HET DAGBLAD Niet ineengestort zijn we, maar slechts wakker geschud 'g VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN De gevolgen komen op den vijand neer De afweer in Normandië houdt stand Dr. Göbbels brengt verslag uit van de gebeurtenissen op de 20ste Juli Oorlog krijgt nieuw gezicht Alle krachten nod Duits weernnachtsbericht Ook aan oostelijke front talrijke aanvallen afgeslagen Aanval weer Zware strijd, in sector Florence mislukt Montgomery's troeven alle uitgespeeld Nieuwe linies ten westen van Narwa Amerikanen landen op Tinian Ie JAARG/fIG No. 174 l D DONDERDAG 27 JULI 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Tel 24996 - Postgiro 1^4120 - Abonnementsprijs 21 ct. per week of 2.73 per kwartaal. Losse nummers 5 ct. BERLIJN. 27 Juli. Rijksmi nister dr. Göbbels heeft Woens dagavond in een radiotoespraak het Duitse volk rekenschap gege ven van, en verantwoording af- jgelegd over de gebeurtenissen van 20 Juli, cn de gevolgtrekkingen die daaruit moeten worden ge maakt. Ik heb gem'eend, zo zette hij nitcen, daarmede nog een paar dagen te moeten wachten tot ook de laatste achtergronden van deze beschamende gebeurtenissen zouden xijn opgehelderd Dat is nu het geval, cr is daarbij niets te verzwijgen of te verschonen. De gebeurtenissen spreken een zo duidelijke en ondubbelzinnige taal, dat men hen getroost zelf het lyoord kan geven. Dat wil ik doen met een nuchter en onopge smukt verslag der feiten. Het Duitse volk heeft alle reden daaruit de versterkte zekerheid van de komende overwinning onzer rechtvaardige, In Gods bescherming staande zaak te putten, en ook onze vijanden zullen zich nauwelijks kunnen vleien met de hoop, dat deze gemene en arglistige streek, die te gen den Führer en zijn staat ver richt werd. hun eigen zaak ook maar het geringste nut heeft ge bracht. Toen ik in de middag van de vorige Donderdag door een telefonische me dedeling uit het hoofdkwartier van den Führer op de hoogte gebracht werd van de afschuwelijke misdaad, die kort tevoren was ondernomen tegen den Führer en zijn intiemste medewerkers, verging het mij, zoals het wel alle Duitsers vergaan is tot enige uren later het bericht daarover door de omroep verspreid werd. Ik had een ogenblik het gevoel als be gon de grond onder mij te wankelen. In de géést zag ik apocalyptische beelden van een historische mogelijk heid, die uit een welslagen van deze laffe en laaghartige aanslag zou zijn voortgevloeid voor ons volk, ja voor geheel Europa. Toen echter werd mijn hart vervuld door een bijna godsdienstige, vrome dankbaarheid. Ik had reeds vaak maar nog nooit zo zichtbaar en ondubbelzinnig als hier beleefd, dat de Führer zijn werk verricht onder de bescherming der Voorzienigheid, dat geen gemeenheid en laagheid hem daarbij belemmeren of remmen kan maar dat daarmede ook een boven alle menselijke ver richtingen heersend goddelijk Lot ons een vingerwijzing geeft.dat dit werk, ook al ontmoet het nog zo grote moeilijkheden, moet worden voltooid, kan worden voltooid, en zal worden voltooid. \Twee mijner collega's ministers waren juist voor een bespreking bij mij, toen het bericht uit het hoofd kwartier van den Führer kwam. Deze arglistige aanslag kon slechts door een afgrondelijk slecht en verworpen mens gepleegd zijn en ik wist ook, lp welke kring gezocht moest worden. Gelogen bericht Des middags om vier uur begon de achter hem staande kleine kliek ver raders. zoals wij verwacht hadden, haar draden te spinnen. De dader van den aanslag, een zekere graaf Stauffenberg. was intussen met een koeriervliegtuig in Berlijn aangeko men en had het gelogen bericht meegebracht, dat de Führer tenge volge van de aanslag was omgeko men, en dat thans voor deze eer- zuchtigen de weg tot handelen vrij was. Zij hadden de aanslag ondernomen om de Duitse weermacht van haar eed vrij te maken en vervolgens, naar zij in hun verblinde waan ge loofden, in een kunstmatig te voor schijn geroepen verwarring gemak kelijk aan hun kant te halen en te kunnen gebruiken voor hun gemene plannen. Onder het voorwendsel, de poli tieke leiding van het Rijk te moeten beschermen, gaven zij, die, zij het ook slechts heel korte tijd, in het bezit waren