HET DAGBLAD Stem van Arbeids front klonk Niemand legge haar zwijgen op! het VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Hevige aanvallen ten Z.W.vanCaen mislukt Actie in Schiedam Duitse weermachtsberichten Sowjetpenetraties bij Loetsk en. Tarnopol opgeheven Felle afweerslag woedt bij Arezzo Nachtelijke strijd bij schijnsel van grote schijnwerpers Om heuvel 112 bij Caen D.W.R. wini sterk bezet Waterpolo-tournooi SlijkKuis evenaart record op de 1500 meter Nieuw 800 meter juniores record Rembrandt-legpenning uitgereikt aan prof. Jan de Vries Plechtigheden in Amsterdam Vijf nieuwe records in de Jeugdstorm den Hef avontuur van buitenman (Van onzen specialen verslaggever) SCHIEDAM. 17 Juli. De stem van het Nederlandse Arbeidsfront heeft Zaterdag opnieuw luide geklonken voor de poort van de N.V. Meelfabriek „Schiedam" te Schiedam. Daar worden in die fabriek lonen betaald, die beneden het sociale minimum liggen. Lonen, die zó laag zijn, dat het de vrou wen der betrokken arbeiders niet mogelijk is, alle levensmid delen te kopen waarop de gel dig verklaarde distributiebonnen recht geven. De directie van de N.V. Meelfa briek „Schiedam" schiet als bedrijfs- voerster te kort Het Nederlandse Arbeidsfront heeft haar op haar verplichtingen jegens de werkers gewezen. De Gemachtigde voor de Arbeid heeft haar verbetering van de arbeidsvoorwaarden voorgeschre ven. maar de directie voelt zich ..baas in eigen huis": zij laat zich nóch aan het Nederlandse Arbeids front. nóch aan den Gemachtigde voor de- Arbeid iets gelegen liggen en in haar verzet wordt zij ge steund door reactionnaire ambtena ren van het Departement van So ciale Zaken, advocaten en andere bewuste of onbewuste dienaren van het kapitalisme. beleefd te worden binnen de muren van het bedrijf, pas dan zal er een goede samenwerking kunnen zijn tus sen bedrijfsvoerder en volgmanschap. Een samenwerking waarvan alle wer kers in het bedrijf, waarvan ook de volkgemeenschap de goede vruchten zullen plukken. De thans nog halsstarrige „directie" van de Meelfabriek „Schiedam" dient te beseffen dat het Nederlandse Ar beidsfront de hem opgedrongen strijd niet schuwt. Het Nederlandse Ar beidsfront staat goede samenwer king voor. maar v(ie zich mengt in de onverzoenlijke strijd tussen het Nederlandse Arbeidsfront en het in ternationale kapitalisme wordt- ver pletterd als het graan tussen twee molenstenen. Mensen met verouderde begrippen dachten voor de fabriekspoordt van de Meelfabriek „Schiedam" opruiende taal te zullen horen. Zij hoorden de stem van het Nederlandse Arbeids front, een stem. die aanmaande tot bezinning, tot bezinning .en tot sa menwerking in socialistische zin. Moge deze stem ook elders in Ne derland -doordringen tot de harten van Nederlandse werkers, onverschil lig welke plaats zij in de bedrijven innemen A-fweersuccessen op de Karelische landengte HELSINKI, 17 Juli. Hol Finse legerberichi. van Maandag meldt: Op de Karelische landengte sloegen onze troepen een vijandelijke aanval ten zuidwesten van Ihantala af BIJ Vuosalmi werd de vijand uit een pene- tratleplek geworpen in een tegenaanval. Dinsdag a.s. zal de prseident van °°k andere, met sterke strijdkrachten d e arrondissemen tsrech l bank ondernomen pogingen van de Sowjet- Rottpi-riam iiiKnrank dom'"in een russen. hun bruggcnhoofrtste'.Hng uit itotteiaam uitspraak aoen m een te breiden, werden verijdeld. De vijand leed daarbij zware verliezen kort geding, dat de directie van de Meelfabriek „Schiedam" aanhangig liet- maken omdat er voor de fa- bnekspoort propaganda is gemaakt voor- de doelstellingen van hetNe derlandse Arbeidsfront. Met een beroep op „de burger lijke beleefdheid" is het Nederland se Arbeidsfront verzocht om han gende dit geding geen propaganda meer te voeren. Maar het Neder landse Arbeidsfront kan zich ter- wille van de burgerlijke beleefdheid geen dag en geen uur onttrekken aan zijn taak. Het Nederlandse Ar beidsfront moet propaganda voe ren voor .zijn doelstellingen en laat zich het zwijgen niet opleggen. De Schiedamse kwestie is gegroeid tot een zaak die alle werkers in Ne derland aangaat, onverschillig of het bedrijfsvoerders -of leden van een volgmanschap zijn. Voor de fabriekspoort De Arbeidsfrontleider heeft over de houding van de directie van de Meelfabriek „Schiedam" gesproken in een openbare vergadering, die Vrijdagavond te Amsterdam gehou den werd. Zijn op gramofoonplaten vastgelegde rede weerklonk Zater dagmorgen vóór de poort van de Schiedamse meelfabriek en des middags, bij het wisselen van de ploegen, was de luidsprekerwagen van het Nederlandse Arbeidsfront wederom present. Ditmaal richtte Zwertbroek, pro pagandist vén het Nederlandse Ar beidsfront het woord tot de werkers van de Meelfabriek „Schiedam" en tot de toehoorders, die zich bij de fabriekspoort hadden verzameld. „De vijfde kolonne van het inter nationale kapitalisme behoudt hier te lande zijn macht zo lang de werkers de handen in de zak houden. Alle werkers van hoofd en hand dienen vereend te zijn in het Nederlandse