HET DAGBLAD Verraders uit de weermacht gezet Ere-gerechtshof van generaals ingesteld VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Onoverwinnelijk door de totale mobilisatie Berechting voor volksgerecht Ook Brefagne strijdtoneel Amerikanen streven na^r afsnijding Cigli vermoord? Mannerheim aan- /aardtzijrinieuweambf Totale mobilisatie in Japan Hoe zit dat? Duits weermachtsbericht Sterke vijandelijke groep in v Normandië ingesloten Bolsjewistische doorbraakpoging naar de Beskidenpas is mislukt Florence onder zwaar vuur Rijksieiders der N.S.D.A.P. bijeen Z.S.-procedure ook voor banken Knokenpot Knut Hamsum 85 jaar Aanmelding vóór 21 Augustus Rector der T.H. tot een jaar veroordeeld Goed voorgaan, doet goed volgen! Twee kg. aardappelen HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER. 4 Aug. Het leger heeft den Führcr de wens doen kennen o%i tot een Onmiddellijk herstel van zijn eer. zo snel mogelijk door een mee dogenloze zuiveringsactie bevrijd te worden, ook van den laatsten misda diger, die deelgenomen heeft aan de aanslag op 20 Juli 1944. De wens luid de, dat de schuldigen vervolgens uit geleverd zouden worden aan de volks- justitie. De Führcr .heeft aan deze wens vol daan vooral aangezien het snelle en krachtdadige ingrijpen van het leger zelf de volks- en hoogverradcrlijke aanslag ip de kiem heeft gesmoord. De Führer heeft met name bepaald: Een ere-geyechtshol van veldmaarschalken en generaals van het leger moet onderzoeken, wie op enigerlei wijze aan de aanslag heeft deelgenomen en uit het leger moet worden gestoten en wie als verdacht oia te beginnen ontslagen moet wor den. In dit ere-gereebtshof heeft 'de Führer beroepen: generaal-veldmaar- schalk Keitel, generaal-veldmaar- scbalk von Rundstcdt, kol.-generaal Guderian, generaal der infanterie Schroth, luitenant-generaal Specht. Als plaatsvervangers:generaal der infanterie Kriebel, luitenant-generaat Kirchhein. De Führer heeft zich voorbehouden persoonlijk een beslissing te treffen over de voorstellen van het ere- gerechtshof .Soldaten die de Führcr uitstoot hebben geèn gemeenschap meer met de millioenen fatsoenlijke soldaten van het Groot-Duitse Rijk. dié de uniform van het leger dragen, en met dë honderdduizenden, die hun trouw met de dood hebben bezegeld. Zij zullen derhalve ook niet voor een gerechtshof van de weermacht maay tezamen met andére daders voor het volksgerechtshof terechtstaan. Het zelfde moet gelderrvoor de soldaten, die om te beginnen uit de weer macht ontslagen worden. Het door den Führer aangestelde ercgerechtshof van 'het -léger is op 4 Augustus bijeengekomen en heeft -op grond van de aanwezige resulta ten wan. het onderzoek den Führer de volgende vobrstellen vool-gelegd •Uit de weermacht worden gestoten: .a. de in arrest zijnde generaal- veldmaarsctralk von Witzlcben. gene raal del berichtentroep Fellgiebel, luitenant-generaal von H,aase, gene- raal-majoor Stieff, getieraal^najoor' von Treschköw kolonel van de gene rale staf Hansen, luiterrant-kolonel van de generale staf Bèmardis, ma joor vap de generale staf Mayessen, kapitein Klaüsiiig, reserve eerste lui tenant graaf von der Schulenburg, reserve eerste luitenant von Hagen, réserve luitenant graaf York von Wartenburg. b. de op 20 Juli star.drechterlijk doodgeschoten generaal der infante rie Olbricht, kolonel van de generale staf graaf von Stauffenberg, kolonel van de generale staf Mertz von Quirnheim. reserve eerste luitenant von Haften c. De verraders die zich dooi zelf moord zelf schuldig verklaard heb ben. kolonel generaal b.d. Beek, ge neraal der artillerie Wagner, kolonel van de generale staf. von Freytag- Loringhoven. luitenant kolonel Schrader d. De deserteurs generaal der ar tillerie Lindemann, majoor van de generale staf Kuhn (naar de bolsje wisten overgelopen). e. Een voorstel tot uitstoting van den vroegerep kolonel-generaal Höppner is overbodig, aangezien Höppner daar hij in 1942 reeds uit de weermacht was gestoten niet meer tot het leger, behoorde. De uitgestotenen worden ter be schikking gesteld van het volksge- rccht of .volksgerechtshof om terecht te staan. Het proces voor het volks gerechtshof tegen de schuldigen heeft binnenkort plaats. Speciale correspondentie.) BERLIJN. 