HET DAGBLAD Tegenaanval nabij Caen wint terrein VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Bordeelhouders als luchtbeschermers Rondom Caen woedt grote materiaalslag Duitse weermachtsberichten Sterke bolsjewistische druk op midden van Oostfront Afweer in Italië houdt stand Offer der ruimte Nauwkeurig vuurplan voor de ,.V1" Sterke troepen in klein gebied Krachtige Finse tegenstand Selectie bij,aan stelling gewenst Vrouwenhoon s HOOFDKWARTIER VAN DEN Führer, 12 Juli. Het opperbevel der weermacht maakt bekend: De slag in Normandië is nog tot andere sectoren uitgebreid, het artil lerievuur is nog toegenomen. Ten Oosten van de Ome wierpen onze troepen de bij Colombelles doorge broken vijand op zijn uitgangsstel lingen terug. Ten Zuidwesten v^n Caen heeft onze tegenaanval verder terrein- gewonnen. Om Eterville wordt verbitterd gevochten. Ten Zuiden en Zuidwesten van Tilly zijn sterke vijandelijke aanval len met zware verliezen ineengestort. Ook in de sector ten Noord-Oosten en ten Noorden van St. Ló zijn de over een breed front ondernomen vijandelijke doorbraakpogingen mis lukt. In enige penetratieplekken wordt nog gestreden. Ten westen van Airel wierpen Duit se panisevtroep#en den vijand naar het Noorden terug Tussen Vire en St.'Eny. ten noordwesten van Le Ples- sis- en in de sector La Have du Puits duren de verbitterde afweergevechten voort, zonder datde vi.iand er tot dusver in geslaagd is successen van enige betekenis te behalen. In het Franse gebied werden wederom 66 terroristen in de strijd vernietigd. Zwaar V 1-vergeldingsvuur blijft op het gebied van Groot-Londen liggen. In Italië zette de vijand zijn krach tige aanvallen van de westkust tot in het gabied van Poggibonsi voort. Hij werd*met zware verliezen aan doden en gèwonden afgeslagen. Het zwaartepunt van de gevechten lag gisteren aan weerskanten van de Tiber in de sector ten Zuiden van Cita di Castello. Na een op trommel vuur, gelijkend artillerievuur, gelukte het den vijand in gevechten, die ipet zware verliezen gepaard gingen, ons front enige kilometers naar het Noorden terug te drukken. Ten Oos ten van de Tiber brachten "tegen aanvallen van onze troepen het vijandelijke optreden tot staan Aan de Adriatische kust zette de vijand zijn aanvallen gistermiddag niet voort. In het Zuiden van het Oostelijk frbnt heerste gisteren slechts plaat selijke gevechtsactiviteit. Hongaarse troepen ondernamen in het voo% terrein van de Karpathen een succes volle aahvalsonderneming. In de gehele centrale sector van do Sczcara tot Polozk hield de sterke vijandelijke druk aan. Onze divisies hebben in het Zuidelijke deel van dit front onder voortdurende zware ge vechten verder naar het Westen ge- clistancieerd. In het gebied van Baranowicze heeft ziph de Silezisohe 28e divisie jagers onder bevel van den genera al- majoor van Ziehlberg in aanval en verdediging voortreffelijk geweerd. Ten Oosten van Olita werden 'do aanvallende bolsjewisten door onze pantserdivisies in een tegenaanval opgevangen. De verdedigers van Wilna hebben in het Westelijke deel der stad her haalde aanvallen der bolsjewisten uiteengeslagen en talrijke vijande lijke tanks stukgeschoten. In het gebied tussen Oetena en Polozk zijn krachtige aanvallen der bolsjewisten in nog voortdurende zware gevechten met -zware verliezen ineengestort. Ook ten Zuiden van Noworsjew zijn nog verbitterde ge vechten aan de gang. Eskaders slagvliegers mengden zich vooral ten Zuidwesten van Wilna en ten Zuidwesten van Dünaborg doel treffend in de gevechten te land en brachten den vijand in scheervluch- ten zware verliezen toe aan mensen en materiaal. Een sterke formatie Amerikaanse bommenwerpers ondernam gisteren onder bescherming van dichte be wolking een tërreuraanval op Mün- chen. Door luchtdoelartillerie wer den 27 vliegtuigen, waarvan 24 vier motorige bommenwerpers vernietigd. Des nachts wierpen enkele Britse vliegtuigen bommen op Hijnlands- Westfaals gebied. Drukkende hitte aan het Oostelijk front Dinsdag maakte het opperbevel van de weermacht bekend: In Normandië is'thans aan grote delen van het front van het vijande lijk bruggenhoofd de afweerslag aan de gang. Met massaal gebruik van artillerie, tanks en luchtstrijdkrach ten tract ten de Anglo-Amerikanen steeds weer opnieuw ons front open te scheuren, om daarna diep in het Franse gebied ikunnen doordrin gen. Met voorbeeldige dapperheid houden onze