HET DAGBLAD „Ik heb vertrouwen gekregen als nooit tevoren" Ruim 200 slachtoffers in twee dagen Sowjet-pantsercorps bij Warschau vernietigd Bijeenkomst van de Rijks- en gouwleiders VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN De Fiihrer spreekt: Tegenwerking opgeruimd Weertreffersopde invasievloot Anglo-Amerikanen beschoten stampvolle vacantietreinen Ooggetuigen verhalen Consolidatie aan oostelijk front In Frankrijk hevige strijd voor May enne eri Laval Verkenningsactie rond Florence Ontruiming van Florence Slijkhuis verbetert record op de Engelsp mijl Voorwedstrijden om de P.H.-beker Schulte was oppermachtig Steenbakkers kwam hem het meest nabij Schulte wint ook nu de 50 k.m. wedstrijd BERLIJN, 6 Aug. De Natlonal- Bozialistische partelkorrespondemc meldt: Op 4 Augustus zijn de Relchsleiter en de gouwleiders aan het slot van een bijeenkomst door den Führer in zijn hoofdkwartier ontvangen. Relchs leiter generaal Ritter von Epp maak te zich tot tolk der leidend» partij instanties, door met bewogen woor den uiting te geven aan zijn vreugde, den Führer na de snode aanslag van 20 Juli in volle gezondheid en werk kracht te zien. Vervolgèns sprak de Führer- tot zijn politiek leiderscorps. Hij gaf een uiteenzetting van de achtergrond en het verband van de gebeurtenissen van 20 Juli. Bij de beoordeling van de misdaad mag men, aldus zeide hij, niet vergeten, dat deze verraders in werkelijkheid niet pas sedert 1941, maar reeds sinds het aan het bewind komen van het nationaal-socialisme voortdurend de krachtsinspanning en de strijd van het land gesaboteerd hebben. De kliek was m aantal be perkt, maar in invloed aanzienlijk- De Führer zette uiteen, hoe van deze kringen een permanent verzet tegen maatregelen der regering uit ging, dat groeide tot een openlijk ver- raad jegens de strijdende troepen en tot directe sabotage der frontvoor ziening. De overgrote meerderheid, waaronder duizenden flinke Duitse officieren, heeft met deze misdadige kliek niets gemeen gehad en keert zich met verontwaardiging en af- schuw van haar af. De Führer zeide het als een schik king van het lot en een persoonlijke verlichting te gevoelen, dat thans eindelijk dit interne verzet, dat men tevoren nooit had kunnen aangrij pen, ontmaskerd is en dat de mis- dadigerskliek uit de weg geruimd kon worden. Thans is het zaak,uit deze gebeurtenissen de consequenties te trekken. Tenslotte zal men eens in zien, dat deze op het ogenblik zelf zo smadelijke daad wellicht de meest zegenrijke voor de gehele Duitse toe komst is geweest. De strijd tegen de buitenlandse vij anden vrees ik niet, aldus verklaarde de Führer. Met hen spelen wij het tenslotte ondanks alles klaar. Ik moet slechts het bewustzijn hebben, dat in onze rug volkomen veiligheid, een gelovig vertrouwen en trouwe mede werking heersen. Dat is de voor waarde. De mobilisering van alle krachten in ons volk, zoals die thans geschiedt, zouden wij niet ten uitvoer hebben kunnen 'leggen, als het misdadige drijven der thans uit de weg geruim de saboteurs had voortgeduurd. Door het gebruik van alle militaire en bin nenlandse kracht van het land zullen wij alle moeilijkheden overwinnen. Ik ben, aldus de Führer, het Lot, dat mij in het leven liet, dankbaar alleen omdat ik de strijd kan voort zetten. Want ik geloof, dat ik voor het land nodig ben, dat het een man nodig heeft, die onder geen omstan digheden capituleert, -maar vastbe raden de vaan van het geloof en het vertrouwen hooghoudt, en omdat ik geloof, dat geen ander dat beter zou doen dan ik het doe. Welke slagen er ook van het Lot mogen Terreuraanval op Berlijn BERLIJN, 6 Aug. Sterke Ameri kaanse formaties bommenwerpers hebben hedenmiddag, naar het DNB verneemt, een terreuraanval o.m. op het stedelijk gebied van Berlijn on dernomen. Duitse formaties jagers bestreden hen reeds bij het Daderen. Boven Noordwest-Duitsland en de Mark Brandenburg werden verschei dene felle luchtgevechten geleverd. Den formaties bommenwerpers wer den verliezen toegebracht. Ook tal rijke zware afweerbatterijen schoten een reeks tcestelleD neer. Delen der Amerikaanse formaties vlogen in Oostelijke richting door. Ook zij wer den door Duitse jagers en afweer geschut energiek bestreden. Generaloberst Lindemann BERLIJN, 7 Aug. Op de lijst van generaals, die uit het leger ge stoten zijn, komt, zoals gemeld, de naam van generaal Lindemann als deserteur voor. In politieke kringen alhier wordt er de nadruk op gelegd, dat dit met de opperbevelhebber van de Duitse troepen aan het Narwa-front is. Dat is n.L Generaloberst Linde mann. In