m Extra Juwelenveiling Postzegel- en Muntenveiling HERENMODEZAKEN GESLOTEN WASSENAAR LUXE BROODJES A. H.VAN NOORT LET U EVEN OP Joh. J. Ponse Hagg en Andersson breken wereldrecords ADVFRTEN HFN Dr. S. Hoogerwerf Sfi 2e Postzegel- en Muntenveiling STOOMBOOTDIENST AALSMEER-LEIDEN v.v. van 24 t.m. 29 Juli van 24 Juli t.m. 5 Augustus WASSERIJ „PIERLOT" -GESLOTEN OP DE BEESTENMARKT 36, LEIDEN zijn Staatsloten verkrijgbaar Fa. P. STOEKE heefr vacantie van 24 JULI tot 30 JULI HAARLEMMERSTRAAT 4 LEIDEN KINDERWAGENS EN KACHELS LANCEZAAL - HOCEWOERD 128 B ZEILRONDVAARTEN KAGERMEER Kweekschool voor Voorbereidend Onderwijs 496ste STAATSLOTERIJ 31 JULI 1944 GRAMMOFOON PLATEN GRAMMOFOONS ZAAIERS 41, Het wereldrecord, dat Gunder Hagg op 7 Juli te Göteborg op de 1500 meter vestigde, zal zeker niet gauw verbeterd worden. De tijd. die de beroemde Zweed op deze afstand maakte, n.l. 3 min. 43 sec., is nauwe lijks te geloven. We hebben de vorige week onzen landgenoot Slijkhuis op dezelfde afstand een schitterende wedstrijd zien lopen, in een tijd, die nog nimmer in ons land was ge maakt: 3 min. 55.9 sec Het gewel dige van Hagg's prestaties komt door deze vergelijking nog beter tot uitdrukking.'Hagg en zijn tegenstan der. de oud-wereldrecordhouder Arne Andersson hebben een onvergetelijk duel geleverd De eerste ronden, waarin Strand de leiding had en eigenlijk als gangmaker voor Hagg optrad. gingen ongelofelijk snel. n.l. resp. 56 en 60 sec Andersson bleef aanvankelijk vijf meter achter, er op rekenena. dat Hagg's aanvangs- icmpo te snel zou zijn geweest. Strand kon hel tempo inderdaad niet volhouden en zakte af. Hagg behield de kop Wel wist Andersson hem tot ruim een meter te naderen maar Hagg voerde het tempo weer op en hij won tenslotte met een voorsprong van ruim zes meter. De laatste drie (Foto Orbis-Holland) honderd nieter liep hij in 45 sec. De snelheid, waarmee Hagg liep. wordt wel het, duidelijkst geïllustreerd, dooi de tijden op de honderd meter, die varieerden tussen 13.8 en 15.6 sec. Inmiddels hebben de beide rivalen elkaar te Malmö opnieuw ontmoet op de Engelse mijl <1609 m Hier nam Andersson schitterend revan che. Hij won de wedstrijd niet alleen, maar hij vestigde ook een nieuw wereldrecord in de tijd van 4 min. 1.6 sec. Het oude record stond even eens op naam van Andersson in de tijd van 4 min. 2.6 sec. Hagg's tijd was 4 min. 2 sec. De foto toont de formidabele eind spurt tussen Hagg (voorop) en An dersson op de 1500 meter. AMSTERDAM. 21 Juli. Gister avond heeft het eerste zevental van Het IJ een waterpolowedstrijd ge speeld tegen het Nederlandse Jeugd- zevental. Het IJ won met 42. Het. eerste dameszevental van Het IJ speelde te Heemstede voor de com petitie tegen HPC. De Amsterdamse dames verloren met 2—1. Drukke wieier-Zondag AMSTERDAM. 22 Juli. Het is Zondag een drukke dag voor dc wielersport! Veel te druk eigenlijk voor het beschikbare renners-mate riaal. In Beverwijk gaat voor de eerste maal met beroepsrenners de Ronde van Kennemerland; in Lim burg de Ronde van Geleen, in het Olympisch Stadion draaien nagenoeg al onze baanrenners en voorts is er nog de jaarlijkse peloton wedstrijd van de Zaanlandse wielerclub DTS in de Wijde Wormer. Dt aportcommissie van de NWU heeft de moeilijkheden niet tevoren kunnen bezien, anders was men er zeker niet toe overgegaan zoveel wed strijden op één Zondag goed te keu ren. Door het Stayersverbod moet men la