HET DAGBLAD Strijd van de grootste afmeting in Normandië VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Een romantisch, plekje Pas op de plaats Duits weermachtsbericht Bolsjewisten teruggeworpen over rivier de Njemen Weinig wijziging in Italië Arbeidsreserves worden verder gemobiliseerd België krijgt ook Rijkscommissaris Esquay heroverd MinisterTojo: „De werkelijke oorlog begint thans Oproep bij einde van strijd op Saipan Eenmanstorpedo's zullen een grote rol spelen Eerste torpedist vertelt Er wordt aan gewerkt! s Avonds tien uur binnen Al et ingang van Dinsdag 25 Juli Meubelen op zolder en de winkel leeg Pruimende koeien Kees lucht zijn hart Liefhebberij-toneel HOOFDKWARTIER VAN DEN Ft/HRER, 18 Juli. Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: In Normandië heeft de afweerslat? In het gebied ten zuidwesten van Caen en ten noordoosten van Saint Ló door het optreden van nieuwe strijdkrachten aan beide zijden de grootste afmeting aangenomen.® Ten zuidwesten van Caen werden alle grote vijandelijke aanvallen tot staan gebracht. Waar de vijand tijde lijk onze stellingen kon binnendrin gen. werd hij in onverwijlde tegen aanvallen verdreven Bijzonder hevig waren de vijande lijke doorbraakpogingen in het ge bied ten noordoosten van Saint Ló. die door zeer krachtig artillerievuur werden ondersteund Het gelukte den vijand daar pas na uiterst, zware verliezen onze linies tot de noorde lijke rand van de stad teriig te drukken Slagvliegers ondersteunden de af- weergevechten van het leger in het landingshoofd. Des nachts werden vijandelijke troepenconcentraties en artilleriestellingen met goede uitwer king aangevallen. In het Franse gebied werden we derom 167 terroristen en bandieten in de striid vernietigd De verschillende malen in het weer machtsbericht gemelde vernietiging van vijandelijke schepen door nieuwe strijdmiddelen van de Duitse marine moet worden toegeschreven aan het gebruik van torpedo's, die door één man naar den. vijahd gebracht wor den. Bij dit optreden heeft zich de matroos-Obergefreiter Walter Ger- hold bijzonder onderscheiden. Het vergeldingsvuur op Londen duurt voort Ook in Italië namen de afweer- gevechten op de tot dusver ver melde brandpunten steeds meer in hevigheid toe. Vooral ten Zuidoosten van Lïvorao. ten Noorden en Noordwesten van Volterra. in het gebied aan weerskanten, van Arezzo en ten Zuiden van Ancona ondernam de vijand talrijke aan vallen. waarbij hij echter slechts geringe terreinwinst kon behalen in het zuiden van .het oostelijk front vielen de Sowjets ten oosten van de bovenloop aan de Boeg op nieuw met sterke strijdkrachten aan. In tegenaanvallen sloegen onze divi sies alle vijandelijke doorbraakpogin gen uiteen. In de centrale sector hebben onze troepen op verscheidene plaatsen de bolsjewisten, die tot de westelijke oever van de Njemen waren doorgei BERLIJN. 19 Juli. 'De algemeen gevolmachtigde voor de arbeidsinzet, gouwleider Sauckel. heeft dezer da gen in Thürmgen een oorlogsarbeids- conferentie bijeengeroepen van de voorzitters der gouwarbeidsbureaux, waar beraadslaagd is over een reeks acties voor het gebruik van arbeids krachten in Duitsland zowel als in de bezette gebieden. De bijeenkomst had ten doel een duidelfike afbake ning voor het tweede halve jaar van 1944, d.w.z. de totale mobilisatie der nog voorhanden arbeidsreserves. De Rijksminister voor bewapening en oorlogsproductie, Prof. Speer, was aanwezig. Gouwleider Sauckel riep er toe op om in ieder geval voorrang te verlenen aan de belangen van het Rijk en de oorlog bij de verdeling van de beschikbare krachten. De technische oorlog eist het gebruik van alle la-achten van lichaam, geest en ziel. Op de voorgrond staat thans niet cie arbeid op zich zelf. maar de arbeid als prestatie. Militair bestuur door burgerlijk vervangen BERLIJN. 19 Juli. Bij decreet van den Führer van 13 Juli 1944 is het tot dusver bestaande militair be stuur in België en Noord-Franknjk door een burgerlijk bestuur vervan gen. aan het hoofd waarvan de Rijks commissaris voor de bezette gebieden van België en Noord-Frankrijk staat. Tot Rijkscommissaris voor de bezette gebieden van België en Noord-Frank rijk heeft de Führer den gouwleider Grohe benoemd. Voor het. tot Noord-Frankrijk be horende deel van het gebied zal een speciale, onmiddellijk onder den Rijkscommissaris voor de bezette ge bieden van België en Noord-Frankrijk ressorterende, commissaris voor het burgerlijke bestuur worden benoemd. Door deze nieuwe regeling is het bureau van den militairen bevelheb ber in België en