HET DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Het leven in ÜonSen raalct steeds verder verstoord Luchtbescherming kan het werk niet aan Mislukte landingen in Baai van Wiborg 40.000 burgers van Caen omgekomen Levendige weerklank op hef appèl van dr. Cöbbels Alles in dienst van de zege Publiek kreeg goed koop bloemetje Les voor de winkeliers Dooie dame Niet uitbreiden, maar sluiten! Larebedriir ongezond heeft opengelaten om op andere wij- BERLIJN, 10 Juli. In weerwil Van de strenge Britse censuur drin gen langzamerhand steeds meer be richten over de uitwerking van de V-l "op Londen en Zuid-Engeland tot de buitenwereld door. Wanneer thans gesproken wordt van treffers op de Wellingtonkazerne en Regent- Palace-hotel wordt hiermede, naar men te Berlijn opmerkt, slechts een zeer onvolledig beeld gegeven van de vernielingen, welke de V 1 tot nu toe in Londen heeft veroorzaakt. Hoezeer de normale gang van za ken in de Britse hoofdstad door het nieuwe Duitse wapen is gestoord, blijkt uit een bericht in de „Eve ning Standard", dat van de 25 thea ters in het Westelijk deel van Lon den reeds 13 hun deuren voorlopig voor de duur van enkele weken hebben gesloten. Ook de beroemde promenadeconcerten in de Albert Hall zijn wegens het dreigende ge vaar afgelast. Op de beurs zijn verscheidene aan delen in koers gedaald, daar wordt verwacht dat de bedrijfsresultaten van een aantal maatschappijen zul len dalen wanneer het aantal vlie gende bommen nog toeneemt. Voor al aandelen van bioscopen, waren huizen en openbare bedrijven zijn hieraan onderhevig. Volgens „Aftonbladet" hebben epige Londense rechtbanken haar gerechtszittingen naar kelderlokalen verplaatst om niet gestoord te wor den. De Lagerhuisleden voor het ge bied Londen en Zuid-Engeland hou den sinds Zaterdag regelmatig be sprekingen met Morrison, den minis ter voor de openbare gezondheid, om maatregelen van veiligheid en hulp verlening voor slachtoffers der bom bardementen te beramen. Nieuw alarm In de stad Is op velerlei plaatsen weer nieuwe schade aangericht. Tij dens het gaan naar en van het werk alsmede in schafttijd beleven de Londenaars vaak bijzonder hevige aanvallen. Op klaarlichte dag ziet men dan vele Londenaars plat op straat liggen, of zich op het voet pad vast tegen de gevels aandrukken. De luchtbeschermingsorganisatie is ook in de war geraakt. Hèt perso neel van de luchtbescherming en van de brandweer, dat tot dusver bij luchtalarm werd opgeroepen, kan zijn dienst niet langer volhouden. Een thans ontworpen ploegenstelsel zal neerkomen op een verminderde bezetting per ploeg. Terwijl de bladen zich afvragen of verduisteren eigenlijk nog wel zin heeft, heeft de luchtbescherming te kampen met de ondoeltreffendheid van het luchtalarm. Tot dusver werd alleen alarm gemaakt in be paalde bedreigde streken. Thans moet dit plaats maken voor plaat selijke waarschuwingen. Teneinde in de Londense City de werkzaamheden te kunnen handhaven is daar een apart alarmsysteem ingevoerd. Op hoge gebouwen st^an thans scheeps masten waaraan een bal wordt op gehesen. zodra er onmiddellijk ge vaar dreigt. Dan heeft men nog twee minuten tijd om dekking te zoeken. Voor degenen, die op de bo venste etages van vier tot vijf ver diepingen tellende huizen werken, is deze tijd weliswaar niet voldoende om de schuilkelders op te zoeken, doch zij kunnen zich tenminste nog op de grond werpen opdat zij niet door scherven gewond worden. Dit speciale alarmsysteem werkt van negen uur 's ochtends tot half zes 's avonds. Een eigen corps werk lieden is hiertoe in de City aange steld. In het Lagerhuis wordt een be spreking gehouden tussen een groep afgevaardigden en leden van het ministerie van binnenlandse zaken, van het luchtvaartministerie en van het ministerie van gezondheid. In het bijzonder zullen de kwestie van de verhuizing van burgerarbeiders en de herstellingswerkzaamheden aan hulzen en schuilkelders ter sprake worden gebracht. Van de ene diepe schuilkelder, die de minister van binnenlandse zaken, Morrison, voor het publiek heeft opengesteld, mogen volgens een me dedeling in de Londense bladen al leen personen gebruik maken, die in het bezit van een bijzondere speciaal hiervoor uitgegeven vergunning zijn. HELSINKI, 10 Jüli. Het. Finse weermachtsbericht van Maandag meldt: Op de Karelische landengte heeft de vijand gisteren weer met steun van de artillerie en scheepsgeschut getracht op twee landtongen van de Baai van Wiborg aan land te gaan. Hij werd echter weer in zee gewor pen. Door het vuur van verschillende Finse wapens zijn gisteren ruim 20 verschillende vijandelijke landings- boten en schepen, die in deze wate ren voeren, tot zinken gebracht. Tussen SuomenVedenpohja en de