het Olympisch Stadion roeien met de riemen die men heeft. Een koppel wedstrijd komt op een 500 meter- baan niet zo goed tot zijn recht. Wil zo'n wedstrijd slagen, dan moet men met tenminste 12 ploegen aan de start komen. Arle van Vliet zal In Amster dam ztjn heroptreden na ziln straf ln de sprint tegen Derksen. Kropman en Rcmkes. natuurlijk met een overwin ning vieren! In de koppel wedstrijd starten o.a Van VlietBoeiien. Pronk Evers. DerksenVan Amsterdam. KropmanBoaland, OomsVerschu ren. RemkesVan der Voort. We hadden, gaarne weer eens een wegwedstrijd met alle grootheden ge zien. maar door allerlei omstandig heden kreeg Geleen een andere datum en de wielerronde aldaar stelde de organisatoren, niet alleen voor pïo- blemen, doch bracht bovendien met zich mede. dat de Ronde van Kenne- ontnam. Toch mag het ..veld" er zijn met de volgende renners van naam; Joossen. Bvaspenninx. Lambrlchs. Schweitzer. Van der Star. 'De Korver. merland hun een aantal kopstukken Braspenninx krijgt nu de kans zijn tweede overwinning ln dit seizoen te boeken. Bij de amateurs kan het totl een duel: BlaauwVinken komen. De Ronde van Kennemerland komt met een goede bezetting echter zonder behoorlijke tegenstanders: Schulte, Pellenaars. Middelkamp, Lakeman. Pauwels. Franken, T Ooms, Reuter. Steenbakkers. Van Swelm en een der tigtal nog grote onbekenden, waaruit de verrassing moet komen. Tenslotte starten de clubs ln de Wijde Wormer in de tijdrit over 72 km. <16 ronden», met amateurploegen van DTS, Olyrapia. Alemaria, Lc Cham pion en Dc Spartaan én vooraf een nieuwelingspelotomit over 24 km., met ploegen van DTS Olympia en Le Champion. De start is daar op 12 uur bepaald. Henk Onjia overleden AMSTERDAM. 20 Juli Gisteren is na een zeer korte ziekte aan long ontsteking overleden, de half zwaar gewicht bokser Henk Onsia Vele Jaren behoorde Onsia tot de beste amateurs van ons land. ln de Jaren 1938 en 1939 was hij halfzwaargewichi-kamploeu van Noord-Holland. In die tlid was hij ook tweede instructeur van de Amsterdamse boksclub DOS. Het vorige Jaar ging Onsia over tot de profklasse, waarin hij reeds vele suc cessen behaalde. De begrafenis Is bepaald op Maan dag 24 Juli. des middags 2 uur op dc Oosterbegraafplaats BUITENLAND Onherstelbare schade aan München's bouwwerken BERLIJN 20 Juli. Het opper bevel der weermacht, heeft de laat ste dagen herhaaldelijk melding ge maakt van hevige AngloAmerikaan- se luchtaanvallen op München, waar bij weer onherstelbare schade werd berokkend aan bouwwerken van cul turele waarde. Behalve de Corbinianus-kerk is het belangrijkste voorbeeld van de late Italiaanse barok op kerkelijk gebied te Münchcn. de Theatiner-kerk. met zijn beide karakteristieke torens en koepels vernietigd. Bijna 300 jaar telt deze kerk Ook een reeks musea en andere kunsttempels werd ver nield of zwaar beschadigd. Behalve het Duitse Museum het grootste technische museum ter wereld werd de glyptotheek getroffen. In de nabijheid staan thans nog slechts puinhopen van de Academie voor beeldende kunsten. Ook het ..Künst- ler Haus", de stedelijke galerij bij de propylaeën. de Lembachgalerij zijn aan vernietiging ten prooi gevallen. In de ochtenduren van 19 Juli hebben formaties Amerikaanse ter- reurbommenwerpers van het zuiden en het westen uit een dubbele aan val gedaan op het gebied van de. stad. Er ontstonden verbitterde luchtgevechten. De batterijen lucht- doelgcschut boven de stad zelf ont vingen de Amerikaanse eskaders met een vuurorkaan zo hevig, als tot dus ver boven München nog niet werd waargenomen. Roosevelt is op reis STOCKHOLM. 