HET DAGBLAD De Sowjetaanvallen bij Kowel gestrand VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Drïe nieuwe estafette records Alle Duitse weertnachtsberichten doorbraakpogingen in Italië .werden afgeslagen Straatgevechten in Caen Spannende motorraces te Utrecht Snelheden rond de 100 kilometer Nieuwe wapens op Duitse duikboten Vlucht uit Londen Alle heren-titels voor A.A.C. Piet Evers won onbedreigd in de Ronde van Haarlem Peters had pech 519 HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER. 10 Juli. Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: De grote afweerslag in het gebied Caen is gisteren in de loop van de dag op de stad zelf overgeslagen. Na verbitterde straat- en huizengevech ten, waarbij onze troepen den vijand uiterst zware verliezen toebrachten, drukte de vijand onze linies tot de zuidrand van Caen terug. Bij Grainville mislukten vijande lijke pantseraanvallen. In een pene- tratieplek aan weerszijden van de weg CaumontCaen zijn de gevech ten nog niet afgelopen. Tussen' Airel .en Saint Eny kon de vijand slechts geringe "terreinwinst behalen. Ten Zuiden van La Haye du Puits werden verscheidene vijandelijke aan vallen afgeslagen; ten Westen van Des Ortes werden vijandelijke con centraties door geconcentreerd artille rievuur uiteengeslagen. Bij "de gevechten van de vorige week in het Zuidwestelijke deel van het schiereiland Cherbourg hebben zich de gevechtsgroep van de 77e di visie infanterie onder den kolonel der reserve Bacherer en de gevechtsgroep van.de 243e divisie infanterie onder kolonel Klosterkamper bijzonder on derscheiden. In het Franse gebied werden weer 239 terroristen en saboteurs in ge vechten vernietigd. Voor de Nederlandse en Noord- Franse kust brachten beveiligings vaartuigen van de Duitse marine in de nacht van 8 op 9 Juli twee Britse torpedomotorboten tot zinken, be schadigden vier boten ernstig en plaatsten talrijke treffers -op ver scheidene andere boten. Een eigen vaartuig ging verloren. In de Golf van St. Malo dwongen patrouillebo ten vijandelijke torpero jagers de steven te wenden en beschadigden een daarvan. Het V 1 vergeldmgsvuur duurt met slechts geringe onderbrekingen voort. In Italië hebben zich onze aan de Westelijke kustweg bij Vol terra, Poggibonsi, Arezzo en aan de Adiia- tische kust opgestelde troepen giste ren opnieuw door bijzondere stand vastigheid onderscheiden. Ondanks het in de strijd wei-pen van over machtige infanterie- en pantser- strijdkrachten, die door sterke artil lerie en voortdurende luchtaanvallen werden ondersteund, gelukte het den vijand nergens de verhoopte door braak door ons front te bereiken. In enige plaatselijke penetraties duur den de gevechten gisteravond nog voort. In het Oosten zijn de aanvallen van de bolsjewisten bij Kowel na het voortreffelijke afweersucces van onze troepen in hevigheid afgeno men. Hernieuwde doorbraakpogin gen werden verijdeld. Ten Westen van Baranowicze vingen onze divisies de met sterke infanterie- en pantserstnjd kracnien OCdringende bolsjewisten in veroit- terde gevechten aan de Szcara, aan weerskanten van Slonim, op. De verdedigers van Wilna handhaven zich in de stad ondanks talrijke door tanks ondersteunde aanvallen van den vijand en brachten hem zware verliezen toe aan doden en gewon den. Ten Noordwesten van Wilna werden de Sowjets in een tegenaan val teruggeworpen. Aan de weg KauenDünaborg zijn bij Otena hevige gevechten aan de gang. Tegenaanvallen van onze troe pen hadden succes. Ten Noordwesten van Polozk zijn de doorbraakpogingen van verschei dene Sowjet-Russische divisies infan terie mislukt door de taaie tegen stand van onze troepen. Bij de zware afweergevechten in het- gebied van Orsja heeft zich majoor Lamprecht, kommandeur van een Hambuigse afdeling licht lucht doelgeschut. door voorbeeldige dap perheid onderscheiden. Sterke eskaders slagvliegtuigen mengden zich in onafgebroken optre den in de gevechten te land, stelden talrijke bolsjewistische tanks en ka- nonen buiten gevecht en vernietigden verscheidene honderden voertuigen. Des nachts ondernamen gevechts- en slagvliegtuigen doeltreffende aanval len op het Sowjetrussische ravitail- leringsverkeer. Vroral in de druk be zette stations K<M>sten, Olewsk en Rowno ontstonden grote branden in opslagplaatsen van materiaal, en he vige, explolsies. Een formatie Amerikaanse bom menwerpers heeft gisteren verspreid bommen geworpen in het gebied van "Ploesti. Enkele vijandelijke vliegtuigen wierpen in de afgelopen nacht bom men in het Rijnlands-Westfaalse gebied. Zeestrijdkrachten, luchtdoelge schut aan boord van koopvaardij schepen en marineluchtdoelartillerie schoten in de tijd van 1 tot 10 Juli 66 vijandelijke vliegtuigen omlaag. Aan het Oostfront is Lida ontruimd Zondag deelde het Duitse opper bevel mede In Normandië ging de vijand nu ook op de vooruitspringende front sector ten Noorden van Caen over een