Vuoksen zijn de plaatselijke aanval len op enige plaatsen afgeslagen. In Vuosalmi werden hevige gevechten geleverd met de over de Vuoksen ge zette vijandelijke strijdkrachten. Alle aanvallen van den vijand, waarmede hij zijn bruggenhoofdposities tracht te te verbreden, werden afgeslagen of in een tegenaanval teruggeslagen. Taai strijdend trokken onze troepen zich tenig op het bruggenhoofd van Ayrapaa. Ten Noordoosten van het Ladoga- meer was de door luchtstrijdkrachten gesteunde vijandelijke druk in de richting Uuksu—Nomaa en Loimo- laam het sterkst. Langs de wegen en in het Ödemarkterrein werd zwaar gevochten. De vijand leed op enige plaatsen grote verliezen aan man schappen, zes tanks werden vernield. Uit de richting Porajarvf en Ruka- jiirvi is niets bijzonders te melden. M de maand die is verlopen sinds de vijand op 9 Juni met zijn grote aanvallen begon heeft hij 803 tanks en 995 vliegtuigen verloren. Regering-Bonomi naar Rome MILAAN, 10 Juli Na lang- durige onderhandelingen tussen Londen, Washington en Moskou, heeft Bonomi thans eindelijk verlof gekregen zijn regeringszetel van de Zuiditaliaanse stad Salerno naar Rome te verplaatsen op 15 Juli. Te gelijk zouden ook de ex-kroonprins Umberto als stadhouder-generaal van Italië en de geïnterallieerde com missie naar Rome verhuizen. De haven van Cherbourg Is tot nu toe voor geen enkel geallieerd schip gebruikt, en de Britse Ingenieurs ver klaren, dat de verwoestingen een ont zaglijk werk zullen opleveren. Volgens de door de pers hiervoor gepubliceerde uitvoeringsbepalingen is het echter uitermate moeilijk om een dergelijke vergunning machtig te worden. Grote uittocht Volgens de „Daily Express" bege ven zich degenen die uit Londen en Zuid-Engeland vertrekken, in hoofd zaak naar het Noorden en Noord westen van Engeland, de Midlands en Wales. Steden als Blackpool, Sheffield en Oxford zijn reeds over vol. Naar schatting zijn er in Oxford al 10.000 geëvacueerden teveel In het merendistrict en het noord westen is zulk een stroom van men sen uit Zuid-Engeland aangekomen, dat men ze niet onder dak weet te brengen. Er is een ware lacht naar logies losgebarsten, waarbij ieder op eigen initiatief te werk gaat. BERLIJN, 11 JulL Het aantal onder de puinhopen van Caen be dolven Fransen wordt geraamd op 40.000. In hoofdzaak werden zij ge dood door de zware artilleriebeschie ting in de eerste invasienacht. Toch bleef daarna een deel der inwoners in de stad. want de ver uiteenliggende voorsteden waren nog enigszins ge spaard gebleven. In de nacht van Vrijdag op Zaterdag vielen honder den Britse bommenwerpers Caen aan. De bevolking leed toen wederom zware verliezen. Militaire revolutie in Columbia STOCKHOLM. 11 Jult. De Colum- blaanse radiozender La Voz heeft be kend gemaakt, dat de president van Columbia, Lopez, tijdens militaire manoeuvres, Maandag, in de nabij heid van de hoofdstad van het depar tement Marino in Zuid-Columbla, door officieren van het Columbiaanse leger gevangen ls genomen. De Colum biaanse minister van buitenlandse zaken heeft het presidentschap over genomen. Volgens Amerikaanse berichten, heeft een groep revolutlonnalre offi cieren niet alleen president Lopez, maar ook verscheidene andere leden van het kabinet, gearresteerd, toen zij ln Pasto militaire manoeuvres bij woonden. De vice-president van Columbia. Echandla, heeft na het bekend worden van deze revolutie, een verklaring af gelegd, waarin hij er op wijst, dat hij, totdat president Lopez weer bevrijd zal zijn, het presidentschap over Columbia op zich zal nemen. In zijn verklaring zegt hij dat het grootste deel der troepen trouw aan de rege ring ls gebleven. Als leider van de revolutlonnalre legergroep noemde hij den eersten luitenant Diogonel Gil. Mannen in Normandië moeten in dienst BERLIJN, 10 Juli. De geallieer- den hebben de gehele mannelijke be volking tussen 18 en 45 jaar in het door hen veroverde Normandische gebied dienstplichtig verklaard. Een groot aantal personen, dat, naar het oordeel van den bezetter, gevaar op levert voor de algemene veiligheid en de geallieerde operaties, is gear resteerd en zal voor inmiddels opge richte standgerechten terecht moeten staan. De „Völklscher Beobachter" merkt naar aanleiding hiervan, op: In deze maatregelen komt aan de ene kant de volle woede der invallers tot uitdrukking over het standpunt van de Franse bevolking Jegens hen, aan de andere kant verraadt de op roeping echter ook de dringende be hoef te der invasietroepen aan verver sing hunner vaak leeggebloede en ern stig geteisterde formaties. Wanneer een officieel communiqué der invallers de vele honderden arres taties in Cherbourg noodzakelijk noemt, wordt daarmede toegegeven, dat de Fransen grondig genezen zijn van alle verwachtingen, die zij wel licht' gekoesterd hadden, ten aanzien hunner bevrijding". Deze geallieerde oproep is gedaan naar aanleiding van het feit, dat grote delen van de manlijke bevolking zich in de bossen hebben verstopt voor hun „bevrijders". Als dwangmaatregel ls tevens afgekondigd dat alleen die gene recht op levensmiddelen hebben die zich vrijwillig ter beschikking van de geallieerden stellen. Tegelijk is echter het broodrantsoen met veertig procent verminderd. Nieuwe gevechten tegen de Balkan-benden BERLIJN. 