HET DAGBLAD Duitse marine past de eenmanstorpedo toe Nieuwe aanvallen bij Caen afgeslagen VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Reeds successen geboekt tegen invasievloot voor de Ome Bestuurder in glazen koepel Egyptenaren eisen onafhankelijkheid Duits weermachtsbericht Toenemende af weerslag aan bovenloop van de Boeg Ontruiming van de stad Crodno Spanje moet met alle energie het communisme bestrijden Samenwerking met alle volken De tijden zijn veranderd en Tegen vérwording van de jeugd Bekendmaking Oud-internalionaal Anderiesen onverwacht overleden BERLIJN, 18 JulL Naar het Internationale Informatiebureau van welingelichte Duitse marinezijde verneemt, is de laatste tijd voor de monding van de Orne herhaaldelijk gebruik gemaakt van Duitse ecn- manstorpcdo's. Van dezelfde zijde verneemt Interinf, dat hiermede het geheim van de strijdmiddelen der marine, van welker successen de Duitse weermachtsberichtcn van de. laatste tijd meermalen melding maakten, is opgehelderd. De marinemedewerker van Inter inf. kapitein ter zee Hansen, die zo juist van een bezoek aan het ope ratieterrein van de Duitse eenmans torpedo is teruggekeerd, doet inte ressante mededelingen over dit wa pen. Het bestaat, uit twee gewone torpedo's, van welke de ene. die men „drager" noemt, de gevechts torpedo. welke onder haar hangt, naar het doel brengt. Op de kop van de drager, welke kop ongeveer 1.50 m. lang en 0.75 m. breed is, is een koepel van onspllnterbaar glas aangebracht, waaronder de torpedo- schuiter zit. Deze ruimte is natuurlijk zeer be perkt en laat slechts de meest nood zakelijke handgrepen toe. Tussen zijn benen heeft de schutter de stuurinrichting. Twee kaliumpa tro nen verversen voortdurend de lucht onder de lucht- en waterdichte koe pel. De schutter heeft -dezelfde pro viand bij zich als op- duikboten ge bruikelijk is. Als de torpedo voor de aanval uitvaart, kan men behalve de lage koepel, die meestal ook nog onder water ligt, niets van haar zien, zo dat de schutter in alle kalmte het meest waardevolle doel kan uitkie zen en in de onmiddellijke nabijheid daarvan kan komen. Dan maakt hij met een hefboom, die eveneens tussen zijn benen is aangebracht, de gevechtstorpedo los, die electrisch voortbewogen, met grote snelheid op, haar doel aanstuurt. De schutter ademt door een mas ker. dat gevoed wordt door de beide Von Kluge: We zullen den vijand slagen toebrengen die hem zullen heugen BERLIJN. 18 JulL „WU ver- wachten de eerstvolgende dagen aanvallen van den vijand. Maar wij zullen hem dienovereenkomstig ontvangen en hem slagen toebren gen. waaraan hij zijn hele leven zal denken", aldus de nieuwe opper bevelhebber van de Duitse weer- machtsdelen in het Westen, gene- raal'-veldmaarschalk Hans Gun- ther von Kluge, tijdens een ont vangst, die hij in zijn hoofdkwar tier 'gehouden heeft voor Duitse oorlogscorrespondent en „De situatie", zo ging de veld maarschalk voort, „ls. ongetwijfeld moeilijk, maar men kan haar mees ter worden en wij zullen haar ook meester worden." In warme be woordingen liet de gene raai-veld maarschalk zich voorts uit over zijn ouden trouwen medestrijder, gene- raal-veldmaarschalk Rommel. „Het is duidelijk, dat Rommel en lk niets ongedaan laten, om klaar te komen met onze oude vijanden, de Engel sen en Amerikanen, met wie wij reeds in de eerste wereldoorlog en in het eerste déél van deze oorlog gestreden hebben De methode van den vijand om zich met zijn* materiële overmacht met een bijna wetenschappelijk ge fundeerde beveiliging tegen alle gebeurtenissen een weg vooruit te banen, stelt de Duitse leiding niet voor problemen, vooral daar ver wacht kan" worden, dat de Duitse bewapening spoedig een materieel evenwicht in het leven zal roepen". Roosevelt zou Rome willen beïoelcen STOCKHOLM, 18 Juli. üit Amerikaanse kringen in Rome ver neemt men, dat Roosevelt binnenkort een bezoek aan Rome zal brengen. De vertegenwoordiger van Roosevelt bij het Vatlcaan, Taylor, heeft reeds opdracht gekregen overeenkomstige stappen bij het vaticaan te'onderne men -Men wijst erop, dat Kooscvelt met net oog op de Amerikaanse