troepen stand tegen de vijandelijke stormloop De verliezen van den vijand zijn zeer awaar. Op 8 en 9 Juli werden alleen al in het gebied van Caen 102 vijandelijke tanks stukgeschoten. Gisteren ging de vijand ten Oosten van de Orne over tot de aanval in Oostelijke lichting en werd hij afge slagen. Ten Zuidwesten van Caen kon de vijand dicht achter onze voorste linie de plaats Maltot nemen. Boor een tegenaanval onzer pantsergrenadiers werden de vijandelijke aanvalsgroe pen weer teruggeworpen. Westelijk daarvan werd verbitterd gevochten om.een dominerende hoogte, die in de loop van de dag meermalen van bezitter verwisselde, tot zij des avonds definitief in onze handen bleef. Bij Tessel-Bretteville werden meer malen herhaalde vijandelijke tank- aanvallen uiteengeslagen. Aan weers zijden van de straatweg Carentan- Periers viel de vijand over een breed front aan. Na zware gevechten werd hij even ten Zuidwesten van onze oude stellingen opgevangen. Ook in het gebied van La Have du Puits werd verbitterd gevochten. Onze troepen handhaafden daar overal hun stellingen. In Frankrijk werden gisteren tneer dan 50 terroristen in de strijd ver nietigd. De V. 1 blijft een zwaar vergel- dingsvuur op het gebied van Londen .richten. In Italië zette de vijand op dezelf de zwaartepunten zijn doorbraakpo gingen voort. Hoewel hij sterke pantserstrijdkrachten in de strijd bracht, bleef hem elk succes van be tekenis ontzegd. In het gebied van Köwel hebben troepen van het leger en dc Waffen- in zware afweergevechten, die vier dagen duurden, de stormloop van tien SQwjet-infanteriedivisies. een pantsercorps en twee pantserbriga des afgeslagen en den vijand daar bij aanzienlijke verliezen aan men sen en materiaal toegebracht. Bij deze gevechten werden door samen werking van alle wapenen voor het front en in het achterterrein 295 vijandelijke tanks vernietigd. De Rijnlands-Moezellandse 342ste infanteriedivisie onder bevel van ge- neraal-majoor Nickel, de Rijnlands- Westfaalse 26ste infanteriedivisie, onder bevel van kolonel Bromberger en een gevechtsgroep van de 5de ((- pantserdivisie „Wiking" onder bevel van Obersturmbannführer Mühlen- kamp, hebben zich door voorbeeldi ge standvastigheid onderscheiden. In de centrale sector van het Oos telijke front leveren onze troepen bij drukkende hitte gevechten met sterke vijandelijke strijdkrachten, die ook ons verliezen brengen. Het heldhaftige garnizoen van Wilna sloeg gisteren in verbeten strijd den van alle kanten aanvallenden vijand bloedig terug Voorbij de stad dringt de vijand verder naar het Westen en het Zuidwesten. Ten Westen van de spoorlijn Wilna- Dünaborg werden talrijk; aanvallen der bolsje wisten afgeslagen. Zuidelijk v n Dü naborg zijn hevige gevechten met verscheidene bolsjewistische infante- ridivisies en pantse^ •"ormaties aan de gang Noordelijk van Polozk herhaalde de vijand na de zware verliezen aan doden en gewonden, op de vorige dagen geleden, zijn doorbraakpogin gen gisteren niet meer. Daarentegen slaagde de vijand er in, zuidooste lijk van Noworsjew een plaatselijke penetratie te bewerken Hier zijn nog gevechten gaande. Eskaders slagvliegtuigen steunden l'n talrijke vluchten onze hevig vech tende troepen, vooral in het gebied van Wilna. Zij vernielden talrijke tanks en stukken geschut, alsmede ruim 200 voertuigen der Sowjets. Enkele Britse vliegtuigen lieten in de afgelopen nacht bommen op Ber lijn vallei^ Ie JAARGANS No. 161 10 WOENSDAG 12 JULI 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Tel. 24996 Postgiro 184.120 - Abonnementsprijs 21 et. per week of 2.73 per kwartaal. Losse nummers 5 ct. Thans nog slechts inschieten Speciale correspondentie). BERLIJN, 12 Juli. De V 1 wordt niet maar in het wilde weg afgescho ten, zo verklaart men in bevoegde Duitse kringen, doch er ligt een nauwkeurig vuürplan ten grondslag aan het gebruik van dit nieuwe wapen. In dit plan zijn voor de ver scheidene doelen, al naaT gelang het belang voor de oorlogsvoering, be paalde V 1-series vastgesteld en wel op grond van^e Anglo-Amerikaanse bombardementen van Duitse steden. Bovenaan staan de Londense city, de Docks en de grote industriewijken in het oostelijk deel van de Engelse hoofdstad. Tevens». wordt verklaard, dat het hoogtepunt van~het V 1-vuur in geen geval is bereikt en dat de tot nu toe geloste salvo's slechts als een inschieten moeten worden beschouwd. Londen en Zuid-Engeland