HET DAGBLAD Volledig afweersucces bewesten Narwa VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN De geallieerden drijven Turkije naar de oorlog Slijkhuis vestigt nieuw recórd op de 5 km. Duits'wcermachtsberichten Doorbraakpogingen van de Amerikanen verijdeld Zware strijd bij Warschau-Siedlce DeNederlanders onderscheiden :ich weer Pisa's scheve toren onder vuur Massavlucht uit de Engelse hoofdstad Voorstel om met Bakels kampioen op de 400 m. Osendarp nog steeds slijkhuis 5,000 m. record de snelste sprinter Duitsland te breken Th uiswerkers krijgen een groter aandeel in de oorlogsproductie Meer vrouwelijke werkkrachten Goed voorgaan, doet goed volgen! HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER. 30 Juli. Het opperbevel der weermacht deelt mede: De doorbraakpogingen der Ameri kanen duurden gisteren aan weers zijden van de Vire. bij Moyon en in de sector Béaucoudray—Perov de 'ge hele dag voort. Zij werden in verbit terde gevechten overal bloedig ver ijdeld. Daarbij werden door afdelin gen van het. leger 28 tanks stukge schoten en zeven vliegtuigen neerge haald. Aan de westelijke vleugel braken onze divisies, die tijdelijk van de hoofdstrijdkrachten waren wegge drongen, van Coutances uit door de vijandelijke linies naar het zuiden en betrokken nieuwe stellingen in het gebied Gavray-Trelly. Aai} de rest van het front op het landingshoofd deed de vijand alleen ten zuiden van Juvigny een vruchte loze plaatselijke aanval. Formaties jagers en slagvliegtuigen schoten in luchtgevechten zes vijan delijke vliegtuigen neer. Des nachts deden sterke formaties zware 'ge vechtsvliegtuigen doeltreffende aan vallen op vijandelijke concentraties zuidoostelijk van .Caen en in het ge bied ten zuidwesten van St. Ló. In het Franse achterland werden 27 terroristen neergeschoten. Londen en zijn buitenwijken liggen nog altijd onder een zwaar vergel- dingsvuur der V 1. In Italië sloegen onze troeperi ook gisteren weer alle aanvallen uiteen, die de vijand met Britsindische. Ziiid- afrikaanse, Nieuwzeelandse en En gelse divisies ondernam om naar Florence door te breken. Vijande lijke troepen, die zuidwestelijk van de stad in onze stellingen waren binnen gedrongen, werden na hevige strijd in tegenaanval teruggeworpen. Bij zuiveringsoperaties achter heet Ita liaanse front verloren de terroristen in de periode van 12 Mei tot 24 Juli 8300 man aan doden en 7500 aan gevangenen. Aan het oostelijke front werden in het voorterrein der Karpathen, als mede zuidelijk en noordelijk van Reichshof, vijandelijke aanvallen af- gcslagën of in de tegenaanval lot staan gebracht. In de grote bocht van de Weichsel wierpen onze troepen den vijand, die de rivier was overgestoken, in de tegenaanval'terug. Tussen Warschau en Siedlce zijn troepen van het leger en de Waffen- (f nog steeds in zware gevechten met opdringende Sowjetstrijdkrachten. Het tijdelijk afgesneden garnizoen van Brest-Litowsk baande zich met medeneming van de gewonden een weg naar onze linies. Tussen de middenloop van de Boeg en Ölita vingen onze troepen hevige aanvallen der bolsjewisten bij Bialy- stok en noordoostelijk van Augustow op. In het gêbiêd van Kowno ging de vijand tot de verwachte grote aanval over. In verbitterde gevechten werden verscheidene penetraties door tegen aanvallen onzer pantserformaties af gegrendeld. In Letland leverden aanvallen der Sowjels op de stad Mitau en noord oostelijk van Ponewitsj geen resultaat op. Tussen de Duna en het Pèipus- mêer handhaafden onze grenadiers hun stellingen tegen krachtige, door tanks gesteunde, aanvallen. Op dë landengte van Narwa liep de vijand met sterke strijdkrachten storm tegen onze stellingen. Forma ties van het leger en Germaanse vrij willigers der Waffen -ff bevochten hier een volledig afweersucces, brach ten den vijand zware verliezen toe en schoten 58 vijandelijketanks stuk. Formaties slagvliegtuigen brachten op de Weichsel verscheidene volge laden veerboten en landingsboten van den vijand tot zinken. Des nachts vielen zware gevechtsvlieg tuigen- vijandelijke troepenconcentra ties en gereedstaande troepen ten oosten van de grote bocht van de Weichsel aan. Amerikaanse bommenwerpers on dernamen terreuraanvallen op Mid- den-Duitsland en op de stad Bremen. De bevolking leed verliezen. Door .luchtverdedigingsstrijdkrachten wer dén 34 vijandelijke vliegtuigen, waaronder 31 viermotorige bommen werpers. neergeschoten. In de afgelopen nacht lieten Britse stooivliegtuigen bommen op plaatsen in West-Duitsland