HET DAGBLAD Duitse tegenaanvallen bezuiden Warschau VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Turkse tragedie Duits weermachtsbericht De Amerikanen, in Nor mandie lijden zware verliezen Pisa en Florence beschoten Churchill vreest „onzekere en onverwachte dingen" .Niets nieuws" V. 1 verwoestte 17.000 huizen Het reserveleger zal een volksleger worden Een dagorder van Himmler fyitraille Eind Augustus begint de grote aardappeloogst HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER. 2 Aug. Het opperbevel der weermacht deelt mede: Ten zuiden van Caen stortten door tanks en hevig artillerievuur gesteun de vijandelijke aanvallen met zware verliezen ineen. Ook aail weerszijden van Moyon en in het gebied Percy- Villedieu weiden alle aanvallen dei- Amerikanen uiteengeslagen, waarbij dertig tanks werden stukgeschoten. Zuidelijk en oostelijk van Avran- ches zijn hevige gevechten gaande met opdringende vijandelijke tank- formaties. 34 tanks werden daar stukgeschoten. Des nachts vielen gevechtsvliegtui gen vijandelijke pantservoorhoeden en door den vijand bezette plaatsen met goed gevolg aan. In het Franse gebied werden 102 terroristen in gevechten vernietigd. Het vërgcldingsvuur op Londen duurt voort. In Italië mislukten werderom alle doorbraakpogingen van den vijand ten zuidwesten en ten zuiden van Flo rence. Vijandelijke artillerie beschoot gisteren Florence, hoewel dc stad. om haar cultuurgoederen te sparen, door het Duitse commando niet militair gebruikt wordt en geen troepen her bergt. Ook de historische scheve toren van Pisa. in welks omgeving zich generlei militaire installaties bevin den. werd door vijandelijk artillerie vuur beschadigd. Duitse torpedovliegtuigen vielen ▼oor de Noordafrikaanse kust een vijandelijk convooi aan. Vier vracht schepen met een gezamenlijke in houd van 26 000 ton en een torpedo jager werden vernietigend getroffen. Bovendien werden zeven andere koopvaardijschepen met een geza menlijke inhoud van 49.000 ton door torpedo's getroffen. Bij de strijd tegen de communis tische benden op de Balkan leed de vijand in Juli buitengewoon zware verliezen aan doden en gewonden. Behalve 13.000 doden verloor hij 3800 man aan gevangenen en Overlopers, alsmede talrijke lichte en zware in- fanteriewapenen. Meer dan twintig grote ravitailleringskampen en mu nitiedepots werden buitgemaakt of vernietigd. Op de noordelijke helling der Karpathen werden de naar dé Bes- kidenpas opdringende vijandelijke, strijdkrachten in een tegenaanval teruggeworpen Verder naar het noordwesten kwam het in het voor terrein der Karpathen, in het bijzon der in het gebied ten westen van Berlijn geeft geen commentaar Turkse besluit hedennacht van kracht geworden BERLIJN. 3 Aug. .Naar de zen der te Ankara meldt, is het besluit van de Turkse grote nationale ver gadering tot verbreking der diploma tieke en economische, betrekkingen met Duitsland, hedennacht om 24 uur van kracht geworden. Op de persconferentie van het Duitse ministerie van buitenlandse zaken is medegedeeld, dat nog geen •verklaring kon worden afgelegd over het besluit der Turkse nationale vergadering. Dit zal pas geschieden, als een officieel bericht, alsmede de tekst met de motivering van de stap, te Berlijn zijn ontvangen. De chef van het protocol van het Duitse parlement van buitenlandse zaken heeft den Turksen zaakgelas tigde meegedeeld, dat zijn missie ifi Duitsland ten einde is en heeft hem uitgenodigd terstond Duits gebied te verlaten. Spanning in Bulgarije De beslissing van de Turkse rege ring is in Bulgarije met grote span ning tegemoet gezien, Men legt in Sofia bijzonder de nadruk op het feit. dat minister-president Saradjog- loe heeft verklaard, dat deze stap van Turkije niet het begin van een oorlog betekent. De Bulgaarse regen ten hebben den minister-president Bacrianow en den minister van bui tenlandse zaken Draganow ontvan gen. Er gaat op het ogenblik een ge rucht over een niet-aanvalsverdrag tussen Turkije, Bulgarije en Sow jet- Rusland. In Berlijn is verklaard, dat tot nu toe niets bekend is dat der gelijke geruchten als gemotiveerd zou kunnen doen beschouwen. Finse en Duitse hulde voor Risto Ryti HELSINKI. 