staan der halve pas aan het begin van het Duitse vergeldingsvuur. Naar de Nederlandse Correspon- dentiedienst meldt, heeft Reichsorga- nisationsleiter dr. Ley, die in West- Duitsland een bezoek aan talrijke be drijven heeft gebracht, nogmaals ver klaard, dat de Duitse leiding behalve de V 1 nog meer troeven in handen heeft. „Thans zijn wij meer dan ooit overtuigd van de overwinning", zo zeide hij. De Gaulle komen. Is in Ottawa aange- WIJ (Tekening AVJ BERLIJN, 11 Juli. De zware ge vechten om het bruggenhoofd van Caen hebben Maandag voortgeduurd tot in de eerste uren van de nacht, waarbij de Britten hun strijdkrach ten in het aanvalsgebied verder ver sterkten. zodat hier op het ogenblik ongeveer 12 divisies op een front breedte van' nauwelijks 8 km trach ten door de Duitse linies heen te stoten. In Caen, welks Zuidelijke deel nog steeds Y - in Duitse handen is, konden de Britten ondanks uiterst zwaar artillerievuur geen terrein winnen. Zij trachtten derhalve op de rechteroever der Orne, vlak ten Westen van het bos van Bavent na zorgvuldige, op trommelvuur gelijken de voorbereiding, de Duitse versper ringstroepen onder de voet te lopen, doch leden bloedige verliezen en moesten in fel achtervolgingsvuur der Duitse afweerformaties naar hun vertrekstellingen terugtrekken. Alleen ten Zuidwesten van Caen was het hun Maandagmiddag ge lukt, oprukkend via de Odon met zware verliezen aan doden en gewon den de dorpen Etervüle en Maltot te HELSINKI, 11 Juli. Het Finse weermachtbericht meldt>. Op de Karelische landengte heers te op enige plaatsen van het Lado- gameer .wederzijds artillerie- en gra- naatwerpersvuur. Tussen Suomcn- vedenpohja en de Vuoksen werden plaatselijke aanvallen van den vijand afgeslagen. In Vuosalmi duren de harde gevechten voort. Pogingen van den vijand, zijn bruggenhoofd uit te breiden, bleven zonder resultaat. Vijandelijke tanks werden vernie tigd. Ten Noordoosten van het Ladoga- meer boden onze troepen de met ondersteuning van tanks en lucht strijdkrachten ondernomen Aanval len van den vijand sterke tegen stand. In de richting Pitkaranta, Uomaa en Loimola weiden verschei dene aanvallen van den vijand met zware verliezen voor her., afgesla gen. De laatstq 24 uqr werden in deze frontsector in totaal 23 vijan delijke tanks vernietigd. Onze afdelingen, die zich bij Suojarvi terugtrokken, staan in he vige gevechten niet vijandelijke strijdkrachten, welke aanzienlijke verliezen worden toegebracht. In de richting Porajarvi werden de pogingen van den vijand, een wa terlinie over te trekken, afgeslagen. In de richting Rukajarvi werd een opmarcherende vijandelijke afdeling in een tegenaanval verdreven en werden aanvallen ter sterkte van twee compagnieën verijdeld, bezetten. Hier ontmoetten zij toen de tegenaanval van een Duitse ff- tankformatie. die de rechterflank van de Britse aanvalswig open scheurde en Maltot weer in Duitse handen bracht. Daarbij verloren de Britten behalve talrijke gevangenen aanzienlijke hoeveelheden wapens, waaronder 14 tanks. Men wijst er op, dat de hier ge leverde gevechten door het massale gebruik van artillerie en vliegtuigen steeds meer het karakter van een mateiïaalslag krijgen, welke aan de grootste veldslagen van de eerste wereldoorlog herinnert. Van de 150 tanks, die Zaterdag en Zondag door de Duitse afweer van Caen vernie tigd werden, nam alleen de- pantser divisie „Hitier Jugend" er 104 voor haar rekening. Volgens Duitse opvatting is het. den Britten, behalve om het bezit van Caen. vooral er om te doen, de aanleg van nieuwe Duitse verdedi gingslinies langs de Orne te belet ten. Men houat aa.i Duitse zijde daarom rekening met een verbreding van het aanvalsfront in Oostelijke richting Ten einde de Britten de uitvoering van deze plannen te bemoeilijken, hebben de Duitsers op sommige plaatsen het lage land. aan weers kanten van de Ome onder water gezet. In de Seinebaai is de aan komst van nieuwe landingseenheden met reserves en materiaal gesigna leerd. Ten gevolge van het slechter geworden weer konden deze tot dus ver echter nog niet worden ont scheept. Marion volgt Henriot op PARIJS. 