HET DAGBLAD Thans is de uiterste inspanning nodig VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Voorouders Duitsland heeft alle kansen voor een overwinning in handen Redevoering van minister Göbbels Een maand invasie: Vijand verliest 1900 vliegtuigen, 2200 tanks en 270.000 b.r.ton Vier doden te Middelburg Projectiel is geen speelgoed Verblijfsverbod in inundatiegebied Tegenaanvallen OI j tor-ped.ol>oten in het OostelUk deel Carentan Luchtslagen boven Opper-Silezië 15/ Finnen weerstaan Sowjet-aanvallen Plaveiselsprinf: nieuwste sport Kennisgeving BERLIJN, 8 Juli. Rijksminister di'. Göbbels heeft het woord gevoerd op een grote bijeenkomst in een gouw- hoofdstad in het oosten van het Duit se Rijk. Zijn woorden werden door meer dan 200.000 toehoorders in de zalen der stad en op dc pleinen dei- per radio aangesloten steden in dc Kreis met geestdriftige instemming ontvangen. Dr. Göbbels kenmerkte deze oorlog als een slechts eenmaal voorkomend historisch conflict, dat niet met oor logen in het verleden kan worden ver geleken. Terwijl, vroeger werd gestre den om het bezit van een provincie, om strategische grenzen of econo mische belangen, gaat net thans om zijn of niet zijn van het Duitse volk. Vele millioeneh volksgenoten aan het front èn in het vaderland vervul len de eisen van de totale oorlog zon der tegenspreken en met onbeperkte wil zich persoonlijk te geven. Toch zijn er in grote delen der tot dusver van de vijandelijke luchtte'rreur ver schoond gebleven gebieden van het Duitse Rijk nog zeer aanzienlijke reserveklachten aanwezig. Deze moe ten thans worden toegevoegd aan de vereende inspanningen van het gehele Duitse volk, teneinde aldus het laatste deel van de weg naar de overwinning mogelijk te maken. Iedere Duitser moet de sterk ver- - Jaagde levensstandaard in de dooi de luchtoorlog geteisterde gebieden tot maatstaf van zijn eigen leven maken. Wij weten heel preciee, zo ver klaarde dr. Göbbels. dat er voor ons geen mogelijkheid bestaat dit con flict over 10, 20 of $0 jaar te herha len, wanneer wij ons thans in het beslissende tijdvak van onze geschie denis niet opgewassen tonen tegen de verenigde stormloop van onze vijanden, want volgens hun eigen steeds weer herhaalde getuigenissen zouden zij hun doel daarin zien, het Duitse volk in zijn nationale bestaan te vernietigen en het aldus voor al tijd uit fcet leven der andere volke ren te verwijderen. In dit stadium der ontwikkeling, nu dc vijand zijn algemene storm loop op Europa is begonnen, zo ver klaarde dr. Göbbels verder, Is de cis van bet ogenblik totale oorlogs inspanning van elk individu en van het gehele volk met alle materiele en geestelijke reserves, die het ter beschikking staan. Het Duitse volk bevindt zich in gevaar. bewijst, dat de „V. l" thans, naar Churchill woordelijk heeft toegege ven, voor Engeland een "permanent, zeer ernstig probleem geworden is. Met betrekking tot pogingen dei- Engelsen eert beroep té doen op het weieldgeweten. verklaarde dr. Göb bels. dat deze luchtmisdadigers thans op de lier der humaniteit beginnen te tokkelen. Dat hebben wij verwacht. De vergelding treft het Britse volk juist op het ogenblik, dat het meende cr te zijn en zich koesterde in roos kleurige verwachtingen van een zoge naamd spoedig komende overwinning. Wij willen de moeilijkheden in liet vijandelijke kamp zeker niet overschatten, vervolgde dr. Göb bels, doch het moet ons duidelijk zijn, dat ook de vijand even zware zorgen heeft. .Wij weten, dat wij alle kansen op de overwinning in onze handen.hebben. Wij hebben alle reden de komende beslissende maanden met souvereine gelaten heid en in het bewustzijn van onze materiële en morele kracht tegemoet te zien. In gelovig ver trouwen ^jen wij op naar den Ftihrer. Hij ?al het volk met vaste hand door alle gevaren en beproe vingen leiden. Zijn woorden, dat een strijd achter welke het gehele fanatisme van een volk staat, nooit anders dan met een over winning kan eindigen, zijn ook de onze. Ie JAARGANS No. 158 LD ZATERDAG 8 JULI 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Tel. 24996 - Postgiro 184.120 - Abonnementsprijs 21 ct. per week of 2.73 per kwartaal. Losse nummers 5 ct. Ten Oosten van de Ome Urenlang is dc „wals" van de vijandelijke artillerie over deze bunker gegaan. Het terrein in de omgeving is in een