Aanslag op den Führer mislukt HET DAGBLAD te Schiedam Dit is een vingerwijzing om verder te arbeiden Ontploffing trof een aantal medewerkers De aanvallen beoosten Caen voortgezet Zatte burgerlijkheid dient VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Strenge maatregelen tegen samenzweerders Een van de getroffenen .overleden te worden doorbroken Duits weermachtsbericht Doorbraakpogingen, naar Lemberg tot staan gebracht De stad Livorno is ontruimd De Führer spreekt na de laffe aanslag: De éénmans-torpedo in' actie' Twee formateurs in Japan Brave" mensen op hellend vlak Extra-rantsoen vette kaas De nieuwe bonnen Arbeidsfront op de bres voor sociale rechtvaardigheid Werker, ken uw taak! Burgerlijkheid in kort geding HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 21 Juli. Op den Führer is Donderdag een springstofaanslag gepleegd. Uit zijn omgeving werden hierbij zwaar gewond It.-generaal Schmumdt, Icol. Brandt, medewerker Berger. Lichtere verwon dingen bekwamen It.-generaal Jodl, de generaals Korten, Buhle, Bodenschatz, Hausinger, Scherft, de admiraals Yoss, Von Puttkamer, Kapitan zur See Assmann en It.-kol. Borgmann. De Führer zelf heeft, behalve lichte brandwonden en kneuzin gen, geen verwondingen bekomen. Hij heeft onverwijld daar op zijn werk hervat en volgens program den Duce ont vangen voor een vrij langdurige gedachtenwisseling. Korte tijd na de aanslag arriveerde de Rijksmaarschalk bij den Führer. Naar het Duitse nieuwsbureau verneemt, is het complot, dat werk is van. een misdadige officierskliek. volkomen mislukt. De aan stichters hebben, na het mislukken van de aanslag, deels zelfmoord gepleegd. Voor het overige worden zij door bataljons van het leger gefusilleerd. Onder hen, die doodgeschoten zijn, bevindt zich ook de pleger van de aanslag, kolonel graaf von Stauffenberg. Nergens zijn incidenten voorgekomen. De overige personen, die door hun houding aan deze misdaad schuldig zijn, zullen ter verantwoording worden geroepen, HOOPDKWAR HEB VAN DEN FÜHRER. 20 Juli. Het opperbevel van de Duitse weermacht maakt be kend In Normandië heeft de vi.iand zijn aanvallen in het gebied ten oosten en zuidoosten van Caen met krach tige ondersteuning van tanks, artil lerie en vliegtuigen de gehele dag voortgezet, zonder dat het hem ge lukte de beoogde doorbraak te be reiken. Na verbitterde gevechten, die de, gehele dag in St. Ló woedden, werden de puinhopen van de stad prijsge geven, Vijandelijke "aanvallen vanuit de stad naar het zuiden, alsmede sterke plaatselijke aanvallen van de Amerikanen verder ten noordwesten, stortten met zware verliezen ineen. Slagvliegers ondersteunden de af- wcereevechten .van de troepen te land in doeltreffende scheervluchten en vernietigden tien vijandelijke tanks In luchtgevechten werden 16 vijande lijke vliegtuigen neergeschoten. Ge- vechts- en des nachts opererende slag- vliegtuigen vielen vijandelijke concen traties ten noorden van Caen met goede uitwerking aan. In opslag plaatsen van munitie en materiaal ontstonden branden cn ontploffin gen. In de nacht van 18 op 19 Juli scho ten nachtjagers boven Noord-Frank rijk 30 viermotorige Britse bommen werpers omlaag. Batterijen van het Kanaaleiland Alderney schoten een escorterende vijandelijke torpedojager in brand., die na hevige ontploffingen in de diepte verdween. In het Franse gebied werden weer 151 terroristen in gevechten vernie tigd. Het vergeldingsvuur op Londen duurde de gehele nacht voort. In Italië is de vijand in verbitterde, voor hem met bijzonder grote verlie zen genaard gaande, gevechten het zuidelijke deel van Livorno en de vol komen verwoeste havenwerken bin nengedrongen. waar hevige straatge vechten ontbrandden. In de