van het apparaat in de Bend- lepstrasse, het Berlijnse wachtbatal- jon het bevel de regeringswijk af te zetten, waarmede toen ook tegelijker tijd hun op enige wijze belangrijke oproerige activiteit ten einde was. Want zij hadden vergeten, dat het Berlijnse wachtbataljon evenals alle formaties van de Duitse weermacht bestaat uit fanatieke nationaal-socia- listen, en dat zijn commandant, majoor Remer. die zich bij het blik semsnelle neerslaan der tegen dc staat gerichte activiteit van deze meinedige en trouweloze kliek grote verdiensten heeft verworven, in al lerijl naar mij toekwam om zich op de hoogte te laten brengen van de stand van zaken. Majoor Remer kon van mijn schrijftafel af terstond met den Führer verbonden worden en van hem terstond duidelijke en on dubbelzinnige bevelen in ontvangst nemen over zijn verdere maatrege len. Dit telefoongesprek behoort tot de aangrijpendste herinneringen var. mijn leven. Een jong officier van het Duitse leger, beproefd in de dienst aan het front en onderscheiden met het eikenloof bij.het ridderkruis, heeft de eer uit de mond van zijn Führer en oppersten bevelhebber rechtstreeks instructies te ontvangen en wel op een ogenblik, waarop het ln hoofd zaak aankomt op koelbloedig en blik semsnel handelen op eigen verant^ woordelijkheid. De bevelen komen hierop neer, dat de bende verraders terstond neerge slagen moet worden en de misdadigers moeten worden gearresteerd. In enkele minuten is het waehtbataljon van zijn post in dc regeringswijk cn in mijn tuin samengetrokken. Op ver zoek van majoor Romer spreek ik tot dc verzamelde manschappen, zet hun de feiten uiteen en beleef ccn uitbar sting van woede en verontwaardiging zoals ik tot dat ogenblik nog niet had leren kennen. Dit uur zal ik nooit vergeten. Terstond na mijn rede nemen offi cieren en soldaten hun machinepis tolen en geweren op om zich gereed te maken af te rekenen. Van alle kanten word ik bestormd met het verzoek geen andere formatie dan deze de eer te laten de smaad, die de bende venaders de Duitse solda tenrok heeft trachten aan te doen. te mogen afwissen met het bloed van de verraders zelf. Geen tegenstand Intussen melden zich uit Berlijn zelf evenals uit de naaste cn verdere omgeving de commandanten der hier gelegerde troepenformaties, van infanterie- en pantscrscholen, van luchtafweer- en jachtgroepen, van Waffen ff, politie en andere eenhe den. Niemand wil de voorrang laten aan den ander om het verradersnest uit te roeien. Het wachtbataljon krijgt de opdracht. Het huizenblok in de Bcndlcr- strassc wordt bezet zonder dat ook maar écn schot valt, aangezien daar zelf reeds alles is opgestaan tegen dc groep verraders. Zij zijn reeds ontwapend en zitten volkomen hul peloos en verlaten opcengepcrst in een dienstkaracr cn trachten wan hopig regering te spelen. Een generaal, diei zich tot dusver in de oorlogvoering alleen heeft on derscheiden doordat hij iedere grote beslissing placht te saboteren, is het hoofd. Een kolonel-generaal, die al jaren geleden afgelost en met pen sioen gestuurd moest worden daar hij bij de geringste inspanning 'ze nuwinstortingen en huilbuien kreeg, zou de civiele leiding van het Rijk op zich nemen. Daarom is hij ook in burger gekomen: de enige zakelijke voorbereiding die hij voor zijn nieu we functie meebrengt. Een andere kolonel-generaal, die al vrij geruime tijd wégens een laffè terugtochtaan het oostelijke front uit dc weermacht gestoten en ver oordeeld was tot ontzegging van het recht tot het dragen van een uni form is er toe uitverkoren het Duitse leger te leiden. De misdadige pleger van de aan slag, graaf Stauffenberg. speelt 0e politieke adviseur. Daarbij komen nog een paar onbeduidende functies en medeplichtigen, die kortweg ge arresteerd worden zonder dat zij ook maar «en spoor van tegenstand trachten te bieden. Een ter plaatse bijeengekomen standsgcrechtshof veroordeelt de duidelijk schuldigen. De overigen worden in verzekerde bewaring ge steld. Een peloton van het wachtba taljon verricht terstond de executies. Dc meinedige misdadigers ondergaan beneden op de binnenplaats de ver diende dood! En daarmede is de ge hele actie teneinde. Bespaar mij, u verdere