PITMAN- SCHOOL Wie helpt onze oud- Lombokstrijders? MANS PRODUCTEN Arbeid enige waardemeter voor onze welvaart Arbeidsfront- verloor proces omdat het niet fatsoenlijk was Baldadige jeugd in de cel Bouwers aan ons wereldrijk vergeten en verwaarloosd Jan Fuselier LAAT CEEN LICHT ONNODIG BRANDEN vertelt Haagse exposities Muziek der koraalblauwe zeeën Dal is Panzermeyer! Dag- en avondlessen LEERT NU OUD PAPIER OP TE RUIMEN? 24021 v.d.Werffstraat4 STRIJK ALLES IN ÉÉN KEEA (Vervolg van pag? 1). De directie riep de hulp in van een advocaat en dan komt er een rechter en die zegt óók heel burgerlijk: „Maar dat is toch niet nétjes dat' mag toch niet En de gehele kleffe, kleffe en kle verige burgerlijkheid zegt: Gut! Wat is d a t érg, zij hebben het door een luidspreker gezegd! Spr. laakt het, dat de president van de arrondissementsrechtbank te Rotterdam zwijgend voorbij is ge gaan aan de door de directie van de meelfabriek gevolgde gedragslijn en met stemverheffing roept hij uit: „Deze oer-burgerlijke president moest het in zijn oren knopen: daar worden kameraden geknecht en ver moord! Dat is erg!!! (Lang durig applaus Weer revolutionnair Zijn rede vervolgend, zegt spr. dat de arbeiders het tot nu toe ingeno men standpunt van fatsoen en bur gerlijkheid dienen te verlaten.' Zij móeten weer "revolutionnair worden. Het Nederlandse Arbeidsfront neemt geen monopolie-positie in: moeizaam moeten zijn- propagandisten leden werven. Pas wanneer Het Nederland se Arbeidsfront gróót en sterk is, zul len de dingen, die wij thans beleven, niet meer mogelijk zijn. Wij zullen overeenkomstig het vonnis niets ondernemen tegen de directie van de N.V. Meelfabriek „Schiedam", maar wij blijven recht eisen voor de mensen die er werken (lang durig applaus 1). Woudenberg vervolgt: Hier komt het op aan: zal de arbeider in het burgerlijk-kapitalistisch kielzog blij ven of zal hij zich in het Nederland se Arbeidsfront scharen om weer stand te bieden aan de reactiorinaire machten? Dit behoeft niet te ontaarden in de klassenstrijd, die wij vroeger ken den. De rangorde van de besten stoort zich niet aan klassen of aan standen. De vraag „Wat biedt gij dc gemeenschap?" is beslissend! Woudenberg vermaant de arbei ders het minderwaardigheidscomplex van zich af te werpen. Arbeid i s geen vloek van de zonden en wij z ij n geen proletariërs. Evenmin moeten wij als socialisten haat je gens een bepaalde klasse uitdragen. De Nederlandse werkers behoren tot de ailerbesten van deze wereld. Elkander vindend kunnen wij een ongedroomde volkskracht bouwen. Sta met beide benen op de grond. kijk de wereld in en zeg tot uw Schepper: „J&, ik accepteer dit leven!" Negen millioen Nederlanden op een klein stukje grond moeten ge voed en gekleed worden overeenkom stig de welstand waarop zij krach tens afstamming cn geschiedenis récht hebben. Dit probleem moet door het werkende volk worden op gelost, niet door de staat en niet door de „captains of industry" De enige waardemeter Arbeid is de enige waardemeter vcor onze toekomstige welvaart. De prestatie van den werkenden mens is net enige wat telt. Daarom roept thans Het Neder landse Arbeidsfront! Wij willen de sociale orde bouwen waai- gij in wilt leven en waar uw kinderen op wachten! Doe mee. weeet strijdbaar. Eens moet het be sef [tot u doordringen, eens moet het u pikken. Dan zult- gij uw minder waardigheidscomplex van u af zetten en dan zult gij de bevrijding voelen. Het Nederlandse Arbeidsfront heeft een proces verloren. Het komt hier op neer, dat wij niet fatsoenlijk, niet nétjes zijn. Denkt gij er óók zo over, ga dan rustig slapen! Wij. die gegrepen zijn door een vlam moeten trommelen aan de fabriekspoort om de mensen te be reiken, die vandaag of morgen aan onze zijde komen, die dan „ja" zeg gen tot het leven, die zich van dan af laten lelden door de gedachte: „Ik wil!" Komende tot het einde van zijn redevoering zeide Woudenberg, dat niemand zich behoeft te laten ver ontrusten door invasie of andere oor logsgebeurtenissen. De eenvoudige arbeider, die ons dit socialisme bracht is het, die de legers van Europa aanvoert en "met hem zullen wij overwinnen! „Aan het front worden tevens de zwaarden gemaakt, die na de over winning op het thuisfront alle duffe burgerlijkheid zullen doorbreken en andere zwaardenmakers zullen dan geen recht meer spreken." De vergadering toonde haar in stemming met Woudenberg's rede op ondubbelzinnige wijze en de bij eenkomst werd pas gesloten nadat de inleider de plechtige