Noord-Frankrijk komen te vervallen. De militaire be velhebber had. behalve het bestuur over het onder hem geplaatste gebied, ook tot taak het uitoefenen van de militaire souvereine rechten. De uit oefening van deze rechten zal voor taan door den weermachtsbevelhebber in België en Noord-Frankrijk geschie den. Tot weermachtsbevelhebber in België en Noord-Frankrijk heeft de Führer den generaal der infanterie Grase benoemd. Op 18 Juli heeft de huidige mili taire bevelhebber in België en Noord- Frankrijk. Generaloberst von Falken- hausen. te Brussel de zaken van het civiele ressort overgedragen aan den nieuwen Rijkscommissaris, gouwleider Grohe, en de zaken van het militaire ressort aan den generaal der infante rie Grase De overdracht had plaats geduren de een plechtigheid in de Senaats zaal van het Brusselse parlementsge bouw en in d.e toespraken welke bij deze gelegenheid werden gehouden, werd uitdrukking gegeven aan Duits- lands vaste wil om de oorlog voor Europa's bestaan voort te zetten tot de eindoverwinning, en voorts aan de noodzaak dat de Europese volkeren die thans deel uitmaken van één lotseemeenschap hun arbeid in dienst stellen van de gemeenschappelijke taak. drongen, over de rivier teruggeworpen. Ten westen van Wilna, in het merengebied ten zuiden van Duna- borg. ten noorden van de Duna. in het penctratiegebied van Opotsjka, alsmede ten zuiden van Ostrow. pro beerden de bolsjewisten ook gisteren door ons front heen te breken. Al hun aanvallen stortten echter bloedig in een. Hierbij werden alleen in de sector ten noorden van de Duna 62 vijan delijke tanks stukgeschoten Slag vliegers vernietigden 37 vijandelijke tanks en meer dan 300 voertuigen. Artillèrielichters van de marine be schadigden op het Peipusmeer 3 Sowjetrussische kanonneerboten Bij de gevechten aan hét oostelijk front hebben zich in het zuiden de Frankisch-Sudetenduitse 88ste di visie infanterie onder bevel van ge- neraal-majoor graaf von Rittberg. en in het noorden de Rijnlands-West- faalse 329ste divisie infanterie onder bevel van luitenant-generaal Mayer door bijzondere hardheid en taaiheid herhaaldelijk onderscheiden. Des nachts werden bij een vijan delijke luchtaanval op Kirkenes 37 Sowjetrussische vliegtuigen in lucht gevechten neergeschoten en daar mede meer dan een derde deel van de aanvallers vernietigd. In de afgelopen nacht wierpen Britse vliegtuigen bommen op Ber lijn. BERLIJN. 19 Juli. In het zuide lijke deel van het Britse bruggen hoofd aan de Odon hebben de Duitse troepen op 17 Juli den vijand weer uit Esquay geworpen. Zij steunden daarbij op de sinds dagen fel om streden heuvel 112. die nog altijd ste vig in hun handen is. Ten zuiden van Caen hebben de Duitse troepen in de ochtenduren van 17 Juli de puinhopen van de plaats Noyers heroverd. Tegen de middag ondernamen de Britten nieu we zware aanvallen en drongen ze ten tweeden male de puinhopen van de stad binnen. De straatgevechten zijn nog gaande. Ontploffend arsenaal vernielt een stad GENEVE. 18 Juli. In bet munitie depot der Amerikaanse marine Port of Chicago bij Martinez In Caïuornie heeft een ontploffing plaats gehad, die honderden doden en gewonden heeft gevergd. Het aantal doden wordt op 600 geschat. De ziekenhuizen van Mar tinez liggen vol gewonden, van wie ve len tot het vlootpcrsoneel behoren. De luchtdruk was op een afstand van 75 kilometer te bespeuren en honderden ruiten sprongen. Het stadje Por; of Chicago Is practlsch met de «rond ge lijk gemaakt. Er waren 2000 negerscT- daten ondergebracht. Omtrent cie oor zaak van de ontploffing la niets be kend. Post voor vrijwilligers Het //-llrsatzWoioniandn Mederlande, Den Haag. maakt bekend, «lat volgende richtlijnen voor de vcldnostverzendlng aan vrijwilligers ou frontarbeiders gel den (alle vroegere richtlijnen rijn on geldig). Adres: //-felrtpost an das //-tlaupt- ant, Maastricht. Zur weiterieitnns an: dienst graad: Naam: Veldpostnr. of adres: I)e afzen der moet vermeld wonden. Dit geldt alleen voor postverzen dingen aan (/-vrijwilligers en //-frout- arbeWeVs. Andere postzendlngen taan leden van de weermacht, marine, Luft- waffe, N.S.K.K. enz.) mogen niet over Maastricht gestuurd worden Aan de ontvangers met een veld- postmimmer mogen slechts pakjes tot 100 gram gestuurd worden. Zijn deze pakjes zwaarder dan 20 gram. dan ls een „Zulassungsmarke" nodig. Zendin gen boven 20 gram ook met Zu- lassungsmarken naar het westfront zijn niet toegestaan. Kranten en tijdschriften moeten als dusdanig tc herkennen ziju, dus met een kruisband te verpakken. Iedere zending mag