12 Juli. Laval heeft Paul Marion benoemd tot minister van voorlichting in de plaats van den onlangs vermoorden Philippe Henriot, Marion was tot dusverre staatssecretaris^ in Laval's regering. Fnige malen reeds hebben gewezen op de naar onze mening te zeer bevoorrechte positie, die sommige kroegbazen en barhouders vooral in de grote steden innemen. Wezen wij in een vorig artikel- op de wenselijkheid, dat. aan te slechter naam bekend staande caféhouders sluiting van de zaak zou dienen te worden voorgeschreven, liever dan hun de gelegenheid te laten voor de samenleving, weinig nuttige bedrij ven uit te \)>reiden, thans is er aan leiding om er voor te waarschuwen, dat deze lieden niet al te vlot met vertrouwens-Juncties dienen te wor den bekleed. De Luchtbeschermingsdienst is voor een groot, deel opgebouwd uit vrijwilligers, die hun krachten en hun nachten in dienst stellen van hun wijk. hun vak. hun blok. Uit hoofde van hun fmictie genieten zij het vertrouwen zowel van de politie, als van he-, publiek. Bij bominslag worden hun met de huissleutels de zorgen toevertrouwd over het huis raad en de andere bezittingen van de gevluchte bewoners der getroffen huizen. Bepaalde verbodsbepalingen ten aanzien van het verblijf in de open lucht des nachts en bij lucht alarm zijn uiteraard op hen niet van toepassing kortom: er wordt een .volledig vertrouwen in hen gesteld. Naar ons thans ter ore komt, wordt er echter op de betrouwbaar heid van deze vrijwillige luchtbe schermers bij hun aanstelling niet zoveel gelPv, als het algemeen belang eist. Weliswaar deeltje men ons van be voegde 'zijde hieromtrent mede, dat bij iedere nieuwe aanstelling infor maties bij de politie worden inge wonnen cn dat slechts te goeder naam bekend staande personen bij cie luchtbeschermingsdiensten werk zaam kunnen zijn. maar dit is in Tegenspraak met de ons voorgelegde feiten. Beroepsmisdadigers In de gemeente Amsterdam blij- ken namelijk in één enkele stadswijk tal van beroepsmisdadigers deel van i de luchtbescherming uit te maken, misdadigers, die vrijwel alle in het Wetboek van Strafrecht voorkomen- de strafbare handelingen, variërende van afpersing en diefstal tot soute- neurschap. op hun naam hebben staan. Het. weekblad „Storm" bevat een volledige opsomming van de straflijsten, maar ook een kleine bloemlezing is al uitermate bel&ng- wékkend. Zo. kwam een blokhoofd met. de 1 politic in contact wegens diefstal, Nieuwe springstoffen in gebruik BERLIJN, 12 Juli. Het Duitse garnizoen van Wilna, dat ook Dins dag verscheidene heftige aanvallen van de bolsjewisten heeft afgeslagen, heeft de aanvallers zware verliezen toegebracht. Dertig tanks die bij de gevechten om het Westelijke deel van de stad door de Duitse verdediging werden vernietigd, zijn grotendeels bestreden met nieuwe ontplofbare middelen die Maandag door de lucht waren aangevoerd. beroving en belediging. Een tot zijn blok behorende luchtbeschermer, eveneens caféhouder, werd achter eenvolgens vervolgd wegens diefstal, kindermoord, heling (tweemaal), mishandeling (tweemaal), en werd ten slotte in 1935 Vegens souteneur schap- opgezonden naar Leeuwarden, Zijn collega, eveneens caféhouder en luchtbeschermer, heeft enige ver lengstukken van zijn straflijst: hij heeft aan de verkeerde kant van de gevangenismuur kunnen nadenken over een groot aantal artikelen uit het Nederlandse Wetboek van Straf recht, waarbij o.a. diefstal, afper sing, beroving in gemeenschap, dief stal met geweldpleging cn het op zettelijk bevorderen van ontucht zijn strafbaar gesteld. Dit zijn dan Inderdaad de wel sprekendste gevallen, maar zij zijn dan ook wel zo grof, dat het opsom men van de overige gevallen gevoeg lijk achterwege kan blijven. Geen verstandig mens zal in het onzekere zijn over de vraag, wat deze heren aanleiding heeft gegeven, dienst te nemen bij de vrijwillige luchtbescherming. Gemeenschapszin is het ongetwijfeld niet geweest! In tijd van nood is men op elkan ders hulp aangewezen. Iemand die lange jaren geleden eens is veroor deeld wegens diefstal of mishande ling. behoeft nog niet van de ge meenschap te worden uitgesloten. Maar dat men lieden, die met vier vervolgkaarten voorkomen in de politiecartotheek, dat men bordeel houders en afpersers met de ver- trouwenspost van luchtbeschermer bekleedt, is ons wel wat gortig. Wel licht kan er iets op gevonden wor den, dat de gevaren, die ons in deze moderne tijd bedreigen, beperkt blij ven tot de gevaren uit de lucht, m.a.w. dat wij worden beschermd tegen gevaren van de zijde van de Luchtbescherming Veertigduizend burgers zijn in Caen gevallen als onmiddel lijk gevolg van de Anglo-Ameri kaanse invasie. Caen was een stad met