breed front met sterke infanterie- en pantserstrijdkrachten tot de grote aanval over. In de zware gevechten, die in de loop van de dag steeds meer in heftigheid toenamen, leed de vijand bijzonder zware verliezen aan aoden en gewonden. Het gelukte hem ten slotte, na, het aanvoeren van nieuwe strijdkrachten, ten Noordoosten en Noordwesten van Caen onze stellingen binnen te drin gen. Ook aan weerskanten van de weg CaumontCaen ondernam de vijand na hevige vuurvoorbereiding, sterke aanvallen, waarbij hij plaatselijke, inmiddels afgegrendelde penetraties kon bereiken. Tussen. Vire en Taute werd de ge hele dag verbitterd gevochten. Met zware verliezen gelukte het den vijand hier zijn bruggenhoofd over de Vlre naar het Zuidwesten iets uit te brei den. De gevechten zijn ook hier nog in volle gang. Ten Noordwesten van Le Plessls en ten Zuidwesten van La Haya du Pults viel de vijand herhaaldelijk vruchte loos aan. In het Franse gebied werden 198 terroristen in gevechten vernietigd. Door strijdmiddelen der Duitse marine werden ln de wateren van het invasiefront wederom een krdlser en een torpedojager tot zinken gebracht, alsmede verscheidene andere schepen getorpedeerd. Een vijandelijk vliegtuig werd neergeschoten. Zwaar vergeldingsvuur blijft op Londen en zijn buitenwijken liggen. In Italië zette de vijand zijn aan vallen met bijzondere kracht aan de Ligurlsche kust bij Volterra, ten Noorwesten van Siena en aan de Adriatische kust voort. Hij werd ech ter na uiterst zware gevechten, ge ringe plaatselijke penetraties uit gezonderd. met zware verliezen af geslagen. BIJ de harde afweergevechten der vorige week in de Westelijke kusteec- tor, heeft zich een ln meerderheid uit Turkestanse vrijwilligers bestaande divisie Infanterie met het er bij be horende Duitse personeel voortreffelijk geweerd. In het Oosten is in het gebied van Kowel de kracht der vijandelijke aanvallen toegenomen. De door tal- rij' - tanks en slagvliegers onder steunde doorbraakpogingen werden verijdeld, waarbij een vrij groot aan tal vijandelijke tanks werd stuk geschoten. In de centrale sector van het Oostelijke front heeft zich de af weerslag verplaatst naar het gebied ten Westen van de landengten van Baranowicze en Molodeczno. Aan weerskanten van Baranowicze boden onze troepen taaie tegenstand aan de met overmachtige infanterie- en pantserstrijdkrachten aanvallende bolsjewisten. In het verloop van hardnekkige gevechten om Lida ging de plaats verloren. Het garnizoen van Wilna sloeg herhaalde, door tanks ondersteunde aanvallen van de bolsjewisten af. Ten Noordwesten van Wilna werden opdringende vijandelijke strijdkrach ten opgevangen. Aan het front tussen Dunaborg en Polozk ondernam de vijand als ge volg van de zware verliezen, die hij de vorige dagen geleden had, slechts plaatselijke aanvallen, die werden afgeslagen. Bij de gevechten der laatste dagen ln de sector van het Naroczmeer heeft zich het legerplonlersbataljon (Mot) 505 onder bevel van kapitein Wolf door bijzondere dapperheid onderschelden. In de afgelopen nacht bestookten Duitse gevechtseskaders de stations Korosten, Sarny, Rowno en Olews met talrijke brisant- en brandbommen. Een sterke formatie Amerikaanse bommenwerpers viel gisterochtend buitenwijken der stad Wenen aan. Er ontstond schade aan gebouwen en de bevolking leed verliezen. Duitse en Hongaarse luchtverdedigingsstrijd krachten vernietigden 30 vijandelijke vliegtuigen, waaronder 26 viermotorige bommenwerpers. Des nachts wierpen enkele Britse vliegtuigen bommen op het Rijnlands Westfaalse gebied. Duikboten brach ten 2 schepen met 11.000 brt Inhoud tot zinken. Vrijdag 188 vliegtuigen neergeschoten Het weermachtsberlcht van Zaterdag luidt: De vijand zette zijn grote aanval op ■de Westelijke vleugel van het landlngs- hoofd met geconcentreerde strijdkrach ten voort en breidde hem uit tot de sectoren tot aan de Vlre. Ten Zuid westen van Alrel en ten Zuidwesten van Carentan kon hll na krachtige artl lier! e voor bereiding ln ons af w eer- front binnendringen en een weinig terrein winnen. Tussen Le Plessls en La Haye du Pults werd de tegenstander met bij zonder grote bloedige verliezen afge slagen. BIJ de zuivering van het bos- terreln ten Oosten van La Haye du Pults verloor de vijand ln verbitterde gevechten op korte afstand meer dan 300 doden en 270 gevangenen. De tijde lijk ln La Haye du Pults binnenge drongen vijand werd na zware straat gevechten er weder uitgeworpen. In het Franse gebied werden 213 terroristen en met valschermen neer gelaten vijandelijke saboteurs ln de strijd vernietigd. Gevechts- en slagvllegtulgen vielen plaatsen met garnizoenen en vliegvel den in het landlngshoofd met goede uitwerking aan. Boven de bezette gebieden ln het Westen en boven het landingshoofd werden gisteren 96 vijandelijke vlieg tuigen, waaronder 73 viermotorige bommenwerpers neergeschoten. Motortorpedoboten torpedeerden ln