HET DAGBLAD Churchill erkent het effect van de V1 VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN In Normandië en Italië de aanvallen afgeslagen Robot^rekeiiiitig Stap naar nieuwe verrassing is kortzegt Berlijn Kinderen moeten Londen verlaten Serie-fabricage nu mogelijk Duits weermachtsbericht Invasie-vloot lijdt weer een verlies van 32000 b.r.t. Zwaar vuur op de stad Londen Amerikaans offensief naar de Bonin-eilanden verlegd Een zee- en lucht bombardement Er. is wel fruit'n het warenhuis Halve kilo stroop voorschot BERLIJN. 7 Juli. De verkla ringen. welke de Britse minister president Churchill Donderdag in het Lagerhuis aflegde over de uitwerking van het wapen V-I. zijn niet bijzonder bemoedigend geweest voor het Britse volk. De minister-president moest begin nen met te zeggen dat het een vergissing zou zijn de ernstige aard van de aanvallen te onder schatten en eindigde met de ver klaring dat hij niet kon garande ren. dat er niet een nog vreselij ker ontwikkeling over Engeland zal komen. De enige belofte, wel ke hij kon doen was. dat er voor de getroffenen wordt gedaan wat mogelijk is. echter weer met de beperking dat de uitgebreide oor logsoperaties er in geen enkel op zicht onder mogen lijden. Churchill zette uiteen hoe men van Engelse zijde geprobeerd heeft, in lichtingen te krijgen over het nieuwe Duitse wapen voor het in gebruik werd gesteld, schilderde verder, hoe men getracht heeft door sterke for maties van het commando bommen werpers de plaatsen te treffen, die naar Ettgelse opvatting proefstations waren voor het nieuwe Duitse wapen. Deze aanvallen, zo zeide hij. hebben als gevolg van de grotè afstand zwa re verliezen gekost, die Engeland zich echter .heeft, moeten getroosten. Churchill beweerde, dat indien de Engelse en Amerikaanse terreuraan- vallen op Frankrijk en Duitsland niet waren uitgevoerd, het bombar dement van Londen waarschijahjk reeds een half jaar eerder zou zijn begonnen. Het aantal vliegende bommen, dat dagelijks ..van Frankrijk uit" naar Engeland komt, bedraagt, volgens Churchill, ongeveer 100 tot 150. Een groot percentage van de verliezen wordt geleden door Londen. Voorzo ver de ouders zulks wensen, worden de kinderen uit de gevaarlijke zone geëvacueerd, en men heeft besloten thans de diepe schuilkelders Le ope nen. welke tol dusverre nog in reser ve gehouden waren. Evacuatie-maatregelen Churchill prees de in groot-Londen werkende ongevallen- en reddings dienst, die voortdurend op het mo dernste peil gebracht wordt. Natuur lijk zijn ook uit andere delen van Engeland, die niet door de aanval len getroffen worden, reserves ge haald. Wat de evacuatie betreft: ieder moet. zijn dagelijkse plicht doen. Hun echter, die geen voor de oorlog belangrijke arbeid verrichten, wil de regering niet afraden op eigen kos ten uit Londen te vertrekken. Het ligt in het, voornemen van de Lon- dense-stations een versterkte trein dienst te laten lopen. Alle maatre gelen worden met de grootste spoed ten uitvoer gelegd. Een commissie met grote volmachten behandelt alle problemen, aie de sociale kant van de vliegende bom betreffen. Voortgaande sprak Churchill de mening uit. dat het Lagerhuis beter gereserveerd kan zijn met het stel len van vragen; men zou anders den vijand te veel kunnen verraden. De premier gaf met nadruk te verstaan, dat Groot-Brittannië de maatrege len, die liet. in zijn land neemt, moet voegen in de uitgebreide plannen van de krijgsoperaties, daar de ge vechtshandelingen in Normandië of de aanvallen op doelen in Duitsland niet daaronder mogen lijden. I.i de Wilhelmstrasse ziet men in de verklaring van Churchill een be vestiging voor de ernst en de afme tingen van de uitwerking van het nieuwe wapen. Voorts ziet men er een bevestiging in van de grote on- rugt die zich van het Engelse volk heeft meester gemaakt en een beves- Von Kluge vervangt Von Rundsfedt Het opperbevel in het Westen HOOFDKWARTIER VAN DEN FüHRER, 7 Juli. Om gezondheids redenen is generaal-veldmaarschalk Von Rundstedt in het opperbevel m het Westen opgevolgd door generaal- veldmaarschalk Von Kluge. De Fiihrer heeft in een hartelijk gesteld eigenhandig schrijven veld maarschalk Von Rundstedt, clie zich in de moeilijkste situaties hogelijk heeft onderscheiden, zijn bijzondere dank uitgesproken, en het voornemen