3 Aue Dc regering heeft Woensdagmiddag in Corpore een bezoek gebracht aan den schei denden president der republiek Risto Ryti, waarbij minister-president Lin- komies een toespraak tot hem richt te, waarop de aftredende president antwoordde. Ook in uitlatingen van Duitse zij de wordt Ryti gehuldigd als patriot en als staatsman, die kans heeft ge zien, zijn volk veilig door alle ge varen heen te loodsen. Wat de ver dere ontwikkeling in Finland betreft wenst men te Berlijn zijn oordeel op te schorten, tot de situatie door de vorming van een,nieuwe regering is opgeklaard. Intussen schenkt men bijzondere aandacht aan de Finse perscommentaren, die dc noodzake lijkheid bepleiten van een concen tratie van krachten. Generaal Rommel gewond BERLIJN. 3 Aug. Generaal veldmaarschalk Rommel heeft op 17 Juli in Frankrijk tengevolge van een luchtaanval een ongeluk gehad met zijn auto. Hij liep daarbij verwondin gen en een hersenschudding op. Zijn toestand is bevredigend. Er bestaat geen levensgevaar. Het/' Britse Lagerhuis gaat Don derdag op reces tot 26 September. Amerikaanse vliegtuigen hebben bij Carrara eett duidelijk herkenbare Duitse ambulancepost beschoten. Er vielen doden en gewonden. Sambor en bij Reichshof. tot hevige plaatselijke gevechten. In de grote bocht van de Weichsel werden talrijke vijandelijke aanval len afgeslagen. Tegen een vijandelijk bruggenhoofd zuidelijk van Warschau zijn tegenaanvallen gaande. Slagvlicgtuigen brachten op de Weichsel 28 met troepen volgeladen veerboten' der Sowjets tot zinken. Noordoostelijk van Warschau wier pen troeoen van het leger en van dc Waffen-ff gesteund door slagvlieg- tuigen, de bolsjewisten in de tegen aanval terug Tussen het woud van Augustow en de Memel kwam het tot zware heen en weer golvende gevechten, in het verloop waarvan de plaatsen Kal varia en Wilkowisjken verloren gin gen. In Letland werd het zuidelijke deel van Mitau. waarin verscheidene dagen hevig gevochten is. ontruimd, nadat de bruggen vernield waren. Birsen werd in een tegenaanval her overd Tussen de Duna en de Finse Golf mislukten verscheidene plaat selijke Sowjetaanvallen. In de maand Juli vernielde de luchtmacht 1830 Anglo-Amerikaanse vliegtuigen, waaronder 1236 viermo torige bommenwerpers. Alleen boven Duits gebied werden 804 vijandelij ke vliegtuigen in luchtgevechten en door luchtdoelgeschut neergeschoten, Berlijns commandant onderscheiden Na de gebeurtenissen op 20 Juli BERLIJN. 3 Aue. De Führer heeft den commandant van het Ber- lijnse wachtbataljon „Gross Deutsch- land". majoor Remer. drager van het eikenloof, bevorderd tot kolonel wegens zijn vastberaden houding op 20 Juli. Majoor Revier kreeg van de groep verraders het valse-bevel de Berlijnse regeringswijk aj te zetten Hij door zag deze poging en stelde zich van het bureau van Rijksminister dr. Göbbcls aj met den Führer persoon lijk in verbinding om orders te vragen. Bij het uit de weg ruimen van de verraders verwierf hij zich eveneens grote verdiensten). Amerikaanse troepen vechten in China TOKIO. 2 Aug. Voor het eerst wordt in een bericht van het front gezegd dat de Japanse strijdkrachten voor de poorten van de strategisch belangrijke stad Hengjang in Hoenan onlangs tegenover Amerikaanse in- fanterie-afdelingen stonden. De aanwezigheid van deze troepen bewijst hoe bezorgd dc Amerikanen zijn voob hun luchtbases in Chini, Generaal Korten's opvolger aangewezen BERLIJN, 3 Aug. Als opvolger van den bij de aanslag op den Führer om het leven gekomen kol.-generaal Korten heeft rijksmaarschalk Göring den It.-gcneraal Werner Kreipe. tot dusver generaal der vliegeropleiding, aangesteld tot chef van de generale staf van het luchtwapen. Lt.generaal Kreipe heeft in 1923 deelgenomen aan de mars van de negende Novem ber. Hij is drager van de Bloedorde. Luchtaanvallen op eiland Palau TOKIO. 3 Aug Tijdens drie luchtaanvallen op 25, 26 en 27 Juli op het eiland Palau der Karolinen, heeft de vijand in totaal 110 vliegtuigen verloren. In het geheel hebben 750 vijandelijke vliegtuigen aan deze aanvallen deelgenomen. In Philadelphia, waar een trans portstaking is uitgebroken als protest tegen de plannen om negers door blan ken op te doen lelden, is het tot relletjes gekomen. Gewapende negers vielen de bevolking aan. Er zijn 300 personen gearresteerd. Ie JAARGANG No. 180 L D DONDERDAG 3 AUGUSTUS 1944 Uitgave: N.Y. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Tel. 24996 - Postgiro 184120 - Abonnementsprijs 21 ct. per week of ƒ2.73 per kwartaal. Losse nummers 5 ct. STOCKHOLH, 3 Augustus. De Britse ec»^te minister Churchill, heeft gisteren voor het Lagerhuis een uitvoerig overzicht gegeven van de oorlogstoestand Daarin vermeldde hij dat tot dusver door het vuur der Duitse V.l. 4735 doden zijn gevallen en ruim 14.000 personen zwaar zijn gewond. Het aantal licht gewonden is veel groter. Er zijn 17.000 huizen ver woest en 800 000 beschadigd. Bijna een millioen mensen hebben steun gekregen bij de evacuatie .van Lon den. Churchill sprak opnieuw het vermoeden uit dat de Duitsers r.og andere, meer doeltreffender wapens zullen gaan gebruiken. Het hoofdbestanddeel van Chur chill's betoog was dat de geallieerden op het ogenblik in de lucht, 'ter zee en onder water de meerderheid heb ben. De verliezen door het optreden der vijandelijke duikboten sedert het begin van 1944 noemde hij, vergele ken met die van de vorige jaren, zon der betekenis Hij wees er echter op. dat te allen tijde de mogelijkheid be staat. dat het probleem van de duik bootoorlog weer acuut wordt. Voorts noemde hij het „té allen tijde moge lijk". dat de Duitsers een relatief voordeel met hun luchtwapen kun nen behalen. Engeland mag derhalve in zijn inspanningen voor zijn lucht wapen niet „onbehoorlijk verslap pen" om zijn krachtenpotentieel in andere kanalen te leiden. Wij moeten zo verklaarde Chur chill, ten aanzien van de mogelijk heid van onverwachte en onzekere dingen, die in de toekomst kunnen opduiken, zeer waakzaam zijn. Voorts herinnerde hij nogmaals aan de in Januari 1942 in Washington af gelegde verklaring, dat. Duitsland moet worden beschouwd als de voornaamste vijand en dat slechts een minimum der noodzakelijke krachten voor de operaties tegen Japan moest worden uitgetrokken. In dit verband bracht Churchill grote hulde aan de Ameri kaanse Inspanning in Oost-Azië. Wat de veldtocht in Birma betreft, ver klaarde hij slechts, dat die in bijzon derheden moeilijk te volgen is. Indië is wederom eeti jaar met succes tegen een invasie verdedigd. Betrëffende de gevechten in Euro pa verklaarde Churchill, dat de keuze der kuststrook, waar zou wor den geland, reeds gedaan was bij de besprekingen in Quebec. In Te heran is Stalin de belofte gegeven, dat dit invasieplan eind Mei óf be gin Juni zou worden verwezenlijkt. Stalin van zijn kant -heeft be|oofd dan alle Russische legers in dc strijd te weipen, hetgeen 'inderdaad bij het algemene offensief in het oosten ge beurd is. Reeds sedert meer dan een Jaar zijn voortdurend Amerikaans oorlogsmate riaal en troepen naar Engeland ge transporteerd. „Maar bij bet gehele grote avontuur waren wij practisch gelijkwaardig". Het grootste deel der scheepstonnage voor de invasie Is Jn de Ver. Stateu gebouwd, aangezien de Engélse werven reeds overbelast en tot het uiterste in beslag genomen waren.- Ten aanzien van de Sowjet-Unie verklaarde Churchill er van over tuigd te zijn. dat het 20-jarige ver drag van Engeland met de Sfowjet- Unie een der duurzaamste factoren zal blijken te zijn bij „het behoud van de vrede en de orde en bij de ontwikkeling in Europa". Wat de PoolsRussische kwestie be treft noemde Churchill de toestand (Van onze coirespondente.) BERLIJN. 3 Aug. Het enige op vallende aan Churchill's rede. die met minder dan twee uur heeft ge duurd. vindt men in Duitse politieke kringen, dat cr niets nieuws in is ge zegd. Het is een opsomming van dc gebeurtenissen der laatste maanden en een diepe knieval voor Stalin. De cijfers die Churchill gaf over de uitwerking van de VI. zijn heel opmerkelijk. Volgens zijn gegevens is er op elk31 volkomen vernietigde huizen êcn dode. Dat is ivel heel won derbaarlijk. of het moest zijn, dat het grootste gedeelte van deze huizen leeg heeft gestaan. Dit is niet zo on- nvaarschijnïijk. want iedereen, die dergelijke aantallen hee.it meege maakt weet. dat het slechts zelden gelukt Icvcnrl onder een ingestort huis vandaan te komen. Engelse koning in Italië STOCKHOLM, 3 Aug. Uit Rome wordt gemeld, dat de Engelse koning achter het front in Italië een parade heeft afgenomen van de geallieerde troepen, die nu sinds enige dagen de stad Florence aanvallen. In En gelse militaire kringen wordt gezegd, dat de Engelse koning van plan is, de geallieerde intocht in Florence mee te maken. BERLIJN 2 Aug De Reichs- fuhrer ff Hcinrich Himmler heeft als bevelhebber van het reserve-leger de