5 Aug. üit de rich ting. waarin de oprukkende Ameri kaanse strijdkrachten aan het inva siefront zich bewegen,kunnen zon der veel moeite de operatieve plan nen der, Geallieerde legerleiding worden afgeleid. Na de verovering van het belangrijke verkeersknoop punt Rennes ontwikkelt de Ameri kaanse aanval zich in zuiver zuidê- lijke lichting naar" de -monding van de Loire met de steden Nantes en SL Nazairë. De lijn. die de Baai van St. Michel raet de Loiremond verbindt, meet on geveer 150 km. en vormt de basis van het Bretonse schiereiland, dat door yerdeie Amerikaanse Vorderin gen ïri zuidelijke richting van de landzijae zou worden afgesloten. Tegelijkertijd stelleh de Amerika nen pogingen in het werk. om van Dinan langs de 'kust van de Golf van St. Malo terrein te winnen, ten einde op die wijze Bretagne in het operatiegebied te betrekken Mochten de Geallieerden ln hun voornemens slagen dan zou een front, ontstaan, dat van de Seine-Baai tot aan de mond van de Loire circa 250 km. lang is en dat met het Norraan- dische en Bretonse schiereiland als achterland breed en diep genoeg zou zijn. om als operaticbasis voor een operatieve bewegingsoorlog te kun nen oienen. méde omdat de geallieer den in dit gebied iri voldoende om vang over grote havens zouden be schikken. De strijd om het slagen of misluk ken van deze geallieerde strategie be heerst .thans de situatie aan het in vasiefront. Duitse tegenmaatregelen tegen de beweeglijk .'opererende. Ame rikaanse formaties zijn onmiddellijk begonnen Beveüigingseenheden. tankformaties en snelle aanvalsreser- ves zetten de Amerikanen de voet dwars en nebben reeds menig al'weer- s'uces geboekt Intussen wordt er te Berlijn op gewezen, dat de gevechten nog in volle gang zijn en dat het daarom eerst over enige tijd moge lijk zal zijn, de resultaten van de strijd nauwkeurig te beoordelen. In de Noord-Zweedse stad Kallx woedt een enorme brand Ln een sul faat fabriek 23.000 ton hout en 2300 toD cellulose zijn ln vlammen opgegaan Het zal veertien dagen duren eei net vuur geheel is gedoofd De Engelse glasindustrie is niet WJ machte genoeg ruiten te leveren >9or hui/en die schade van de V 1 hebben opgelopen Men verwacht zen dingen uit Amerika., Volgens berichten uit het hoofd kwartier van den Duce is men daar ervan overtuigd, dat het bericht over het fusileren van Benjamino Gigli op waarheid berust. Naar een Zweed meldde, werd de Italiaanse tenor in hechtenis geno men, nadat hij had geweigerd aan anti-Duitse demonstraties deel te nemen. Bij zijn verhoor door de Britse autoriteiten ontkende hij be slist. zich met politieke aangelegen heden te bemoeien. Uit de omstan digheid. dat Gigli in Duitsland was opgetreden, heeft men toen de aan klacht opgebouwd, dat hij met Duits land samenwerkte. Bij een massa terechtstelling zou toen ook Gigli zijn doodgeschoten. HELSINKI. 5 Augustus. Maar schalk Mannerheim heeft zijn ambt van staatshoofd der Finse republiek aanvaard m een plechtige zitting van de Rijksdag, in tegenwoordigheid van 6e regering en het porps diploma tique Nadat Mannerheim de eedsformule had voorgelezen, sprak de voorzitter van de Rijksdag, Hakkila hem toe. Hij deelde mede dat Mannerheim met algemene stemmen was geko zen President Mannerheim antwoord de in het Fins en het Zweeds en gaf uiting aan zijn vertrouwen dat het met de, steun van een eensgezind volk zal gelukken de zelfstandigheid van de staat en het nationale bestaan te behouden. De volgende rijksdagzitting zal worden gehouden op Dinsdag 8 Augustus. TOKIO. 5 Aug. In de kabinets zitting van Vrijdag zijn in de eerste' plaats maatregelen voor de „totale mobilisatie^van het Japanse volk" besproken. T)e beginselen daarvoor zijn reeds vastgelegd. In de volgende kabinetszitting zullen de verschillen de ministeries bijzonderheden voor het plan indienen. De minister van buitenlandse zaken Sjigemitsoe hield in de zitting een referaat over de buitenlandse politieke toestand. Er werd voorts besloten, dat de eerste minister op 8 Augustus een radiotoe spraak tot het Japanse volk zal richten. Weer Belgische plaatsen lombardeerd Ie JAARGANG No. 182 LD ZATERDAG 5 AUGUSTUS 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaus voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Tel. 24996 - Postgiro 