HET DAGBLAD De slag in het Oosten wordt steeds heviger VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Öud-Lombokstrijder heeft recht op dankbaarheid Duits weermachtsbericht Grote aanval der Amerikanen bij St. Ló De invasievloot bestookt voortgezet Beeld van invasie front ongewijzigd Japans programma van vier punten De „Sumatra" bij de Orne aan de grond Hollanders - die zijn dik in orde" Estlands P.K .-man aan het woord Strijd om de tijd kenmerkt thans de Duitse strategie Het vrijmaken-der reserves Schijn-betrekkingen zijn verboden Ditmaal geen schone woorden, maar nobele daden! Overheid verhoge zijn pensioen Extra rantsoen peulvruchten De brandsioffenregeling seizoen 1944/45 HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 28 Juli. Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: In het strijdgebied aan weerszijden van St. Ló hebben de Amerikanen hun grote aanval de gehele dag voort gezet. Terwijl zij ten oosten van St. Ló er slechts in slaagden, enige on belangrijke penetraties te bereiken, werden onze troepen ten zuidwesten van de stad in verbitterde en voor beide partijen met zware verliezen ge- Êaard gaande gevechten verder naar et zuiden en zuidwesten terugge drongen. De tegenaanvallen tot slui ting van het op enige plaatsen open gescheurde front zijn aan de gang. 75 tanks werden stukgeschoten. In de sector van Caen ondernam de vijand slechts vruchteloze aanval len van geringe omvang. Formaties jachtr en slagvliegtulgen schoten in luchtgevechten tien vijan delijke vliegtuigen omlaag. Torpedovliegers brachten in de nacht van 26 op 27 Juli in de Seine- baai een vijandelijke tankboot van 4000 b.r.t. tot zinkenden beschadigden vier transportschepen met een in houd van 25.000 b.r.t., alsmede een torpedojager ernstig. In het oostelijke deel van de Seinebaai plaatste een kustbatterij van het leger verschei dene treffers op een vijandelijk slag schip. Beveiligingsvaartuigen va*, een Duits convooi schoten voor de mond van de Loire van acht aanvallende vijande lijke jachtkruisers er zes omlaag, In het Franse gebied werden 42 terroristen in de strijd vernietigd. Bijna onafgebroken ligt zwaar V 1- vergeldingsvuur op het gebied van Groot-Londen. In Italië tastte de vijand ons ge hele front door talrijke plaatselijke aanvallen af. Het zwaartepunt van de vijandelijke verkenningsoperaties lag in de sector ten zuiden van Flo rence en aan de Adriatische kust. Alle aanvallen werden voor onze stellingen afgeslagen. Sinds de vroe ge ochtenduren is de vijand over een breed front ten zuiden van Florence opnieuw tot eep grote aanval over gegaan. Er zijn hevige gevechten ontbrand. Aan het oostelijke front is de grote afweerslag tussen de Karpathen en de Finse Golf in hevigheid nog toe genomen. Nadat de vijand erin ver schillende sectoren in geslaagd was, ten dele' diep in ons front binnen te dringen, werden ter besparing van strijdkrachten in enige sectoren vooruitspringende frontbochten te ruggenomen. In het kader van deze rechttrekking van het front werden na verwoesting van alle voor de oor logvoering belangrijk zijnde inrich tingen de steden Lemberg, Brest- Litowsk.-Bialystok en Dunaborg ont ruimd. In Galicië zijn onze troepen vol gens bevel naar nieuwe stellingen in het voorterrein der Karpathen uitge weken, waarna zij alle aanvallen^ van de sterk opdringende bolsjewisten af sloegen. Ten Westen van de San zijn wisselvallige gevechten met opdrin- Speciale correspondentie.) BERLIJN. 29 Juli. Op het front in Normandië hebben de Amerika nen. die bij St. Ló tot een zeer krachtig offensief overgegaan zijn. een wig in de Duitse stellingen ge dreven. Ten westen van St. Ló be haalden zij een terreinwinst van 10 bij 10 km. Zij overschreden op ver scheidene plaatsen de weg tussen St.. Ló en Coutance en bezetten in zuide lijke richting Cerisy. Deze Amerikaanse vordering is alleen van tactische aard en onder scheidt zich in niets van de succes sen, die de Geallieerden tot dusverre in Normandië behaald hebben. Het strategische beeld van het invasie- front wordt daardoor in geen enkel opzicht gewijzigd. Naar te Berlijn verluidt hebben de Amerikanen dit succes in de eerste plaats te danken aan de superioriteit hunner technische