het Oostelijk deel van de Selnebaal een vijandelijke torpedojager, die met een krachtige explosie ln de lucht vloog. Verder vernietigden zij een vijandelijke motortorpedoboot en be schadigden zij een andere ernstig. In hetzelfde zeegebied schoten patrouille vaartuigen twee Britse motortorpedo boten ln brand en brachten zll een Jachtbommenwerper ten val. Troepen van het leger en van de Wafren-ff vernietigden ln de eerste maand der invaslegevechten 1059 vijan delijke pantserwagens en schoten 237 vliegtuigen neer. In luchtgevechten en door luchtdoelartillerie werden boven dien 1418 vijandelijke vliegtuigen om laag gehaald. In hetzelfde tijdvak werden door luchtmacht, marine en kustbatterljen van leger en marine 56 koopvaardij- en Ie JAARGANG No. 159 LD' MAANDAG 10 JULI 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Tel. 24996 - Postgiro 184.120 - Abonnementsprijs 21 ct. per week of J 2.73 per kwartaal. Losse nummers 5 ct. Aan de invasiekust. Ontelbare landingsboten van den vijand werden ver voor de kust of aan het strand door de Duitse kustverdediging in brand geschoten. Grote massa's oorlogsmateriaal gingen daarbij verloren. P.K]oto Speek, HH-St.). transportvaartuigen met tezamen 348.500 brt en talrlike kleinere ravl- t-allleringsva ar tuigen en landingsboten tot zinken gebracht. Nog 45 handels- en transportschepen met tezamen 269.000 brt werden zwaar beschadigd. Aan vijandelijke oorlogsschepen wer den twee zware kruisers, nog vier kruisers, 26 torpedojagers, een fregat en tien motortorpedoboten in de grond geboord. Verscheidene slagschepen, 22 krui sers, 25 torpedojagers, 13 motortorpedo boten en 28 speciale landingsvaartui gen liepen zware beschadiging op. Niet inbegrepen zijn de door mljntreffers veroorzaakte vijandelijke scheepsver- llezen. Het zware vuur der ,.V-1" ligt on onderbroken op het gebied van Lon den. In Italië lag het zwaartepunt der vijandelijk? aanvallen gisteren in het gebied ten noordwesten van Slena, waar de tegenstanders, ondanks het gebruik van sterke Infanterie- en pant-serstrljdkrachten, geen noemens waardig succes kon behalen. In de westelijke kustsector, ln het gebied ten Zuidwesten van Arezzo bil Men- tone en Gubblo. alsmede aan ,de Adriatische kust ondernam de vijand eveneens sterke door pantserwagens gesteunde aanvallen, die door onze divisies ln harde afweergevechten tot op geringe plaatselijke penetraties na afgeslagen werden. In de Zuidelijke sector van het Oos telijk front zetten de Sowjets hun plaatselijke aanvallen tussen de boven- Dnjestr en Kowel met vrij sterke for maties voort. ZIJ werden bloedig afge slagen. In de centrale sector bieden onze soldaten de overmachtige vijandelijke strijdkrachten op alle plaatsen ver beten tegenstand. In het verloop van de afweerslag werden de bolsjewisten grote verliezen aan mensen en mate riaal toegebracht. Ook de eigen ver liezen zijn aanzienlijk. Aan weerszijden van Baranowicze duren de gevechten met onverminder de hevigheid voort. De puinhopen van de plaats werden de vijand zonder strijd overgelaten. Ten Noorden van Baranowicze sloegen onze troepen ge concentreerde aanvallen der bolsjewis ten ln de strijd op korte afstand af. De vijandelijke druk op Wilna wordt nog steeds sterker. Ten Zuidoosten van de stad zijn verbitterde gevechten gaande. Aan de Oostrand mislukten door pantserwagens ondersteunde aan vallen der bolsjewisten. Aan de spoorlijn tussen Wilna en Dunaborg werden vijandelijke aanvals- toppen ln harde gevechten opgevan gen. Ten Zuidoosten van Dunaborg en aan de Duna ten Noordwesten van Dzlsna ondernam de vijand verschei dene vergeefse aanvallen. Ten Noorden van Polozk stortten vrij sterke door pantserwagens ondersteunde aanvallen der bolsjewisten Ineen. Formaties gevechte- en slagvllegtul gen vielen voortdurend Sowjeteolonnes aan vernietigden meer dan 250 vijan delijke voertuigen. Des nachts werd de strijd tegen het vijandelljko ravl- talllerlngsverkeer voortgezet. Een sterke formatie Amerikaanse bommenwerpers vloog gistermiddag naar Mldden-Dultsland en wierp bom men op verscheidene plaatsen. Vooral ln het stadsgebied van Leipzig ont stonden schade aan gebouwen en ver liezen aan mensenlevens. Andere Amerikaanse bommenwerpers vielen uit het Zuiden naderend, enige plaatsen in Opper-Silezië aan. Lucht verdedigingsstrijdkrachten vernietig den bij deze aanvallen 92 vijandelijke vliegtuigen, waaronder 71 viermotorige bommenwerpers. De onder persoonlijke leiding van hun Geschwaderkommodore, majoor Dahl. strijdende vierde stormgroep Jacht eskader 3 met hun kommandeur kapitein Morltz onderscheidde zich door het neerschieten van dertig vier motorige bommenwerpers bijzonder. Des nachts wierpen enkele Britse i vliegtuigen bommen op Berllln en ln UTRECHT, 9 Juli. De motor wedstrijden, die vanmiddag in het Utrechtse Stadion zijn gegeven, heb ben menige spannende race gebracht. Vooral in de kortebaanwedstrijden