verklaring had afgelegd dat alle propagandis ten van Het Nederlandse Arbeids front in deze dagen meer dan ooit pal zullen staan en hun beste krach ten in dienst zullen stellen van Het Nederlandse Arbeidsfront. waarschuwing. Wederom werden mllttalre-objeclen welke op onder scheldene plaatsen In daze gemeente zijn aangebracht beschadigd of verontreinigd. Met alle nadruk wijs ik de ingezetenen erop. dat diergelijke handelingen ernstige gevolgen kunnen hebben, zowel voor den dader als voor de gemeente in haar geheel, omdat straffen en geld boeten zouden kunen worden 'opge legd en' het betrekken van wacht posten "kan worden bevolen. Daarom doe ik nogmaals een ernstig beroep op een leder om mede te werken, ver nielingen en beschadigingen aan mlll- taire-objectcn, van welke aard ook te helpen voorkomen. Meer in het bij zonder drtng ik er bij ouders en ver zorgers op aan. de kinderen te ver bieden In en op die objecten te spelen, omdat het. gebruik daarvan als speelterrein beschadiging tot gevolg heeft. De Burgemeester A. TEPE. Loco-burgemeester. UITLOTING GELDLEEMNG. De Burgemeester van Leiden brengt ter algemeene kennis, dat bij de op 18 Juli 1944 g^ouden uitloting zijn uitgeloot 234 oWigatlën ad 1000 en 8 obligatlën ad 600 van de 3t pet. geldleenlng van 1937 II groot 6.500.000. Deze obligatlën worden 1 Septem ber 1944 met de tot dien datum, ver- loopen rente afgelost en houden met dien dag op rente te dragen. De lijst van de uitgelote nummert ligt ter inzage op dc afdeeling Finan ciën ter Gemeente-Secretarie. De Burgemeester. STEVENINCK. De Gemeentesecretaris, VAN STRYEN. Boekhouder verduisterde veertigduizend gulden MEPPEL, 21 Juli. De gemeente politie van Meppel stelde dezer da gen den loonboekhouder van een aannemersfirma te Amsterdam, zeke ren R., in verzekerde bewaring, als verdacht va nverduistering in dienst betrekking. Uit het onderzoek, dat nog niet geëindigd is. kwam reeds vast te staan, dat R. in hét tijdvak December 1943—JuLi 1944 een bedrag van 40.000 heeft verduisterd. Zulks geschiedde door vervalsing van de loonlijsten, daar R. meer personen dan er in dienst waren, opgaf, waar na hij deze gelden zelf opstreek. Dit „extra-salaris" werd grotendeels in de zwarte handel besteed, waardoor de fraude ook aan hét licht kwam. Vijftien Nederlandse boeren naar het Oosten DEN HAAG. 18 Juli. De pers- et Nederlands Oost-lnsti- ruut meldt: M^ed.enaJvon(?. zlJn wederom vijftien Nederlandse boeren en tuinders naar het oosten vertrokken om te worden tewerkgesteld als leiders van boeren bedrijven en tuinderijen In het gou vernement-generaal. en wel ln de om geving van Krakau. De avond tevoren werden de Neder- t^oosthQeren verenigd aan een maaltijd, hun aangeboden door het Nederlands Oost-instituut en de Neder landse Oost-compagnie, waarbij tevens officieel afscheid van hen werd ge nomen. Aan tafel werden zij toege- vP£?Ten d00r den directeur van het N.O.I., drs. Goedhart en door den leider van de afdeling Agrarische In zet van de N OC., ir. Van Eek. Goede resultaten te Eindhoven EINDHOVEN, 20 Juli. Het is ernst geweest met de bekendmaking van den waarnemend politie-president, waarin hij aankondigde, dat tegen baldadige jeugd ten strengste opge treden zou worden met insluiting van 48 uur op het politiebureau. Reeds meer dan 50 jongens hebben dit in een week tijds kunnen ondervinden. En de jongens, die eenmaal deze straf hebben ondergaan, zullen er wel voor waken om voor de tweede maal met de politie in aanraking te komen. Niet alleen, dat zij de celdeuren ook eens van de binnenkant kunnen be kijken, maar zij moeten op het bureau corveediensten verrichten, krijgen zware gymnastiekoefeningen en wor den door speciaal daartoe aange wezen politiemannen tot andere ge dachten gebracht. Deze eerste insluiting heeft een uiterst gunstige uitwerking gehad. In bepaalde wijken neemt dé baldadig heid af, temeer, daar de eenmaal ge straften aan hun vriendjes in geuren en kleuren vertellen, wat zij in die twee dagen hebben beleefd. Slechts één jongen, die zijn eerste straf achter de rug had, moest de volgende dag weer ónder handen genomen worden. Deze actie tegen de baldadigheid zal voortgezet worden om ook in de toekomst de jeugd op deze wijze tot andere gedachten te brengen. Vermoorde hoofdcommies te Rotterdam begraven ROTTERDAM. 