Japan ls een opperste com missie voor de oorlogsleiding gevormd die over principiële politieke en mill taire kwesties beslissingen zal nemen. Tussen de Vlre en de Orne ln Normandlè is luitenant-generaal Von Drablsch-W&cbt© ln een handgemeen gewond Op weg naar dq verband- plaats overleed bh- Geilenberg. totdusver leider van de Duitse hoofdcommissie munitie, heeft van den Führer bijzondere vol machten gekregen voor het volbrengen van zeer belangrijke voor de oorlog beslissende taken. Examens FRANS L.O. en M.O Utrecht. Geslaagd voor L.O. de dames: J. de Ruiter, Kraalkamp, Soest. A. M. Rot.li- krantz, Schaesberg, E. M. G. von Schwartzenberg, Spanbeek.: de lieren: M. Punt. Den Haag, H. M. C. Stri kers. Maastricht. T. Slot. Den Haag. J. Smeenk, Den Haag,, H. T. G. de Wilde. Maastricht. Voor M.O. A de da mes: C. A. Paardekooper. Den Haag. A M. Marmelsteln, Bloemendaal, S. J. M van Zutphen, Den Haag, E. M. J. Willems, Maastricht; de heer C. J. Heuer. Noordwijkerhout. HOOGDUITS L.O. Amsterdam. Geslaagd de heren W. J. Nederkoorn. Haarlem en K. J. NoU, Santpoort. komen, steeds zal ik als drager dezer vaan vaststaan. Juist door de 20ste Juli heb ik een vertrouwen gekre gen als nooit tevoren in mijn leven. Daarom zullen wij tenslotte deze oorlog tot een zegevierend einde brengen. Na de toespraak van den Führer bereidden de vergaderde partijleiders hem een demonstratie van trouw en gelovig vertrouwen Reichsleiter en Rbichsarbeitsführer Hierl gaf hier aan uiting met de woorden: ..Gij kent uw oude medewerkers en medestrij ders, mijn Führer. Gij weet. hoe wij met u verbonden zijn. Uw leven is ons leven. Ik gelóóf niet. dat het no dig is, u nogmaals onze trouw te be tuigen;- Die trouw is iets. dat van zelf spreekt. Die trouw kan niet wor den beperkt en ook niet groter wor den. Voor ons partijgenoten ls er slechts één ware trouw en die sluit alles in zich: strijd en offer, lijf en leven. Leve onze Führer. Sieg Heil." BERLIJN. 7 Aug. Duitse 'torpe dovliegtuigen hebben in de nacht van Zaterdag op Zondag in de Sei- nebaal Britse vlootstrijdkrachten aangevallen en op drie Brits-Ameri kaanse torpedojagers verscheidene voltreffers geplaatst. De bodems zon ken in enkele minuten. Voorts wer den zware treffers geplaatst op twee lichte kruisers en een torpedoboot- jager, die zwaar beschadigd zijn en hoogstwaarschijnlijk zijn gezonken. Bovendien werd een transportschip van ongeveer 4000 brt. vernietigend getroffen.. Volgens voorlopige berichten be dragen de verliezen der geallieerde invasievloot tengevolge van de cata strofe in de nacht van 2 op 3 Augus tus 3400 man en ongeveer 400 tanks. Van de ongeveer 30 afgeschoten tor pedo's hebben niet minder dan 21 haar doel dodelijk getroffen. Toenemende actie tegen de Bonin-eilanden TOKIO, 7 Aug. Japanse mili tairen menen dat een sterke vijan delijke slagvloot opereert in het ge bied van de Bonin-eilanden. Deze groep is in de ochtend van de vierde Augustus verscheidene malen aan gevallen door vliegtuigen die waren opgestegen van vliegtüigmoedersche- Den. Een vijandelijke vlootformatie is gesignaleerd die bestond uit tien kruisers en torpedojagers. Deze actie wordt ook in verband gebracht met vijandelijke plannen om lucht aanvallen op het Japanse moeder land te ondernemen. Ie JAARGANG No. (83 LD MAANDAG 7 AUGUSTUS 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Tel. 24996 - Postgiro 184120 - Abonnementsprijs 21 et. per week ot f 2.73 pe> kwartaal. Losse nummers 5 ct. DEN HAAG, 7 Aug. Op 4 en 5 Augustus hebben Anglo-Ameri- kaanse vliegers weer in verschil lende delen des lands van vlakbij met boordwapenen aanvallen ge daan op rijdende personentrei nen, op auto% en wandelaars. De 4e Augustus werden drie Ne derlanders gedood en veertien zwaar gewond. Zaterdag was het aantal slachtoffers veel groter. Volgas de tot nu toe binnenge komen berichten vielen op 5 Aug. als Nederlandse slachtoffers der Anglo-Amerikaanse aanvallen 53 doden, 51 zwaar gewonden en 103 licht gewonden. Een onzer redacteuren was oogge tuige van een dezer beschietingen op een trein. Hier volgt het verslag van zijn belevenissen. Een zomerdag: Zaterdag. 