avond uren werden onze troepen op stellin gen ten noorden van de stad terug genomen. Ten noordwesten van Poggibonsi mislukten talrijke aanvallen van den vijand. Ten westen van Ancona ge lukte het den vijand, na verbitterde gevechten, op de noordelijke oever van de rivier de Esino met betrekke lijk zwakke krachten zich te nestelen. Zijn met bijzondere kracht langs de kustweg ondernomen aanvallen stort ten daarentegen rlle ineen. In het Zuiden van het Oostelijk front zijn onze divisies in het ge bied ten Oosten van Lemberg in zware afweergevechten gewikkeld. Vijandelijke doorbraakpogingen in de richting van de stad zelf werden opgevangen, ëblsjewistische strijd krachten. die van Kowel uit opdron gen, werden aan de Boeg tot staan gebracht. Ook in de centrale sector duren ten Noorden van Brest-Litowsk he vige gevechten voort, ïn het gebied van Grodno zijn Sovjetrussische gevechtsgroepen, die naar de Westelijke oewr van de Njemen waren overgezet, in tegen aanvallen teruggeworpen. In het merengebied ten Noord westen en Noorden van Wilna, als mede tussen de Duna en Ostrow. werden sterke aanvallen van de bolsjewisten in wisselvallige gevech ten uiteengeslagen cn werden enige penetraties afgegrendeld. Alleen in de sector van één corps werden hier in de laatste zeven da gen 215 vijandelijke tanks vernie tigd. De Stabsgefreite Unger in een ardeling pantserjagers heeft giste ren met zijn geschut elf zware Sov jetrussische tanks stukgeschoten; De luchtmacht ondernam talriike aanvallen in scheervlucht op vijanr delijke concentraties* en colonnes en vernietigde weer talrijke tanks en meer dan 230 gemotoriseerde en be spannen voertuigen. In luchtgevechten en door lucht doelartillerie werden 56 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. Sterke formaties Duitse gevechtsvliegtuigen richtten zware aanvallen op de Sov- voor de Nowoso- jetrussische steunpunten ravitaillering Molodeczno, kolniki en Welflcije Loeki. Formaties Amerikaanse bommen werpers ondernamen van het Westen en het Zuiden tcrreuraanvallen op West-, Zuidwest- en Zuiü-Duitsland. Vooral in de woonwijken van de ste den München, Koblenz, Schwem- furfc cn Saarbrücken ontstond schade. De bevolking leed verliezen. Door strijdkrachten der luchtverde diging werden 61 vijandelijke vlieg tuigen neergehaald. Des nachts vie len Britse stoorvliegtuigen het stads gebied van Bremen aan. 1 Ie JAARGANG No. 169 VRIJDAG 21 JULI 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Tel. 24996 - Postgiro 184120 - Abonnementsprijs 21 ct. per week ot 2.73 per. kwartaal. Losse nummers 5 ct. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER. 21 Juli. De Führer heeft hedennacht voor de Duit-se radio de volgende toespraak ge richt tot het Duitse volk: Duitse volksgenoten. Ik weet niet, voor de hoeveelste maal thans een aanslag op mij beraamd en uitgevoerd is. Wan neer ik thans tot u spreek, dan geschiedt dit echter vooral om, twee redenen: 1. Opdat gij mijn stem hoort, en weet dat ik zelf ongedeerd en gezond ben 2. Op dat gij echter ook nadere bijzon derheden verneemt over een mis daad, die in d? Duitse geschiede nis haar weerga niet vindt. Een zeer kleine kliek eerzuchtige, gewetenloze cn tevens misdadige, domme officieren heeft een complot gesmeed, om mij .uit de weg te rui men en om tegelijk mei mij de staf van de Duitse weermachtsleiding uit te roeien. De bom. die door kolonel graaf Von Stauffenberg was neergelegd, kwam op twee meter afstand aan mijn rechterzijde tot ontploffing. Zij heeft een aantal mijner dierbare medewerkers zeer zwaar gewond, een is gestorven. Ik zelf ben volkomen ongedeerd lot op zeer kleine schaafwonden, kneuzingen of brandwonden na. Ik vat dit op als een