HET DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Bewegingsoorlog blijft de geallieerden ontzegd Invasieprogram gestagneerd Représailles tegen doden van fascisten In Lisieux vielen 3800 doden Vijf Nederlanders onderscheiden Ordedienst gewenst? Van hun functie ontheven Verscheidene nieuwe burgemeesters Zonder onder Nieuwspoorboekje op imars Fraaie zege van V3n Amsterdam in het motornummer Jan Derksen won de sprint Keuringen Waffen- -Wachtbataljon enz. I BERLIJN, 13 Juli. De tegen woordige gevechten aan het invasie front vertonen een steeds grotere overeenkomst met de materiaal-veld slagen van de eerste, wereldoorlog, waarin het beide partijen in weer wil van een reusachtig gebruik van mensen en materiaal en ondanks weken- en maandenlange strijd niet gelukte, om meer dan plaatselijke wijzigingen in het frontverloop te bewerkstelligen. De schreeuwende wanverhouding tussen de met. bui tengewoon zware verliezen gepaard gaande aanvalsoppraties en de daar mede behaalde terreinwinst is ook thans weer het voornaamste "ken merk van deze stationnaire veld slagen. Deze stagnatie van de invasieslag acht men aan Duitse zijde des te verwonderlijker, omdat de Britten en Amerikanen bij hun aanvallen gesteund worden door zeer krachtige strijdkrachten en tankformaties, waarmede tot nu toe in alle veld tochten tamelijk snel een bewegings oorlog kon worden geforceerd. De rollende aanvallen van honderden bommenwerpers, de onophoudelijke kanonnades van de zwaarste scheepsartillerie noch de machtigste concentratie van hypermoderne tanks blijken in staat, om het Duit se afweerfront te doorbreken of zelfs maar aan het wankelen te brengen. Duitse, militaire instanties hebben reeds meermalen erop gewezen, hoe zeer het Geallieerde opperbevel door deze gang van zaken moe zijn ont goocheld. Men kan zich tenminste moeilijk voorstellen, dat het invasie programma voor de vijfde week een moeizame worsteling behelsde om dorpen, stadjes, heuvels en beekjes in de een of andere uithoek van Frankrijk. De buitgemaakte stafkaarten to nen onomstotelijk aan. dat de Geal lieerde troepen, na hun landing, op korte termijn tot de operatieve be wegingsoorlog dachten over te gaan. die hun binnen enkele weken door Frankrijk tot voor de grenzen van Duitsland zou brengen In plaats daarvan zijn thans 30 a 40 Anglo- Amerikaanse divisies in Uitputtende gevechten op het landingshoofd In Normandië gewikkeld. Vele zijn inmiddels reeds zo zwaar geteisterd, dat. zij moesten worden vervangen. Dat hiermede oen belang rijk deel van de geallieerde invasie strijdkrachten gebonden is, behoeft geen nader betoog. Twee wegen Om het oorspronkelijk doel van de invasie alsnog te verwezenlijken, staan er voor de Geallieerden in fei te twee wegen open. In de eerste plaats een 'verdere "aanzienlijke ver sterking van het bestaande invasie front, om hier met gebruikmaking van alle beschikbare krachten de be slissing te bereiken. Op grond van de tot dusver opgedane ervaringen is het niet waarschijnlijk, dat een dergelijke taktiek tot een noemens waardige verandering in de militaire situatie zal leiden. Een tweede mogelijkheid voor het Geallieerde opperbevel is gelegen in nieuwe landingsoperaties op andere punten van de Franse kust met het doel, de Duitse verdediging te ver snipperen. en vervolgens door het vormen van een zwaartepunt een doorbraak naar het Franse achter? land te forceren. De uitwerking van het Duitse geheime wapen en het aan Britse zijde geopperde denkbeeld om de V 1 door verovering van de startbanen aan de Kanaalkust on schadelijk te maken, zou een derge lijke campagne voor het Geallieerde hoofdkwartier bijzonder aanlokkelijk kunnen maken. Ook met deze moge lijkheid is aan Duitse zijde .echter in voldoende mate rekening gehouden. Men mag benieuwd zijn. hoe de Geallieerde leiding zich uit deze im passe zal trachten te redden. Voor het overige constateert men te Ber lijn met voldoening, hoe juist het Duitse opperbevel handelde, toen het een deel van zijn strijdkrachten uit het Oosten naar het Westen over bracht. Anderzijds komt iedere tegen slag der Geallieerden in het Westen uileindelijk weer ten goede aan de Duitse legers in het Oosten. Afwisselende strijd bij Sowjet-bruggenhoofd HELSINKI, 12 Juli. Het Finse weermachtbericht van heden