11 Juli. Na de grote zuiveringsactie ln de Zuldalbaanse bergen heeft zich dezer dagen ln de bestrijding der benden op het Westen van de Balkan een nieuw zwaartepunt gevormd ln het Sloweens-Italiaanse grensgebied, vooral ln de streek van Karlovac. Verscheidene sterke commu nistische bendengroepen werden na overwinning van grote terreinmoeilijk heden tot strijd gedwongen en in een reeks gevechten, hoofdzakelijk door Kroatische formaties, uiteengeslagen en vernietigd. De door bandieten tij delijk bezette plaats Dresdlcgrad werd Ingenomen. In de loop der gevechten leden de bolsjewisten zeer aanzienlijke verlie zen, die op één dag 760 doden be droegen. Zware verliezen leden de communis ten ook gedurende een Intussen ge ëindigde zuiveringsactie ln het Noord- Kroatische Kalmltgebergte. Op andere plaatsen werden ultbreekpoglngen van omsingelde bandieten verhinderd cn li\ het kustgebied werden verscheidene groepen bandieten vernietigd. Op een eiland uitgeweken restanten ondergin gen hetzelfde lot. In Bosnië drongen formaties der Waffen- ff bij zuiveringsacties verder op. Duitse troepen vielen ln Montene gro concentraties van den tegenstan der aan en verijdelden daardoor alle pogingen van den tegenstander om de Lim over te steken. Generaal-veldmaarschalk von Kluge, die het opperbevel in het Westen overneemt van generaal-veldmaar schalk von Rundstedt. (Foto Hoffmann-Stapf) Ie JAARGANG No. 160 LD DINSDAG II JULI 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Tel. 24996 - Postgiro 184.120 - Abonnementsprijs 21 ct. per week of ƒ2.73 per kwartaal. Losse nummers 5 ct. Na een Anglo-Amerikaanse luchtaanval. Koortsachtig merken de leden van de luchtbeschermingsdienst in e en Noord/ranse stad na een terreur- aanval om slachtoffers en gewonden te bergen. P.K.-foto Casper/Orb.-H.) BERLIJN, 10 Juli. De rede van Rijksminister dr. Göbbels in een Oostduitse stad alsmede hoofdarti kelen in de Duitse Zondagsbladen laten aan duidelijkheid niets te wen sen over. Wederom wordt het Duitse volk opgeroepen alle krachten voor het behalen van een beslissende overwinning in te spannen, en zon der onderbreking de wapens te. leve ren, welke de soldaten aan het front die de stormloop van drie we relddelen moeten trotseren, nodig hebben. Onverbloemd stelt de Duitse pers vast, dat de vijanden van Duitsland een absolujit overwicht aan mensen en materiaal bezitten, waartegen een rotsvast geloof en fanatisme alleen niets uitrichten kunnen. Daarom is het goed, dat de Duitse wapenfabrie ken in staat zijn den frontsoldaat de nodige wapens en munitie te le veren. en daarom is het ook goed, dat Duitsland de beschikking heeft over uitvinders, die in de toekomst met volkomen nieuwe wapens hun opwachting zullen maken. Voorts richt de Duitse pers een appél tot lederen Duitser persoon lijk. Zij eist, dat hij thans absoluut breekt met zijn oude gewoonten, zijn egoïsme, zijn persoonlijke comfort, met privileges, die niet meer in de tijd passen, en dat hij zijn gemak zucht overboord werpt, nu volk en land ln een groot gevaar verkeren. De Völkische Beobachter schrijft ln verband hiermede, dat de Duitser stand tussen keerpunt en doel als eerste af te leggen. De verzoeking is groot het tegendeel te geloven. Meer dan een invasie tezamen met de Russische offensieven, die met een ongelooflijke kracht aan mate riaal en mensen en na het maanden lange trommelvuur van de bommen- terreur, gevoerd worden, zal ook deze uit drie werelddelen samengestroom de vijand niet kunnen bijeen bren gen. Maar dat is voldoende, wij moe ten naar alle zijden om ons heen slaan, zo schrijft het blad. DEN HAAG, 11 Juli. Ook de bloemenhandelaar pleegt. de goe den en verstandigen niet te na ge sproken zich aan prijsopdrijving schuldig te maken. Er is al lang bepaald, dat de bloemen en planten duidelijk geprijsd moeten zijn, maar verscheidene handelaren vonden daar trucjes voor. Zij duwden de prijskaartjes weg, lieten ze onder steboven Ldus onleesbaar) bij de bloemen liggen, of stopten ze in een vaas. zodat men niet te weten kwam, hoe de officiële prijs luidde. De Prijsbeheersing heeft hierte gen echter op grote schaal maatre gelen genomen. Als de