wapens, vooral van hun luchtwapen. Een terugblik op de strijd in Nor mandië leert dat de penetratie geen grote betekenis heeft. Om dit succes te behalen hebben de Amerikanen negen dagen moeten vechten. Te Berlijn wordt nog steeds gesproken vap een strijd om de dorpen in Nor mandië. Spoedige vergroting der gevechtskracht TOKIO, 29 Juli. Tijdens een ka binetszitting, die Vrijdag is gehou den in de ambtswoning van den pre mier in aanwezigheid van het ge hele ministerie, werd het kernstuk der agenda gevormd door een pro gram van vier punten van generaal- veldmaarschalk Soegijama en admi raal Jonai. In de loop van de kabi netszitting verklaarden Sogijama en Jonai. dat het leger en de vloot een spoedige verwezenlijking van het program wensen, op grond waarvan een energieke voortzetting van de oorlog tot aan de overwinning doel treffend samengevat kan worden. -Het plan behelst de volgende pun ten. 1. Energieke voortzetting van de oorlog door de regering tot aan de ondubbelzinnige overwinning in hecht geloof aan het eindresultaat. 2. Grotere zorgen der regering ten behoeve van een vrijere menings uiting in het publiek met het doel de stemming en de strijdgeest der bevolking op te voeren. 3. Uitvoering van alle mogelijke maatregelen tot een spoedige vergroting der gevechts kracht. in het bijzonder die van de luchtvloot. 4. Zorg der regering voor een krachtig en vereenvoudigd be stuur der staatsaangelegenheden met het doel de politieke macht der re gering in alle volkslagen te laten doordringen. Vijftig jaar duurt de opbouw van de City van Londen GENÊVE. 29 Juli. De commis- sie voor de wederopbguw van de Londense City heeft, naar de „Dailv Mail" meldt, medege deeld, dat de wederopbouw van de kern van Londen alleen al vijftig tot honderd jaar -zal duren. Men raamt de kosten op 150 millioen pond sterling of misschien zelfs nog meer. Sedert de grote brand van 1666 is de Londense City niet zo zwaar verwoest als thans. De voorzitter van de commissie van erfpacht en financiën der Lon dense City heeft verklaard, dat de zware Duitse luchtaanvallen van 19404i de door de vliegende bommen aangerichte schade nog buiten beschouwing gelaten de City een verlies aan inkomsten uit hoofde van erfpacht hebben doen derven van 26 procent, of per jaar rond een milliard pond sterling. Luchtaanvallen bij Moekden STOCKHOLM, 29 Juli. Naar de Britee berichtendienst meldt, hebben AmerlkaaAse viermotorige bommenwer pers bij Moekden in MandsJoerlJ© aan- yallen ondernomen, gende vijandelijke aanvalsspitsen aan de gang. Tussen de bovenloop van de Boeg en de Weichsel werden aanvallen der bolsjewisten die door tanks waren ondersteund, in een verbitterde strijd afgeslagen, nadat talrijke vijande lijke tanks waren vernietigd. In de sector Bialystok en Kowno zijn plaatselijke aanvallen der bols jewisten mislukt. Ten Noorden van Kowno zijn hevige gevechten met vijandelijke pantser- en verkennings strijdkrachten aan de gang. Aan het front tussen Dunaborg en de Finse Golf zijn wederom talrijke zware aanvallen met grote verliezen voor den vijand ineengestort. Sterke formaties slagvliegtulgen ondersteunden de afweërgevechten van het leger en vernietigden in scheervluchten 71 vijandelijke tanks en meer dan 400 voertuigen. Des nachts waren het station van Wilna en Sowjetrussische troepenconcen traties tën westen van Lublin het aanvalsdoel van zware Duitse ge vechtsvliegtuigen. Amerikaanse bommenwerpers hebr ben een terreuraanval uitgevoerd op Boedapest, Door strijdkrachten der Duitse en Hongaarse luchtverdedi ging werden 29 vijandelijke vliegtui gen, waaronder 26 viermotorige bom menwerpers, neergeschoten. In de afgelopen nacht wierpen vijandelijke vliegtuigen bommen op enige plaatsen in West-Duitsland en in Oost-Pruisen. In de stad Inster- burg ontstond schade en vielen slachtoffers. Drie vliegtuigen werden neergeschoten. BERLIJN, 29 Juli. Aangespoelde scheepspapieren en scheepsakten, zo als deze gewoonlijk in reddingboten worden meegevoerd, vormden enige tijd geleden de eerste aanknopings punten, die leidden tot de conclusie, dat een kruiser van de Java-klasse beschadigd was. De kruiser „Suma tra" werd reeds bij het begin van de invasie voor de kust van Normandië