meldt: In het Westelijke deel der Kare- lische landengte heerste hoofdzake lijk wederzijds artillerie- en granaat- werpersvuur Tussen Suomenveden- poh'ja en de Vuoksen werden plaat selijke vijandelijke aanvallen afge slagen In het met grote verliezen voor den vijand veroverde bruggenhoofd der Sowjets bij Vuosalml wisselden eigen tegenaanvallen af met razen de vijandelijke uitbreidingspogingen. Zeven vijandelijke tanks werden daarbij vernietigd. Ten Noordoosten van het Ladoga- meer was de vijandelijke druk op enige plaatsen nog altijd sterk. In de richting Pitkaranta gelukte het den onze stellingen aanvallenden vijand, met ondersteuning van tanks op een plaats onze linies binnen te dringen In de nog voortdurende hevige gevechten leed de vijand verliezen van honderden gesneuvel den en zes tanks In de richting Porajarvi brachten onze troepen door een aanval'in de rug van den vijand de Sowjets aan zienlijke verliezen toe. Opstand in Columbia weer onderdrukt STOCKHOLM, 13 Juli. De op- standige beweging in Columbia is volkomen onderdrukt. Overal in het. land heerst thans weer orde en rust. De leider der opstandige beweging. Gil, is door president Lopez zelf ge vangen genomen. Enige rebellen, aie zich nog steeds verzetten, hebben zich in de loop van Woensdagavond overgegeven. President Lopez heeft de presidentsfunctie weer overge nomen. Peter ruimt het veld voor Tito STOCKHOLM. 13 Juli. Naar Associated Press meldt heeft ex-koning Feter van Zuld-Slavië. toen bij met Tito een overeenkomst tekende, dit bolsjewistische bendenhooid erkend als chef van alle militaire organisaties Peter verplicht zich verder zich tot aan het einde van de oorlog van e.kc politieke activiteit te onthouden. Deze overeenkomst komt derhalve hierop neer. dat ex-koning Peter volledig voor Ti to het veld heeft geruimd. De geallieerde technici, die ln Cherbourg werken, ontdekken nog dagelijks nieuwe obstakels en mljn- vcrsperringen. De regerlng-Bonomi heeft zich tot Portugal gewend om uitlevering ie vragen 'van Dino Grandi, die bli de p staatsgreep ln Italië een grote rol heeft gespeeld Het vliegveld van Carpiquet bij Caen ls weer ln geallieerde handen, maar de Inrichtingen zijn thans alle opgeblazen. De Engelse toneelspelers weigeren voorstellingen te geven ln Londen. De ..Prawda" schrijft, dat Enge land en Amerika thans al hun krach ten moeten gebruiken en een tweede invasie beginnen - In Mexico zijn 200.000 Rood- Spaanse soldaten uit Noovd-Afnka aangekomen, die bevelen krijgen uit Moscou. Mededeling uit Italiaans hoofdkwartier ITALIAANS HOOFDKWARTIER, 12 Juli. Berichten uit het bezette Italië melden, dat na de bezetting van Rome de 'politie talrijke perso nen wegens fascistische gezindheid gearresteerd cn in de gevangenissen opgesloten heeft. Zes jeugdige fascis ten, die tijdens het onderzoek open lijk zeiden fascisten te zijn, zijn doodgeschoten. Van Italiaanse zijde zijn de namen dezer fascisten bf? kendgemaakt. Het nationale directorium der fas cistische republikeinse partij heeft enkele dagen geleden via de omroep een ernstige waarschuwing tot den vijand gericht en er op gewezen, dat in geval van terechtstelling van fas cisten onverwijld drastische tegen maatregelen genomen zouden wor den. Naar gemeld wordt zijn thans, na bevestiging van het fusilleren der zes jonge fascisten, de aangekondig de tegenmaatregelen bevolen. VICHY, 12 Juli. In een rapport van het klooster der Carmelielen van Lisieux- in Normandië wordt gezegd, dat drievierde deal der stad door de Engelsen en Amerikanen is verwoest. Alleen de kerk van het klooster der Carmelieten steekt nog boven de ver woeste huizen uit. Bijzonder zwaar getroffen is een nonnenklooster van de orde der Benedictijnen. 