te kennen gegeven van zijn diensten gebruik te maken voor speciale op drachten. Generaal-veldmaarschalk Von Rund stedt, die dit jaar 69 Jaar wordt, heeft zich als kolonel-generaal ln het begin van de oorlog belast met het bevel over de legergroep-Zuid. waarmede hi.t ln de omsingelingsslag van tien dagen aan de Szura het voornaamste Poolse leger versloeg en de zegetocht In Polen bekroonde met de verovering van War schau. In de %>ldtocht tegen Frankrijk voerde hij^bevel over legergroep A. Zijn troepeii braken op 30 Mei 1940 door de sterke vijandelijke stellingen aan de Maas heen, korte tijd later door de naar het Noordwesten ver lengde Maginotlinle en op 9 Juli door de stellingen van de Wcygand-zone, waarmede voor 1 de Duitse pantserfor maties de weg vrij werd voor de ver nietigende slag in de rug van de voor naamste versterkingen der Maginot linle. In de loop van de 'oorlog werd gene- ra al-veldmaarschalk Von Rundstedt. die m de gedenkwaardige zitting van tie. Rijksdag van 19 Juli 1940 door tien Fiihrer was'bevorderd tot generaal- veldmaarschalk, benoemd tot opper bevelhebber in» het Westen. In ruste loze arbeid van jaren heeft hij op deze verantwoordelijke post voor een toon aangevend gedeelte de voorwaarden m het leven geroepen voor de afweer van de invasie. Volgens een Engelsen luchtmaax- schalk zullen binnenkort vrouwelijke Engelse piloten ln Normandië worden gebruikt. In het Engelse Lagerhuis Is ge vraagd ol' de ..maquïs". de leden van Franse saboteursgroepen, als krijgsge vangenen zouden kunnen worden be handeld. Van Duitse zijde wordt, er nogmaals op gewezen, dat ze overeen komstig de internationale bepalingen francs-tireurs zijn. STOCKHOLM, 7 Juli. Reuter meldt, dat lot Donderdagmiddag ruim 5.000 kinderen uit Londen zijn vertrokken. Zii ziin in Yorkshire, de Midlands in North Wales en andere delen van Engeland ondergebracht. Vrijdag cn Zondag zullen nog andere grote transporten schoolkinderen uit Londen vertrekken. tiging van de critiek op de Britse re gering, welke tot deze verklaring heeft geleid. Er zijn verschillende tekenen wel ke er op wijzen, dat binnen afzien bare tijd een nieuwe phase in de oorlog met de V. 1. intreedt. In de eerste plaats is cr de officiële mede deling van het Duitse opperbevel, dat de V. 1. de laatste dagen in gro teren getale op Engeland neerkomt. Verder noemt men de toespraak van den Fiihrer tot de leiders van de wapenindustrie, de commentaren der Duitse bladen en een door het Duitse departement van buitenlandse zaken opgestelde brochure over de Britse luchtaanvallen. Deze brochure, die met foto's en cijfers is aangevuld, is uitgegeven als antwoord op Britse persstemmen, die op vergeldingen tegen Duitsland aandringen. Te Berlijn constateert men. dat Londen thans zijn toe vlucht neemt tot falsificaties wat beu eft de uitwerking van de bom bardementen op Duitsland. In gedocumenteerde verslagen en officiële verklaringen schildert de Duitse brochure de uitwerking van het dichte bomihentapijt, dat gedu rende deze terreuraanvallen met niets ontziend geweld werd gelegd op doelen zonder enige militaire betekenis. Het aanschouwelijkste document, is het. rapport van den politiepresident van Hamburg, waaruit blijkt, dat. het aan tal doden in deze stad. volgens de stand van 3 Juli 1944 39.814 bedraagt. Op die datum werden nog 1.571 per sonen vermist. Dagelijks worden nog onherkenbare lijken opgegraven. Wat deze cijfers die overigens niet als norm kunnen gelden voor aanvallen op andere steden be tekenen, blijkt uit het feit. dat de Duitse weermacht tijdens de veldtocht in Polen 10.572 doden verloor, in het Westen 27.074, in Noorwegen 1.317, op de Balkan en Kreta 2.559. Dit. be tekent, dat in vier veldtochten even veel mensen sneuvelden als het aan tal doden bedraagt in een stad, die van 25 Juli tot 3 Augustus 1943 aan zes luchtaanvallen bloot stond. Van Duitse zijde wordt verklaard, dat Duitsland zonder pardon zal voortgaan met het vergelden van de misdaden tegen zijn volk. De VI wordt thans in serie gemaakt en is een rendabel wapen geworden bij zijn prijs van ongeveer ƒ5000. De arse- naeln hebben hun maximale'pres tatievermogen" nog lang niet bereikt. Waarschijnlijk is de weg naar de vol gende verrassing nog slechts kort. Gepeoe in Zuid-ltalië MILAAN. 