gesignaleerd. Naar het Internationale Informa tiebureau thans uit de „Führungsstab des Marinegruppenkommandos" ver neemt, zit de kruiser „Sumatra" in het gebied van de monding van de Orne bewegingloos aan de grond. Klaarblijkelijk zijn de beschadigingen en de daardoor ontstane verminde ring van de drijfkracht zo groot ge weest, dat den tegenstander geen andere keuze bleef aan het schip op het strand te zetten. Amerikaanse luchtformatle9 hebben op 27 Juli in het gebied van Reims een transporttrein met krijgsgevange nen gebombardeerd, die op weg was naar een krijgsgevangenenkamp. Tal rijke Anglo-Amërlkaanse krijgsgevan genen werden daarbij gedood of ge wond. Een communiqué van het opper bevel der Duitse weermacht maakt be kend, dat de leden der Franse weer- standsgroepen als franctireurs worden beschouwd en dienovereenkomstig be handeld. Majoor Rudel, Dultsland'6 meest succesrijke siagvlieger, drager van de briljanten bU het eikenloof met zwaarden van het ridderkruis, heeft op 28 Juli de 351ste bolsjewistische tank stukgeschoten. Majoor Rudel houdt daarmede het record van de Duitse vliegers, die de bolsjewistische tanks blfetrljden. Hij heeft reeds 2104 vluchten tegen den vijand onder nomen. Oversté Diogenes Gil. de leider der militaire groep, die de Argentijnse president. Lopez, in het begin van deze maand ontvoerde, is dooreen krijgsraad tot tien Jaar gevangenis straf veroordeeld. Boeren, uw volk vraagt vet: Scheurt vóór 10 Augustus Ie JAARGANG No. 176 LD ZATERDAG 29 JULI 1944 Ronde bunkers worden in serie vervaardigd, ver achter de frontlinie en komen per trein naar voren. Het vervoer is gemakkelijk want de bunkers worden eenvoudig in een kuil gerolden met aarde bedekt. Voor de wachtposten betekenen ze een goede en droge schuilplaats. (PK. foto Kocherber/HH-St.) Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Tel. 24996 - Postgiro 184120 - Abonnementsprijs 21 ct. per week ot ƒ2.73 per kwartaal. Losse summers 5 ct. (Van onze correspondente). BERLIJN, 29 Juli. Een Est- landse P.K.-man die de strijd bij Narwa heeft meegemaaktheeft het een en ander verteld van zij erva ringen op dit gevechtsterrein waar, zoals kort geleden is gemeld, de Nederlandse pantsergrenadiers die belast waren met het dekken van de Duitse distanciëringsbeweging, zich bijzonder onderscheidden door hun uitmuntende strijdgeest. „Aan het front bij Narwa vechten de Nederlandse en de Estlandse vrijwilligers naast elkaar en maan den lang hebben we de gelegenheid gehad den Nederlandsen soldaat te leren kennen. Uiterlijk bestaat er weinig verschil tussen de Nederland se vrijwilligers en die uit ons eigen land. De mannen zijn bijna zonder uitzondering groot van stuk en blond. Ook als vechters hebben de Nederlanders en de Estlanders veel met elkaar gemeen. Beiden hebben ze iets flegma tieks, maar toch reageren ze blik semsnel en ze zijn eenvoudig niet uit hun evenwicht te brengen wan neer het er op los gaat. Ze hebben elkaar reeds bij Leningrad leren kennen en de Estlanders die des tijds met verlof waren hebben kort en duidelijk verklaard: de Hollan ders wij zeggen immers altijd „Hollanders" die zijn dik in or de; het zijn prachtkerels. Dat zijn eenvoudige ivoorden, maar ze zijn veelzeggend. De Nederlanders zijn individuele vechters. Ze kunnen uren lang op de loer liggen en dan op het juiste ogenblik reageren en er zonder ge nade op los gaan. Het gevecht van man tegen man ligt de Nederlan ders. In een dergelijke strijd staat een Nederlander zijn man. Daarom zijn verkenningsoperaties zo aan trekkelijk voor hem, als het nodifr is tot vlak aan de vijandelijke linies door te dringen, in een waaghalzerij een paar gevangenen mee te nemen, of de munitie aan te vullen met een paar Sowjetrussische machinepisto len. Van stramme discipline is bij den Nederlander niet altijd sprake. Hij vindt het niet zo belangrijk of een officier model groet of niet. De hoofdzaak voor hem is de strijd: het gevecht zelf. Voor de Nederlanders hëeft de stad Ngrwa nog een historisch ver leden. Het grootste gedeelte ervan is namelijk door Nederlajidse bouw meesters gebouwd Red.). Thans vechten de Nederlanders niet alleen voor dit verleden maar wel in hoofd zaak omdat ze het oog op de ko mende tijd hebben gericht. Zij ver dedigen evenals het Estlandse volk in deze gevechten fanatiek hun lot en hun vrouwen en kinderen". U-oorlogsverslaggever JURI REMMELGAR. (Speciale correspondentie). BERLIJN. 