21 Juli. Naar Reuter van „een vlootbasis aan de kust van de Stille Oceaan" meldt, heeft Roosevelt in een tot het demo cratische convent te Chicago ge richte radiotoespraak medegedeeld, dat hij de candidatuur voor een vierde ambtsperiode aanvaardt. Uit het bericht blijkt, dat Roosevelt zich bevindt oq een reis, „die met het oog op de noodzakelijkheden van de oor log geheim is gehouden". Volgens inlichtingen uit Rome zou Taylor, de vertegenwoordiger van Roosevelt bij het- Vaticaan. opdracht hebben gekregen, den paus een eigenhandig geschreven brief van den president- te overhandigen. De brief zou betrekking hebben op het komende bezoek van Roosevelt aan den paus. waaraan de president met het oog op de stemmen der Ameri kaanse katholieken bij de komende presidentsverkiezingen beslissende waarde hecht. Roosevelt zal volgens dit bericht zijn intrek nemen in de Villa Madama. Voorts heeft het de aandacht Be trokken dat mgr. Spellman de aarts bisschop van New York, gisteren per vliegtuig uit New York ls vertrokken, om een bezoek te brengen aan de oorlogvoerende en. neutrale staten in Europa. Afrika en Azië. Hij zal nog voor het einde van deze week voor een zijner „regelmatige bezoeken" aan het Vaticaan te Rome aankomen. BINNENLAND ZEIST. 21 Juli. TE DURE KLOMPEN Bij be schikking van den Inspecteur voor de Prijsbeheersing Ls aan L. Koenen, Bergweg 85, een geldboete opgelegd van tweehonderdvijftig gulden, we gens het te duur verkopen van klom pen. met sluiting van zijn klompen zaak voor de tijd" van één jaar. Officiëele Mededeelingen PERSDRAAD VOOR KOOL- ZAADSTROO. Slechts ln zeer bepaalde gevallen n.l. mdlcn koolzaadstroo voor be paalde Industrieën wordt opgekocht zal voor het persen van koolzaad- stroo persdraad beschikbaar kunnen worden gesteld. In die gevallen zal de koopcr van liet stroo dit persdraad moeten leveren. In geen enkel geval zal de overheid persdraad voor dit doel uitgeven. ZAAIZAADREGELING 19M45. Evenals het vorige jaar zal ook olet te velde gekeurd zaalzaad worden vrij gegeven, met uitzondering van lijn zaad, groene erwten, schokkers, Julla- na-tarwe. Abed l^enla-gerst en Mans- holt hamburger koolzaad. Ten aanzien van niet te velde gekeurde Juliana- tarwe wordt de beslissing aangehou den. Het Bedrijfschap voor zaaizaad en pootgoed voor akker- en weldebouw verwacht, dat de telers in hun eigen belang op de eerste plaats het zoowel te velde als op partij goedgekeurde zaad zullen aankoopen. Om den telers. d;e niet- in de gelegenheid zijn to velde en op partij gekeurd zaad aan te koopen. voor het niet te velde ge keurde zaad toch een zoo goed moge lijke kwaliteit te garandeeren. zal dit zaad door den N.A.K. op partij goed gekeurd en geplombeerd moeten zijn, tcrwiil om ongewenschte concurrentie met "het volledig gekeurde zaad te voorkomen, de verbrulkersprijs door middel van een heffing gelijk wordt gesteld aan den prijs voor den 2den en ouderen nabouw, terwijl het voor den handelaar minder aantrekkelijk zal worden gemaakt, niet te velde ge keurd zaad te verkoopen. Voor den aankoop van met te velde gekeurd zaad gelat de regeling dat bij eiken aankoop door den kooper een gecee- kende koopverklaring aan den teler wordt afgegeven Deze koopverklartng moet aan de P.A.V.A.