vallen. (De plaats Reichshof, waarvan sprake is in het weermachlsbcricht van Zondag, lipt even ten Westen van Jaroslaw, en staat op sommige kaar ten aangegeven als Rzesoio:) Tweede aanval op Florence afgeslagen Het weermachtsbericht van Zater dag luidt: In bet westelijke deel van het Nor- mandlsche landingshoofd heelt de grote vijandelijke aanval zich glste- den nog verder uitgebreid. Ten oos ten van St. Lö werden stérke plaat selijke aanvallen, geringe penetraties uitgezonderd, afgeslagen en werden ten zuiden van de stad bij Moyon en Villcbaudon vijandelijke aanvalsspit- sen in een tegenaanval verdreven. Ten westen daarvan gelukte het den vijand met gebruikmaking van nieuwe strijdkrachten, na verbitterde gevechten verder naar het zuidwes ten op te dringen'. Op de westelijke vleugel van het landingshoofd heb- >en onze divisies zich in de strijd 'met den sterk opdrlngenden vijand naar het gebied aan weerskanten van Coutances gealstancleerd. In de nieu we stellingen werden vervolgens alle vijandelijke aanvallen afgeslagen. Voor het landingshoofd hebben torpedovliegers een vijandelijk vracht schip van 6000 b.r.t. zwaar bescha- (i digd. Torpedomotorboten hebben in de nacht van 26 op 27 Juli voor Le Havre twee Britse motortorpedoboten m de grond geboord en verscheidene andere boten beschadigd. Een eigen boot ging verloren. In het Franse gebied werden we derom 189 terroristen in de strijd vernietigd Het vergeldlngsvuur op Londen duurt voort. In Italië ls de tweede grote vijan delijke aanval op Florence bloedig ineengestort. Met circa 8 divisies ls de vijand, door zeer krachtig artil lerievuur ondersteund, steeds weer op ons front losgestormd, zonder enig succes te behalen. Na uiterst zware gevechten, bij tropische hitte, waren de stellingen des avonds stevig in handen van onze troepen. 20 tanks werden stukgeschoten. Aan de rest van het front bepericte de vijand zich tot betrekkelijk zwakke aanvallen ten westen van de Tiber en in de kustsector. Deze aanvallen ble ven vruchteloos. In het Oosten werden hevige aan tallen der -bolsjewisten in het. voor terrein der Karpathon ten dele in BERLIJN, 30 Juli. Het brand punt van de grote afweerslag aan het Oostelijke front lag Zaterdag aan de uiterste noordelijke vleu gel, waar de bolsjewisten met niet minder dan elf infanterie divisies en minstens drie pant sercorpsen en vier pantserbri gades overgingen tot de aan val öp de Duit-se grendelstellin gen tussen de Finse Golf en het Peipusmeer. In de zware gevech ten. die de gehele dag duurden, konden de bolsjewisten tijdelijk op enkele punten de voorste Duitse linies binnendringen, doch door tegenaanvallen van Duitse grenadiers en Noorse vrijwilli- gersformaties werden zij overal verslagen, zodat des avonds het gehele hooldgevechtsterrein weer hecht en sterk in Duitse handen was. In de gevechten aan het Nar- wafront onderscheidden zich Za terdag vooral Nederland se, Noorse en Deense vrijwilligers, die met onwrikbare standvastig heid hun posities handhaafden en de bolsjewisten buitengewoon zware verliezen aan doden en ge wonden toebrachten. tegenaanvallen afgeslagen. Ten oos ten van de grote Weichselbocht nadert de vijand met sterke strijd krachten de rivier. Een overzetpoging over de rivier werd verijdeld. Ten zuidoosten van Warschau en bij S'.édlce duren verbitterde gevechten voort. Tussen de middenloop van de Boeg er. ICowno hebben ónze troepen alle doorbraakpogingen van den vijand algeslagen. In de sector KownoRiga ls de vijandelijke druk sterker „geworden. Ondanks taaie tegenstand van het garnizoen ls.de vijand'dë stad Schau- len binnengedrongen. Vijandelijke strijdkrachten die naar Mitau optrok ken wenden Ih een tegenaanval uit de stad geworpen. Aan het front tussen de Duna en de Finse Golf zijn ook gisteren tal rijke aanvallen der bolsjewisten mis lukt. 43 vijandelijke tanks werden stukgeschoten. Formaties xlagvlieg- tulgen vernietigden 40 andere tanks, talrijke stukken geschut en verschei- denen honderdén voertuigen. Des nachts ondernamen zware ge vechtsvliegtuigen een geconcentreer de aanval op het station Molodecz- no, die zware- brand-en en hevige ontploffingen onder geparkeerde transporttreinen veroorzaakte.' Bij de afweer van een Sowjetrus- aische luchtaanval op de stad Kir- kenes schoten ..onze Jacht vliegers 12 vijandelijke vliegtuigen omlaag. Amerikaanse bommenwerpers vie len overdag plaatsen in Midden- 'en West-Duitsland aan, waaronder Wiesbaden en Mei-se burg. Des nachts waren Stuttgart en Harp burg het