuler 10. G. v. Ark, Bronkhorststraat 5. KTNDERTELRAAMPJE te koop gevr Aanbied v. Leeu wen. Zoeterwoudseweg 7. VOETBALscn. en spikes, m. 43. ter i;ull. aangeb. voor werksch. m. 44. H Warmer dam. Hooigracht 55. KORT DAMESTASJE, peau de sucde, geruit, m. 42. ter Tuil aangeb. voor kort gckl. gr. manteltje, m. 42 's Avonds na 7 u Mej B, Lezwijn, Su- matrastraat 88. glETREKKINCEN 1 NET MEISJE zoekt enlgq lichte werkzaamh. voor enkele avond, per week. Br. No. 1741 v. d. blad. VERMIST 6 boten, oa witte jol. merk „Welgelegen", 2 Ijze ren boten. 2 kano's waarvan 1 metbr. zitbankjes en een schouw. Teg. hoge bel ter bez. Jachthaven „Welgelegen", Oegstgeest. VERLOREN Zondag 6 Aug gaande met de bl tram van Kïïlj)laan n Tulnstadwijk. zilveren monogramring met de naam Eefje. Teg. bel. ter. bez. v. Kleeff, Lorentzkade 4. GEVONDEN 19 Juli j.l. vul pen. Ter. te bek. Labordus, Buys Ballotstraat 59 BINN. BAND. nieuw. 28>1J. ter ruil. aangeb. voor een bruikbaar b band, event, massief, Wolf. Formosastr. 9a B. D. SCHOENEN, j hak. m 38. ter ruil, aangeb. voor d. schoenen pl. hak. m. 38. W. Ligtvoct. Ambonstr 7. ORKESTFLUIT ter overn. gevr Br. met prijsopg. J. Doe- den6. Oude Rijn 4a. 2 JONGENSFLANELLEN,lft pl.m. 10 J. ter ruil. aangeb. v. 2 li. onderbroeken m. k. pijp. Helversteyn. De Ruyterstr. 10. I). SCHOENEN met 3 band jes. geh. nieuw onderwerk/ m. 42. ter ruil. aangeb. voor bre dere sch. m. 42. Mej. L. v d. Veen. Uiterstpgracht 198. HUWELIJK., wedn. m. kind. 54 J.. zoekt langs deze weg een wed., kind. geen bezwaar. Br No 1746 bur v. d. blad MUZIEKBUNDEL (psalmen en gezang J. Worp. gevr. J. J. v. d. Eist, Steenbakkerslaan 12. Leiderdorp ZW. DAMESSCHOENEN, m 37. 1 hak. ter ruil. aangeb v. 36 of 39 met pl. hak. en »ak- ketel te koop gevr. v d. Geer, J. v. Stolbergstraat 47. 1 ELAST. KOUSEN te koop. waarvan 3 nieuw. -m. 10 50 De Mey. Pioenhof 19. ZW. D. SCHOENEN, m 371. ter ruil aangeb v. m 38. Kampenhout, Willemstr 39. 2-PERS. KANO i.pr^t.z. ter ruil. aangeb. v. accord event bijbet. v. Went. Hoge Morsweg JONGE KONIJNEN te koof? (Lotharlngers i 3 per st. Nicuwenburg. Willemstr. 36 (Maresingel) 2 JAPONNEN, wol en zijden, bl en roodbr. m. 40-42. ter ruil. aangeb v. 2 z. japonnen m. 40-42 i.g.st.z Donker, Oude Singel 146. 2 PR DAMESSCHOENEN, m. 381 en 38 te kó&p aangeb ƒ15 en ƒ25 kind.box. f25 Mevr. Link. Korevaarstr. 24a. 500 SCIIA RN1 ERBOF.KJES 10 y 5 cm. met 4 eaatjes, Iets eeroest. ƒ50 R. Reumerman. Molepad. Rijnzatcrwoudc HEREN RIJWIEL compl.doch banden ter ruil. aaneeb. voor k. driewieler of autostep. v. d. Wall. v. Bemmelenstr 28 NIEUWE GTTTAAR te k,oop 100. *M. Pet. Groenhazegr 7a, D. BADPAK en badmuts, m. 42. te koop trevr v. Dorp. Oude Slnsei 242. BABY COMMODE te koop trevr.. verfloos geen bezw. J. W. Vink. Scheveningsestr 18. Noordwllk ZIJDEN D. BLOUSE, m. 44. ter ruil. aangeb. voor j. ruit- blouse. 17 jr. Kuipers. De Sit- terlaan 121. PAPEGAAI te koop. grijze roodstaart, spreekt, met pr. verchroomde kooi, 175, Van Rossum. Oosterstr 2D. 2e hs vanaf Rlinkade. ZW PIMPS, nieuw. o. kw m. 39. I hak. ter ruil. aangeb. voor d. schoenen, m. 40 pl hak. moet I.g.st.z. C. Nievaart. Willemstraat 2a. 51. BADPAK te koop gevr ook gen. te ruil. voor d kou sen Zandvliet. Sumatrastr. 27. Voor de Zaaier-rubriek moet met eérh wacht tijd van enkele dagen rekening gehouden worden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 2