-ambtenaren ge toond kunnen worden, wanneer inleve ring wordt verlangd. Zonder deze ver klaring ls de teler gehouden, onmid dellijk aan zijn leverplicht te voldoen. Het is verboden, niet te velde gekeurde granen, zaden en* peulvruchten ln af wachting van een mogelijken verkoop voor zaaidoeleinden vast te houden. De handelaar is verplicht binnen 10 dagen Da aankoop een copie van de koopverklaring te zenden aan het Bureau van den Provincialen Voed- selcommissarls. afd. zaalzaad. van de provincie, waarin de teler woont. Aan koopen, welke niet tijdig bij den P.V.C bekend zijn, worden niet erkend. Het bedrijfschap behoudt zich het recht voor aankoopen van niet te velde- ge keurde zaden, niet te erkennen, wan neer naar het oordeel van het Be drijfschap door een handelaar boven zijn behoefte wordt aangekocht. De nóodige zt-vervoerbewljzen voor niet te velde gekeurd zaad worden door den p.b.h. eerst na het Innen van de heffing aan de telers verstrekt, ter wijl bij het aanvragen van het ver- voerbewijs door den teler de koop- verklaring moet worden Ingeleverd. Koolzaad. De handel ln koolzaad ls onder de normale voorwaarden toe gestaan aan alle handelaren, die van het Bedrijfschap ccn vergunning heb ben ontvangen tot het verhandelen van granen, peulvruchten of fijne zaden. Van Mantholt's hamburger koolzaad ls alleen de handel m origi neel zaad toegestaan. Van de andere rassen alsook van raapzaad ls de han del zoowel in te velde cn op partij als alleen op partij gekeurd zaalzaad toe gestaan. Groene erwten. Voor groene erwten blijft de quoteerings- regeling gehandhaafd Aankoopsquo tum en richtlijnen zullen zoo spoedig mogelijk aan de handelaren worden medegedeeld Mochten voor bepaalde doeleinden niet te velde goedgekeurde zaaicrwten noodlg zijn. dan mogen deze slechts worden aangekocht door nader aan te wijzen handelaren, die hiervoor een quotum ontvangen. Zij kunnen voor den aankoop andere han delaren inschakelen. Zaailijnzaad. Door dcir N.A.K te velde en op partij gekeurd zaaili.inzaad mag vrij door de daartoe gerechtigde handelaren aangekocht worden. Niet te velde gekeurd zaailijnzaad zal ech ter uitsluitend door nader aan te wij- zenn handelaren en de door hen in geschakelde inkoopers aangekocht mo gen worden. Zaalpeulvruchten voor volkstuinders. Een regeling voor de volkstuir^ers zal t.z.t. worden btl end- gemaakt. Handel van boer 'ot boer. De handel van boer tot boer is toege staan. wanneer deze zich oeperkt tot het verhandelen van zaalproduccen van eigen oogst en indien afgeleverd wjrdfc .in de eigen of aangrenzend.m gemeen ten. Zoowel het te velde a's niet te velde goedgekeurde zaad moet dcLni- tief door den N.A.K. geplombeerd rijn. Aflevering van niet te velde gekeurd zaad is slechts toegestaan van a»e soorten, waarvan de handel ls vrijge geven. De vervoerbewijzen worden slechts afgegeven. Indien de verschul digde heffing op het niet te velde ge keurde zaad voldaan. VERZEKERING RUNDVEE. De bepalingen van dè regeling op den. handel in gebruiksvee houden m. dat. indien op de taxatiemarkten voor rundvee een rund wordt gekoelit. dit van het oogenblik der toewijzing af voor rekening en risico is van den- gene. aan wien het is toegewezen, dat is van den veehouder op wiens aan koopvergunning hst rund ls. toege wezen. Overwogen ls, ol voor dit risico, dat transportschadc. wettelijke aansprakelijkheid e.d. omvat, een col lectieve verzekering zou worden inge