20 nomien zijn hier onder de puinhopen ver brand. In drie aanvallen zijn- dui zend bommen op de stad geworpen Van de 18.000 bewoners hebben 3800 de dood gevonden en zijn 10.000 dak loos geworden. Vooral de kerken zijn zwaar geteisterd. (Van onze Berlijnse correspondente). BERLIJN, 13 Juli. Voor htm voorbeeldige houding en moedig ge drag tijdens de terreuraanvallen op Berlijn zijn de Nederlandse perso neelsleden van de Reichsanstalt voor Films und Bild in Wissenschaft und Unterricht te Berlijn Nicolaas aan de Kerk. Theodorus van der Steen, Adrianus Kruit, Marinus Hutzezon en Willem Bakker onderscheiden. De Fiihrer verleende hun de Duitse bronzen medaille voor verdiensten. Derde terreuraanval op München BERLIJN, 13 Juli. Formaties Amerikaanse bommenwerpers hebben vanochtend een aanval gedaan op woonwijken van de stad München. Dit is de derde aanval in drie dagen. Alle bombardementen zijn onder de zelfde omstandigheden uitgevoerd, namelijk bij een bewolking die .het zicht, op de aarde belette en er toe leidde dat- de aanvallers hun bommen lukraak neerwierpen. De formaties die vandaag aanvie len kwamen reeds bij de grens in heftig afweervuur, dat tot boven het doelgebied voortduurde. Een aantal viermotorige bommenwerpers is neer geschoten. De aanval., welke de Amerikanen gisteren ondernamen heeft hun 31 vliegtuigen gekost, voor het meren deel viermotorige bommenwerpers. Talrijke andere machines waren zo zwaar beschadigd, dat ze trachtten te ontkomen naar neutraal gebied. De aanvallen van 12 en 11 Juli hebben aanzienlijke schade veroor zaakt aan uitsluitend woonwijken. Ziekenhuizen, kerken en instellingen van culturele betekenis werden ver nietigd. NBg steeds wordt in Cherbourg geschoten STOCKHOLM. 13 Juli. Een spe- ciale correspondent van het Engelse perburëau Reuter meldt, dat in de Normandische havenstad Cherbourg nog steeds wordt geschoten. Ie JAARGANG No. 162 LD DONDERDAG 13 JULI 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Tel. 24996 - Postgiro 184.120 - Abonnementsprijs 24 ct. per week of 2.73 per kwartaal. Losse nummers 5 ct. (Tekening A.Pj De evenwichtsoefeningen vormen een welkome afvrièselitig in de dagelijkse sportbeoefening van de Arbeidsman nen. (Foto C.N.F.-N.A.D.-Hof meester) Een open brief aan de trekkersjeugd „Wie des Zaterdags eens een kijk je neemt op de stations der grote steden, treft daar een verzameling harlekijns, circusclowns en lachwek kende dwazen aan. Je vraagt ;je af, of dit nu die nuchtere Nederlanders' zijn, die o zo bang zijn om in de ga ten te lopen en op te vallen..." De heer Van Veen van de Nationale Jeugdstorm richt zich aldus in een „Open Brief" tot de trekkers en trefc- sters, die op hun manier de Zater dagmiddagen en de Zondagen in de vrije natuur doorbrengen en door hun gedragingen vele mensen aanstoot geven. „Hun gedragingen aldus de open-brief-schrijver wekken te recht de ergernis op van velen. We kelijks worden het Gooi en de Velu- we. om ons hiertoe te beperken, over stroomd niet een wilde horde jongens en meisjes. „Gein"-makend, lallend en krijsend bij guitaars bevolken je reinste partisanenbehden de schoon ste delen van ons land. zogenaamd om van de natuur te genieten. Over de gedragingen in kamphuizen en schuren zullen we maar niet verder uitweiden." Zich tot ae goedwillende trekkers en ^reksters richtende waarschuwt hij,®at er zonder twijfel een ogen blik zal komen, dat van hoger hand maatregelen worden genomen om aan de ongewenste toestand op kampeer- gebied enz. een einde te maken. Aan het slot van zijn brief stelt hij een vijftal vragen, die trekkers en trek- sters mogen beantwoorden. Hun ant woorden, mgezonden. onder het mot to .Trekkersjeugd" aan het adres Volkerakstraat 181, Amsterdam Zuid, kunnen waardevolle gegevens ople veren voor verdere plannen. De vragen luiden: 1. Wat is de oorzaak, dat vele trek kers zich zo belachelijk aankleden? 2. Wat is de oorzaak van het aan stootgevende gedrag van vele trek kers? p 3. Ben je van mening, dat er orde onder de trekkersjeugd moet zijn? 4. Zo, ja, hoe denk ie dit dan tot stand te kunnen brengen. Acht je het bijvoorbeeld noorzakelijk dat de oudere trekkers leiding geven aan de jongeren? 5. Acht je het instellen van een ordedienst door trekkers gewenst en uitvoerbaar? Op welke wijze zouden de trekkers zelf dc handen uit de mouwen kunnen steken en «elf even tuele maatregelen kunnen uitvoeren? De heer Van Veen spreekt tenslotte zijn vertrouwen uit. dat onze Neder landse jongeren flink genoeg zijn om onder goede leiding het hier naar voren gebrachte vraagstuk op te los- sen. Edouard Herriot overleden PARIJS. 