Arbeidsfront en eendrachtig sterk te strijden tegen het kapitalisme en zijn uitwassen. Het Nederlandse Arbeids front geeft de weg aan. de socialis tische maatschappij dient door de werkers zélf te worden veroverd." Zich tot de directie van de Meel fabriek „Schiedam" richtend zeide Zwertbroek. dat ook voor haar plaats is in het Nederlandse Arbeids front. Maar dan dient zij haar zelf- zuchtig-liberale mentaliteit te laten varen. Het is deze mentaliteit- die de bedrijfsvrede verstoort. Met socialis tische arbeiders alleen kunnen wij nimmer tot een betere, socialistische samenleving geraken. Het socialisme of op zijn minst enig begrip voor het socialisme, dient óók in de harten van de bedrijfsvoerders te leven. Pas dan Met- wetten en verordeningen komen wij er niet. De moeil-kheden bij dc Meelfabriek „Schiedam" zullen noch door ambtenaren, noch door advoca ten of rechters tot oplossing worden gebracht. Het Nederlandse Arbeids front pleit voor een veranderde le vensverhouding: het socialisme cMent Luchtgevechten boven Zuid-Duitsland BERLIJN. 17 Juli. Hedenmorgen zijn Amerikaanse bommenwerpers onder sterke bescherming van jacht vliegtuigen boven Zuid-Duitsland verschenen. Zij opereerden bij geslo ten wolkendek en plaatselijke regen buien. Duitse, jachtvliegtuigen bon den de strijd aan. Iel een èommunique van het Japan- es hoofdkwartier wordt- gezegd, dat de Engelsen en Amerikanen in de maand Juni op de verschillende fron ten van Oost-Azië in totaal 1460 vlieg tuigen verloren hebben, waarvan 1179 ln luchtgevechten. De Japanse verliezen worden ver meld met 369 vliegtuigen. Dit Jaar treedt ln Japan een plan ln werking onv. de Japanse geleerden en technici te mobiliseren voor de wa penindustrie. Roosevelt heeft er ln een brlel' aan de democratische partij zijn voor keur uitgesproken voor den vice-presi dent der V.S.. Wallace, Als Roosevelt het hierbij laat zal Wallace echter waarschijnlijk niet worden herkozen. De bolsjewisten hebben bij Wol- kowysk een kamp van gevluchte Wit- Rocthenen gebombardeerd. Er vielen 80 doden en meer dan 100 gewonden. Volgens mededelingen van Franse vluchtelingen uit Cherbourg werden daar 14 Juli straatgevechten geleverd tussen Gaullsten en aanhangers van maarschalk Pétain. De straatgevechten duurden tot Zondagavond en konden pas door Amerikaanse bezettingetroe pen beëindigd worden Uit Rome wordt gemeld, dat alle Jonge Italiaanse mannen in Zuid Italië voor de militaire dienst worden opge roepen. Volgens „United Press" heb ben manen van 20 tot 30 Jaar reeds hun oproep ontvangen. aan manschappen. Drie tanks werden vernietigd. Van de andere delen der Karelische landengte valt niets bijzonders te melden. Ten noordoosten van het Ladogameer werden in de richting Pitkaranta he vige succesvolle gevechten geleverd. In dc richting Uomaa en Loimola verbe terden onze troepen hun stellingen. Zondagavond ondernamen de Sow- jetrussen met sterke strijdkrachten een luchtaanval op het havengebied van Kotka. Er onstond materiële schade. De burgerbevolking leed ver liezen. Finse en Duitse Jagers, alsmede onze afweer op de grond haalden ln totaal 14 vijandelijke vliegtuigen om laag. Staking in Liberator-fabriek LISSABON 17 Juli. Naar Reuter uit Detroit meldt, is de productie van de Liberator-bommenwerpers in de Fordfabrieken van Willow-Run stop gezet als gevolg van een stakingsactie onder de werklieden. Deze fabriek maakt een bommenwerper per uur. Achttienjarige jongen pleegt moordaanslag HENGELO. 17 Juli. Zondagavond heeft een achttienjarige Jóngen een moordaanslag gepleegd op dén min naar van zijn moeder, waarbij hii zijn slachtoffer ernstig verwondde en ver minkte. De vrouw leeft niet meer met haar man en kinderen samen, doen woonde sedert enige tijd ln een wo ning aan de Tarweweb waar de chauf feur K die een verhouding met haar had, haat ook gisteravond bezocht. Met de bedoeling aen chauffeur te vermoorden is de zoon. gewapend met een scherp geslepen mes, naar het huis van zijn moeder gegaan, waar hii K. te spreken vroeg. De moeder wilde een ontmoeting beletten, doch desondanks kwam het tot een worsteling, waarbij den chauffeur enige vingers werden afgesneden en waarbij hij door tal van sneden en steken ernstig werd gewond In zorgwekkende toestand werd hij naar een ziekenhuis vervoerd. De dader werd gearresteerd en legde een volledige bekentenis af. LERAARSEXAMENS. Den Haag: Stenografie Ned.: de dames R. A. A. van Vloodorp te N. Amstel. A. E. Duijs te Hillegom, \V. J. Zegers te Amster dam en M. E. "Schopmann te Hilver sum. Sten. Duits en Engels: mej A. A. Vreeken te Aalsmeer; machineschrij- ven Ncd.: de dames M. H. Borsboom ie Den Haag. tachografie Ned.: mej. O. Robertson te Utrecht. HANDELSKENNIS L. O. Amster dam* F. Korving. Amersfoort. L. J. Kleverkamp. Utrecht. J Kerkhof. Am sterdam. A. Koning. Uithoorn, M. F. M. Co.ebergh. Den Bosch. M. J. A. Hil- terman. Waalwijk. M. P. van Beek. Heusden. 