20 Juli. Heden middag is het stoffelijk overschot van den heer J. F. van Dalen, hoofdcom mies van de burgerlijke stand, die Zaterdag j.l. in zijn woning van het leven werd beroofd, ten grave gedra gen. Bij het ziekenhuis Bergweg werd de stoet geformeerd. Onder grote belangstelling trok hij naar het raad huis, waar autoriteiten zich aansloten en enige kransen werden aangedra gen, n.l. van den Leider, van den ge machtigde van den Rijkscommissaris voor Rotterdam dr. C. Volckers, van den burgemeester van Rotterdam en van de ambtenaren ten stadhuize. Op de begraafplaats Crooswijk werd eerst het woord gevoerd door baron van Haersolte, die namens den Leider dank zegde voor hetgeen de heer Van Dalen tijdens zijn leven had gedaan. Burgemeester Müller had gehoopt, dat de stad gespaard zou mogen blij ven voor het ergste, dat een stad en een volk overkomen kan. de strijd tus sen stads- en volksgenoten onderling. Spreker voelde het als een hoge plicht op deze wijdingsvolle plaats te herin neren aan het nutteloze, dwaze en zo volkomen overbodige van de daad, want, waar hij heenging, staan ande ren klaar om de taak wederom te ver vullen. HANDELSKENNIS L.O. Amster- ,G€llaal1d Veerman. Hulzen (N.-HK. C. Vermeulen, Zaandam; fi. fuinman. Bussum; J. J. M. Ver- steen, Utrecht: H. van Htlten. Den Haan, w. J. de Tombe. Sassenhelm; F. H van der Veen. Zullen: J. N Fransen, Tilburg; J. M. Boves. Maas- trlcht; W. A. F. Bosman. Voghel. M. M. G. L. A. Sliepen, Geleen. W. Th. Canton, Slttard. EXAMEN BOEKHOUDEN M.O. K XII. Amsterdam: geslaagd F. A. Geurds. Amsterdam; W. Heyboer. Zeist. NOTARIEEL EXAMEN. Den Haag" geslaagd tweede gedeelte P. Bremer te >en Burg (Texel i. BEPERK HET GEBRUIK VAN WARM WATER HAARLEM Opperwachtmeester liet zich omkopen De 45-jarige opperwachtmeester der staatspolitie J. S. moest gisteren voor de Haarlemse rechtbank terechtstaan wegens omkoping. De politieman was op 23 Mei van diUjaar in gezelschap van den Haar lemsen luchtbeschermer A. v. D. naar de boerderij van J. v. R. te Haarlem- rtierliede en Spaarnwoude gegaan. De luchtbeschermer had hem verteld, dat de boer ,het één en ander" in huis had. dat verboden was. Bij huis zoeking bleek de boer in het bezit te zijn van een radiotoestel, alsmede een ongeoorloofde hoeveelheid kaas en erwten. R. bood den politieman ƒ500 aan, alsmede een hoeveelheid spek en kaas. De opperwachtmeester vertrok met het geld en de levensmiddelen en liet na proces-verbaal op te ma ken. Op de terugweg deelde hij het één en ander met den luchtbeschermer, die een huisvriend van den boer was. De president vond het optreden van den luchtbeschermer bijzonder ergerlijk, daar deze meermalen gast vrijheid bij de boerenfamilie had ge noten. Tegenden opperwachtmees ter, die 22 dienstjaren had, werd. evenals tegen Van E., vijf maanden gevangenisstraf geëist. Uitspraak 1 Augustus. DIEFSTAL. Een coupeuse, wo nende aan het Oranjcplein alhier, heeft aangifte gedaan, dat in de nacht van Dinsdag op Woensdag uit haar paskamer een donkerblauw mantelpak, een zwarte zijden japon en een donkerblauwe mantel zijn ge stolen. officieele landbouwmede- deelingen voor de provincie zuid-holland. Telen van vroege aardappelen. Telers van vroege aardappelen (ge teeld op zoogenaamde A-teeltvergun ning) kunnen hun aardappelen niet door middel van de velling afzetten. De afname zal door de V.B.N.A. ge schieden. In het algemeen ls echter bepaald, dat als regel geen afname zal geschieden voor 1 Augustus 1944, tenzl.1 de algemeene aardappelvoor- zlening dit noodzakelijk maakt. Het ls echter steeds gewenscht om al vorens met rooien te beginnen, overleg Tte plegen met de V.B.N.A. of afname tTal plaatsvinden. Dorschvergunnlng. Het blijkt, dat zeer veel telers ln de meening vcr- kceren. dat dit Jaar geen dorschver- gunnlng noodlg is. Dcz-e mecning ls onjuist. Er wordt nogmaals met na- i druk op gewezen dat de dorschver- gunnlng minstens 2 maal 24 uren vóór het dorschen bij "den P.B.H. moet wordèn aangevraagd. Dorschingen, waarbij geen dorschvergunnlng ge toond kan worden, zullen worden stilgelegd. Op het aanwezig zijn van i een dorschvergunnlng wordt con- tróle uitgeoefend. Augustus 1894. Strijd op het eiland Lombok. De radjah van Lombok onderdrukte de Sassakers. die wendden zich om bescherming tot den gouverneur-generaal van Indië. Een expeditieleger trok uit. De radjah wérd verslagen. Dui zend Nederlandse soldaten en matrozen sneuvelden. 