29 Juli. In Duitse militaire kringen wordt op het ogen blik gesproken varr de strijd om de tijd, waarmede men de achtergrond der huidige gebeurtenissen op de fronten wil aangeven. Ongetwijfeld heeft het Duitse opperbevel voor de vervulling vair twee belangrijke ta ken een zekere tijdsruimte nodig. Enerzijds moet een leger opge bouwd worden, dat groot en sterk genoeg is om- in offensieve tegen- operaties niet alleen het Sowjet-ge- vaar van het ogenblik te keren, maar tevens om de toestand in het oosten definitief te consolideren. Anderzijds heeft zowel de militaire als econo mische leiding van Duitsland tijd no dig om de aan de gang zijnde reor ganisatie in de bewapening volledig nit te voeren. Beide taken monden uit in de to tale mobilisatie, die de Duitse rege ring in aansluiting op de aanslag op Adolf Hitler afgekondigd heeft en die zich ontwikkelt met een snelheid, welke geheel in overeenstemming is met de huidige militaire situatie van Duitsland. Het slagen van de opbouw van een defensief en offensief leger in het oosten hangt ongetwijfeld van een groot aantal belangrijke voorwaarden af. Van bijzonder belang is de voor waarde. dat de opbouw door de mili taire gebeurtenissen op het front niet noemenswaardig gestoord wordt. Het front tegenover het rode leger moet in elk geval in al zijn sectoren eni germate gestabiliseerd worden. Ach ter een dergelijke wal kunnen dan de nodige reserves geconcentreerd worden. Ook zal het moderne oor logsmateriaal in grote omvang naar het front overgebracht moeten wor den. Onder deze moderne wapens zal zich ook het oorlogstuig berinden, waarvan men in Duitse militaire kringen verwacht, dat het de vijan delijke superioriteit in de bewape ning zal breken. Men weet te Berlijn, dat de fase van de bewegelijke oorlogsvoering nog niét afgelopen is. En men weet ook, dat de Sowjets op het ogenblik het zwaartepunt van hun aanval in het Weichselgebied leggen, in de ver- BERLIJN, 29 Juli. In overeen stemming met den rijksgevolmach tigde voor het totale gebruik van arbeidskrachten voor de oorlog, Rijksminister dr. Göbbels, heeft gouwleider Sauckel als algemeen ge volmachtigde voor het gebruik van arbeidskrachten een verordening uit gevaardigd ten aanzien van de werk zaamheid van arbeidskrachten in schijn-arbeidsovereenkomsten. De verordening heeft betrekking op al die arbeidsplichtigen, die alleen voor de schijn voldoen aan hun ar beidsplicht, die zich met gebruikma king van familiebetrekkingen of an dere relaties een arbeidsverhouding hebben verschaft die hun een ge makkelijk leven mogelijk maakt ver van de gemeenschappelijke oorlogs inspanningen der natie en die slechts naar de schijn voldoet aan de wet telijke bepalingen. Alle Duitsers die rich op het ogen blik in een dergelijke? schijnpositie bevinden worden uitgenodigd zich aan te melden op de arbeidsbureaux die hun een voor de oorlog belang rijke werkzaamheid overeenkomstig hun krachten en hun kennis zullen verschaffen. Vóór 15 Aug. 1944 moe ten alle schijnarbeidsposities ont bonden zijn. Na die termijn wórden scherpe strafbepalingen van kracht voor degenen die geen gevolg geven aan deze verordening. Geronk van vliegtuigen is draadloos geméld en direct worden de posten aan het luisterapparaat betrokken (Foto O/H) Aanmelding als vrijwilliger bij de Kriegsmarlne staat open voor lederen Nederlander van 1745 Jaar en kan geschieden bij de Marlneannahme- steTle West Zweigstelle Niederlande te Utrecht, alle Hafen- und Ortskom- mandanturen en bij de NebenateUe der Waffen-tf, alwaar tevens alle gewenste Inlichtingen worden verstrekt, wachting, dat rij Warschau zullen kunnen bezetten en verder oprukken naar het westelijk deel van Polen. Op grond van deze feiten zal het Duitse opperbevel om voor de con-> centratie van krachtige reserves tijd te winnen, eerst in meer westelijk gelegen gebieden de vijandelijke op mars tot staan brengen. Maar de geografische veranderingen, die in de komende dagen ongetwijfeld nog zul len plaats hebben, dragen geen defi