katholie ken, wier stemmen bij de presidents verkiezingen van beslissende betekenis zijn, er veel belang aan hecht, door het hoofd van de katholieke kerk te worden ontvangen. Men mag aanne men, dat ook de paus een bezoek van Roosevelt op prijs zal stellen, aange zien hij hierdoor ln de gelegenheid zou worden gesteld zijn bezorgdheid in zake de bolsjewisering van Italië en de uitlevering van Polen aan de Sowjets kenbaar te maken. kaliumpatronen en beschikt over een reddingsinstallatie, waaraan hij zich steeds kan toevertrouwen. Over het doel van deze torpedo's zeide kapitein Hansen, dat men een wapen moest hebben, dat zonder veel verlies aan tijd en kosten kan worden vervaardigd, en dat gebruikt kan woi^en tegen scheepsconcentra- ties, zoals dat met succes gebeurd ls bij Anzio en ln de Seinebaal. Voor de bediening zijn natuurlijk flinke mannen nodig, die vrijwillig bereid zijn, al hun moed en doodsverach ting te geven en hun wapen te ge bruiken tegen een reusachtige over macht. ADANA.' 18 Juli. Semi-officieel verluidt uit Caïro, dat Nahas Pasja, de Egyptische premier, een els der oppositie tot herziening van het En gels-Egyptische verdrag van 1936 heeft aanvaard en ln studie geno men. De geëiste herziening bevat in vier punten: 1. Volkomen onafhan kelijkheid van de Egyptische staat zonder voorwaarden en reserves en in verband daarmede vertrek tier Britse troepen uit Egyptisch gebied: 2. Eenheid van het Nijldal door aansluiting van de Soedan bij Egypte: 3. herziening der Egyptische grenzen in het westen en het oos ten: 4. Herziening van het verdrag met Engeland. De voorstellen gaan uit van het verenigde oppositieblok der Saadis- ten, der Doestoerl- en der Watano- partij. Het Egyptische weekblad „Eth- nein" schrijft, dat het bij de revisie van de oostelijke grenzen gaat om een overgaven van het Suezkanaal aan Egypte. Tegelijkertijd deelt de Egyptische pers mede, dat de leiding van de radiozender Caïro thans is overgeno men door de Egyptische regering. Tien jaar lang heeft de-Radio-Caïro onder Engelse contróle gestaan. Nomoera wordt minister van marine in Japan TOKIO, 17 JulL het bureau van voorlichting heeft volgens Domei be kend gemaakt, .dat de Tenno per soonlijk Naokoenl Nomoera heeft in geleid ln het ambt van minister van marine, als opvolger van admiraal Sjigetaro Sjimada, die van zijn post ontheven ls. De ambtsoverdraglng had plaats ln het keizerlijke paleis. SJlmada blijft chef van de generale staf van de marine. De nieuwe minis ter heeft verklaard: de verandering op de post van minister van marine ls uitgevoerd om een einde te maken aan het gebruik, dat een enkele per soon twee posten tegelllk, nl. die van minister van marine en die van chef van de generale staf der marine, bezet Nomoera verklaarde tenslotte, dat het Japanse vdlk vol vertrouwen naar zijn vloot kan opkijken, welke met verdub belde vastberadenheid de oorlog tot aan het succesvolle einde zal voort zetten. Vele besprekingen Maandag ls ln Tokio eeh buiten gewoon groot aantal ministeriële be sprekingen gehouden, Toio heeft ge confereerd met den minister voor welvaart, en in aansluiting hierop met de ministers zonder portefeuille. Tadao Casa. Noboesoeke Kisji en Gin.liro Poejiwara. Voorts had de minister van financiën een bespre king met den staatssecretaris van het kabinet. Sinds de Duitsers Rome hebben ontruimd, zijn er duizenden werklo zen verschenen, voornamelijk soldaten en ambtenaren In Augustus worden aan geal lieerde zijde voorbereidende bespre kingen gehouden over een „lichaam voor de veiligheid der wereld." China cn de Sowjet Unie doen niet mee aan de besprekingen. Mijnenvegers varen steeds opnieuw uit om de scheepvaartwegen te zuive ren van vijandelijke mijnen en naar "beneden te halen wat binnen het bereik van hun afweergeschut komt. (Foto O/H) n DINSDAG 18 JULI 1944 ie JAARGANG No. 166 tD Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Tel. 24996 - Postgiro 184120 - Abonnementsprijs 21 ct. per week of f2.73 per kwartaal. Losse nummers 5 ct. Het stadje St. L6 aan het Normandische front is door Anglo-Amerikaanse terreurvliegers volkomen verwoest. (PK. foto Zwirner/P.B.Z.