doel van. vijandelijke terreuraanval len. Strijdkrachten der luchtverdedi ging haalden 97 vijandelijke vliegtui gen. waaronder 95 viermotorige bom menwerpers. naar beneden. la JAARGANG No. 177 LD MAANDAG 31 JULI 1944 Uitqava: N.V. Da Arbeiderspers Bureaux voor redactie an administratie: Hooigracht 31. Leiden. Tal. 24994 - Postgiro 184120 - Abonnementsprijs 21 et. per week of 2.73 per kwartaal. Losse nummers 5 et. BERLIJN, 31 Juli. Tot de be roemde Europese monumenten der bouwkunst, die door oorlogsgebeur tenissen in Italië bedreigd worden, behoort de scheve toren van Pisa. Anglo-Amerikaanse batterijen hebben onder het van Duitse militaire zijde reeds weerlegde voorwendsel, dat de toren door de Duitse troepen ge bruikt wordt als waarnemingspost, het vuur geopend op dit unieke bouwwerk. Evenals in het geval van de Be- jiedictijnse abdij van Monte Cas- sino schrikken de Britten en Ameri kanen er niet voor terug ook dit monument in puin te leggen. Van Duitse militaire zijde wordt tegen over de herhaalde bewering van den vijand nogmaals met nadruk ver- klaard_dat er op de toren van Pisa geen Duitse waarnemingspost staat en zich evenmin in de nabijheid daarvan een militaire installatie be vindt. De schuld aan een vernieti ging van dit voor de gehele mens heid onvervangbare cultuurmonu ment rust dus uitsluitend op de Anglo-Amerikanen. Ondank* d» reismoeilijkheden zullen de Duitse rooms-katholieke bisschoppen binnenkort, een conferen-fc tie houden in Fulda. Er zal een bood schap worden voorgelezen van den paus. STOCKHOLM. 31 Juli. De vlie- geh.de bommen hebben dit weekein de in Londen een massavlucht ver oorzaakt. Wie daartoe in staat was. trachtte ijlings het bedreigde gebied te verlaten en zich zo ver mogelijk naar het westenjDf het noorden van het land te begeven, om ontspanning en rust te vinden en het gehuil der sirenes en de ontploffingen der bom men niet te horen. De Engelse spoor wegen werken reeds onder de hoog ste druk. Zaterdag heeft, het'Padding ton- station de grootste verkeersstrem ming medegemaakt, die ooit is voor gekomen. Mensen met koffers ver sperden de hoofdingang, zodat nie mand voor of achteruit kon. Voor het eerst werd gebruik gemaakt van bereden politie en alle Londense on dergrondse stations staakten de kaartjesverkoop naar Paddington. In rijen van vier stonden tot ver in de omliggende straten de mensen te wachten en alle ingangen waren een uur lang volkomen versperd. Wegens communistische actie terechtgesteld Het- Duitse Obergericht in het be zette Nederlandse gebied heeft als Sondergerïcht den Nederlander Jan Postraa ter dood veroordeeld. Postma was een der leidende figu ren van de C. P. N. en heeft op een vooraanstaande plaats gedurende de jaren 1942 en 1943 als leidend func tionaris der illegale C. P. N. en als uitgever van een communistisch op ruiend geschrift geijverd. Het vonnis is na onderzoek van de mogelijkheid van gratie voltrokken. De Nederlanders Albert Huisman, kolenn andelaar te Zaandam. Jose- phus Swolfs, laborant te Zaandam. Willem van den Burgh, politiebe ambte te Amsterdam, zijn bij vonnis van het Duitse Obergericht als Son- dergericht tér dood veroordeeld. De veroordeelden zijn op illegale wijze werkzaam geweest in dienst van de verboden communistische partij en wel Huisman en Swolfs door deel neming aan aanslagen op verkeors- mstallaties en installaties der Duitse Weermacht, Van den Btirgh door het doorgeven van vuurwapenen. Het vonnis is na onderzoek van de mogelijkheid van gratie voltrokken. Bommen op Boedapest BOEDAPEST, 31 Juli. In de ochtenduren van de 30ste Juli zijn ongeveer 300 vijandelijke bommen werpers met krachtige bescherming van jagers 'uit zuidelijke richting boven het Hongaarse gebied versche nen. Zij verzamelden zich boven het Plattenmeer en vielen Boedapest^ en èe'n VeVdeV over de Donau gelegen gebied aan. Volgens tot dusver -ont vangen rapporten zijn 15 vliegtuigen, waaronder 11 viermotorige bommen werpers neergesohoten. Ontschepingen in Cherbourg BERLIJN. 30 Juli. De geallieer den. die klaarblijkelijk door ae nood gedwongen zijn hun buitengewoon zware verliezen aan. het front aan le vullen door versterkte aanvoer, gebrui ken sedert twee dagen behalve de open Normandische kust ook de ver nielde haven van Cherbourg voor .het ontschepen van materiaal en troepen Door verkenningen ls vastgesteld, dat kleine en middelmatige transport schepen de haven hebben aingedaan, waar zij naar gelang van hun grootte voor-of achter de pieren of aan voor lopig gerepareerde gedeelten d.er ka den liggen. ANKARA. 