ongeveer zestigduizend inwo ners. Tweederde daarvan is thans uit alle aardse zorgen „bevrijd", maar het is zeer de vraag, of deze bevrijdingsvorm beantwoordt aan de voorstelling, die de bevolking der bezette gebieden er zich te voren van had gemaakt. De tragedie is in vergaande mate een tragedie van het onver stand. De twintigste-eeuwse mens beeldt zich gaarne in, een inzicht in het wereldgebeuren te hebben. In werkelijkheid ziet hij gewoon lijk niet verder dan de middel eeuwse poorter. Wanneer Nijme gen op een kwade dag geweldda dig in de oorlogshandelingen be trokken wordt, gaat een golf van ontzetting door de Nijmeegse bur gerij.. Tien kilometer verder is de ontzetting afgezwakt tot belang stelling. nog tien kilometer verder wordt de belangstelling onver schilligheid. Is dAArmee bewezen, dat men tien of twintig kilometer verder met geen bloedige realitei ten behoeft te rekenen? Natuur lijk niet. De grote lijnen zijn de zelfde: in Caen. in Nijmegen en onbepaalde aantallen kilometers tussen beide. Die grote lijnen zijn getrokken door de strategische voorwaarden, die de oorlog In zijn huidige fase beheersen. Men spreekt thans over Veel vreemde en nieuwe wa pens. Eén der beslissende wapens heet: ruimte. Het wapen is niet nieuw en het is aan ervaren veld heren niet vreemd. Toch onttrek ken zijn moderne toepassingen zich aan het inzicht van velen, die er niettemin elk ogenblik lijfelijk in betrokken kunnen worden. In het oosten èn ip het westen heeft de eerste fase van deze oor log een terugwijken van den te genstander te zien gegeven. Heb ben de Sowjetrussische legers van Stalin dat terugwijken gewild, zo als men wel heeft voorgegeven? Hebben zij de Napoleontische tocht naar Moscou willen copië- ren? Er zijn tal van argumenten om die vragen ontkennend te be antwoorden. Die argumenten cul mineren in de gigantische verlie zen, die de bolsjewisten ook te genover de opdringende Duitse legers zowel materieel als aan doden en gevangenen leden. Hebben de Franse legers in het Den Haaa en Haarlem pesten in 1940 de terugtocht als 9 en naariem %apen benut? Zeer stelliK niet. nebben gasloze uren Roosevelt bereid tot vierde ambtsperiode STOCKHOLM, 12/Juli. Presi dent Roosevelt heeft verklaard, dat hij zijn herbenoeming en het presi dentschap voor een vierde ambts periode zou aanvaarden indien men hem zou herkiezen. Kleinzoon van Lebrun gedood PARIJS, 12 Juli. Bij het bom bardement van een kleine plaats in het departement Seine-et-Oise is de kleinzoon van Pierre Lebrun, den voormaligen president der Franse republiek, om het leven gekomen. Het Gaullistische nieuwsbureau te Rome meldt, dat er ln vele delen van Rome nog geen licht gas en wa ter ls. De levensmiddelen zijn enorm duur. Er heerst een chaotische toe stand, die aan de 30-jarige oorlog doet denken. Columbia's president weer vrijgelaten? GENÈVE, 12 JulL Over de revo lutie in Columbia wordt via New York gemeld, dat talrijke garnizoe nen en de vooraanstaande officieren verzekerd hebben dat ze trouw blij ven aan president Lopez die in de Zuidcolumbiaanse stad Pasto door een groep officieren en samen met een aantal leden van zijn kabinet gevangen is genomen, maar volgens de jongste berichten inmiddels zou zijn vrijgelaten. Vice-president Echandia die het presidentschap heeft overgenomen, heeft de crisistoestand afgekondigd. Radio Bogota moet hebben mee gedeeld, dat regeringsgetrouwe troe pen op weg zijn naar Pasto. De re gering heeft toezicht bevolen op de pers en het economische leven. Men schat de sterkte van het ganiizoen van Pasto op 5000 man. De verbin dingen tussen deze stad en de rest van Columbia zijn door de revolu- tionnairen afgesneden. V.S. erkennen de Gaulle's comité voorlopig STOCKHOLM, 12 Juli. Reuter meldt uit Washington, dat president Roosevelt verklaard heeft dat de Ver. Staten besloten hebben het co mité-de Gaulle te erkennen als „be stuur en regering de facto" in dc door de geallieerden bezette gebie den van Frankrijk, tot aan het ogen blik waarop in Frankrijk verkiezin gen kunnen worden gehouden. Knoeierijen op landbouwbedrijf DEN HAAG, 12 Juli. Bij contróle van de C.C.D. ln samenwerking met de marechaussee op een bedrijf ln Gel derland werden diverse knoeierijen van een landbouwster-veehoudster aan het licht gebracht. Op dit bedrijf werd, verborgen in een gecamoufleerd hok. een stierkalf van plm. zes weken oud aangetroffen, dat administratief