-R.) HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER, 17 Juli. Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Ten zuidwesten van Caen gingen Engelse divisies gisteren opnieuw tot de grote aanval over. Het zwaarste artillerievuur van land en van zee uit ondersteunde de vijandelijke aanval len Het gelukte den vijand enige dicht achter onze linies liggende plaatsen binnen te dringen. Onver wijlde tegenaanvallen van onze reser ves wierpen hem terug. In één pene tra tieplek wordt nog gevochten. 58 tanks werden daar stukgeschoten. In het gebied van Saint Ló en in de sector ten Westen van de Vire on dernam de vijand als gevolg van de zware verliezen van de vorige dagen slechts betrekkelijk zwakke aanval len, die vruchteloos bleven. Voor de Nederjandsè kust bescha digden patrouilleboten een Britse torpedomotorboot ernstig. De boot moet als verloren beschouwd worden. Bij een zuiveringsactie ln het ge bied van Zuid-Frankrijk werden 460 terroristen in gevechten vernietigd. Het zware vuur van de V 1 blijft op het gebied van Groot-Londen liggen. In Italië lag het zwaartepunt van de gevechten gisteren ten noordoos ten van Volterra, bij Arezzo en aan weerskanten van de Tiber. Terwijl alle met geconcentreerde krachten ondernomen aanvallen met zware verliezen voor den vijand werden af geslagen. gingen de puinhopen van de stad Arezzo na verbitterde strijd verloren. Beveiligingsvaartuigen van de Duitse marine schoten voor de Ita liaanse westkust een Britse torpedo motorboot in brand en dwongen andere boten de steven te wenden. In de Zuidelijke sector van het Oostelijk front nam de afweerslag MADRID, 18 Juli. De nationale raad der falanx is gisteren aan de vooravond van de achtste verjaar dag van het begin van de nationale wederopstanding, onder- voorzitter schap van generaal Franco m Madrid bijeengekomen. Nadat de minister van de Falanx had medegedeeld.dat 22 October syndicaatsverkiezingen gehouden zullen worden, hield Fran co een rede, waarin hij zeide: Ondanks de haat- en lastercam pagne, die de rood-Spaanse emigran ten met. het van Spanje gestolen goud en met steun van zekere bui tenlandse elementen van het buiten land uit tegen ons voeren, breekt de waarheid van het nationale Spanje zich toch geleidelijk baan. De vrijmetselarij had in Spanje uitsluitend ten doel het fundament van de staat te ondermijnen en de vorming van nationale kracht en eenheid te verhinderen. Derhalve is de vrijmetselarij voor ons hetzelfde als verraad en sabotage. In plaats van de vrijmetselarij is langzamer hand het communisme gekomen. Dit streeft naar een ontbinding der na ties, die zodoende dan nader gebracht moeten worden tot de anarchie en vervolgens in ellende gedompeld worden. Wij moeten het met al onze energie bestrijden en het de toegang tot ons land versperren. Spanje is bereid met alle naties samen te werken. Het weigert echter met andere volken oorlog te voeren. Een verstandige ordening dient haar basis te vinden in de vrijheid en on afhankelijkheid van elk volk. De economische -politiek van de afzon derlijke volken moet een nationale economische politiek zijn, want geen enkel volk is bereid methodes te aanvaarden, die-niet zijn belang zijn. Internationale conferenties in de oude stijl zouden elk plan om tot een nieuwe vorm van, de internationale samenleving te komen, doen misluk ken. Spanje is. of het nu gevraagd wordt deel te nemen aan internatio nale conferenties of niet. bereid voor de vrede der volken en voor zijn eigen zaak het zijne te doen. In het tweede deel van zijn rede sprak generaal Franco over de bin nenlandse politiek. De vijanden van Spanje hebben ongelijk wanneer zij de Falanx van „krijgszuchtige" ver langens beschuldigen. De Falanx is niet „krijgszuchtig", doch „manmoe dig", De Spaanse levenswijze is „half monnikachtig, half soldatesk", en heeft door de nationale wederopstan ding een wedergeboorte ondergaan. Discipline en een sterk geloof ken merken thans weer het Spaanse volk. Deze beginselen gelden in het bij zonder voor de Falanx, die het volk ten voorbeeld moet