184120 - Abonnementsprijs 21 et. per week of f 2.73 per kwartaal. Losse nummers S et. Toeslagkaart voor vijftienjarigen Naar aanleiding van een desbe treffende vraag uit onze lezers kring, verdient het wellicht aan beveling nog eens de aandacht te vestigen op het volgende. Zodra de kinderen de vijftienjarige leef tijd hebben bereikt, verkrijgen zij .recht op een toeslagkaart van dertig punten voor textielgoede- ren Hoewel hierover publicaties zijn gedaan, blijkt nu en dan, dat verschillende huismoeders en/of vaders hiervan niet op de hoogte 1 zijn ofwel het uit hun gedachten hebben laten gaan. Om misver standen te voorkomen, delen wij mede. dat genoemde kaarten aan de afd. na-uitreiking van het dis tributiekantoor van de betreffen de wijk tegen overlegging van oude en nieuwe stamkaart als mede van de textielkaart te\ ver krijgen zijn. Een kleine raü-auto. Hongaarse spoorwegpioniers maken een contröle- tocht op een baanvak in de Karpatlien. (P.K. foto Mahla/Orb.-H.) gebc BRUSSEL, Aug. Donderdag avond zijn verscheidene plaatsen in België door Anglo-Amerikaanse bom menwerpers aangevallen. In de pro vincie Brabant werd een gemeentè in de omgeving van de hoofdstad he vig gebombardeerd. Talrijke wonin gen werden vernield. In een andere plaats in Brabant werden drie hui zen bijbeen bomaanval weggevaagd. Ook Gent" is weer het doel van een luchtaanval geweest. Daarbij is een arbeiderswijk zwaar getroffen. Vol gens de voorlopige berichten sluit de balans van het bombardement met 24 doden, 14 vermisten en 35 zwaar gewonden. Enkele Waalse gemeenten werden eveneens bestookt. Donderdagavond verschenen ver scheidene. golven Anglo-Amerikaanse bommenwerpers boven de hoofd stad. Er werden bommen uitgewor pen. waardoor naar tot dusver be kend is, 32 personen werden go- dood. Dertig personen werden ge wond. twintig daarvan ernstig. HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER. 4 Aug. Het opperbevel van.de weermacht deelt mede: In Normandië mislukten plaatse lijke aanvallen van den vijand zuid westelijk van Caen. In het gebied van Coulvain werden de gehele dag he vige gevechten geleverd, zonder dat zij leidden tot een noemenswaardige verandering in de positie. Zuidwestelijk daarvan en in het ge bied van Vire telukte het den binnen gedrongen jüjand, door de tegenaan val van Duitse pantserformaties, te rug te slaan en de samenhang van het front te herstellen. Vijftig vijan delijke tanks werden stukgeschoten. Een sterke vijandelijke groep is in gesloten en wordt concentrisch aan gevallen. 0 Noordoostelijk en- oostelijk van Avranches stortten talrijke door tanks gesteunde vijandelijke aanval len met grote verliezen ineen. In het oostelijk deel van Bretagne dringen de over Avranches in zuide lijke richting doorgebroken gemoto riseerde troepen van den vijand naar het zuiden en het westen op. en be vinden zich op verscheidene plaatsen in gevecht met de garnizoenen der Duitse steunpunten in dit gebied In de belde laatste dagen verloor de vijand 216 tanks. Door strijdmiddelen der marine en door duikboten werden in de wateren voor het Invasiefront een kruiser, drie torpedojagers, twee corvetten, alsmede vijf transportschepen en een speciaal schip met een gezamenlijke inhoud van 36.000 ton tot zinken ge bracht. Talrijke andere schepen met een gezamenlijke Inhoud van méér dan 56.000 ton werden door torpedo's getroffen. De ondergang van het grootste deel dezer schepen kan waarschijnlijk worden geacht. Torpedomotorboten brachten ln de nacht van 2 op 3 Augustus in het oostelijke deel van de Seinebaai een Britse artilleriemotorboot £ot zinken. Londen en zijn buitenwijken liggen nog steeds onder het zware vuur der ..V 1". In Italië distancieerden. onze troe pen zich op een nauw bruggenhoofd dicht ten zuiden van Florence. Her nieuwde vijandelijke aahvallen op deze stelling mislukten De histori sche stad met haar onvervangbare cultuurschatten ligt onder zwaar vij andelijk artillerievuur. Aan de noordoostelijke rand der Karpathen ls de vijandelijke door braakpoging ln de richting van de Beskidenpas mislukt. Daarbij is de 271ste Infanteriedivisie der Sow jets ingesloten en vernietigd- Verscheide ne andere Sowjetdivisies leden zware verliezen aan mensen en. materiaal. In de periode van 