45e JAARGANG No. 17989 LD MAANDAG 17 JULI 1944 Uitgave: N.V. De Arbeideriperi Bureau* voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Tel. 24996 - Postgiro 184120 - Abonnementsprijs 21 ct. per week of f2.73 per kwartaal. Losse nummers 5 ct. HOOFDKWARTIER VAN DEN 7ÜHRER, 16 Juli. Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: In Normandië zijn hevige Britse aanvallen'op een Duitse heuvelstel- ling ten zuidwesten van Caen met zware verliezen voor den vijand ineen gestort. Een tijdelijke penetratie werd in onverwijlde tegenaanval opgeheven. Sterke Amerikaanse aanvallen mis lukten bij St. Lö. Pont Hébert en aan de weg Carentan-Périers. waarbij tal rijke tanks werden stukgeschoten. Op een penetratieplek ten westen 'van de Vire duren de verbitterde afweerge- vechten nog voort, 9 In het westelijke deel van het schiereiland Cherbourg werden ver scheidene aanvallen op onze nieuwe stellingen afgeslagen Strijdkrachten gevechts- en slagvliegers vielen vijan delijk^ troepenconcentraties alsmede bezette plaatsen en vliegvelden in het landingshoofd met goede uitwerking aan. In de gevechten om Caen hebben zich de negende //-pantserdivisie. ..Hohenstaufen" onder bevel van ff- Standartenführer Stadler en de tien de '//- pantserdivisie „Friïndsberg", onder bevel van //-Oberführer Har mei. tezamen meo troepen van het leger door bijzondere dapperheid on derscheiden. In verdediging en aan val brachten beide divisies den vijand zware verliezen toe aan mensen en materiaal. Daarbij werden door deze divisies tezamen 140 tanks stukge schoten. Het zware vuur der V 1 op Londen duurt voort. De grote afweerslag in Midden- Italië woedde gisteren met. bijzondere hevigheid in het gebied van Peceieli en Arezzo. Na een verbitterde strijd hebben onze troepen zich hier. naar nieuwe heuvelstellingen- gedistan- cieerd. Aan de Tiber zijn verscheidene vijandelijke-aanvallen mislukt, terwijl in het gebied van S^ssóferrato de vijand door succesvolle plaatselijke ondernemingen van onze bergtroepen gevoelige verliezen leed. Vech tv eer- boten van de Duitse marine bescha digden in de wateren der uitmonding van de Arno verscheidene Britse tor pedomotorboten. In de strijdgebieden van Tarnopol en Loetsk sloegen onze divisies de door sterke pantserstrijdkrachten on dersteunde aanvallen der bolsjewisten af. In een tegenaanval werden enkele penetratieplekken met vernietiging van talrijke tanks opgeheven of ver kleind. Tussen Pripjet en Njemen, alsmede bij Grodno hebben onze troepen in hevige gevechten door braakpogingen van den vijand ver ijdeld. Ten westen van Wilna zijn aanvallen van Sowjetrussische ver kenningsstrijdkrachten mislukt. In het merengebied den zuiden van de Duna zijn bolsjewistische aanval len met zware vijandelijke verliezen ineengestort. Ten noorden van de Duna sloegen onze troepen fn verbit terde gevechten talrijke aanvallen der bolsjewisten af en brachten den vijand zware verliezen aan tanks toe. Op een penetratieplek duren de zware gevechten voort. Eskaders slagvliegers brachten den vijand zware verliezen toe aan mensen en materiaal. In de centrale sect/.r van het Oos telijke front werden overdag en des nachts 83 Sowjetrussische vliegtuigen vernietigd. Lichte Duitse zeestrijd krachten brachten in het oostelijke deel van de Finse Golf een bolsjewis tische mijnenveger tot zinken, scho ten een tweede vaartuig in brand -en beschadigden twee patrouilleschepen. Voor de kust van noordelijk Noor wegen brachten beveiligingsvaartui gen van een Duits convooi twee Sow- jet-Russische torpedomotorboten tot BERLIJN. 17 Juli. Het Inter nationale Informatiebureau geeft 'n nadere beschrijving van de nachte lijke gevechten om een Duitse heu- velsteUing ten zuidwesten van Caen. waarvan het weermachtsbe- richt van Zondag melding maakt. De strijd ging om de heuvel 112. welke in Duitse handen is en de omgeving beheerst en bizondere stra tegische betekenis bezit. Montgomery heeft talrijke divisies rond deze heu vel geconcentreerd. Herhaaldelijk wordt hij bestormd, zodat de hellin gen bezaaid zijn met doden. In de Britse berichten wordt hoogte 112 voorgesteld als de „Calvariènberg". De Britten lieten, om te trach ten de aanval van hun formaties te vergemakkelijken door de grote zoeklichten van de oorlogsschepen, die ook met hun geschut in de strijd ingrepen, het gesloten wol kendek boven het gevechtsterrein bestralen. Door het licht dat door deze wolken werd teruggekaatst was het gehele gevechtsgebied in een grijs-wit-licht, gehuld, zodat de con touren van het terrein enigszins te onderscheiden vielen. De Britten hadden echter niet bedacht, dat de verlichting van het gevechtsterrein ook de Duitéè verdedigingsstrijd- krachten ten goede kwam. Er ont stond een verbitterde strijd van ver scheidene uren, waarbij alle recht streekse aanvallen op de hoogte 112 weliswaar bloedig verijdeld werden, doch de Duitse verdedigers niet bij machte waren, een penetratie voor bij de heuvel te verhinderen. Aan de noordelijke rand van Es- quay trof de Britten een krachtige tegenaanval van Duitse reserves met zulk een felheid, dat het groot ste deel der Britse aanvalseenhe- den vernietigd werd. De