niet meer dan 100 gram wegen. Een „Zulassungsmarke" Is hierbij niet nodig. Luehtveldpostbrieven moeten met twéé luchtveldpostzegels voorzien zijn en het opschrift „Lnftfeldpost" dra gen. Aan ontvangers met een open adres, dus geen veldpostuummcr, echter met vermelding van de plaats van bestem ming, kunnen pakjes tot 1000 gram voor 15 cent en van 1000 tot 2000 gram voor 40 cent gestuurd ivordeu. Zulassungsmarken zijn niet nodig. De veldpostzendingen worden door alle dienststellen der „Duitse dlenst- post" en de Nederlandse post (P.T.T.) aangenomen. Geldbedragen aan //-vrijwilligers kunnen door vefdpostwissels bij de bu reaux der Duitse dlenstpost overge maakt worden. n WOENSDAG 19 JULI 1944 Ie JAARGANG No. 1*7 ld Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie én administratie: Hooigracht 31, Leiden. Tel. 24996 - Postgiro 184120 - Abonnementsprijs 21 ct. per week ot f2.73 per kwartaal. Losse nummers 5 ct. Hievcle generaties van molenaars, zwerverstoeristen en boeren hebben op gloeiende miUdagen aan de beek gezéten te Vorden, onder de hoge, eeuwenoude bo men. luisterend naar het geklapper van het grote molenrad, dat door het snclstromen- de beekwater in bewe ging werd gebracht? Meer dan vier ecuwen reeds staat deze wa termolen, de enige overgeblevene in 'de Achterhoek sinds daar de beken bijna alle ge normaliseerd icerden, in de dichte bossen van VordenEen plabts rol geheimzinnigheid, vol romantiek. Een plek voor oude sagen en legenden, verteld door een oud man, terwijl het bruisende water en het 'klappe rende rad zijn ivoor- den begeleidden... Een oase van haast mid deleeuwse rust in ons gecultiveerde land. Thans is deze mooie watermolen door den molenbouwer G. ten Have te Vorden geres taureerd. Zijn voort bestaan voor de eerst- jareri is gegara-ndeerd. (Foto C.N.F.- Hartgerinic) TOKIO. 18 Juli.Op hetzelfde ogenblik dat het keizerlijke Japanse hoofdkwartier het einde van de strijd op Saipan en de heldendood van de verdedigers van dit eiland bekend maakte, heeft de eerstè minister, ge neraal Tojo. een verklaring, afgelegd, waarin hij helt volgende zeide: Sedert 11 Juli hebben Officieren en manschappen van onze keizerlijke Strijdkrachten o>3 de Marianen door hardnekkige gevechten den vijand zware slagen toegebracht. Het eiland Saipan is ^hter ten slotte den vijand injiander. gevallen. Ik gevoel zeer diepe spijt bij de gedachte, dat Zijne Majesteit een grote ongerustheid is berokkend. Tegenover de geest dei- dappere officieren en manschappen en onze andere medeburgers, die ter uitvoering van hun verheven plicht in de wateren-van het. Zuiden de hel dendood. zijn gestorven, zou ik mi jr. diepste er. opreche medegevoel tot uitdrukking willen brengen. Er zijn thans 21 jaar verlopen sedert, het keizerlijke decreet met de oorlogsverklaring werd goedgekeurd. Van dat tijdstip af hebben de offi cieren en manschappen van onze kei zerlijke troepen overal militaire on dernemingen van grote omvang ten uitvoer gelegd. .100 millioen onzer medeburgers hebben alle mogelijke hardheden overwonnen, allen, ieder op zijn gebied, hebben alle krachten gegeven 'voor een succesvolle uitvoe ring van de Groot-Oostaziatische oorlog. Onze" vijand, de Ver. Staten en Groot Brittannië, maar zeer in het bijzonder de Verenigde Staten, heeft intussen de intensiteit van zfin tegenoffensief steeds meer opge voerd en is tenslotte tot aan de Marianen opgedrongen. Ons keizer rijk »ziet zich thans in eén toestand geplaa» die voor onze gehele ge schiedenis van het hoogste belang is. Hij geeft ons- de zeldzame gele genheid den vijand tè verpletteren en de overwinning te bevechten. Voor-de verdediging van ons kei zerrijk geeft ons dit tijdstip maar één weg aan: den vijand zo snel mogelijk verpletteren en de over winning bevechten, en uitsluitend en alleen daarin zonder de geringste illusie en zonder de minste ge dachte aan leven en dood met de toewijding van onze totale kracht aan deze taak en niet doeltreffende BERLIJN. 