prijsopdrij ving is komen vast te staan, krijgt de winkelier een geldboete en boven dien wordt onmiddellijk overgegaan tot uitverkoop van de voorraad te gen sterk verlaagde prijzen. Hoezeer het publiek deze gang van zaken waardeert, bleek wel bij enkele ver plichte uitverkopen, die de laatste dagen in Zuidhollandse plaatsen werd toegepast. Voor een Haagse bloemenzaak aan de De la Reijweg 247 zag men dezer dagen rijen vrou wen staan ,die nu eindelijk ook eens bloemen en planten tegen een rede lijke prijs zich konden aanschaffen. Hetzelfde geschiedde in Rotterdam, Leiden en Dordrecht, waar de opspo ringsambtenaren de omwonenden een goedkoop bloemetje verschaften uit een anders zeer kostbare zaak. In Rotterdam kreeg een bloemen zaak in de Zwart Janstraat 143 een plakkaat op de ramen. De bij de verkoop ontvangen gel den werden vanwege de Prijsbeheer sing in beslag genomen en ter be schikking gesteld van den inspec teur, die deze week nog een beslis sing zal nemen. Het gevolg van deze ingrijpende maatregelen is al, dat talrijke bloe menhandelaren terugkomen op hun „vergissing" en thans duidelijk de prijzen aanduiden in de etalage. De weinigen, die nog niet tot de orde geroepen waren, zullen, als zij hun leven niet beteren, daarvan spoedig de wrange vruchten plukken. Luit.-Gen. bd. Elouf overleden DEN HAAG, 10 Juli. Op 85-jarlge leeftijd ls te Voorburg overleden de luitenant-generaal bd. M. A. Elout. De-overledene ls lid geweest van de 1 April 1936 opgeheven pensioenraad; hij was ridder in de Orde van den Ned. Leeuw en drager van de onder- scheld lng voor langdurige dienst als officier. LICH. OEFENING. Amsterdam: geslaagd: J. J. Boute. Oostzaan; A. H. Eggels, Buggenum (L.); H. L. J. Fas- saert, Eindhoven; A. S. Schellings, Valkenburg; O. van. Soerland, Bruns- fium; Th. A. H. Weyling, Den Bosch. Na de ervaringen, die men in Duitsland bij de proclamatie van de totale oorlog heeft opgedaan, mag men aannemen, dat het Duitse volk ook ditmaal weer in het besef zijner werkelijke kracht ook het laatst© aan gemak en luxe en arbeidscapa citeit zal offeren om de zo vurig ge wenste overwinning en daarna de vrede te verkrijgen. Twee doden door gas verstikking KWINTSHEUL, 10 Juli. In de nacht van Zaterdag op Zondag heeft een ernstig geval van gasverstikking in de Hoenderparklaan alhier, drie slachtoffers gemaakt, waarvan twee reeds zijn overleden. Aldaaf woonde het bejaarde echtpaar De Brabander met den nog ongehuwden zoon Jan. Man en vrouw waren reeds heel lang ziek. Een gasslangetje, dat ge scheurd was, blijkt van de leiding te zijn geschoten. De vrouw en haar zoon kwamen door gasverstikking om het leven. De oude man heeft zich nog tot aan de deur weten te slepen. Hij werd in ernstige toestand in het St. Hyppolitusziekenhuis te Delft opgenomen. Alleen nog jam met suiker! "DEN HAAG. 10 Juli. Tengevolge van verschuivingen in de grondstof- fenverhoudingen- zal met ingang van heden van binnenlands fruit nog slechts één kwaliteit hutshoudjam worden gefabriceerd en wel uitslui tend met suiker. Dit in tegenstelling tot vroeger, toen de suiker voor on geveer de.helft werd vervangen door glucosestróop. De bereiding alleen met suiker komt aan de smaak zeer ten goede. De prijs voor deze huishoudjam zal gelijk zijn aan die van de tot nog toe gefabriceerde huishoudjam 1. Voor huishoudjams van buiten lands fruit (abrikozenjam, citroen en oranjemarmelade) gelden ver schillende prijzen. Post voor vrijwilligers Het M-Ersatzkommando Niederlande, Den Haag, maakt bekend, dat de vol gende richtlijnen voor de veldpost verzending aan vrijwilligers en front- arbeiders gelden (alle vroegere richt lijnen zijn ongeldig): Adres: fl-Feldpost. An das //-Haupt- amt, Maastricht. Zur Weltcrleltung an: Diénst- graad: Naam: Veldpostnr. of adres: Dc afzender moet vermeld worden. Dit geldt alléén voor postverzendin gen aan «-vrijwilligers en ^-front- arbeiders. Andere postzendlngen (aan leden van de weermacht, marine, Luft waffe. N.S.K.K. enz.) mogen niet over Maastricht gestuurd worden. Aan de ontvangers met een veldpost nummer mogen slechts pakjes tot honderd gram gestuurd worden. Zijn deze pakjes zwaarder dan twintig gram, dan ls een „Zulassungsmarkc" nodig. Kranten en tijdschriften moe ten als dusdanig te herkennen zijn. dus met een kruisband verpakken. Iedere zending mag niet meer dan honderd gram wegen. Een „Zulassungs- marke" ls hierbij niet nodig. Lucht veldpostbrieven moeten met twee luchtveldpostzegels voorzien zijn en het opschrift „Luftfeldpost" dragen. Aan ontvangers met een adres, dus geen veldpostnummer, kunnen pakjes tot duizend gram gestuurd worden, vijftien cent porto. Zulassungsmarken zijn niet nodig. De veldpostzendingen worden door alle