kraterlandschap veranderd. Maar de bunker staat ongeschokt en het leven gaat cr zijn gewone gang. (ff-PK. foto Miclke/HH-St.) Algemene stormloop Dr. Göbbels ging vervolgens uit voerig in op de huidige politieke en militaire toestand. Onder stormach tige jnstemm.ing der aanwezigen ver klaarde de minister dat hij heel openlijk kan spreken, daar hij hei Duitse volk voor sterk genoeg hield de waarheid te verdragen. Duitsland heeft de algemene stormloop van zijn vijanden uit het Westen en het Oosten tegen deze zomer verwacht en met hun mate riële meerderheid, die op vele gebie den aan de dag trad rekening ge houden Daarom was het ons ook duidelijk dat dit niet zonder zware belastingen en ernstige beproevingen zou verlopen*. Ingaande op de toestand aan de fronten zelf verklaarde dr. Göbbels. dat het verloop dat de invasie tot dusver heeft gehad, de verwachtin gen heeft bevestigd, die Duitsland van zijn versterkingsinstallaties en van de strijdkracht van zijn soldaten heeft gehad. Slechts met buitengewone offers aan mensen en materiaal is het de Anglo-Amerikanen gelukt op een malle strook vanhetWeste-Europese vasteland vaste voet te krijgen. De eigenlijke beslissingsslag in het Westen moet nog komen. De strijd om de havenvesting Cherbourg noemde Dr. Göbbels het heldenlied der Duitse militaire ge schiedenis. Ook de zware belastingen van het ogenblik aan het Oostelijke front be handelde Dr. Göbbels met dezelfde realistische openhartigheid. Er kan geen twijfel aan bestaan, zo ver klaarde hij. dat de Duitse soldaten aan het Oostelijke front op het ogenblik het bovenmenselijke moe ten presteren om de stormloop der bolsjewistische pantserlegers tegen te houden. Thans, nu het bolsjewis me op de drempel van Europa staat, blijken de voordelen van het feit, dat de Duitse oorlogvoering in het Oosten zich destijds over een' groot gebied uitstrekte, daar dit totdusver nog steeds heeft mogelijk gemaakt het ter beschikking staande gebied tegen de vijandelijke overmacht als wapen in het veld te brengen, zon der dat daarvoor een gevaar voor het Rijk zelf ontstond. Luchfvergelding iVervolgens hield dr. Göbbels zich uitvoerig met de luchtoorlog bezig. De zware beproevingen en verliezen, die de vijandelijke luchtterreur voor de Duitse burgerbevolking in het va derland met zich heeft gebracht en nog brengt, gaf dr. Göbbels volledig toe. Steden als Hamburg. Berlijn. Mannheim, Kassei, Frankfort. Keulen en Essen, zo zeide hij. hebben een zware tijd doorgemaakt. Toch is den, vijand zijn duivels plan, het oorlogs- moreel van het Duitse volk te breken, op geen enkele wijze gelukt. Dat hij de Duitse bewapeningsproductie niet hinderen kon bij haar opwaartse ont wikkeling. dat deze tegenwoordig op volle toeren werkt en voortdurend stijgende resultaten afwerpt, begint de vijand zelf geleidelijk in te zien. Overigens, zo zeide dr. Göbbels. is dc luchtoorlog sedert enige weken wéér tweezijdig geworden. De verkla ring van Churchill in het Lagerhuis BERLIJN, 8 Juli. In de eerste maand van de invasie hebben for maties van de Duftse luchtmacht, van het leger en de marine in het Noord franse kustgebied en boven zee in totaal 1900 Brits-Amerikaanse vliegtuigen vernietigd. Meer dan de helft hiervan waren viermotorige bommenwerpers. Daarmede verloren de invasietroepen 12.000 man aan vliegend personeel. Bovendien raak ten zij verscheidene honderden vrachtzweefvliegtuigen kwijt. Alleen in het landingshoofd heb ben de Engelsen en Amerikanen in I deze me and 1122 tanks verloren. Bovendien stelden de Duitse troepen talrijke andere tanks door zware be schadigingen buiten gevecht. Boven dien zijn met de tot zinken gebrach te transportschepen en landingsvaar tuigen naar raming nog 900 tanks verloren gegaan. De eerste maand van de invasie heeft de Engelsen en Amerikanen dus minstens 2200 tanks, gekost. Formaties van de Duitse, marine en luchtmacht hebben in deze maand in de strijd tegen de vijandelijke le ndings- en r? vital) leringsvloot 36 oorlogsschepen 52 transport- en lan dingsschepen met een gezamenlijke inhoud van bijna 270.000 brt en bon derden kleinere landingsvaartuigen tot zinken gebracht. Bovendien be- gen. De aanvallen werden onder steund door voortdurende aanvallen van slagvliegtuigen. Desondanks wist dp Duitse verde diging zich ten voile te handhaven en tijdelijke