7 Juli. Naar Stefani bericht, heeft de Zuid-Italiaanse communistenleider Togliati, die reeds een Italiaans rood leger heeft opge richt. in Italië thans ook een soort van Sowjetrussische Gepeoe georga niseerd. De ruggegraat van deze or ganisatie wordt - gevormd door 450 Gepeoe-mannen, die uit de Sowjet- Unie zijn overgekomen. In de gevan genissen van Napels en Rome moeten reeds talrijke Italianen, die van fascisme beschuldigd werden, zijn „geliquideerd". Togliati heeft eveneens het plan ontworpen, om 250.000 Italiaanse ge zinnen naar.de Sowjet-Unie te de porteren. ten einde daar bij de „op bouw" behulpzaam te zijn. Scheepsconcentraties voor de Orne BERLIJN, 7 Juli. De oorlogs correspondent van het D.N.B. in het Westen Alex Schmalfuss. meldt: Voor de Orneraond duiden vrij sterke scheepsconcentraties, waaron der zich kruisers en torpedojagers bevinden, op nieuwe aanvoer van troepen en materiaal voor het gebied van het. bruggenhoofd van het twee de Engelse leger De tekenen duiden crop, dat de vijand binnenkort in de richting van Caen opnieuw tot de aanval zal overgaan. Ie JAARGANG No. 157 LD VRIJDAG 7 JULI 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Tel. 24996 - Postgiro 184.120 - Abonnementsprijs 21 ct. per week of 2.73 per kwartaal. Losse nummers 5 ct. Aan het invasie'frontOnophoudelijk rijden lange, schier eindeloze colonnes van dc Duitse afdelingen over de landwegen von Normandië naar hel bruggehoofd van de Anglo- Amerikanen. (P.K. foU Stöpfgeschof,'PBZ-R) HOOFDKWARTIER VAN DEN FUHRER. 7 "Juli. Het opperbevel van de weermacht mïiakt bekend; In het Normandische landingshoofd lae het zwaartepunt der gevechten ook gisteren in het gebied zuidweste lijk van Carentan tot aan de west kust van het schiereiland Cherbourg. In het onoverzichtelijke terrein van bossen en struikgewas ontstonden vaak verbitterde gevechten op korte afstand, waarbij onze troepen alle Vijandelijke aanvallen, die door sterke luchtaanvallen werden ondersteund, kónden afslaan. Bij Le Plessis en ten zuiden van Montgardon werd de binnengedron gen vijand in een tegenaanval ver dreven. Dc zuivering van het bosge bied ten oosten van La Have du Puits van den daar binnengedrongen vijand is nog aan de. gang, In hel Franse gebied werden 157 terroristen en aan valschermen neer gelaten Britse sabotagegroepen in een gevecht vernieirgd. Boven het landingshoofd en de be zette westelijke gebieden werden 22 vijandelijke vliegtuigen neergescho ten. Dooi- strijdmiddelen van de Duit se marine werden in de wateren van het invasiefront opnieuw 1 kruiser, 3 torpedojagers en 6 geladen trans portschepen met een inhoud van 32.000 brt. tot zinken gebracht en werd een andere kruiser zwaar be schadigd. Ten Noorden van de Seine-baal brachten beveiligingvaartuigen in de afgelopen nacht een Brits eartillerie- lorpedomotorboot tot zinken en be schadigden verscheidene andere boten. In de wateren van Brest ontstond in de nacht van 5 op 6 Juli een ge vecht Lussen 4 Duitse patrouillebo ten en 4 vijandelijke torpedojagers. Twee torpedojagers werden in brand geschoten. Een eigen boot ging na heldhaftige strijd verloren. Delen van haar bemanning Werden gered. Zwaar vergeldingsvuur blijft op het gebied van Londen liggen. In Italië viel de vijand gisteren, door talrijke tanks ondersteund bij na aan het gehele front aan. Na harde gevechten aan de Ligurische kust,-bij Volt ér ra; ten Noordwesten van Siena, in het gebied van Arez- zo. aan weerskanten van Umbertide aan de Adriatische kust werd dc vij and. afgezien van geringe plaatse lijke penetraties, mét verliezen af geslagen. Aan de Adriatische kust zijn de gevechten nog aan de gang. Des nachts opererende slagvliegtui gen vielen in de afgelopen nacht weer het vijandelijke ravitaillerings- goede uitwerking aan. In de gevech- verkeer aan de Adriatische kust met TOKIO. 