voerd. Het bedrijfschap voor vee en vleesch is echter voorshands niet voor nemens een dergelijke collectieve ver zekering voor te schrijven. Het wordt aan de beslissing van den veehouder overgelaten of hij zich tegen het risico wil verzekeren, indien hij tot verzekering besluit, kan hij zulks zelf doen of door_pen voor hem op tredenden handelaar laten doen. In het laatste geval zullen de daaruit- voortvloeiende kosten boven de vastgestelde provisie van den hande laar. welke 2 pet. van den koopprijs bedraagt door den opdrachtgever aan zijn handelaar moeten worden vergoed. In plaats van kaarten Zn terdag 22 Juli 1944 verloven zich STIJNI ZWART en KEES SIRA Lelden. Haagweg 46 Oegstgeest, Abspoelweg fl Verloofd NEL DE ROO PIET DE WEKKER Lelden. 23 Juli 1944 Ondertrouwd OTTO SMIT 'en JO MOLENDIJK Huwelijksvoltrekking zal plaats vindon Vrijdag 4 Augustus a.s. De Bonte Koe De Kaag B. WINTER, en LYDA ROEST geven U hiermede kennis van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de voltrekking ?al plaats hebben op Donderdag 3 Augustus a.s. ln de Ned. Herv. Kgrk le Ter Aar. des na middags half drie door den WelEcnv. Heer ds. A. D. Mee- ter, Ned. Herv. predikant te Amsterdam. Vriczenveen. Wostelndc Ter Aar. A 111. li Juli 1944. Thuis Ter Aar A 111 22 Juli. 35 uur. Toekomstig adres: Vriezcnveen. Westelnde. Na een ziekte van slechts enkele weken werd ons lief Zoontje en Broertje t.OEKTF. in dc leeftijd" van 7 Jaar van ons weggenómen De diepbedroefde Ouders cn Broertjes. A. FIELEMON. S FIELEMON— VAN LEEUWEN. JAN en AR IE, Leiden. 20 Juli 1944. Transvaalkade 9 a. Do begrafenis ls bepaald op a.s.. Dinsdag te 11 uur op de begraafplaats ..Rhijnhof". Heden overleed tot onze diepe droefheid, ons innig geliefd Kleinzoontje LOEKIE FIELEMON, in de leeftijd van 7 Jaar. Langegracht 28: Wed. M. S FIELEMON— KLING Transvaalkade 3: L. J. F. VAN LEEUWEN. S. VAN LEEUWEN PLU Lelden. 20 Juli 1944. Hcclen overleed tot onze diepe droefheid, zacht en kalm. onze lieve Man. Vader. Behuwd- en Groot vader. Broeder. Behuwd- broedcr en Oom. de Heer CHIMSTIAAN GERR1T JOHAN RAAT in de leeftijd van 62 Jaar Lelden: E. RAAT—ZWAGERMAN. Dordrecht: G. H. RAAT. R. K. RAAT—WEBER. Den Haag: A. C. RAAT. Huizen N.-H. C. S. C. v. AARDENNE— RAAT. G VAN AARDENNE. Lelden E SCHR1ER—RAAT. W. SCHRIER. H. E C. RAAT en Verloofde. Kleinkinderen en verdere Familie. Lelden, 20 Juli 1944. Lammenschansweg 61. Liever geen bezóek. De begrafenis is bepaald op a.s. Maandag 24 Juli te 1 uur op de begraafplaats ..Rhijnhof" Vertrek van het sterfhuis tegen 12 uur. Heden ontsliep ln vrede, onze lieve Moeder. Be huwd- en Grootmoeder Mevr. TRIJNTJE v. RIJN' Wed. van den Heer J..W. Boelimcr in de ouderdom van 73 jaar. Lelden: P. M. ROMANESKO BOEHMER R. F. C. ROMANESKO G J. NEIJENHUYS BOEHMER J. NEIJENHUYS Rotterdam: J. W. BOEHMER Dr. J W BOEHMER cn Kleinkinderen Lelden. 19 Juli 1944 Doczastrnat 13a Dc teraardbcstclllng zal plaats vintien Zaterdac 22 Juli as. te 4 uur op de be graafplaats ..Rhijnhof". Algemene kennisgeving.' Heden overleed door een droevig ongeval in de leeftijd van 22 jaar onze geliefde Zoon. Broeder, Behmvdbroeder en Oom JACOB WILBRINK. Uit aller naam: K. WILBRINK. Oegstgeest, 19 Juli 1944. Deutzstraat 23. De begrafenis vindt plaats Maandag 24 Juli a.s. o'm 12 uur Groenekerkje. Oegstgeest. Voor de vele blijken van deel neming ontvangen bij het overlijden van onzen zeer ge liefden Vader, Behuwd-, Groot- en Overgrootvader JACOBUS VAN BOMMEL Wedn. v Lena Nootenboom betuigen. wij onze hartelijke dank. Oegstgeest M. J. DE JONGE— VAN BOMMEL TH DE JONGE Lelden J. OBER—VAN BOMMEL J OBER D. VAN BOMMEL. M W. VAN BOMMEL— BAIST Klein- en Achterkleinkinderen. Oegstgeest. 