werden niet alleen zeer hoge snel heden bereikt, maar zowel in dc series, als de demi-finales en beslis singen was de strijd zó fel, dat de duizenden toeschouwers in extase werden gebracht. Er waren ritten bij, waarbij het onderlinge verschil zó gering was, dat de tijdwaarnemers gelijke tijden afdrukten en de jury moeite had om vast te stellen wie als eerste de eind streep passeerde. In de 125 kub. cm. klasse.en in die van de 175 kub. cm. werden hoge snelheden gemaakt. Bij de eerste machines kwam men tot 93 km. uursnelheid en bij de zwaar dere tot bijna 99 km. Zelfs waren er enkele snelle ronden bij, waarin de 100 km. ruim werd overschreden. In de baby-klasse was de Utrechte naar Heidendaal onbereikbaar voor zijn tegenstanders. Zowel in de se ries, als in de halve beslissingen en de finale was hij ongetwijfeld de snelste en ook in het handicapnum mer zegevierde hij. Hetzelfde was het geval met den Amsterdammer De Vries in de 175 kub. cm.-klasse. Ge makkelijk maakten de concurrenten het hen niet, want dit tweetal blonk inderdaad uit. Zelfs Dick Renooy, Maltha, Steenman, Van Driel en Vleeshouwer, die ook uitstekende prestaties leverden, hadden tegen de twee kopstukken niets in te brengen. Van de vele ritten die werden ver reden, waren de beide beslissingen het interessants. Eerst werkten Hei dendaal en Steenman Renooy achter zich, doch even later wist deze, die aanvankelijk de kop had, toch de tweede plaats te veroveren. De Vries en Van Driel voerden een fel duel uit, dat eerst in de laatste 'meters werd beslist. Na de pauze werd een handicap race over 16 ronden gereden, waarbij de handicap was vastgesteld naar de gemaakte tijden in de korte-baan- wedstrijden. Ook hier was voort durend spannende strijd te zien, die veelal tot in de laatste seconden duurde. De uitslagen waren: Kortebaanwedstrijd op race-motoren, klasse 125 cub. cm.: le serie: 1. v. d. Brom, 1 min. 9.8 sec.; 2. Renooy; 3. Pollé. 2e serie: 1. Heidendaal. 2 min. 3.4 sec.; 2. Steenman: 3. Maltha. Her kansing: 1. Maltha. 2 min. 12 sec.; 2. Huybregts; 3. Pollé. le demi-finale: 1. Renooy, 2 min. 6.6 sec.; 2. Maltha. 2e demi-finale: 1. Heidendaal. 2 min 4.2 sec.; 2. Steenman. Beslissing: 1. Hei dendaal, 2 min. 4.2 sec.; 2. Renooy; 3. Steenman. Kortebaanwedstrijd op race-moto ren, klasse 175 kub cm., le serie: 1. De Vries, 1 min. 54.4 sec.; 2. v. Driel, 1 mlp. 58.4 sec.; 3. Poel. 2e serie: 1. Vleeshouwer, 2 min. 1.8 sec.; 2. Bree- man; 3. Bron. Herkansing: 1. Poel. 2 min. 5.6 sec.; 2. Appels, le demi-finale: 1. De Vries, 1 min. 54.8 sec.; 2. v. Driel. 2e demi-finale: 1. Vleeshouwer, 2 min. 2.4 sec.; 2. Breeman. Beslis sing: 1. De Vries, 1 min. 57.6 sec.; 2. v. Driel; 3. Breeman, Handicapwedstrijd over 16 ronden, klasse 125 kub. cm. voor vier niet ln de finale geplaatste renners: 1, v. d. Brom, 4 min. 42 sec.; 2. Vlsbach. 4 min. 42 sec.; 3. Huybregts, 4 min. 42.1 sec. Idem voor de finalisten: 1. Heidendaal. 4 min. 25 sec.; 2. Renooy, 4 min. 25.1 sec.; 3. Maltha. Idem klasse 175 kub, cm. voor niet-flnalls- ten: 1. Poel, 4 min. 26 sec.; 2. Appels. Idem voor finalisten: 1. De Vries, 3 min. 55.1 sec.; 2, v;. Driel, 3 min, 58 sec. Klassementswedstrijd voor amateurs over 10 km.: 1. v. d. Grift. 23 pt./tijd 14 min. 51 sec.; 2. v. Laar. 13 pt.; 3. Jan van Tilburg, 7 pt.; 4. Krever. 7 pt. Af val wedstrijd voor amateurs: 1. v. d. Grift, tijd 8 min. 14 sec. 2. j. Laar, 3. R. Hoek, Talrijke torpedo's in snel tempo BERLIJN, 10 JulL Sedert enige dagen meldt het Duitse weemiachts- bericht, dat .in de strijd tegen de Anglo-Amcrifcaanse invasicvloot ge bruik gemaakt wordt van „strijd middelen der oorlogsmarlnc", welke niet onbelangrijke successen geboekt hebben. Van goed ingelichte Duitse zijde is men niet geneigd mededelin gen over deze strijdmiddelen te doen, hoewel men niet ontkent, dat het hier nieuwe wapens betreft. De Engelsen berichten dat de Duitsers gebruik maken van nieuwe duikboten, die in staat zijn, een growt aantal torpedo's in een énel tempo af te vuren. Een dezer boten zou met tien torpedo's volgens een Engels bericht, tien schepen vernie tigd hebben. In Duitse stafkringen wordt dit bericht niet bevestigd, doch evenmin tegengesproken. het RUnland-Westfaalse gebied. Twee vijandelijke vliegtuigen werden ten val gebracht. Aldus verloor de vijand gisteren boven het Rijksgebied en de bezette gebieden ln het Westen ln totaal 188 vliegtuigen, waaronder 144 viermoto rige bommenwerpers. Hevig* verzet in Caen Het Internationale Informations- bureau meldt: De grote aanval van het tweede Engelse leger op Caen had Zondag middag tot gevolg, dat sterke gepant> serde gevechtsgroepen der Engelsen er in slaagden binnen te dringen in het Noorden van de stad, waar ver bitterde gevechten in straten en hui zen tot in de nacht voortduurden. Noordelijk en Noordoostelijk van deze penetraties handhaven zich echter ook Maandagochtend nog sterke Duit se weerstandsgroepen met de grootste energie tegen talrijke concentrische aanvallen der Engelsen, die in dit gebied buitengewoon zware verliezen aan doden en gewonden leden. Vijandelijke vliegtuigen boven Kioesjoe TOKIO. 