31 Juli tot 3 Augustus werden in dit gebied 181 stukken geschut, 13 tanks, alsmede talrijke infanteriewapener, en auto's vernield of buitgemaakt. Herhaalde bolsjewistische aanval len ten westen van Reichshof werden afgeslagen Westelijk van.,Baranow werden 23 vijandelijke tanks door stormgeschut vernield. Aan het overige Weichselfront zijn hevige gevechten gaande in het ge bied ten Oosten van Sandomlerz. aan weerszijden van Poelawy en Zuidoos telijk van Warschau. Noordoostelijk van Warschau werden sdwjetstrijd- krachten door een tegenaanval van onze pantserwagens van haar achter waartse verbindingen afgesneden en op een klein gebied opeengedrongen. 76 vijandelijke pantserwagens werden vernield. Aan het. front van Warschau tot Westelijk van Kowno mislukten alle bolsjewistische aanvallen. Aan het front in Letland stortten in verscheidene Sectoren vijandelijke aanvallen bloedig ineen Plaatselijke penetraties werden afgegrendeld of in de tegenaanval verkleind. Op de landengte van Narwa liepen «de Sowjets opnieuw met negen infan teriedivisies en vier pantserformaties storm op onze stellingen Zij leden wederom zware verliezen, zonder suc cessen te behalen. Een vijandelijke landingsoperatie in de ochtenduren van 2 Augustus onder de bescherming van Engelse torpedojagers en talrijke jachtbom menwerpers ondernomen tegen het Dalmatische eiland Korcoela werd na een korte: hevige strijd door het garnizoen van het eiland afgesla gen. Formaties vijandelijke bommen werpers ondernamen met schending van Zwitsers territorium terreuraan- vallen op plaatsen in Zuid- en Zuid west Duitsland, vooral op Friedrichs- hafen. Saarbrücken en Kempten. Door luchtverdedigingsstrijdkrach ten werden 43 vijandelijke vliegtui gen. waaronder 40 viermotorige bom menwerpers. neergeschoten. Na verbreking van de Duits- Turkse betrekkingen worden de Duitse belangen waargenomen door Zwitser land. De Sowjet-Russen die Indertijd een aanslag pleegden op den Dultsen gezant Ln Turkije. Von Papen, zijn op staande voet vrijgelaten door de Turkse autoriteiten. BERLIJN. 5 Aug. De National Sozialistische Parteikorresponóenz meldt, dat op 3 en 4 Augustus een conferentie is gehouden van de Rijksleiders,' gouwleiders en Ver- handéführer der N.S.D.A.P. onder leiding van den leider der Rijkskan selarij. Rijksleider Bormanxi. De conferentie werd tot een indrukwek kende betoging van innerlijke aan eengeslotenheid en "hecht vertrouwen in de overwinning Reichsleiter dr Göbbels, die als eerste spreker het woord nam, ver klaarde. dat het de historische taak der partij is de natie mee te slepen tot de hoogste krachtsinspanning om de oorlog een nieuwe beslissende wending te geven Hij ontwierp een groot programma voor het krachrs- gebrifik van het vaderland voor de oorlog en wees er op, dat in het Duitse volk een geweldig, en bij vol komen gebruik onoverwinlijk,-kfach- tenpotentieel ligt. Dit thans geheel en al uit te buiten en te gebruiken is niet alleen een levenskwestie der gehele natie, maar ook een erezaak van haar leiding. Het Duitse volk moet opstaan als in de grote tijden der Duitse geschiedenis, dan zal het ook thans het lot meester worden. Rijksminister Speer gaf een gede tailleerd overzicht over de tot dus ver buitengewone opwaartse ontwik keling der Duitse bewapeningspro- ductie. haar huidige stand en de^ verdere, grote eisen. waaTaan de va derlandse productie voldoen moet ter herwinning van een technisch over wicht op den vijand. Het komt -er thans op aan niet alleen méér wa pens en nieuwe wapens te vervaar digen, maar tegelijkertijd het strij dende front meer soldaten te geven. Speer toonde aan, dat de vervuiling van al deze. voor de overwinning van Duitsland beslissende- eisen niet al- leon mogelijk, maar zeker is, wan neer- alle voorhanden nationale krachtenreserves volledig tot hun recht komen. De bijeenkomst der Rijks- en gouwleiders werd door eèn rede van den Reichsführer-Himmler, be sloten Himmlergmg in het bijzon der in op de beginselen, waarmede hij zijn nieuwe taak in het Duitse leger zal vervullen. Hij verklaarde, dat de huidige strijd om het lot van het Duitse Rijk een heilige volksoor log moet zijn en als zodanig moet worden gevoerd. De grondbeginselen van - het natïonaal-sgcialistische volksleger