7 Juli Alle frontbe- richten van het midden-westen van de Stille Oceaan constateren, dat de gevechtshandelingen daar geleidelijk een dramatisch verloop nemen. Ter- Vijl de Japanse leger- en marine eenheden. die op het eiland Saipan in de noordoosthoek zijn teruggedre ven, nog verbitterd strijd leveren te gen den iu aantal en materiaal over- machtigeri vijand, hebben de Ameri kanen de laatste drie dagen het zwaartepunt van hun offensief ver legd naar de eilandengroep Bonin, die nog slechts 1000 km. ten Zuiden van Tokio is gelegen. Daar vielen zij op 3 en 4 Juli met verscheidene honderden vliegtuigen, vooral het Volcano-eiland en het eiland Tsjistjijima iBeschey) aaïi. In de middag van 4 Juli verschenen ook vijandelijke formaties torpedo jagers en kruisers in de wateren van het eiland Tsjitsjijima en be schoten dit met hun scheepsgeschut. Vooral op de ochtend van de volgen de dag ontstond er een hevig vuur gevecht tussen deze Amerikaanse vlootformaties en Japanse kustbat- terijen op het eiland. Of de Ameri kanen hier eventueel een landing willen ondernemen, kan nu nog niet beoordeeld worden. Een communiqué van het keizer lijke hoofdkwartier zegt, dait de vijand bij zijn aanvallen op 4 Juli meer dan 74 vliegtuigen heeft, verloren. Het. gehele gebied van de Bonin- eilanden tot aan de Karolinen is sinds dagen bijna onafgebroken bij het strijdgebied betrokken. De eilan den Goeam. Tinjan, Rota en Pagan van de groep der Marianen werden op 5 Juli door Amerikaanse vlieg tuigen gebombardeerd of door Ame rikaanse oorlogsschepen beschoten. Bijzonder sterk waren de Ameri kaanse luchtaanvallen op Goeam. het vroegere steunpunt van de Amerika nen op de weg naar de Philippijnen. Het eiland werd Woensdag door 120 vijandelijke vliegtuigen aangevallen, terwijl bijna gelijktijdig de sctieeps- kanonnen van verscheidene Ameri kaanse torpedojagers het vuur op het kustgebied openden. Reeds, de dag tevoren hadden de Amerikanen bijna 200 macliines^gebtuikt voor een aan val op deze belangrijke basis. Naar uil de verschillende frontbe- richten hlijkt, hebben de Amerikanen bij al deze operaties weer zware ver liezen geleden. Daar zij echter in dit deel van dc Stille Oceaan over sterke strijdkrachten beschikken, verdient de verdere ontwikkeling hier de aller grootste aandacht. (De Bonin^eilandengroep behoort tot de minder bekende archipels van de Stille Oceaan, die sinds 1880 be hoort tot liet bestuursgebied van de 1stad Tokio. De groep bestaat uit 45 eilanden van vulcanische oorsprong en telt slectLfs circa 7000 bewoners, die zich bezighouden met het ver bouwen van suikerriet en met vis serij./ ten van de laatste weken heeft zich een brigade luchtdoelgeschut onder kolonel Müller in de strijd te land bijzonder onderscheiden. In het Zuiden van het Oostelijk front ondernam de vijand russen de bovenloop van de Dnjestr en Kowcl verscheidene vergeefse aanvallen. In de centrale sector duren de zware gevechten op de tot dusver be- saande brandpunen van de grote af- weerslag voort. Op de landengte van Baranowicze werden vijandelijke, door tanks ondersteunde aanvallen, ten Oosten van de stad opgevangen. Ook in het gebied ten Westen van Molodeczno wordt verbitterd gevoch ten. Ten Noorden daarvan zijn vijan delijke aanvalsgroepen in, opmars naar Wilna. Ten Noordwesten van het Narocz- meer, waar talrijke aanvallen van de bolsjewisten mislukten, heeft zich de Beierse 212de divisie infanterie, on der bevel van generaal-majoor Sans- fuss bijzonder geweerd. Ten Noorden en Noordwesten van Poïozk ondernamen de bolsjewisten- gisteren slechts vrij zwakke aanval len, die voor onze stellingen ineen stortten. Formaties slagvliegtuigen«mengden zich doeltreffend in de gevechten te land en sloegen talrijke vijandelijke colonnes uiteen. Zware gevechtsvlieg tuigen zetten de strijd tegen de bols* Jewistische ravitaillering des nachts met goede uitwerking voort door aanvallen op stations en spoorlijnen. Amerikaanse bommenwerpers on dernamen gisteren een terreuraan- val op de stad Kiel. Des nachts wier pen enkele Britse vliegtuigen bom men in het Rijnlands-Westfaalse ge bied. Bovendien viel een zwakke for matie vijandelijke bommenwerpers het gebied van Wenen aan. Door nacht-jagers werden 12 vijandelijke vliegtuigen omlaaggesohoten. Aardbeien, kersen cn pruimen zijn een wel zeer verlangde attractie van de zomermaanden. Daarom is het ongetwijfeld een hard gelagdat wij thans niet volop van dit heerlijke fruit kunnen profiteren, doch slechts af cn toe bi) de genade onzer grocn- tenboeren een zeer bescheiden portie mogen afhalen. Dc moeder van een ziek of teer kind zal hierover het hardst klagen, maar waar niet is, verliest-de keizer zijn recht en bij de iruitschaarste van thans moet men dat inzien. Over dit onderwerp zou hiermede gejiocg gezegd