5 Augus tus. Voor velen een feestdag tevens het begin van een langverbeide vacantie. Een korte tijd van rust en ontspanning en een vrolijk' weerzien van familie en bekenden in andere streken des lands staan voor de boeg. Een overvolle trein doorkruist het bosrijke landschap. In coupé's, waar officieel plaats is voor acht personen, hebben er twintig of meer een plekje gevonden. De stemming is er niet minder om; vacantiegangers en zakenmensen, jong en oud, boeren en stadsmensen, delen voor enige uren eikaars gezelschap en met een gemoedelijk woord hier, een kwink slag daar, weet men alle moeilijk heden op te lossen. Het gelijkmatige stoten van de wielen heeft menigeen, die een zitplaats wist te bcmachti*- gen, in slaap doen vallen. Kalmpjes beweegt zich de lange rij wagons van de personentrein over de blinkende spoorstaven. Vreselijke paniek Dan. plotseling is er de paniek- De remmen knarsen, een onderdeel van een seconde later gieren de brullende motoren van enige vliegtuigen vlak over de trein. Driemaal onmiddellijk na elkaar klinkt het dodelijk stac cato van de boordwapens Glas rin kelt,, vrouwen en kinderen gillen. De coupédeuren worden opengesmeten en de mensen duwen en dringen en persen zich over elkaar heen en onder elkaar door naar buiten. Moeders schreeuwen wanhopig om haar kinderen, mannen om hun vrouwen. Wie eenmaal uit de trein is. vlucht in wilde angst naar de kant van de spoorlijn waar dunne boom pjes een povere bescherming bieden. Vluchten, want weer gieren de vlieg tuigen op de. mensen aan, weer knet teren kort ha elkaar de vuurstoten naar de grond waar mensen in blin de angst het leven pogen te redden en waar zovele de dood vinden of voor hun leven worden verminkt. Een vrouw draagt twee kinderen in haar armen. Eén ervan heeft een schot wond in het hoofdje en is dood: de vrouw beseft het niet eens Wezen loos. verbijsterd holt zij verder. Vluchten zover mogelijk vluchten 1 Voor de derde en voor de vierde maal donderen de vliegtuigmotoren en .fluiten de kogels over de dodelijk be angste mensen heen. Dan komt de rust. Is de verschrik king van dez»» zinloze moordpartij ten einde? Men durft het nauwelijks ge loven. Maar als de minuten verstrij ken en er niets meer gebeurt, kan men weer wat vrijer ademen. Het leven herneemt zijn rechten. Wie onder zijn bekenden of familie geen slachtoffers heeft, bespreekt de mogelijkheden die er zijn om verder te reizen. Menigeen durft niet verder met de trein te gaan. Maar: daar is nog» de bagage. „Pas Jij op de kin deren." zegt een man tegen zijn vrouw, „dan haal ik de koffers uit de trein." Nu kan het wel. Anderen gaan met hem mee. Een schreeuw: dekken!! En het ongelofelijke ge beurt. Wederom razen de toestel len van de vliegende moordenaars op de mensen aan. Suizend volgen de kogels hun baan mensen vallen. Nu hebben de passagiers van deze trein inderdaad hun deel gehad... Maar elders in ons land hebben op deze zelfde middag tientallen anderen dezelfde dood gevonden en werden de ziekenhuizen met talloze zwaarge wonden gevuld. Een personentrein werd over de gehele lengte letterlijk met kogels doorzeefd; een tram on derging een dergelijk lot. In een ander deel van het land maakte een onzer medewerkers Zater dag eveneens een Anglo-Amerikaanse aanval op een trein mede. Hij schrijft hierover: Met bloed bespatte mensen lopen langs de weg. Arbeiders, die van hun w^rk zijn teruggekomen en op weg naar huis waren, vacantiegangers die van de zomersê dag wilden genieten, BERLIJN, 7 Aug. In Duitse militaire kringen wijst men er op. dat de grote opmars van de Sowjet- russische troepen aan het oostelijke front over het algemeen tot staan is gebracht. Slechts op enkele plaatsen vallen de bolsjewisten nog steeds de Duitse verdedigingslinies aan met sterke strijdkrachten. Er is een ver gaande consolidatie merkbaar, en de Duitse en verbon den troepen slaagden er in de bolsje wistische aanvallen af te slaan en eigen operaties met succes uit te voeren. Het levendigste wordt dit ge ïllustreerd door de gebeurtenissen bij Warschau, waar een Sowjetrussisch pants^corps is omsingeld en vernie tigd. Duitse weermachtsberichten HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 6 Aug. Het opperbevel der weermacht deelt mede: Ten zuiden van Caen viel de vijand herhaaldelijk maar tevergeefs aan. Ook in het gebied ten noordoosten en ten westen van Vire alsmede ten oosten van Avranches hadden de he vige. door tanks gesteunde, vijande lijke aanvallen gedurende de gehele dag slechts weinig succes. In enige sectoren zijn tegenaanvallen op de binnengedrongen vijandelijke strijd krachten nog gaande. Uit het penetratiegebied ten zui den van Avranches dringen gemoto riseerde strijdkrachten van den vijand verder naar het zuidoosten door Hevige gevechten met onze gar nizoenen zijn ontbrand bij Mayenne en Laval. Ook in Bretagne wordt om enige onzer steunpunten verbitterd gevoch ten. In het Franse gebied werden we derom 57 terroristen in gevechten vernietigd. Het vergeldingsvuur op