penetraties door onmid dellijke tegenaanval op te ruimen. De gevechten duurden een gehele nacht voort. In een tegenaanval brachten Duit-* se valschermjagers grote delen van het Foret de Mont Castre, dat tijde lijk verloren was gegaan, weer in Duitse handen.Zij veroverden een belangrijke hoogte ten Noorden van het bos in stormloop. Aldus werd het doorbraakgevaar. dat in dit gebied tijdelijk bestond, weder opgeheven. Ook het wegenknooppunt La Hayc du Puits bevindt zich weder hecht in Duitse handen. Zeegevechten in de wateren voor Havre MIDDELBURG, 8 Juli. Onvoor zichtigheid met een projectiel heeft te Middelburg vier slachtoffers ge elst. Hoewel de juiste toedracht moeilijk valt na tc gaan, omdat alle betrokkenen godood zijn, is het toch waarschijnlijk, dat een en ander zich als volgt, heeft toegedragen: Een Middelburgse jongeman had blijkbaar een projectiel gevonden. Op dc stoep van een woning in de Zandstraat heeft hü. met nog twee andere mannen, de onvoorzichtig heid begaan, dit projectiel te demon teren. HU is er althans zeer onvoor zichtig mee tc werk gegaan. Opeen gegeven moment heeft men blijk- baar. het gevaar inziende, het pro jectiel op de straat geworpen. Met een hevige knal ontplofte het. De 23-jarige E. Vroonland en de 49-ja- rlge E. L. Burgs waren op slag dood, terwijl .de derde, dc 26-jarige M Coppejans, enige uren later in het gasthuis is overleden. Een wielrijd- ster, mevr. A. C. Boone—Le Due, 49 jaar oud, die op het moment van de ontploffing passeerde, werd even eens dodelijk getroffen. Voorts wer den drie vrouwen zwaar gewond, nl. twee bewoonsters uit de Zand straat. de 61-jarige A. C. D.—L. en de 32-jarige I. M. van D—Van L. en het négenjarig meisje A. van D dat op de hoek van de straat stond. Zeventien woningen liepen zware schade op o.a. werden vele ruiten vernield. Ook het interieur werd be schadigd. Beschikking van den General- kommissar für das Sicherhcits- wesen in zake het verkeer in de geïnundeerde gebieden. Op grond van art. 52 der verorde ning van den Rijkscommissaris voor de bezette Nederlandse gebieden nr. 1 1943 Ordnungsschutzverordnung wordt het volgende beschikt: Art. 1. Het ls aan alle personen verboden zich zonder bijzondere ver gunning op te houden in de om mili taire redenen geïnundeerde gebieden in de bezette Nederlandse gebieden. In het bijzonder is het betreden, rijden, baden, bevaren en het er heen cU'ijven van vee'verboden. Onder het verbod vallen ook de zich in het geïnundeerde gebied bevinden de en dit gebied omgevende dijken, straat- en anders wegen. Voor kinderen tot èn met dertien jaar zijn-de oudere verantwoordelijk. Art 2. Uitzonderingen van a I I 8ste ondernamen Duitse motor- Ex-Koning Peter vormt een nieuwe regering STOCKHOLM, 8 Juli. Do Bl'itse berichtendienst meldt, dat ex-koning Peter Vrijdagmiddag een decreet heeft ondertekend betreffende de vorming van een nieuw „Zuidsla- visch kabinet". Het bestaat, uit zes leden, onder wie'twee vertegenwoor digers van „maarschalk Tito". „Eer ste minister" is dr. Soebasitsj. die zich ook belast met het ministerie van Buitenlandse Zaken en het mi nisterie van Oorlog. Het Internationale Informations- büro meldt aangaande de toestand aan het itivasiefront. dat de Ameri kaanse formaties over een breed front de Duitse afweergrendel tussen Carentan en de Westkust van Nor- mandië hebben getracht te verbre ken. Vooral aan weerskanten van de weg Carentan—Periers bracht het Amerikaanse opperbevel sterke in fanterie- en pantserformaties in de strijd, teneinde in de eerste plaats in Zuidwestelijke richting op te drin- Amerikanen verliezen 77 vliegtuigen BERLIJN, 8 Juli. Formaties Ame rikaanse bommenwerpers drongen Vrijdagochtend, beschermd door een grote massa jagers met lange actie radius, de Noordelijke Balkan in. Duitse en Hongaarse luchtverdedi gingsstrijdkrachten bonden de strijd aan. Tijdens de vlucht der vijande lijke formaties via Slowaaks gebied naar het Protectoraat, namen ook Slowaakse luchtverdedigingsstrijd krachten aan de strijd tegen ae naar Silezië vliegende Amerikaanse formaties deei. Boven Oppersilezisch gebied in de omgeving van Gleiwitz en Neustadt werden zeer hevige luchtslagen ge voerd. Op het ogenblik is bekend, dat 77 Amerikaanse vliegtuigen, waaronder zeer .veel viermotorige, zijn neergeschoten. Het is waar schijnlijk, dat