zijn trouw en gehoorzaam heid. dapperheid en standvastigheid, zijn enige taak en zijn enig doel is dè oorlog te winnen. Nauwer aan eengesloten dan ooit tevoren zal het Duitse volk zich den Führer en zijn voorbeeld waardig tonen, de grote beproeving doorstaan en de beslis sing van de oorlog voor zich bevech ten. Rijksleider Bormann besloot de bi.i eenkomst met de groet aan den Füh rer. Onze buurvrouw lieeft met haar echtvriend woorden gehad over haar benen Men begrijpe ons goed: het ging over soep-benen. De heer des huizes had een geheimzinnig potje ontdekt, waarin oude. afgeleef de beenderen en beentjes werden be waard. Hij vond dit met recht en re den uitgekookten vroeg zijn vrouw om een verklaring waarop zij zei, dat het een verrassing moest blijven Hij was van mening, dat zij daarmee zijn .geduld* uitbeende en daar zijn nieuwsgierigheid -geprikkeld werd ging hij steeds meer achter die benen zoeken Hij vroeg zich af, waarom zijn ga de deze oude dingen, die tot en met afgeklo ven en reeds meermalen bij het bereiden van waren, ais reli- Vrijdag 4 Augustus werd Knut Hamsun 85 jaar. Hamsun is een figuur, te groot voor het verpachte huldigingsartikel, met feitjes en jaar tallen. dat al ruikt naar de necrolo gie Hamsun is nog niet dood en zo gemakkelijk kan de wereld van 1644 zich niet van hem afmakea Ook behoeft men niet te zeggen, dat hij nog niet zo oud is, als hij schijnt, ook al is die flauwe frase waar gemaakt door recent optreden van Hamsun gedurende deze oorlog. Recent optreden, waardoor hij het bij vele vroegere vrienden en bewon deraars ogenschijnlijk verkorven heeft. Hamsun ts een aparte figuur, met aparte meningen Frank en vrij heeft hij deze uitgesproken. Zijn sympathie voor Duitsland heeft hij niet onder stoelen of banken gestoken. Zouden er mensen zijn, die zo klein zijn, dat zij daarom zijn laatste boe ken misschien niet die roem hebben geschonken, die zij dertig, veertig en vijftig jaar terug zo gul verleenden? Niet Hamsun veranderde, maar zij. Hamsun' bleef dezelfde sceptische, nuchtere. Ietwat pessimistische en sarcastische, „harde", maar zuivere en levenskrachtige figuur, die hij al tijd geweest is. Zijn voorlaatste grote boèk, dat wil zeggen het voorlaatste gróte boek van zijn hand. dat in het Nederlands ver- laald werd. hebben wij in een aparte reeks „Kronieken van het Noorse boek" destijds uitvoerig in de krant besproken: „De Cirkel geslpten" Wij zouden graag, niets is vergan kelijker dan een krant en niemand vergeetachtiger dan een krantenlezer, deze beschouwing hier herhalen. Her halen met andere woorden Zoals Hamsan, steeds met andere wóór den, zijn leven lang zijn bood schap heeft herhaald: scepsis, nuch terheid, hardheid verzet. En op zijn vijfentachtigste Kan men niet anders dan.vol verwachting grij pen naar zijn nieuwe boek, in het vaste vertrouwen, dat ook dit boek ons weer den man zal tonen, dien wij liefhebben en vereren als een dei- grootste schrijvers van deze en enige vorige tijden. M. WOLTERS. De Führer heeft Knut Hamsun een gelukwenstelegram doen toekomen. Dr. Göbbels heeft Hamsun even eens gecomplimenteerd in een brief waarin hij hem de hartelijkste geluk wensen van het gehele Duitse volk aanbiedt. Mutaties in Bulgarije SOFIA, i Aug. Er wordt een aantal mutaties op vooraanstaande Bulgaarse bestuursposten bekendge maakt. De directeur-generaal van het ministerie van binnenlandse zaken, de directeur der administratie en de regeringspresidenten van Sofia, Wrat- za, Plewen. Stara Zagora en Gorna Dzjoemaja zijn van hun post ontr heven en vervangen. De Berlijnse (1Zoo" heropend BERLIJN, 5 Aufr .De Berlijnse ..Zoo", die acht maanden gesloten was. daar, hij door de nachtelijke Britse terreuraanvallen zwaar bad ge leden. ls dezer dagen heropend. De dieren zijn nog in verrassend grote getale aanwezig, al is er menig slacht-, offer gevallen. In tegenwoordigheid van gene raal Franco zijn vier nieuwe Spaanse kanonneerboten te water gelaten De Burmaanse minister heeft verklaard dat nog dit Jaar een Bur- maans luchtwapen en een Burmaanse marine ln het leven worden geroepen DEN HAAG. 4 Aug Van bevoeg de zijde wordt medegedeeld: De procedure der Z-S-kaarten als maatregel op grond van de verorde ning van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandse gebied nr 108/42 betreffende de verplichting tot het verstreken van inlichtingen wordt thans ook toegepast op het ge hele gebied van het bankwezen, d.w.z alle onder de hoofdgroep banken res sorterende ondernemingen. Er moeten derhalve aan deelnemen' de ondernemingen, welke onder de vol gende groepen ressorteren: 1 bedrijfs groep handelsbanken, a. vakgroep va lutamakelaars en discontohandelaren. h. vakgroep iMassobedrljven, c vak groep onderhandse en kasgeldleningen, 2 bedrijfsgroep spaarbanken: Neder landse Spaarbankbond vakgroep al gemene spaarbanken: 3 bedrijfsgroep hypotheekbanken, a vakgroep hypo theekbanken. b vakgroep scheeoshypo- theekbtfnken. c vakgroep hypotheek banken werkzaam ln het buitenland. 4. bedrijfsgroep flnanclerlngslnstellln- gen en credletinstelllngen voor bijzon dere doeleinden, a. vakgroep borg- en garantie-instellingen met de ondervak groepen borgtochtmnatschappijen en regionale borgstellingsfondsen, b. vak groep kerkelijke crecHetlnstelllngen. c vakgroep onroerende zaken met de on- derVakgroep exploitatie van en handel ln onroerende zaken, waarin de secties woningbouwverenigingen en exploi tanten van tennisbanen, en de onder vakgroep financiering van onroerende Z8ken, d vakgToeo Instellingen voor financiering van nuurkoop en andere afbetallngsovereenkomsten. e. vakgroep spaar» en betaalzegelkassen. vak groep volkscredlët- en geldschletlnstel- lingen met de ondervakgroepen sociale volkscredletlnstelllngen en commer ciële geldschletbanken, g vakgroep houwkassen. h vakgroep loterij wezen met de ondervakgroep tussenpersonen loterijwezen. 1. vakgroep wisselkanto ren met de sectie relscredletlnstellln- gen: 5 vereniging voor dc effectenhan del (bedrijfsgroep effectenhandel), r. vakgroep effectendepots, b vakgroep administratiekantoren, c. vakgroep trustkantoren, d. vakgroep makelaars ln effecten, e. vakgroep vermogensbe heer. Uitgezonderd zUn de Boe renleenbanken en haar centrales, wel ke zijn opgenomen ln de bedrijfsgroep' landbouwcredletbanken en waarvoor de Z-S-procedure Immers reeds eerder ls ingevoerd. De aanvraagformulieren en Z-kaar- ten zijn verkrijgbaar bij de Kamers van Koophandel Z-kaarten zijn boven dien verkrljghaar bij de Deutscne Han- delskammer für die Nlederl&nde ln Amsterdam en Rotterdam De aanvra gen moeten terstond, maar uiterlijk op 20 Augustus 1944 Ingediend worden bij den Beauftragte ttlr die Nlederl^n- dlsche Bank. Rokln 127 Amsterdam-C. Later ontvangen aanvragen worden be handeld als waren zij niet Ingediend. De verantwoordelijkheid voor de tij dige ontvangst der aanvragcD ligt bij de aanvragende firma's Aanbevolen wordt daarom de toezending aangete kend te doeD geschieden. Onjuiste opgaven kunnen bovendien bestraffing tengevolge hebben Onder nemers, die ln gebreke blijven vóór 21 Augustus 1944 hun aanvraag In te die nen.'stellen daarmede zichzelf en hun werkkrachten ter beschikking voor ge- "hrulk-elders. Nadere bijzonderheden kunnen ont beend worden aan het bij de Kamers van Koophandel verkrijgbaar gestelde tocllchtingsvcl Past op uw benent soep betrokken qiiièn ging bewaren. Niet lang daarna ontdekte hij dat zijn huis de centrale was van een wijdvertakt complot van been- derenfanatici Verschillende buur vrouwen leverden bij zijn vrouw beenderen af en deden alles in de bewuste pot Nu wilde hij er toch werkelijk meer van weten Hij wenste zijn woning geen knoken- huis te zien worden. ..Wat wil je toch met die waar deloze rommel?" vroeg hij ten slotte. Toen liet zijn vrouw hem niet langer onkundig Het was helemaal geen waardeloze rommel zei ze, het was juist heel nuttig om beenderen te sparen. Van beenderen wordt nog van allerlei vervaardigd en sinds kort kan men bij inlevering ran vijl leg. benen bonloos en toch niet zwart een stuk huishoudzeep, of voor twee kg een pak waspoeder bemachtigen. Hoe begrijpelijk dat zij dus benen spaarde en de buurvrouwen met haar Het was" veel minder ge heimzinnig dan de echtgenoot dacht maar niettemin belangrijh oenoeg, om op de kwestie in lt gaan. DEN HAAG, 5 Aug. Op 22 Juni j.l. gaf de rector-magnificus der Technische Hogeschool, prpf. ir. J -Muysken, door middel van aanplak king in de gebouwen dezer hoge school te Delft beWndheid aan het besluit van