21 Juli 1944 DANKBETUIGING. Hartelijk dank aan firma De Wit eiv Werkkameraden voor do milde bijstand en vrienden dienst bij het overlijden van onzen besten Man efi Vader WILLEM KUYT. Vorder aan enkele leden van het Politiecorps Katwijk, voor de goqd behandeling aan hem bewezen Mede namens de Fam.: J. KUYT— REM'MELZWAAL. Kinderen en Verloofde. Katwijk aan Zee. 2.1 Juli 1944. SI ul s weglOl HUWELIJK OOK L" kunt door onze be middeling een geluk kig huwelijk sluiten 1 OOK II kunt zoals vele ande ren bU ons slagen. OOK U kunt eens Inlichtin gen vragen Wij verstrekken deze geheel gratis in blanco enveloppe. Kantooruren 100. BUREAU KUNZB, Tltiaanstraat 48, Am- sterdam-Z Bereikbaar met de tramlijnen 16. 23. 24. Hartspecialist tot 14 Aug. afwezig LOURENS BOSCH afwezig tot Z Augustus. Spoedgevallen de Heren tandartsen BRAND ei^DE GRAAF. OPENBAAR SLACHTHUIS Zaterdagmorgen van 8 tot 10 uur verkoop van voor waardelijk goedgekeurd vlees no. 1751 tot 2000. Bonnen, papier en gepast geld medebrengen. O WEL. Les en bijles door M.O.-candidaten in Boekhouden. Frans. Engels. .Nederlands en Duits, 1 per les. Brieven onder no. 1623. bur. van dit blad. WIJDTNGSURE ln de Ger. Zuiderkerk a. d. Lammenschansweg op Maan dag 24 Juli 7.30 u. Spreker: de WelEerw.Hecr Ds. J. Weg- gemans. Zang: All Filarski (alt) Den Haag. Orgel: W. v d. Brink Jr. Programma a 25 ct. (bel. Inb.l. Er- ls plaats vacant voor goede administratieve kracht (m. of vr.) en voor flink meisje, bij voor keur Mulo en kunnende typen. Voorlopig uitsluitend schrift, aanmelding met no dige inlichtingen. BACKER Co. C.V.. /Turfmarkt 8 POSTZEGELS Aangeboden: Wereldverzame- ling in 2-delig Schaubeck- album 600: Schaubeck Euro pa-album met aantal zegels 90; 5>Chwaneberger Bulten Europa-album met aantal ze gels 85: Boek met groot aan tal zegels van de gehele we reld t 70: Wereld verzameling in Sclia ubeckalbum. groot aantal zegels waarbij vele be tere 550: Wereldverzameling in Schaubeck Jeugdalbum/65; Europaverzameling ln Sclrau- Jreckalbum 90. Tc koop gevraagd: Verzame lingen in goed onderhouden albums. C van Leeuwen. Lok- horststr. 27, Leiden (Pieters kerkgra,cht). <1ïïÊ&nfvL# Op Maandag 24 Juli 1944 10 uur in het Veilinggebouw, Noordeinde 148, Den Haag, door de Veilingondern. G. G. M. Verhagen. 8ijvoeging tot 20 Juli a.s. Kijkdagen 22-23 Juli 10-5 u. Tel. inl. 334053 Dagelijks bezichtiging van reeds ten verkoop aanwezige goederen Voor de op Maandag 24- Juli 1941, des avonds te 7 uur door de Veilingondernemlng G. G. M. Ver hagen in haar gebouw Noordeinde 148 te 's-Gravenhage te houden kunnen tot uiterlijk 20 Juli a.s. goederen worden bijgevoegd. (Telefoon 33.40.53.) Kijkdagen: Zaterdag en Zondag ZZ «en 23 Juli van 10—5 uur. Dienstregeling Ingaande 24 Juli 19-14. - Alleen op werkdagen. Leldcn-Haven Kaag-Sociëteit De Kaag-Dorp Hulgsloot Nwe Wetering Oude Wetering Leimuidcn Bennebroekerw. Aalsmeer V 7.— 15.— 7.35 15.35 7,45 15.45 8.16 ..•8.10 16.10 8 26 16.25 8.40 16.40 8.55 16.55 A 9 10 17 10 10.— 18. 10.15 18.15 10.30 18.30 10.40 18.40 10.55 18.55 11.05 19.05 A 11.40 19.40 M AARS F, A KROON N.Y.. AALSMEER - Tel. 345 - Ml LEIMUDEN. tel. 16 - AMSTERDAM, Overtoom 417, tel. 85252 Aalsmeer V 9.30 17.30 Bennebroekerw. 