volgende dagorder uitgevaardigd: „Op 20 Juli heeft onze Führer en opperste öorlogslcider Adolf Hitler mij benoemd tot bevelhebber van het. reserve-leger enchef van de legerbewapening. Vandaag, op 1 Aug.. de dag waarop 30 jaar geleden de strijd om het behoud, om het leven van ons Duitse volk begon wend ik mij voor het eerst tot u. Front en vaderland verwachten te recht van het reserve-leger de groot ste verrichtingen Wij zullen noch de kameraden aan hel front noch het dierbaarste wat ons volk heeft, kin deren. vrouwen en ouders, teleurstel len. Ik- weet. dat het binnenlandse leger voorbeeldig zal zijn in zijn trouw en gehoorzaamheid. Ik beveel, dar in garnizoenen en staven dag aan dag minstens zolang opgeleid, dienst gedaan en plicht ver vuld wordt als de wapen arbeider in zijn fabriek werkt. Ik verlang.- dat officier en soldaat en alle leden van het leger zonder voorbehoud en op recht afstand doen van elke zelfzuch tigheid en van de vervlóekte etappe geest. Ik verlang, dat elke officier en elke soldaat, die in het binnenland" bespaard kan worden, overeenkom stig zijn wens naar het front gezon den wordt of. wanneer hij daarvoor niet geschikt is om redenen van leef tijd en gezondheid wordt vrijge geven voor de bewapeningsarbeid. Van de officieren en ambtenaren in het bijzonder verwacht ik. dat zij slechts gebruik maken van het ene voorrecht, meer plichten te vervullen. meer dienst te doen en aan het front nog dapperder en standvastiger dan de manschappen te zijn. Nooit wankelend in onze trouw en in ons geloof, zonder aarzeling in onze gehoorzaamheid, fatsoenlijk in onze gezindheid, nooit moede in on ze vlijt, nauwgezet in de vervulling van onze plichten hebben wij ons vdorgenomen. door daad en prestatie de schande van de 20ste Juli te doen vergeten en het nationaal-socialis- tische volksleger van den Führer en zijn Rijk worden." De Duitse bladen wijzen in hun commentaren vooral op de slotwoor den „nationaal-socialistische volks leger van den Führer en zijn Rijk". De „Völkischer Beob achter" noemt de dagorder 'n mijlpaal in de geschiedenis van 't Duitse leger. Deze staat aan de historisch belangrijke weg, waarlangs zich de groei van het oude legei, zoals dit nog uit de laat ste wereldoorlog in onze herinnering voortleeft -tot nation aal-socialistisch volksleger van onze dagen heeft vol trokken. De innerlijke band tussen partij en weermacht in de zin van de woorden van den Führer tijdens het proces te München van 1924 is thans, twintig jaren nadien werke lijkheid geworden. Volk en Leger zijn inderdaad tot een innerlijke eenheid samengesmolten. De „Deutsche Allgemeinè Zeitung" zegt: door de comman doposten kazernes barakken en exer citieterreinen van het leger in het vaderland waait thans een frisse wind, waarvan vaderland en front zeer veel nut zullen hebben De „L o k a 1-A n z e i g e r" wijst erop, dal de oorlog die dertig laar geleden door de vijanden werd ont ketend voortgaat, tot hij met de Duitse overwinning eindigt. voor de Polen op het ogenblik hoop vol. Voorts maakte Churchill bekend, dat Turkije op grondslag van het AngloTurkse bondgenootschap de be trekkingen met Duitsland heelt ver broken. Belangwekkend waren de uitlatin gen van Churchill ten opzichte van de verliezen der Engelse luchtvloot. Zo zcide hij. dat in verhouding tot het aantal in de strijd geworpen mannen van het vliegende personeel de verliezen der luchtvloot die der andere wecrmachtsdelen verre over treffen. Ook ae verliezen der Ame rikaanse luchtmacht zijn buitenge woon zwaar. Onbevoegden kwamen de radio in beslag nemen Eigenaar neergeschoten BAARN 3'Auk. HcdenmorKcn om half zes verzochten drie onbe- kend gebleven mannen toegang tot de woning van den melkboer v. d. V. in de Schoolstraat te Baarn. Zij gaven zich uit. voor beambten van de Sicherheitspolizei en kwamen dc radio in beslag nemen. Aanvanke lijk slaagden zij in hun opzet, doch toen zij, behalve de radio, ook enige kledingstukken, boter, vet en twee fietsen wilden meenemen. kreeg v d. V. argwaan en stelde zich te weer. Twee van de indringers verdwe nen in een auto. dofch de derde kon zich niet zo snel uit de voeten ma ken en werd door v. ri. V. gegrepen. De auto stopte enige meters verdel en oen van de daders los'.e revolver schoten op v. d. V.. die zo ernstig gewond werd. dat hij niet meer in slaat was zijn tegenstander vast te houden. Deze wist met de twee anderen in de auto te ontvluchten. Door benzinegebrek kon de auto echter aan de rand van de gemeente Baarn niet verder; de inzittenden zijn met medeneming van een fiets in de polder gevlucht. In de auto, welke van valse nummerborden voorzien was, werden de gestolen voorwerpen en het geld gevondeD. De heer v. d. V. is zwaar gewond naar het ziekenhuis te Baarn ver voerd. Uitvoering van de Ziektenet AMSTERDAM. 