strekken. In Spanje regeert niet de staat het volk, doch het volk inspireert de staat. Onze staat beschikt over alle instellingen om het volk het deelne men aan de staatszaken te waarbor gen..Zeker, wij hebben-de volmaakt heid van de staat nog niet bereikt, maar wij proberen haar te bereiken. De vrede die Spanje geniet, is slechts mogelijk dank zij het huidige regime. Franco besloot zijn rede met een overzicht van hetgeen de regering het afgelopen jaar op binnenlands gebied tot stand heeft gebracht: een reeks prestaties die, naar hij zeide, de stoutste verwachtingen hebben overtroffen. ten Oosten van de bovenloop van de- Boeg in hevigheid toe. In zware, wisselvallige gevechten werden de uit het gobied van Tar- nopol en Loezk aanvallende Sowjet- russische pantserstrijdkrachten op gevangen. De beide laatste dagen .werden hier 125 vijandelijke tanks vernietigd. Tussen Pripjet en Duna hielden de harde gevechten over een breed front aan. Aan de Njeanen verijdel den onze divisieé verscheidene door braakpogingen van de bolsjewisten. Bij Grodno hebben onze troepen zich na stelselmatige ontruiming van de stad op de westelijke oever van de Njemen gedistancieerd. In het merengebied ten Zuiden van de Duna stortten herhaalde aanval len van den vijand met zware ver liezen ineen. Tussen Duna en Peipus- meer mislukten ook gisteren talrijke aanvallen van de bolsjewisten. Alleen in het penetratlegebied ten Zuiden van Opotsjka kon de vijand na wis selvallige gevechten terrein winnen De luchtmacht mengde zich op de zwaartepunten met sterke eskaders slagvliegers in de afweerslag en bracht de bolsjewisten in scheervluchten zware verliezen toe. Talrijke tanks, stukken geschut en meer dan 400 voer tuigen van den vijand werden vernie tigd. In hevige luchtgevechten wer den 88 vijandelijke vliegtuigen en door luchtdoelartillerie nog 9 andere vliegtuigen neergeschoten. Op de Balkan werd een vrij groot centrum van benden na harde ge vechten gezuiverd. De communisten verloren ver over de 1400 doden en talrijke gevangenen. Tal van lichte en zware wapens, 19 opslagplaatsen, alsmede grote hoeveelheden munitie en oorlogstuig van allerlei aard wer den vernietigd of buitgemaakt. Voor de kust van zuidelijk Noor wegen schoten beveiligingsvaartui gen van een Duits convooi en lucht doelgeschut aan boord van koopvaar dijschepen zes Britse bommenwer pers omlaag. Formaties Amerikaanse bommen werpers vielen verscheidene plaat sen in Zuid- en Zuidwest Duitsland aan, o.a. Saarbrücken. Augsburg en met vrij sterke strijdkrachten München. Vooral te München, waartegen de vijand binnen vijf dagen tijds vi^r grote aanvallen heeft ondernomen bij een weersge steldheid, die ongunstig was voor de eigen afweer, werden ten dele gevoelige schade en verliezen aange richt. De houding van de bevolking was voorbeeldig. Een andere van het zuiden komen de formatie Amerikaansse bommen werpers viel Wenen aan. Ook hier ontstond schade en werden verliezen onder de bevolking in het stadsge bied veroorzaakt, Door strijdkrachten der luchtverdediging werden 43 vijan delijke vliegtuigen vernietigd. Des nachts wierpen afzonderlijk vliegende Britse vliegtuigen bommen in het Rijnlands-Westfaalse gebied. Post voor vrijwilligers Bet #-Ersatzkommando Niederlande, Den Haag, maakt bekend, dat volgende richtlijnen voor de veldpostvcrzending aan vrijwilligers en frontarbelders gel den (alle vroegere richtlijnen zijn on geldig). Adres: //-feldpost an das //-Haupt- ant, Maastricht. Zur welterleltang an: dlenstgraad: Naam:... Veldpostnr. of adres: De afzen der moet vermeld worden. Dit geldt alleen voor postverzen dingen aan -Vrijwilligers en -front- arbeiders. Andere postzendlngen (aan leden van de weermacht, marine. Luft waffe. N.S.K.K. enz.) mogen niet over Maastricht gestuurd worden. Aan de ontvangers met een veld postnummer mogen slechts pakjes tot 100 gram gestuuKd worden. ZUn deze pakjes zwaarder dan 20 gram, dan ls een „Zulassungsmarke" nodig. Zendin gen boven 20 gram ook met Zu- lassungsmarken naar het westfront zijn niet toegestaan. Kranten en tijdschriften moeten als dusdanig te