31 Juli. De 2e Augustus, de dag. waarop de Turkse nationale vergadering weer bijeen zal komen, zal de afgevaardigden een verrassing brengen. Die dag zal hun een besluit der Turkse regering worden voorge legd ter verbreking der diplomatieke en economische betrekkingen met Duitsland, zo wordt uit Sowjetrus- sische bron vernomen. Verder ver neemt men hier. dat dit besluit der Turkse regering aan Engelse en Sowjefrussische zijde beschouwd wordt als een eerste stap op de weg naar deelneming aan de oorlog door Turkije. Het moet ook de Turkse regering duidelijk zijn dat. de Engelsen en Amerikanen geen territoriale garan ties aan Turkije zullen geven. Bin nenkort zouden nieuwe stappen der geallieerden volgen. Evenals bij de kwestie van het chroom ziet de Turkse regering zich geplaatst tegenover een Engels ulti matum, dat door de Amerikanen en Sowjetrusscn ondersteund werd. na dat een principiële overeenstemming tot stancl was gekomen lussen de drie geallieerden aangaande de be handeling van de Turkse kwestie. Binnen afzienbare lijd zal de over- eengekomenjsemeenschappelijke druk der geallieerden op Turkije, om hen op Turks gebied zodanige faciliteiten voor de actieve oorlogvoering te ver lenen als zij voor operaties in de Egeïsche Zee en op de Balkan nood zakelijk achten, beginnen. Deze eisen zouden in de eerste plaats neerko men op het afstaan van lucht- en marinebases. Uit dit stadium van passieve oorlogvoering zou dan voor Turkije automatisch de actieve deel neming aan de oorlog voortvloeien. De overeenstemming met de Sow- jetunie is ditmaal voor de Engelsen niet gemakkelijk geweest, daar zij rekening moesten houden met liet Turkse wantrouwen tegen de Sowjet- Unie. Zij zouden echter ten slotte ae in „zeer krachtige taal" naar voren gebrachte bijzondere SowjetrRussi- sche belangen hebben erkend «en aanzien van het „recht" der Sow jet- Unie op steunpunten en operatiebases aan de Dardanelles De Duitse bladen geven als hun mening te kennen, dat deze ontwik keling een gevolg is van de sedert vrij lange tijd op de Turkse rege ring uitgeoefende krachtige druk. De „Völkischei Beobach- t e r" is var. mening, dat het duide lijk is, dat Lonjien en Washington ook hier optreden als gangmakers voor het bolsjewisme en pogen de steed waakzame politiek van Turkije tegenover Mascou omver te werpen en het Turkse volk in zijn houding jegens Duitsland, die het resultaat is van lange vriendschappelijke en voor Turkije vruchtbare verbondenheid der beide volken aan het wankelen te brengen. Het blad neemt aan, dat de onjuiste beoordeling van de mili taire positie van Duitsland, die een gevolg is van de Engelse en „Ameri kaanse pevspropaganda, sterke in vloed heeft gehad op de houding dei- Turkse regering. De Führer feliciteert den Duce HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER. 29 Juli De Führer heeft den Duce op zijn verjaardag het vol gende gelukwenstelegram gezonden „Duce. Ter gelegenheid van Uw ver jaardag feliciteer ik U mede namens het Duitse volk ln oude trouwe kameraadschap van ganser harte. Ik knóop hieraan mijn innigste wensen vast. voor Uw persoonlijk welzijn, als mede voor een gelukkige toekomst van het Italiaanse volk. dat na zulke zware slagen van het lot thans bereid 1* in deze historische beslissende uren schouder aan schouder met de Duitse soldaten weer te strijden voor het eigen vaderland". Minimum-hypotheekrenten DEN HAAG. 31 Juli. In het Verordeningenblad van 29 Juli is het besluit van dén Secretaris-generaal van de depertementen van Finan ciën en van Justitie betreffende mi nimum-hypotheekrenten opgenomen, waarvan de aankondiging in een persbericht van eerstgenoemd depar tement 27 Juni j.l. reeds is geschied, bij welke gelegenheid tevens de strekking van de hier bedoelde rege ling werd medegedeeld. DEN HAAG. 31 Juli Het. Ver ordeningenblad van 29 Juli bevat het dertiende uitvoeringsbesluit, van den Commissaris voor de belangen van de- voormalige Nederlandse weer macht nopens maatregelen ten aan zien van de bezoldiging en verzor ging van militair en burgerlijk jjer- soneel der voormalige Nederlandse zee- en landmacht. BERLIJN, 30 Juli. Reichsorga- nisationsleiter dr. Ley en Rijksmi nister Speer hebben het woord ge voerd op een werkvergadering voor leden, van de bewapeningscommis sies. van het Duitse Arbeidsfront, van den gemachtigde voor de te werkstelling alsmede voor de be drijfsleiders van het Duitse econo mische leven over het grotere ge bruik van thuiswerkers voor de oor logsindustrie. Dr. Ley begon met te wijzen op de In het verleden ligt het heden. In 't nu wat worden zal. B1LDERDIJK. Jochcm Heiidrick Swar- tenhondi 1566—1627. Blok kade Duinkerken 1588. Tocht met v. d. Does ittLar Spanje 1599. Vice-adm. 1603. Tocht Middelt. Zee 1620. Lt.