13 Juli. Naar de Aujourd'huimeldt, is de Franse oud-premier Edouard Herrlot op 72- jarige leeftijd overleden. Herriot was afgevaardigde -der ra dicaal-socialistische partij, meerma len minister en enkele keren minis ter-president. Bovendien was hij ge ruime tijd voorzitter der Franse ka mer en president der radicaal-socia listische partij. Distilleerderij op het dak BUSSUM, ,12 Juli. De politie stelde dezer dagen een onderzoek in op een bovenhuis aan de Brinklaan te Bussum, omdat vermoed werd, dat de bewoners zich schuldig maakten aan het verhandelen van clandestiene wol. Op herhaald bellen kreeg de politie aanvankelijk geen gehoor, doch juist toen zij begonnen was, de deur te forceren, werd open gedaan. Er werd echter geen wol gevonden, doch wel een spinnewiel dat nog warm was, waarop het gehele huis nog eens grondig werd doorzocht. Toen men een kijkje op het dak nam, vond men in de dakgoot, ver nuftig weggewerkt, een handig ge construeerde geheime distilleerderij, waarvoor het benodigde gas op clan destiene wijze buiten de meter om betrokken werd. Het personeel van de gasfabriek heeft enige vloeren open moeten breken om te kunnen ontdekken, waar het gas vandaan kwam. De twee gebroeders H. en een zekere B., die o.a. zijn technische vakkennis had aangewend om een goedkope gaslevering tot stand te brengen, werden gearresteerd. De hoge verliezen der geallieer den bij de invasie kosten zoveel mate riaal. dat er in de Amerikaanse staal industrie thans 50.000 arbeiders te weinig zijn. I Luchtbeschermingsdienst neemt maatregelen AMSTERDAM. 13 Juli Naar aanleiding van ons artikel „Selectie bij aanstelling van luchtbescher mers gewenst" ontvingen wij van de zijde van dc Amsterdamse Luchtbe schermingsdienst tot onze voldoening de mededeling, dat de in dit artikel genoemde personen voor het merendeel exploitanten van zeer on gunstig bekend staande bars en nachtkroegen die op grond van hun welsprekende straflijstei* naar onze mening niet het vertrouwen waard zijn, dat in leden van de luchtbeschermingsdiensten gesteld moet kunnen worden, inmiddels van hun functie zijn ontheven. Men vestigt echter tevens onze aandacht op de omstandigheid, dat een blokploeg van de luchtbescher ming als regel een getrouw spiegel beeld vormt van het totaal der bewo ners van dat blok. m.a.w., dat men voor een wijk, waarin vrijwel uitslui tend ..amusementsbedrijven" zijn ge vestigd. ook de mannen van de lucht bescherming uit vertegenwoordigers van deze bedrijven moet recruteren. Deze luchtbeschermers zullen als regel slechts te waken hebben over de be langen van de bewoners van hun blok, dus ovei mensen die met een dergelijke samenstelling van hun blokploeg vrede zullen hebben. Op grond van deze overwegingen en ook als gevolg van de omstandig heid, dat slechts zeer weinig vrijwil ligers voor de luchtbescherming be schikbaar zijn, heeft men destijds in deze ene Amsterdamse wijk de in ons artikel genoemde blokploeg aan gesteld. Tevens wees men ons op de grote administratieve moeilijkheden, die nauwgezette controle van de ante cedenten van ieder lid van de vele duizenden personen omvattende or ganisatie van de luchtbeschermings diensten met zich brengt. Niettemin is men met ons van mening, dat luchtbeschermers uit hoofde van hun werk aan grote verleidingen komen bloot te staan. Het algemeen belang eist daarom, dat in de lucht beschermingsdiensten beroepsmisda digers of huns gelijken niet voorko men. Men heeft na onze publicatie ook maatregelen getroffen om te voorkomen, dat ook uitzonderingsge vallen. als door ons gesignaleerd, niet meer kunnen voorkomen. DEN HAAG 13 Juli. Het Rijks commissariaat maakt bekend: Tot burgemeesters zijn benoemd: baron G. J K. van Lijnden van Horst-" waerde te Soestdijk, tot burgemees ter van Baarn; T. H. Buitenhuis, burgemeester te Schagen. met eer vol ontslag uit deze functie, tot bur gemeester van Naarden; D. Stoutjes- dijk te Heemstede, tot burgemeester van Langedijk (Noord-Holland): W. A. Sikkema, te Oostzaan, tot burge meester van Oostzaan: J. Hettema te Vinkeveen. tot burgemeester van Hulst: E. F. IJsebaert te Terneuzen, tot burgemeester van Koewacht: P. J. Dreves te Arnhem, tot burge meester van Holten; H. A. J. IJpen- burg te Den Haag. tot burgemeester van 's-Gravenzande en J. M. Veld huis te Bussum, tot burgemeester van Hoogeveen. Visserijverbod Nieuwe Waterweg Het bureau van den bevelhebber der weermacht ln Nederland maakt be kend: Op grond van par. 5 alinea 2 van de verordening nr. 100/41 van den Rijkscommissaris