herkennen zijn, dus met een kruisband te verpakken. Iedere zending mag niet meer dan 100 gram wegen. Een „Zulassungsmarke" ls hierbij niet nodig. Luehtveldnostbrievcn moeten met twee luchtveldpostzegels voorzien zijn en bet opschrift „Luftfeldpost" dra gen. Aan ontvangers met een open adres, dus geen veldpostnummer, echter met vermelding van de plaats van bestem ming, kunnen pakjes tot 1000 gram voor 15 cent en van 1000 tot 2000 gram voor 40 cent gestuurd worden. Zuiassungsmarken zijn niet nodig. De veldpostzendingen worden door alle dienststellen der „Duitse dlenst- post" en de Nederlandse post (P.T.T.) aangenomen. Geldbedragen aan ff -vrijwilligers bunnen door veldpostwlssels bU de bu reaus der Duitse dlenstpost overge maakt worden. Ontevreden onderwereld I Hij zat op een bankje in de zon. op de Prins Hendrikkade in Am sterdam en schreef met een takje figuren in het zand. Toen ik hem aanstootte, richtte hij zich uit zijn gebukte houding op en een brede grijns van herkenning trok over zijn gelaat .„Gut. wat heb ik jou in een tijd niet gezien!" zei hij en gaf een slap handje. Een tijd... Ja. het was al ander half jaar geleden, en op een onpret tige plaats, dat wil elkaar zagen. Hij zat in de verdachtenbank voor de gestrenge rechters, ik aan de verslag geverstafel. Een jaar wegens in braak. Het was niet zijn eerste kraak geweest, lang niet. want Rooie Kees leefde van inbraken. Leefde...? „Tja, ik ben weer vrij. Al een paar maanden." „En wat voer Je uit?" „Nou ja, zo*n beetje hetzelfde... Maar de klad ls erin. De werkmetho de is veranderd in deze tijd, de penose ls kapot." „Nou. me dunkt, de prinsemarlj heeft het druk genoeg met jullie tegenwoordig..." Verontwaardigd keek hij op. „Met óns? Met óns? Man. schei uit. Met beunhazerij, met zwarte handel, met pser.do-ambtenaren zoals jullie dat in de krant noemen. Niet met ons, eerlijke oude inbrekers. Nee. de tij den zijn wel veranderd in dat op zicht." Ik keek een beetje ongelovig en toen zei Rooie Kees: „Ik zal het Je bewijzen. Ga mee op stap. Ik zal je laten zien, wat er vandaag de dag loos is op de vlakte. Ik.zal je bewij zen met stuk en brok dat de tijden ook bij ons veranderd zijn. Heel het geklofte stelletje ligt uit mekaar. Ik kan wel huilen, als ik aan vroeger denk. Kom mee, ijc zal het je laten zien." We zijn op stap gegaan. Rooie Kees en ik. Hij heeft mij de onder wereld getoond, zoals die tegenwoor dig is. En het ls nog erger, nog af stotelijker geworden dan het vroeger al was. Het is een bende. In enige stukjes zullen wij onze ervaringen met Rooie Kees vastleggen. Uit de eerste dagen van V-l ken. En aangezien de afweer dateert het kleurige Britse boven Londen door Londense verhaal over een vliegende bom. krantenlezers al te gemakkelijk die in Zuld-Engeland ergens ln kan worden gevolgd, richten zich een kippenhok terecht kwam en die afweermiddelen vooral tegen die er (waarachtig, zo'n dyna- de startplaatsen der vliegende miet-meteoor is geen grapje!) de bommen. Daarbij "hebben twee grootste consternatie veroor- fantastische zaken er een gooi zaakte: alle kippen stoven door naar gedaan, de verbeeldings- de luchtdruk in de takken van kracht der Britten méér te prik- een -grote boom en de onfortuin- kelen dan V-l zelf. Het eerste s lijke eigenaar had uren nodig om een „aardbevingsbom", die op dc; ze bij elkaar te zbeken en weer bron der dynamietmeteoren zou in de inmiddels gerepareerde kip- worden geworpen. Het tweede is penren op te sluiteneen ..postzegelrichtapparaat". Sindsdien zijn er in Londen en waarmee die startplaatsen haar- omgeving aanplakbiljetten ver- fÜn zouden worden getroffen, schenen, waarin voor directe in- De nieuwe namen, merkbaar diensttreding tweeduizend kokkin- v^n Amerlkaansen huize, spreken nen worden gevraagd. Zij zullen yoor zichzelf. De bom geeft schok - moeten koken ln de cantines der ken als een aardbeving. Het richt- bouwvakarbeiders, die uit alle apparaat werkt zó nauwkeurig, delen van Engeland naar Londen dat men er een pos tz egel mee komen en die dus een veelvoud raken kan. Helaas hebben Engelse van tweeduizend vormen. De