9.45 17.45 Leinvulden Oude Wetering Nwc Wetering Huigsloot De Kaag-Dorp Kaag-Sociëteit Lelden-Haven Wegens VACANTIE zijn onderstaande Jan van Hartevelt, Haarl.straat 210 Bert Schrier, Breestraat 152 Alb. Timmerman, Breestraat 90 Jan Westen, Breestraat 147 MtiÊXMXmsSBAit m EUKLOOS HOOFDWATER. „Zuiverrein" is een doeltreffend reukloos hoofdwater, dat alle hoofdonrein doodt. Het geneest roos en geeft het haar gezonde groeikracht. Elk schoolgaand kind behoort er •f en toe mee behandeld te worden. Per fleschje 35 ct. Statiegeld 10 ct iiwmm Verkrijgbaar bij apothekers en drogisten. Fabrikant ia. Lieve Co., V laar <1 in gen MORGEN BAKKEN WIJ WEER van uitstekende kwaliteit. LUXE BROODBAKKERIJ DOEZASTRAAT 2 - TEL. 21407 Oude Vest 157, wegens vacantie van 24 tot en met 29 Juli waar de autobussen staan 1/1 80.i 40.1 ƒ20—, 1/10 ƒ8—, 1/20 ƒ4- Hoofdagentschap JAC. J. FOORTSE Na ontvangst van Giro franco toezending. Giro 121342. te koop gevraagd tegen zeer goede prijs. Dagelijks afvaarten van af Café „De Bonte Koe", Kaagdorp. Gezelschappen tot 14 personen kunnen gezamenlijk varen. TE LEIDEN (MET INTERNAAT), Opleiding tot Hoord van scholen voor Yonrbcr. Ojidenvijs. Elgeu kleuterscholen voor de practisclie vorniiujr. Vier klassen en voorbereidende klassen. Diploma U.L.O. geeft toegang tot »de tweede, eindexamen HB.S. en Gymn. tot de derde klasse Prospectus op aanvrage. Aanmelding bij de Directrice MeJ. H. J. G. GLASZ. Rapen burg 131. Lelden Spreekuren: Maandag en Vrijdag van 1.303 en van 78 uur. Gevraagd het meisje van 8—4 uur niet bene den 18 jaar. H. J. BUSCH, Café „Plantage", Hoge- woerd 168. Verkoopkantoor van NEDERLANDSCHE STAATSLOTEN De loten voor 6e aanstaande zijn bij allehoofdagenten en agenten verkrijgbaar. Aanvang der trekkingen van de eerste klasse Vermist een aluminium geverfde autoped op luchtbanden, omgeving Leidse Hout. Tegen beloning terug te bezorgen. J. SELS. Noord einde 53. Nette jongen gevr. voor zo spoedig mo gelijk Fa. A. H. v. d. VOOREN Zn.. Dood- kistenfabriek. Hoge Rijn dijk 106 a, Leiden. Mevrouw HOGEWONING. Mauritslaan 8. Oegstgeest vraagt voor direct een meisje voor halve dagen, met warme maaltijd. Bartje betoovert Ben Ali's baard. „Hokus, gloripokus", roept Bartje. „Kijk eens in den spiegel. Ben Ali, Uw zwarte baard is spierwit getooverd". - „Drommelsche jongen", zegt Ben Ali, „toover me gauw weer goed Ook U kunt •lies wit en helder tooveren. Met Glorine, het wondermiddel voor de huisvrouw. Het bleekt èn desinfecteert U hebt er maar weinig van noodig. HET TOOVERMIDDEL VOOR DE HUISVROUW Gezoclu per 1 Augustus 2-pers. zit-slaapkamer op nette stand. Bij N.S.B.-ers of Rclehsdeutschen. Brieven met prijsopgave. Postbus 219. Haarlem. Gevraagd door Jong echtpaar met kindje huisje of ongem. kamers met gebr. van keuken. Liefst omgeving Leiden-Alfcn. Brlc- 'ven aan W. G. VAN BEER SCHOTEN. Zeilmakerstraat 21. Alfen aan de Rijn. Onderwijzeres vraagt per 15 Aug. te Noordwijkerhout of omgeving gem. kamer met pension. Br. m. inl. ond. No. 1060 aan Warburg's Bkh.. Overtoom 66. Amst^rdam-W. In onze CARAMEL-Ikleurstof) Fabriek ls plaats voor Flinke kracht die vakbekwaam wil worden Zich aan te melden: Leidse CARAMEL-Fabrlck \\h. Backer Co. C.V., Turfmarkt 8. RIJNSBIRG Maandag 24 Juli hoopt voor te gaan in gebouw „Ontspan ning" de Eerw. Heer Kruithof van Waarder. Aanvang 8 