rest moest zijn heil in een snelle vlucht zoe ken. Zondag was het hele gevechts terrein weer stevig in Duitse han den. Talrijke Engelsen werden ge vangen genomen. Vergeefse propaganda Uit een beschrijving van den oor logscorrespondent van het D.N.B. in het Westen. Alex Schmalfuss. blijkt, tot welke strijdmethoden de gealli eerden hun toevlucht, hebben geno men. Schmalfuss beschrijft eerst, hoe de Engelsen in de perioden dat de strijd tot stilstand is gekomen, een uitge breide propaganda voeren door mid del van luidsprekers, waarmee ze de Duitse soldaten trachten aan te spo ren tot overlopen. Dat deze pogingen even vergeefs blijven als de overstelping met dui zenden pamfletten, behoeft nauwe lijks te worden vermeld. Men kan zich een begrip- vormen van de kracht van het vijandelijke artillerievuur, wanneer men bedenkt, dafc de Amerikanen voor St. Ló bin nen 24 uur tijds 45.000 schoten van zwaar en middelmatig kaliber heb ben gelost. Daaronder bevonden zich niet minder dan 8.000 fosforgranaten. In dezelfde tijd werden in het gebied Lessay-St. Germaine sur Aye 30.000 schoten van allerlei kaliber over de Duitse stellingen gevuurd, zonder dat de Amerikanen door deze munitie verspilling ook maar enige terrein winst van betekenis konden behalen. Bij St. Pierre de Semily, Oostelijk van St. Ló, maakten de Amerikanen gebruik van een niet te kwalificeren krijgslist. Onder het zwaaien met Rode Kruis-vlaggen lieten zij soldaten met draagbaren optrekken, die bij het naderen van de Duitse gevechts linie het vuur openden op de Duitse stellingen. Ontspanning aan het oostelijke front Speciale correspondentie). BERLIJN. 17 Juli. Uit de Duitse commentaren en berichten blijkt, dat de Duitsetegenstand in alle delen van de centrale sector van het Ooste lijke front zo ejjectiej is. dat van een algemene ontspanning kan worden gesproken. Men lieejt in Berlijn de indruk, dat de bolsjewisten hun krachtige druk niet op het peil van de afgelopen weken kunnen handha ven en tot hergroeperingen genood zaakt zijn. De Duitsers gebruiken de ze gevechtspauzes eveneens om de nodige tegenmaatregelen te nemen. De strijd bij Grodno, waar de Duitsers ten noorden van de stad op de westelijke oever van de Njemen een krachtige tegenaanval hebben on dernomen. trekt op het ogenblik de meeste aandacht omdat de bolsje wisten in dit gebied tot nu toe de Oostpruisische grens het dichtst iva- ren genaderd. zingen en maakten krijgsgevange nen. Een Amerikaanse formatie bom menwerpers vloog Roemenië binnen en wierp bommen op het gebied van Ploesti. Strijdkrachten der Duitse en Roemeense luchtverdediging vernie tigden 12 vijandelijke toestellen. In de afgelopen nacht wierpen af zonderlijk vliegende Britse vliegtuigen bommen op het gebied van Berlijn en op het Rijnlands-Westfaalse gebied. Plaatselijke aanvallen in Normandië verijdeld Zaterdag meldde het weermachts- bericht»- In de sector van Caen verliep de dag zonder bijzondere gevechtshan delingen. Op grond van de op vorige dagen geleden zware verliezen onder nam dë vijand slechts plaatselijke aanvallen oostelijk en noordoostelijk van St. Lo alsihede in de sector tus sen Pont Hebert en Saint-Eny. Hij werd overal met aanzienlijke verlie zen afgeslagen. Afdelingen slagvliegtuigen steun den de gevechten van het leger op het landingshoofd en vielen vijande lijke garnizoensplaatsen en concen traties met goed gevolg aan. In luchtgevechten weiden 21 vijande lijke vliegtuigen neergeschoten. In het Franse gebied weiden we derom 37 terroristen ln gevechten vernietigd. Londen ligt. onder een zwaar ver gel dings vuur. Aan het Italiaanse front hervatte de vijand met sterke geconcentreerde strijdkrachten zijn grote aanval op onze stellingen tussen de Ligurische kust en Poggibonsi. In verbitterde ge vechten wéken onze troepen enkele kilometers naar het. noorden terug. Poggibonsi is na zware straatgevech ten verloren. In de sector ten Zuidoosten van Arezzo en aan weerszijden van de Tiber werden hevige vijandelijke aanvallen deels in de tegenaanval afgeslagen. Noordelijk van Fabriano en westelijk van' Filottrano werden onze gevechtsvoorposten op de hoofdstelling teruggenomen. Bewa kingsvaartuigen der marine brachten in de Golf van Genua een Britse torpedomotorboot tot zinken. In de zuidelijke sector van het Oostelijke front gingen de bolsjewis ten in het gebied van Tarnopol en Loetsk over tot de verwachte aanval. Zij werden gisteren in zware gevech ten.» waarbij talrijke tanks vernield werden afgeslagen Enkele penetra ties werden afgegrendeld. In de centrale sector weerden zich onze hardnekkig vechtende divisies tegen de voortgezette bolsjewistische doorbraakpogingen door energieke tegenaanvallen. In het merengebied noordelijk van Wilna, aan weerszijden van de Duna. alsmede in het gebied van Opotsjka werden de over een breed front voortgezette doorbraakpogingen der Sowjets in hoofdzaak bloedig afge slagen. Onze i roepen zuiverden enkele penetratieplekken. De luchtmacht mengde zich op de brandpunten met sterke afdelingen slagvliegtuigen