250 kwamen van ontbering om. Het expeditie- leger telde 4500 man. „Een roemrijke bladzijde was aan onze koloniale geschiedenis,-toege voegd". noteren de geschiedenisboek jes niet zonder gerechtvaardigde trots. Maar de keerzijde van die pagina? De schatten van Lombok kwamen naar Nederland. Ook Jan Fiiselier kwam naar Nederland. Hij kreeg zijn onderscheidingsteken en een pensioen van 4 in de week. Zijn twaalf dienstjaren waren om, hij was naar menselijke berekening nog in de kracht van zijn leven. Jan Fuselier zocht werk en vond werk. Al spoedig bemerkte hij. dat het met die „kracht van zijn leven" zo'n vaart niet meer liep. De beri beri. de koortsen, die hij bij expedities door moerassige gebieden had opge daan, de ellende en de ontbering had den hem vroeg oud gemaakt. Maar hij sloeg zich er doorheen. Hij trouw de zelfs op eon klein inkomen. Het ging. karigjes. En hij kreeg zijn 4 in de wefk. na de oorlog 19141918 zelfs het dubbele, voor trouwe dien sten aan het vaderland bewezen. Augustus 1934 Augustus 1934. Feest in Den Haag ditie van Lombok. Vierhonderd oud- Nederland herdacht de koene expe- soldaten en oud-onderofficieren trof fen elkaar in Den Haag., Oude herin neringen werden opgehaald. „Hoe maak jij het?" „Armoe." „En jij?" „Slecht." De wereldcrisis woedde. De oud-militairen van Lombok, dê man nen. die ons koloniaal rijk hielpen vestigen, leefden van ie steun of van het karig pensioen. Wat gebeurde er na dat feest voor deze mensen? Niets. .Letterlijk niets. Nu nadert Augustus 1944 en een be richtje circuleert door de bladen, dat de nog in leven zijnde officieren van de Lombokexpeditie deze roemrijke bladzijde uit de koloniale historie wil len herdenken. En Jan Fuselier klimt naar ons redactiebureau en doet zijn verhaal. Jan Fuselier is thans 72 jaar. Hij is een van de nu nog 150 overlevenden van de espeditie. Hij moet nog iedere dag hard werken, maar daarover klaagt hij niet. Hij klaagt over iets anders. „Waarom moeten de officieren nu een herdenking op touw zetten en ons vergeten? Zijn zij vergeten, dat wij er ook bij waren op Lombok? Waren wij soms niet de steunpilaren voor hun werk? Ik vraag geen steun, voor me zelf helemaal niet. Maar er zijn er zovele van die lionderdvijftig ouwe jongens, die nu in behoeftige omstandigheden verkeren. He< is toeb plicht, dat daarvoor iets gedaan wordt?" Als zo'n oude strijder gaat vertel len... Hij heeft zich jaren goleden eens. in bittere armoede, tot de regering gewend om steun Hij werd verwezen naar... Liefdadigheid naar Vermogen op de Raamgracht. Vier exposanten laten op het ogen blik in „Kunst- van onze tijd". Swee- linckstraat 6, werk van de laatste jaren zien. Pau v. d. Ven is vertegen woordigd door enkele voor zijn doen zeer stemmige doeken, waarvan Winter op de Veluwe" door rossige lichteffecten vaag romantisch aan doet en even herinnert aan een Apol. Een paarsig heidelandschap geeft veel fijne nuances weer. Piet Bekker doet jonger, nieuwer aan. Zijn landschappen zijn star en straf, zonder sentimentaliteit. Zij hebben iets van kleurige silhouetten en hun merkwaardig effect heeft ongetwij feld iets boeiends. Het interessantst zijn wel „Tegenlicht" en „Landschap met telegraafpalen". Ronald Lind- green is veel grilliger gejaagder in zijn vormen. De kleuren en lijnen flakkerén en duikelen door elkaar in een zekere onafhankelijkheid, die geen nabootsing van de natuur nastreeft, eerder een ingewikkelde, bewogen gemoëdssituatle tot uit drukking brengen wil. Het werk van Jan Hooimeyer is ook niet van per soonlijk accent ontbloot; zo moet bijv. van de „Drie peppels aan een sloot" gezegd worden, dat zij indrin gend gezien zijn en treffehd weer gegeven. In Kunstzaal Plaats is het Gijs Kramer, die in een twintigtal schil- j derijen laat zien wat hij kan. Er zijn een paar stillevens bij, zoals „Boe-1 ken" en „Schedel", die in hun grij zige kleurmenging een grote fijnheid en distinctie uitdragen. In de land schappen dreigt het grauwe wel eens te gaan overheersen en dan heelt men een gevoel of de voorstelling en eveneens de sfeer van het schilderij niet uit de verf komt, of alles ietwat troebel en stopverfachtig blijft. De lichtwerking wordt dan ook te kunstmatig en branderig, bijv. in „Waterlandschap". In het aardige stilleven „Schelpen" ls een neiging naar een lichtere en openere kleur te bespeuren, die wij dan ook ten zeerste toejuichen. Toch bereikt Kramer in sommige grotere land schapstukken reeds iets, dat van be lang genoemd mag worden Een ten toonstelling, die haar verdienstelijke zijde heeft. D. V. NIJLAND. Inoesonden Mededelingen) Het Zuidzee-trio. U hebt er nog nooit van gehoord? En het zijn stad- genoten nog wel. Neen, zegt u niet „er zijn meer stadgenoten waar ik nooit van gehoord heb", want niet van iederceji werden twee en twintig grammofoonplaten opgenomen. te, twee en twintig een ccrbiedwaardu getal, inderdaad; in het buitenlanc nog wel en in minder tijd dan een jaarDeze drie Leidse jongens maak ten een tournee door België, contrac teerden met het grootste Belgische cabaret cn variétéconcern „Ancienne Belgique" en speelden zodoende in alle grote Belgische plaatsen. Van hun eerste grammofoonplaat, die door Olympia werd opgenomenwer den er in één week niet minder dan 60.000 verkocht. Fan België gingen zij naar Noord-Frankrijk en zij be slóten hun tournee niet een veertien daags optreden in het bekende „l'A.B.C.