2 Aug. Van de zijde der Federatie van Bedrijfs verenigingen en dc vereniging van Raden van Arbeid wordt verzocht het volgende bekend te maken: Teneinde te voorkomen, dat zie kengeld wordt uitbetaald aan per sonen. die daarop geen recht hebben, is het nodig gebleken de controle voorschriften te verscherpen. In hoofdzaak komt de wijziging hierop neer, dat. de arbeider, nadat hij zich heeft, ziek gemeld, onder alle om standigheden thuis moet blijven, tot dat de eerste controle heeft plaats gehad. Dit geldt ook voor degene, die. tengevolge van ziekte, geen ge hoor kan geven aan een oproep om op het spreekuur van den controle rend geneesheer te verschijnen/ Ook in dit geval dient men thuis te blij ven, totdat er controlebezoek komt. Uitreiking nieuwe bonkaarten DEN HAAG. 2 Aug. De plaat selijke distributiediensten reiken van 7 Aug. tot en met. 2 Sept. a.s. tegen overlegging van de tweede distribu tiestamkaart met daarbij behorend inlegvel de volgende bonkaarten uit Aan houders van een inlegvel GA 401. een bonkaart KA 410, aan hou ders van een inlegvel GB 401, een bonkaart KB 410, aan houders van een inlegvel GC 401, een nonkaart KC 410. aan houders van een inleg vel GD 401, een bonkaart KD 410 en aanhouders van een inlegvel GE 401, een bonkaart KE 410. Generatorbonnen voor turfcokes DEN HAAG. 2 Aug. Van 1 Aug 1944 af tot nader order reiken de distributiediensten aan houders van door de Rijksverkeersinspectie uitge geven machtigingen, nieuwe gencra- torturfcokesbonnen uit, die paars gekleurd zijn en voorzien van drie strookjes, waarop de afmeting ver meld staat, n.l. 1/5. 5/20 of 20/40. Deze bonnen geven elk recht op 10 k.g, turfcokes van de op de strookjes aangegeven afmeting, voorzover deze strookjes niet zijn doorgestreept met inkt of anilinepotlootj/'.Op deze boe nen kan men bij de daartoe aange stelde wederverkopers van de vier grote benzinemaalschappijen de turfcokes betrekken. De oude groen- gekleurde- generatorturfcokesbonnen zijn van 1 Aug. 1944 af ongeldig. Generator-anthraciet en -turf DEN HAAG. 2 Aug. Van 1 tot en met 31 Augustus 1944 geeft elk der bonnen „generator-anthraciet twee-eh-dertigste periode" recht op het" kopen van 1 hectoliter (max. 75 k.g.) anthracietnootjes 4 of 5. Gedu rende hetzelfde tijdvak geeft elk der bonnen „genera tor turf twee-en-dcr- tigste periode" recht op het kopen van 50 stuks baggerturf. Ik zit in een zandgroeve ergens in Limburg en bestudeer de zand lagen. kiezellagen, leemlagcn, steen lagen, tel van het heden (waar op de rand het koren rijpt) terug tot twee honderdduizend jaar geleden (vier meter er onder) en peuter uit dat tijdvak, dat daar onder mijn directe handbereik ligt. heel voorzichtig een paar inktvissen los. - Een inktvis heeft voor mij altijd iets bijzonder aantrekkelijks gehad. Ik beschouwde hem ongeveer als ten collega. Hebben ze ook niet iets te maken metminkt? (Gelukkig niet met papier!) Men zou een inktvis tot symbool van de journalistiek kunnen maken. Of is het beest daarvoor een te wèèk dier? De overeenkomst ïs anders tref fend. Als hij in gevaar zit spuit hij een stortvloed van inkt en daarin verdwijnt hij. althans maakt hij zich onzichtbaar. En toch vormt de inkt vis. volgens kenners, een smakelijk hapje. Ik moet u zeggen, dat al ben ik uiteraard dol op inkt, ik eindelijk ook de bijbehorende vis wel eens zou willen eten. Zóu men niet e9ns spe ciaal voor journalisten een rantsoen inktvis verkrijgbaar kunnen stellen op een reserve-bon? Bij wijze van vooral smaak peuter ik nu voorzichtig wat inktvissen uit dc bodem van •Zuid-Limburg en ik droom mij te rug in dc geluk kiger tijden toen men in Zuid-Limburg heel wat ge makkelijker dan tegenwoordig aan een bonloos menu met vis kon komen, eenvoudig omdat het daar toen allemaal zee ivas. De prac-historische inktvissen, die ik uit de mergel haal zijn helaas niet meer eetbaar. Zij zijn versteend. En zij zien cr uit dat ts merkwaardig precies als mitrailleurkogels. Het is alsof hier in de Zuidlim burgse zee destijds een enorme veld slag heeft gewoed en millioenenlegers milliarden spitse, scherpe kogels op elkaar hebben afgevuurd. Toen sneeuwde de zee dicht met zand en slib. nog tijdens het gevecht en zo lijkt nu zo'n rot staand wel een momentopname van een prac-histori sche Atlantikwall... juist op het ogenblik dat milliarden mitrailleurs hun spitse kogels deden fluiten ver starde hier net leven, verstarde hier dc strijd om het bestaan. Toen en nu al even toreed. TIJL. Een goed jaar voor de Icorfbalbond AMSTERDAM. 