9 Juli Meer dan tien vijandelijke vliegtuigen zijn de 8ste Juli van een steunpunt in China uit naar Japan gevlogen. ZIJ vlogen boven het Westen en Noordwesten van het eiland Kioesjoe, doch wer den onmiddellijk door de Japanse af weer neergeschoten. Enkele groepen hadden evenals bij de aanval op 16 Juni de Industriegebieden in noord- Kioesjoe als doel gekozen. Slechts in de steden Edamitsoe en Tohata ont stond geringe brandschade. STOCKHOLM, 9 JulL „Stock- holms Tidningen" en „Dagens Nyhe- ter" melden, dat de door het Duitse vergeldingswapen veroorzaakte evacu atie onder de bevolking van Londen ls toegenomen tengevolge van Churchill's rede. Met duizenden kinderen vertrek ken treinen van de Londense stations naar het Noorden. Ook volwassenen, die geen dringende reden hebben om te blijven, vertrekken. Volgens „Morgentidnlngen" hebben tot dusverre ongeveer 50.000 school kinderen de stad verlaten. Reuter meldt, dat „vliegende bom men" zijn ingeslagen ln de Wel lington-kazernes te Londen. Een groot aantal personen werd op slag gedood, andere gewond. Onder de doden be vinden zich kol. Edward Haye. de be velhebber van de gardegrenadiers, en een aantal bekende officieren der gar debrigade. Gevecht met Landwacht DREUMEL (bij TielL 10 Juli. In de nacht van Vrijdag op Zater dag ontmoetten twee hulplandwach- ters een groep personen. De groep ging aan de haal, waarbij een der mannen schoot. Hierop ontstónd een vuurgevecht, waardoor een der hulp- landwachters, de negentien-jarige G. J. van Heek, uit Dreumel, werd ge dood. Eveneens werden twee perso nen van de groep gedood. De „Suma+ra" verqaan BERLIJN. 10 JulL Uit een be richt van de Nederlandse Correspon- dentiedienst blijkt, dat enkele dagen geleden voor de Franse kust opvaren den zijn opgepikt van de vroegere Nederlandse kruiser „Sumatra", die deel schijnt te hebben uitgemaakt van de geallieerde invasievloot. Plaatsvervangende Reïchs- sportführer in ons land DEN HAAG, 10 Juli. Hedenoch tend arriveerde in Nederland de plaatsvervangende Duitse Relchssport- führer Arnold Breitmeyer. »ln gezel schap van dr. Jensch. Deze belde boge Duitse sportautorlteitan '%rertgen-r'een kort bezoek .aan "ónsTand. Zij zullen door ft-Obergruppenführer und Gene ral der Pollzei Rauter en den pers- en sportreferent van den Rijkscommissa ris, dr. Hermann Harster. worden ont vangen. De heer Ruiter voor dé radio HILVERSUM, 10 Juli. Dinsdag 11 Juli zal van 13.00—13.15 uur over de zender Hilversum I de dlrecteur- generaal van de. landbouw, de heer r. J. Ruiter, spreken t-ot de Neder landse boeren. Er ls een herhaling van dit gesprek op Vrijdag 14 Juli van 18.4519.00 uur, eveneens over Hilver sum L UTRECHT, 10 JulL JONGITJE ONDER DE TRAM. Zondagochtend omstreeks 7.30 uur wilde een tienjarig knaapje, dat met zijn moeder in de Stationsstraat op de Zeister tram wachtte, op een nog in beweging zijnde wagen springen. Het knaapje viel en kwam met beide benen onder de tram. Ernstig gewond is hij naar het ziekenhuis gevoerd. AMSTERDAM, 9 Juli. De Ne derlandse estafette-kampioenschap pen hebben óp een uitverkochte sin- telbaan drie nieuwe records gebracht n.I., de 10x100 m. dames, 4x1500 m. heren en 4x300 m. junioren. Zij wa ren voorts een éclatant succes voor AAC, dat alle titels in de wacht sleepte, een unieke prestatie in dc Nederlandse athletick. Het hoofdnummer, de 4x100 m. bracht in de eindstrijd de favoriete ploegen van AAC en AV 1923 tegen elkaar. Berger en De Vries hadden reeds bij de eerste wissel de leiding; Nusse wisselde goed en nam een kleine voorsprong; de wissel met Boersma was evenals die van Hout man niet feilloos en bij het laatste wissel was Zwaan goed weg. Na een fraaie strijd werd AAC eerste met een meter ver schil voor de roodbroeken. De tijden 43 en 43.1 bewijzen, dat het Ned. re cord 42 sec. niet meer veilig staat. De dames-ploeg van Zeeburg had de wat rommelige mid dag waarom werden de wed strijden niet in het Stadion ge houden ge opend met een schitterende 10x100 meter, waarin zij een tijd wist te bereiken van BERGER 2.06.6, waarmee (A.P.