Dienststellen der „Duitsche Dlenstpost" en de Neder landse post (P.T.T.) aangenomen. Geldbedragen aan «-vrijwilligers kun nen door veldpostwissel bU de bureau's der Duitse dlenstpost overgemaakt worden. De L.K. heeft van de D.Z. een tot nadenken stemmende Ameri kaanse advertentie overgenomen, anno 1944. Blijkbaar zijn de kran ten in Amerika ookwat ingekrom pen en wint men daar ruimte door de doodsadvertenties te combineren met de rubriek vraag en aanbod: „Met diepe droefheid deel ik vrienden en bekenden mede, dat mijn echtgenote overleden is op het ogen blik, dat zij het leven schonk aan een zoon, voor wien ik een voedster zoek, tob ik een nieuwe levensgezel lin zal hebben gevonden, die jong en lief is, 20.000 dollar bezit en mij kan helpen in mijn stoffenzaak, die ik wil uitverkopen vooraleer ze te vesti gen in mijn nieuwe huis. waarin nog prachtige flatwoningen te huur zijn of te koop. waarvoor ik gaarne geld leen." Is. dit iets voor u. heer Lammers, die er voor verantwoordelijk zijt, aldus lees ik in dit blad. dat onze advertenties nog niet zo Amerikaans- aantrekkelijk zijn? Wij zouden dan papier kunnen besparen op de ad vertentie-ruimte en tevens met nog meer aandrang dan te voren, onze lezers kunnen verwijzen naar de niet. redactionele gedeelten van de krant. Want tegen dit proza van zulke cul turele Amerikaanse advertenties kan zelfs de meest sinistere grappenma ker niet op. Deze kerel verkoopt met plezier zijn eigen moeder, vent met zijn overleden vrouw en wint in het voorbijgaan de journalistieke Goede- waagen-prijs, sectie Amerika, voor het best gecondenseerde culturele artikel. TUL. Pionierswerk op lucht- vaartschool in Doorn In de prachtige omgeving van Doorn werkt thans een aantal jongemannen van 18 tot 21 Jaar ln alle stilte aan de wedergeboorte van onze, luchtvaart. De pl.v. commandant der school, opperkompaan Van der Wal. vertelde ons een en ander over hot onderwijs daar. Op het ogenblik ls men bezig met een theoretische opleiding voor vlieg bewijs B en navigator tweede klasse of radiotelegrafist on navigator tweede klasse. Id aanmerking komen slechts Jongens, die dc leeftijd van achttien Jaar hebben bereikt en die van een en twintig Jaar nog niet hebben overschre den. Verder moeten zij een minimum- vooropleiding. zoals Mulo A of Mulo B, hebben genoten en behoorlijke cijfers voor wis- en natuurkunde hebben be haald. Slechts ln bijzondere gevallen worden, wat leeftijd en vooropleiding betreft, uitzondéiUngen gemaakt. Aan het volgen van de cursus zlln geen kosten verbonden. Ook do verpleging ls kosteloos. Tijdens het verblijf op school wordt schoolkleding gedragen. Tijdens de bewegingsvrijheid, eenmaal per week en des Zondags en tijdens het verlof naar huls. eenmaal ln de drlevweken, mag het uniform niet ge dragen worden. Het reisgeld ontvan gen de Jongens van de school, evenals een behoorlijk zakgeld. De gehele op leiding duurt een Jaar. waarna een examen moet worden gedaan, dat men van staatswege hoopt erkent te krij gen. Behalve vliegtechnisch onderricht, doen de jongens veel aan sport, ter wijl ook schieten en orde-oefeningen op het programma sta^m. Met dit laatste hoopt men een behoorlijke zelfdiscipline aan te kweken. Kort geleden heeft men.d©^beschik king gekregen over de roj|:p van een viermotorige bommenwerper, natuur lijk waardevol studiemateriaal. Tevens verkreeg men onlangs een schaalmodel van de D.C. 3, een bezit, waarop de jongens zeer trots zijn. Onder des kundige leiding van leraren wordt hard gewerkt. De eerste groep leer lingen ls enthousiast en toont, dat het hun ernst is met hun voornemen, luchtvaartpioniers te willen zijn. De Luchtvaart W. heeft met de op richting van deze school baanbrekend Werk. verricht. De Europese economie als harmonische arbeidsverdeling tussen de aaneengesloten volken van het continent, dét was in weinig woorden samengevat het onlangè door Rijksminister Backe tijdens zijn bezoek aan ons land geschilderde beeld van de vredes- toekomst zoals Duitsland die ziet. Daarbij is het voor de sceptici en ongelovigen, voor de in eigen sen timenten van koppigheid en haat gevangenen, telkens en telkens weer nodig eraan toe te voegen: dit beeld is géén „lijmstok" van de éne grote macht, die de ove rige kleine machten met bedrie- gelijke voorspiegelingen voor een imperialistische machtspolitiek wil vangen, het vertegenwoordigt simpelweg de natuurlijke en zelfs de enige levenskans van de grote èn van de kleinen. In de „Deutsche Zeitung" heeft Staatssekretar dr. Hans Fischböck dezer dagen een arti kel gepubliceerd, dat een belang wekkende aanvulling op deze op vattingen geeft, niet in de laat ste plaats naar de „andere zijde". Wat hebben de kleine vol ken van de