de Senaat van 19 Juni j.l., waarbij deze aan den Secretaris generaal van het departement yan Opvoeding, W. en K. voorstelde de taak van de T. H. te beperken en het onderwijs aan het einde van de lopende cursus stop te zetten. Naar aanleiding van bovenbe doelde bekendmaking had prof. M zich voor het Obergericht te ver antwoorden. De aanklacht tegefti prof. M. luidde, dat hij als rector- magniftcus der hogeschool heeft getracht, de taak van dit publiek rechtelijke lichaam te bemoeilijken of onmogelijk te maken. Prof. M. verklaarde, aan het be sluit van de senaat in de gebouwen der T. H. bekendheid te hebben ge- egven, omdat hij deze wijze van handelen beter achtte dan af te wachten of langs illegale weg ge ruchten omtrent het besluit van de senaat, tot de studenten zouden doordringen. Politieke bedoelingen hebben bij hem niet voorgezeten. De examens waren pfactisch afgelopen en de vacanties zouden weldra begin nen. De Generalstaatsanwalt zeide ln zijn requisitoir, de verklaring van prof. M. niet als verontschuldiging te kunnen aanvaarden. Spr. vorderde één jaar gevangenisstraf, plus beta ling van de kosten van het geding. Mr. C. R. C. Wijckerheld Bisdom pleitte vrijspraak. Het Obergericht veroordeelde prof. M. tot een jaar gevangenisstraf met aftrek van de sedert 23 Juni in pre ventief doorgebrachte tijd, Hoewel vergrijpen als het onder havige principieel streng gestraft die nen te worden. Is in dit geval de minimumstraf toegepast, daar be klaagde slechts weinig politiek in zicht be/at en schade door zijn op treden niet is veroorzaakt. Drieduizend Jonge Jannen Henri de Vries, beroemd door zijn transformatie-stuk „De brand in de Jonge Jan" waarin hij alle acht rol len achter en door elkaar speelde, wordt" 8 Augustus tachtig jaar. Deze vondst-van-zijn-leven'deeó hij in dé periode 18931904 toen hij bij ae Toneelvereniging was en toen hij door ziekte Van een collega eens twee rollen tegelijk moest spelen Dan konden het er ook wel acht zijn!. Hij schreef de „Jonge Jan", kreeg er Heijermans' naam voor en speelde het duizenden malen in ons land, ln Engeland en in Amerika, waar hij 24 keer heen ging. In 1938 keèrde hij naar het vader land terug en begon hij op 72-jarige leeftijd te schilderen. Natuurlijk o,a.... Anning Arend! Op een ten toonstelling „Toneelspelers schilde ren" in deze oorlog had hij er succes mee. In 1943 smeedde Henri "de Vries het plan opnieuw een tournee met de Jonge Jan te maken. Op het laatste moment, toen alles in orde was, deinsde hij echter voor de be zwaarlijkheden van het reizen terug. Maar.*., hij wil weer spelen! In het verleden ligt het heden. In 't nu wat worden zal. BILDERDIJK. Joost van Trappen 11647. Genaamd Bankert. Geesel der Spanjaarden en schrik de* Portugezen, Commandeur van Zee- landt. Matanzas 1626. Per- nambuco 1630. Duinker ken 1636. Duins 1639, Vice-adm. 1646. (Foto's O/H) Ook thans weer strijden Nederlanders voor Euro pa's vrijheid, ter zee, in trouwe verbondenheid mei hun Duitse kameraden. Zet ook gij D derhalve ln voor de toekomst van Uw -volk en meldt u als vrijwilliger bij de Krtegsmarine. Aanmelding staat open voor lederen Nederlander van 17—45 laar en ban geschieden bij de Marineannahmestelle West Zwetgstelle Niederlande te Utrecht, alle Hafen- und Ortskommandah- ruren en bij de Nebenstelle der Waffen ff alwaar tevens allé gewenste Inlichtingen worden verstrekt. In steden 200 gr) brood als aanvulling DEN HAAG. 5 Aug. Van 7 tot en met 12 Augustus a.s. kan men op de bon algemeen 203 twee kg. aard appelen en op bon reserve B 65 éen kg. aardappelen per bon kopen. Op de bonnen toeslag 33 is een halve kg. aardappelen verkrijgbaar. Aan houders van toeslagkaarten voor bijzondere arbeid wordt op de bonnen reserve M 65. M 66 en M 69 één kg. aardappelen per bon beschik baar gesteld. Als- aanvulling op het aardappel- rantsoen wordt op de aardappelbon nen 33 van dc stadskaart 100 gram brood per bon beschikbaar gesteld. Op de aardappelbonnen „33 land" kan derhalve geen brood worden be trokken. Zelf verzorgers voor aardappelen mogen van de bonnen algemeen 203 geen gebruik maken voor het kopen van aardappelen. Zij zijn verplicht bij het afhalen van de eerstvolgende bonkaart- de bonnen algemeen 203 mee te brengen en in te leveren