-archief)' het op haar naam staande record van 2.09.2 glansrijk was neer gehaald. Het spannendste nummer was zonder twijfel de 4x100 meter dames, waarin Sagitta tegen Zee burg uitkwam. De dames Klinken bijl, Elly Dammers en Jo Adema hadden een kleine voorsprong geno men en op de laatste 100 m. ont stond een ongekend spannende strijd tussen Nelly Timmer en mevr. Blan- kers—Koen. De Sagitta-athlete slaag de er niet in de achterstand in te lopen, v/el een bewijs, dat Nelly Tim mer snel ging. Beider tijd was 50,7 sec. De 4x1500 m. was voor AAC met Powel, Bakker. Van Olffen en Bou- man. Van Olffen moest een flinke achterstand inlopen op Van Gog; Èouman wist De Roode goed in be dwang te houden en bracht zijn ploeg op de eerste plaats in de nieu we recordtijd van 16.59.8 (oud record Haarlem 17.02). De juniorenploeg van AAC. be staande uit Bakker, Van Riel, Elstak en Verhoek liep een fraaie 4x300 m. in 2.31.7, waarmede zij haar eigen record van 2.32.6 belangrijk verbe terde. Puts. De Kroon, Bakels en Bou- man zorgden voor nieuwe AAC- triomfen op de 4x400 m., die zij won nen in 3.29.4 voor AV 1923, dat 3.33.8 nodig had. Sagitta egaliseerde haar record op de relaisrace met een tijd van 55.8 sec. Ongemeen spannend was de 10x100 m., waarbij Berger voor AAC de overwinning wist veilig te stellen door een kleine voorsprong te ne men, welke Zwaan c.s. wisten te be houden. De tijd was 1.50.3 (Ned. re cord 1.47.3). De uitslagen lulden: 4x100 m.: 1. AAC, Berger, Nusse, Boersma. Zwaan. 43 sec.; 2. AV 1923 43.1; 3. Hermandad 45.1. 4x400 m.: l. AAC, Bus, De Kroon, Bakels, Bouman, 3.29.4; 2. AV 1023 Gandhl heeft voorstellen goed gekeurd. die betrekking hebben op de Indische eisen naar onafhankelijk heid. Er ls ook sprake ln van een samenwerking met de Moslemloga, aan welk lichaam de plannen nu zijn voorgelegd. De besprekingen tussen Roose velt en De Gaulle ln Washington zijn geëindigd. Talrijke schouwburgen en an dere Inrichtingen van vertier ln Lon den worden gesloten wegens de aan vallen der V 1-bommen. Daar gebleken ls. dat Engelse, Amerikaanse en Nederlandse priesters en missionarissen op de Phillppijnen spionnage dreven en andere onge wenste actie voerden, hebben de Ja panse militaire autoriteiten op de Phi llppijnen zich genoodzaakt gezien, alle burgers van vijandelijke staten, die zich bezighouden met religieuze aan gelegenheden, Zaterdag opnieuw te in terneren. STUURLIEDEN. Den Haag: ge slaagd 3e stuurman grote handels vaart F. Janssen te Heemstede, P. Klokkers te Amsterdam en J. Rijke- boer te Haarlem. NOTARIËLE EXAMENS. Geslaagd eerste deel: J. B. M. Janssen alhier. WATERSCHAPS ADMINISTRATIE. Utrecht: geslaagd mej. M. J. J. Bak, Alkmaar, P. Beemsterboer Azn., Berk hout, J. Best, Medemblik, P. J. Damen, Geertruidenberg, J. Gootjes, Schagerbrug, J. M. de Graaff, Wie- rlngerwerf, C. H. C. M. v. d. Hurk, Den Dungen, J. A. Martljn, Veere, J. C. J. Meeuwlssen, Zundert, A. W. J. Mul, Wienngerwaard, A. W. M. van Orsouw, Oss, mej. A. Schrale. Alkmaar, Th. A. J. Simons, Raamsdonksveer, A. A. Ver huist, Etten, J. Vos, Heesch (bij Oss). NIJVERHEIDS AKTE na 2e gedeelte. 3e groep. Amsterdam: geslaagd de dames J. Preunlnger, C. Schoenma kers, J. H. Soeters. S H. A. Wlerlnga, E. Woelders en C. Ph. van Beekhoven, te Amsterdam; L. J. G. Camfferman, C. J. Fokke, A. A. E. Goos, J. Heessels. L J. Koning. A. M. Küp en A. Vegt te Den Haag; C. G. Heemskerk, S. Ph. van Liemt, E. C. G. Kuip en A. W. vori Wolzogen Ktlhr te Haarlem; Th. J. Leyte, M. P. F. Llefkens. C. C. H. Oerlemëns en C. M. J. Smits te Den Bosch; M. A. Florijn, L. G. van Hou- wenlnge, D. Ules en K. P. Vonk te Utrecht. De verduistering begint heden om 22.00 en eindigt om 5.45 uur. Maan onder 10.44, op 0.19 uur. 12 Juli L.K., 20 Juli N.M., 28 Juli E&, i Aug. V-M, (Van onzen speclalen verslaggever) HAARLEM, 9 Juli. Slechts ze ventig kilometer vermeldde het programma voor de beroepsrenners! En dus was het woord aan die man nen, die snelle jachten op onze wie lerbanen gewoon zijn. Dat moesten een Gerrit Schulte en toch ook onze nationale wcgkamploen Middelkamp wel geweten hebben, toen na nauwe lijks acht kilometers Gerard Peters voor het eerst na lange tijd weer in eigen land en Plet Evers op de pedalen stonden en in een korte jacht om enkele premies spelender wijze reeds 23 seconden voor hen uit raasden. Toen viel reeds de beslis sing in die derde Ronde van Haar lem, welke ten aanschouwe van onge veer 20.000 kijklustlgen vanmiddag op een snel 1400 meter-parcours nabij het EDO-terreih gehouden werd. Met elegant benenspel vergrootten deze snelle klanten tot meer dan een halve minuut hun voorsprong, teen Gerard Peters tot grote teleurstelling van een leder een lekke band kreeg en uitgeschakeld was. Piet Evers hield echter moedig stand en won onbedreigd. WIJ zeggen onbedreigd, maar toch heeft het cr nog even benauwd voor den snellen Zaankanter uitgezien toen het ronde-bord aanwees: nog zeven ronden...I Gerrit Schulte flitste uit de achterhoede naar voren, geflankeerd door Theo Middelkamp en even later ook nog bijgestaan door den uitste kend rijdenden Bernard Franken. In één ronde werd 14 seconden van de voorsprong afgebeten, De tussenruim te werd zelfs minder dan 20 seconden, toen de achtervolgers plotseling ble ven „hangen". Waarom? Welnu, een minder goede verstandhouding tussen Schulte en Middelkamp, die „de huid zaten te verkopen voor de beer ge schoten was. Het was Bernard Fran ken, die van het onderling geklif han dig profiteerde, hen vaarwel