nitief karakter. Londense Polen zouden zich willen „aanpassen" GENÉVE, 29 Juli Het Poolse probleem heeft aanleiding: gegeven tot een Intensieve Brits—Poolse ge- dachtenwisseling. Er worden voort durend besprekingen gevoerd tussen persoonlijkheden uit de omgeving van Rackiewicz. Van zeer goed in gelichte Poolse zijde is medegedeeld, dat het^ juist is, dat Rackiewicz niet in alle Poolse kringen populair is. Wat betreft generaal Sosnkowski schijnt het niet uitgesloten, dat de uitgeweken regering of tenminste enkele leden hiervan bereid zijn hem te laten vallen, indien zijn persoon een verzoening met Sowjet- Rusland absoluut zou verhinderen. Loonregeling voor bouwvak arbeiders Noordoostpolder DEN HAAG. 25 Juli. De om»chrU- ving van het begrip „kostwinner", zoals dez©_ voorkomt ln de „regeling" van lonen en andere arbeidsvoorwaar den voor bouwvakarbeiders in de bur gerlijke, en utiliteitsbouw en de water-, spoor- en wegenbouw ln de „noordoostelijke polder", heeft blij kens een ln de Nederlandse staatscou rant van 24 dezer opgenomen beschik king van den Gemachtigde voor de Arbeid enige wijziging ondergaan. Zo ls voor het verkrijgen van een „kostwinnersverklaring" voortaan ver eist. dat de arbeider minstens 60 pro cent ln de kosten van het levensonder houd van het gezin bijdraagt. Tot dusver was dit 50 procent. Voorts is niet langer het gewestelijk arbeids bureau, doch de burgemeester van de woonplaats van den arbeider, belast met de afgifte van deze kostwinners- verklaring. Reeds door het gewestelijk arbeidsbureau afgegeven verklaringen blijven nog gedurende twee maanden ns de inwerkingtreding van deze be schikking van kracht. Binnen die tijd moeten zij door een verklaring van den burgemeester zijn vervanger?. Ook is ln de beschikking, die op de dag harer afkondiging ln werking trad, nog een nieuw artikel, opgenomen, waarin wordt bepaald, dat voor de bij deze regeling betrokken groep bouwvakarbeiders, ter compensatie van de veelal lange reistijden, die zij moeten maken naar en van hun woon plaats. ln aansluiting op de bouwvak-, vacantleweek, nog twee dagen extra vacantie wordt verleend met "behoud van loon. Aan kamparbeiders wordt voorts nog vergoeding gegeven voor de reiskosten, welke zij, in verband met.het genieten hunner vacantie moeten maken voor de reis naar hun vaste woonplaats en voor de terugreis naar het kamp. AMSTERDAM, 27 Juli. Ongeveer honderdvijftig oude Lombokstrijders leven van een karig pensioen en moe ten op hun oude dag nog hard wer ken, zo schreven wij enige d3gen ge leden. En nu over een maand de roemrijke expeditie naar Lombok een halve eeuw oud zal zijn cn de toen malige officieren een herdenking op touw zullen zetten, vragen wij, wat cr voor die, omstreeks 150 man gedaan zal worden, In 1934, bij het veertig jarig jubileum, is er niets voor hen gedaan. Eefi herdenking in Den Haag, van het genre: een hap en een slok. Meer niet. Naar aanleiding van ons artikel kwamen er brieven van abonné's, die gaarne enig geld ter beschikking wensten te stellen voor de oud-strij ders. De directie van een grote onder neming wilde een belangrijk bedrag voor dit doel uittrekken. Maar, met alle waardering voor de goede bedoe lingen der schenkers en met alle res pect voor hun rechtvaardigheidsge voel. dat hen brengt tot dit aanbod, dit is niet geheel onze bedoeling en evenmin het verlangen van de oud strijders. Het zou. hoe goed ook bedoeld, ge lijken op liefdadigheid wanneer deze ongeveer 150 mensen van wie dé jongste minstens 68 jaar oud zal zijn, door giften van particulieren gehol pen moesten worden. En mensen, die voor hun vaderland gestreden heb ben, die voor de uitbreiding van ons koloniaal wereldrijk hebben gevoch ten, zouden niet door particulieren ondersteund behoeven te worden. Alleen indien de overheid opnieuw bereid zou rijn, de oud-strijders te steunen, zou een particuliere actie ondernomen kunnen worden. Wat hier dient te geschieden is: een pensioenverhoging vanwege de regering. Het moet niet nodig zijn, dat een man van 70 Jaar, oud-strij der, dag in dag uit op pad is als vertegenwoordiger' van een kleine onderneming. Het moet niet nodig zijn, dat dergelijke mensen een schamel pensioen „genieten" en dus noodgedwongen