Londen werd .overdag en des nachts voort gezet. In Italië opereerde de vijand tot dusverre slechts met verkennirigsaf- delingen tegen de gehele Arno-sec- tor. Een poging om zuidelijk van Florence de rivier over te steken werd door geconcentreerd artillerievuur verijdeld. Noordelijk van Arezzo bewerkstel ligde de vijand een plaatselijke pene tratie, doch in een tegenaanval werd hij onmiddellijk teruggeworpen. Ten oosten van Warschau werd het sedert 1 Augustus afgesneden derde Sowjet-pantsercorps na harde gevechten, dje verscheidene dagen duurden, verhietigd. De -bolsjewisten led'en .zware verliezen aan doden en gewonden en verloren 192 tanks en 45 stukken geschut. Tussen Weichsél en Memel 'zette de vijand zijn aanvallen op dezelfde zwaartepunten voort. Op plaatselijke penetraties na werd hij in zware ge vechten afgeslagen. Noordelijk van de Memel leveren onze troepen een verbitterde strijd met vrij sterke binnengedrongen Sowjetstrijdkrachten. In de sector van één pantserleger werden giste ren opnieuw 62 Sowjettanks stukge schoten. 27 andere tanks werden door Lid van de brigade v/Nederland geprezen HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 6 Aug. In aanvulling op het weermachtsbericht van Za terdag wordt nog het volgende me degedeeld: In de zuidelijke sector van het oostelijke front hebben zich twee gevechtsgroepen van de 23ste pantserdivisie onder bevel van kapitein Rebentisch en luitenant Ohmstede bijzonder dapper geweerd. In het gevechtsgebied ten zuid westen van Kaunas heeft zich de Silezisch-Sudetenduitse5e pantser divisie onder bevel van luitenant- generaal Decker door een schitteren de aanvaltsgeest onderscheiden. Ln de gevechten van de afgelopen dagen bij Narwa heeft zich de Vlaamse -Sturmmann Remi Schry- nen van dc //-Vrijwilligers-pantser- grenadierbrigade „Nfiderland" door het stukschieten van zeven pantser wagens bijzonder onderscheiden. slagvliegtuigen vernietigd. Hiervan schoot majoor Rudel alleen 11 tAnks stuk', hij vernielde zijn 300ste tank door de boordwapenen. In Letland wordt vooral bij Mitau en Birsen verbitterd gevochten. Hierbij werden in één sector 40 van de 50 aanvallende vijandelijke tanks stukgeschoten. Tussen de Duna en het meer van Pskow werden de op enige plaatsen binnengedrongen Sow jets in de te genaanval opgevangen. Op de landengte van Narwa mis lukten vrij zwakke vijandelijke aan vallen. Slagvliegers brachten in de baai van Narwa een Sowjettankschip van 2000 ton en twee transportsche pen tot zinken. Twee andere sche pen werden zwaar beschadigd. Formaties vijandelijke bommen werpers ondernamen terreuraanval- len op plaatsen in Midden-Duitsland. Vooral in Maagdenburg en Bruns- wijk ontstonden verliezen aan men senlevens en schade aan gebouwen.' Door luchtverdedigingsstrijdkrachten werden 36 vijandelijke vliegtuigen vernield. In de afgelopen nacht lieten afzon derlijke vijandelijke vliegtuigen bommen vallen op het Rijnlands- Westfaalse gebied en op Oost-Prui sen. Hot weermachtberlcht van Zaterdag luidt: In Normandlë ondernam de vijand gisteren ten noorden van Vire alsmede ten noordoosten en oosten van Avran ches krachtige door pantserwagens on dersteunde aanvallen, die na een har de strijd werden afgeslagen. Verscheidene achter onze linies in gesloten vijandelijke gevechtsgroepen werden vernietigd. In Bretagne boden ook gisteren de bezettingen van onze steunpunten de verder naar het westen en zuidwesten opdringende vijandelijke gemotoriseer de strijdkrachten hevige tegenstand. Slagvllegtulgen kwamen met goed ef fect ln de gevechten tussenbeide en sloegen vijandelijke' colonnes uiteen. Des nachts vormden door den vij and bezette plaatsen en batterijen luchtdoelartlllerle het aanvalsdoel van onze gevechtsvliegtuigen en nachtslag- vllegtüigen. In het Franse achterland werden 59 terroristen ln- de strijd vernietigd. Londen ligt onder zwaar vergel dingsvuur der ..V 1". In Italië werden onze troepen naar het gebied ten noorden van Florence teruggetrokken om de historische stad. die de vijand gisteren de gehele dag door met zware artillerie beschoot en haar onvervangbare kunstwaarden te sparen. Ten nopTden van Arezzo worden hevige gevechten gevoera met den vij and. die bij Monte Altuccio ln onze stellingen ls binnengedrongen. Tijdens een zuiveringsactie ln de Llgurlscho kustseqtor werden meer dan 100 terrorUten vernietigd. Italiaanse torpedovllegtulgen heb ben ten noordoosten van Benghasl een vrachtschip van 7000 bt. tot zinken gebracht en twee andere van tezamen 14.000 br.t zwaar beschadigd. In het voorterrein der Karpathen en