-ihéatre" in Parijs. „Ach, maar er zijn immers zoveel van die Hawafi-clubjes". Zegt u dat niet, want wij vertelden reeds van de grammofoonplaten en niet iedereen speelde in J'A.B.C." en bovendien hebt u ongelijk'. Er waren er zoveel, leder een speel de Hawaiian in ons land. we \verden als het ware met Hawaïi-gezelschav- pen overstroomd, de een was al slech ter' dan ac ander, Hawaii links, Hawaii rechts, Hawaii overal... en toen heeft dc Kultuurkamer ingegre pen, want ook in de Hawaiïmuzick heeft men kitsch en daaraan heeft men een eind willen maken. Per slot mogen ook aan die muziek zekere eisen worden gesteld en alles heeft nu eenmaal zijn grenzenAlle Ha- wa i ia n-g ezelschap pen werden uitge nodigd in Den Haag proef te komen spelen. Er vcrsche- Leleienaars op de planken j nen er „maar" 15Ó. Daarvan werden er niet minder dan 143 afgewezen. Slechts de anderen mochten dc naam van Hawaii blijven voeren en zij al leen waren gerechtigd in de oorspron kelijke klederdracht op te treden. Het Leids Zuidzee-trio was er een van die zeven, ivaarmce wij maar zeg gen willendat er toch niet zoveel zijn als u dacht en dat er toch ver schil bestaat tussen Hawaiianmvziek en Hawaiianmuzick. En omdat nu de weg naar roem op de planken veelal een interessant verhaal inhoudt, heb ben wij dit drietal naar hun ervarin gen op het glibberige pad naar ver maardheid in de amusemcntswereld gevraagd en die ervaringen zijn- er vele, want wie met een gitaar 'onder de arm cn een „leiha" oin de hals vier landen bezocht, in het kleinste achterafeabaretje, in „l'A.B.C." en in dc Gastspiele Fred vom Hof" in Essen optrad, kan wat vertellen over het cabaret en zijn publiek. Drie Leidse jongens zijn terug van een buitenlandse tournee. (Cliché A.P.-archief) wij met ons programma iets geheel nieuws, want hoe vreemd het voor Hollandse oren ook klinken mag. in het land van de ontelbare cabaret- en variété-nummers, was de-Hawaïi- muziek bij lange na niet zo bekend als hier. Het gebeurde, dat de men sen in de zaal opstonden om te zien waar dat krachtige geluid vandaan kwam en verwonderd opzagen, wan neer zij ontdekten dat dit door mid del van een verstérker werd voort gebracht. Daarom kon het ook gebeuren, dat loij in België zo spoedig populair werden, xvant terwijl hier in Neder land talloze Haivaiian-bands optra den, kon men deze in België op de vingers van één hand tellen. „Hij vertelt verder over het enthousiasme waarmee de Belgen hen ontvangen^ hebben en van hun eigen composities zoals .Het vissersmcisjc van Volen- dam" en „Aan de Indische stranden", die daar in korte tijd Schlagers werden. Ook onprettige ervaringen deed men nu en dan wel op en zo gebéurde het in Stettin, dat zij door een bombardement hun gehele bezit verloren, waardoor zij als het ware weer opnieuw moesten gaan begin nen. Als wij vragen wat de plannen nu zijndeelt men ons mede. dat men voorlopig in Holland zal blijven. Harry Meurs heeft voor het Scala- theater in Den Haag beslag op hen gelegd en reeds staat een tournee door ons laxid op het programma, waarbij Leiden niet is vergeten, zo- at wij spoedig weer eens met dit cidse trio, dat zich reeds buiten- CtA>N*OM'NDI Klaar in een tcip! Verrast en verruktl Dat a* gedn als O door ow vla een der voortreffe lijke FTulex Vrucbtenaroma'e mengt! Dat cUo niet zoomaar „smaakjes" of „kleurseltjea". maar wetenschappelijk bereide vrucbtenaroma'e, die uw vla a, puddingen, gebak, cake. koek en taart de „pit", de geur en 't üjn aroom ver- leenen. die U reeds lang onbew\)at miste! Vraag uw winkelier e Cornelis- \landse roem verwierf kennis kunnen sen, die het woord voert, „brachten maken. hem kunnen karakteriseren als de ge voelige muzikant, die met hczlnnlng en inz icht zijn object nadert Een over net algemeen respectabele techniek vertoont al cn toe Inzinkingen. Het overtuigendst