bijzonder heden te melden. Zij zijn voor de deelnemers aan het complot zo be schamend, dat zij alleen de feiten op zichzelf kunnen verwarren. Van belang schijnt mij toe, dat een po ging tot een putsch van eep reeks mis dadig eerzuchtigen, die het aanden ken van hun gesneuvelde kameraden willen bezoedelen, en het strijdende front in de rug vallen, door het leger zelf wordt neergeslagen. Geen soldaat en geen officier be hoeft zich te schamen, dat hij dezelf de uniform draagt, die deze va ban- que-spelers droegen, of onwaardig waren te dragen. De uniform van het Duitse leger wordt door honderddui zenden Duitse soldaten, die daarin voor Führer en volk de heldendood zijn gestorven, en door millioenen anderen, die daarin dagelijks ieder uur aan het front hun leven op het spel zetten, voor het leven der natie gerepresenteerd en niet door deze eerzuchtigen. Geen troepenonderdeel, noch aan het front noch in het vader land, -is in do kritieke uren ook maar één ogenblik gaan wankelen in zijn trouw aan Führer, aan regime en aan het Duitse volk. Allen, officieren en soldaten, hebben gewedijverd in het vurige streven de smaad af te wissen en de trouwbrekendc bende verraders tegen de grond te slaan. I Dat deze bende, voor zover dit nog niet het geval is, haar verdiende straf zal krijgen, behoeft nauwelijks nog gezegd tc worden. Dat eist het Duitse volk. vboral echter ook het Duitse leger. Het wil thans ook van de laat ste jammerlijke overblijfselen ener Dc Führer cn dr. Göbbels in het hoofdkwartier na dc aanslag. (Foto Hoffmann/Stap] Niemand zal zich willen ont trekken aan de zorg voor moeder en kind. Steunt de grote collecte op Zaterdag 29 Juli. Zeven slaappillen gegeten en aan gevolgen overleden GRONINGEN. 26 Juli. De zeven jarige Harm de Boer, die des middags met zijn moeder een wandeling in let Stadspark maakte, wist. terwijl zij op een bank zat te slapen, uit haar wandeltas een doosje slaappil len ie bemachtigen. Het ventje vond dit blijkbaar een lekkernij. Het at zeven pillen op en viel In diepe slaap. Toen zijn moeder wakker werd en haar zoontje wilde wekken, bleek dit niet mogelijk. Zij nam hem op dc fiets mee naar huis. waar medische hulp weid ingeroepen. Helaas mocht dit niet meer baten. Het jongetje is aan de gevolgen overleden. Dc Finse regering heeft ccn al gemeen alcoholverbod afgekondigd Alle zaken, die alcoholische drauken verkopen, zijn voor onbepaalde tijd gesloten. reactionnaire achterlijkheid bevrijd worden, die onze volksstaat niet wil len en niet^ kunnen begrijpen, die den Führer nooit vergeven, dat hij ook den zoon van het volk de weg naai de officiersloopbaan heeft geopend, dat de soldaat wegens dapperheid dezelfde onderscheiding krijgt als dc officier en dat in ons regime ieder slébhts naar zijn prestatie en niet naar zijn naam, geboorte én vermogen wordt afgemeten. Voor zover zij de hand opheffen tegen onze nieuwe, uit de nationaal- socialistische revolutie te voorschijn gekomen staat of zelfs het leven van den Führer aflhtasten, zullen zij uit naam van het volk vernietigd worden. Wij zijn dat ook schuldig aan een •front, dat thans bijna vijf jaar moe dig en dapper zijn zware plicht heeft vervuld en de gehele natie een prac- tisch voorbeeld geeft van de natio- naal-socialistische volksgemeenscha p. Het front heeft er recht op in de rug door het gehele volk gedekt te worden. De hand van den vijand Al maanden was het mij opgeval- lenlen, dat dp vijandelijke pers met regelmatige tussenpozen er op wees, dat zij nog een bijzondere pointe harer oorlogvoering gespaard had. Steeds weer werd in Londen. Wash ington en Moscou beweerd, dat er in Duitsland in zekere Kringen der ge neraliteit een oppositie bestond, en steeds weer -vVerden daarbij bepaalde nemen genoemd, die ook thans bij dé putschpoging van 20 Juli aan de dag zijn getreden. Niet dat alléén is cr een bewijs voor, dat deze misdadigers met den vijand samenzweerden en in op dracht van hem hebben gehandeld. Duidt hierop niet ook het feit, dat bij de aanslag op den Führer Engel se springstof is gebruikt,,dat de ple ger van de aanslag verwant was met de hoogste Engelse aristocratie, en dat dc Londense pers na het be kend .worden van