19 Juli. De Duitse eenmans-torpedo's, die reeds met zo veel succes zijn toegepast in de strijd legen dè geallieerde vloot aan de invasiekusten. zijn een verdere ontwikkeling van denkbeelden, die reeds vroeger zijn toegepast. Zo heeft de Italiaanse marine in detfe oorlog gebruik gemaakt van tweemanstorpedo's. In duikerpak ge huld zaten twee mannen schrijlings op de torpedo. Zij stuurden naar het doel, tmehtten de kop van de torpe do aan het object te bevestigen en daarna met het overblijvende deel van het projectiel een veilig heen komen te zoeken. Ook van de zijde van de Engelse •marine werd onlangs beidend ge maakt, dat harerzijds --in Januari 1943 gebruik gemaakt was van „men selijke torpedo's", waarmede in Palermo de Italiaanse lichte kruiser „Ulpio Traino" tot zinken gebracht werd. Het principe var deze wapens komt echter in een geheel ander daglicht te staan nu ze door de nieuwe toepassing niet meer tot af zonderlijke resultaten leiden en er van de consequente toepassing van een nieuw strijdmiddel wan worden gesproken. In Berlijn wordt dan ook verklaard, dat het nieuwe Duitse wapen tijdens het verderè verloop van de invasieslag nog een grote vol zal spelen. De eerste torpedo YJc ppy.itr me eeD torpedo op den vp and afschoot was Ober getreiter Ger- hold. Op 6 Juli bracht hij met zijn torpedo in de Selnebaai een 5270 ton metende kruiser van de Aurora-klasse tot zinken. Namens den Führer is den 23-jarigen Gerhold voor deze daad het ridderkruis van het IJzeren Kruis ver leend. Gerhold, die zich vrijwillig voor deze onderneming had aangemeld, vertelde het volgende-over zijn ervaringen: Zonder door den vliand te worden opgemerkt kon ik de vijandelijke for matie voor de Ornemonding naderen Eerst zag ik zes stilliggende torpedo jagers en daarachter een zevende die patrouilleerde. Ik was zo dichtbij, dat Ik de Engefèe wachtposten kon her kennen. De een leunde tegen een stuk afweergeschut, een andere rookte zor geloos een eigaret. Ik kon alles duide lijk zien maar zij konden mli niet zien. De torpedojagers waren mjj echter te klein Daarom zocht lk een weg door deze versperring. Daarachter vond Ik, zoals lk vermoed had. een groot oorlogsschip. Een lichte kruiser. Ik zag twee schoorstenen en voor en -ach ter tweelingstorens Ik was od dat ogenblik nog kalmer dan tevoren, schoot mijn gevechts torpedo af en wachtte op het re sul; taat. Ik wist. dat het komen moest. Toen barstte dé ontploffing los. die mij wild heen en weer slingerde. Een reusachtige vuurgloed verblindde mil. de kruiser werd in rookwolken gehuld. Een hevige ketelontploffing deed de rest en de kruiser verdween met het voorschip omhoog ln de diepte Toen Gerhold op de terugweg was, werd hij erg ln. het nauw gebracht Maar niet herkend door torpedojagers en torpedomotorboten en temidden vgn een heksenketel van dieptebom men en afweervuur, vernietigden ach ter hem de torpedo's zijner kameraden het ene schip na het andere van het aanvoereskader. Ki-uisers, torpedojagers en koopvaar dijschepen waren de successen van de eerste nacht. De ene ontploffing weer klonk na de andere, de schepen be gonnen te branden en zonken in de golven* uitbuiting der ervaringen, die op gedaan zijn door hef bloed van ónze wapenmakkers en onze andere medeburgers. De werkelijke oorlog begint thans. Wij willen derhalve allen, ons gehele volk van honderd mil lioen, onze eed en onze vastbera denheid vernieuwen om het hoog ste offer te brengen en de door dertig eeuwen overgeleverde tradi tionele strijdgeest van ons land er. op concentreren de eindoverwinning, te behalen, en daarmede cok zijne keizerlijke majesteit de vrede te hergeven. f-f en lezer uit Duitsland schrijft j mij een brief over de rechtbank erslagen uit het vaderland, die hem niet voldoende bevallen. Hij heeft de indruk, dat er nog ..heel icat niets- nutters rondlopen, die de volksge meenschap begappen en bestelen". En ..dat de uitgedeelde straffen vaak niet zo erg hoog zijn", „terwijl zovele eer lijke huisvaders ver van vrouw en kinderen voor hun broodje moeten werken". En de zoeven bedoelde „slampampers zetten kraak op kraak en hangen de grote mijnheer uil". ..leven als een priits" en worden in liet ergste geval twee of drie maan den door de Nederlandse bevolking gratis gevoed," „Werken moeien die schavuiten tuien de angst om te wer ken uit de ogen straalt, werken en nog eens werken." En de Lagerbewo- ncr vertelt van kampen, waar .zulke lieden goed genezen weer uit zijn gè- komen". Dit is een stem uit de practijk. zou ik zeggen. Inderdaad heeft het probleem van het maandenlang in de queue staan, vóór de zaak voorkomt, en het dan geven van betrekkelijk lage straffen veler gedachten in deze tijd in beweging gebracht cn in ait rubriekje is oolc onlangs in hel arti kel „Eiersmijter" dc gedachte geuit, dat de loeelderigheid van sommige zwarte handelaren wellicht door flink werken te genezgn is. En van alle kanten gaan thans stemmen cp om de kleine boeten, die vaak slechts een klein percentage zijn van de enorme winsten, èn de lichte straffen voor alle mogelijke misselijke mis drijven te vervangen door nuttig werk. Ondertussen: er wordt aan