bevestiging van de opdracht der Voorzienigheid mijn levensdoel te blijven nastreven zoals ik totdusver gedaan heb. Want ik kanten overstaan van de gehele natie plechtig bekennen, dat ik sedert de dag. waarop ik in de Wilhclmstrasse miin ambt aanvaard de. maar één enkele gedachte heb gehad naar besté weten cn geweten mijn plicht te vervullen, en dat ik. sedert het mij duidelijk werd. dat de oorlog onvermijdelijk was én nier. meer kon worden uitgesteld, eigenlijk alleen- maar zorg en arbeid neb ge kend en in talloze dagen en door waakte nachten alleen voor mijn volk heb geleefd. Twee bevelen Er is in een tijd. waarin de Duit se legers de zwaarste worsteling doorstaan, evenals in Italië nu ook in Duitsland een zeer kleine groep geweest, die nu geloofde, evenals ln 1918, de dolkstQ9t in de rug te kun nen toebrengen. Zij heeft zich dit maal echter zwaar vergist. De be wering van deze usurpators, dat ik niet meer leef. wordt thans op dit ogenblik weerlegd, waarin ik tot u. mijn beminde volksgenoten, spreek. De kring, die deze usurpators vor men is zeer klein. Ze heeft met de Duitse weermacht en vooral ook met het Duitse leger niets te maken. Het is een zeer kleine groep misda dige elementen, die thans onbarm hartig worden uitgeroeid. Ik beveel derhalve op dit ogen blik: Ten eerste dal geen enkele civiele instantie een of ander bevel mag aanvaarden van een diemtinstan- lic, die deze usurpators zich aanma tigen. Ten tweede, dat geer enkele mili taire instantie, geen enkele leider van ccn troep, geen enkele soldaat mag gehoorzamen aan een of ander bevel van deze usurpators, dat in tegendeel ccn leder verplicht is, den overbrenger, of den gever van een dergelijk bevel üf onmiddellijk te arresteren, óf bij verzet ogenblikke lijk te vernietigen. Ik heb. om definitief orde te scheppen, tot bevelhebber van het leger in het vaderland Rijksminis ter Himmlcr benoemd. Ik heb Ge- ncraloberst Guderian ocnoemd tot. lid van de generale staf om den door riekte op het ogenblik afwezigen chef van de generale staf te vervan gen, cn ccn tweeden beproefden lei der van hft olijke front:tot zijn assistJent benoemd. In alle andere dienstbureau's van het Rijk komt geen wijziging. Meedogenloze afrekening Ik ben er van overtuigd, dat wij met het vernietigen van deze zeer kleine kliek van verraders en samen zweerders nu eindelijk ook in de rug van het vaderland de atmosfeer scheppen, die de strijders aan het front nodig hebben. Want 't is on mogelijk^ dat terwijl aan het front Krachtiger deelneming aan de oorlog TOKIO. 21 Juli. De Trnno hccfl Donderdag generaal Kocniaki Koiso, gouverneur-generaal van Korea, en den vroegeren minister-president ad miraal Mitsocmasa Yonai opdracht gegeven tot het vormen van ccn nieuw kabinet. Generaal Kolso. die 65 jaar oud ls. werd lil 1936 commandant van het Koreaanse garnizoen en bekleedde ln 1939 en 1940 de functie van minister van koloniën. In welke tijd hij de bijnaam ..Koreaanse tijger" ontving. In 1942 werd hij benoemd tot gouver neur-generaal van Korea. Admiraal Yonal. die eveneens 65 Jaar ;s. was behalve minister-president in drie kabinetten minister van marine cn gedurende enige tijd opperbevel hebber van de verenigde Japanse vloot. Hij behoort tot dc bekendste admi raals van Japan In een commentaar zegt Domei, dat het afgetreden kabinet niet meer voldeed aan de wens der Japanse natie krachtiger aan de oorlog deel te nemen. Het Japanse volk is vast besloten de oorlog zegevierend ten einde te voeren, waarbij geen offer te groot en geen moeilijkheid onover komelijk lijkt. Ook de vrouw zal haar piaats in de totale oorlog innemen. Japan blijft streven naar een nieuwe wereldorde, in nauwe samenwerking met de volken van