op generlei wijze was verantwoord. BIJ verdere contróle ln de bedrijfsgebou wen werden, nog respectievelijk 1280 kg rogge en 580 kg gerst aangetroffen, welke kwanta niet op de dorsbrlefjes waren verantwoord Voorts werd nog plm. twaalf liter zure melk, alsmede een onverzegeld karnwerktuig ontdekt. Hoewel ver dachte volhield, dat zij slechts één a tweemaal per week zou hebben ge karnd, kwam vast te staan, dat de laatste tijd gemiddeld per dag plm zeventig liter was geleverd, terwijl de dagproductie 120 liter bedroeg. Voor het stierkalf is directe leve- ringspllcht opgelegd. De granen zijn ln beslag genomen. terwijl voor alle overtredingen proces-verbaal ls op gemaakt. Bij debatten ln het Hogerhuis ov?r de onderwijswet ls de Engelse re gering ln de minderheid gebleven. DEN HAAG, 12 Juli. Met het oog op de nodige kolenbesparing zul len in de gemeenten Den Haag, Haarlem, Groningen, Nijmegen, Leeuwarden, Vlaardingcn, Almelo, Gouda, Sneck, Ede, Steenbergen en Schoonhoven en in de gemeenten, die gas betrekken van gasproductie- bedrijven, die gevestigd zijn in de genoemde gemeenten, de uren, gedu rende welke dagelijks gas wordt ge leverd, met ingang van Donderdag 13 Juli 1944 worden beperkt tot: van 5 tot 9 uur v.m., 11 uur v.m. tot 14 uur n.m. en 17 uur to' 20.30 uur n.m Pseudolandwachfers deden huiszoeking OVERLOON (N.B.). 11 Juli. Gis teren hebben alhier drie in burger geklede mannen, die voorwendden leden van de Landwacht te zijn een droeg z.g. een band van de Land wacht om zijn arm en een ander liet papleren zien om zich te legitimeren als lid ervan ln verschillende wo ningen huiszoekingen gedaan. ZIJ deden het voorkomen, of zij naar onderduikers en te grote levensmldde- lenvoorraden zochten. In een huis, waar alleen een zieke vrouw en een dienstmeisje aanwezig waren, namen zij 40O weg. waarmede zij zich uit de voeten maakten. Toen men merkte met pseudolandwachters te doen te hebben gehad, was het reeds te laat en kon men geen spoor van de onver laten meer vinden. Keuringen Het (f-Ersatzkomma'nüo deelt mede: iedere gezonde Nederlander- kan zich aanmelden, teneinde gekeurd te wor den voor de Waffen-//. tf-Wachtbatal- jon in Amersfoort, Landstorm Neder land en de Germaanse ff ln Neder land. Personen tussen 19 en 35 Jaar, ale aanmeldlngsplichtlg zijn voor de tewerkstelling, kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende ver bintenis van de tewerkstelling vrij gesteld Officier ln de Wafren-tf kan leder worden, die na tenminste éen Jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Ziin schoolopleiding ls niet doorslaggevend. Beslissend voor bevordering zijn: ge drag. karakter, prestatie. Tijdens de keuringen worden alle inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra-levensmid delen enz. Eveneens verstrekken alle inlichtingen en gratis-reisbiljetten voor heen- en terugreis de volgende Nebenstellen der Wafferi-tfAmster dam. Dam 4; Alkmaar. Langestraat 56; Heerlen. Saroleastraat 25; Groningen, Herenstraat 46; Enschede, Hengelose- straat 30 en het, (j-Ersatzkommando. Den Haag. Korte Vijverberg 5. Ook voor 'de gemotoriseerde com pagnie bij liet M-WaclitbatalJon te Amersfoort, welke dienst in Nederland doet, kan men zlcb op bovenstaande keuringen melden. 13.7.44. 812 uur. Rotterdam. Deut sche Oberschule. Westerlaan 1; 14.7.44, 812 uur. Den Bosch, hotel Noord- Brabant. Markt 45; 14.7.44. 15—18 u., Venlo, Deutsches Haus, Egmondstr. 16; 15.7.44, 812 uur, Arnhem, café Royal; 16.7.44, 812 uur, Zwolle, hotel Gij- tenbeek; 17.7.44, 813 uur, Amster dam, Dam 4; 13.7.44, 812 uur, Utrecht, N V -Huls, Oudegracht 245; 18.7 44. 1517 uur, Amersfoort, (ƒ- Wachtöataljon 3, Leusderweg. De paus heeft ln een brief aan den bisschop van Berlijn zijn bewon dering uitgesproken voor de dappere houdlilg van de Berlijnse bevolking bij de zware luchtaanvallen De plaatsvervangend Reichssport- fiihrer Arnold Brèitmeyer bracht een bezoek aan ons land. Wij zien hem hier in gesprek met den Rijkscom missaris, Rijksminister dr. Seyss In- quart. (Foto FritzrStapf) De Franse armee waande zich de sterkste van Europa. Men kan hoogstens rekening houden met de gedachte, dat Engeland zelf de werkelijke krachtsverhoudingen reeds destijds beter inzag en zijn bondgenoot op nog grovere wijze misbruikte dan tot dusverre ooit ter sprake is gekomen. dat het niet slechts de Franse legers, maar zeer nadrukkelijk ook de Franse ruimte tot