in de strijd en ver nietigde in scheervluchten talrijke Sowjettanks, kanonnen en voertui gen. Door jachtvliegers en luchtdoel geschut werden 87 vijandelijke vlieg tuigen neergeschoten. Des nachts opereerden gevechts- er. nachtslagvliegtuigen met goed ge volg tegen de vijandelijke aanvoel en troepenconcentraties. Een formatie Amerikaanse bom menwerpers heeft een terreuraanval ondernomen op Boedapest, Door Duitse en Hongaarse luchtverdedi gingsstrijdkrachten werden 12 vijan delijke vliegtuigen vernield. In dc afgelopen nacht, lieten af zonderlijke Britse vliegtuigen bom men op het gebied van Hannover vallen. SPORTNIEUWS Honlcbaluitstagen Eerste klasse: AjaxS.H. Haarlem 40; Blauw-WitSchoten 70; EDO VVGA 4—6; HHC—Quick 7—5. Overgangsklasse- Ajax 2AFC 712; Blauw-Wit 2*De Spartaan 313. OVVOZecburgla 7—20; RCH—DWS 13—8; Celeritas—TYBB 6—16. EDO 2 HHC 2 11—11. Hilversum—DOS 13—6. Tweede klasse VVGA 2De Kana ries 164. The CatchersHilversum 2 257; Quick 2Watergraafsmeer 11 18; AFC 2—Shell 8—20; HFC Haarlem HDM 21—2; HFC Haarlem 2—THB 1014; EHSZandvoorfcmeeuwen 10 —20; Schoten 2—Beverwijk 7—6, AP GASAlmère 215 (Watergraafsmeer kampioen). HC '38DWV 618. Derde klasse: De Spartaan 2APGS 2 19—7; VVGA 4—Ajax 3 3—35; Rap Watergraafsmeer 2 515; Zeeburgia 2—ASV 10—8. Wol—VVGA 2 29—5. Junioren: AFCAjax a o9; DWS TIW 94; Ajax bZeeburgia 7—3, DWV-OWO 3—5. WESTZAAN. 16 Jirti. DWR is als overwinnaar to voorschijn getre den uit het waterpolotournooi, dat door de Kroosduikers te Westzaan georganiseerd was en waaraan vrij wel alle hoofdklassers deelnamen. De Haarlemmers bereikten tenslotte met ZIAN de finale en wonnen van de Hagenaars met 42. Het was een tournooi, rijk aan doel punten. hetgeen blijkt uit de volgende uitslagen: groep 1: ZIANUZC 51; ZIAN—HZ en PC 5i; UZC—HZ en PC 2—7. Groep 2: DWR—Het Y 5—3; DWR—HPC 4—3; Het Y—HPC 3—3 Het is ongetwijfeld een goede ge dachte geweest van de tienjarige Kroosduikers om een dergelijk tour nooi te organiseren Het onderscheidt zich van de bekende Utrechtse polo dag. waar de kwantiteit overheerste, doch hier was uitsluitend het neusje van de zalm vertegenwoordigd. Of DWR nu als de allersterkste vereni ging te beschouwen is zouden wii niet zonder meer durven onderschrijven, maar tournool-capacitelten bezit DWR ongetwijfeld, daarvan hebben de Haar lemmers al eerder blijk gegeven. Toch was er nog iets, dat een zui vere krachtmeting in de weg stond en dat was de onvolledigheid, waaraan de meeste zeventallen laboreerden, vooral UZC en HZ en PC. Het mag dan ook geen verwondering wekken, dat dc finale tussen de ploegen ging. die vrij wel geheel compleet waren, n.l DWR en ZIAN. Maar ar was nog een derde zevental, dat. behoudens Kloots. vol ledig was. n.l. HPC. dat verrassender- wijze door DWR uitgeschakeld werd De ontmoeting DWRHPC was wel de beste van het tournooi, beter dan de finale, waarin de zenuwen afbreuk aan het spel deden De stedelijke rivaliteit drukt mede zijn stempel op de ontmoeting tussen dc Haarlemmers. Wie „DWR" zegt. zegt „Kollerie" Zon der haar uiterst gevaarlijken mldvoor zou deze club een stuk minder sterk zijn. Kollerie was de doelpuntkoning bij uitnemendheid, doch dat DWR ook andere spelers heeft, die het kunnen, werd bewezen, toen Kollerlê bij de stand 33 het water uit moest. Toen verwachtte men n.l. dat HPC. dat ln De Geest eveneens een mldvoor van klasse heeft, het winnende doelpunt zou gaan maken. Doch ln de laatste minuut bezorgde Swier met een prach tige doorslag DWR de overwinning. Een klontje uit de pap voor HPC. dat zelfs met 13 voorgestaan had. Voor de finale verwachtte men een spannende strijd tussen ZIAN en DWR. doch de Haarlemmers kwamen allengs sterk ln de meerderheid. DWR kon zich zelfs het missen van een strafschop permitteren! Het samen spel tussen Kolleriev d. Boogaerde en Swier lukte menigmaal zó goed, dat DWR een 4—0-voorsprong verkreeg. Tijssen redde de eer en Zlan kreeg nog kans tot een tweede doelpunt, toen het een numerieke meerderheid verkregen had Athletiekwedstrijden van De Volewijckers AMSTERDAM. 19 Juli. Ter ge legenheid van het vijftienjarig be staan van de athletiek-afdeling van De Volewijckers organiseert deze ver eniging Zaterdag a.s. om 6.30 uur in het Olympisch Stadion een Invltatlfe- sterren-tournooi, waaraan de meest bekende cracks deelnemen. Op de 100 m. zullen o.a. uitkomen Oseudarp, Van Osta. Van Beveren, Houtman en Boersma. Voorts komen op de 800 m. uit: Bouman, De Ruyter en Van Olf- fen en start op de 3 km. een groot veld bestaande uit: Walstra. Slegt, Lataster, Bakker. Weenink enz. Ook de veldnummers zijn zeer goed bezet en op de Olympische estafette zullen de strijd tegen elkaar aanbinden de ploegen van Trekvogels. AAC, Vole wijckers. GAC, Blauw-Wit en APGS. Jaarvergadering N.K.B. uitgesteld ROTTERDAM. 15 Juli. De Jaar vergadering van de N.K.B,. die op 30 Juli gehouden zal worden, is voor lopig uitgesteld. Fel omstreden I00 M.