gewerkt om die lieden aan werk te helpen. Het gaat er alleen maar om dat de genezing voor de patiëntenwaarover 'de kampbewoner schrijft, zo s)Tel mogelijk bereikt wordt. Ook voor den misdadiger moetprecies als bii den fotograaf, een klaar terwijl u wacht"-systeem worden ingevoerd en voorts moet men zoeken naar toe passelijke straffen. Zo zou ik bijv. den dief van mijn fiets als ik hem niet. persoonlijk mag ophangen) te werk willen laten stellen in een fiet sen fabriek. Er moeten in die stad al leen maar bussen zijn cn die moeten, zoals bij ons, op Zondag niet lopen en het moet voor dien man altijd Zondag zijn. Tenminste wat de bus sen betreft, en hij moet op minstens zeven kilometer van zijn werk wonen, net als ik, zijn nog steeds woedend slachtoffer. TIJL. Corr.Daar autoriteiten ln een be paalde stad in ons land zich het geval van „Vrouwónhoon" hebben aange trokken. ;:ij ter voorkoming van mis verstand medegedeeld, dat het geval zich ln Amsterdam heeft afgespeeld. Beschikkiua van 'den\ commissaris-generaal voor de Veiligheid over de vervroeging van het sluitingsuur en het tijd stip waarop men zich niet in de open lucht mag ophouden voor de bezette Nederlandse gebieden. Met ingang va*n 25 Juli 1944 T<Mi wordt voorde bezette Nederlandse! ge maak T, He t^be treft hier ThT 28-jarige gebieden liet sluitingsuur ver vroegd tot 21 uur en het begin van het tijdstip waarop men zich niet in de open lucht mag ophou den, vervroegd tot 22 uur. Verdergaande plaatselijke be- schikkingen, die reeds van kracht voor ha,ar zuster geschikt was. Maar iju_:.x opeens kwam de verleiding in de vorm borgen. Later werd in de omgeving oen man aangehouden, die een kof fertje bij zich had, waarin een be drag van 33.000. enige sieraden, een aantal geladen pistolen, maskers en gummihandschoenen waren gebor gen. Vermoed wordt, dat het geld de buit van het postkantoor is en dat de man op de uitkijk heeft gestaan. Zij kwamen op adver tentie om te stelen ROTTERDAM. 18 Juli. Na enige maanden ls het eindelijk gelukt, twee vrouwen te arresteren, die langzamer hand van stelen een beroep hadden H. B. cn haar 31-jarige zuster M. B. In Februari van dit jaar ging eerst genoemde naar een adres ln voormalig Hilligersberg. waar volgens een'adver; ten tie een dienstbode werd gevraagd. De bedoeling was toen nog heel on schuldig. Zij wilde n.l. poolshoogte ne men, of de aangeboden betrekking zijn. worden hierdoor niet beïn vloed. Den Haag, 19 Juli 1944. De commissaris-generaal voor de veiligheid: (get.) Ranter tf-Obergroppenführer en General der Polizei. RIJSSEN, 18 Juli. Bij een sy stematische winkelcontróle kwamen opsporingsambtenaren van het com mando Zwolle van de Prijsbeheer- sing bij een meubelfirma in Rijs- sen. De winkel toonde het gebrui kelijke beeld: schilderijen en andere „kunst", maar geen meubelen of textiel. De ambtenaren strekten hun onderzoek echter ook over het winkelhuis uit. In verschillende kamers, op gangen en zolders wer den grote partijen meubelen gevon den, Het was werkelijk een kunst stuk, zoals in beperkte ruimte een grote hoeveelheid meubilair was opgeslagen. Tijdens het onderzoek kwam een tip van de maréchaussee, eens ver der te neuzen, want in het pakhuis moest nog meer zijn. In een tuin. achter prikkeldraad, onder zand ge camoufleerd. ontdekten de ambte naren een tegelpad, dat naar twee verderop gelegen boerenwoningen leidde. Daar kwamen de speurders in een waar lustoord. Twee grote ruimten en zolders herbergden niet alleen meubelen, maar ook textiel, zoals gordijnen, tafelkleden en on dergoederen. Achter in de tuin stond een bouwvallige .schuur, die ook meubelen en textiel bevatte. Bij een nader onderzoek in het huis werd in een kamer nog serviesgoed ont dekt. terwijl de bedstede tapijten bevatte. Er waren wel tweedehands goederen bij. maar alles was van góede kwaliteit. Een grote trailer moest tienmaal rijden om het ln beslag genomen goed te vervoeren. De waarde wordt ^bij benadering op een halve ton geschat. Gewapende overval op postkantoor ROTTERDAM. 