de aanslag uit drukking gaf aap haar levendiee hoop dat de gebeurtenissen van 20 Juli nu zeer spoedig zouden leiden tot de ineenstorting van Duitsland? Hef was toch een aanslag uit het kamp van den vijand, ook al waren creaturen met Duitse na men bereid hem ten uitvoer te leggen. Zij allen echter hebbe.. zich ver rekend. Zij hebben zich verrekend in hun schatting van het Duitse volk, van den Duitsen soldaat en ook vooral van de nationaal-socialistische beweging. Tenslotte kan men met ons geen Badoglio spelen. En wat den Führer betreft, hij is in Gods hand. (Zie verder pag 2) Sowjets onderhandelen met Turkije BERN. 27 Juli. Besprekingen tussen Turkije en de geallieerden, die ruim een maand geleden in An kara zijn begonnen, zijn overgegaan in rechtstreekse Sowjetrussisch-Turk- se besprekingen die op het ogenblik in Moscou worden gevoerd. De on derhandelingen- hebben vooral ten doel te komen tot overeenstemming ten aanzien van de door de Sow jet- Unie geëiste wijziging van het be heer over de Dardanellen. De Sowjetrussische ambassadeur te Ankara zou den Turksen minister president een uiteenzetting hebben gegeven van het Sowjetrussische standpunt ten aanzien van de be langen der Sowjet-Unie bij de Dar danellen en in de Middellandse Zee. De Sowjetrussische commissaris van buitenlandse zaken zal Zich binnen kort naar Ankara begeven om een snelle oplossing der hangende kwes ties te bewerkstelligen. Het werk is achter de rug. maar reeds wacht dc mijnenvegers ccn nieuwe taak. In verband volle kracht vooruit! Aanmelding als vrijwilliger bij de Kncgsmarme staat open voor lederen Nederlandei van 17—45 jaar en kan geschieden bij dc Marmeannahme- stelle West Zweigstelle Niederlande te Utrecht, alk Hafen- und Ortstom- .mandanturen en bij de Nebenstelle der Waffen-ff alwaar tevens alle gewende inlichtingen worden verstrekt. Foto O/H) HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 26 Juli. Het opperbevel van de weermachtmaakt bekend: In het verloop van zware gevechten ten zuiden van Caen is de vijand er in geslaagd, ten westen van de weg Caen—Falaise onze stellingen bin nen te dringen en'nieuwe infanterie- en pantserstrijdkrachten aan te voe ren. Onze fanatiek vechtende troe pen verhinderden evenwel elke uit breiding der vijandelijke penetraties i en gingen vervolgens in de middag uren tot dc tegenaanval over. Na ver bitterde gevechten "cn des avonds de oude stellingen weer volledig in onze handen De vijand heeft zware verliezen geleden. 18 tanks werden stukgeschoten Ook ten noordwesten van St. Ló woedt een afweerslag van grote af metingen. Nadat de eerste vijande lijke aanvallen, die met zeer krach tige ondersteuning van artülerie en luchtmacht werden uitgevoerd, wa ren afgeslagen, siaagde de vijand er in op enige plaatsen ons front bin nen te dringen en de weg St. Lö— Pcriers naar het zuidwesten te pas seren. Tegenaanvallen zijn aan de gang. Sinds de ochtenduren van heden zijn de gevechten met grote kracht ook overgeslagen op het gebied ten noorden van Périers. Slagvliegtuigen vielen vijandelij ke concentraties in het landings- hoofd met succes aan en beschadig den voor de kust een groot trans portschip ernstig. In luchtgevech ten werden 11 vijandelijke vliegtui gen neergeschoten In het Zuidfranse gebied werden wederom 110 terroristen in de strijd vernietigd.' Zwaar V. 1-vergeldingsvuur blijft op het gebied van Groot-Londen liggen. In Italië is de grote aanval op het gebied ten zuiden van Florence be gonnen. De verwachte doorbraak is aan den vijand niet gelukt. Pas na uiterst zware gevechten en met bij zonder hevige verliezen kon hij ge rings terreinwinst behalen*. Andere aanvallen op onze nieuwe stellingen werden uiteengeslagen. Ten noorden van Arezzo en aan weerskanten van de Tiber zijn vijan delijke aanvallen mislukt, waarbij plaatselijke penetraties werden afge grendeld. Aan de Adriatische kust is de (Vijand opnieuw tot de aanval overge gaan. Daar zijn nog hevige gevechten aan de gang Gevechtsveerboten van de Duitse marine hebben voor de kust van Wes telijk Italië twee Britse torpedomo torboten beschadigd. Bij aanvallen op convoolschepen voor de ravitaillering in de Egcïschc Zee hebben