bij het distributiekantoor. Op de bonnen aardappelen 32 cn toeslag 32 kan men nog op Maandag 7 en Dinsdag 8 Augustus a.s. onder scheidenlijk één kg. en een half kg. aardappelen per bon betrekken. LE1DS NIEUWS SCHOEISEL EN RIJWIELBANDEN. Voor het afhalen van aanvraagfor mulieren voor schoeisel cn rijwielban den zijn Maandag en Dinsdag a.s. aan de beurt diegenen wier namen begin nen met de letters G t.m. L. AGENDA. Bioscopen. Casino: MUnchhausen,- dag. 7 u Zondag 4.30 en 7 uür (18 J.). Sneeuwwitje en Ro zenrood. Dag. 1.30 en 3.30 u. Zondag 2 v). (alle leeft.). Lido: Een. gelukkig mens Dag. 2 en 6.45 u. (18 J.i. Luvnr: Het kind van dc rekening (toneel). Dag. 2.30 en 7 uur. Zondag 3.30 cn 7 uur. Hex: De smokkelaars van St. Paull. Dag. 2 en 7 uur. Zondag 1.45. 4.15 en 7 u. (alle leeft.). Trianon: Romantisch avontuur Dag 2 en 7 uur. Zondag 1.45, 4.15 gn 7 u. (18 Jaar). ZONDAG. Casluo: 11 uur cultu rele filmvoorstelling „De raadselen van het oerwoud". Lelilse Schouwburg: 2 30 u. kindertoneel „De gelaarsde kat. 7 u Willem Goosscns Volkstoneel ..Kinderen van ons volk" MAANDAG. Hooglandse Kerk 7.30 u. Orgelconcert, Plet Uiterllnden. BURGERLIJKE STAND Geboren: Anna M d. v. A. F. van der List en. G. Kanbier. Johannes F. C.. z. v K. Klok en E. dc Ridder; Marijke P.. d. v. J Schinkel en A. Zaalberg; Susanna C d. v. J van den Berg cn G. H. van der Voet: Dick. z. v. A. A. vfen Delft en A D. van Staden; Jan W.. z. v. J. Smit en C Slcgtenhorst: Johanna Q. J. M.. d v A. Aalders en J M. E. Groenewegen; Peter D M-. z. v. W. van Mecgen en C. C. D Lelie. Overleden; H J Boclee. wedn 77 J.; A. J. van der Sluljs. z. 1 mnd. VOOR DE KINDEREN Verlceersregel-raadsel Beste nichtjes en neefjes. Hieronder staat eeD ..verkeersregel erschrift. 6. 15. 6 - 7. 1 - 0 6. 6 - 10. 2. I. 3. 5. 9. 1, 4. 1. 8 L 1. 3, 9 8. 6. 6. 3 - 15. 18. 8. 4. 6 1. 8 13. 6 8 8. 6. 6. 3 3. L 17. /4. 9. 6 - 7. I. 4. 1. 4. 1. 81 Die ls niet zo eenvoudlgl Maar laat lk jullie wat op.weg helpen De yer- scblllendè woorden van de regel zijn door streepjes gescnelden Om nu te zien. welke letters de verschillende cij fers voorstellen, zal lk hier onder als sleutel een viertal woorden opgeven, ln de zelfde cijfers geschreven als het antwoord op ons raadsel Die woorden raden Jullte natuurlijk gemakkelijk en als Je die woorden eenmaal weet. kun )e voor elk cijfer ln de verkeersregel een lettei Invullen Daar komen de woorden dan: Een 2. 1. 3. 4. 1. I. 3. 6. 0. 7. l. 8. 9 regelt net verkeer. Aan een 5. 9. 10. II. 12. 10. 3. 18 kun Je zien. of Je mag doorrijden. 14. 6. 15. 9 ls een ander woord voor i 'stop Bij een hoek moet Je de 3. 18, 17. 14. 9. 18. 8. 7 aangeven, waarheen Je i gaan wilt Ziezo, nu weet ik dat Jullie allen net raadsel zult kunneD oplossen Hoe lulcU de verkeersregel? ADtwoorden zenden aan Oom Jan, pa Redactie „Het Volk". Hekelveld 15. Amsterdam, voor Woensdag 9 Augustus Was het raadsel vaD Jan Crama moeilijk? De negen vissen of waterdie ren zijn natuurlijk: 1 Paling. 2 Bra sem, 3 Bliek, 4. Baars. 5. Snoek. 6. Voorn, 7 Krab. 8 Rog. 9 Karper Als tiende waterdier noemden vele kinde ren de Aai Dat was ook goed De vijf tien prijswinnaars zijn deze keer: Nico van der Vllst. ApothekersdlJK Ha. Lelüem Jannle v d Vlugt. Fok i 60. Heerenveen. Roelof Immenga. p a. Hr G Immenga. Drentenhorgswljk la. Oude Pekela. Willy Schwlrtz. Rljswljk- seweg 414, Den Haag; Jan de Groot. Bcdumerweg l(J6. Groningen; Adrl MackaalJ. L Blomstraat 4. Zullen; Yvonne Cocural. Mtnrebroederstraat 1. Utrecht; Annle Kist. Joos do Moor straat 35-11 Amsterdam; Plet van Geene. Gasstraat 16. Schiedam.. Cohle Verburgh. Twee Vrlendenstraat 7. Vlaardlngen. Nellv de Bruyn Nieuwe Weg 61. Ammerstoi, K van Wilgen. Kortstetenweg 3. Alonen a d Rijn; Betty -van Kaïker. Gastnuisrrtein 5. s Heerenherg. W ter Soest. Rljssense- Vtraat 63. Wierden (O); Maria H de Breus, Leust. Weg 63, •Warnsveld bij Zutfen; extra prijs: Koen Hartog. Jac van Lennepstraat 46. Baarn Ik heb hun de prijsjes al gezonden en wens hun -^daarmee vele prettige spee!uurtje8 Dag allemaal! De i-arte- llike groeten 'van 'VIM JAN De verduistering been-. fdVn om 21.26 en eindigt om 6.05 Maan onder 6 56 op 22.18 U Aug. LJv, 18 Aug. N.M., 24 Aug. E.K.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1