Groot-Azië. even als met de verbonden volken in Europa. s Telegram Rijkscommissaris en Wermachtsbefehlsliaber aan den Führer DEN HAAG. 21 .Juli. Dc Rijks- commissaris voor het bezette Neder landse gebied. Rijksminister dr. Scyss-Inaüart. cn de Welirmachtsbe- fohlshabcr General der Flieger Fr. Christiansen, hebben den Führer het volgende telegram doen toeko men: Mein Führer! Alle leden van de Partij, van de Weermacht en van de Staat cn alle Duitse volksgenoten in Nederland danken uil de grond van hun hart de Voorzienigheid, dat zij Bovenste Joto: een telegrafisch overgebrachte opname van 'een der Ontevreden onderwereld Vanavond drinken we samen een borrel in de Stormsteeg cn het is voorlopig de laatste want Kees houdt wel van gezelschap maar het moet niet te lang duren daarvoor is hij te veel solitair. En hij zegt het eerlijk ook Ik heb nou alles laten zien. je weet het weer. Tot ziens. Een handje, hij staat ob. Bij de deur draait hij zich nog even om. Alles? Nee. niet alles. Ik ben ook niet gekl En den verdwijnt hij in de nacht. Hij zal niet alles hebben laten zien. Ik wil ook niet alles zien. Ik heb genoeg gezien. Volgens Kees gaat de penose kapot. Het zij zo. niemand zal er rouwig om zijn dan de jongens van de vlakte zelf. Maar het is veel erger dat er iets voor in de plaats komt. iets veel ergers. De onderwereld was altijd een probleem, maar een gelocaliseerd probleem. De nieuwe penose omvat een veel hoger percentage van de hoofdstedelijke be volking „Brave" mensen, die nooit met de justitie in aanraking kwa men. die nooi: zouden durven inbre ken. zitten dik op in de handel in gestolen goed en zij weten het, .Beste" loopjongetjes uit behoorlijk ceiunans-torpcdo's in actie tegen de milieu laten zich tot alles en nog iyivasicvloot in dc Scincbaai. wat gebruiken cn zij weten het, „Fatr Onderste foto: Oberge/rcite Wal- soenlijke'j meisjes worden via in de ther Gerholt. die de eerste eenmans- i zwarte handel rijk geworden vriend- torpedo tact succes lanceerde en wienjes van twee kruisjes de baan opce- dc Führer deswege het ridderkruis j stuurd en zij weten bet. Zij weten van het IJzeren kruis verleende. het allemaal en zij vinden het alle- (Tctefoto Orbis-Holland en 1 maal best. Zij leggen zich erbij neer. P.K. loto Bölt/HH-St). u, mijn Führer. en met i* de borg voor de Duitse overwinning, bewaard heeft. Wij allen staan gereed, elk van uw bevelen in onwrikbare trouw cn uiterste toewijding ten uitvoer te brengen. Heil Deutschland und unserem Führer Wig. Seyss-Inquart. Rijkscommissaris. Christiansen. Wehrmachts'ce- fehlshabcr. Niedeiiande. De plaatsvervangende Hongaarse minister-president, Ratz. Is op eigen verzoek van* zijn functie ontheven. Op dc verjaardag van net begin van Spanje's nationale opstand heelt Franco 71 hoge onderscheidingen uit gereikt. onder andere aan Jordana. den minister van buitenlaudie zaken en aan generaal Munoz, den -vi;oegeren commandant van de Blauwe Divisie. In de Indische provincie Binar heerst een cholcra-cpldemie. die zich reeds over vier districten heeft uitee- hreid. In de laatste drie maanden zijn 34.808 sterfgevallen gemeld. honderdduizenden en millioenen brave mannen tot hun laatste adem tocht strijden, in het vaderland een zeer kleine groep eerzuchtige erbar melijke creaturen deze houding voortdurend tracht te dwarsbomen. Dit keer wordt hiermede nu zo afgerekend, als wij dat als natio- naal-socialisten gewend zijn. Ik ben ervan overtuigd, dat iedere fatsoen lijke officier, iedere dappere soldaat dit in dit uur zal begrijpen. Welk lot Duitsland getroffen zou hebben, wanneer de aanslag van daag gelukt zou zijn. daarvan kun nen zich misschien maar zeer weini gen een voorstelling maken. Ik