de vijandelijke forma ties nog meer verliezen hebben ge leden. Uit het Kroatische gebied wordt melding gemaakt van ver scheidene noodlandingen. Door het geconcentreerde vuur der luchtdoel- artillerie. dat in verschillende gebie den op den vijand werd gericht, werden eveneens een aantal Ameri ka nse vliegtuigen neergehaald. Ook liepen verscheidene bommenwerpers beschadigingen op. Boven Hongarije vernietigden af weergeschut, en jagers volgens de tot dusver ontvangen berichten 20 vij andelijke machines. De vijandelijke toestellen vlogen later in de ochtend langs dezelfde weg als waarlangs zij gekomen waren terug. Er zijn geen berichten ontvangen over het neer werpen van bommen en het ont staan van schade. Ook boven Slowakije» zijn enige vliegtuigen neergeschoten. De vij andelijke vliegers wierpen lukraak bommen op verscheidene plaatsen. Er ontstond een gering verlies aan mensenlevens en geringe materiële schade. De Argentijnse minister van Marine, schout bij nacht Tessalre. is benoemd tot plaatsvervangend minis ter van Binnenlandse Zaken, in plaats van de Donderdag afgetreden generaal Perllnger. De minister van Oorlog. Peron is met behoud van die functie tot vice-president benoemd. In Juni zijn 17.233 Franse bur gers gedood door Anglo-Amcrlkaanse luchtaanvallen. 18.250 mensen zijn ge wond en ln ziekenhuizen opgenomen. van de Seinebaai een aanval op -vijandelijke escortevaartuigen. Zij brachten een vijandelijke torpedoja ger. die met grote rookontwikkeling ontplofte, tot zinken, alsmede een artilleriemotorboot. Een andere artil leriemotorboot werd beschadigd. BERLIJN, 8 Juli. Duitse pa trouillevaartuigen namen in de af gelopen nacht kort na 1 uur in de wateren hij Le Havre een vrij grote forinatie vijandelijke motortorpedo boten waar, die zij onder vuur na- men. In de loop van het gevecht I Art. 2. Uitzonderingen van het uuu uJHH xcWBH ouvc-Kuira uu-werden talrijke treffers op de motor- verbod van art, 1 kunnen de Ons- srhadieden ?A\ 47 oorlogschepen als-torpedoboten geplaatst. Twee daar- j kommandanton voor het ressort van mSse 69?ramporShegn met «n I geraakten in brand. De Duitse j hun Ortskcmmandantur toelaten, inhoud van 350 000 bit j schepen leden onbetekertende schade.wanneer een dringende «behoefte j In de vroege ochtenduren van de aanwezig is. Er moet een strenge I .Tulr nifipniampn Duitse motor- maatstaf worden aangelegd. Het verlof moet schriftelijk worden ver leend en moet door den rechtheb bende gedurende zijn verblijf in het geïnundeerde gebied bij zich gedra gen worden en aan tot controle be voegde organen op verlangen worden vertoond. Wanneer men zich niet houdt aan de in de toestemming vermelde beperkingen van tijd en gebied of andere verplichtingen, zo als b.v. het op een bepaalde wijze kenmerken van het gebruikte vaar tuig. niet nakomt, dan valt het ver blijf onder het verbod van art. 1. Art. 3. Het verbod van art. 1 geldt niet voor leden van de Duitse weermacht, de Waffen-en de Duitse politie. Verder geldt het niet voor leden der Nederlandse politie in dienst en voor vaartuigen, die van een Wehrmachtsdienststelle op dracht tot het verrichten van be paalde werkzaamheden in het ge- inudeerde gebied hebben gekregen en waarvan de verantwoordelijke in zittende een schriftelijk bevel daar omtrent bij zich heeft. Art. 4. Overtredingen van deze be schikking worden volgens art. 52 der Ordnungsschutzverordnung gestraft met gevangenisstraf tot zes maanden en met boete tot 2.000 gulden of met een van deze straffen, voor zover niet volgens andere bepalingen een zwaar dere straf kan worden opgelegd. Art. 5. Deze beschikking treedt met haar afkondiging in werking. Den Haag. 8 Juli 1944, De Generalkommissar für das Sicherheitswesen RAUTER. ff-Obergruppenführer und Ge neral der Polizei. Op een nieuw schoolboekje zit het Departement van O. W. en K. in Apeldoorn nu al drie jaar te broeden, maar het wil maar niet> uitkomen. Dat zou het boekje zijnwaar de geschiedenis van onze voorvaderen in wordt rechtgezet en' waarin ze niet zullen worden voorgesteld als hun- vrouioen-verdobbelevde-uit-hersen- pannen-bier-drinkende bruten. Wèl in aller hand komt nu een boekje van één onzer aardigste auteurs, dat zo juist verscheen oij Donker. Het is een boekje van Buning ge ïllustreerd door Karei Thole. beiden heren die van amuseren weten. Het