ln- de grote bocht van de Welchsel werden talrijke aanvallen van den vij and Ju onmiddellijke tegenaanvallen verijdeld. Alleen ln het gebied van Ml- lec en ten zuidoosten van Warka kon den (je Sowjets terrein winnen. Tegen aanvallen zijn hier gaande. Ten oosten van Warschau zetten pantsertroepen van het leger en van de Waffen-ff alsmede de valscherm- pantserdivisie Herman Görlng hun aanvallen op de Ingesloten, zich ver beten verdedigende bolsjewisten, on der bevel van den generaal-veldmaap- schalk Model met succes voort. Vijan delijke on tlastlngsa an vallen mislukten Tussen de Midden Boeg en de Me mel viel de vijand vooral aan weers zijden van Bialystok en ln de sector Sudauen-Schakeri verder aan. Zijn doorbraakpogingen werden na zware gevechten m hoofdzaak verijdeld. In enige penétratiegebleden wordt nog verbitterd gestreden. Hierbij werden gisteren alleen ln het gebied van een/ pantserleger 119 vijandelijke pantser-/ wagens stukgeschoten. BIJ Mitau en Bauske werden pene traties üer voorafgaande dagen op geruimd. Ten oosten van de Duna. ten noordoosten van Schwanenburg en op de landengte van Narwa werden sterke Vijandelijke aanvallen in heen en weer golvende gevechten, waarin een groot aantal pantserwagens werd stukge schoten, afgeslagen of opgevangen. 41 vijandelijke vliegtuigen werden in luchtgevechten en door luchtdoelar tlllerle neergeschoten. Tijdens de aanval van vijandelijke Jagers met grote actieradius op Roe meens, gebied schoten Duitse en Roe meense luchtverdedlglngstrlj dkrachten tien vijandelijke vliegtuigen neer. Formaties vijandelijke bommenwer pers vielen gisteren verscheidene plaat sen ln Noord-Duitsland, vooral Bre men. Hamburg. Anklam en Schwerlij aan. Door luchtverdedlglngsstrljd- krachten werden 46 vijandelijke vliegtuigen vernietigd. Des nachts wierpen enkele vijandelijke vliegtuigen bommen ln het gebied van Insterburg en Gumblnnen. of op bezoek gingen bij familie. Een Jonge vrouw, het grijze mantelpak met bloed besmeurd, torst haar kind van twee of drie jaar op de arm. Het heeft slechts een lichte wond. een schram van brekend glas aan het hoofd. Het huilt. ..Stil maar", sust de moeder, „stil maar". En zij bindt een zakdoek om de wonde. Maar het kind kan tenminste nog huilen, het leeft immers. Dit gezin, deze vrouw, waarvan de man in Duitsland werkt, heeft geluk gehad. Anderen is het slechter vergaan. Zij liggen in de trcinwagens. zij liggen kermend langs de spoordijk, naast de rails, in de berm en op heft grint. Sommigen ook zijn geluidloos. De dood heeft zich reeds over hen ont fermd. Een baanarbeider legt een hunner een jute zak over het ge schonden gelaat. In enkele seconden In enkele seconden was alles ge beurd. Plotseling ratelden de mitraiÊ Ieurs en had het noodlot de^e met mensen, Nederlandse burgers, volge propte electrische trein achterhaald. Dwars door de wagens heen zijn de projectielen gesneden dwars door de stalen wand. dwars door splinterend glas, dwars door lichamen. Terwijl de trein met dreunend geknars tot stil stand kwam, maakte zich een paniek van de inzittenden meester. Wie niet gewond was of nog gaan kon, drong naar buiten. Men wist immers niet, of het vliegtuig nog eens zou terug komen, Inmiddels werden door vaar dige en onbekwame handen de ge wonden zo goed en zo kwaad moge lijk verzorgd. Met zakdoeken, mét een stuk gescheurd overhemd, met een afgerukte jasvoering, werd getracht het bloeden te stelpen en de lijdenden behulpzaam te zijn. Terwijl men hiermede bezie was. flakkerde terzijde van de spoorbaan een vuurzee. Een boerderij is ..en passant" in brand geschoten. In net weiland ligt het logge lichaam van een dode koe. Een andere staat klaaglijk te loeien en heft af én toe een der achterpoten omhoog een bungelende, bloedende stomp. Doeltreffende hulp Nadat uit dè naburige steden en dorpen doktoren, luchtbeschermings diensten. ambulances en brandweer allengs waren toegesneld, kon doel treffend worden opgetreden. Zwaar- en lichtgewonden- werden op vracht auto's, in personenwagens of zieken auto's vervoerd. Een aanvankelijk schijnbaar eindeloze reeks. Steeds weer gaan de dragers, soms vier, vijf, zes achter elkaar langs de spoorlijn met hun trieste vracht op de draag baar. Een geestelijke verleent een stervende bijstand? Een man. zelf ge wond, staat stom en zwijgend bij het lijk van zijn zoon. Als de overlevenden en de gewon den zijn weggebracht, komen ten slotte de doden. Een vrouw van naar schatting veertig jaar wordt op de draagbaar naar bulten geschoven door het geopende raam van de spoorwagen. Het schijnt, dat zij