op hun leeftijd nog nachtwaker of iets dergelijks moeten ?ijn. Die pensioenen waren altijd laag, veel te laag, maar in deze tijd, nu het levèn zoveel duurder is ge worden, nijpt hét in de gezinnen der oud-strijders. Het gaat om 150 man, naar schat ting. Wie moet hier helpen? Eigen lijk het departement van Defensie maar dat is opgeheven en van het thans nog bestaande afwikkelingsbu reau kan men geen nieuwe besluiten verwachte!». Daar er geen recht- Drama brj de Leersumse plassen LUNTEREN, 29 Juli. In de loop van Vrijdag werd in de omge ving van de Leersumsé plassen op de grens van de gemeente Woudenberg net lijk gevonden van een jonge man, die vermoedelijk door twee re volverschoten in het hoofd om het leven was gekomen. Het onderzoek bracht aan het licht, dat de versla- gene de 20-jarige H. uit Wijk bij Duurstede was, die sinds enige da gen als vermist was opgegeven. De jongeman stond niet gunstig be kend en was nog maar kort geleden uit de gevangenis ontslagen. Omtrent de motieven, die tot dit drama heb ben geleid, tast men op het ogenblik nog in het duister. Telefonische oproepberichten voortaan onmogelijk Den Haag, 29 Juli. De mogelijk heid tot het aanvragen van telefoni sche oproepberichten is thans voor het gehele land opgeheven. DEN HAAG 28 Juli. De hoofden van gezinnen, welker woonkamers uitsluitend door middel van een cen trale verwarmingsinstallatie kunnen worden verwarmd, zullen binnenkort in de gelegenheid worden gesteld met gebruikmaking van het formulier MD 393-03 een toeslag vaste brand stoffen op de reeds verstrekte brand- stoffenkaart „T 405" aan te vn^gen. Het aanvraagformulier MD 393-03 zal op door de distributiedierist nader bekend te maken tijdstippen-verkrijg baar worden gesteld en moet na in vuling weer bij deze dienst worden ingeleverd. De voorwaarden, welke moeten wor den vervuld, wanneer men voor deze toeslag in aanmerking wenst te ko men, zijn dezelfde als die, welke voor de stookseizoenen 1942/43 en 1943/44 hebben gegolden. Men onthoude zich dus van het indienen van een aan vraag, wanneer hierop voor hetzelfde pand reeds vroeger afwijzend werd beschikt. Ruimten voor bijzondere doelein den: Met het aanvraagformulier MD 393-03 kunnen tevens vaste brand stoffen worden aangevraagd ten be hoeve van ruimten voor bijzondere doeleinden, gelegen in een perceel of perceelgedeelte, waarvoor reeds een brandstoffenkaart „T 405" is ver strekt. Dit geldt alleen voor die ge vallen, waarin de voor de uitoefening van beroep, bedrijf of dienst bestem de ruimte kleiner is dan de totale voor -gezinsgebruik bestenjde woon ruimte. De formulieren MD 393-03 zullen ook voor de hier bedoelde cate gorie van verbruikers na plaatselijke bekendmaking door de distributie- dienst worden verkrijgbaar gesteld. Huisbrandverbruikers uit de groe pen B, C of D. Hoewel reeds meer malen is bekend gemaakt, dal huis brandverbruikers uit de groepen B, C en D hun aanvragen voor vaste brandstoffen met gebruikmaking van formulier MD 303-02 bij de distribu tiedierist moeten indienen, zijn er nog talloze verbruikers, die hieraan tot nu toe geen gevolg hebben gege ven. Aangezien de gelegenheid voor de indiening der aahvragen niet voor onbeperkte duur kan worden ÓDen- gesteld, is 'besloten, dat aanvragen van BCD-verbruikers nog slechts tot en met Vrijdag 4 Augustus 1944 door de distributiedienst zullen worden aangenomen. Onder B-; C- of D-verbrulkers wor den verstaan: 1. verbruikers, die een gebouw of perceel in gebruik heb ben, waarvan niet tevens een gedeel te dient voor bewoning: 2. verbrui kers, die een gebouw of perceel in gebruik hebben, waarvan wel een gedeelte voor bewoning dient, doch van welk gebouw of perceel de totale inhoud, bestemd voor de uitoefening van beroep, bedrijf of dienst, groter is dan de totale inhoud van de voor bewoning bestemde ruimte. Pensionbedrijven en kamerver huurders. Voor pensionbedrijven en kamerverhuurders zal, zoals reeds eerder is bekend gemaakt, een afzon derlijke*» regeling worden getroffen, waarover te zijner tijd bijzonderhe den zullen worden gepubliceerd. Bezit van ongeraffineerde olie verboden DEN HAAG, 28 Juli. BIJ verorde ning van het bedrijfschap voor mar garine, vetten en oliën ls het voor handen hebben van ongeraffineerde olie thans verboden. Ieder, die ln het bezit ls van ongeraffineerde olie, die alleen langs sluikwegen verkregen kan zijn, pleegt daarmede een strafbaar felt. m „Geallieerde waardering voor nat.