Anglo-Amerikaanse opvattingen op economisch ge bied te verwachten? Wat wil men „ginds"? Bovenal: wat kén men ginds? Het vrijhandels-geluid, dat men in Londen .en Washington laat horen, is een klank uit het verleden geworden. Dat ls geen kwestie van ideologie alleen, maar van een historische ontwik keling, waartegen verzet een on vruchtbare dwaasheid is. Reeds het karakter van de moderne oorlogvoering onderstreept het onontkoombare van deze ont wikkeling. Die moderne oorlog voering immers steunt op de ba sis van een massale economische aaneensluiting. Ze is reeds lang ontgroeid aan de simpele botsing tussen twee meer of minder ge oefende legers alleen en de krachtmeting tussen twee meer of minder geniale veldheren. Ze omvat alles wat de strijdende machten aan „potentieel kun nen opbrengen en daardoor moeten opbrengen. Maar dan is het voor-den niet van werke lijkheidszin gespeenden mens ook duidelijk, dat reeds de organi satie der vredes-economie daar aan niet voorbij zal gaan. Wan neer Amerika thans reeds op vriend en vijand „steunpunten" tracht te winnen, wanneer het thans reeds een beweerde „orde ning" van de voedselproductie in dienst stelt van een politieke machtsuitoefening, dan is het duidelijk dat het zich daarbij spiegelt aan wenselijkheden, die het reeds in de huidige oorlog voor zijn militaire strijd gaarne als feitelijkheden zou hebben ge zien. Ook los van deze harde feite lijkheden, die de kleine volken eenvoudig als pionnen in het Amerikaanse schaakspel zouden voegen, is de liberale wereldhute- houding een hersenschim gewor den. Gelijk in de staatshuishou ding het „vrije spel van krachten" reeds een halve eeuw geleden voor het overgrote deel der bevolking tot slavernij dreigde te worden, zou de „vrijhandel" ook in de wereldhuishouding na de oorlog slechts een slavernij der kleine volken beduiden. Andermaal gaat het hier waar lijk niet om goedkope propagan distische frasen. De oudsten onder de Nederlandse arbeiders herin neren zich uit de dagen, toen de aaneensluiting van werkende mensen in een „organisatie" nog een gloednieuwe nieuwigheid was, de bedenking der liberale econo men. Zulk een organisatie, aldus leerden deze geleerden, was een aantasting van de individuele vrijheid en daarom zedelijk en economisch te verwerpen. De arbeiders zelf echter ervoeren aan den lijve, dat „individuele vrij heid" en het „vrije spel van krachten" der liberale staatshuis- houding hen als kleinen en mach telozen eenvoudig overleverde aan de groten. Wat men vrijheid noemde, was in werkelijkheid een maatschappelijk dwangbuis. Is het niet, of wij in de Anglo- Amerikaanse vrijheidszangen thans voor het verkeer der landen en volken dezelfde misleidende frasen terughoren, die destijds beproefd werden voor het verkeer der kleinen en groten binnen de staat? Nu gelijk toen zouden de klachten der kleinen niet tellen tegenover de winsten der groten. Nu gelijk toen betekent de „vrij heidsidee" der liberale economie winstkans voor den grote, armoe de, uitbuiting, slavernij voor de massa der kleinen. Destijds maak ten de „ongeorganiseerde" siga renmaker en het „kleine baasje" in het beweerde vrije spel van krachten geen andere kans dan die op de rol van paria. In de door liberale „vrijheid" gedragen toe komst zou een Nederlandse in dustrie een belachelijke kleine sigarenmaker zijn tegenover die van het de wereld beheersende Amerikaanse kapitalisme. In die zelfde „vrijheid" zou de Neder landse landbouw als een lastige mug van het aangezicht der wereldhuishouding worden ge veegd door de brede hand van de' Amerikaanse groot-producenten met hun plannen van Hot Springs. Dén zouden de klachten der kleinen te laat komen. Waar, ge lijk op het Europese continent, zich echter een taakverdeling laat verwezenlijken, die ook de kleinen stuk voor stuk onmisbaar weet ln het grote plan, daar maakt de aaneensluiting van kleinen en groten ook de klachten der klei nen tot klachten der groten. Daar groeit een vrijheid van de ge meenschappelijke arbeid, die er wellicht anders uitziet dan velen zich thans kunnen voorstellen, maar die meer waarachtigheid en meer zedelijke inhoud heeft dan de loze leuzen van het liberalisme. Keuringen Het #-Ersatzkommando deelt mede: Iedere gezonde Nederlander kan zich aanmelden, teneinde gekeurd te wor den voor de Waffen-tf. tf-Wachtbatal- Jon in Amersfoort, Landstorm Neder land en de Germaanse ff ln Neder land. Personen tussen 19 en 35 Jaar. die aanmeldingspllchtlg zijn voor de tewerkstelling, kunnen zich eveneens aanmelden en worden gedurende ver bintenis van de tewerkstelling vrlj- gesteld Officier in de Waffen-tf kan leder worden, die na tenminste éen Jaar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen. Zijn