nau welijks gewond is. Ais de baar buiten wordt overgenomen, valt echter een arm slap en hulpeloos neer. Ruim een uur na de beschieting zijn de laatste lichamen geborgen. Intussen is ook de brand bedwongen. Doch van de boerderij is nog slechts een puinhoop en wat armzalig huis raad overgebleven. En aan de blauwe zomerse hemel straalt de zon. verglijden vliegtuigen als blinkende stipjes, verliest zich het motorgeronk in de stilte van de pol ders, waar het gewas te velde staat. Voor kartonnen verpakking moet karton worclen ingeleverd DEN HAAG. 4 Aug Met ingang van 17 Augustus a.s. mogen winkeliers nog slechts dan waren ln daarvoor be stemde kartonnen verpakking afleve ren, wanneer het publiek een gelijke hoeveelheid karton bij hen Inlevert. Alleen bij de aankoop van geneesmid delen geldt deze lnleverlngspllcht niet. Men zal er rekening mede moeten houden, dat het ln te leveren karton niet vuil mag zijn. Met Ingang van 11 Augustus zullen do kartonnen verpakkingen moeten vermelden: „Ver koop ln deze verpakking alleen toege staan tegen inlevering van een hier mede overeenkomende hoeveelheid verpakklngscarton". Voor nadere bij zonderheden wordt verwezen naar een elders ln dit blad opgenomen officiële mededeling Prijsvraag geschiedenisboek Voor de in 1943 door den secr.-gen. van het departement van O., W. en K. uitgeschreven prijsvraag over een geschiedenisboek voor het lager on derwijs zijn tien manuscripten ontr vangen. Een keurraad. bestaande uit den heer G. F. Vlekke hoofdinspecteur van het i.o. te Apeldoorn mej. dr. P W. Havelaar te Valkenburg en den heer dr. Joh. Theunisz te Zwolle, heeft de eerste prijs 1000) toege kend aan dr M. O. Albers te Utrecht. Voor twee 2e prijzen van 1500 zijn in aanmerking gebracht M. C. Schilfer (adres niet vermelden B. Dijkstra te Zaandam, terwijl aan Tjeerd Nielsen te Kortenhoef en E. M. A. Duyckink Dörner te Zaandam ieder een derde prijs van ƒ250 kon worden toegekend. „Lof der helderzienden" DEN HAAG. 5 Aug. Op Maan dag 7 Augustus spreekt Max Blokzijl om 18.48 uur via Hilversum I in zijn politiek weekpraatje over het onder werp: JLof der helderzienden". AMSTERDAM. 6 Augustus. De voorwedstrijden om de P.H.-beker. welke te Hilversum en Rotterdam werden gehouden, hebben weinig top prestaties gebracht. Slijkhuis wist te Rotterdam het Nederlandse record over de Engelse mijl. dat met 4 min. 15.4 sec. op naam van De Ruyter stond, te verbeteren en te brengen op 4 min. 13.6 sec. Voor de eindwedstrijden van de P.H.-beker, welke op 20 Augustus te Eindhoven zullen worden gehoudeji, hebben zich geplaatst: te Hilversum AAC met 75 pnt., Haarlem met 68J :pnt.. en AV '23 met 48 pnt. Te Rot terdam plaatsten zich Vlug en Lenig met 76$ pnt, PSV 59 pnt., Pro Patria 43$ pnt. AAC en AV '23 kwamen te Hilver sum niet op hun sterkst uit. Bouman won de 800 meter in de goede tijd van 1 min. 56.5 sec. en Kaan won de 110 meter horden in 15.5 sec. Ver- kes deed een poging om 3.93 m. pol- stokhoog te springen, doch slaagde hierin niet. Vet- ^38^ ter van AV 1923 v liep een goede 400 yv meter en werd in F) 52.8 sec. derde. i f Op het nummer hoogspringen kwam de oud kampioen Roelofs uit, die met 1.70 m. vierde werd. Ook de oud-re cordhouder speer werpen Visser van Haarlem was weer van de par tij. doch hij bracht het niet verder dan 41.41 m. De jeugdige Petrus van AAC won dit nummer met 48.72 m. Te Rotterdam waren de prestaties ook al niet bijzonder opvallend. De Klerk van Pro Patria vestigde de aandacht op zich op de 400 m. en wist deze te winnen in 51 sec. Trek vogels komt dit seizoen niet uit op de PH-bekerwedstrijd. D© voornaamst© uitslagen te Hilver sum waren: 100 m.: 1. Zwaan (AAG) 11 sec.; 40O m,: 1. De Kroon (AAC) Slijkhuis 51.6: 800 m.: l Bouman (AAC) 1.56.6: 1500 meter 1 Van Olffen (AAC) 4 min. 12.8: 5000 m.: 1. Bakker (AAC) 16 mm. 16 sec.; 4x100 m.: 1. AAC 44.2; 4x400 m.: 1. AAC 3 min. 32.7 sec.: kogelstoten: 1. Kluft (Haarlem) 12.10 m.: speerwerpen: 1. Petrus (AAC) 48.72; 110 m. norden: 1. Kaan (Haar lem) 15.5 sec.: hoogspringen: 1. Geursen (AV '23) 1.75: discuswerpen: 1. Derlks (AV '23) 39.48: polshoog: 1. Verkes -.(Haarlem) 3.73: verspringen: 1. Lourens Schaars bergen 6.27 De voornaamste resultaten te Rot terdam lulden: 110 m. horden: 1. J. Loosen (V en L) 16.1; discuswerpen: 1. De Brum (V en L) 41.96: 800 m.: 1. Wolslnk (Hermandad) 2.2.9: hoog springen: l. Spanjert (PSV) 1.80: 400 m.: 1. De Klerk (Pro Patria) 51; 1500 m.: 1. Jacobs (DOS) 4.20: 5000 m.: 1. Slcgt (PSV) 16.24.6: kogelstoten: 1. De Brum (V en. L.) 13.79; versprin gen: 1. Leeuwenhoek ('36) 6.43; 4x400 m.: 1 Pro Patria 3.34.4: speer werpen: 1. Pietors (PSV) 50.08: esta fette 4x100 m.: 1. Hermandad 45.7. Behalve voor de PH-beker werden nog enige andere nummers verwerkt, waarvan de uitslagen lulden: relay dames: 1. Victoria 59.6.2; 4x200 ra. dames: A. Celebes 1.50; 4x60 m. meis jes: 1. Concordia 32.8; rfecordpogmg Slijkhuis (Holland) 1 Eng. mijl 4.13.6, de 1500 m. liep hU ln 3.56.1. Reiff daagt Slijkhuis uit AMSERDAM. 