voor het bezette Ne derlandse gebied wordt de visserij op de Nieuwe Waterweg van de zeegrens Hoek van Holland tot dc havenlnvaart Maassluis met onmiddellijke Ingang verboden. Burgemeesters van Purmerend en Alphen a.d. Rijn ontslagen DEN HAAG, 13 Juli. Ontslagen zijn jhr. H. van den Bosch als burge meester van Amerongen en Leersum; 'mr. J. M. Ravesloot als burgemeester van Avereest; H. M. Goossens als bur gemeester van Kessel; A. C. Willem- sen als burgemeester van We'meldin- ge; mr. P. J. de Bruyn Tengbergen als burgemeester van Ophemert; mr. P. R. Crommelln als burgemeester van Vol- lenhove; P. Kikkert als burgemeester van* Purmerend; J. de Boer als burge meester van Obdam; J. H. W Verkou teren als burgemeester van Donlawer- stel; J. W. van 't Hoff als burgemces- ster van St. Laurens; mr H. J. M. Locff als burgemeester van Vught; P A. Colijn als burgemeester van Alphen a. d. Rijn. Mijn overschakeling van de groente op de textiel heeft veel succes gehad. Er is overeenkomst. 7n( het niet. Laatst schreef mij een man, dat het nog niet zo erg was. Ik ivas dat alles is betrekkelijk op deez" aarde met hem eens en zette het in de krant. Daarover kreeg ik een boze brief van een meneer, die wou dat ik alleen maar nare dingen in de krant zou zetten en die de rest verraad vond. Eén een vragende brief. Eén een bevestigende brief. De allereerste brief, met een inter ruptie van mij tussen haakjes, be gon ongeveer zo: „Nog niemand loopt in zijn onder broek maar (maar wel zonder T.) en... De vragende brief zal ik nu ant woorden op zijn hoe? op grond van een eigen ervaring van enige wéken. Heus. het gaat, al is het soms fris. De bevestigende briel zegt, dat hij of zij er ook geen heeft en hoe dat nu verder moet. Deze kwam uit de Arbeidsdienst terug, was nog volop in de groeivona alle kleren gegapt door zusjes en moet nu bijna in zijn (haar) nakie lopen. Had daarom de hand geslagen aan het ,&egapt ver band". waar ik over schreef en vraagt, hoe het nu moet, als dat niet mag. Mijn antwoord is: als de Arbeids dienst je uitkleedt, moet hij je ook weer aankleden. Laat je je gewone pakkie echter onbewaakt thuis, ia... Ik heb al menig vrouwspersoon met een mannelijke broek weg zien dra ven. De vrouw is vindingrijker dan de man! Reëel lijkt mij echter het bezwaar van de zonder-geraakte Ar- beidsdienster, dat het met de bonnen en vergunningen zo lang duurt. Ik zou duidelijk maken, dat je niet na be ëindiging van het dienstverband en de dienstkleding een half jaar kunt wachten op vergunning voor een hoogstnoodzakeli jk kledingstuk. Voor- 'al voor iemand, die klein in de N.A.D gaat en er na een'half jaar flink uit de kluiten gewassen weer uitkomt, moet er een passend pak klaar liggen, al zou de N.A.D. dan ook in ruil voor het nieuioe inlevering van het oude kunnen vragen bij de indiensttreding. Kersvers uit de N.A.D. „zonder on der" gaat niet. TIJL. UTRECHT, 13 Juli. y- Van Vrijdag 14 Juli af zal voor hét publiek een nieuw spoorboekje verkrijgbaar zijn. Het wordt van kracht op Maandag 17 Juli en bevat alle veranderingen, die in de laatste maanden in de dienstregeling zijn aangebracht: dus ook de beperkingen die door middel van rose en oranje biljetten op de stations bekend gemaakt zijn. Zoals reeds eerder is aangekondigd, zal men alleen tegen inlevering van een oude reisgids een nieuw spoor boekje kunnen kopen. Op bladzijde 16 van de nieuwe gids vindt men een opsomming van een aantal spoorstations, die tevens aan tram en/of buslijnen liggen. Er zijn rechtstreekse plaatsbewijzen verkrijg baar, die zowel voor bus en tram, als voor de trein gelden. Een nieuwe dienst van de Nederlandse Spoorwe gen. die door het reizende publiek stellig op prijs zal worden gesteld. Woudenberg sprak voor twaalfhonderd werkers AMSTERDAM, 12 Juli. Dezer dagen werd in het oosten van het land. in een bedrijf waar twaalf honderd werkers hun arbeid verrich ten, een werkpauzeconcert gehou den, met in aansluiting daarop een rede van den Leider van het Ne derlandse Arbeidsfront, H. J. Wou- dehberg. Woudenberg wees op de geschie denis van deze landstreek. Het zijn hier de werkers geweest, die dit ge deelte van Nederland hebben groot gemaakt. „Gij zijt", zeide Wouden berg, „werkers van de allerbeste soort. Ge draagt het stempel van uw