zelf dank de Voorzienigheid en mijn Schepper niet omdat zij mij behou den heeft mijn leven is alleen zorg en is alleen arbeid voor mijn volk doch ik dank Hem alleen omdat Hij mij de mogelijkheid gaf om deze zorgen te kunnen blijven dragen en met mijn werk verder door te gaan zo goed als ik dat voor mijn geweten kan verantwoorden. Iedere Duitser, geheel onverschillig wie hij is. heeft de plicht meedogen loos tegen deze elementen op te tre den. hén of onmiddellijk te arreste ren of. wanneer zij op welke wijze dan ook verzet zouden bieden, zon der meer te vernietigen. De bevelen aan alle troepen zijn uitgevaardigd. Zij worden blindelings uitgevoerd overeenkomstig de gehoorzaamheid, die het Duitse leger kent. Ik begroet in het bijzonder U, mijn oude strijdmakkers, nog eens van harte, nu het mij weer vergund is geweest aan een lot te ontkomen, dat niet voor mij iets vreselijks in zich verborg, doch dat voor het Duitse volk verschrikkingen gebracht zou hebben. Ik zie hierin ook een vin gerwijzing van de Voorzienig heid. dat ik mijn werk moet blij ven voortzetten en derhalve zal blijven voortzetten. roeien er niet tegenop. Zij redene ren: „De hele wereld is gek gewor den. waarom wij ook niet?" Zij zeg gen, dat een mens toch ééns lol in zijn leven moet hebben, de lol van clandestiene borrels en rose kamer tjes. de lol van veel geld op zak en veel eten in dc maag. Zij voelen, dat zij afglijden, maar zij laten zich glijden. Moeheid? Gebrek aan wils kracht? Zijn dat dan werkelijk ooit I eigenschappen van ons volk ge-1 wecst? Een strengere tucht, ccn ingrij pender toezicht, een ernstiger wijze van correctie. <cn wij denken aan werkkampen) zal deze mensen weer op het goede spoor moeten brengen. De leden van de „ouwe penose" zijn wat de nette burger noemt .slecht". Zij zijn a-socialen. Maar hier dreigt een nieuwe een grote groep te groeien: de van voorheen niét a-soci alen. De mensen die op hun jacht naar genot op het hellende vlak komen. •Misschien helpt de gevangenis voor de a-soc.alen. Voor deze laatste groep DEN HAAG. 21 Juli. r- Voor de periode van 23 Juli t.m. 5 Augustus zijn op de bonnen 31 en 32 verkrijg baar de gebruikelijke rantsoenen brood, 'beschuit, melkt taptemelk cn vlees. Voorts zijn in die periode geldig: 182 en 183 bloem. 184 125 gram gort. 185 125 gram gemengd meel. d 60 250 gram gort. a 60 250 gram kindermeel of voedingssuiker, 31a cn 31b ieder een half rantsoen boter. 186 100 gram 20 plus of mage re kaas. 31 li kg. aardappelen, 31 toeslag 1 kg. aardappelen. 187 sui ker. 188 jam. 189 vervangingsmid delen, c 61. d 61 en e 61 kinderdrank- poeder. 31 150 gram versnaperin gen. 31 en 32 1 rantsoen sigaren, tabak of sigaretten. Destijds is bekend gemaakt, dat van 23 Juli tot en met 5 Augustus a s. vette in plaats van magere kaas beschikbaar zou worden gesteld. Ter verkrijging dezer vette kaas moest de bon „algemeen 154" vóór 2 Juli j.l. bij den leverancier worden in geleverd. Voor het genoemde tijd vak zou dus geen bon voor magere kaas worden aangewezen. Daar dit [hans wel is geschied, moet dus het rantsoen vette kaas als een extra- rantsoen worden beschouwd. Weer kaasbon inleveren Van 20 Augustus tot en met 2 September a.s. zal wederom 100 gram vette kaas ter beschikking gesteld worden. Teneinde hiervoor in aan merking te komen, moet men bon „algeméén 181" voor 30 Juli a.s. bij zijn leverancier inleveren, desge wenst tegen ontvangstbewijs. Afle vering van deze kaas vóór 20 Augus tus a.s. is niet toegestaan. Terroristen standrechtelijk doodgeschoten DEN HAAG. 21 Juli. Dc höhere M- und Polizciführcr „Nordwest" cn Gencralkommissar für das Slchcr- heitswescn maakt bekend: Wegens dc arglistige moord en moordaanslag op leden der bezettende macht op 6 en 7 Juli 1944 te Nijmegen is een aantal gearresteerde terroris ten en saboteurs standrechtelijk dood geschoten. (w g.) RAUTER. M-Obcrgruppcnführcr und General der Tolizci. Prijzen van op'contract geteelde groenten DEVENTER. 