- loop AMSTERDAM, 16 Juli. Bij Jr tweedaagse wedstrijden van „Sagit- ta" zijn weder enkele aardige succes sen geboekt; Slijkhuis evenaarde het 1500 M. record en Verhoek ves tigde een nieuw record op de 800 M. junioren. Bovendien wisten Van Riel en Sncllink op de 100 M. junio ren een tijd te maken van 11.1 sec., hetgeen ook al gelijk is aan het Ne- derl. record op deze afstand. De strijd op de 1500 m. tussen den recordhouder Fr. de Ruyter en Slijk huis Is buitengewoon interessant ge weest. De Volewijc-ker nam de kop, doch al spoedig wist de Leidenaar deze over te hemen. De Ruyter. die een goed tempo-loper ls. hlPld echter kranig stand De eerste 400 m. gin gen in 61 sec., de tweede ln 63 en de derde 400 m. in 64 sec. Tot ln de laatste bocht was de strijd nog on zeker. doch toen nam Slijkhuis een kleine voorsprong, welke de record houder niet meer kon Inhalen. Met drie meter voorsprong won de Leide naar tenslotte ln precies 3 min. 56 sec., hetgeen gelijk is aan het record van De Ruyter. In feite bedroeg de gemaakte tijd 3.55.9 doch daar af standen boven de 1000 mr. ln 0,2 sec worden uitgedrukt, werd 3.56 de juiste tijd. Ook de tijd van De Ruyter was fraai te noemen, want 3.57.6 ls nog altijd een behoorlijke prestatie op de 1500 m. Indien Slijk huis de laatste 300 m. waarvoor hij nu 48 sec. nodig had. wat vlugger af legt. dan zal hU zeker ln stat zijn een nieuw record te vestigen. Op de nationale kampioenschappen komt Slijkhuis op dit nummer wederom uit. De 300 m. Junioren bracht een fraai duel tussen den recordhouder Ver hoek van AAC en Rlbbens van Thor, die bij de districts-kamploen- schappen reeds een tijd van 1.59.1 had gemaakt, hetgeen echter geen nieuw Junioren-record betekende. Ribbens, die over een lange pas be schikt, nam onmiddellijk de leiding, welike hij tot op 700 m. wist te be houden. Toen kwam Verhoek naar voren en er ontstond op het laatste rechte einde een felle strijd om de eerste plaats, welke tenslotte door Verhoek werd gewonnen. Zijn tijd be droeg 2.0.2. zodat zijn eigen record van 2 min. 3 sec, op schitterende tijd was gebroken. Ook Ribbens maakte een practige tijd n.l. 2.0.8. terwijl ook de Jeugdige Elstak met 2.1.9 binnen record tijd bleef. Zeer spannend was de eindstrijd 100 m. Zoals verwacht zou hier de Jyry voor een moeilijke taak komen, daar de laatste wedstrijden vrijwel geen beslissing konden brengen. Na een shelle en opwindende race gin gen Van Riel. Snellink en Schouten gelijk door de finish. De jury be sliste. dat Snellink eerste was. doch hiertegen protesteerde AAC. aange zien men algemeen Van Riel als eer ste had gekwalificeerd. Het protest werd echter afgewezen, doch volgens onze mening was Van Riel beslist eerste, De tijden van Van Riel en Snellink waren 11.1 sec. hetgeen ge lijk is aan het Nederl. Jeugd record van wijlen Spree, De 300 m. werd ge wonnen door Van Deest van V. C, ln de goede ,tljd van 37.1 record 36.8. Mevr. Blankers Koen heeft slechts des Zaterdags gestart op de 60 m„ welke door haar gewonnen werd ln 7.7 sec, Mej. v. d. Meer klopte zowel Gerda Koudijs als Xeuia de Jong. Mevr. Blankers Koen heeft een knie blessure en kan dus niet op volle kracht uitkomen. De pogingen om het record 4 x 100 m. te breken misluk ten alle drie. De eerste maal was dc wissel De Jong—Adema foutief. De tweede maal werd een tijd gemaakt van 49.3 en derde maal werd de ploeg gediskwalificeerd wegens foutief wis selen. De uitslagen lulden: 1500 m.: 1. Slijkhuis ^Holland) 3.56; 2, Fr. de Ruyter (Volewijckers) 3.57.6; 3. Westerhof (APGS) 4.30. Junioren: lt>0 m.: 1 Snellink (HGV) 11.1; 2 Van Riel (AAC) 11.1; 3. Schouten (AAC) 11.2. 300 in.: 1. Van Deest (V A- C) 37.2; 2. Verhoek (AAC) 37.4; 3 Vetter (AV 1923) 37.4. 800 m.: 1 Verhoek (AAC) 2.0 'nieuw Nederl. record); 2. Ribbens (Thor) 2.0 8; 3. Elstak kAAC» 2.1.9 Verspringen: 1 Schuiling (DOS) 6.21 m.: 2. Koopman (ZAC) 6.11 m.; 3. Mljnders (Celebes) 5.38 m. Hoogspringen: 1, Van Rllssel (Dyna mo) 1.64 m.; 2. Zandvliet (Daventrla) 1.64 m.; 3. v. d. Hoeven (Lycurgus) 1.61 m. VOLKSCULTUUR EN KUNST AMSTERDAM. 16 Juli. Tot be sluit van de Nationale Cultuurweek heeft te Amsterdam Zaterdag de plechtige Rembrandtdag plaats ge vonden. welke door het departement van Volksvoorlichting en Kunsten op de geboortedag van den groten schil der tot jaarlijkse viering is ingesteld. Nadat in de ochtend door den wnd. secretans-genei'aal van dit departe ment, jhr. mr. S. de Ranitz, in het Rijksmuseum een tentoonstelling was geopend, verzamelde een kleine groep genodigden zich om 2 uur in de Wes- terkerk. waar de secretaris-generaal onder stilte een krans met linten in de driekleur op Rembrandts graf steen legde, een treffend getuigenis van eerbiedige hulde, die ver boven de macht van het gesproken woord uit. ging. Een uur later trof een grotere ge meenschap van belangstellenden elkaar in de aula van het Kolo niaal Museum, waar een stemmig en eenvoudig versierd podium gevuld was met een kamerorkest, bestaande uit leden van het Concertgebouworkest, dat door Jan Koetsier werd gediri geerd. Nadat talrijke Nederlandse en Duitse autoriteiten hun plaatsen had den ingenomen, trad de Leider