1 Aug. Trot.4 de moeilijke omstandigheden waaronder de sport bedreven moet worden, blijft de Korfbalbond groeien. Dat, toont het jaaroverzicht, dat de N.K.B. over 1943'44 heeft opgemaakt. Niettegen staande de gebruikelijke propaganda- actie achterwege moest blijven, velen door vertrek tijdelijk vpor de organi satie verloren gingen 'eh enkele Af delingen door de'inundatie niet meer actief konden zijn. steeg het ledental van 21872 tot 21976. Vooral de Jeugd afdelingen der clubs mochten zich in een flinke groei verheugen. Het bestuur werd gevormd door de heren S. A. Wilson, voorzitter; J. van Drlel. vice-voorzltter; ravr. M. Stempels, de heren C. Boekei, J. Haminink, W. Chr. Schaap en K Roggen, leden. Een groot deel van zijn activiteit moest beperkt blijven tot het instandhouden der organisatie. Verder werd een reor ganisatie-rapport van zijn lid Van Drlel behandeld, dat een reorganisa tie van de boud beoogt, waardoor het mogelijk zal zijn de te verwachten grote uitbreiding van de korfbalbewe ging niet alleen op te vangen, maar ook in goede banen te leiden.ïu dat verband werd de technische commissie opdracht gegeven ae uitgave var. een handboek voor korfbal voor te berei den. Het bestuur werd bijgestaan door 33 permanente commissies. De protest commissie kreeg 6 protesten toegezon den. waarvan er vier werden toege wezen. De noordelijke en zuidelijke strafcommLssie behoefden nle% op te treden, de N. en Zuldhollandse en Oos.- telijke behandelden resp. 12. 4 en 9 gevallen, meest van niet ernstige aard. Uit de verslagen der scheldsrechters- commJssies blijkt, dat de schelds- rechterskwestle nog niet overal opge lost ls. Het euvel van wegblijven van arbiters is nog steeds niet ondervan gen. Blijkens het overzicht van de commissie voor schoolkorfbal werden door het gehele land school-korfbal- wedstrijden georganiseerd, waaraan meer dan 800 scholierentwaalftallen deelnamen Dit jaar werd een medi sche commissie geïnstalleerd, die voor stelt de medische keuring voor alle leden verplicht te stellen. Ook financieel ging het de korfbal- organisatie naar wens. Zonder dat eni gerlei subsidie werd genoten werd het boekjaar besloten met een batig saldo van ruim 3759, waardoor het vermo gen aangroeide tot ruim 19.983. FRANS MO. A. Geslaagd de dames; L. S. J. Gomperts. Amsterdam; W. C. J. Das. Amsterdam; de heren: J M. T. H. Jockin. Eindhoven: A. W. Haenen. Amsterdam en K. J. Bakema, Amsterdam. De angst is een slechte raadge ver. Niet alleen in het leven van eiken mens afzonderlijk, maar ook in het bestaan der col lectiviteiten die men volken noemt. „Blind van angst" is de karakteristiek van het nuchtere spraakgebruik. Hoe zou een blinde de ontwikkeling der dingen zuiver kunnen waarnemen? Hoe zouden zijn wilde speculaties zich naar de lijnen van wezenlijke beginse len. of zelfs van zijn naakte lijfsbehoud kunnen richten? Deze elementaire waarheid heeft het Britse imperium in de afgelopen jaren reeds te gronde géricht, 'onafhankelijk van het einde, dat deze oorlog zou kun nen vinden. „Blind van angst" voor jonge krachten, die de reac- tionnaire elementen in Londen als bedreiging van het Engelse werëldrijk zagen, begaf Engeland zich in een oorlog die (onmach tig als het in werkelijkheid zelf was) zijn wereldrijk reeds vóór de eindstreep aan de eigen bondge noten, aan de Verenigde Staten en aan de Sowjet-Unie. moest overleveren. Elke nieuwe stap. militair of politiek, bevestigt het Britse noodlot. De Polen, waar voor Chamberlain eenmaal de strijd begon, drijft Churchill, tot nadeel van de Britse invloed, in de armen van Stalin. Met Turkije ging het in wezen niet anders. Andermaal dringt zich vóór alles de vraag op: 'is dit dan werkelijk een bewijs van