20 Juli. Van offi- ciele zijde wordt het volgende onder de aandacht van belanghebbenden gebracht: De omstandigheid, dat groenten op contracLzijn geteeld ten behoeve van bepaalde gemeenten,- wettigt geen andere prijzen dan die welke zijn vastgesteld door den ge machtigde voor de prijzen. Ingeval van prijsovertreding zal streng worden opgetreden. (Van onzen specialen verslaggever.) SCHIEDAM, 21 Juli. Span doeken boven de drukste verkeers wegen van Schiedam, adverten ties in de Schiedamse kranten en het omroepen per luidspreker- wagen hebben de werkers van Schiedam attent gemaakt op de gisteravond in ..Musis Sacrum" gehouden openbare vergadering, waarin Arbeidsfrontleider Wou denberg het woord zou voeren. De grote zaal van ..Musis Sa crum" was tot de laatste plaats bezet en daarom was het goed. dat aan de gevel van het gebouw enige luidsprekers waren beves tigd. die Woudenberg's vlammen de redevoering verstaanbaar maakten voor de drommen be langstellenden. die niet tot de vergaderzaal konden worden toe gelaten. Het te Schiedam gerezen conflict heeft veel beroering gewekt en dc enorme toeloop naar de vergadering van het Nederlandse Arbeidsfront was er mede een bewijs van. dat deze aangelegenheid de levendige publieke belangstelling gaande houdt. Woudenberg deelde mede. dat het Nederlandse Arbeidsfront Dins dagmiddag te Rotterdam veroordeeld is en deze veroordeling noemde hij uniek in de reeds geschreven en nog te schrijven geschiedenis van het Nederlandse Arbeidsfront. Spr. zcide, dat hij verplicht* was zéér voorzichtig te zijn in zijn uitlatingen: „Elke keer. dat ik uitglijd en iets over dit vonnis zeg. kan het mij duizend pop kos ten! (Grote vrolijkheid.) Wie de doelstellingen van het Nederlandse Arbeidsfront kent en de inhoud van dit vonnis hoort, moet uitbarsten in verontwaar diging. Dat was aldus spr. ook m Ij n eerste reactie, maar ik ben er thans vrijwel over heen talloze werkers hebben begrepen, dat z ij en het Nederlandse Ar beidsfront dezelfde tegenstanders hebben en als reactie op dit Schiedamse conflict, schrijft het Nederlandse Arbeidsfront thans honderden nieuwe leden in! (Da verend applaus!) Zijn toespraak vervolgend, zcidc Woudenberg, dat Cc meelfabriek „Schiedam" niet zo belangrijk is. Dc rechter, die liet vonnis wees. is even min belangrijk, belangrijk is alleen, dat de in de meelfabriek „Schiedam" werkende mensen datgene krijgen, SCHIEDAM, 21 Juli. Als reactie op de met een luidspre- kenvagen te Schiedam gevoerde propaganda heeft de N.V Meel fabriek „Schiedam", aldaar, een kort geding tegen Het Neder landse Arbeidsfront aanhangig gemaakt. De president van de arrondis sementsrechtbank te Rotterdam, inr. A. F. Zwaardemakcr, heeft in deze zaak vonnis gewezen en daarbij Het Nederlandse Arbeids front in liet ongelijk gesteld Het Nederlandse Arbeidsfront is bevolen zich te onthouden van het voeren van actie tegen de N.V. Meelfabriek „Schiedam" cn het mag te Schiedam of elders binnen het Arrondissement Rot terdam in het openbaar geen mededelingen doen of handelin gen vcrrichtén. die dc belangen van het bedrijf „of de daarin heersende bedrijfsvrede" kunnen schaden. Elke overtreding van dit bevel zal hel verbeuren van een dwangsom van 1000.