uur. Gevraagd op goudfabrick nabij Leiden een kantoorbediende (Vrl.) goed kunnende typen en bekend met mo derne talen. Br of per soonlijk aanmelden. Leld- scheweg 219, Voorschoten. Zaterdag 22 Juli van 12.302 uur koopt GOYAERTS uit Tilburg oor de laatste maal van het seizoen kanaries en betaalt voor overjarige man- kanaries 18. jonge "mannen 9. popjes 0.75. parkieten 8 p. jj. Vogels brengen -bij ..De Gouden Leeuw". Noord- clndc 49. Lelden. We geven de hoogste waarde voor Uw oude etc. H. G. v. LUYKEN, Breestraat 97. tël. 20035. Te huur gevraagd een woonark voor zo spoedig mogelijk Br. met omschrijving en huur worden gaarne tege moet gezien onder no. 1626. bur. van dit blad. GedipL leraar onderwijs solozang. piano, orgeli Hogewoerd 125. Leiden. Jorigelui, die wensen te trouwen, zoeken zit- en slaapkamer ongemeubileerd, met of met gebruik van keuken tegen September. Br. no. 1631, bur. van dit blad. Bestaande portefeuille Begrafenis- en Levens- verz., lopende bij grote en bekende Verz. Mij. ter beschikking. Hier voor zoeken wij een FLINKE KRACHT bereid en in staat hier aan de nodige zorg te besteden. Borgstorting vereist. Br. onder no. L 7284, bur. v, d. blad. VERLOKEN 12 Juli in tram van Lelden naar Katwijk a. d. Rijn, een damesportcmonnaie inh. ruim 60. Tegen ruime bel ter. tc bez. bij Wed. W. Verhart, Veereinde 5. Katwijk a. d. Rijn. VERLOREN bruin lederen damesparaplul-étul. tussen Morsweg en station. Tegen goede bel. ter. te bez. MeJ. J. C. Noordervliet. Jac. Cats- laan 56. Leiden. GEVRAAGD door meisje dat verpleegd wordt ln een sana torium. Kraaltjes (klein) en vlssersg. met naaldjes. Wordt gaarnae afgeh., of te bcz. A. van Kampen. Oranjegr. 113. WELKE BOER. ln de omstr. van Lelden, k&n voor kost en inwoning tijdens de vacantie, qen fllnken schooljongen ge bruiken voor hulp op ae boer derij. Van Os. Hcrengr. 114. KAMERSgri; HUUR. Op le stand te Lemen, Beneden voor kamer met op bovenste étage 2 slaapkamers met va?te'was tafels. zo nodig met gebr. v. keuken. Br. ond. No 1591 bur. v. d. blad. VERLOREN' tussen elndjjunt tram Hoge Rijndijk en Kerke- laantje Leiderdorp br. glacé- dameshandschoen. Tegen bel. terug tc bcz. Acacialaan 23, Leiderdorp. VERLOREN zilveren ket tinkje met hanger, lichtblau we steen (gedachtenis), tus sen Leuvenstraat cn L. de Co- llgnystraat. Tegen bel. terug bcz. Bink. Molenstraat 41. VERLOREN een Jasje, leeft. 2 Jaar. tussen MareHaarlem merstraat. Tegen bel. terug te bez. Munnïkenstraat 78. GYMSCHOENEN en h.-spl- kes te koop gevr.. m. 40 of 41. Labordus. Stille Rijn la. TE KOOP door omst. h. d. zomerhoed (mateloth). o. kw., nieuw, 15.Van Egmond, Atjehstraat 17 ENIGE JAPONNEN ter ruil aangeb. voor 1 zomerjapdn en geklede blouse. Donker. Oude Singel 146. ZEILBOOTJE te koop gevr 8 voets jol. corjal of iets der gelijks. Aanb. Bon. Morsw. 92. HOGE J.-SCIiOENEN, m. 39. g.st.. ter ruil aangeb. v. zw, pumps h.h., m 39. moet i.g. s.t.z. Mevr. Vuijk. Plants. 43, A.MERIK. ORGEL te koop. ï.g.st.. 11 registers, ƒ325. Pecrcnboom. v. cl. Valk Bou- manweg 5. Leiderdorp. HUWELIJK. Weduwe, 48 J., m. 2 Jongens v. 10 cn 14 jr., wénst in kennis te komen m. netten man. Vast werk, N.H., om na goedvinden een huwe lijk aan te gaan. Br. ond. nó. 1619. bur. v. d. blad. TE KOOP 6-clelig konijnen, hok. 35.1 paar d.-sclioe- nen. m. 40. 10.1 jïaar d.- schoenen. m. 40. f 15.Van Weercn. Morsweg"49.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 4