de „superieurê Anglo-Amerikaanse kracht", waarin de radiozender van Londen de wereld wil doen geloven? Zou de Britse regering werkelijk hebben medegewerkt aan het ontsluiten van de Darda- nellen die het met bloed en goud immer gegrendeld hield, zou ze een overmachtigen concurrent voor goed in het bekken van de Middellandse Zee en het Nabije Oosten halen, wanneer zij aan het invasiefront een gemakkelijk ge wonnen spel had? Natuurlijk niet. Het is de angst voor de ongewis heid in het westen, voor door den Führer aangekondigde nieuwe wapens, voor de beperktheid van eigen middelen, die Engeland nieuwe accenten deed zoeken In het oosten, zelfs als het daarvoor zwaar zou moeten betalen. Evenzeer werd de Turkse-be slissing door angst gedicteerd. Ook Saradjogloe heeft het af breken der diplomatieke en eco- nomisché betrekkingen met Duitsland geen ogenblik gemoti veerd uit enig onrecht of enig nadeel, dat Duitsland de Tur ken zou hebben berokkend. Het was niet het Turkse eigenbelang dat sprak. Het was de zware druk van Moscou. WasHfhgton en Lon den, gecombineerd met (naar het woord van Berlijn:) de on juiste beoordeling van de huidige situatie aan de fronten. Het was, in nuchtere termen, de veronder stelling, dat Duitsland deze oor log verliezen zal en dat de Tur ken zich voor dat geval op de politiek der geallieerden hebben te richten. Dit angstvizioen deed Saradjogloe tenslotte doordrij ven. wat de onlangs afgetreden Turkse minister Menemendjogloe niet voor zijn verantwoording durfde nemen en wat ook strij dig is met de geheiligde erfenis van Kemal Ataturk: het primair maken van niet-Turkse belangen in de Turkse politiek. Dat hier andermaal de blinde angst een slechte raadgever was, laat zich niet beter bewijzen dan door de berekening van wat er na Turkije's tragische besluit ge-^ beuren kan, zelfs wanneer Sa- radjogloe's beoordeling van de krijgskansen met de werkelijkheid stroken zou. In die gebeurtenis sen is het verwikkelen van Tur kije in de zware en bloedige eind strijd voor de Turken wel het meest-nabije, maar nog niet eens het grootste gevaar. Natuurlijk wensen Moscou. wensen Wash ington en Londen het afbreken der diplomatieke betrekkingen niet als theoretische ondersteu ning van hun ideële leuzen. Wat de geallieerde mogendheden wen sen is beschikking over de door vaart tussen Middellandse en Zwarte Zee. beschikking over Turkse havens en Turkse vlieg velden, dooTtocht voor de eigen legers en steun van de Turkse weermacht. Maar boven de bloedige risico's uit rijst het beeld van wat Tur kije na afloop van zijn offers in het gunstigste geval verwachten kan. In het aangrenzende Iran en Irak is nü reeds het Ameri kaanse kapitaal bezig zich de oliegebieden te verzekeren, die het vloeibare goud definitief tot een Amerikaans monopolie-arti kel moeten maken. Amerikaanse troepen staan in Syrië. In de oostelijke randgebieden van het Middellandse Zee-bekken strijdt Engeland zijn wanhopige strijd voor het behoud van de laatste resten van zijn imperiale beteke nis. Door de Zwarte Zee en over de Kaukasus dringt de Sowjet- russische kolos naar het zuiden op, om de plaats in de Balkan en Italië, in Noord-Afrika en in Mesopotamië te bevestigen, die het in de afgelopen oorlogs maanden systematisch voorbe reidde. Turkije is het trefpunt van deze drie krachten, die zich nü reeds opmaken, na een even tueel gewonnen oorlog onderling om de buit te vechten. Turkije werd door zijn jongste angst-be slissing een land als Iran en Af ghanistan in het verleden, waar in de uitgevers van atlassen zon der blozen een „belangengrens" van vreemde mogendheden trek ken. Het werd een land. dat zich als onderhorige beschikbaar stelt om het tournooiveld van zijn soe vereinen te zijn. Elke ündere houding dan de thans door Ankara genomen be slissing oplegt, zou minder nood lottig voor de Turkse onafhanke lijkheid zijn geweest dan deze. Daarmee is de tragiek van An- kara's beslissing volledig gete kend. Daarmee is tegelijk aange duid. welk een twijfelachtige waarde zelfs de kans-berekening van verantwoordelijke staatslie den hebben kan. Wie zich in het éne zó noodlottig vergist, maakt slechte aanspraken ln het andere de waarheid te hebben gevonden. Tijdelijke tekort zal dan opgeheven zijn DEN HAAG, 3 Aug. Sedert 1 Juli zijn de oude aardappelen op en is Nederland voor de aardappel voorziening