-adm. 1621. Slag bij Gibraltar 1622. (Foto O/H) Ook thans weer strijden Nederlanders voor Euro pa's vrijheid ter zee, in trouwe verbondenheid met hun Duitse kameraden. o Zet ook gij U derhalve in voor de toekomst van Uw volk en meldt u als vrijwilliger bij de Kriegsmarine, Aanmelding staat open voor iederen Nederlander van 1745 jaar en kan geschieden bij de Marineannahmestelle West Zweigstelle Niederlande te Utrecht, alle Hafen- und Ortskommandan- turen en bij de Nebenstelle der Waffen-ff alwaar tevens alle gewenste inlichtingen worden verstrekt. unieke werklust van het Duitse volk. Bij de mobilisatie van de arbeidsre serves zal ook het thuiswerk voor de oorlogsindustrie in de grootste om vang worden uitgebreid. Steeds weer zie ik. aldus dr. Ley. bij mijn voort durende inspecties van bedrijven in alle Duitse gouwen buitengewone ar beidsprestaties. De Duitse arbeiders (Evenals de boeren werken met een vlijt en uithoudingsvermogen, die vroeger niet voor mogelijk werden gehouden. Ondanks het intensieve werktempo zijn er echter nog her haaldelijk arbeidsreserves aanwezig. Vervolgens sprak dr. Ley over enige bijzonderheden van het op te voeren thuiswerk voor de oorlogsin dustrie. Thuiswerkers en thuiswerk sters staan in groten getale ter be schikking en het is nu zaak. dat de bedrijven van deze extra productie mogelijkheden rijkelijk gebruik ma ken. Belangrijk en preferent is voor al het tijdig verschaffen van indu strieproducten. die voor thuiswerk geschikt zijn. Ook het handwerk zou bij het thuiswerk voor de oorlogsin dustrie zeer nuttig zijn. Er bestaan in Duitsland nog on telbare mogelijkheden voor het mo biliseren van arbeidskrachten, die iju energiek en met beleid worden tewerkgesteld. De grootste reserve der natie is echter het volk in zijn voorbeeldige houding zelf. de partij en in de eerste plaats de Führer, die de garantie biedt, dat de huidige krachtsinspanningen der natie met de. overwinning van de Duitse wape nen zullen eindigen. Meer vrouwen Na dc verordening op de schijn- arbeid wordt een tweede maatregel tot totalisering der Duitse oorlogsin spanningen van kracht. In overeen stemming met den Rijksgevolmach tigde voor het totkle gebruik van ar beidskrachten voor de oorlog. Rijks ministers dr. Göbbels. heeft de alge mene gevolmachtigde voor het ge bruik van arbeidskrachten. Gouw leider Sauckel. een verordening uit gevaardigd. die de leeftijd van de aanmeldingsplichtige vrouwelijke werkkrachten verhoogt van 46 op 50 jaar. Hoofdprijzen Staatsloterij DEN HAAG. 31 Juli. De trek king voor de Staatsloterij bracht de volgende hoofdprijzen: f 2000. 20973 .i 1500. 12754. 22408; 1000. 2825: 400, 6828, 7134. 21174; 200, 23799 f 100, 1417, 4834, 13357. Nederl. literatuur prijzen toegekend De H.D. Sytstra-prijs voor dr. D. Kalma DEN HAAG. 29 Juli. Het depar- tement van Volksvoorlichting er Kunsten deelt mede. dat de secreta ris-generaal van dit. departement voor het jaar 1943 prijzen heeft toe gekend aan een aantal figuren op het gebied der letteren. Deze kunste naars zijn Henri Bruning, Cor' Bruyn, dr. D. Kalma, Nico de Haas, L. Roggeveen en mevr. J. de Jong— Snijders van Wissekerke. Henri Binning heeft zich onder scheiden door ziin werk als essayist Zijn „Subjectieve normen" (1936) en vooral zijn „Verworpen christendom" (1938) vórmen een zeer krachtig be toog". Cor Bruyn is behalve door cn- kele goede kinderboeken vooral be kend geworden door zijn streekro mans, die op Terschelling en aan de Zaan spelen. Dr D. Kalma is een figuur van grote betekenis in het Friese culturele leven. Hem wordt de H. D. Sytstra-prijs toegekend. Nico dc Haas maakte zich naam als leider van het tijdschrift „Hamer", dat baanbrekend werk verricht op volks kundig gebied. L. Roggeveen schreef een zeer groot aantal kinderboeken en mevr. J. de Jong—Snijders van Wissekerke bracht een belangwek kende vernieuwing in de lectuur voor zeer jonge kinderen. Bon voor honden- en kattenbrood DEN HAAG. 31 Juli. Van 1 tot en met 31 Augustus '44 worden op bon no. 14 van de distributiekaart voor honden dezelfde hoeveelheden hondenbrood beschikbaar gesteld als op de bon voor de aflopen periode. Op bon no* 14 van de distributie kaart voor kattenbrood (groep K) wordt voor dezelfde periode li kg. kattenbrood beschikbaar gesteld. Na 31 Augustus '44 is bon no. 14 on geldig. SPORTNIEUWS Courses op Duindigt DEN HAAG. 29 Juli. De uitsla gen van de heden op Duindigt gehou den draverijen en rennen luiden als volgt: Prijs, van Goes (draverij voor paar den, welke nog geen 3000 hebben gewonnen, afstand 2040 meter» 1. Flying Star (J. de Vlieger) tijd 3.14.2, km.