7 Aug. Het laatste nummer van het weekblad „Sport" be vat de uitdaging van den Belgischen athleet Gaston Reiff aan onzen record houder op de 5000 meter Slijkhuis voor een wedstrijd op deze afstand. Het blad voegt er aan toe, dat de mo gelijkheid voor een ontmoeting Slijk huisReiff zeker aanwezig geacht moet worden. Dat zou dan een bijzon der interessant besluit van het athle- tiekseizoen kunnen zijn. Honkbaluitslagen Eerste klasse: QuickEDO 28. VVGA— Ajax 1—5. SC Haarlem—Scho ten 1—5. HHCBlauw-Wit 1—7. Overgangsklasse: AFCDOS 8—0, Blauw-Wlt 2—Hilversum 9—15. Zee- burgia—Ajax 2 4—3. De Spartaan OVVO 96. EDO 2—RCH 14—13. DWS —HHC 2 5-7. HCK—TYBB 21—0 Om het kampioenschap van de twee de klasse: D\WHFC Haarlem 10—19. Tweede klasse: KanariesThe Catch ers 102. WatergraafsmeerAPGS 9—3, Schoten 2—THB 20—1 (Schoten kampioen). HFC Haarlom 2Zand- voortmeeuwen 189. Derde klasse: Ajax 3APGS 2 220, Madjoe—T1W 7—11. Wol—Zeeburgla 2 14—13. Junioren: OVVO—TIW 20—3. Ronde van Gouda GOUDA, 6 Aug. De vijfde ronde van Gouda is eigenlijk de ronde van Gcrrit Schulte geworden, want dc Bossenaar heeft deze wedstrijd op zo overtuigende wijze gewonnen dat geen van de andere deelnemers hem in macht nabij kwam. De manier waarop Schulte zijn meerderheid toonde, wekte bij de duizenden toe schouwers bewondering. Steenbakkers kwam hem het meest nabij, want ook deze slaagde erin een ronde uit tc lopen, doch het was minder ma gistraal dan van zijn groten rivaal. Pellenaars, Middelkamp, Van der Zande, Joossen, Buuron en Keyzer moesten allen tevreden zijn met een ronde achterstand om niet te spre ken van de vele renners van naam, die zelfs geen kans zagen om de wed strijd uit te rijden. De beslissing Het bleven Schulte. Braspennlncx. Verschuren en Franken., die geregeld aan de kop gingen. Veel strijd was er niet,* omdat steeds een zeer hoog tem po werd gereden Na 65 ronden was Schulte plotseling alleen weg en dat was het ogenblik waarop do beslissing viel. HIJ reed zo formidabel, dat zijn voorsprong op de hoofdgroep weldra een halve minuut bedroeg Kon daar op had hij al 47 seconden voor op al zijn tegenstanders en hoe men zich daar ook verweerde. Schulte liep regel matig uit. Na 16 ronden zag hij het peloton In de rug Vier man probeer den nog den reus do voorsprong af handig e maken. n.l. Braspennlncx. Keyzer, Van der Zande en Pellenaars. doch dit liep op niets uit en na ruim twintig ronden onafgebroken felle strijd ging Schulte weer aan de kop van de hoofdgroep. In de eindsprint zegevierde Schulte over Steenbakkers, die op fraaie wijze tweede werd Pellenaars won de sprint ln de tweede groep voor Middelkamp. Schelllngerhoudt Van der Zande. ter wijl Joossen als eerste van de derde groep de eindstreep passeerde Het was een interessante wedstrijd, waar- In enkele renners schorsing opliepen en velen boete kregen, omdat ze zich toch lieten verzorgen De uitslag was: 1. G Schulte. Den Bosch. 3 uur 8 min. 36 sec.; 2. A Rijk afval Wat kan men nog met benen doen, nadat ze hun dienstere bij het koken van soep hebben vervuld en daarna intensief zijn afgekloven? Nog heel veel, daar weet het Rijks bureau voor Oude Materialen en Af valstoffen méér van. Men wint er, om iets te noemenl houtlijm uit voor de meubelindustrie, gelatine voor postzegels en plakband, zgn. been zwartdat gebruikt wordt voor alle zwarte verf en vooral ook voor het raffineren van suiker, beendermeel als krachtvoer voor dieren, voorts kunstmest en wat in dit verband het belangrijkste ls: vetzuur voor de be reiding van zeep. Het lijdt dus geen twijfel of met de talloze beenderen die voorheen in de vuilnisbakken zijn gedeponeerd, is zeer veel waardevols voor onze industrie verloren gegaan. Men besloot daarom een oproep te richten tot de Nederlandse huis vrouwen en haar medewerking in deze in te roepen. De fabrieken tan hun kant stélden daar als tegenprestatie tegenover, dat bij de inleveting van vijf kg. benen een stuk huishoudzeep d 25 ct. en bij inlevering van 2 kg. henen een pak waspoeder d 14 ct. beschikbaar zou worden gesteld. En bonloos. In samenwerking met het genoemde Rijksbureau zettem.de labrteken in de steden Utrecht, Delft en Den Haag hun actie in en al waren er vooral in den beginne verschillende moei lijkheden te overwinnen, na zes weken kon men toch taststellen, dat de belangstelling en medewerking van dien aard waren, dat van succes gesproken mocht worden. De volgende stap was, dat men de actie uitbreidde tot de provincies N.