berichten er ln een ogenblik van kokkinnen koken vermoedelijk iets openhartigheid bij verteld, dat anders dan door luchtdruk be- ..postzegelrichtapparaat on- schadigde kippen en de tiendui- der een minder bloerr> rij*e zenden arbeiders doen vermoede- al een Jaar door de Anglo-Ameri- lijk iets anders dan beschadigde kaanse luchtmacht wordt toege- kippenhokken herstellen. past. En niet alleen de bewoners ^4. van Nijmegen kunnen achteraf -iet moge tot vele vrienden van met vrucirt vaststellen, hoeveel Engeland nog niet overal doorge- p0St,zegeis Britten en Amerikanen Hrnncrpn «mi- Pr I* «„AtMnui tofe P «fcten te treffen. drongen zijn: er ls niettemin iets veranderd in de officiële Britse houding tegenover V-l. Men kan cl i uaaiiijii. «lovli. Maar voor ae werkelijke situatie is wellicht geen veelzeggender een zaak ook inderdaad bezwaar- symptoom aan te voeren dan het !!K»V kleinen, wanneer ze aan- woord van ^en bisschop van Win- leiding geeft tot „de omvangrijk ste en snelste evacuatie der ge schiedenis". Maar wanneer de zaak omgekeerd eenmaal als belangrijk is erkend, wordt het psychologisch van beslissende betekenis, tegen-' maatregelen te kunnen aanvoe ren. De „News Chronicle" formu leerde het dezer dagen aldus: „Wat de bevolking van Londen en van zuidelijk Engeland vóór alles Chester, dr. Marvyn Halgh, dat door de „Daily Mail" is meege deeld. Dit bisschoppelijke woord verlangt van de officiële' Britse instanties, aan de Duitsers „nog 'zwaardere voorwaarden te stellen, wanneer zij nieuwe, nog duivel- achtiger middelen gaan gebrui ken". Men zou Zijne Doorluchtige Hoogwaardigheid kunnen uitno- digen. de werking van het Anglo. nog duren zal eer het bombarde ment met robots tot zwijgen kan worden gebracht." En de Labour- Amerikaanse „postzegelrichtap paraat" eens in ogenschouw te gaan nemen in Keulen en Aken, Steurt der gemeenten voor speeltuinwerk APELDOORN, 18 Jull. „Ter beteugeling van de baldadigheid en de criminaliteit onder de jeugd heeft de Nederlandse Unie van Speeltuin- Organisaties m\jn bemiddeling ^inge roepen voor haar actie „de jeugd van de straat", zo schrijft de secre taris-generaal van het departement van Opvoeding, Wetenschap en Kuituurbescherming in een circulaire aan de burgemeesters. De secretaris-generaal heeft daar op de N.U.S.O. als overkoepellngs- organisatie bij de jeugdzorg, speci aal voor wat betreft het speeltuin werk, ingeschakeld. Zij beijvert zich zoals bekend, de jeugd buiten de schooltijd door middel van de bij haar aangesloten speeltuinvereni gingen nuttig en aangenaam bezig te houden, des zomers in de speel tuinen door het vrije spel aan speel tuinwerktuigen en in de zandbak ken, alsmede door de beoefening van spelen onder deskundige leiding en des winters in de clubgebouwen door daartoe gevormde clubs voor muziek, zang, volksdans, gymnastiek en handenarbeid. De N.U.S.O. is met de bij haar aangesloten verenigingen reeds be gonnen, de speeltuinen, ook in de avonduren, voor de Jonge kinderen en de rijpere jeugd open te stellen. Verschillende bal- en andere spelen worden daarbij beoefend. Steun onmisbaar Wil men echter een sterke dam opwerpen tegen de groeiende balda digheid der jeugd, dan zal in vele gevallen morele en daadwerkelijke steun van de overheid, I.e. van de gemeentebesturen, onmisbaar zijn, o.m. door: le. het oprichten van speeltuin verenigingen in samenwerking met de N.U.S.O., daar waar deze nog niet of slechts in geringen getale bestaan door het beschikbaar stellen Van terreinen of reeds bestaande projecten spoedig tot uitvoering te brengen: 2e. door het beschikbaar stellen van lokaliteiten voor clubwerk, in afvaardigde Shlnwell. heeft als §teden dle toch naar het bekende venttcl der openbare mening spreek-woord niet ln één dag zijn Churchill verwijten gemaakt dat gebouwd. Men zou ook kunnen de vliedende bommen de Britse verwijzen naar een ander bekend regering onvoorbereid hebben spreekwoord, dat wie kaatst, de aangetroffen. Die verwijten van Shinwell zijn iets méér dan aansporing of cri- tiek alleen. Ze dragen welbe- scïKmwd een beledigend karakter. bal moet verwachten. Welke