wapen maakte. Om van de Nederlandse te zwij gen. In beide gevallen zijn efchter twéé feiten voor het uiterlijke beeld van de oorlog en voor de resultaten ervan belangrijk. Voor eerst, dat aan het einde van het vijandelijke ruimte-offer niet de vernietiging der Duitse legers Icwam te staan. In de tweede plaats, dat als onmiddellijk gevolg daarvan thans omgekeerd voor de Duitse legers dezelfde ruimte stra tegisch ter beschikking staat en dat daarvoor niet Duitsland zelf het offer "brengt. Hoe de ruimte-strategie in het Oosten in het belang van een af- weerstrijd met een minimum aan Duitse troepen wordt toegepast, is al lang niet meer nieuw. Op het smalle bruggehoofd in Normandië biedt de strijd vooreerst nog een ander beeld: daar tracht de Brits- Amerikaanse aanvaller zijn front nu reeds in een moeizame en bloe dige worsteling van weken zó te verdiepen, dat de dringend nodige militaire armslag voor verdere operaties verkregen wordt.' De Duitse legers omgekeerd dwingen den tegenstander tot onvermoed- zware verliezen, door hem opge pakt te houden in een zeer klein gebied. Ook hier ruimte-strategie, maar van een geheel andere orde, strategie, die in deze vorm stel lig slechts een inleidende rol ver vult en die zich. voor de beslls- singsslag ln de komende maanden noodzakelijk nog van ruimere ge bieden zal moeten bedienen. De werkelijkheidszin gebiedt de volkeren van het westen deze realiteiten te doorzien. Het offer lam, dat van „bevrijding" blaat, is geenszins een vreugdevolle ver schijning. Wie reeds eenmaal als „ruimte" geofferd werd. kan bij het mateloze geweld van de mo derne vernietigingsstrijd slechts wezenlijke bevrijding hopen, wan neer de frontlijn niet andermaal over hem heen gaat. Ddt is ech ter logischerwijze slechts te ver wachten, wanneer de binnenste frontlijn de sterkste blijft. In die stelling ligt een vingerwijzing voor het naakte eigenbelang in die gebieden, die het twijfelach tige voorrecht hebben in de eerste oorlogsfase door Engeland als ruimte geofferd te zijn. Tussen Nijmegen en Caen, tussen Delfzijl en Biarritz. Tijl, schrijft mij eon lezeres, die ik verder letterlijk aan het woord laat, omdat geen woord dieper treft dan het woord van den mens, die zelf getroffen is: Na vier dagen overdacht te heb ben, ben ik beslotenuw hulp in te roep&n omtrent het volgende: Donderdagmiddag tegen vijf uur liep ik met mijn beide kinderen respectievelijk drie en anderhal f langs het stad7iuis. (Ongeveer half October verwacht ik mijn derde baby). Voor het Stadhuis stond een piep jong agentje op wacht. Ook waren er enkele werklui aanwezig, waarvan er één tegen het agentje zei: „Zeg, B., wat denk jij er van?" en hij keek daarbij brutaal naar mijn figuur. De agent antwoordde: ..Nou ik zou zo zeggen: weer vijfenvijftig piek!" Tijl, u kunt zich als mens en men senkenner misschien voorstellen, hoe ik mij gegriefd voelde en op zulke ivoorden geen antwoord wist. Ik, als moeder van bijna drie kin deren, schaamde mij. Nu is mijn be leefd verzoek: zou u genoemde agent in üw krant een lesje willen geven. Ik zal u daar zeer dankbaar voor zijn." Volgt ondertekening. Een hoon, inderdaad. Het kan ook zijn, dat B wel alles weet van de agenterij, maar niet nog varv het le ven. Op het ogenblik schaamt hij zich en betert zich. Als hij zich niet schaamt, dan word ik op mijn beurt grof en duidelijk. En dan zeg ik: „Ze hebben jouw moeder indertijd voor jou geen f55 gegeven, agent, en dat is een teken, dat deze tijd waarvoor jij vrijwilig op-post bent gaan staan, ondanks alles, toch in één opzicht beter is aan de vorige. Want het gaat bij die f 55 niet in de eerste plaats om de duiten, ook niet om de reclame voor het Arbeidsfront, maar om de erkenning, dat een aan staande moeder op een steun van de gemeenschap mag rekenen. En niet op een onbeschoftheid. TIJL. Gort voor Oosterlingen DEN HAAG. 12 Juli. Oosterlin gen, die tot en met de 6de periode 1944 (tot. en met 10 Juni j.l.) in de gelegenheid waren» de aardappelbon nen te ruilen tegen rijstbonnen, kun nen voor de 8ste periode (van 9 Juli tot en met 5 Augustus 1944) de strookjes van de aardappelbonnen, gemerkt 29 tot en met 32, bij de dis- tributiedienst tegen rantsoenbonnen gort inruilen. Indien zij in het bezit zijn van een toeslagkaart voor zware of zeer zwa re afbeid. kunnen zij bovendien in hetzelfde tijdvak nog vier aardappel bonnen (genummerd 29 tot en met 