18 Juli Vijf ge- wapende mannen hebben Maandag middag om vijf uur een overval ge pleegd in het postkantoor aan de Soetcndaalseweg te Rotterdam. Zij dreigden met pistolen en roofden enige geld trommels lc-eg. waarin on geveer J 30.000 a 35.000 was ofcge- van een handtas, die de vrouw des huizes op tafel llec "liggen. De 28-jarige deed er een greep naar en moffelde het tasje met Inhoud ln haar acten- tas. De buit aan geld. sieraden en distributiebescheiden was groot ge noeg om het spelletje te herhalen, en mej. B. B. ging er van nu af san haar werk van maken, de advertentierübnek van de kranten na te gaan. Verschil lende adressen, waar dienstboden ge vraagd werden, ging rij af met wisse lend succes. Steeds weer waren het sieraden. distributiebescheiden en geldwaardige papleren, die tegelijk met de bezoekster verdwenen. Ten- slote werd er een goede slag geslagen bij een mevrouw te Krallngen. waar de buit maar liefst 3000 aan contanten, alsmede verschillende sieraden en alle distributiebescheiden van man, vrouw en vier kinderen bedroeg. De affaire floreerde zodanig, dat de 28-jarige be sloot haar zuster ln de zaak te be trekken en van nu af aan gingen zij samen op stap. Maar een hernieuwde wandeling ln het Krallngse stadsge deelte wérd belden noodlottig, want tot hun grote schrik werden zij aan gehouden door de gedupeerde me vrouw, die er spoedig een volksoploop- Je van maakte en niet eerder rustte, voordat de politie was gearriveerd, die belden kon Inrekenen. Zij zijn thans naar hel Huls van Bewaring overge bracht. Gebleken ls. dat het tweetal ook ln Den Haag heeft geopereerd, waar zij o.m. zilvergerei hebben weg genomen. BOEKHOUDEN M.O Den Haag. Geslaagd: W. J. Doppen, Breda; C. C. J. Driesen. Maastricht; C J van Eyk, Amsterdam; G. H. Gerats, Amsterdam; F. de Groot, Amsterdam; J. C. Groen, Haarlem. Het gebeurde op een zonnige zomermorgen te Noordwijkerhout, zo aan de rand van de wei. 't Was allemaal zo echt landelijk Een Hillegommer had een bij zondere aankoop gedaan: op weg naar zijn werk te Noordwijker- hout,had hij in de prille ochtend tien vakjes shag bemachtigd. Tevreae'n legde hij de pakjes in de verder lege mand vóór op zijn fiets en trapte langs de groene dreven naar de akker, die hij be werken moest. Dc fiets werd aan de weide- ra nd tegen een knotwilg gezet en weldra arbeidde dc Hillegommer in liet zweet 'zijns aanschijns. Totdathet zijn aandacht trokdat twee koeien meer dan gewone belangstelling schenen te hebben voor zijn karretje tegen de knotwilg. Na dit even aan gezien te hebben, plantte hij de spade in de grond en ging eens naar die gezelligheid kijken. En toen zag hij het: de koeien draaiden de langzaam kauwende koppen opzii en de shag was met papier en al verdwenen Een nieuw wapen heeft zich in de rij der jongste oorlogsver rassingen geschaard. Alwéér een nieuw. Nevelwerper. Goliath, Pantservuist, Pantserschrik. dyna- miet-meteoor éénmans-torpedo, het is een indrukwekkende lijst. Het is ook een lijst, die in steeds sneller tempo wordt verlengd. De profeten van Duitslands ineen- storting-binnen-drie-weken moe ten toch op zijn allerminst vreemd opzien van de industriële opzwaai. die deze ineenstorting begeleidt! Wat hier voor den objectieven toeschouwer duidelijk wordt, is een onmiskenbare en omvangrijke vernieuwing van het oorlogsappa raat. met een even onmiskenbaar accent op de Duitse zijde daarvan. En zulke vernieuwingen kondig den nog nimfier in de krijgsge schiedenis een „ineenstorting" aan. wèl een feller, heviger bot sing. Men zal zich. al deze feiten in (Shderling verband groeperend, niet kunnen onttrekken aan het oordeel, dat hier woord voor woord de Duitse uitleg van de huidige oorlogssituatie in vervul ling gaat. Die uitleg rept er van. dat de strijd in het Westen nog allerminst zijn hoogtepunt heeft bereikt. Die uitleg houdt voorts in, dat de Duitse strategie aan de ontplooiing van het vijandelijke offensief een rem zoekt op te leg gen tot de Duitse oorlogsindustrie het zwaartepunt in de oorlogvoe ring definitief kan verplaatsen. In dit licht heeft men ook de éénmans-torpedo te zien. Het effect daarvan is van geheel an dere orde dan dat van V-I. Het nieuwe wapen van de Duitse ma rine onderscheidt zich alleen reeds door zijn wijze van ontstaan van het vergeldingswapen, dat nog immer dag. na'dag rechtstreeks in het hart van Engeland grijpt. V-l is een zorgvuldig voorbereid en op brede basis uitgewerkt antwoord op Churchill's luchtterreur boven Europa. De éénmans-torpedo is, zoveel blijkt reeds uit de eerste Berlijnse berichten, een in de strijd om Normandië gegroeid, ge ïmproviseerd wapen met een (voorlopig) gelocaliseerd doel. Ook Britten en Italianen heb ben reeds met bemande torpedo's geëxperimenteerd. Die experi menten hebben niet tot resultaten geleid, die de oorlogvoering ter zee werkelijk vernieuwden. Maar het komt in gevallen als deze vaak minder op het beginsel, dan op de toepassing aan. Ook de Chine zen hebben eertijds het buskruit uitgevonden, maar zij gebruikten het voor het vuurwerk op de hof feesten in Peking in plaats van voor de