bleven zijn eigenschap pen in het Andanto. Na de pauze wist Van Kempen te boeien met een weergave van Brahms' Tweede Symphonic, die ln de hoek- dcien van een zekere voortvarendheid getuigde welke echter aan de ernst van Brahms' bedoelingen geen afbreuk T«f»ffl;^?eT»,nn,?iield van hct Adagio InsfJiun» Ke™Pen's romantische iSfifi1.111®' Het orkest- dat ln de be geleiding goed volgde, werd In de symphonle tot bezielde daden gedwon gen. Er waren bloemen voor den diri gent en de klinkende öUval van een geheel gevuld Gebouw was oorver dovend. WILL G GILBERT. Felix de Nobel bij R.O. Het. Woensdagavondconcert van het Residentie-Orkest stond weer onder gastdirectle van Paul ran Kempen. Een bij uitstek muzlkantesk gereali seerde Ouverture ..Frelschutz" van weber bracht de gemoederen opdreef en het ls bij deze muziek, dat Van Kempen's slagvaardige geest de mu- slsche popellng ten spits weet te drij- De verfijning ln sfeer en expressie was het aandeel van Fellx de Nobel, die als solist Mozart's Planoconcert ln Bes uitvoerde. Ook nu weer heeft men ,,Bon voor 'n palclcie .Meneer, ik ben er met een brok in mijn keel heengegaan. Eerst vroeg zo'n ambtenaar mij: „Hoeveel men sen heb jij vermoord?" Daar ben ik wel zo giftig over geworden! Ik deed mijn plicht toch voor mijn vader land? En toen kreeg ik een bon voor een pakkle. Maar ik dorst in die winkel niet te zeggen, dat ik door Liefdadigheid naar Vermogen werd gestuurd. Ik vroeg, of de bediende éven mee mocht naar mijn kantoor, omdat ik niet genoeg geld bij mij had. Die bediende ging mee en ik bracht hem naar de Raamgracht. Toen heeft hij bij Liefdadigheid naar Vermogen zijn geld gekregen. Maar in de winkel wisten ze het ten minste niet. In 1934 zijn wij toegesproken als flinke kerels maar we kregen niets. En de meesten van ons hadden het toen hard en hard nodig. Nu is het binnenkort vijftig jaar geleden... Zullen de officieren datv feit alléén hêrdenken? De jongens hebben hulp nodig op het ogenblik. Zij leven van de steun of van een heel mager pensioen. Meneer, er zijn duizendèn mensen en honderden zaken in ons land die goud verdiend hebben aan ons werk. die de schatten van Lombok ge ëxploiteerd hebben toen wij de kas tanjes uit het vuur hadden gehaald. En als ik nog wel eens in het Kolo niaal Museum kom en ik zie daar al die mooie dingen uit Indië, en ik denk aan mezelf en mijn ouwe mak kers..." Tot zover Jan Fuselier. Hij heeft gelijk. Wij hebben een wereldrijk opgebouwd doordat zij hun leven waagden. Zij zijn vergeten, zij ver kommeren van een klein pensioentje. Hier moet iets gedaan worden. In Augustus herdenken wij het feit dat een halve eeuw geleden Lombok ver overd werd. Zal er dan nog altijd geen hulp zijn voor de oud-strij4ers? //-P.K. Normandléfront. De avond vaii moeizaam over het heuvelachtige landschap en het eerst vullen de dalen zich met duisternis „Vlugger Erie, daar achter die bos jes staat vijandelijke artillerie en zij Tcunnen dit stuk weg zien." Eric Hol- sten drukt op de gaspedaal en de wa gen schiet- vooruit. Panzermeyer, de dlvlslekommandant. hangt half uit de wagen. Zijn neus trilt, wanneer hij zijn kop scherp rechts en links draalt; een Jachthond, die naar wild speurt, of ln deze 6ltuatle wellicht toeter: een stuk wild, dat de Jachthoód speurt. „Sneller Erie." Rechts boven ons zwieren Jabo's door de lucht. Het zijn vervaarlijke beesten. De Inslagen ko men dichterbij te liggen: „Sneller Erie." WIJ zijn verkeerd gèreden, moeten omdraaien. De wagen stoot terug, het binnenplelntje van een boerenhofstee op. Daar staat een klein zwart hum meltje: pikzwart krullenkopje en daar onder twee blinkende ogen. HIJ blèrt vervaarlijk, heeft angst voor die auto en die zoemende motor. Panzermeyer draalt zich om en kijkt naar het kindje. Dan komt er Iets verwonder lijk teers over zijn harde soldaten gezicht. „Erlc, Vorw&rts." Staalhard ls zijn gezicht opnieuw Langs de weg lopen Infanteristen en gaan ln stelling, voor de nacht. Pan zermeyer stopt. „Na. Jungs, hebben Jullie wat te roken?" Natuurlijk heb ben ze niets te roken* Welke soldaat heeft wat te roken, wanneer men hem daarnaar vraagt? Glunderend kijken ze hun commandant na. deze jongens van de Hitler-Jugend-Divlslon. We zijn terug op de Gevechtsstand an de divisie en dan komt het be richt: Hier bij Verson zijn Engelse pantsers doorgebroken. Allen gaan ln stelling. En Panzermeyer? HIJ rijdt met zUn blikken wagentje naar de plaats, waar de Amerikaanse Mim- moethtanks op bult staan