32,) ruilen tegen rantsoenbonnen gort. Max Blokzijl: „Vliegende jeugd" DEN HAAG. 12 Juli. Donderdag 13 Juli om 18.45 uur spreekt Max Blokzijl vla Hilversum 1 over „Vlie gende Jeugd". SPORTNIEUWS Secretaris van het N.G.V. overleden 's-GRAVENHAGE, 12 Juli. Giste rep is plotseling op 70-jarige leef tijd overlecten de heer L. J. A. van Ekeren, secretaris van het Neder lands Gymnastiek Verbond. De heer Van Ekeren heert zijn gehele leven gewijd aan de gym nastiek en de organisatie daarvan. Sedert 1926 was hij bestuurslid van het N.G.V. Het vorige jaar werd de heer Van Ekeren ter gelegenheid van het 75- jarig bestaan van het N.G.V tot erelid van het N.G.V. benoemd. De crematie zal Vrijdag a.s te Driehuis-Westerveld geschieden, na aankomst van de trein van 14 uur van Amsterdam C.S. Breitmeyer over Europeso" taak van het sportleven DEN HAAG. 12 Juli. De verte genwoordigers van ons nationale sportleven zijn gisteren in de gele genheid gesteld van gedachten te wisselen en met den plaatsvervan- genden Duitsen sportleider Arno Breitmeyer en van hem richtlijnen te vernemen, waarin het Europese sportleven in het vijfde oorlogsjaar en in dë toekomst opgebouwd moet worden. Arno Breitmeyer heeft daarbij ln het bijzonder gewezen op de Euro pese taak van het internationale sportleven. Spreker zeide. dat het de wens van den Führer is, dat, on danks de oorlogsomstandigheden, in alle Europese landen en dus ook in Duitsland en Nederland de sportbe oefening zolang mogelijk op normale wijze gehandhaafd moet blijven al zal men zich ook zoveel mogelijk moeten aanpassen aan de gewijzig de omstandigheden. De sportbonden zullen na de oorlog een belangrijke taak te vervullen krijgen om alle athleten, die van het front terug keren op te vangen en een gezonde afleiding te bezorgen. Voor wat de bijzondere prestaties betreft zullen wij het oog gericht moeten houden op de nieuwe jeugd, het opkomende geslacht, dat de opengevallen plaat sen zal moeten gaan innemen. Sprekend over het internationaal contact na de oorlog zeide spreker, dat men zich niet meer zal beper ken tot landenwedstrijden. cr zullen ook meer stedenontmoctingen cn ont moetingen tussen afzonderlijke ploe gen en verenigingen plaats vinden. Natuurlijk zal men ook de Olym pische gedachte trouw blijven. Er volgde, na een dankwoord van prof. Van Dam, secretaris-generaal aan het Departement van Opvoe ding. Wetenschap en Cultuurbescher ming. een breedvoerige gedachten- wisseling. waarin o.a. gesprokon werd over beroepssport en amateurisme. Waterpolotournooi te Westzaan WESTZAAN, 12 Juli. Ter gelegen heid van het 20-Jarlg. bestaan van de Ver. tot exploitatie van een bad- en zweminrichting te Westzaan en het 10-Jarig bestaan van de zwemvereni ging „De Kroosdulkers" wordt Zondag 16 Juli ln de Westzaan se bad- en zweminrichting een polotournool ge organiseerd. waaraan de bekendste hoofdklassers uit ons land zullen deel nemen. nJ. Het Y. HPC. DWR, UZC. HZ en PC en ZIAN. Tijdens de pauze zullen de dames Muytjens. Van Enge len en Floor enige demonstraties ln het schoonspringen geven. VOLKSCULTUUR EN KUNST Cornelis Kint heengegaan Op 54-jarlgo leeftijd stierf dezer da gen te Hilversum Cor Kint. voorname Nederlandse muziekpersoonlijltheld. die door zijn vloolpaedagoglek cn door zijn daadwerkelijk optreden als orkest en kamermuzlckspeler naam maakte. Zijn werkzaamheden bestreken het Amsterdams Conservatorium, het Con certgebouworkest (tot 1915), het Om- rocpsymphonle-orkest. het Hollandse Strijkkwartet en daarenboven de com positie, In het bijzonder heeft Kint zich Ingespannen voor het doen her leven van oude viool- en viola d'amore- litteratuur. Woensdagmiddag werd hij op „Zorgvlled", Amsterdam, ten grave gedragen. Drie en zestig Jaar oud is te Am sterdam ln haar woning ten gevolge van een ongeval overleden mevr. S 1 e n de la Ma rK 1 o p p e r. Mevr. Dc la Mar was Indertijd een commcre in de revue's en operettes van haar echtge noot, den beraamden Nap. de la Mar. Haar grote tijd viel omstreeks de vorige oorlog. De laatste Jaren trad mevr. De la Mar op als actrice ln vele volks stukken. Dc allerlaatste tijd was zij verbonden aan het gezelschap van Kees van Dam en Plet Kohier, ,,De Kluchtspelers". Dc verduistering begint heden om 22.00 cn eindigt om 5.45 uur. Maan onder 12op 1.08 uur. 12 Juli L.K.. 20 Juli N.M., 28 Juli E.K., 4 Aug. V.M.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1