voorouders, die deze streek groot hebben gemaakt Daarom moet ge een besef van eigenwaarde krijgen en weer een persoonlijkheid worden. Het Arbeidsfront stelt voorop den werkenden mens, in tegenstelling tot het liberale kapitalisme, dat het kapitaal en het dividend de eerste plaats toekende. In de grote gemeen schap. dié bezig is te ontstaan, zal de Nederlandse werker een ere plaats Innemen." N.S.K.K. Gruppe Luftwaffe DEN HAAG, 10 Juli. De aandacht wordt er op gevestigd, dat alle ver zoeken. om Inlichtingen over dienst- name en/of aanmeldingen gericht moeten worden aan het NSKK-gruppe, Luftwaffe. Ersatz-Dlenststelle. Lange Vijverberg 10, Den Haag. Voor alle kwesties betreffende de verzorging van de NSKK-mannen ln het algemeen dient men zich te wen den tot den Fürsorgeoffizier van het NSKK, Lw.. Lange vijverberg 10. Den Haag. De vrijheid is op mars en geen sterveling zal haar kunnen tegenhouden. Dat lezen wij in het illegale tijdschrift „Het Parool" van 19 Junlw1944, in een hoofd artikel over de invasie. Wij ver melden met enige zorg naam en datum, en wat hier nog volgen gaat zal spoedig duidelijk maken, dat daarvoor reden is. Want er gens achter in ditzelfde nummer van „Het Parool" staat een arti kel, dat (met alle respect voor de overige inhoud) stellig het leer zaamste deel van het gehele blad is. Het "draagt de t.weekoloms kop „Een geva.1 van Londense cen suur" en de gehefmzinnig vragen de Onderkop „Wie zit hier ach ter?" De zaak is inderdaad de moeite waard. In Nederland verschijnen (wie zou het betreuren?) verschil lende Illegale blaadjes. En in Londen verschijnt voor de ginds vertoevende, gevluchte vaderlan ders, een (legaal) weekblad „Vrij Nederland", dat men niet verwar ren moet met een gelijknamig illegaal periodiek in Nederland zelf, maar dat uiteraard voor illegale blaadjes grote belangstel ling heeft. Dit ter inleiding voor wie in de illegale persverhoudin gen wellicht nog onvoldoende thuis mocht zijn. „Het Parool" van 19 Juni nu deelt mede. dat „Vrij Nederland" van 8 Januari (Londense editie) zich verdedigt tegen verwijten van lezers. „In het bijzonder stelt het blad zich te weer tegen de beschuldi ging. dat het slechts datgene uit de ln Nederland verschijnende il legale pers overneemt, wat in de Londense kraam te pas komt, zo dat scherpe critiek, die hier te lande geuit wordt, voor de in En geland werkende Nederlanders verborgen wordt gehouden." Een woordelijk citaat uit „Vrij Nederland" kan het woordelijke citaat uit „Het Parool" nog op aantrekkelijke wijze verduidelij ken: „Wij (dat is dus „Vrij Neder land", Londense editie) nemen alles op uit de Nederlandse pers wat binnen ons bereik komt. Wij voelen zelfs dringende behoefte aan critische oordelen uit Neder land. De ondergrondse bladen worden echter gezeefd voor zij aan onze handen worden toever trouwd. Tijden lang werd ens al les pnthouden. Ook was er een tijd, waarin wij de namen van de bladen, wier artikelen ons.werden doorgegeven, niet mochten ken nen. Engelse redacties gingen op merken. dat aanhalingen uit on genoemde bladen waardeloos wa ren. Bij geen nationaliteit ging men aldus te werk. Wat uit ons blad blijft, bereikt vaak wel Lon den, maar niet ons. Wij zijn in deze machteloos". „Het Parool" verklaart door de ze mededeling niet minder dan verbijsterd te zijn en wij kunnen met hem meevoelen. Zó ziet dus die veelgeprezen vrijheid er uit. die thans onweerstaanbaar naar Nederland op mars is. In zijn ver bijstering zoekt het blad naar den schuldige, die het bij uitstek va derlandse woord der Nederlandse illegale pers in Londen verdonke remaant, wanneer het soms per ongeluk „in de Engelse kraam niet te pas komt". Tot een oplos sing komt bet helaas niet. Wel onthult het nog méér misstanden: ook voor de Londense zender noemt men de namen van de ille gale Nederlandse bladen niet en zulks waarschijnlijk om de een voudige reden, dat men ze niet kent. Men krijgt van de onge noemde „zeef" alleen afschriftjes van dingen, die klaarblijkelijk wél in de Britse kraam passen. De vrijheid marcheert onweer staanbaar verder, „Vrij Neder land" verklaart zich machteloos en „Het Parool" is verbijsterd. Zo luidt ongeveer de samenvatting van de situatie aan het vader landse illegale (dus verboden) en legale (dus óók verboden) front. Wij