bin nen, die deze plechtigheden mede heeft willen bijwonen. Toen hief Koetsier de directiestaf en na de pom peuze klanken van Wagenaars „Intra- da" voor koperen blaasinstrumenten richtte de secretaris-generaal het woord tot de verzamelde gasten. Hij herdacht Rembrandt in zijn eigen tijd en in het heden en schetste zijn betekenis in welgekozen woorden. ..Rembrandt is slechts denkbaar als Hollander uit de tijd, dat Hollanders hun schepen overal ter wereld deden varen, aldus spr„ hun dadendrang zeevaart en handel tot ongekende hoogte brachten. Gelijk zijn volksge noten op elk gebied het nieuwe zoch ten en vonden, zocht en vond zijn genie een nieuwe wijze van schilde ren, in vele opzichten ketters, bre kend met het traditionele. Hij hoorde thuis in het dynamische Amsterdam, waar de schatten uit Oost en West gebracht werden, een stad. waar het hart van Holland klopte gelijk ner gens anders. Rembrandts leven is ge kenmerkt door de dynamiek van zijn tijdTelkenmale werd door strijd een nieuw punt bereikt; telkenmale werd ook dat punt weer verlaten om iets hogers te bereiken." Plechtige uitreiking Nadat spr. aan deze karakterschets waardevolle beschouwingen had vast geknoopt omtrent de verbondenheid van cultuur en volksgemeenschap, deed hij mededeling van de instelling van een Rembrandt-legpenning. die telkenjare op deze dag zal worden uitgereikt aan den cultuurdrager, die zich in dat tijdsgewricht voor het Nederlandse cultuurleven ten volle heeft ingezet. Als eerste houder van deze penning is door het departement prof. Jan de Vries waardig bevonden. Met deze waarderende woorden werd de penning overgereikt en prof. Dc Vries dankte hiervoor met enkele passende woorden. Prof. Snijder, president van de Ne derlandse Kultuunaad, hield vervol gens een aan Rembrandt gewijde rede, waarin hij ampele gelegenheid vond zich te bezinnen op de verhef fing van onze hedendaagse cultuur. „Wanneer wij heden de dagen der Nederlandse cultuur, die met deze samenkomst ingeluid worden, onder het teken van Rembrandt stellen", zei prof. Snijder o.m„ „zo is dit niet bedoeld als een altijd armelijke poging tot zelfverheffing van een onmachtig nageslacht, maar spruit het veeleer voort uit de wil zo goed wij kunnen te toneawie wij zijn en ons open te stellenfyoor al wie tot ons wil en kan komen. Moge Rem brandt daarbij slechts wegwijzer zijn. voor ons en de anderen." Met een Largo en Allegro voor strijkorkest van Henk Badings en de ouverture uit Bachs Suite in D heeft Jan Koetsier de middagplechtigheden beëindigd. Avondconcert In het Concertgebouw gaf het Con certgebouworkest in de avond een extra concert onder leiding van Eduard van Bein'um, die voor de pauze de Rembrandt-symphonie van Cornells Dopper ten gehore bracht. Een toegewijde vertolking heeft Dop pers prachtige schepping in een klankschoon gewaad tot leven ge wekt. Als tribuut aan Rembrandts heroïsche persoonlijkheid weerklonk in de tweede concerthelft Becthovens „Eroïca", in aandachtige ontroering bijgewoond door een welgevulde zaal. die in de ban der tonale schoonheden dirigent en orkest een juichende ovatie heeft gebracht. WILL G. GILBERT. Kogel: 1. WUvekate (Daventrlaï 13.021 m2. De Vries (Voorwaarts) 12.95 m.; 3. Schulltng 'DOS» 12.85 m. Speer- 1 Sprokkrceff (AV '2353.93 m.; 2. Versteeg (AAV 36) 51 17 m.; 3. Wiene (Achilles) 47.46 Discus: 1 Vetter! AV '23) 39 42 m.; 2. De Vries (Voorwaarts) 38 94 m.; 3. Van Renssel (Dynamo) 37.18 m. Dames: 100 yards: 1 G. Koud ij* (Victoria) 11.3; 2. v. cl.' Meer (V <fc C) 11.5; 3. Xenla de Jong (Celebes) 11.5; 4. J. Adema (Zeeburg) Meisjes: 80 m 1. M. Ovcrdilk (Sa gittal 10.5. 2. De Vries (Ensch. B.) 107; 3. Verhagen (Victoria) 10.7 sec. Hoogspringen- 1. Stuy van Herik (Sagittal 145 m; 2. Mastenbroek (Celebes) 1.45 m.; 3 Koopman (Vole wijckers) 1.40 m. Vérspringen: 1. Vleeshouwer (Ly curgus i 4.97 m.: 2 Ter Heegde (Ensch. B.i 4.91 m.; 3. Stuy van Herik 4.89 m. Discus: 1 Kreflcr (Shot) 28.07 m.; 2 Hortensius (Celebes) 24.83 m.; 3. Fouwels (Sagltta) 24.74 m. Kogel: 1. Marlssen Zeeburg 1 10.50 m; 2. Weverlmg (Saglita) 10.12 m.; 3. Krefler (Shot) 9.59 m. B-kampioenschappen 100 m.: 1. Klinkenbijl (Zeeburg) 13.3; 200 m.: H. Noordraven (Minerva) 26.9; 4x100 m 1. Zeeburg 52 5: vérspringen: 1. Duitemei jer (Hollandla) 4 99 m.; hoogspringen: 1 Landwehr Johann (Turnlust) 1.411 m.; kogel: 1. Van Leeuwen (Zeeburg) 10.24 m.: 60 m. invitatie: 1 mevr. BlankersKoen (Sagitta) 7.7; 2 v. d Meer (V C) 7.9; 3 Gerda Koudlis 7.9 4. De Jong (Celebes). Kampioenschappen te Hilversum HILVERSUM. 16 Juli. Tlldcns <t« landelijke Jeugdstorm-kampioenschap pen. die Vrijdag en Zaterdag J.l. in. het Sportpark alhier werden gehou den. zijn niet minder dan viif récords gesneuveld. Het mag zeer opmerkelijk heten, dat de sportieve verrichtingen, dit Jaar weer gestegen zijn. ondanks bijzondere moeilijkheden, die de Natio nale Jeugdstorm ook dit Jaar te over winnen had. vele kaderleden en Stor- mers Immers vertrokken naar het front ol werden op andere wijze bij de oorlogvoering ingeschakeld en ook Stormsters leverden haar aandeel ln de strijd. Het Stormstersrecord hoogspringen werd door Jo van Meurs uit Noord- Holland en S. Weekhout uit Noord- Holland op 1.45 m gebracht (oud record 1.43 m.). Bil de Stormers ves tigde P. de Heer (N.