zijn, wanneer wij niet bij een bezoek aan enige lunchrooms de vreemde ontdekking hadden ge daan. dat daar tegen een flink prijsje nog wet zo n zomèrtraktatie te krijgen is. Een groot warenhuis in Amster dam b.v. biedt een portie kersen (die je in je holle kies stopt) aan voor vijfenzeventig cent... Het Plaatselijk verdeelkantoor ver strekt. vaar ons bij informatie bleek, geen toewijzing aan lunchrooms. Dus blijft er maar één mogelijkheid open: dit fruit wordt betrokken via de zwarte handel. Van de schaarse oogst verdwijnt dus nog een belangrijk deel langs verkeerde wegen. Hoe juist deze veronderstelling is. blijkt wel uit het antivoord dat men ons in een der bedoelde gelegen heden gaf op de vraao. of het fruit langs normale weg verkregen was. Dit luidde n.l.: „Dat wij dit fruit kunnen serveren aan onze gasten is te danken aan een goedheid van den groentenman, die aj en toe eens langskomt." Misschien kunnen de heren dien groentenman ook eens naar enige adressen, die wij in ons' bezit hebben, sturen. Dan komen de vruchten tenminste niet. ten goede aan mensen, die nog zo gezond zijn dat zij voor een hand jevol kersen vaar de vierde étage van een warenhuis kunnen klimmen. Finnen geven enige steunpunten prijs Sowjet hoge verliezen toegebracht HELSINKI, r Juli. Het. Finse weermachtbericht vai\ heden luidt als volgt: Op de Karelische Landengte wordt in Aeyrapaa nog altijd hevig gestre den. Sterke vijandelijke strijdkrach ten vielen onverpoosd onze bruggen hoofdstelling aan. Ondanks de dap pere tegenstand van onze troepen ge lukte het den vijand met ondersteu ning van zware artillerie en tanks enige steunpunten in te nemen. De gevechten, waarbij de vijand in de laatste 48 uur alleen meer dan 2000 man aan gesneuvelden verloor, duren voort. In de andere sectoren van de Karelische Landengte vond hoofd zakelijk wederzijds artillerie- en gra- naatwerpersvuur plaat6. Ten noordoosten van het Ladoga- meer zette de vijand zijn door slag vliegtuigen en tanks ondersteunde aanval op Salmi voort. Hij leed zware verliezen. Ook in de buurt- van Tulemajarvi ep Saaraajarvi werden talrijke vijandelijke aanvallen afge slagen, of tot staan gebracht. Ver scheidene vijandelijke tanks werden vernietigd. In de richting Maaselka en Ru- kajarvi is niets bijzonders Le mei- Oen. Gisterochtend hervatte de vij and met ondersteuning van krachtig a rtillerievuur en luchtbombarde menten zijn aanvallen op Teikari en Melansaari. Echter moest Teikari als gevolg van de overmachtige vij andelijke druk ontruimd worden. Ten noorden daarvan werden vijan delijke landingspogingen op twee kleinere eilanden bij Uuras verijdeld. De artillerie beschoot met succes de vijandelijke afdelingen, ten dele alvorens deze optrokken. De vijand zette ondanks zware^ verliezen sinds de vroege ochtend zijn aanvallen op enige andere eilanden voort. De Finse luchtstrijdkrachten bom bardeerden onverpoosd vijandelijke scheepsconcentraties in de Baai van Viipuri en brachten met stelligheid twee schepen tot zinken. Enige an dere vaartuigen werden in brand ge schoten. Eigen bommenwerpers en Duitse jacht/machines ondernamen met succes geconcentreerde aanval len op concentraties vijandelijke tanks en troepen in Aeyrapaa en bij Ihantala. Eigen jachtvliegtuigen en en de afweér op de grond haalden in totaal 37 vijandelijke vliegtuigen omlaag, waarvan 18 ton nfx>moo6ten van het Lacogamfier, DEN HAAG, 7 Juli Voor het kopen van de gebruikelijkerant soenen brood, beschuit, melk, tapte melk, vlees en tabak (sigaren, tabak of sigaretten» zijn voor de komende veertiendaagse periode de bonnen 29 en 30 aangewezen. Voorts is op elk der bonnen 29 A. 29 B. een half rant soen boter verkrijgbaar, terwijl voor de verschillende groepen van kinde ren bovendien bon 32 A is aange wezen, waarop tot 19 Augustus een half r£tntsoen boter beschikbaar is. I Van de bonnen algemeen zijn gel- I dig verklaard: 169 en 170 voor bloem, 171 voor 250 gram peulvruchten, 172 voor vermicelli, 173 voor 20 plus of magere kaas, 174 voor suiker. 