moeten bekennen, toch min der verbijsterd te zijn dan „Hefc Parool". Wij hebben namelijk al sinds geruime tijd vastgesteld wat onze illegale collega pas op 19 Juni 1944 bemerkt: dat het niet allen vrijheidsbrengers zijn, die vrijheidszangen zingen! Maar nu wij dan toch, aan weerszijden van de lijn der illega liteit. tot dezelfde gevolgtrekking kwamen, mogen wij misschien een goede raad wagen. Die goede raad ls heel simpel en gedicteerd door de verbijsterende onthullin gen zelve: laat „Het Parool" niet al te snel zijn zorgvuldig opge bouwde illegale apparaat afbre ken, als (over de bekende drie weken) de Anglo-Amerikaanse en echt-vaderlandse vrijheid einde lijk hier zal zijn binnengemar cheerd. Het zou namelijk kunnen zijn. dat er d&n nog aanzienlijk meer behoefte aan illegale perio dieken is dan op het ogenblik AMSTERDAM, 13 Juli. Rond 16000 toeschouwers hebben gister avond in het Olympisch Stadion van bijzonder fraaie wielersport genoten. Zij zagen in een enerverende revan che van het stayerkampioenschap over 75 km. Aad van Amsterdam na heftige duels met v. d. Voort zich de titel waardig tonen en Jan Derk sen na zijn ziekte terugkomen met een overwinning op Remkes, den als prof debuterenden Kropman en v. d. Vijver. De strijd achter de grote motoren is het hoogtepunt van de avond ge worden. Het ls een wedstrijd geweest, spannender en gevarieerder dan die om het kampioenschap en opnieuw ls thans wel gebleken, dat Van Amster dam, die wij de vorige week zo over tuigend over Schulte zagen zegevieren in de wedstrijd over 50 km. op eigen kracht, thans onze meest allround renner genoemd kan worden. De loting der stayers bracht deze volgorde: Bakker (Kaser), Groenewegen (De Graaf). Van Amsterdam (Van der Bom), Matena (Sterke). Bosland (Wlersma) en v. d Voort (Bustraan). KSser joeg don Zaankanter Kees Bakker al direct ln hoog tempo, ten einde een grote voorsprong te forceren. Deze volkomen verkeerde tactiek van K^ser bleek later fnuikend voor Bak ker te zijn geweest. Spoedig kwamen de rivalen Van Amsterdam en Van der Voort op toeren. Zij lagen weldra ach ter Bakker en er ontstond na 8 km. het eerste duel. dat verrassend snel door Van der Voort werd gewonnen Intussen kregen allen, met uitzonde ring van Van der Voort een lap van Bakker. Toen de strijd zo ongeveer halverwege liep, kwam Van Amsterdam fraai op Bakker terug en er ontstond een heftig duel, dat drie ronden duur de. waarbij Bakker zich totaal leeg reed en daarna geen rol meer kon spelen. Van der Voort profiteerde hier goed van. Joeg ln één rush over Bak ker heen en veroverde de eerste plaats. Ongeveer 27 km. voor het einde kwam de eerste aanval van Van Amsterdam op Van der Voort, dqch deze strandde op het machtige tempo van den Am sterdammer. Er kwaqa echter een nieuwe grote aanval en ditmaal werd v. d. Voort ln een razend snelle ron de naar de» tweede plaats verwezen. Het wachten was daarna op het eind- duel, dat vijf ronden voor het einde kwam en waarin de combinatie Kaser Bakker zich nog mengde, hetgeen niet ln de haak wjls. In» uiterst snel tempo Joegen de beide rode duivels over het cement, maar ln de laatste spannende ronde was Van Amsterdam op zijn best en hu won met een ver schil van nauwelijks vijf meter. De renners deelden de bloemen en reden samen onder daverend gejuich Het ff-Ersatzkommando deelt mede: iedere gezonde Nederlander kan zich aanmelden, teneinde gekeurd te wor den voor de Waffen-ff. -Wachtbatal jon ln Amersfoort, Landstorm Neder land en de Germaanse ff ln Neder land. Personen tussen 19 en 35 Jaar, ale aanmeldlngsplichtlg zijn voor de tewerkstelling, kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende ver bintenis van de tewerkstelling vrij gesteld Officier m de Waffen-ff kan leder worden, die na tenminste éen Jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding Is niet doorslaggevend. Beslissend voor bevordering zijn: ge drag. karakter, prestatie. Tijdens de keuringen worden alle inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, oxtra-levensmld- delen enz Eveneens verstrekken alle Inlichtingen en gratls-reisbüjetten voor heen- en terugreis de volgende Nebensteilen der Waffen-JfAmster dam, Dam 4; Alkmaar Langeetraat 56; Heerlen. Saroleastraat 25; Groningen. Herenstraat 46; Enschede, Hengelose- straat 30 en het -Ersatzkommando Den Haag, Korte Vijverberg 6. #Ook voor de gemotoriseerde com pagnie bij het 0-WachtbataUon te Amersfoort, welke dienst li) Nederland doet, kan men zlcb op bovenstaande keuringen melden. 