te wachten. Dat ls nu Panzermeyer. Dat ls de man, die Dultslande Jong ste divisie leidt, die het bevel voert oyer Hltlerjongens, van wie de een ln een bommennacht wees werd. de ander uit een vlammend huls eeto kind redde en die nu ln een hol van ijzer en vuur de deugdelijkheid bewijzen van de principes, waarnaar zij werden opgevoed „Panzermeyer 1st eln ganzer Kerl", die zeldep complimenteert, zelden £raat. maar een soldaat ls. een Duits soldaat, een leider van een Europees soldatendom. En dét hij dat ls, dat zeggen zelfs de verwonderd-bewonde- rende blikken der Engelse krijgsge vangenen. die hem nastaren, wanneer hij met Caracho in zijn hobbelwagen- tje er tussen uittrekt. En dan vragen 1 zij, of dat nu de commandant ls, van de H.J.-divlsle, die zij zelf na een dag strijd al een „crackdlvlslon" noem den. Concertgebouworkest in ko'mend Haags seizoen Voor het komende winterseizoen heeft het Concertgebouworkest tien Haagse concerten ontworpen, welke ln twee abonnements-serles van October tot half -Maart in het Gebouw v. K en W. zullen plaats vinden. Van de tien concerten, welke samen serie A vormen, neemt Willem Mengelberg er vijf voor zijn rekening. De vaak geuite klacht, dat Mengclbergs directieperiode zo kort en opeengedrongen ls. lijkt bij deze aankondiging ondervangen; hij opent het seizoen met twee concerten en sluit het met drie. Het is te hopen, dat ditmaal geen plotselinge wijzigin gen het verlangen van velen onver hoord zullen laten. Eduard van Bel- num dirigeert drie concerten, nadat de geziene gast Eugen Jochum de vriendschap met het Haagse publiek ln twee concerten zal hebben ver nieuwd-. Onder de reeks van aange kondigde solisten vallen de namen Walter Glescklng, Branka Musulln. Gulla Bustabo. Georg Kulenkampff en Gaspar Cassadó van de buitenlanders. Cor de Groot en Herman Krebbers van de Nederlanders op. Dc data van series A en B zijn 7 en 21 Oct., 11 en 25 Nov., 16 December, waarna serie A met concerten op 20 Jan 3 en 24 Februari. 3 en 17 Maart wordt voort gezet, - HANDELSREGISTER KAMER VAN KOOPHANDEL In het Handelsregister van de Kamer van Koophandel zijn de vol gende wijzigingen aangebracht: 91.V. Nederlandse Grofsmederij, Lelden. Zuidsingel 66. Ovérl. comm.: C J P. Zaalberg. Den Haag. 3 Juli 1944. St. Lucas Society. Lelden. Rapenburg 83. boekhandel, antiquariaat etc. Filiaal gevestigd te Amsterdam, Paulus Pot terstraat 24. Pension „Panorama", Noordwijk aan Zee. Oude Zeeweg 56. hoek Pr. Hendrikstraat. N. E.: H. D. G. Lllschen, Noordwijk. N.V. Visserij Maatschappij ..Noordstar". Katwijk a. Zee, Mr. Fockstraat 43. Ulttr. dir.: J. den Duik Czn.. Katwijk a. Zee. N. dir.: C. den Duik Sr.. Katwijk a. Zee. N.C. Maatschap'plj Nutrlcla. Lelden, Korenbrugsteeg 3 Hoofdzetel: Zoeter- mcer. Ulttr. bch. fil. Lelden: P. J. M. Helkert, Leiden. N. bch. fll. Lelden: G. H. van Eek. Leiden (B.P.). Naam loze vernnootschap Maatschappij „Eri ca" tot Exploitatie vaji onroerende goederen en aannemersbedrijf te Noord wijk, voorheen W. P. dè Vreede. Noord wijk. Doeza6traat 19. Ulttr. dir.: W. P. de Vreede. N. comm.: W. P. de Vreede, Noordwijk. Naamloze Vennoot schap Hotel Café Restaurant „Het Witte Huls", Qegstgeest, Wilhelmina- park 33. N. comm.: G. A. Hage. Den Haag Café-concert 't Raedthuys, Lei- L. H. Schreurs Sr. en J. L. H. Schreurs, den. Nieuwe Rijn 19. Ulttr. venn.: J. belden te Lelden, per 1 Juni 1944. H. C. de Greef en Zoon. Lelden, Pie terskerk koorsteeg 1. Handel ln groen ten, fruit en aardappelen. Overl. venn.: H. C. F. de Greef, Lelden. 8 Juli 1944. „Futura" administratie en-assurantie kantoor, copieërlnrlchting. Noordwijk aan Zee. Hoofdstraat 3. Ulttr. E.: M. E. van der StaakImholz, Noordwijk aan Zee. De procuratie verleend aan P. J. H. M. van der' Staak ls Ingetrok ken. N. E.: P. J. H. M. van der Staak, Noordwijk. S. van der Moor, Alkcmade, Róelofarendsveen B 245, expeditie- onderneming. Overl. E.: S. van der Meer. Roelofarendsveen, 2 Mei 1944. A. Koelman, -Lelden, K. Bouwelouwen- A. A. Koelman. Lelden, 1 Juli 1944. Het amateurlcampioenschêp van Duindigt Op de Woensdag te Duindigt ge- hoden draverijen .De dag der ama teurs". heeft de heer N. Doeven te Leiden beslag gelegd op de titel amateurkampioen van Duindigt De heer Doeven reed met het paard Allouez van J. de Vlieger en behaalde in twee heats de overwinning Dit is de tweede maal, dat hij de titel ver overd heeft. Maandagavond vindt ln de Hoog landse Kerk de eerste uitvoering voor Lelden plaats van de Passions Cantate van Mozart. Er treedt op een ge mengd koor o.l.v. Jan van Santbrink Jr., Plet Ulterllndcn speelt het orgel, terwijl als solisten optreden de so praan Maria Struycken v. d. Adel en den tenor Th. de Groen. Voor de NZ en RB speelde Don derdagavond LZC I tegen Zian II in de zweminrichting „De Ziil". Het begin is Voor Zian en dóór een fout in de verdediging van LZC is de stand 01- Na wat heen en weer spelen begaat de achterspeler van Zian de fout in eigen doel te schieten. 