beveiligingsvaartuigen van de Duitse marine alsmede lucht doelgeschut aan boord van schepen en jachtvliegtuigen van 15 aanval lende bommenwerpers 7 machines omlaaggeschoten In Galicië zijn tussen dc ooven- loop van de Dnjestr en Lamberg tal rijke door tanks ondersteunde aan vallen van de bolsjewisten bloedig ineengestort. In het stadsgebied van Lembcrg hebbefi onze troepen den vijand in een tegenaanval ^terugge slagen. In de sector van een leger werden in de tijd van 14 tot 23 Juli 553 vijandelijke tanks stukgeschoten. Hierbij heeft zich dc Hamburgse 20e divisie pantsergrenadiers onder be vel" van luitenant-generaal Jauer bij zonder onderscheiden. In het strijdgebied tussen dc boven loop van de Boeg en de Wcichscl heeft de vijand in de richting van dc San ci) het gebied van Lublin verder terrein gewonnen. Ten zuid oosten van Lublin daarentegen wer den alle vijandelijke aanvallen af geslagen. Tussen Brcst-LitowsK en Grodno, alsmede ten oosten cn noordoosten van Kowno zijn alle vijandelijke doorbraakpogingen, dank zij de taaie afweer van onze divisies -mislukt. Ook aan het front tussen Duna- borg en de Finse Golf hebben onze troepen, ondanks alle doorbraakaan- vallcn van de bolsjewisten, een vol ledig afweersucces behaald. 47 vijan delijke tanks werden daar stukge schoten Kapitein Weissenberger. Gruppen- kommandeur in een eskader jacht vliegtuigen. heeft aan het oostelijk BERLIJN, 27 Juli. De gecombi neerde aanval der Engelse en Ame rikaanse legers in Normandië, welke eergisteren is begonnen, kan op hét ogenblik reeds als mislukt beschouwd worden. Wel slaagden de aanvallers cr aanvankelijk in dg Duitse stellin gen binnéh tc dringen en enig ter- rem tc veroveren, doch onmiddellijk begonnen dc Duitse tankafdelingen, ondersteund door artillerie lucht strijdkrachten cn infanterie, tot tegenaanvallen ctver te gaan. Zij wierpen de Britten en Amerikanen op hun oude stellingen terug, de grote aanval werd uiteengeslagen en cr ontstond een reeks gevechten met een zuiver plaatselijk karakter. De derde grote gecombineerde actie der geallieerden na de val van Cherbourg is hiermede mislukt, zo als tot dusver ^)ok alle zelfstandige pogingen van de Engelsen of de Amerikanen mislukt zijn In Duitse militaire kringen stelt men vast. dat Montgomery thans ook alle technische mogelijkheden en combinaties zijner wapens heeft uit gespeeld en men vraagt zich af, wat er thans zal gebeuren. Daar de Duit sers tot nu toe vrijwel iedere aanval der geallieerden eerst ontweken heb ben om daarna in een tegenaanval de oude stelingen wederom te be zetten, neemt men algemeen aan. dat men er thans van Duitse zijde in geslaagd is het technische over wicht der tegenstanders voor het grootste deel te neutraliseren. Met de redevoering van minister Göbbels is de beweging rond de aanslag op den Führer tot een voorlopige afsluiting gekomen. Zonder twijfel is zijn conclusie juist, dat achteraf het Duitse Rijk en de Europese oorlogvoering meer nut uit de putsch trekt, dan de tegenpartij. Voor zover de aan vallers dit nog niet geloven, zul len zij het spoedig genoeg merken. Uit de feiten, die over de ge beurtenissen bekend geworden zijn, blijkt, dat het Duitse oor logsapparaat de laatste tijd wat stroef liep. Dit is niet verwon derlijk. De oorlogsmachine loopt nu reeds vele jaren op hoge toe ren en vooral de laatste een. twee jaren soms onder aanzienlijke be lastingen. Daarbij heeft zich. zo als begrijpelijk is, hier en daar slijpsel in de lagers verzameld. Als reactie op de schok is nu een zui veringsactie gekomen, die alle remmingen, die langzamerhand waren ontstaan, wegneemt en die het apparaat, na vernieuwing van de olie. de oude soepelheid en de grote trefkracht zullen terug geven. Wij zeiden het reeds en dr. Göbbels stipte het gisteren ook nog even aan. dat in Duitsland een herhaling van het spelletje van Badoglio onmogelijk is. Men had dit van tevoren kunnen weten, maar voor diegenen, die het tot nu toe niet wilden ge loven. kan het snelle overwinnen van de moeilijkheden een goede les zijn voor de kennis van de innerlijke kracht van het Duitse volk en het nationaal-socialisme. Ieder is het er over eens. dat het Duitse volk aan enorme