heet ..De gewaarschuwde reiziger of het nuttig en verniakelijk Spoorweg boekje" en het bevat, een zestal arti kelen. reportages, die geheel of ge deeltelijk al iA. „De Telegraafhebben gestaan Op bladzij 60 lees ik: „Op het strand van Gaasterland) liggen geen schelpen, maar zware zwerf stenen en duizend brokjes graniet, veelkleurige vuursteen en andere wonderen in steen en plant. Hier zocht de oer-Fries zijn pijlpunten en het halssnoer voor de oer-Friezin bij elkaar" En ik zie het volgende plaatje van den grapjas Karei Thole: Ziehier, medevolksvoorlichters en -voorgelichtenhet resultaat van vier jaar strijd voor der vaadren eer herstel. Dit woordt gedrukt in 1944. Zeker het is maar een grapje, maar zeg mij slechts waarmee wij in hat verleden grapjes in plaats van ernst hebben gemaakt en ik zal u zeggen, waarom wij er tegenwoordig in enkele opzichten zo beroerd aan toe zijn. Hoe de oer-Fries cn de oer- Friezin en hun halssnoeren cr wèl hebben uitgezvsn, kunt u bijv. vinden in Wat 'aarde bewaarde". Oplaag waarschijnlijk één tiende van het vermakelijke sj)oorwegboekje. dat ons metsneltreinvaart weer terugvoert naar de voorlichting van onze be lachelijke geschiedenisboekjes. Een glimlach krulle uw lippen... .Het gaat goed/ TIJL. Storingsvliegtuigen boven Berlijn BERLIJN. 8 Juli. Naar het In- ternationale Informationsbüro ver neemt, werd op Britse storingsvlieg tuigen, die ip. de nacht van 7 op 8 Juli kort na middernacht naar het stedelijk gebied van Berlijn vlogen, een geconcentreerd vu ui' der lucht- doelartillerie gericht. De vijandelijke storingsvliegtuigen bleven slechts enkele minuten boven Berlijn en wierpen enkele bommen op woon wijken. Scheepsconcentraties voor de Orne BERLIJN, 7 Juli. De oorlogs correspondent van het D.N.B. in het Westen Alex Schmalfuss, meldt: Voor de Ornemond duiden vrij sterke scheepsconcentraties, waaron der zich kruisers en torpedojagers bevinden, op nieuwe aanvoer van troepen en materiaal voor het gebied van het bruggenhoofd van heo twee de Engelse leger. Dc tekenen duiden erop. dat de vijand binnenkort in de richting van Caen opnieuw tot de aanval zal overgaan. „Een hardnekkig misverstand" •DEN HAAG. 8 Juli. Max Blokzijl spreekt Maandag 10 Juli over Hil versum I om 18.45 uur over: „Een hardnekkig misverstand". „Dappere jeugd" DEN HAAG, 8 Juli. Zondag 9 Juli spreekt de stem der van 11.30 tot 11.45 uur over Hilversum I over „Dap pere Jeugd". Keuring" voor de Landwacht De® eerstvolgende keuring voor de Landwacht Nederland vindt plaats op Maandag 10 Juli van 916 uur, Ir. het gebouw Amicitla te Den Haag. West einde 15. Lidmaatschapskaart der Be weging. ff of W.A dient medegebracht te worden Zij. die in beroepsdlenst wensen te komen m de vaste eenheden, melden zich eveneens op die datum. Zij, die administratief of anderzins ln vaste dienst wensen te' treden evenals typis tes. melden zich op hei bureau Land wacht, Amallastraat 13, Den Haag. Gevechtsgebied Tilly. Na een ivissel vallig. worsteling werd het dorp, dat door de gevechten zwaar is b escJiadiml. weer ingenomen. (ff-PK. foto Pachnicke/Orb.-H.) Luchtmadht vernietigt tanks en schepen HELSINKI, 7 Juli. Het Finse weermachtsbericht luidt: Op de Karelische landengte in de Baai van Wiborg werden vijandelijke aanvallen op enige eilanden afgesla gen. Minstens twee vijandelijke motortorpedoboten werden in brand geschoten. Westelijk van het Ihantalameer viel de vijand na hevige artillerievoorbe reiding aan. Het gelukte hem op enige plaatsen onze linies binnen te dringen. Door tegenaanvallen werd hij na harde* strijd in zijn uitgangs stellingen teruggeworpen. In Avraepaeae kori dc vijand na onverpoosde met tanks ondernomen aanvallen zijn penetratleplek iets uit breiden. Hij leed ook gisteren zware verliezen. Vier tanks werden ver nietigd. Op de Vuoksen verhinderden onze troepen een overzetpoging met be trekkelijk zwakke strijdkrachten. Ten Noordwesten van het Ladoga- mcer was de vijandelijke druk ten Westen van Salmi en in de richting Kacsnaestelkae het sterkst. Hier won de vijand enig terrein. In on afgebroken gevechten brachten onze troepen door taaie tegenstand den vijand aanzienlijke verliezen toe en vernietigden minstens zes tanks. Ook in de sector Saealmaejaerve leed de vijand zware verliezen. In de lichting Porajaervi werd een kleine aanval op