-tijd 1.33.4 tot winnend 2.30, plaats ƒ1.10. 2. Greïjta Bascom 1-10. Nijevelt-prijs (ren voor paarden 4 Jaar en ouder, die dit jaar geen prijs van 1000 gewonnen hebben. Voor amateurrijders, afstand ca. 1800 m.: 1. Lansveldt (A. E Seelenai tijd 2.05.4, toto winnend 1.80. plaats 1.30, 2 Alma 2.30. Prijs van Terneuzen (draverij voor Nederl. paarden, welke 13.000 doch nog geen 23.000 hebben gewonnen, ln twee ritten met puntentelling, af stand 2000 meter: 1. Zampa van N.Z. (J. de Vlieger» tijd 2.552. km.-tijd 1.25.1. tot winnend 10.50. plaats 2.20; 2 Boyke Norton ƒ2.30; 3. Claudy O. f 1.60. Mahmoud prijs (ren voor 3-Jarlgc paarden, die geen 6000 hebben ge wonnen. afstand ca. 2000 meter, ge start vier paarden): 1. Martine (F. De- coster) tijd 2.21. in stalverband met Rouvry, beide winnend 1 30, Martine plaats ƒ1.70, 2 Rouvry ƒ1.30. Prijs van Middelburg (draverij In tern. voor" paarden, welke 23.000 of meer hebben gewonnen, afstand 2520 m., gestart zes paarden): 1. Fried (E. Kruithof) tijd 3.36.5. km-tijd 1.26. toto winnend ƒ5.10. pl. ƒ2.10: 2. O. Lapize 2.60. Kinczem-prijs (ren voor merriën van 3 jaar en ouder, afstand ca. 1900 nt.)r 1. Mer d'AntibesJ. Fontaine) tijd 2.10.6, toto winnend 2.50. pl. 1.80; 2. Nita 3.20. Prijs van Terneuzen (tweede rit1. Eddy (J. v. d. Broek) tijd 2.58.6. km.-tijd 130.2. m stalverband met Florls A. belde winnend 1.40: Eddy pl l 3: 2. Bpyke Norton ƒ2; 3. Claudy O 5 60, toto definitief: 1. Boyke Norton winnend t 10.20. pl. 3: 2. Claudy O ƒ2; 3. Eddy ƒ5.60. Magnat-prijs (ren voor paarden van 4 jaar en ouder, die sinds 1 Jan. 1943 geen 4.000 hebben gewonnen. Voor Nederl. beroepsrijders, die dit Jaar geen vijf rennen gewonnen hebben, afstand ca 1350 meter): 1. Are en Ciel (G. van Yperen) tijd 1.29, toto winnend 1.80. pl. 1.60; 2. Fougue 2.20. Prijs van Domburg (draverij voor Nederl. paarden, welke ƒ3.000 doch nog geen 13.000 hebben gewonnen voor amateurrijders. afstand 2500 .Jpjneer): 1. Gezlena Scott (G v d ;1 KVali tijd 3.58. km-tijd 1.30.5. toto (Winnend ƒ11.70. pl. ƒ3; 2. Graaf Norbert G 3.20; 3. Eulogie Scott 1.60. OSENDARP Nel van Balen Blanken kampioene hoogspringen AMSTERDAM. 30 Juli. Een prachtige 5000-meter-loop van Slijk huis met "'ten nieuw Nederlands re cord als resultaat 14 min. 50 sec. vormde wel het. hoogtepunt van de nationale athletiek-kampioen- schappen. welke Zaterdag en Zondag in het Olympisch Stadion werden ge houden en waarbij enkele kampioe nen van het vorige jaar vrij verras send werden onttroond. Zo moest Blok zijn titel op de 400 meter aan den jeugdigen Bakels afstaan en Van Olffen. die op de 1500 m. aan Frits de Ruyter. Bij het hoogspringen klopte Nel van Balen—Blanken voorts mevr. BlankersKoen. doch op de overige nummers wisten de meeste kampioenen zich te handha ven, De juniorenploeg van AAC zorg de tenslotte voor een nieuw record op de 4x100 m.. zodat, resumerend, de NAU tevreden mocht zijn. Van de 24 titels kwam er slechts één in de provincie terecht n.l, bij het hoog springen. dat gewonnen werd door Bulder uit Groningen (1.80 m.). Bij de sprintnummers was het we derom Osendarp. die de eerste plaat sen wist te bezetten, doch het dient gezegd, dat zijn overwinning op de iOO m. aan een zijden draad heeft gehangen. Uit de series had den zich voor de eindstrijd 100 m. ge plaatst Osen darp, Jo Zwaan, Klevn, Van Os- ta. Dc Vries én Naaktgeboren. Nusse werd in zijn serie door Kleijn geëlimi neerd. Na twee valse starts za gen wij evenals het vo rige jaar een uiterst felle strijd tussen Zwaan en Osen darp. Tot op 80 m. lag de A.A.C.