be lastingen heeft blootgestaan. De nu reeds twee jaren durende defensieve periode, gepaard gaan de met een langzaam maar ge staag terugtrekken op alle- fron ten en het grote door de bombar dementen veroorzaakte leed. zon der dat daar gedurende lange tijd enige tegenactie tegenover stond, vormden elementen, die vele andere volken zeker het hoofd in de schoot zouden hébben doen leggen. Daarbij kwamen voor het binnenland het altijd wat on zekere element van het grote aan tal arbeiders uit alle delen van Europa en de in iedere oorlog onvermijdelijke toevallige hard heden voor enkele personen of groepen. In de oorlog en in het bijzonder in de totale oorlog, zo als wij die nu kennen, moet nu eenmaal de eenvoudige recht vaardigheid 0ikwijls wijken voor het primaire oorlogsbelang. Wanneer men dit overdenkt, moet ieder onder de indruk komen van de snelheid, waarmee 'de hinderende factoren werden uitgestoten. In Engeland en Amerika is na de eerste voorba rige vreugde dan ook snel het in zicht gerijpt, dat de schok niet het voorspel zal zijn van een ge leidelijk stokken van het hele ap paraat, maar de voorbode van §en des te intensiever inzet van alle krachten. Met hernieuwde ijver begint Duitsland met de organisatie van alle krachten voor de weermacht en de bewapening. De nieuwe im- püls zal de enorme prestaties die tot nu toe reeds geleverd zijn bin nenkort verveelvoudigen. Dit zal, Luitenant-Generaal Dittmar wees er in zijn laatste commentaar reeds op. in de eerste plaats zijn uitwerking doen gevoelen aan het Oostelijk front, waar in de afge lopen weken de tegenmaatrege len merkbaar werden gehinderd door het uitblijven van bepaalde maatregelen, die tot de compe tentie van nu uitgeschakelde mannen behoorde. Door enkele noodzakelijke in- provisaties die door geen tegen stand meer kunnen worden ge remd zal de Duitse leiding zich ongetwijfeld die bewegingsvrij heid weten te verschaffen, die nodig is om haar eigen strategie, berustend op geheel nieuwe, on der de moeilijkste omstandighe den ontwikkelde bewapening, tot ontplooiing te brengen. Verre van uit het veld geslagen te zijn blijkt de Duitse leiding meer dan ooit in rustig zelfver trouwen en met bewonderens waardige energie uit te zien naar de laatste beslissende slag, waar en wanneer die ook mag vallen. Deze rust is alleen daaruit te ver klaren dat de laatste slag de laat ste niet zal zijn. zolang zij niet de definitieve beveiliging van Euro pa in zich besloten houdt. Göbbels wees in zijn rede op nieuw op het vergevorderde sta dium waarin de productie van de nieuwe wapens zich bevindt. ..Er zijn^ daar wapens bij", zo zeide hij, „bij welker aanblik mij het hart niet sneller sloeg, maar een ogenblik bleef staan" Deze wa pens zullen de materiële voor waarden vormen voor de defini tieve keer, maar zij vormen niet de basis van het geloof aan de overwinning. Die basis ligt in het geloof aan het Duitse volk. dat deze wapens ontwikkelde en in het geloof aan de historische zending van het Rijk en zijn Führer. De zending, tot redding van de Europese kuituur, door de vestiging van een nieuwe socia listische orde. front zijn 200e overwinning in de lucht behaald Formaties vijandelijke bommen werpers hebben plaatsen in West- cn Zuidoost-Duitsland aangevallen. Voor- ai in Stuttgart is door een nieuwe terreUraanval schade aangericht en zijn slachtoffers gevallen. Afzonder lijk vliegende vijandelijke vliegtuigen hebben bovendien bommen laten val len op het gebied van de Rijkshoofd stad cn op plaatsen in Oost-Pruisen. Strijdkrachten der .luchtverdediging hebben 51 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. BERLIJN, 27 Juli. Naar het D.N.B. verneemt, hebben de bolsje wisten de beide laatste dagen de vooruitspringende Duitse sector bij Narwa uit het oosten en het noorden herhaaldelijk met sterke strijdkrach ten aangevallen. Dc Duitse troepen sloegen de vijandelijke aanvallen bloedig af. waarbij talrijke tanks werden stukgeschoten. Na de aanvoer van nieuwe strijd krachten zetten de bolsjewisten op 25 Juli hun aanvallen voort. Het zwaartepunt lag in het gebied van Hungcrburg. Afgezien van een onbe tekenende penetratie, sloegen ook deze keer de formaties van het Duitse leger en van de Waffen- alle vijandelijke aanvallen af. Daar evenwel met verdere pene.