een meerlandengte afgeslagen. Eigen en Duitse luchtstrijdkrach ten bombardeerden doeltreffend vij andelijke concentraties schepen, ar tillerie. troepen en tanks. Talrijke voltreffers werden waargenomen. Finse en Duitse jagers alsmede de eigen en Duitse scbeepsluchtdoelar- tillerie haalden tezamen 19 vijande lijke machines omlaag. Waarde zeepbon in de wasserij DEN HAAG. 8 Juli. De waspoeder- bonnen „algemeen 153" en „reserve c50, d50 en e50", waarvan de geldig heidsduur ls verlengd tot en met 5 Augustus a.s. en welke thans recht geven op waspoeder of eenheidatollet- zeep naar keuze, geven, evenals de nieuwe voor ecnheidstoiletzcep aan gewezen bonnen „algmeen 179" en de voor waspoeder of eenheldstolleizecp aangewezen bonnen „algemeen 180" en ..reserve c58, d58 en 358". recht op het doen wassen van zeven kilogram droge vuile was. Deze wijziging houdt verband met de omstandigheid, dat zowel de bonnen „algemeen 153" en „reserve cöO. dóO on e50" als de bon nen „algemeen 180" en „reserve c58. d68 cn e68" recht geven op waspoeder of ecnheldszeep naar keuze. President Roosevelt heeft gezegd, dat hij tijdens zijn besprekingen met De Gaulle niet zal onderhandelen over erkenning van het Franse Nationale Comité. Nahas Pasja, de Egyptische pre mier heeft de staten Libanon, Syrië. Jemen. Irak. Transjordanlë en Saoedle Arabië weer uitgenodigd voor bespre kingen over dc Arabische Unie. Tot opperbevelhebber van de Duitse bergtroepen ln Lapland is be noemd Generalober6t Rendulic. Finale voor meisjes van vijftien tot zeventien. Aan de start 'komen. De man met de kunst matig versterkte sten- torstem roept de namen door de Marco Polo straat en vier struise meisjes stellen zich op om elkaar vinnig te be kampen op de 75 meter piaveiselsprint. Langs de met kalkstrepen gemar keerde baan verdringen zich de kinderen en ook de overdekte tribunes zijn schoon uitverkocht, d.w.z. uit alle ramen, tot driehoog toe, hangen de mensen naar buiten om hun kinderen te zien rennen. En straks lopen zij zelf, in ae klasse der tig tot veertig jaar. En misschien zijn er nog wel liefhebbers voor de klasse zestig tot tachtig jaar, die zo kras zijn en zoveel moed hebben als Oma van Tol. Want het motto van deze wedstrijden, die in zeer vele straten, vooral in West. door de buurt bewoners worden geor ganiseerd, is: „Iedereen doet mee, van vijf- tot tachtig jaar." Deelne mers van tachtig zijn weliswaar zeldzaam, maar van vijftig komen zij toch nog in behoor lijk aantal voor! Je kunt deze wedstrij den ook afwisselen met zaklopen, je kunt er een wedstrijdje met versierde bogen voor kleine kinde ren aan verbinden, zoals in de Jacob van Lennep- stra&t gebeurde. Je kunt er van alles bij fanta seren, want als er maar een prijsje is voor iedere ploeg, is er een stimu lans om je „tot het uiter ste te geven", zoals dat in sportverslagen heet. Een prachtige zoraer- avondontspanning voor de hele buurt! Zij zijn niet helemaal nieuw, deze wedstrijden van buurtbewoners, vroeger kenden wij ze ook wel en in de tijd van de Zes- dagenrennen was ook het hardfietsen een re- Dc bel heeft geluid, de starter staat klaar met twee houten planken, die het startpistool op waardige wijze vervangen. Drie jongedochteren aan de staft en de hele buurt cr omheen. Zo was het deze week aan de Dc Rijpgracht ir. de hoofd stad. waar onze fotograaf bij dc hardloopwed strijden was. die ook in deze buurt door de be woners georganiseerd werden. (Foto AJP.-Griek). gelmatig terugkerende attractie in vele stads wijken. Maar in zulk een mate als thans is de athletiek toch nog nooit beoefend als plaveisel- sport. Het is als een epi demie. er komen steeds nieuwe straten, waar de buurtbewoners kalkstre pen over het plaveisel Mekken en enthousiaste lingen de' prijsjes bij elkaar brengen, die goed willende lieden nog te missen hebben. Want prijzen mosten er zijn, dat stimuleert dc strijd lust. Prijzen moeten er zijn. Maar het kan ook wel eens gek uitpakken met een prijs. Daar was die dreumes van een Jaar of tien. -die in de Marco Polostraat haar uiterste best deed en. aangemoe digd door vriendinnetjes, zowaar als eerste over de streep ging. Zij kreeg als prijs een dominospelen... barstte in snikken uit. Zij had al twee domino spelen thuis en die pop. die de tweede prijswin- ster kreeg, leek haai- veel begerenswaardiger! De