-er nog voor, doch de Trekvogel-man vocht verbeten en on der geweldige spanning gelukte het hem in de laatste meters Zwaan te kloppen. Het was een zeer mooie race. De tijd van beiden was 10.9 sec., hetgeen verklaard wordt, door de zachte baan. Naaktgeboren wist de derde plaats te bezetten in rond 11 ses„ terwijl Van Osta resp. door Kleijn en De Vries naar de zesde plaats werd verwezen. Op de 200 m. was de strijd lang niet zo fel. jtaitt Osendarp was nu beslist de stencste on met. enkele meters voorsprong wist hij te winnen in rond 22 sec. voor Zwaan 22.5 en Van Osta 22.5 0 Voor de finale 400 m. kwamên Blok. Bakels, De Kroon. Stellema, Pen en Mahieu in de baan. Bakels cn Blok liepen in de vijfde en zesde baan en namen kort na de start reeds een voorsprong op de andere lopers. In de laatste bocht zeg het er naar uit. dat Blok ging winnen, doch Bakels hield goed vol en op bet rechte einde kreeg Blok een inzinking, waarvan Bakels profiteerde om hem te passeren: Blok was geslagen want ook De Kroon ?;ug hem voorbij Bakels' tijd was 50.2 eir die van De Kroon 51.6. ter wijl Blok met 51.7 op de derde plaats kwam. Hij had Zaterdag reeds 200 m. gelopen, doch-llet in de finale verstek gaan. Op de 800 m. wist Sj. Bonman zijn elfde titel te behalen ln 157.7. De Jeugdige Ribbens van Thor gaf de loop wat sfeer en zal zich in de toe komst wel laten gelden od deze af stand. Bouman nam na 600 meter resoluut de leiding om die niet meer af te staan. Ribbens volgde hem zo goed als hij kon doch mopst zich toch met de tweede plaats tevreden stel len. Bouman's tijd was 1.57.7 en die van Ribbens 1 min. 59 sec. Twee andere lopers n.l. Boesten van WH en Wolsink van Hermandad RotterT dam kwamen onder de 2 minuten n.l. resp. met 1.59.3 en 1.59.9. Bouman's lopen ls echter niet meer zo flitsend als enkele jaren geleden, doch het is reeds de elfde maal. dat hij de titel behaalt. De 1500 m. viel als race wat tegen daar Van Olffen na 200 m. een bles sure opliep en Reheel uit de strijd was. Hierdoor moest De Ruyter zijn eigen tempo lopen en na een, eerste ronde van 400 m. in 60 sec. ging de tweede met 67 sec. te langzaam, zo dat zijn totaal-tijd boven die van vorige week lag n.l. 3 min. 59.8. Van Gog werd tweede met zeer groot ver schil, hetgeen zijn tijd 4.9.4 wel uit wijst, maar Maas van Avon werd derde in 4 11. De meeste belangstelling ging uit naar de 5 km. en Uit het kleurige lint, dat het grote peloton lopers vormde, kwam al spoedig de kam pioen Slijkhuis naar voren. Zijn lopen was een voorbeeld van tempo, snelheid en uithoudingsvermogen en met een buitengewoon tactische race wist hij zich precies aan de voorge schreven tijden te houden. Bij de 800 m. bleef hij met 2 mm. 11 sec. 4 sec. beneden de voorgeschreven tijd. Tot aan de achtste ronde ging het uitstekend doch toen kwam een kleine inzinking, want onze chrono meter ging van 8.11 op 9.261. Doch de laatste ronden bleef Slijkhuis uit stekend „draaien" en luide aange moedigd door het vrij talrijke pu bliek liep hij zijn laatste 400 m. nog eens extra snel. Zijn laatste 200 m. gingen in ongeveer 33 sec. en met een tijd van 14 min. 50 sec. had hij zijn eigen record van 14.57.4 glans rijk verbeterd. Ware de baan niet zo zacht geweest, dan zouden snellere tijden zijn gemaakt. Slegt en Pluy- makers vochten verbeten voor de tweede en derde plaats,'doen zij lagen bijna een volle ronde achter. Pluy- makers werd tweede ln 15.53.8. Kaan wist zowel de 110 m. als 400 m. horden te winnen ln resp. in 15.5 en 59.1 De AAC Junioren-ploeg bestaande uit Bakker, Verhoek, Van Riel cn Schouten liep Zaterdag.een lraalo 4 maal 100 m. en ondanks het feit, dat er niet feilloos werd gewis seld kwam het oude record van 45.1 met 45 sec. op haar naam te staan. Bij de dames was mevr. Blankers Koen op vier nummers weder prima Inter pares n.l. bij de 80 m. horden 11.7, de 100 m. 12.2. 200 m. 25 en vèrspringen 6.51 m. Gerda Koudljs bezette op de meeste nummers de tweede plaats doch op de 100 m. viel ook nu het goede lopen van mej. Van der Meer van V. C. op Bij het hoogspringen onttroonde Nel van Baleh Blanken mevr, Blankers Koen door 1.60 m te springen, een prestatie welke er. ook Internationaal, mag zijn. AMSTERDAM. 30 Juli. Hier onder Qevtn wij een overzicht van de door Slijkhuis gemaakte tijden tijdens zijn 5000-m-loop. waarop hij een nieuw Nederlands record vestigde. Schema: gemaakte tijden 400 m 66 sec. 60 sec. 800 m 69 sec. 71 sec. 1200 m 70 sec. 71 sec. 1600 m 71 sec. 70 sec. 2000 m 71 sec. 73 sec. 2400 m. 71 sec. 75,1 sec. 2800 m 72 sec. 71,5 sec. 3200 m 73 sec. 75,5 sec. 3600 m 73 sec. 73.5 sec. 4000 m 73 sec. 74 sec. 4400 m 73 sec. 73 sec. 4800 m 73 sec. 70 sec. 5000 m 35 sec. 33 sec. 14 m. 50 sec. 14 m. 50 sec. Bij de veldnummers was De Bruyn op discus, kogelstoten en kogelsllnge- ren weder de beste en met Bouman behoort hij langzamerhand zo tot de veteranen, die spoedig door Jeugdige krachten moeten worden geklopt. Wellerdleck wou het vèrspringen met 6.69. Een verrassing was. dat Lutke- veld bij het speerwerpen door Dam mers werd verslagen. Dammers wierp zeer goed en met 55.19 ra. werd hij voor de eerste maal kampioen van Nederland. De gedaitalleerde uitslagen lulden: Heren: 100 m. 1. Osendarp 10.9; 2. Jo Zwaan 10.9; 3. Naaktgeboren, DFC, 11: 4. Kleyn. Trekvogels. 