voorwaarden zou men het Duitse volk nog kunnen stel len, die zijn volstrekte vernieti ging te boven gaan? Wanneer Want heeft niet Churchill zélf in Engeland geen doeltreffender af zijn laatste Lagerhuis-rede be weerd, het geheim der vliegende bommen al van de eerste Duitse proefnemingen af te kennen? En trekt Shlnwell niet met zoveel woorden in het openbaar de waarheid van die bewering in weermiddel kan produceren dan dit bisschoppelijke dreigement, behoeft het in Duitsland slechts op een grimmige lach als antwoord te rekenen. Daarbij ls de oorlog een allervreemdst kaatsspel. Soms kan men geruime tijd kaatsen twijfel? Het vermaan der oppo- zonder een bal te zien. Daarna sitie krijgt krasse vormen. echter komen er méér ballen In de Britse pers spiegelt zich terug dan men ooit voor mogelijk dienovereenkomstig de begrijpe- had gehouden. Het is of in dr. lijke wens af. tóch van- nieuwe Marvyn Haigh's woorden ook défc afweermiddelen te kunnen spre- inzicht doorstraalt. het bijzonder voor gymnastiek, volksdansen, zang, enz.: 3e. door. voor zover nodig, mate riële steun te verlenen aan het speeltuinwerk, c.q. het zonder ver goeding beschikbaar stellen van de onder 1 en 2 bedoelde terreinen en lokalen. Het bureau van de N.U.S.O., dat gevestigd is te Amsterdam, Plan tage Parklaan 12, verstrekt gaarne alle gewenste inlichtingen en voor lichting. Levensmiddelen voor gevangenen DEN HAAG. 18 Juli. Het hoofd bestuur van het Nederlandse Rode Kruis maakt bekend, dat het inzame len van levensmidelen voor de dienst voor speciale hulpverlening van het Ned, Rode Kruis ten behoeve van gevangenen hier te lande is verbo den. De dienst voor speciale hulpver lening zet overigens, binnen het ka der der gegeven mogelijkheden, zijn werkzaamheden normaal voort. Verdedigers van Saipan kiezen de heldendood TOKIO, 18 Juli. De Japanse troepen op het eiland Saipan zijn op 7 Juli met inspanning van alle krachten een laatste geweldige aan val op de vijandelijke troepen be gonnen. Zij brachten grote verwar ring teweeg in de vijandelijke gele deren en brachten hun buitenge woon grote schade toe. Alle Japanse soldaten, waaronder de opperbevel hebber van dc Japanse strijdkrach ten, generaal-luitenant Saito, als mede de opperbevelhebber van de Ja panse marinestrijdkrachten, schout bij-nacht Toedjimoera, stierven de heldendood. De Japanse bevolking van Saipan heeft tot het einde met de troepen meegestreden. Men vermoedt, dat zij het lot van de Japanse troepen heeft gedeeld. Ook ongeveer 3.000 gewonden kozen vrijwillig de dood. De höhere ff und Pollzeiführer en Generalkommissar für das Sieherheitswcscn maakt bekend: Wegens de laffe moordaanslag op 15 Juli 1944 te Amsterdam op leden van dc bezettende macht ls op 16 Juli 1944 een aantal gearresteer de terroristen en saboteurs stand rechtelijk doodgeschoten. De höhere 'ff- und Pollzeiführer und Generalkommissar für das Sicherheitswesen maakt verder be kend: Wegens de laffe moordaanslag op den afdelingsleider van het bureau van de burgerlijke stand Van Daa- len op 15 J\jU 1944 te Rotterdam is op 17 Juli 1941 een aantal ge arresteerde terroristen en saboteurs standrechtelijk doodgeschoten. Mislukte overval op Huls van Bewaring AMSTERDAM, 18 Juli. In de nacht van Vrijdag op Zaterdag heeft een volkomen mislukte overval plaats gehad op het Huis van Bewa ring aan het Kleine-Gartmanplant- soen te Amsterdam. Om 2.30 uur kwamen daar twee auto's met teza- a men twaalf man. overrompelden de bewakers en drongen naar binnen. Daar werden zij echter opgewacht door een Duits commando, dat met automatische wapens de indringers te lijf ging, waardoor vijf man ge dood en vier man zwaar gewond werden. De drie overige overvallers werden gearresteerd. AMSTERDAM, 18 Juli. Van morgen ls na korte ziekte op 40- jarige leeftijd overleden de oud- internationale voetballer Wim An deriesen, vele jaren spil van Ajax cn van het Nederlands elftal. Met Wim Anderiesen is 'pen der populairste Nederlandse spelers heen gegaan. Hoewel hij al sedert vier jaar niet meer voetbalde, had zijn naam nog altijd een goede klank op de sportvelden. Over