-soc. voorlichting" DEN HAAG, 29 Juli. Maandag 31 Juli spreekt Max Blokzijl om 18.45 uur via Hilversum 1 in rijn politiek-weekpraatje over het onder werp: „Geallieerde waardering voor nationaalsoclalistische voorlichting". DEN HAAG. 29 Juli. Het aard appelrantsoen is voor de week van 31 Juli t.m. 5 Aug. op 2 kg. per hoofd moeten worden vastgesteld. In de eerste plaats is de aanvoer in vroege aardappelen (eerstelingen) gevolg van verschillende omstandigheden veel geringer dan het vorige jaar. 'Om deze reden moest reeds op 24 Juli met de afname van de midden-vroege (bintjes en eigenheimers) worden be gonnen. Ten gevolge van de inun datiemaatregelen is de-totaal ter be schikking komende hoeveelheid mid den-vroege aardappelen echter be duidend lager dan normaal het ge val geweest zou zijn. Bovendien is tengevolge van enige nachtvorsten de aardappeloogst enkele weken later dan oorspronkelijk mocht worden aangenomen, waardoor thans dé diverse oogstwerkzaamheden (kool zaad-dorsen. graanoogst e.d.) te zamen vallen. De huidige bezetting aan arbeidskrachten maakt het uiter aard niet mogelijk alle werkzaam heden tegelijkertijd te verrichten, met als gevolg een te geringe aan voer van consumptie-aardappelen. In verband met het bovenstaande geven de aardappelbonnen 32 elk recht op het kopen van 1 kg., de houders van toeslagkaarten kunnen op bon toeslag 32 een halve kg. aard appelen per bon verkrijgen. Van 30 Juli af zal op bon algemeen 190 eën extra-rantsoen van 250 gram peulvruchten worden verstrekt. Het publiek dient genoegen te nemen met de soort peulvruchten, welke in de winkel voorradig is. Terroristen en saboteurs doodgeschoten DEN HAAG. 29 Juli. De Ho- here ff - und Polizeiführer en Gene- ralkommissar für das Sicherheitswe- sen deelt mede: Wegens de laaghartige moordaan slag op een lid van de bezettende macht te Breda op 21 Juli 1944 werd een aantal terroristen en saboteurs op 28 Juli 1944 standrechtelijk dood geschoten Burgemeester van Arnhem gepensionneerd DEN HAAG, 29 Aug. Het Rijks- commissariaat deelt mede: De Rijks commissaris voor de bezette Neder landse gebieden heeft den burge meester H. P. J. Bloemers te Arn hem met onmiddellijke ingang ge pensionneerd. Tegelijkertijd heeft de Rijkscommissaris voor de bezette Ne derlandse gebieden den burgemeester E. A. A. Liera te Gouda met de voor lopige waarneming van de zaken van den burgemeester van Arnhem be last. Patronen zijn geen speelgoed! ALPHEN, 28 Juli. ln de Sta- tkmsstraat alhier (N.-Br.) hebben grote en kleine jongens met losse patronen gespeeld. Een der toe schouwers, een 25-jarige jongen, on dervond daarvan de gevolgen, toen een patroon, welke met een spijker werd bewerkt, uit elkaar sprong Hij kreeg een kwetsuur aan een der togen en moest in het ziekenhuis worden opgenomen. streeks bevoegde instantie is. zouden andere departementen, bijv. Bijzon dere Economische Zaken, of anders Sociale Zaken kunnen wedijveren om hier een goed en rechtvaardig werk te doen. Honderdvijftig man. van wie de jongste 68 jaar zal zijn. Laat er nu eens een ton per jaar worden uitge trokken om deze mensen een stoffe lijk blijk te geven van de Waarde ring, -die zij verdienen. Er is wel eens meer dan een ton uitgetrokken die minder mensen gelukkig maak te. Het gaat hier om de oude dag van een anderhalf honderd oud-soldaten, die hun leven veil hadden om ons koloniaal bezit te beschermen. Augustus nadert. Dan herdenken wij dat een halve eeuw geleden Lom bok viel. Het ware een schoon jubi leumgeschenk, wanneer dan voor die oud-strijders het pensioen zo ver ver hoogd kon worden^ dat zij onbezorgd kunnen genieten van de laatste ja ren van hun leven. B.D.M. in dienst der gemeenschap DEN HAAG, 28 Juli. Dat ook de meisjes van de Hltler-Jugend naar ver mogen haar krachten ln dienst van de gemeenschap stellen, blijkt wel hieruit, dat zij steeds weer nieuwe gebieden voor haar werkzaamheid zoeken en vinden. Thans worden in de meeste standplaatsen der H. J. in Ne derland speelplaatsen geopend, waar heen moeders haar kinderen van 614 Jaar kunnen zenden, hetzij driemaal per week een gehele dag. hetzU zes halve dagen en waar onder toezicht van geschoolde BD.M.