— ten gevolge hebben. In een gistermiddag te Schie dam gehouden persconferentie heeft* de Arbeidsfrontleider een uiteenzetting gegeven van het Schiedamse conflict en vervol gens het in kort geding gewezen vonnis besproken. Woudenberg zette uiteen, dat Het Nederlandse Arbeidsfront zich ln deze rcvolutionnairc lijd niet het zwijgen kan laten opleg gen. In het door den burgerlijken rechter gewezen vonnis kan Het Nederlandse Arbeidsfront niet berusten en derhalve zal hoger beroep worden aangetekend. On dertussen zal óók in Schie dam dc propaganda voor dc doelstellingen van Het Neder landse Arbeidsfront onverzwakt worden voortgezet. De Arbeidsfrontleider nodigde de talrijke vertegenwoordigers van de Nederlandse pers uil tot het bijwonen van een grote open bare vergadering, die 's avonds in „Musis Sacrum" zou worden gehouden. Het verslag van deze vergade ring drukken wij hlemevcn af. Extra-keuringen Waffen-W, K-Wachtba+aillon enz. Wegens «Ie zeer iele aanmeldingen zal tuig een extra-keuring voor «Ie Waffm-(Wiking), ff-Waolilbalaillon, Landstorm Nederland. Germaanse .ff ln Nederland gehouden «orden op Maan dag 24 Juli, 813 uur. Dcil Haag, ge- houw Aniicitia, Westeindc 15: Dinsdag 25 Juli, 813 uur. Amsterdam, Dam 1, «aar iedere gezonde Nederlander zich kan aanmelden, ten einde gekeurd tc «orden. Tijdens dc keuringen worden alle inlichtingen verstrekt piet betrek king tot de verzorging van familie leden, duur der opleiding, e\(ra-levens- middelen en/,. Personen tussen 19 jaar. die aanmcldingspliehtlg zijn voor i de tewerkstelling, kunnen zich evcn- - ,- I eens aanmelden en worden gedurende helpt zij niet. Daarvoor zijn andcie i imn verbintenis van dc tewerkstelling remedies nódig, die tucht en saam-1 trijtesfaeld. hongheidsbe6ef kweken- Officier in de Waffen-ff kan leder worden, die na minstens een jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. ZIJji schoolopleiding Is niet doorslaggexeml- Ook voor de gemotoriseerde compag nie hij het ff-Wachlbatailloo te Amers foort, welke dienst in Nederland doet. kan uien zich op bovenstaande keu ringen melden. Alle Inlichtingen cn gratis reisbil jetten voor de heen- en terugreis zijn verkrijgbaar bij de Volgende N'ebon- stellcn der Waffcn-ffAmsterdam, Dam 4; Alkmaar, Langeslraat 56: Heerlen, saroleastraat 25: Groningen. Herestraat -16: Enschede, Hengelose- straat 30: eveneens bij liet ff-lirsatz- kommando Nlcderlaivlr. Den Haag, Korte Vijverberg 5 en Marlncaniialiinc- stelle West, Utrecht, Plompeloren- gracht 24. waar zij recht op hebben. (Lang durig applaus!) Wat wij zoeken is He sociale rechtvaardigheid! Verburgerlijkt Het. Nederlandse volk cn in het bijzonder de arbeider in dit volk. is door cn door verburgerlijkt. De ver burgerlijkte arbeider ls vervreemd van eigen wezen en heeft zijn aan geboren levensstijl verloren. Het is de grootste misdaad van het libera lisme. dat "het dc arbeiders steeds het burgerlijk.- als hoger idea8l heeft voorgehouden. Daarmede is de strijd bare wil. het revolutionnairc senti ment. in den arbeider gedood. De eigen stijl, die dichter bij het elemen taire. bij het waarachtige, stond, ging daarbij verloren. Een minister-president die zcidc: „Ga nu maar rustig slapen cn wel* te rustel)!", trof in deze verburger lijkte harten de juiste snaar. Dit volk toonde zich bereid rustend en rustig ten onder te gaan, terwijl het overal in de wereld botste cn bruis te! Pas toen de Nederlander er mid den in zat. merkte hii. dat iets was veranderd, dat zich in Europa een nieuwe socialistische orde baan brak. Spr. ontmoet óók in deze tijd nog te veel mensen, die dit niet willen en die d&'. niet willen en hij vraagt ziea af. of iemand nog lééft, wan neer hij niets meer wil. De Nederlandse mens aldus Woudenberg verloochent zijn ware aard: een zatte burgerlijkheid heeft zich van zijn wezen meester gemaakt. Deze tijden zijn groot genoeg om ons er op tc bezinnen, dat het lot van den Nederlandsen werker