175 en 176 elk voor 250 gram stroop, 177.voor jam, 178 voor koffïesurrogaat, 179 voor ecnheidstoiletzeep en 180 voor waspocder of eenheidstoiletzeep. Kin deren van de laagste drie groepen krijgen bovendien op de reservebon? nen c58. <158 en e 58 waspoeder of eenheidstoiletzeep, terwijl daaren boven voor de groep jongste kinderen op bon e 59 reserve toiletzeep gegeven 'wordt. Op bon 29 versnaperingen kan 150 gram versnaperingen gekocht worden. Tenslotte is voor de in 1940 en 1941 geboren kinderen 250 gram gort be schikbaar op bon d 57 reserve en Tooi de in 1942 en later geboren kinderen 250 gram kindermeel of voedingssui ker op de reservebon e 57. Van 9 tot en met 22 Juil a.s. kan men op de bonnen 175 en 176 alge meen een voorschot van 250 gram stroop per bon verkrijgen. Men moet er rekening mede houden, dat deze hoeveelheid geen extra-rantsoen ver tegenwoordigt. doch te zijner tijd wederom zal worden ingehouden, even als dit met het onlangs gegeven voor schot suiker zal geschieden. Puddingpoeder met zand HAARLEM, 7 Juli. In hoger be- roep behandelde de rechtbank de zaak tegen den 62-jarigen Haagsen fabrikant T. van B. en den 36-jarigen boterhandclaar J. B. te Bloemendaal. Beiden hadden in 1942 ondeugdelijke puddingpoeder onder de naam ..Ria" in de handel gebracht. De Bloten- daler had van den Hagenaar pakjes pudding betrokken, waarin na che misch onderzoek 1.9 tot 2 pet. zand aanwezig bleek te zijn. Er was zelfs een pakje. dat 6 pet. zand' be vatte. De verdachten beweerden, dal cr gemalen crocusbollcn door de pud ding was gemengd. En omdat deze bollen uit de zandgrond komen, was het best- mogelijk, dat er een hoeveel heid zand bij de productie was ge raakt. Bij de behandeling van deze zaak voor den kantonrechter was den ver dachten ieder 100 boete opgelegd. De ambtenaar van het O.M. was hiertegen in hoger beroep gegaan. De officier van justitie bij de Haarlemse rechtbank wees er op. dat deze puddingpoeder destijds zon der bon is verkocht en heel wat huis vrouwen tot aankoop heeft bewogen. Het. O.M. achtte de straf van den kantonrechter inderdaad te laag en vroeg tegen ieder der verdachten ƒ500 subs. 60 dagen. De rechtbank zal 20 Juli uitspraak dden. Bonkaarten zonder tweede distributiestamkaart DEN HAAG, 7 Juli. Personen, die buiten hun schuld nog niet in het. bezit zijn van een tweede distri butiestamkaart (b.v. geëvacueerden, schippers of woonwagenbewoners», kunnen zich ter verkrijging van een bonkaart (voedingsmiddelen 3e peri ode 1944» alsmede eventueel een toe- slagkaart „1 408", tot de plaatse lijke distributiediensten wenden on der overlegging van hun eerste dis tributiestamkaart. Bovendien dienen 'zij, die de 15- jarige leeftijd bereikt hebben hun persoonsbewijs mede te nemén en persoonlijk te verschijnen. Petroleum Icookdoeleinden Van 8 tot on met 26 Juli -'44 geeft elk der bonnen ..28" van de bonkaart L.' 403 voor kookdoeieindep reebt op het fcüfgji vau lit®* petroleum. Voor het. Britse Lagerhuis heeft Churchill ..zijn cijfers" gepresenteerd. Men make zich geen illusies: deze officiële ver klaring heeft vriend noch vijand dichter bij het geheim van V-l gebracht. De Britse premier kwam voor het parlement, omdat de toenemende onrust in Enge land dat noodzakelijk maakte, niet omdat hij zijnerzijds enige behoefte aan voorlichting zou hebben bespeurd. En dienover eenkomstig viel bij „zijn cijfers" de klemtoon op het eerste, meer dan op het tweede ?ede°!te van dit begrip. Natuurlijk moesten Churchill's uiteenzettingen en de getallen die daarvan de ruggegraat vormden het enige doel dienen, dat de Britse propaganda in dit ogen blik nastreven kan: de gerust stelling van het Engelse volk. Is Churchill daarin geslaagd? Het antwoord laat zich aan deze zijde van het kanaal niet zo gemakke lijk geven. Maar één ding staat toch wel vast: de Engelse propa ganda weet de werking van V-I te zeer verbreid en de angst bij het Engelse volk te diep ingevre ten. dan dat een offic'ële verkla ring het Duitse wapen nog langer met een verachtelijke handbewe ging zou kunnen afdoen. Ook Churchill gewaagde van een „se rious character" var 1-»et ernstige karakter dezer bedreiging. En de uitvoerigheid van zijn woord, de uitvoerigheid der Engelse berich- ten-uitzendingen over hetzelfde thema, onderstreepte die ernst. De cijfers zelf kan men slechts met de nodige korrels zout genie ten. Gelijk de ganse, zorgvuldig afgewogen Britse oorlogspropa ganda zijn zij volstrekt fictief en in het beste geval een spiegel van wat Londen meent te moeten toegeven. Per dag, zo verklaarde Churchill, snorren er honderd