-leldsters do kinderen hun vacantie met spel en sport kunnen doorbrengen. Voorts ls een aantal B.D.M.-melsjes uit Nederland voor enige weken naar de Warthegau vertrokken, waar zij de kolonisten in hun nieuwe land bij do werkzaamheden helpen, de kinderen bezighouden met lessen, voor d© dorpsbewoners avondjes organiseren enz. Deze belde taken bewijzen wel. dat de meisjes haar vacantie niet voor zich zelf besteden, jnaar volledig in dienst stellen van de gemeenschap. Brandstoffen kookdoeleinden DEN HAAG, 29 Juli. van 1 Aug. tot en met 30 September 1944 geeft bon „24 KF" van de kookkaart U 405 recht op het kopen van oen eenheid vaste brandstoffen met uitzondering van fabrleksturf. De verbruikers zul len met de op dez© bon aan te schaf fen brandstoffen een maand moeten toekomen, daar het ln de bedoeling ligt, op 1 September a.s. een vijfd© bon van de kaart U 405 aan te wijzen. „Hun leven voor Hitler" DEN HAAG. 28 Juli. Zondag 30 Juli om 11.30 uur spreekt over de zender Hilversum 1 de stem der ff over „Hun leven voor Hitier". FRANS L.O. Utrecht. Geslaagd de dames: J. M. Tops. Alkmaar en J. RL J. Indemans. Tegelen; en d© heien: W; J. Lap, Loosdrecht; H. Lyklema, Zeist; J. Lenoir. Maastricht en F. A. van Lierop, Roermond. FRANS MO. A. Utrecht. Ge slaagd de dames: B. Knock,Amster dam; T. v. d. Velde, Amersfoort en C. M. Vallentgoed. Heldmond; en d© heer B. E. J. America. Beek (L.). HOOFDAKTE. Den Haag. Ge slaagd voor gedeelte A: L. M. van Dijk, Den Haag; mej. K. Brulnlnga, Den Haag; W. J. Woerde. Den Haag; mej. C. J. M. Soorius. Voorburg; mej. IJ. Bakker, Den Haag; gedeelte B: S. N. I. van Tongeren, Den Haag; mej. C. A. Hertog. Naaldwijk; O. A. van Koppen, Delft; mej. J. A. van Lamoen. Den Haag en mej. H. G. van de Meent, Llsse. HANDTEKENEN L.O. Utrecht. Geslaagd de dames: C. C. v. d. Baan, Den Haag; J. J. Blaauw. Alkmaar: M. F. Dirven. Heerlen; E. H. Furstner. Baarn; A. C. Elsendorn. Bloemendaal en de heren: J. v. d. Berg. Den Haag; J. H. A. van Berkum, Breda: J. Clever, Heerlen en D. Florack, Hoensbroek. SPORTNIEUWS Wijziging wedstrijdkalender der N.W.U. DEN HAAG. 28 Juli. Aan net wed- strljdprogramma van de N.W.U. voor 1944 zijn alsnog d© volgende wedstrij den toegevoegd: 29 Juli: baanwed6trijd te Roosen daal; 30 Juli: Baan wedstrijd te Roo sendaal en te Kapellebrug; 5 Augus tus: baanwedstrljd te Amsterdam; 13 Augustus: baanwedstrljd te Kapelle brug; 20 Augustus: baanwedstrljd t© Kapellebrug en Amsterdam; 3. Sep tember baanwedstrljd te Kapellebrug. De op 30 Juli vastgestelde wed strijden op de Goffertbaan ln Nijme gen zijn afgelast, alsmede de op 13 Augustus te Amsterdam vastgestelde baanwedstrljd. Leidse kampioen schappen Nu het programma voor de Leidse kampioenswedstrijden bekend is ge worden blijkt dat de organisator, d© L.A.C., getracht heeft voor dames, heren, meisjes en jongens alle num mers te doen verwerken. Een en ander vraagt tijd, temeer daar een groot aantal inschrijvingen van o.a. de Katholieke vereniging D.O.C.O.S. te wachten staat. Deze deelnemers zijn aan diverse bepalin gen gebonden, waarmede echter reke ning is gehouden. Daar de vereniging D.O.C.O.S. thans over een uitstekende wedstrijd- ploeg beschikt, kan er op de diverse nummers spannende strijd verwacht v/orden met o.a. de Holland-promi nenten, van wie het eerste optreden van Slijkhuis dit Jaar in Leiden wel de meeste belangstelling zal trekken. Wat de deelneming der damesver enigingen betreft, hier zuHen de deel neemsters van o.a. Concordia, Brun- hilde en Nw. Brunhilde elkander weinig toegeven De dames-, meisjes- en herennum mers worden Zaterdags en Zondags verwerkt, de Jongensnummers alléén Zondags. WATERPOLO. In de zwemin richting „De Zijl" werden de volgende polowedstrijden gespeeld voor de competitie N.Z.R.B.: De Zijl 4—DHL 'Delft) 2—1, rust 0—1; Zijl (comb.) LWV 1 5—0. De verduistering begint beden om 21.37 en eindigt om 5.55. Maan onder 15.37, op 1.04 uur. 4 Aug. V.M., 11 Aug. L.K., 18 Aug, NJVI., 26 Aug. E.K.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1