grote strijd, dat ls de strijd van mannen. Van volwassen kerels, zo uit hun werk, liét hard lopen ln Jaren ontwend, maar thans spankerend als jachthonden, want... vrouw en kinderen staan lar.gs de baan. Wie gaat graag roemloos ten onder in het aangezicht der zijnen? En... misschien ls er een half onsje ta bak te winnen! En de vrouwen weten ook van wanten! Hier loopt een hele buurt zich uit de sloffen. Voor de prijzen, voor de eer. voor de onb- spanning. En beweer maar eens, dat hei geen ontspan ning ls! Je hijgt als een postpaard. Het luie zweet komt er uit, nietwaar? Zowel bij de hardlopers zelf als bij de leden van de „Technische commis sie", want die moeten zó hard schreeuwen en het is, zó warm, dat zij even veel vocht produceren als dc cerste-prijswinnaar. De verduistering begint heden cn Zondag om 22.00 cn eindigt om 5.30 (Zondag 5.45) uur. Maan onder 8.02 (Zondag 9.23). op 23.49 (Zondag 0.19). 12 Juli L.K.. 20 Juü N.M., 28 Juli L.K., 4 Aug. VJVL Drie kilo aardappelen De oude mogen zonder bon worden verkocht DEN HAAG 8 Juli. Van Maan dag 10 tot en met Zaterdag 15 Juli a.s. geeft de aardappelbon 29 recht op lè kg. nieuwe aardappelen per bon. Op de bon toeslag 29 wordt 1 kg. nieuwe aardappelen beschikbaar ge steld. Op Zaterdag 8 Juli mag op deze bonnen nog nietworden ge kocht. De kleinhandelaren mogen de aardappelen van de oude oogst, welke zij nog in voorraad hebben, zonder in ontvangst nemen van bon nen tegen ten hoogste de voor oude aardappelen vastgestelde prijs, uit verkopen. Roversbende voorlopig uitgeschakeld ARNHEM, 7 Juli. Gedurende de jongste winter en een deel van het voorjaar teisterde een Inbre kersbende Arnhem. Verscheidene diefstallen, al dan niet met braak, staan op haar naam en ook menige fiets of konijnenbout viel in handen van dit groepje mannen, dat aan gevoerd werd door den recidivist N. K., een Amsterdamsen ijzersmelter, die pas in Arnhem woonachtig is, en die juist een gevangenistraf van vier jaar heeft uitgezeten Hij leidde enige zwervende landgenoten op tot inbreker, verschafte enige dezer duistere elementen onderdak en profiteerde ook mee. wanneer hij zelf niet met de bende er op uittrok. Zo werden enige pakhuizen bezocht in Arnhem, werd een kapper ƒ3300 lichter gemaakt en kregen ook an dere particulieren ongewenst bezoek. K. werd thans door de- Arnhemse rechtbank tot drie jaar gevangenis straf veroordeeld en de 76-jarige oluimveehaiïdelaar J. M. M. u Arn hem, een zijner voornaamste ..:is-' tenten, tot twee jaar gevangenisstraf. Ook heeft deze bende eeus ln Zwolle geopereerd. Een hunner was t-ot de conclusie gekomen, dat hij aan een Zwollenaar een partij clan destiene boter te goedkoop van de hand had gedaan. Dies werd hij door zijn kornuiten geboeid en mee genomen naar het huis van den Zwolsen koper. De bendeleden deden zich voor als crisis-controleurs. Hun doel was. bij den door den zwarthan delaar uit Arnhem „aangewezen" Zwollenaar de boter in beslag te nemen. Toen zij de boter niet meer aantroffen, namen zij de bij de „huiszoeking" gevonden contanten maar mee. Keuringen Het /f-Ersatzkomxnando deelt mede led ere gezonce Nederlander kan zich aanmelden, teneinde gekeurd te wor den voor de Waffen- ff. H-Wachtba tal- Jon in Amersfoort, Landstorm Neder land en de Germaans ln Neder land, Personen tusscr. 19 cn 35 jaar. die aanmeldingsplichtlg zijn voor de tewerkstelling, kunnen zlch eveneens aanmelden en worden gedurende ver bintenis van de tewerkstelling vrij gesteld. Officier jn de Waffen-tf kan leder worden, die na tenminste éen Jiar diensttijd zijn geschiktheid voor de officiersopleiding heeft bewezen Zijn schoolopleiding ls niet doorslaggevend Beslissend voor bevordering zijn: ge drag. karakter, prestatie. Tijdens dc kcur'ngen worden alle inlichtingen verstrekt met betrpkking tbt de verzorging van familieleden, duur der opleiding, extra-levensmid delen enz. Eveneens verstrekken alle Inlichtingen en gratis-reisbiljetten voor heen- cn terugreis de volgende Nebenstcilen der Waffen-(fAmster dam. Dam 4; Alkmaar. Langestraat 56: Heerlen. Saroleastraat, 25; Groningen. Herenstraat 46: Enschede, Hengelose- straat 30 en het, (J-Ersatzkommando Den Haag. Korte Vijverberg 5 Ook \oor «le gemotoriseerde com pagnie bij het tf-WaclitbaUUon te Amersfoort, welke dienst In Nederland doet, kan men /.leb op bovenstaande keuringen melden. 