zei en een fraaie tweede plaats bezette met 21 seconden achterstand op Piet Evers. Toen deze de bloemen reeds ln han den had, streden Schulte en Middel kamp ln een heftige sprint om de derde plaats. Met een kwart wiel voorsprong won Schulte dit duel. Hun achterstand was in de laatste ronde tot meer dan een minuut geworden 1 Evers sleepte ook een premie van 100 ln de wacht voor de beste pres tatie. Dat was een spannend slot geweest ln een course welke overigens maar matig bevredigde, ln hoofdzaak om dat de te rijden afstand veel te kort was. 100 km. moet o.i. als minimum gesteld worden. Immers had Peters, die na lange tijd van afwezigheid eindelijk weer eens in ons land aan de start kwam, die noodlottige lekke band niet gekregen, dan was het maar een saaie vertoning geworden. Gerard Peters heeft nu in die 35 km. zijn „visitekaartje" afgegeven. Mo gelijk staat ons nu ook de grote ach tervolgingsontmoeting Schulte—Pe ters te wachten, een match waar naar een leder met spanning uitziet! We willen tenslotte ook nog even d« pechvogels vermelden; Motké 3.33.8; 3. AAV. Amersfoort. S S5.1. 4x1500 m.: 1. AAC. Powell. Bakker. Van Olffen. Bouman. 16.59.8. nieuw record; 2. Haarlem 17.2.2.; 3. AV 1923 iÓxlÓO m.: 1. AAC. Lucks. Kloos. Schouten. Van Riel. Bakels. Scheer- meijer, Berger. Nusse. Boersma. Zwaan. I.49.6: 2. AV 1923 1.50.3: 3. Herman dad 1.54.9. Zweedse estaf. veteranen: 1. Haar lem 2.11.9: 2. AAC 2 13.2. 3. AV 1923. Dames, 4x100 m.: 1. Zeeburg. Klin kenbijl. Dammers. J. Adema en Tim mer. 50.7; 2. Sagitta 50.7: 3 Celebes Relaisrace: 1. Sagitta. mevr. Blan- kersKoen. Koning. Sluyters en Kun ne. 55.8.2: 2. Zeeburg 56.3; 3. Victo ria 57.4. 10x100 m.: 1. Zeeburg. Hulzlnga, Schuurman. M Adema. Klinkenbijl, Dammers, Timmer. Cabrl. Ultterwljk. N. Timmer. 2.06.6. nieuw record; 2. Sagitta 2.11: 3 Hollandla 2.12.1. Junioren 4x100 m.: 1. AAC. Bakker, Schouten. Verhoek. Van Riel, 45.4: 2. DOS 45.8; 3. AV 1923 46.8 4x300 m.: 1. AAC, Bakker. Van Riel. Elstak. Verhoek. 2.31.7, nieuw record: 2. DOS 2.35.2; 3. V en L 2.38.6. 4x80 m. meisjes: 1. Sagitta 42.7.; 2. Victoria 43; 3. SUOMO 43 4. Polshoog: 1. Lamoree, Haarlem. 3.75. Discus: 1. De Bruyn. Ven L. 42.32 m. Kogel dames: 1. Ans Nlesink 11.34. Discus dames: 1. Ans Nlesink 39.73 m. Discus Juniores: 1. Vetter, AV 1923. 37.62. Speer heren: 1. Lutkeveld 52.49 m. Kogel junioren: 1. Molenaar. AAC. II.42 m. Speer Junioren: 1. Sprokkreef, AV 1923, 51 02 m. Nieuw wereldrecord van Gunder Hagg STOCKHOLM. 8 Jult. Gunder Hëgg heeft weer een wereldrecord ver beterd. Thans weer eens op de 1500 meter. Het oude record stond op naam van zijn landgenoot en grootsten con current Ame Andersson met 3 min. 45 sec., welke tijd deze ln Augustus 1943 maakte. Voordien was het wereld record ln handen van Hëgg geweest en thans heeft hU het wederom oj» zijn naam gebracht. In een wedstrijd te Gbteberg startte Hëgg met Anders son^ en hij leverde de prestatie het record met 2 sec. naar beneden te halen en het te brengen op 3 min. 43 sec. Ook Andersson's tijd was be neden zijn eigen wereldrecord van verleden Jaar, want hij noteerde 3 min. 44 sec. Nationale zwemwedstrijden te Utrecht UTRECHT, Juli. De U.Z.C. or- ganiseerde vandaag nationale zwem wedstrijden, waarbij tevens de finale der dames van de waterpolodag. De uitslagen waren. 100 meter rugslag heren: 1. A. Slik ker (D.A.W.) 1.19; 2. H. do Tombe (De ZIJD 1.19.6 3. J. Kroeber (Robben) 1.21.8, 100 meter schoolslag heren: 1. H. Smltshuyzen (A.Z. 1870) 1.17.3: 2. A. Slikker (D.A.W.) 1.21.2; 3. J. Men ger (H.P.C.) 1.22.2. 100 meter school slag dames: 1. W. Haverlag (Robben) I.25.8; 2. J. van Vliet (Robben) 1.30.4; 3. A. van Wijk (D.W.R.) 1.30.8. 100 meter borstcr&wl heren: 1. C. van Leeuwen (U.Z.O.) 1.4.4; 2. A. van den. Bogaardo (D.W.R.) 1.5.4; 3. A. Kloots A.P.C.) 1.6.4. 100 meter borstcrawl dames: 1. Bep van Schalk (Meeuwen) 1.10.2; 2. H. Vermeulen (H.D.Z.) 1.16.2; 3. Th. Snoeks (A.D.Z.) 1.16. Schoon- aprlngen dames: 1. T. van Dongen. (N.Z.C.) 63.14 pnt.: 2. M. Drenth (Zlan) 55.77 pnt. Schoonsprlngen he ren: 1. C. van Leeuwen (U.Z.C.) 47.67 pnt.; 2. H. Mol (Neptunus) 36.87 pnt. 3 x 50 wisselslag estafette tiames: 1. Robben 1.54.4; 2. AD.Z. 1.57.7. 6 x 50 meter borstcrawl estafette heren: 1. U.Z.C. 2 27.7; 2. U.Z C. 2.2.37; 3. Zwem- lust 2.27.4. 5 x AO meter borstcrawl estafette dames: 1. AD.Z. 2.58.3; 2. Robben 2.57.2. Waterpolo dames. Finale polo-dag: ZlanRobben 5—3. U.Z.O. 1 —Ned. Jeugd zevental 31. Nieuw wereldrecord snelwandelen PRAAG, 10 Juli. De athleet Balsan uit Praag vestigde een nieuw wereldrecord in het snelwandelen over 1 uur. Hij bracht het oude re cord van den Zweed John Mikkaels- son van 13.555 meter op 13.739.25 meter. AMSTERDAM. 