- tratiepogingen van dc bolsjewisten rekening moest worden gehouden en het bolwerk Narwa zijn taak had vervuld, ontruimden dc Duitse troe pen thans dc vooruitspringende frontsector. Alle inrichtingen van belang voor de oorlog werden vol ledig vernietigd. Enkele kilometers Ten westen van de Narwa werden nieuwe verdedigingslinies betrokken en hier werden alle aanvallen van de opdringende bolsjewisten opnieuw afgeslagen. De toegang tot Estland wordt nog steeds versperd. Spellmann bij den Paus MILAAN 27 Juli. Naar uit Vaticaanstad verluidt, heeft de paus den aartsbisschop van New vork, Spellman, ontvangen voor r on derhoud, dat vier uur heeft g ird. Spellman is ruim een jaar geieden reeds in Rome geweest met een spe ciale opdracht. Hij is. toen verschei dene malen door den paus ont vangen; TOKIO. 27 Juli. Het keizerlijk hoofdkwartier deelt mede, dat sinds de ochtend van 23 Juli de vijand probeert te landen in tie haven cn aan de noordwestkust van het eiland Tinian (groep dér Marianen). Dc Japanse troepen brachten den vijand in de haven zware verliezen toe en sloegen hem terug. In het noordwesten van het eiland onder- namen de Japanners krachtige te- I genaanvallen. maar niettemin slaag- I de de vijand erin, daar tegen de middag te landen. Inmiddels heeft l de vijand geleidelijk versterkingen gekregen, maar de Japanners blijven met. inspanning van alle krachten strijd leveren. I Van het eiland Goeam (groep der I Marianen) wordt gemeld, dat sinds 22 Juli hevige gevechten worden ge leverd in het gebied van Aoré. De stellingen bevinden zich grotendeels nog in Japanse handen. De vijand probeert, zijn aan land gezette troe pen te versterken. Dc -japanners voeren hevige tcfenaanvallen^uit Op 26 Juli heeft dc vijand met enorme offers twee nieuwe landingspogin gen gedaan. Sabang beschoten Voorts wordt gemeld, dat op 25 Juli 20 vliegtuigen, die van een vliegkampschip waren opgestegen, voorts een kruiser torpedojagers en duikboten de stad Sabang op Poeloe Weh voor de noordpunt van Sumatra hebben beschoten. De Japanners boorden twee vijandelijke torpedo jagers en een duikboot in de grond. 'Een torpedojager werd beschadigd. Bovendien werd een vrij groot aan tal vijandelijke vliegtuigen neerge schoten. De vijandelijke formatie sloeg op de vlucht. Aan Japanse zij de is de schade gering. V. S. -willen Argentijnse regering niet erkennen STOCKHOLM, 26 Juli. Het Amc- r.kaansc ministerie van buitenlandse zaken heeft Woensdagavond een ver klaring gepubliceerd over de betrek kingen van de V S. met Argentinië. In deze verklaring wordt gezegd: ..De regering der Ver Staten is van mening, dat de Amerikaanse republieken en haar aanhangers onder de verenigde r.aties dienen te blijven volharden In haar huidige politiek van het niet erkennen van het reglme-Farrell. tot dat dit door onmiskenbare handelin gen bewijst. dat ln de politiek van Argentinië een fundamentele verande ring ten gunste van de zaak der anti- Spllmogeridheden en ccn ondersteu ning van dc lntor-Amerikaanse ver eniging en van de gemeenschappelijke actie gekomen ls. De bevelvoerende admiraal van de Duitse Marine te Toulon heeft dc stad een grote hoeveelheid meél be schikbaar gesteld ter verbetering van de toestand der arbeiders :n Toulon cn La Sayte. Op vragen betreffende de ontwik keling van de betrekkingen tussen Duitsland en Turkije ts door den woordvoerder van het Duitse departe ment van buitenlandse zaken mede gedeeld, dat geen maatregelen aan de dag zijn gekomen, die een nieuw licht werpen op de Duits—Turkse verhou ding Luitenant-kolonel Helmut cent. drager van het eikenloof met "dc zwaarden en commodore van ccn es kader nachtjagers, heeft in de nacht van 24 op 25 Juli bij operaties tegen Britse tcrrcurbommcnwerpcrs zijn lOOste nachtjachtoverwtnmng behaald, waarmede hij aan de spits der Duitse nachtjagers staat Op het spoorwegtraject Emden— Leer, niet ver van het 6tatlon Older- sum. hebben in dc middaguren van 18 Juli twee Amerikaanse jagers bij hel der weer een Rode Krüis-trcln ln scheervlucht aangevalleo Er vielen twee doden. Oc verduistering