vernieuwing van hun krijgsvoering. Niet uit pacifistische overwegingen, maar simpelweg omdat zij aan die andere nuance in de toepassingsmogelijkheden voorbijzagen. Iets dergelijks heeft zich aan het invasiefront voorgedaan. Voorhanden mogelijkheden, die in ander verband wellicht ge ringe actuele zin hadden, kregen door een snelle en scherpzinnige reactie op verloop en karakter der oorlogsgebeurtenissen een doeltreffende vorm. Het Duitse weermachtsbericht. dat ten aan zien van nieuwe ontwikkelingen altijd de grootste reserve in acht neemt, heeft door de officiële vermelding van de eenmans-tor- pedo ook de resultaten ervan boven twijfel verheven. Die resul taten zijn enerzijds symptoma tisch voor de vindingrijkheid cn het élan der Duitse bewapenings industrie, die, wilde men de Britse berichtendienst geloven, sinds 'lang is platgelegd. Die re sultaten grijpen de Anglo-Ameri- kaanse oorlogvoering echter an dermaal in een zijde, waar Lon den en Washington zich hefc zwakste weten. Nog dezer dagen heeft de Londense ..Observer" de klacht uitgesproken, dat dc Brits-Ameri kaanse legers op de smalle Nor- mandische kuststrook ook na vijf weken invasie nog altijd geen militaire bewegingsvrijheid heb ben gekregen. En in de ..Daily Mail" heeft Ward Price het nog scherper geformuleerd. Hij spreekt na een «zoek aan Eisen howers hoofdkwartier van een ..pas op de plaats" der geallieer den aan het invasiefront. De ver twijfelde en zeer kostbare Anglo- Amerikaanse aanvallen bij Caen en St. Ló zijn uitingen van Eisen hower's behoefte, een ruimer ge vechtsterrein te scheppen. Men behoeft niet eens in Brits-Ame rikaanse stijl te gaan berekenen, in welk jaar de legers van Eisen hower volgens het huidige tempo ook zelfs maar in Parijs zouden zijn, om te beseffen, dat een her stel van de bewegingsoorlog de allerdringendste voorwaarde voor de geallieerde oorlogskansen be tekent.' Maar Juist op dit punt betekent de eenmans-torpedo voor Eisen hower een onaangename verras sing. Het mag al zijn, dat con- vooien tussen New York en Bris tol er op dit ogenblik nog van verschoond blijven: het invasie front is een zeer klein, nauwkeu rig bepaald gebied, waar de An- glo-Amerikaanse legers prompte ravitaillering nodig hebben om ooit van hun „pas op de plaats" af te komen, maar waar omge keerd een ideale mogelijkheid voor de eenmans-torpedo blijkt te bestaan om voor anker liggen de schepen iets nadrukkelijker aan hun plaats te binden dan voor „prompte ravitaillering" ooit wenselijk kan zijn. Ontevreden onderwereld (II) AMSTERDAM, 18 Juli. Wij zaten in het kroegje van Mien Vet op de Zeedijk, Kees en ik. Mien heelt haar naam ver- anderd: op de kroeg staat nu ge schilderd Mien Jusblok. „Teken des Tijds. Proost", lacht Kees schor. „En zo is het met alles. Zie je daar die vfer jongens zitten? Die zijn stuk voor stuk. goed voor vijftig rooie ruggen. Maar scheren hoeven ze zich nog niet. Zuipen doen ze als de beste, tegen de klip pen op. Nou ja. een knaak voor een borrel van ontkleurde spiritus, de kastelein moet ook rijk worden, waar of niet? Ik drink wei een pilsje". „Laten we bij de zaak blijven. Wat heb je tegen die jongens?" vroeg ik. „Ze zijn niet eerlijk, niet. rechtuit. Kijk. als ik vroeger een kraak zet te, postte ik een week voor het kan toor, waar lk wou zijn, tot ik alles wist. Dan stak ik op een donkere avond mijn spulletjes bij me, een brekie, een zootje lopers, een snij- lamp en ik kwam netjes binnen. Geen rommel maken, geen lawaai, alles goed opruimen, en de brand kast opensnijden. Geen goederen, daar heb je maar gedonder mee, da's goed voor amateurs. Geld. bankies, effecten desnoods als ze verhandel baar zijn. Zo heb ik het geleerd en zo heb ik het gedaan. En dat was sport, er was 's nachts veel prinse- marlj op de been, de straten waren verlicht, dan was het moeilijk om een goeie kraak te zetten. Maar deze blagen? Ze dringen bij doodgewone mensen binnen, halen er tapijten weg. pikken een bontjas, tafelzilver, pakkies sigaretten. Nou vraag ik je. En dan niet alleen, welnee man. met een vrachtwagen soms. Doodgewone verhuizers zijn het. Ik word er be roerd van. als ik eraan denk. Schenk nog eens in Piet. meneer betaalt". „Ja ja, natuurlijk", zei ik. „Maar wat is nou het grote verschil? Dief stal blijft toch diefstal?" Kees keek zuur. „Je bent zo hard als meneertje zelf. Maar wil je mc nou niet begrijpen? Als ik een grote zaak een stapel joetjes lichter maak. wie heeft daar pijn aan? Kleine Jan niet. Maar als Jij met een handkar het huis van een ambtenaar, van een klein koopmannetje, van