geheel naugewezen op wat er dagelijks wordt gerooid. Dit blijft zo tot einde Augustus, aldus deelt het Rijksbureau voor de voed selvoorziening in oorlogstijd mede. Dan begint dc grote aardappeloogst en is het mogelijk in de consumptie- gebieden weer voorraad te vormen. Normaal hadden wij in Nederland zoveel vroege aardappelen, dat er nog een behoorlijk deel geëxporteerd moest, worden. Onze eigen behoefte aan vroege aardappelen is nu echter veel groter dan normaal. In 1940 werden er verbouwd 8.400 ha vroege aardappelen, in 1944 bijna 14.000 ha (in 1943 ruim 14.000 ha). Consump tieaardappelen worden er niet meer geëxporteerd, wel wordt de Duitse weermacht met onze aardappelen voorzien, maar deze hoeveelheid is bij lange na niet zo groot als de vroegere export. Evenals vroeger wordt een deel van de aardappelen als goedgekeurd pootgoed gereserveerd. Ei' zijn dus In het verleden ligt het heden. In 't nu wat worden zal. BILDERDIJK. Piet er Pielerz. Heijn, 1578—20.6.1629 Vice-adm. der West-I nd. Comp. 1623, Adm, 1626, Zilvervloot 1628. It.-adm. van Hol land 1629. Gesneuveld tegen Duinkerken. Graf monument in Oude Kerk te Delft. Foto's O/H) Ook thans weer strijden Nederlanders voor Euro pa's vrijheid ter zee, in trouwe verbondenheid met hun Duitse kameraden. Goed voorgaan, doet goed volgen! Zet ook gij derhalve, in voor de toekomst van CJw volk en meldt u als vrljwilligér bij de Kriegsmarine. Aanmelding staat open voor lederen Nederlander van 1745 jaar en kan geschieden bij de Marineannahmestelle West Zweigstelle Niederlande te Utrecht, alle Hafen- und Ortskommandan- turen en bij de Nebenstelle der Waffen-//. alwaar tevens alle gewenste inlichtingen worden verstrekt. vrij wat meer vroege aardappelen voor de Nederlandse consumptie be schikbaar dan normaal, maar dc be hoefte is nog veel meer gestegen. Daarbij komt, dat de vroege aard appeloogst dit jaar laat is en sterk heeft geleden door een zeer zware nachtvorst in begin Mei. Als de echte vroege aardappelen gerooid zijn volgen de zgn. middel- vroege. Deze middelvroege zijn dit jaar ook laat. maar daarenboven is in het hoofdproductiegebied van de ze aardapplen door inundaties, zoals reeds is medegedeeld, de productie lager dan normaal. Wel heeft de verbouw, zowel van vroege als mid delvroege aardappelen, zich weer over het gehele land verspreid, maar dit is niet voldoende om het tijde lijke tekort geheel aan te vullen. Hierbij komt, dat er in het land bouwbedrijf gebrek aan arbeids krachten is en in deze tijd de oö§st- werkzaamheden moeten worden ver richt, terwijl ook toet koolzaad voor het volgende jaar binnenkort ge zaaid moet worden. Om het rooien zoveel mogelijk te bevorderen, is voor deze week de producentenprijs der aardappelen, die in deze tijd van het jaar anders regelmatig naar beneden gaat, niet verlaagd. De producenten moeten evenwel bedenken, dat er meer rede nen zijn om snel te rooien dan alleen een hogere prijs. Het Nederlandse volk kan zich zonder aardappelen niet voeden en de periode, waarin het rantsoen slechts 2 k.g. kan be dragen. moet zo kort mogelijk zijn. Om dat te bereiken vraagt het Rijks bureau voor de voedselvoorziening in oorlogstijd van den producent in spanning van al zijn krachten. Bonnen voor motorbrandstof DEN HAAG. 2 Aug. Van 1 tot en met 31 Augustus 1944 geeft elk der met 50ste periode gemerkte bon nen voor motorbrandstof, zowel de a- als b-bonnen recht op het kopen van de op de bonnen vermelde hoe veelheid motorbrandstof. Mededeling van het N.S.K.K. DEN HAAG. 3 Aug. Het N.S.K.K. gruppc Luftwaffe. Abrcchnungsstelle Den Haag. Lange Vijverberg 12, deelt mede dat allen, die voor een extra roewijzing kolen voor de winter 1944— 45 ln aanmerking komen, zich met de witte ..Berechtlgungsschcin" van de extra levensmiddelentoewijzing tot de 1 betreffende Ortsgruppe der N.S.D.A.P. moeten wenden. Verder wordt nogmaals bekend ge maakt. dat correspondentie over loon- afrckcnlng aan bovengenoemde Ab-, rcchnungsstelle van het N S.K.K ver- onden moet worden. HOOGDUITS M.O. a. Amsterdam Geslaagd voor schoolacte mej. Th. E. Scheltema, Amsterdam; voor de huls akte mej Ai. J Smits. Amsterdam. De verduistering beginI heden om £1.29 cn eindigt om 6 02. Maan onder 4.22, op 21.02. 4 Aug. V.M., 11 Aug. L.K., 18 Aug. N.M., 26 Aug. E.K.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1