11 Even later is het Lut (LZC) die de stand op 21 brengt. Door goed samenspel brengt de midvoor van Zian de stand op 2—2. Na de rust weet Zian nog eenmaal het net te vinden en de eindstand is 2—3. Verdere uitslagen waren: LZC III —Poelmeer II, ruststand 1—2, eind- s£and 1 3; LZC IIZian III, rust stand 00. eindstand 00 ^00ïs Zwembad te Haarlem u?r5r,DondSrda^avc>nd de wedstrijd HVGB (jeugd)—De Zijl (jeugd» ge- speeld, ruststand 10, eindstand BURGERLIJKE STAND Geboren Ilona V. E., d. v. T J. Bodt en L. de Roode; Elisabeth W.. d. v. H. C. Kos- to en W. Keijzer; Antonlus W„ z. v. J. v. d. Burg en E. A. C. Grijm; Adolf, z v. A de Wolf en J. Blansjaar; Jo hanna, d. v. J. C. van Egmond cn A. H. Gommans: Johanna H. M-, d. v. F Arnoldus en W. Blansjaar: Adlnda. d. i v G. Grooten en B. Oosterveen: Bar- tholomeus A.y z. v. CL T. van Dorp en M. M. van Ulden. f BURGERLIJKE STAND Geboren: Elsa F., d. v. A. F, v. d HeUde en C. Schenkeveld: Roland B. M„ z. v. R. H. Jaspers en P. M. Ouwerkerk; Willem J.Th., z. v. W. van Roouen en K. v. d. Klooster; Rltske, z. v. R. Been en F. L. Ouwerkerk. OvcTlcden; T. van RIJn. wed. v. J. W Bochmer. 73 J W. C. Hagethorn. echtg. v. I. Blangé. 49. 'Overleden: C. E. van Rhijn, wed. v. T C. van Veldhuizen. 65 J.: E. Colpa. wed. v. P. J. Hakkaarc. 76 J. Ondertrouwd: A. Cebol en J. Suur- land. Getrouwd: A. P. Kromhout en J Slebert; J. J. Dam en J. van Staveren; W. van Egmond en J. van Es; J. Fllp- po en J. Korenhof. A. S. W. v. d. Lln- den en H M. A. W. Paardekooper: G C. M. Molkenboer en A. G. M. Gussen- hoven: A. C. van Noort en C. A. J. Hulbers; G. C Smoorenbufg en G. M. van Rlel; P. Verra en A. van Ril. Plantsoen 65 - Tel. 26558 Opleiding voor Middensjtans-examen Boekhouden, Talen. Steno 7.50, Typen f 6.— per cursus Privé secretaris(-resse), Handelsdagschool Prospectus op aanvrage. (ra'SS"s"tr an Emmerik, Voorhout, 's-Gra- vendamseweg 63. blcfembollenbedrijf en -handel. Bovengenoemde zaak ls met Ingang van 1 Mei 1944 ln een vennootschap onder firma onder de naam; Vennootschap onder de firma P. J. van Emmerik (B.P Venn. A A. M. van Emmerik. M. van Emmerik en L. J van Emmerik, allen te Voor- vita N.V., Lelden. Hogewoard 183. diepvrlesconservenlndustrie De statuten zijn gewijzigd. Nieuwe opgave: Groothandel en loonpakkerlj „De Nijverheid". Zoeter- woude. Hoge Rijndijk 31. handel ln levensmiddelen, chemische producten en aanverwante artikelen, alsmede loonpakkerlj. E.: j. Brasz. Enschede. I SPORTNIEUWS Groot schaaktournooi te Zaandam ZAANDAM, 20 Juli. Ter herden king van het 20-Jarlg be6taan van de Zaandamse Schaakclub op 23 Septem ber a.s.. werd een comité gevormd, djit o.a. belast werd met de organisatie van een groot schaaktournooi. te houden op 28. 29 en 30 September te Zaan dam. Het tournool zal bestaan uit een hoofd-ere groep, vier eregroepen. een hoofdklasse, le, 2e en 3e klasse. Boven dien zullen zeskampen worden gehou den. De hoofd-cregroep wordt gevormd door: mr. dr. J. H. D. Graaf van den Bosch, N. Cortlever. T. D. van Schel- tlnga, W. J. Mührlng de Vlnto, terwijl de onderhandelingen betreffende den Zesden speler nog gaande zijn Aan de vier erc-groepen (elk van 6) nemen o.a. deel: drs L. Stumpers, A Vinken. Ir. H. J. van Steenis, Th. de Jong, K. J. Nleukerkc, Th, van Tol. dr. W. Euwe. F. H. Spinhoven, J. v. d. Zan den. H. W. Felderhof. voorts de gehele hoofdklasse van de Zaandamse Schaak club. Bij de vier eregroepen ls het de be doeling ln elke groep van zes 3 hoofd klassespelers van de Zaandamse Schaakclub tn r« delen, zodat deze ge legenheid krijgen hun kracht met de allerbeste Nederlandse schakers te meten. De groepen hoofdklasse, le, 2e en 3e klasse staan, voeg- elkeen open. 5000 WONINGEN AANGEBODEN voor wonlngrnll ln Amsterdam, Rot terdam, Den Haag, Utrecht, Haarlem, Eindhoven, Leeuwar den. Arnhem, Nij megen en vele andere plaatsen in Nederland Bel op telefoonnummer Brlef'kosten worden ver goed. Vernietiging van Archieven. F. P. KLUIVERS ZOON.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 3