een werkman leegsleept, man dat is toch zeker vuil en laag? En wat doen ze ermee? Naar de Nieuwmarkt. en verkopen. Iedereen is gek geworden. Een rooie rug voor een herenpakkie? Verkocht! Vier mille voor een zootje beestevellen? Verkocht! En waarom? Omdat de niesses derachter zitten. Ieder niesse gaat vandaag de dag de baan op. en ze willen allemaal een dure bontjas, ze willen allemaal gekloft wezen". DEN HAAG, 19 Juli Alle verzoe ken om Inlichtingen over dienstne ming en/of aanmeldingen moeton worden gericht aan het NSKK Gruppe Luftwaffe, Ersatzdlenststelle. Lange Vijverberg 10. Den Haag Voor alle kwesties betreffende de verzorging van de NSKK-mannen ln bet algemeen dient men zich te wei den tot den Fürsorgeofflzier van het NSKK. Lw„ Lange Vijverberg 10. Den Haag. HOOFDAKTE. Den Haag. A-gc- d cel te: mej. A A. E. Scholten. Den Haag en J. J. Veldhuyzen. Katwijk aan Zee. B-gedeelte: L. Noorduin. Lel den en L. Ch. Beekman. Den Haag. FRANS L.O. Utrecht, Geslaagd de dame G. A. Aben. Amsterdam; de he ren L. Baasdorp. Den Haag: G. J. C. Bantje. Aerdenhout en M. A Bakers. GoIr\e. HANDELSKENNIS L.O Amster dam. Geslaagd: M v d. Ploeg, Alk maar; IJ Rlerstra. Utrecht; G. v. d. Riin. Den Haag; J. ter Haar. Bunscho ten. „Brief van Oostelijk front" DEN HAAG. 18 Juli. Op Donder dag 20 Juli om 18.45 uur spreekt Max Blokzijl vla Hilversum 1 over: „Brief van het oostelijk front". SPORTNIEUWS Begrafenis Wim Anderlesen AMSTERDAM, 19 Juli. De be grafenis van den gisteren overleden oud-internationaal Wim Anderiescn, is bepaald op Zaterdagmiddag half twee op de Oosterbegraafplaats. De stoet vertrekt te ongeveer 1 uur van de woning van den overledene, Bloys van Treslongstraat 23hs. VOLKSCULTUUR EN KUNST In Maastricht is het liefhebberij, om dat liefhebberij-toneel in actie te zien. Vlak yoor het station staat een reusachtig bord, dat ver boven alle wegwijzers en andere aanwijzingen uit, die in Nederland elk verkeers knooppunt beheersen, alle aankome- lingen waarschuwt: „Toneelwedstrij den Maastricht 1944". In de Stadsschouwburg; de rustige en gelijkmatige „hoogspanning" van een welgeordend bedrijf. Directeur Rasquin werkt met zijn staf dag in dag uit om alles in de puntjes te regelen. Aanmeldingen, verzoeken om inlichtingen worden punctueel verwerkt. Voor ieder die komt spelen is er een prima hotel, eten, drinken, cultureel genot, bezichtiging van de stad: straks een prijs, eén oorkonde, een herinneringwat wil men meer Op het toneel zwoegen de spelers, van heinde en ver gekomen, om hun krachten zo goed mogelijk in te spannen en zo mooi mogelijk te spe len. Verwonderlijk groot is het aanial Nederlandse stukken, dat de liefheb bers hebben gekozen. Zo weinig de Nederlandse beroepsgezelschappen Nederlands werk spelen zo veel doen dat. de liefhebbers! Althans déze liefhebbers! Maastricht, één van de merkwaar digste steden van ons land, is in veel opzichten een voorbeeld. In jon ge frisse aanpak, in diep doorleven van een oude cultuur, een oud en eerbiedwaardig geloof. Ook op het gebied van het lief hebberij-toneel heeft Maastricht in 1944 een voorbeeld gesteld. M. W. Prijsvraaq toneel en film Het weekblad „Cinema cn Theater" schrijft ln verband met een jaarlijkse Rembrandt-vlerlng een prijsvraag uit voor een toneelstuk en een zo volledig mogelijk uitgewerkt scenario voor een speelfilm, waarin een der grote kun stenaars van bet Nederlandse taal- en cultuurgebied zal herleven te midden van zijn volk. Als eerste prijs stelt het blad 1UOO beschikbaar, als tweede prijs 500 m als derde prijs 200. Het met de hoog ste prijs bekroonde en zo mogelijk ook enige andere werken zullen ln boekvorm verschijnen ln de „Theater reeks" der genoemde uitgeverij, voor welke boekuitgaven dc auteurs een honorarium van 10 pet van de ver koopprijs (voor het ingenaaide bock en berekend over de verkochte exem plaren) zullen ontvangen. De auteurs behouden do rechten van opvoering of verfilming volledig; de ultschrijvers van de prijsvraag zullen deze opvoe ring en verfilming zoveel mogelijk be vorderen. De Jury staat onder voorzitterschap van mr Henrlk Schol te hoofdredac teur van ..Cinema cn Theater" Inzen dingen worden voor 1 Januari 1945 Ingewacht aan het adres der redactie, Paulus Potterstraat 4, Amsterdam-Z waar gegadigden binnenkort ook de volledige voorwaarden en de namen van alle Juryleden kunnen vernemen. De verduistering begint beden om 22.00 en eindigt om 5,45 uur. Maan onder 21.25, op 4.50 uur. 20 Juli N.M.. 28 Juli E.K., 4 Aug. VJVL, II AugL.K.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1