schoolopleiding Is niet doorslaggevend. Beslissend voor bevordering zijn: ge drag, karakter, prestatie. Tijdens de keuringen worden alle Inlichtingen verstrekt met betrekking tot de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra-levensmld- delen enz. Eveneens verstrekken alle inlichtingen en gratis-reisbiljetten voor heen- en terugreis de volgende Nebenstellen der Waffen-#Amster dam, Dam 4; Alkmaar, Langestraat 56; Heerlen. Saroleastraat 25; Groningen, Herenstraat 46; Enschede, Hengelose- straat 30 en het if -Ersatzkommando, Den Haag. Korte Vijverberg 5. Ook voor de gemotoriseerde com pagnie bij het #-WachtbataUon te Amersfoort, welke dienst ln Nederland doet, kan men zlcli op bovenstaande keui-lDgen melden. 13.7.44. 812 uur, Rotterdam. Deut- s r* L J J niet- dat men te veel mogelijkheden De ervaringen die de Prijsbeheer sing in deze jaren van gerant soeneerde jenever heeft gehad met de caféhouders, waren zeer ongun stig. Anderzijds hebben de kasteleins wemig plezierige herinneringen aan de Prijsbeheersing; er zijn talrijke, deels zeer strenge straffen opgelegd aan de verkopers van zwarte borrels. De hoge boeten en de inbeslagne ming van de voorraden hebben er echter niet toe geleid, dat het kwaad verminderde, integendeel, de zwarte prijs werd verhoogd om de geleden schade te dekken en de zaak werd op oude voet voortgezet. Waren er enige tijd geleden nog café's, waar niet tegen de prijsvoor- schriften werd gezondigd thans is volgens de unanieme verklaring van politie-ambtenaren in vrijwel alle grote gemeenten de situatie zo, dat sledhts in zeer weinige grote restaurant-bedrijven het jenever rantsoen tegen de goede prijs wordt uitgeschonken in alle andere za ken is men aangewezen op de „spe- ciaaltjes" van twee. of drie vijftig. In Amsterdam is een aantel stra ten ln de binnenstad aangewezen, waarvoor geen vergunningen meer worden uitgereikt. In andere steden is men overgegaan tot het sluiten van bepaalde café's. Dit zijn maat regelen, die een step in de goede richting zouden betekenen, ware het ze het bedrijf voort te zetten. Terwijl enerzijds bepaalde straten en buurten in bescher ming zijn genomen, breiden zich anderzijds in de „vrije" straten de café's steeds meer uit, veeal onder oude directie, afkomstig uit een gesaneerde buurt, een resultaat, dat niet de bedoeling van de nieuwe gemeenteverorde ningen kan zijn geweest. Wat eveneens te denken geeft, ls het verschijnsel, dat juist in deze tijd van grote materiaalschaarste ontelbare bars en café's worden uit gebreid of gerestaureerd. De con clusie ligt voor de hand, dat met de opbrengsten van de zwarte borrels zwarte bouwmaterialen zijn gekocht, alles ten behoeve van de verkoop van nog méér speciaaltjes. Onze bezwaren tegen een bepaald soort café's, de jongenskroegen, de zwarthandelaren-kroegen, zijn be kend. Zij vervullen in het maat schappelijk leven geen nuttige rol, maar betekenen integendeel een dui delijk gevaar. Dus: sluiten! Blijft dan nog de vraag overi of uitbreiding of restauratie van de café's en restaurants die reden van bestaan hebben, geen verspilling van bouwmateriaal is in een tijd, dat dit materiaal voor andere, zoveel nutti ger doeleinden niet beschikbaar is. sche Oberschule, Westerlaan 1: 14.7.44, 8—12 uur. Den Bosch, hotel Noord- Brabant. Markt 45; 14.7.44, 16—18 u., Venlo, Deütsches Haus. Egmondstr. 16; 15.7.44, 812 uur, Arnhem, café Royal; 16.7.44, 812 uur, Zwolle, hotel Glj- tenbeek; 17.7.44, 8—13 uur, Amster dam, Dam 4; 13.7.44, 812 uur, Utrecht, N.V.-Huls, Oudegracht 245; 18.7 44, 1517 uur, Amersfoort, ƒƒ- Wachtbataljon 3, Leusderweg. BEVERWIJK. 11 Juli. Zondag avond zijn op de onbewaakte overweg in de St. Aagtendijk, alhier, twee wandelaars, een man en een meisje, onder oen uit de richting Uitgeest komende electrische trein geraakt. Eeiden waren op slag dood. VOLKSCULTUUR EN KUNST „Onze Oudheid" „Onze Oudheid" is de naam van een nieuw tijdschrift, dat er helaas wat ouderwets uitziet. Juist het on derwerp en de „actualiteit" daar van eisen dat zulk een tijdschrift er typografisch fris en fleurig uit ziet. Appetijtelijk ook voor den een- voudigen liefhebber, niet slechts voor den vakman. De redactionele leiding berust bij dr. F. C. Bursch. Interes sant zijn artikelen over paalwonin gen en van prof. dr. Jan de Vries over volksoverlevering en archaeolo- gie. Voorts schrijft dr. C. C. W. J. Hijszeler over oudheidkunde in Twente en P. Felix over Sloten en sleutels. Moge „O. O." slot en sleu tel worden tot „onze oudheid", voor velen en moge het blad een goeden slotemaker vinden. Postzegels verdedigd A. Lykles. die in Volksche Wacht een aanval heeft gedaan op de postzegels van Pyke Koch, die (om het popu lair te zeggen) hem