tot honderdvijftig dynamic t-meteo- ren naar het Engelse eiland. En men heeft ze klaarblijkelijk zéér minutieus geteld! Want op een haar na wist de premier te ont hullen, dat er sinds die gerucht makende zestiende Juni 2754 overgekomen zijn. Die zouden 2752 doden hebben gekost, terwijl rond achtduizend zwaargewonden I in de ziekenhuizen werden opge- nomen en een aanzienlijk groter aantal Britten lichtgewond werd. „Eén bom per man!" riep Churchill met macabere ironie uit. En hij was merkbaar verge noegd over het koopje. Overigens heeft de Anglo-Ame- rikaanse luchtmacht zich blij kens zijn mededelingen al sedert October van^het Yorige jaar in tensief m'ct het opruimen van de robot-startplaatsen beziggehou den. Het :noët voor oe - ewor.er* van Londen een twijfelachtige troost zijn, thans de door die op geruimde startplaatsen afgezon den projectielen met dodelijke regelmaat te zien naderen. En toch: 5.000.000 kg. bommen heeft de Brits-Amerikaanse luchtmacht naar Churchills verklaring op die startplaatsen uitgestort. Het getal geeft aanleiding tot voorzichtige overpeinzingen. Dui zend kilo, aldus zegt Churchill te weten, bedraagt het gewicht van een „vliegende bom". En 2754 zouden cr in totaal zijn geko men: 2.754.000 kilogram bij el kaar. Welberekend hebben de Britten dus rond 2 kilogram springstof naar beneden gegooid voor ieder kilogram dat zij niet konden verhinderen naar het Engelse eiland te vliegen! Het is een lichtelijk dwaas effect, dat het zorgvuldig uitgewogen rhetoretisch succes van „één bom per man" op slag te niet doet. Maar wat kan een Engels pre mier daaraan in het aangezicht der feiten veranderen? Joinder kilogrammen eigen spring stof op de robot-startplaatsen zouden de Britse bevolking de in druk geven, dat er helemaal niets voor hun lijfsbehoud werd onder nomen. Minder overgekomen robots, om het nuttige effect van de eigen springstof hoger te doen schijnen, verhogen in de be rekening relatief het effect van de vliegende bom en verstoren de vernuftige frase van „één bom per man". Minder doden echter zijn tegenover al het leed, dat het Britse volk zelf van nabij kon vaststellen, niet aannemelijk te maken. De robot-rekening is voor Churchill en het Engelse eiland niet sluitend te krijgen. Dat is ae dominerende gevolgtrekking uit de verklaring van den feritsen premier. Churchill mag breed uit meten, hoe lang hij al van de raket-bom op de hoogte was en hij mag de indruk van een om vangrijke bestrijding pogen te wekken door een lang relaas van gebombardeerde startplaatsen: de dagelijkse regen van explosies wordt er niet door weggepraat. En ook de omvangrijke evacua tie-maatregelen, die hij onder het mom van vrijwilligheid in deze zelfde rede aankondigde, verraden onbedoeld de ernst der dingen. „Ik kan geen garantie geven, dat deze plaag te verhinderen is", getuigde Churchill. En al thans deze commentaar bij zijn cijfers klonk oprecht. Pakketten voor Ned. krijgs gevangenen in Duitsland DEN HAAG. 7 Juli. Aangaande de nieuwe regeling van de pakket zendingen aan alle Nederlandse krijgsgevangenen in Duitsland, die met 1 Juli 1944 van kracht is gewor den, brengt het hoofdbestuur van het Nederlandse Rode Kruis het volgende in herinë^lig: In de eerste plaats wordt met in gang van 1 Juli 1944 maandelijks een „nationaal pakket" van 5 kg., bevattende levensmiddelen, door het Nederlandse Rode Kruis aan alle Nederlandse krijgsgevangenen ver zonden. In de tweede plaats zijn met in gang van 1 Juli 1944 komen te ver- vallen de zg. brief pakjes van 2 kg. (zes a acht per maand), die door dë familieleden over de post via het Ned. Rode Kruis werden gezonden. In de plaats daarvan mogen de familieleden één pakket van 5 kg. uitsluitend via het Ned. Rode Kruis verzenden. Na de verzending aan de familie leden van de circulaire met de no dige instructies en etiketten (plak- adressen) wordt op Zaterdag 8 dezer aangevangen, zodat in de eerste helft van volgende week alle be trokkenen in het bezit van de be treffende bescheiden worden gesteld. Voor hel verzenden dezer pakket ten zijn Rode Kruis-etiketten beno digd. Maandelijks ontvangen de naaste verwanten per krijgsgevangene twee, etiketten plakadressen waar van er één met de opdruk, „voor binnenlandse verzending" (het bin nenlandse plakadres) bestemd is om het pakket