14.7,44. 812 uur. Den Boech, hotel N.-B., Markt 45; 14.7.44, 15—18 uur. Venlo, Deutsches Haus, Égmondstr. 16; 15.7.44. 8—12 uur. Arnhem, café Royal; 16 7.44. 812 uur, Zwolle, hotel Gij- tenbeek; 17,7.44, 813 uur. Amster dam, Dam 4; 13.7.44, 812 uur. van het publiek hun ereronde. De uit slag was; 1. Van Amsterdam, tijd 1 uur. 5 min.. 26.8 sec.; 2. Van der Voort (5 m.): 3. Bosland (225 m.); 4. Mate na (1400 m,): 5. Groenewegen (2960 m.); 6. Bakker (7445 m.). Hei sprintnummer In het sprlntnummer toonde Derk sen zich weliswaar nog niet op volle kracht, maar zijn rijden hield de be lofte in, dat hij spoedig weer géheel dé oude zfll zijn. Kropman debuteerde niet gelukkig als prof. Hij moest zich met de derde plaats tevreden stellen, hij won alleen van v. d Vijver, Rem kes nam revanche voor zijn nederlagen ln het kampioenschap en klopte Krop man ondanks het feit, dat deze ver rassend snel was weggedoken, met een prachtige sprint (12.4). De beslis sende rit tegen Remkes won Derksen in grote stijl, nadat Remkes op de 200 m-lljn was gedemarreerd. De uitslag werd: 1. Derksen 3 pnt.; 2. Remkes 4 pnt.; 3. Kropman 5 pnt4. v. d. Vij ver. 6 pnt. Boskemper. de lange-afstand-kam- pioen der amateurs, won de 8 km. klassementswedstrijd met 10 pnt. ln 11 min. 50 sec.; 2. Van Laar 8 pnt.; 3. Kuilman 7 pnt.; 4. Gieselcr 6 pnt. Een levendige 25 km. amateurwed strijd als slot bracht in de laatst® twee ronden de beslissing toen Bam- mens was weggevlucht en niet was t® achterhalen. Tijd 35 min. 31.8 sec.. 2. Hoek: 3. Kleefstra; 4. Grift; 5. v. d. Vliet, die over de streep nog lelijk ten val kwam. G. ie Nuyl overleden HAARLEM, 13 Juli, Vannacht 1* ln het gemeenteziekenhuis te Haarlem overleden de bekende scheidsrechter van de Nederlandse Boksbond. Gerrlt te Nuyl. Hij was leider van de boks vereniging ..De Ring" on verwierf vooral bekendheid als instructeur van den amateur-kampioen Hessols. BIJ ONZE VRIJWILLIGERS. Met veel belangstelling worden de stukgeschoten Anglo-Amerikaanse pantsers in Normandië bekeken. (ff-PK-Pachnicke O/H). Utrecht. N.V.-Huis, Oudegracht 245; 18.7.44, 15—17 uur. Amersfoort, ff- Wochtbataljon 3, Leusderweg. Critiek: edel leren denken Groot-Nederland van Méf-Juni is dezer dagen verschenen, v. d. Mad® publiceert zijn lezing „over critiek", gehouden voor de Amsterdamse jour nalisten, er is poëzie van Urbain v. d. Voorde. Vercnocke. „Aernout van Leiden". Lies van Mierlo en Nico de Haas. Proza van Jan van Rheenen, de Sévooy en Holthuizen. v. d. Made zegt: „de verhevendste eis aan de critiek: het volk edel te ler^n denken. De kunst heeft dat doel niet. althans niet van den kunstenaar uit gezien, hoogstens van den staatsman uit. De kunstenaar getuigt van den geest... daarin is het edele voor hem van zelfsprekend". v d. Made scheldt in de Waag een collega tegelijk voor labbekak. Is dat in overeenstemming met zijn programma? M. W. Weer bijenmarkt te Vcenendaal VEENENDAAL. 11 Juli. Ook dit Jaar zal op de Gelderse helft van hefc dorp Veenendaal .naast h£t ïmkercafé ■De Bijenkorf", weer de bekende bijenmarkt worden gehouden. Daar mede wordt dan een traditie, welke d® esuwen ook de veelbewogen oorlogs jaren heeft getrotseerd, voortgezet. STUURLIEDENEXAMENS. Den Haag; geslaagd candidaat tweed® stuurman grote handelsvaart L. Ch. van Nlel, Hilversum; stuurman beperk te kleine handelsvaart N. L. L. T. Duvlvle, Amsterdam. APOTHEKERSADSISTENT. Am sterdam; geslaagd de dames M. J. H. F. Crljns, Valkenburg; H. C. C. Jans- >ens. Nieuwstad en M. C. Dirken. Sim- jrelveld. HANDELSKENNIS L.O. Amster dam: geslaagd J. Goedhart, Naarden; P. T Bakker. Amersfoort; J. W. J, v. d. Lijn. Santpoort; B. de Groot. Utrecht; C. v. d. Rotte, Bllthoven. DEN HAAG, 13 Juli. De Nationale Bibliotheek te Den Haag zal ln ver band met de Jaarlijkse schoonmaak voor het publiek gesloten zijn van 24 Juli tm. 5 Augustus a.s. De verduistering begint heden om 22.00 en eindigt om 5.45 uur. Maan onder 14.45, op 1.30 uur. 20 Juli N.M., 28 Juli E.K., 4 Aug. V.M., 11 Aug. L.K.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1