-Holland, Z -Holland en utrecht en het ligt in het voornemen om de beneninzameling straks over het ge hele land te houden. Men ziet het, een been heeft vele mogelijkheden en aspecten. Past op uw benenl (II) Steenbakkers, St. Mlchel6gestel, op 1 lengte. Op een ronde: 3. C. Pellenaars, Breda; 4. Th. Middelkamp. Kleldrecht: 5. B. Schelllngerhoudt, Zaandam; 6. F. van der Zande. Halsteren; 7. C. Joossen, Made; 8. J Jaason, Elslo: 9. M. Buuron Bergen op Zoom; 10. H. Keyzer, Amsterdam; 11 R. Scholten, Munstcrgolcen Op twee ronden: 12. B. Franken; 13. Kuilman. Op drie ron den: 14. J. van Hoofd. België; 15. J. Verhoef. Amsterdam en op 6 ronden: 10. C. de Best. Haarlem. In de wedstrijd voor amateurs, waarin 54 deelnemers startten en die 60 km. reden, eindigde Hulsthoff ulfc Den Bosch als eerste voor den Zaan dammer Blaauw. AMSTERDAM, 5 Aug. Een korte doch felle Jacht tegen het einde van de 50 km.-wedstrljd had Schulte. Van der Voort en Middelkamp een ronde voorsprong gebracht en daarna kre gen de duizenden in het Stadion de grote kracht van onzen nationalen kampioen op deze afstand, Gerrit Schulte te zien. In een weergaloos snel tempo passeerde hij den fel- sprintenden Van der Voort en sleepte Middelkamp naar de tweede plaats. ZU die uitgezien hadden naar een heftige strijd tussen Schulte en Van Amsterdam, werden teleurgesteld. Van Amsterdam draaide vooral tegen het einde van de wedstrijd slecht en ver dween uit de baan op het moment, dat Gerrit Schulte, ln gezelschap van Van der Voort en Remfces. het peloton ontvluchtte. Middelkamp zag het ge vaar en kreeg aansluiting, toen Rem- kes tekenen van vermoeidheid gaf en aan het drietal de eer moest laten voor een ronde voorsprong te vechten. Dit gevecht was overigens kort doch hevig. Goed samenwerkend gelukte het hen tenslotte zes ronden voor het ein de aansluiting te verengen. waarbij Mldrie amp de eerste was die de ove rigen verdubbelde. In de laatste ronden ontvluchtte De Korver en even later ook De Best en Dc Gans het peloton ln de strijd om do vierde plaats. Van de overigen zette Rem kes zich aan de kop van het peloton met Van der Voort aan zijn wiel. doch toen toonde Schulte zijn frote kracht op dit nummer. Id de aatste honderd meter liet hU een eindsprint zien. waarbij Van der Voort als 't ware stil 6tond. Het was Middel kamps grote verdienste, dat hij bij dit hoge tempo nog op zij van Schulte wist te komen en fraai de tweede plaats bezette. De uitslagen waren als volgt: Finale sprint amateurs: 1. Bijster, 13 sec. over de laatste 200 meter; 2. Van Laar IJ lengte. Om de derde plaats: 1. Boskemper (13.4 sec.), 2. v. Zallnge (half wiel). Klassementwedstrijd voor amateur» over 10 km met 4 klassementen: 1. v. Zallnge. 13 pt.. tijd 14 min. 8.8 sec.; 2. A. Koopmans. 9 pt.; 3. P. Peters. 8 pt. Handicap over 1050 meter voor ama teurs: 1 O. Bijster (v. Meet), tijd 1 min. 15^2 sec.; 2. P. Peters (60 meter voorgift). Ploegachtervolging voor profs over 5 km Groenewegen. Evers. Van Gent, De Best. tijd 6 min. 11.4 sec., 125 me ter Ingelopen op Van Amsterdam. Van der Voort, Middelkamp. Verschuren. Wed6trljd voor profs met 6aféty- gangmaklng over 4J km.: 1. B. Rem- kes, tijd 5 min. 26 sec. (gangmaker» Schulte. VaD der Voort. Boeijen): 2. J Pronk (l wiollengtc) (gangmakers Groenewegen. Evers. Van Amsterdam). 50 km. voor profs: 1. G. Schulte. tijd 1 uur 6 min 54.8 sec.; 2. Th. Mid delkamp; 3. Van der Voort; 4. De Kor ver; 5. Remkes; 6. De Best; 7. P. Evers. Gerard Peters start toch op onze wielerbanen AMSTERDAM. 6 Aug De Haur- lcmso wielrenner Gerrit Peters zal dit seizoen toch nog op de Nederland*© banen ln actie komen. De eerste wed strijd rijdt hij a.s. Zondag op de Wle- rlnger wielerbaan waar o.a. ook Mid delkamp, Klink, Van Gent en Ooms ln een koppelwedstrijd zullen rijden. Peters start hierin mot Henk Ooms. Voorts komt Peters ln het Olymprich Stadion aan de start ln de 75 km. wedstrijd op Zondag 20 Aug. om de grote prijs van Amsterdam en zal ten- alotte op 2 September te Amsterdam, een achtervolgingswedstrijd rijden tegen Gerrit Schulte. De verduistering begint heden om 21.26 en eindigt om 6.05. Maan onder 6.56 op 22.18. 11 Aug. LJt., 18 Aug. NJtL, 26 Aug. E.K.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1