9 JulL Bij de Zaterdag aa. te houden atletiek wedstrijden van Sagitta zal Slijkhuis een recordpoging doen op de 1500 M., waarbij o.a. Fr. de Ruyter van de partij zal zijn. Stedenwedstrljd AmsterdamHaar lem 14; overgangsklasseO WO DOS 3—6; tweede klassë: HHC 3—HFO Haarlem 320; Schoten 2EHS 18 21; derde klasse: De Spartaan 2 Ajax 3 1130; Watergraafsmeer 2 VVGA 4 43—0: Junioren: TIW— OWO 9—8; Ajax a—DWV 22—1: AFC—DWS 1—13; WGA—Blauw Wit 5—16. Piet Evers (links), die de ronde van Haarlem won en Gerard Peters, die voor het eerst na lang weer in eigen land reed en zich door pech een kans op de zege zag ontgaan. (Cliché A.P.-archief). draalde bijzonder goed ln de voor hoede, toen hij 16 ronden voor het eind ten val kwam. De Best een lekke band. Pellenaars een lekke band. Van de Dungen ook al een spijker door de band. De uitslag was als volgt: 1. Evers, tijd 1 uur 55 min. 14 sec.; 2. op 21 sec. Franken, 3 op 1 min. 2 sec.: Schulte, 4 op een kwart wiel: Middel kamp, 5 op tien meter: Vooren. 6 Ver schuren, 7 Schellmgerhpudt. 8 Maas. 9 Duquesnoy, 10 Pauwels. 11 Kuipers. 12 Buuron. Bij de amateurs namen in de 35 km- strijd Houtman, De BoolJ, Blaauw, Verhoeven en aanvankelijk ook Blankenauw, een voorsprong, waarna tenslotte de beslissing tussen dit viertal ln de sprint viel en de Hage naar Houtman evenals Indertijd te Amsterdam, nu royaal van den Zaan dammer Blaauw won, gevolgd door De Boolj en Verhoeven, die er weer goed ln was na zijn val op de Stadlonbaan. Tijd 57 min. 54 sec.. 5e Vinken. 6e Kleefstra, 7e. Hulshof. 8e Van Marke- steijn. 9e Van Zallnge, 10e Neeft. De nieuwelingen hadden de mid dag geopend met een 21 km-wedstrljd, waarvan Stakenburg (Amsterdam) de eindsprint won na een rijtijd van 37 min. 21 sec-.; 2. Hennink (Alkmaar); 3. R. Jansen (Stein); 4. Sleveklng (A'dam); 5. Van Varlk (Den Haag); 6. v. d. Elshout (Made): 7. J. v. d. Vooren (Koog ad. Zaan). Zege van Klink-Van Gent HIPPOLYTUSHOEF. 9 Juli. De uitslagen van de heden op de wieler baan alhier gehouden, wielerwedstrij den lulden: achtervolging over 5 km: 1. Klink; 2. Hopstaken op 80 meter, tijd 6.58.4. Sprint over 3 baanronden vóór amateurs in 2 series: .le serlo: 1. Kropman: 2. Bammens, tijd 14.2 sec.; 2e serie: 1. Kropman: 2. Bam mens. Alg. winnaar: Kropman, 14 sec. Af val wedstrijd: 1. Van Gent; 2. Wlj- denes; 3. Reuter, tijd 6.50,2. Sprint voor profs ln 2 series: lc serie: 1. v. d. Vijver; 2. P. Smits. 14 sec.; 2e serie: 1. v. d. Vijver; 2. P. Smits, 12,6 sec. Wedstrijd op eigen kracht: 1. D. Klink; 2. J. de Gans; 3. Kopstaken, tijd 14.22,5. Achtervolging tussen Kropman en Bammens. Na 14 ronden haalde Krop man Bammens ln, tijd 3.36 sec. Koppelwedstrijd over 60 km (300 ronden): 1 Klink—Van Gent. tijd 1 uur 27 min.. 12 p 2. Van de Vijver Kopstaken 9 pnt Op 1 ronde: 3. Schei- foutDe Gans 11 pnt.: 4 SmitsW1J- denes 4 pnt.; 5. v. cL WalReuter 3 pnt. VOLKSCULTUUR EN KUNST Lieftiebberïjtoneel tintelt© van levenslust Er bestaat voor de Limburgse wed strijden voor het liefhebberijtoneel te Maastricht een zeer grote belangstel ling, ook van de zijde van die vereni gingen, die de laatste tijd niet meer gespeeld hebben. Had men oorspronkelijk gedacht de wedstrijden te moeten houden op een of twee weekeinden, door de grote animo heeft men zich genoodzaakt gezien deze over1 vier weekemden te verdelen en nog moesten verschillende verenigingen teleurgesteld worden. Ondanks het feit, dat er Zondags tus sen Maastricht en verschillende Lim burgse plaatsen geen enkel commu nicatiemiddel bestaat, waardoor ver schillende Zuld-Llmburg6© verenigin gen, die alleen op Zondag kunnen spelen, gedupeerd zijn, nemen toch. nog, bulten de twee Maastrichtse, vljf- Zuld-Llmburgse verenigingen aan de wedstrijden deel. De provincie Noord- Brabant neemt met drie verenigingen deel. Voor Friesland komt „It NIJ Frysk Toanlel" uit Leeuwarden. De Haarlemse Toneelvereniging „Jacob van Lennep", die de provincie Noord- Holland vertegenwoordigt, behaalde ln 1920 ln d& Nationale Toneelwedstrijd te Maastricht van de zesdeelnemen de gezelschappen de tweede prijs. Zo zullen zich op deze wedstrijden dus meten Hollanders. Friezen, Bra banders en Limburgers, hetgeen zeer Interessant zal zijn. De Jury bestaat uit de heren: M. Wolters, toneelcriticus, A'dam, voor zitter; J. Bijsmans. toneelleider. Vaals: W. Cremers, leraar Nederlands, Hel den; A. v. d. Eelaart. toneelcriticus, Maastricht; J. Jacobs, Journalist Maas tricht; Kees Splerings, auteur, Den Bosch; A. VrijdagPepers, declama- trlce. Eindhoven. Aan onze abonnes De schaarste aan couranten- papiér is op het ogenblik zo danig, dat alle dagbladen in Ne derland op last van de autori teiten, althans voorlopig, weder om ingrijpend op het verbruik van papier dienen te bezuinigen. De bladen van de N. V. De Arbeiderspers zullen derhalve met ingang van heden met twee pagina's per dag verschijnen. Het geldt hier een tijdelijke noodregeling die weer zal wor den opgeheven, zodra de ver wachte verbetering in de Dapier- situatie zal zijn ingetreden. DE DIRECTEUR.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1