13.7.44. 812 uur. Rotterdam. Deut sche O.berschule. Westerlaan 1; 14.7.44. 812 uur. Den Bosch, hotel Noord- Brabant. Markt 45: 14.7.44. 15—18 u Venlo. Deutsches Haus. Egmondstr 16. 15.7.44, 812 uur. Arnhem café Royal: 16.7 44. 812 uur. Zwolle, hotel Gij- tepbeek; 17.7.44, 8—1*3 uur. Amster dam, Dam ,4; 18.7.44. 8—12 mlr. Utrecht. N.V.-Huls. Oudegracht 245: 18.7 44. 15—17 uur. Amersfoort, \j- WachtöatalJon" 3, Leusderweg. Studenten zoeken de gemeenschap AMSTERDAM. 7 Juli. Op het vor- mingsoord „Drakenburg" zijn van het Nederlandse Arbeidsfront deze week achtereenvolgens verschillende groepen van het Nationaal-Socialls- tische Studentenfront bijeen om to spreken over de sociale zijde van hun toekomstig beroep. In het verleden ls cr steeds een grotere kloof ontstaan tussen de hoofd- en handarbeiders. Deze dient in deze revolutionnaire tijd te ver dwijnen. Daar de universiteiten en de hoge scholen noch in het verle den. noch in het heden in staat ble ken, naast de beroepsopleiding, den studenten de weg naar de gemeen schap te wijzen, heeft het Studen tenfront besloten, door haar leden met het werk en de doelstellingen van het Nederlandse Arbeidsfront vertrouwd te maken, deze leemte aan te vullen. Er worden vier kampen gehouden en wel voor Delftse studenten, a.s. medici, a.s. Juristen cn economen en M.T.S.- s. Na afloop van deze bij eenkomsten gaan de deelnemers door bemiddeling van het Neder landse Arbeidsfront practisch wer ken in verschillende bedrijven. De Juristen en economen zullen dan ook de practijk meemaken op de ar beidsgebieden rechtsbescherming en sociaal-econouiische zaken van het Arbeidsfront Paddenstoelen en bos bessen op de Veluwe APELDOORN. 8 Juli Dl Vel'lwe staat weer in het- teken van de bos- bessenpluk. De schoolkinderen krij gen extra-vacantiedagen en trekken reeds 's morgens vroeg ln lange slierten de bossen in. waar zij zowat de gehele dag met het plukken door brengen. Verschillende gesloten ge bieden zijn voor een bepaald deel opengesteld om gelegenheid te geven, de aanwezige bosbessen tc verzame len. Ook tal van volwassenen maken er gebruik van deze gelegenheid. De bosbessen zijn dit Jaar vrij rijkelijk aanwezig. Ook komt op het ogenblik op de Veluwe de eetbare paddenstoelen soort. de cantharellen. Overvloedig voor. Er wordt buitengewoon druk naar gezocht. D.e vraag naar dit voedzame bosproduct is bijzonder groot, vooral in de steden. N.S.K.K. Gruppe Luftwaffe DEN HAAG. 7 JulL De aandacht wordt erop gevestigd, dat alle verzoe ken om inlichtingen oVer dlenstn&me en/oX aanmeldingen gericht moeten worden aan bet N.S.K.K.. Gruppo Luftwaffe. Ersatz-Dlcnststelle. Lange Vijverberg 10. Den Haag Voor alle kwesties betreffende de verzorging van dg N S K.K.-mannen ln het algemeen dient men zich te wén den tot den Fürsonre-offizler van het N.S.K.K.. tw.. Lange Vijverberg 10. Den Haag. 4 HOEVELAKEN, 8 Juli. Drie gewapende mannen die zich voordeden als ambtenaren van de C.C.D., hebben gisteravond een over val gepleegd op den bakker-winke lier D., alhier Zij maakten een hoe veelheid levensmiddelen buit en na men tevens enige duizenden guldens mee. De indringers zijn met een auto in de richting Amersfoort vertrok ken. DEN HAAG. 8 Juli. In de laat3te tijd hebben burgers her haaldelijk letsel opgelopen, wan neer zij aan de sommatie van patrouilles te blijven staan ter controle van hun persoonsbewijs niet voldeden en trachtten te ontvluchten. Patrouilles van de Weermacht, de Waffen-ff en politie worden er op uitgestuurd, omlaagge- sprongen vijandelijke vliegeniers, die. ten einde hun vlucht te ver gemakkelijken. meestal burger kleding dragen, op te sporen. Wie een poging doet, zich aan dc contróle van het persoonsbe wijs te onttrekken door te ont wijken of te vluchten, stelt zich aan het gevaar bloot, voor een vluchtend vijandelijk vliegenier te worden aangezien en als zo danig te worden behandeld. In het eigen belang van ieder verdient het aanbeveling, op aanroep van een patrouille on middellijk te blijven staan en zich te legitimeren. De patrouil les hebben strenge orders, elke poging tot ontvluchten door het onmiddellijke gebruik van wape nen te voorkomen. De Wehrmachtsbefehlshaber in den Nlederlander FR. CHRISTIANSEN. Genera] der Flieger.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1