-H op dit num mer eveneens een nieuw record met een sprong van 1.62 m. (1.58 m) Bil de Stormers verbeterde H. v d Maas zijn eigen record vérspringen en bracht het van 5.97 m. op 6.07 m. Wasterval (Z.-H.) bracht het Stormersrecord speerwerpen van 41.64 op 43.24 m. Ook het Stormstersrecord op dit num mer sneuvelde. Elly Oosterloo (N.-H.) bracht het tot 30.14 m. (28.25 m.L Op alle nummers werden over het algemeen bevredigende resultaten be reikt. Het gewest Noord-Holland was verre ln de meerderheid en sleepto dan ook de eerste prijs ln de wacht. Tweede werd Gelre-stlcht en drie Zuid-Holland. Bij de zwemkamplocn- sfehappen. die geen recordverbeterin- gen brachteu, veroverde Noord-Holland eveneens de eerste prijs. De Leider, die aan het einde van de wedstrijden de prijzen—uitreikte, hield een korte toespraak, waarin hij o.m. zeide, dat slechts een weerbaar, dus een door de sport gestaald volk. zich in de toekomst staande kan houden. De wedstrijden werden o.a. bijgewoond door den hoofdstormer C. van Geel kerken. den staflclder C. Qulspel cn den landelijk mclsjeslelder Van Eek, en andere Nederlandse en Duitse auto riteiten. Dö voornaamste uitslagen der ver schillende eindstrijden waren ala volgt: Zwemmen: 50 m. rugslag Meeuwkes: 1. C. Theya 54 sec.; 2 A. Bolte. 50 m. rugslag meeuwen: 1. J. Houbé 48 3 sec.; 2. H. J. de Boer. 50 m. rugslag stormsters: 1. v. Hagen 39.5 sec.; 2. T. Velllnga. 50 m. rugslag stormers: 1. L. Gerltsen 38.6 sec.; 2. J. Buitenhuis. 100 m. school slag stormsters: 1. H. Meyer 1 min. 37.4 sec.: 2. R. Visser. 100 m. school slag stormers: 1. P. Boeker 1 min. 29.2 sec.; 2. F. Kater. 50 m. school slag meeuwkes: 1. T. Pellebocr 49.1 sec.: 2. B. Pelleboer. 50 m. school slag meeuwen; 1. D. Bakker 47.2 sec.; 2. Pronk. 50 m. schoolslag stormsters: 1. J. Oost 45.8 sec.: 2. E. Bakker, 50 m. schoolslag stormers: 1. Schoenmaker 43.4 sec.; 2. Posch. 50 m. borstcrawl meeuwkes: 1. Gcrrlt- sec. 2. Pronk. 50 m. borstcrawl sen 43 sec.: 2. L. Nederveen. 50 m. borstcrawl meeuwen: 1 Houbé 40 sec.: 2. Pronk. 50, m borstcrawl stormsters: 1. Vcrkes 35.3 sec.; 2. Velllnga. 50 m. borstcrawl stormers: 1. Gerritsen 29.4 sec.; 2. Olst. 3 x t»0 m. wisselslag estafette meeuwkes: 1. Drenthe-Overljssel 2 min. 34,8 sec.' 3 x 50 m. wisselslag estafette storm sters: 1. Noord-Holland 2 min 8.6 sec. 3 x 50 m. wisselslag estafette stormers: 1. N.-Holland 2 min. 6 sec.; 4 x 50 m. schoolslag estafette Storm sters: 1. Noord-Holland 3 min. 7.8 sec. 4 x 50 m. schoolslag estafette Meeu wen: 1. N.-Holland, 3 min. 35 sec.; 4x50 m. schoolslag estafette Meeuw kes 1. N.-Holland 3 min. 32.5 sec. 450 m. schoolslag estafette Stor mers: 1. N.-Holland. 2 min. 58.8 sec. A t h 1 e 11 e kMeeuwkes 60 m. hard lopen: 1. A. Wernas. 9 sec.; 2. C. Buis; Meeuwen 80 m. harlopen: 1 G. v. Koo- ten 11.4 sec.: 2. J. Hagenau; Stormsters 100 m.: 1. E. Götte 13.9 scc„ 2. Cloc- tlngh; Stormsters 100 m.: 1 v. d. Maas 11.9 sec.. 2. J. Ockhulzcn: speerwerpen Stormers: 1. F. Wasterval 43.24 m.; verspringen stormers 1 J. Wijman 5.45 m.: Stormers 400 m.*. 1. F Vetter 53.6 sec. 2 W. Vaal; Stormers 800 m.: 1. J.' Verbruggen 2 min. 10.3 sec., 2. Luttlk. AMSTERDAM. 17 Juli. Zondagavond laat werd op de Zwa nenburgwal eert man aangeroffen. die in bewusteloze toestand verjeeerde en een ernstige hoofdwonde had. Toen de man ln een ziekenhuis was opgenomen en weer wat op zl.m verhaal was. ver- elde hij een rechercheur het volgende droeve verhaal De man ls een buitenman, vijftig Jaar oud. Hij was naar „stad" geko men om er de bloemetjes eens duch tig bulten te zetten, zoals tc doen gebruikelijk met Jenever en vrouwen. In een kroeg ln de binnenstad had hij kennis gemaakt met ccn vrouw, met wie hij langs vele café's is gaan passagieren Tenslotte geraakte hij onder Invloed en op de Nieuwmarkt ontfutselde de vrouw hem zijn porte feuille. waarin noe een paar duizend guldens zaten, precies hoeveel wist hij niet meer. Die beroving werd echter door omstanders opgemerkt en vier mannen bemoeiden zich ermee. „Hier smeerlap, geef op dat geld!" riep een der mannen, nam de vrouw de porte feuille af cn gaf die aan den buiten man terug. Daarop zelden zij tot den gedupeerde: „Gaat u maar met ons mee. wij zullen u wel op een veiliger plaats brengen. Hier loopt u te veel risico. Het lam ls met zijn slagers meege gaan. want op de Zwanenburgwal heb ben de vier edele redders den buiten man neergeslagen. Toen •zijn zij er werkelijk met de portefeuille van door gegaan Nu mag de recherche van de Hout markt het zaakje opknappen cn pro beren, den buitenman zijn geld terug te brengen. De verduistering begint heden om 22.00 cn eindigt om 5.45 uur. Maan onder 19.36, op 3.20 uur, 20 Juli N.M., 28 Juli E.K., 4 Auf. V.M., 11 Aug. L.K.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1