11; 5. De Vries. 6. Van Osta. 200 m.: 1. Osen darp 22: 2. Jo Zwaan 22.5; 3. Van Osta 22.5: 4. De Vries 22.8; 5. Boer- sma 23. 400 m.: 1. Bakels 50.2; 2. De Kroon 51.6; 3. Blok 51.7; 4. Pen 51.9; 5. Mahieu 52.2. 800 m.: 1 SJ. Bonman 1.57.7; 2. Ribbens, Thor, 1.59; 3 Boesten. WH, 1.59.3; 4. Wol sink. Hermandad.- 1.59.9; 4. De Roode;i 5. Feunekes. 1500 m.: 1. Fr. de Ruyter 3.59.8; 2. Van Gog 4.9.4; 3. Maas, Avon. 4.11; 4. - Liebregts. Maurits, 4.11.5; 5 Van Olffen 4.11.8. 5000 m.: 1. Slijkhuis 14 min. 50 sec. nieuw record; 2. Puijmakevs, NAU. 15.53.8; 3. Slegt 15.53.8; 4. Lataster, Avon. 16.0 8: 5. Castele.vn 16 12.4. 110 m. horden: 1. Kaan 15.5; 2. Loozcn, V ês L 16; 3. Van der Schalie 16.3; 4. Van Leeuwen .AAC. 16.5; 5. Jan Zwaan 17. 400 m. horden: 1. Kaan 59.1; 2. Beuhrman ,AAV. 60.5; 3. Sint .Miner- v.v 60.7: 4. Takken 62.5. Ver M.A.: 1. Wellerdleck 6.69 m.; 2. Naaktgeboren 6.50 m,: 3. Houtman 6.44 m. Hoog M.A.: 1. Bulder. AVG 26. 1.80 m.; 2. Lamkhorst, EB. 1.70 m.; 3. Meekels, VDZ. 1.70 m. Hinkstap: 1. Takken 13.66 m; 2 Lourens, Schaarsbergen. 13.61 m.; 3. Wellerdleck 13.44 m. Pols- hoog: 1. Verkes 3.60 m.; 2. Lamoree 3.60 m.; 3. Markensteyn 3.45 m. Speer: 1. Dammers. Zeeburg, 55.10 m.; 2. Lutkeveld 55,06 m.; 3. Markesteyn 51.80 m. Discus: 1. De Bruyn 41.62 m.;i 2. Derlchs 40.45 m.; 3. Wellerdleck 38.16 m. Kogel: 1. De Bruyn 13.95 m.; 2 Wellerdleck 12.99 m.; 3. Oreel 12.71 m. Kogelslingeren'; 1. De Bruyn 46.21 m.; 2. Van der Hoofd. DOS. 38.01 m.; 3 Van Dijk. ZAG. 33.85 m. 4 x 100 m. Juii.: 1. AAC 45 sec., nieuw Nederl. record; 2. Gemengde ploeg 45.2; 3. DOS gedlskw. Dames: 100 m.: Mevr. Blankers— Koen 12.2; 2. Gerda Koudljs 12.4; 3. Van de Meer. V. C. 12.6; 4. De Jong. Celebes. 12.6: 5. Adema; 6. Hulsher. 200 m.: 1. Mevr. Blankers— Koen 25; 2. Nellie Timmer 25.8; 3. De Jong 26.2; 4. L. Sluyters 26.6; 5. Twee van de kampioenen: Slijkhuis, die een nieuw Nederlands record op de 5000 m vestigde en Bakels, die voor de eerste maal kam pioen werd op de 400 m. Hulsher. 80 m. horden: 1. Mevr. BlankersKoen 11.7; 2. Gerda Koudijs 11.9: 3. Steelink 12.6. Ver MA. 1. Mevr. BlankersKoen 5.51 m.; 2. Kou dijs. 5.03 m.; 3. KareJse, OKK. 5.03 m.; 4. Elly Dammers 4.98 m. Hoog M.A. 1. Nel van Balen Blanken 1.60 m. 2. Mevr. BlankersKoen 1.55 m.; 3. Steelink 1.45 m. Discus: 1. Ans Nle- sink 40 17 m.; 2. v. d. Raadt 35.81 m.; 3. Saarloos 33.65 m. Speer: 1. Elly Dammers 39.30 m.; 2. Boom 35.45 m.; 3. Landwehr Johann, Turnlust 33.87 m. Kogel: 1. Nieslnk 11.63 m.: 2. Mevr. SchouwenCramer 11.40 m.; 3. Blan kersKoen 11.15 m. Schutte wint wieier- criterium te Groningen GRONINGEN. 30 Juli. Voor hêt eerste wlelercriterlum te Groningen bestond grote belangstelling. Et was een prachtig parcours uitgezet, dat. gezien de fraaie -tijden, zeer snel was. De profs en onafhankclljken reden een afstand van 86 km (75 ronden van 1140 meter) en de veteranen moesten 30 ronden rijden. De uitslag luidt: 1. G Schulte, 86 km. ln 2 uur 3 sec; 2. P. Evers op 4 wlellengte; 3. Lakeman. 4. Schellln- gerhoudt; 5. Ooms; 6. Van Swelm; 7. v. d. Star; 8. Steenbakkers; 9. A. van Vliet en 10. Pcllenaers. Veteranen: W. Eindhoven (Den Haag) 57 min. 25 sec.; 2. W. Andrlcsen (Leeuwarden) op één lengte. Deelnemers AROL-tournooi AMSTERDAM 31 Juli. Aan het AROL-bekertournooi zal dit jaar wor den deelgenomen door AFC. DWS, Zeeburgia. Frisia HBS AGOVV, UW en EDO. De wedstrijden worden op het AFC- terrin gespeeld op 27 Augustus cn 3 September. Honkbaluitslagen Eerste klasse: WGA-SC Haarlem 8—1, AJax—Blauw Wit 1—6. HHC EDO 1. SchotenQuick 100 Overgangsklasse: DOSAJax 2 27. OVVO—Blauw Wit 2 11—8. Zeebur gia— AFC 1—5, HHC 2—HCK 1—9. RCH—TYBB 1—5. Spartaan—Hilver sum 7—8. EDO 2—DWS 94. SC Haarlem 2Celeritas 156. Tweede klasse; KanariesHilversum 2 7—1. Quick 2—APGS 11—12. Zand- voortmeeuwenSchoten 2 211. Derde klasse; APGS 2Water graafsmeer 2 6—13, De Spartaan 2 Rap 2319. TIWZeeburgia 2 1014, Wol—ASV 15—8 Junioren: AFCTIW 810, AJax a OVVO 5—2. DWS—DWV 14—2, Blauir- Wlt—Ajax b 28—5. Kampioenschap Junioren: AJax A— BI au w-Wit 4—6 De verduistering begint heden om 21.34 en eindigt om 5.57 IHaan onder 1.58, op 17.59 uur. 4 Aug. V.M., 11 Aug. L.K., 18 Aug. SM., 26 Aug. E.K.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1