on verbrekelijk verbonden is aan het lot van alle Europese werkers. Ken merkend voor het geweldige karak ter van deze tijd is. dat hij de men sen tot daden m oei brengen Het kapitalisme staat voor de poorten van Europa. Hoe is het binnen die poorten, hoe is het te Schiedam gesteld? Het Nederlandse Arbeidsfront is het sociale geweten van het wer kende volk en dat geweten begint te spreken zodra het sociale mini mum wordt aangetast, Bij de N.V. Meelfabriek ..Schiedam" werden lonen betaald, die beneden het sociale minimum lagen. Toen de directie daarin op aandrang van het Nederlandse Arbedsfront geen ver andering wilde brengen, heeft het Arbeidsfront, een klaagschrift ge richt tot den Gemachtigde voor den Arbeid, die na minnitieus onderzoek zijn beschikking trof en de N.V. Meelfabriek „Schiedam" een verho ging van de arbeidslonen vobr- schreef. „Deje beschikking aldus Wou denberg houdt een stuk waarach tig. daadwerkelijk socialisme in. In deze beschikking spreekt een autori teit zijn mening uit: correctie van de tc lage lonen is gewenst en nood zakelijk!" Gesloten poort Wanneer de bedrijfsvoerder zulk een beschikking naast zich neerlegt en aan het gegeven voorschrift geen gevolg geeft, dan spreekt het van zelf. dat het Nederlandse Arbeids^* front daar op terug komt. En wan neer het Nederlandse Arbeidsfront dan voor een gesloten labnekspoort komt. dan grijpt het naar techni sche hulpmiddelen, om luide te spre ken datgene wat het tot de werkers in de meelfabriek „Schiedam" te zeggen heeft. Dc reacties op dit optreden van Het Nederlandse Arbeidsfront noem de Woudenberg kenmerkend voor de burgerlijke mentaliteit. (Zie verder pagina 3) 350.000 Duitsers uit Rusland gerepatrieerd (Speciale correspondentie.) BERLIJN, 20 Juli. Mei de repa triëring van 350.000 Rusland-Duitsers ls thans een van de omvangrijkste en tegelijk een van de moeilijkste ondernemingen tot een goed einde gebracht, welke In de laatste jaren in het kader van de terugkeer \an Volksduitse bevolkingsgroepen bin nen de grenzen van het Duitse Rijk hebben plaats gevonden. Want dc repatriëring dezer voornamelijk in de Oekrajine en dc Kaukasus wonende Duitsers geschiedde onder dc dwang der militaire ontwikkeling min of meer geïmproviseerd. Een tweede on gunstige factor vormde het feit, dat deze volksverhuizing samenviel met cie strategische terugtocht der Duitse troepen. Dat deze massaterugkcer aan liet Duitse organisatietalent de hoogste e,sen gesteld heeft, begrijpt men enigermate, wanneer men de getallen verneemt, welke hieromtrent thans van Duitse zijde wordep bekend ge- maak. Zo omvatte de noordelijke trek 71.000 mensen met 39.000 paarden 110.000 runderen en 13000 wagen*, terwijl bij de zuidelijke trek 40.000 mensen. 19.000 paarden. 5000 runderen en 8000 wagens betrokken waren De Rusland-Duitsers zijn voorlopig ln de Warthcgouw ondergebracht Wiking-commandant krijgt eikenloof met de zwaarden BERLIJN 20 Juli. Dc Führer heeft het eikenloof niet zwaaiden bij het ridderkruis van het IJzeren Kruis verleend aan den ff-Sturm- bannführer Hans Dorr regiments commandant in de ff-nantscrdivisie Wiking Boekje van Wim Anderiesen UTKfcCHT. 20 Juli. Naar wij ver nemen heeft dc thans ontslapen oud- ïntcrnationaal Wlm Anderiesen kort voor zun dood een oockje voltooid, waarin hij zijn herinneringen als voet baller heeft geschreven en zlin mening over techniek en tactiek uiteen gezet heelt Hij heelt dit boekje geschreven in opdracht van „De Boekerij" der Lirhia HAM Roclants te Schiedam. Dc verduistering begint heden om 22.00 cn eindigt om 5.45 uur. Maan onder 22.39, op 6.17 uur. 20 Juli N.M 28 Juli E.K., 1 Aug. V.M., 11 Aug. L.K.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1