begint heden om 21.40 cn eindigt om 5.51 uur. Maan onder 0.26, op 13.18 uur. 28 Juli L.K., 4 Aug. V.M., 11 Aug L.K., 18 Aug. N.AL Arbeidsvoorwaarden voor schoonmaaksters Loonpeil genivelleerd DEN HAAG. 27 Juli. De Neder- isndsc staatscourant bevat een be schikking van den Gemachtigde voor den Arbeid, waarbij deze een regeling van arbeidsvoorwaarden voor schoon maaksters, in dienst van schoonmaak bedrijven cn andere ondernemingen, vaststelt. De regeling blijkt van toepassing allereerst op iedere onderneming, die deel. uitmaakt van de ondervakgroep Schoonmaakbedrijven, met uitzonde ring van de z.g. ontsmettlngs- en zul- verlngsbecirljvcn en bovendien voor wat betreft dc artikelen, die het loon en dc bijzondere verplichtingen van den werkgever regelen op iedere on derneming. waar voor het schoonma ken en/of schoonhouden van bedrijfs ruimten cén of meer werkneemsters ln totaal 20 uren per weck als zodanig werkzaam zijn. Wat betreft de arbeidsvoorwaarden zij vermeld, dat ten hoogste 48 uren per week gewerkt wordt. De schoon maaksters hebben per vijf uren onaf gebroken arbeid recht op ccn hall uur rust met behoud van loon. De dage lijkse arbeidstijd valt tussen 6 en 21 uur. Met het oog op de vaststelling van het loon. zijn dc gemeenten ln vier klassen Ingedeeld, met dten ver stande. dat de plaats waar de arbeid verricht wordt, bcsllss^ud is. De uur lonen voor schoonmaaksters van 21 Jaar en ouder bedragen, naar gelang van dc gemeente-klasse ten minste 3035 ets. cn ten hoogste 35 a 40 ets. Ook de uurlonen van voorvrouwen zijn nader vastgesteld De uurlonen van werkneemsters beneden 21 jaar bedra gen voor leder Jaar, dat zij jonger zijn, 3 ets. minder dan dc lonen van de volwassenen. Voor overwerk wordt boven het uurloon een toeslag van 25 pet. betaald. Lonen, die boten Jiet voor de onder neming vastgesteld maximum liggeu, moeten tol dit bedrag worden ver laagd. behoudens dispensatie \an den Gemachtigde voor üe Arbeid. Verzoe ken tot dit laatste moeten uitvoerig worden gemotiveerd. Voorts bevat de regeling nog bepa lingen. die betrekking hebben op: het doorbetalen ran loon op feestdagen, nachtarbeid en arbeid op Zon- cn feestdagen, verzuim wegens huwelijk of overlijden van bloedverwanten, uit kering bij ziekte of ongeval, de wijze van betaling van het loon. do vacan- ttedagen. bijzondere verplicntingen van den werkgever ten aanzien van de schoonmaakbenodlgdheden. dtenst- schorton e.d„ dc opzeggingstermijn enz. De regeling treedt ln werking met ingang van de loonweck, waarin Vrij dag 4 Augustus valt, met uitzondering van het artikel, dat de vacantledagcn regelt. Dit wordt geacht In werking t© rijn getreden op l Maart 1944. Huismoeders met vacantie Is het eigenlijk niet ccn vanzelf sprekend iets. dat moeders, die dag rin dag uit ln de weer zijn voor baar huishouden, ook eens met vacantie gaan. Dit. zal een ieder, dio hier even over nadenftt. ongetwijfeld beamen: alleen de mogelijkheid hiertoe heeft vroeger met bestaan. De Ned Volksdicnst, die zijn zorg vooral uitstrekt over moeder cn kin<£ heeft voor onze huismoeders tehuizen ingericht, waarin zij enige weken kun nen genieten van een welverdiende rust. Dezer dagen zijn weer enige tientallen moeders naar zo'n tehuis in ons eigen land vertrokken. Mededeling van het N.S.K.K. DEN HAAG. 25 Juli Het N.S.K.K. gruppe Luftwaffe. Abrechnungsstellc Den Haag. Lange Vijverberg 12. deelt mede. dat allen, die voor een extra- toewljzlng kolen voor de winter 1944/ 45 ln aanmerking komen, zich met dc witte ..Berechtigungsschein" van de cxtra-levensmlddelentoewijzing tot dc betreffende Ortsgruppe der N.S.D A P. moeten wenden Verder wordt nogmaals bekend ge maakt, dat correspondentie over loon- afrekening aan bovengenoemde Abreeh- nungsstelle van het NSK.K verzon den moet worden DEN HAAG. 26 Juli. Het la krachtens reeds bestaande bepalingen verboden groente cn fruit per post pakket te verzenden. Het blijkt ge wenst de aandacht van het publiek nogmaals op bet verbod te vestigen. De posterijen éullen voortaan strenger toezien op de uitvoering van de be palingen. die het postpakketvervocr van groente en fruit verbieden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1