niet volks ge noeg waren, heeft al direct een wederwoord gekregen van prof. Snij der, maar heeft thans bovendien een polemische beschouwing van J. C. Nachenius aan zijn adres gekregen, terwijl Annette Barn zijn aanval „vertaalt" in groter begrijpelijkheid. Zélf levert Lykles een repliek en prof. Snijder schrijft een slotwoord. Winst van déze polemiek is vooral de hel dere beschouwing van Nachenius. naar welke wij. kortheidshalve, hier slechts kunnen verwijzen. (Volksche Wacht, 9 no. 3). Opmerkelijke arti kelen zijn er voorts van prof. Jan de Vries over geloof en bijgeloof en van prof. Stroer over de bevolkings geschiedenis van Nederland, een maanwoord aan de besten om zich te vermenigvuldige op grote schaal. HMBHmSBBf gaf een zangspel van Walter Kollo „Die Frau ohne Kuss". auteur Richard Kessler, dat een kleinere bezetting vraagt dan „Die drel alten Schach- teln", geen koren en balletten heeft en dat eigenlijk een luchtig blijspel ls, waarvan de tekst hier en daar door gezongen coupletten wordt on- door gezongen derbrofcen. SPORTNIEUWS Remkes tweede achter motoren in Duitsland AMSTERDAM, 11 Juli. Onze sprintkampioen Bernard Remkes kwam Zondagmiddag weer eens in een wedstrijd achter motorgang- making aan de start en wel te Bam berg in Duitsland, waar hij in een internationale wedstrijd de tweede plaats in het totaalklassement bezette na den Duitser Marckowitz, doch voor den Italiaan Nolo en den Luxembur ger Ris. Finales buur+wedstrijden op Amsterdamse Sintelbaan AMSTERDAM. 1-1 Juli. Het Am- stcrdam6e straatbeeld ls een aspect rijker geworden: op vele plaatsen zien wij 's avonds Jong en oud in drom men verenigd hun favorieten aanmoe digen bij do straatwedstrijden. Ergens bescheiden begonnen en Ingeslagen bij het publiek zijn deze straatwedstrijden gegroeid tot een volksvermaak ln groto omvang. Hoevele van de kleine en groto prijswinnaars zullen niet de ge dachte koesteren, eens op een echte baan ln een echto wedstrijd slag te leveren en de kampioenen van twee straten verder te verslaan? Die moge lijkheid komt er! Over enkele weken zullen op de Sin telbaan aan het Olymplapleln wed strijden gehouden worden, waaraan de besten van alle buurtwedstrljden mo gen deelnemen. Het terrein ls hiervoor beschikbaar gesteld door den Inspec teur voor de Lichamelijke Opvoeding. De buurtcomité's kunnen zich voor nadere inlichtingen wenden tot den heer A. G. Glas. voorzitter van de Amsterdamse Athletlek Club. Haarlem mermeerstraat 44, West. Zij worden verzocht, hun adres schriftelijk op te geven, waarna alle gegevens omtrent de te houden wedstrijden worden toe gezonden. Honkbalprogramma AMSTERDAM. 11 Juli. Hethonk balprogramma voor Zaterdag en Zon dag luidt: Zaterdag: overgangsklasse: OVVO—Zceburgia. RCHDWS. Ajax 2—AFC. Blauw-Wit 2—De Spartaan; Zondag: eerste klasse: Ajax—SC Haarlem, Blauw-Wit—Schoten. EDO VVGA, HHCQuick; overgangs klasse: SC Haarlem 2—HCK, Cele- ritas—TIJBB, EDO 2—HHC 2, Hil versum—DOS. Revanche van de kampioen schappen achter de motor AMSTERDAM, 10 Juli. Woensdag avond wordt op de Amsterdamse Sta- dlonbaan de revanche verreden van het kampioenschap van Nederland achter grote motoren, waarvan het sensationele slot tot zoveel menings verschil aanleiding heeft gegeven. Aan deze revanche wordt deelgenomen door dezelfde zes stayers als toen, n l. Van Amsterdam (kampioen). Van der Voort, Bakker, Bosland. Matena en Groenewegen. De start van deze 75 km. wedstrijd ls op half acht bepaald. Als tweede hoofdnummer bevat het programma een sprintwedstrijd voor beroepsrijders, waaraan wordt deelge nomen door Jan Derksen (eerste start na zijn zware ziekte). Remkes, Krop man (eerste start als beroepsrijder) en Van der Vijver. Deze wedstrijd wordt verreden in matches A deux. Bovendien bevat het programma een 25 km. wedstrijd voor amateurs. a Luc van Dam klopf Elfen in Hamburg HAMBURG, 11 Juli. Zondag J waren ook onze landgenoten Luc van Dam en Dorus Elten bij de bokswed strijden in Hamburg present. ZIJ bok sten een partij over tien ronden, welke een tamelijk tam karakter had. Van Dam toonde ook thans zijn technische meerderheid en werd winnaar op pun ten. Jeugd-tenniskampioenschappen zijn afgelasf ROTTERDAM, 11 Juli. Het be stuur van de Nederlandse Lawnten- nisbond heeft besloten, do nationale kampioenschappen voor de Jeugd, welke op 1, 2 en 3 Augustus te Apel doorn zouden worden gehouden, niet te laten doorgaan, aangezien het be stuur het niet verantwoord acht. do Jongelui te laten reizen én twee dagen van huls te doen zijn. De verduistering begint heden om 22.00 en eindigt om 5.45 uur. Maan onder 12.07, op 0.44 uur. 12 Juli L.K., 20 Juli N.M., 28 Juli E.K., 4 Aug. V.M.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1