Wim Anderiesen werd nog gesproken. Men herinnerde zich nog altijd zijn groot talent als voetballer, maar vooral zijn grote kwaliteiten als sportman, want Ande riesen is in zijn lange loopbaan het toonbeeld van sportiviteit geweest. Anderiesen heeft een prachtige staat van dienst gehad. Na De Kor- ver en Dirk Lotsy, was hij de groots ste spil, dien het Nederlandse elftal ooit gehad heeft. Hij was misschien niet de fijne technicus, hij speelde niet met raffinement, maar hij was de grote tacticus, die gebruik wist te maken van het juiste" ogenblik, een speler die in elke wedstrijd nut tig was en zwoegde tot het einde. Wim Anderiesen speelde eerst met zijn broer Henk en Dolf van Kol in 't GooL In 1924 werden zij lid van Ajax, waar zij al spoedig de aandacht- op zich vestigden. In 1926 viel Anderiesen de eer te beurt den spil Massy, die in die dagen triomfen vierde, te mogen vervan gen in da wedstrijd Denemarken-— Nederland te Kopenhagen. Neder land won die wedstrijd met 41. Het debuut van Anderiesen was niet bijzonder gelukkig geweest. Mas sy kwam ln de volgende wedstrijden weer op zijn oude plaats terug en toen deze speler na de wedstrijd te gen Uruguay tijdens de Olympische spelen van 1928, niet meer yoor een herkeuze in aanmerking kwam. werd niet weer aan Andriesen gedacht. Spelers als Van Heel Van Dolder. Jan Halle en Van der Wildt bezetten tot eind 1930 afwisselend de spilplaats. Eerst op 2 November 1930 kwam An deriesen in het Nederlands elftal te rug. Dat was voor de wedstrijd tegen Zwitserland te Zürich. die met 63 verloren werd. Van dit ogenblik af, is Anderiesen* steeds zeker van zijn plaats geweest. Met slechts een enke le onderbrekine in 1934 toen hij ge blesseerd was. heeft hij onafgebroken tot 1939 ln het Nederlands elftal ge speeld. 'In totaal heeft hij zes ën veertig maal de oranje kleuren ver dedigd en vier maal is hij aanvoerder geweest. Zijn laatste interlandwedstrijd speelde hij te Rotterdam tegen Hon garije. Toen achtte hij zelf zijn tijd gekomen en voor een nieuwe ver kiezing wenste hij niet meer in aan merking te komen. De laatste tijd was hij oefenmeester van ZVV te Zaandam. Vrijdag was Anderiesen met een longontsteking 'ln het Westergast huis opgenomen. Vanmorgen kwart voor acht is daar geheel onver wacht het *dnde gekomen. Bonnen Oekrajinesigareften DEN HAAG. 18 JulL De dienst perszaken van het Nederlands Oost- instltuut meldt: Voor de eerstvolgen de distributieperiode der Oekrajlne- slgaretten zijn met ingang van 21 Juli van de rode bonkaart de nummers 39 en 40 en van de blauwe bonkaart nr. 34 geldig verklaard. Op 1 Augustus verliezen van do rode bonkaart de nrs 15. 16 en 17 en van de blauwe bonkaart nr. 9 bun geldigheid. VOLKSCULTUUR EN KUNST Onvermoeide geleerde De geleerde en uitvinder prof. dr. Albrecht Schmidt te Frankfort a.d, Maln Ls dezer dagen 80 jaar gewor den. Prof. Schmidt kan als een van de meest succesvolle uitvinders op de wereld worden besabouwd. Ruim 2300 patenten staanlcUp zijn naam. Hij ls o.a. de uitvinder van het ont smettingsmiddel formaline. Tal van kleurstoffen. bestrijdingsmiddelen tegen muggen cn koelvloeistoffen be rusten op vindingen van Schmidt. In' de eerste wereldoorlog verwierf hij zich grote bekendheid door zijn uitvinding van de kunstmatige nevel, welk middel ook thans door de strij dende machten zeer veel wordt toe gepast. Prof. Schmidt, wiens gehele biblio theek door een luchtaanval verloren ging, werkt ook nog voort, aan de oplossing van verscnlllende proble men. De 27ste Juli 16-14 overleed te Haarlem do priester Joan Albert E a n, die als componist bekend ls ge worden. Zelf zanger, beeft hij diverse liederen van tijdgenoten gecompo neerd, o.a. van Tcsselschade en Von del. Déze laatste, alsmede Hooft en Huygens. behoorden tot zijn lntlerpe betrekkingen. Huygens gaf de stoot tot het uitgeven van Ban's „Zanghbloem- sel", dat grote bekendheid genoot De verduistering begint heden om 22.00 en eindigt om 5.45 uur. Maan onder 20.35, op 4.02 uur. 20 Juli N.M., 28 Juli E.K„ 4 Aug, V.M., 11 Aug. L.K.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1