te verzenden aan de pak ketafdeling van het Ned. Rode Kruis ie Den Haag en het tweede, met de opdruk „Fürs Ausland" «voor het buitenland) het buitenlandse plak- adres bestemd is voor de doorzen ding van het pakket door de pakket- tenafdeling naar het. gevangenkamp in Duitsland. Dit buitenlandse plak- adres moet, volledig ingevuld, los in het pakket worden ingesloten. Na controle van de inhoud van het pak ket wordt het doorgezonden, thans voorzien van het „buitenlandse plak- adres". Alle tevoren ontvangen plakadres sen zonder de hierboven aangegeven opdrukken zijn ongeldig. De Gaulle ïn Washington STOCKHOLM, 7 Juli. De Gaulle is in Washington aangekomen, zo meldt de Britse berichtendienst. Zijn buurman doodgestoken BREDA. 7 Juli. De Bredase recht bank heeft uitspraak gedaan ln de zaak tegen den visser W. M. uit Kaats heuvel. tegen wien acht Jaar gevange nisstraf geëist was in verband met het doodsteken van zijn buurman A. Z. door middel van een broodmes. De rechtbank veroordeelde W. M. tot een gevangenisstraf van zes Jaar. De meest succesrijke Duitse jachtvlieger is thans Oberleutnant Erich Hartmann. die ln 266 luchtge vechten zegevierde. In Lissabon wordt beweerd, dat de bewegingsvrijheid der diplomaten ln Engeland opnieuw zal worden be perkt. Dit zou een gevolg zijn van de uitwerking van de V 1. In Noord-Burma hebben de ge allieerden in ccn gevecht, dat tien dagen duurde. 2482 man verloren. De Japanners verloren 317 man. WATERPOLO Voor de compe titie van de NZRB hebben de Jeugd- zeventallen van de Zijl en Zian el kaar ontmoet. Zian won deze wed strijd met 60. Met de rust hadden de Hagenaars zich reeds een 30- voorsprong verworven. Een LZC-combinatie won met 52 van de Watervriendenr LICHAMELIJKE OEF. Amsterdam geslaagd de dames H. W. E. Heere, Havlepi; P. W. Er bestaat veel animo voor de estafette-titels AMSTERDAM, 7 Juli. Het gebeurt de laatste tijd maar zelden, dar. er een estafette-record gebroken wordt, doch mogelijk beleven wij die sensatie a.s. Zondag op de Slntelbaan, als de kam pioenschappen der estafettes worden verwerkt. Er nemen niet minder dan 100 ploegen aan deel. zodat er wel animo is voor liet beait der titels. Het vorige seizoen won de Trekvogels het hoofdnummer de 4 100 m„ alsmede de 4 x 400. AV 1923 won de 10x100 en Haarlem de 4 x 1500 m. Op de 4 x 100 m. moet de record-tUd van 42 sec. toch eens dicht benaderd wor den. want AAC en AV 1923 hebben sterke ploegen, doch het wisselen laat nog wel eens te wensen over. hetgeen Zondag j.l. tussen Boersma en Nusse weder het geval was. AAC met Berger. Nusse, Boersma en Zwaan moet toch wel in staat zijn 42 sec. te lopen en AC 1923 met De Vries. Houtman, Blok. kan dat ook. Trekvogels met Osenaarp en Van Osta kan vermoedelijk nog een goede ploeg samenstellen, doch aJ* AAC goed wisselt, geven wij de Ara sterdammers een goede kans. Op de 4x400 m. Is AAC favoriet met een viertal als Bouman, Bakels. Kroon en Putsch, doch het record van 3.21.8 zal nog wel niet benaderd worden, al kun nen de Blauw-Witten een mooie ti1d maken. Op de 4x1500 m. gaat de strijd tussen Haarlem. AAC en Hol land. dat Slijkhuis in de baan brengt. Er kan van dit record 17 min. 2 sec. wel wat af, doch geen der ploegen heeft sterke mensen op deze afstand, althans geen vier sterke lopers. De 10 x 100 m. kan een mooi nummer worden met AAC en AV '23 als de sterkste ploegen. Bij de junioren maakt AAC een kan* de 4x300 m. In record-tijd te winnen met Verhook. Elstak enz. Dit was de enige titel, welke AAC het vorig Jaar wist te winnen. De dames komen met haar sterkst» ploegen uit en op de 4 x 100 m. en relals-race verwachten wij goede tij den. Sagltta met mevr. Blankers Koen. Zeeburg met de dames Adem a en Timmer, Victoria met Gerda Koudijs cn Celebes met de nieuwe aanwinst Xenio de Jong kunnen voor genoeg strijd zorgen Voorts doet. Ans Niesink een poging om de records discus en kogel om^er te werpen, hetgeen bij goede weers gesteldheid wel gelukken kan. Iblgfeens/ruisvogeipettfeb.... Onder een boom bmtf O niet te zien.... Voorl.ccHe Hfd. Insp. Lncbtfecscaennir»* Teekening: Studio Arend Meyer De verduistering begint heden om 22.00 en eindigt om 5.30 uur. Maan onder 6.44, op 23..12 uur. 12 Juli L.K 20 Juli N.M., 28 JuM LJL, 1 Aug. Y3L

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1