HET DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Zware aanvallen ten Westen van Carentan Gemeente als grossier Wende der wapenen Tussen de Boven-Dnjester en Kowel leeft de strijd op Marine brengt tal van sjchepen tot zinken Landingsoperaties in Baai van Viipuri Zeegevechten voor Nederlandse kust Eigen groente-distributieregeling Systeem ook elclers mogelijk? Britse aanval worden niet Alleen nog strijd bij Carpiquet len bij Caen voortgezet Churchill erkent de „ernstige aard" van de V. I. Algemene aanbal op Saipan Uitkering bij overlijden U if reiking nieuwe bonkaarten Van Amsterdam was Schulte te glad af Duits weermachtsbericht HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER. 6 Juli. Hei opperbevel der weermacht deelt mede: Ten noordwesten van Caen heeft de vijand na de zware verliezen van de vorige dag zijn aanvallen nici voortgezet. In de sector ten zuidwes ten van Carentan tot aau de westkust van het schiereiland Cherbourg vielen Amerikaanse formaties de gehele dag met krachtige ondersteuning van artillerie cn tanks aan. In het verloop van de hevige ge vechten werden onze gevechtsvoor- pesten op de hoofdgevcchtslinie terug genomen. Waar de vijand ook in deze linie penetreerde, zijn onze troepen tot de legcnaawral overgegaan. De gevechten duren nog voort. In Zuid-Frankrijk werd een Engelse sabotagegroep in een gevecht ver nietigd. De luchtmacht viel des nachts met sterke formaties slagvliegers vijande lijke troepenbewegingen met goede uitwerking aan. Bij de gisteren gemelde aanval van zware gevechtsvliegtuigen op vijande lijke scheepsconcentraties in de nacht van 4 op 5 Juli werden volgens aan vullende berichten nog 1 vrachtschip van 7000 brt. tot zinken gebracht. 1 torpedojager zwaar beschadigd en 1 passagiersschip van 10.000 brt. in brand geworpen. Boven de bezette Westelijke ge bieden verloor de vijand 57 vliegtui gen. waaronder 44 viermotorige bom menwerpers In verscheidene gevechten tegen vijandelijke zee- en luchtstrijd krachten brachten beveiligingsvaar tuigen van de Duits<\ marine voor de Nederlandse en Franse kust drie Britse torpedomotorboten tot zinken. Voorts schoten zij een torpedojager m brand en beschadigden drie an dere torpedomotorboten door artille- rievoltveffers. Bovendien wedden 13 vijandelijke jachtkruisers omlaagge- sc'hoten. Vijf eigen vaartuigen gin gen verloren. Door strijdmiddelen van de Duitse marine werden in de wateren van het invasiefront twee volgeladen transportschepen met een Inhoud van 15.000 brt.. 1 torpedojager en 1 fregat tot zinken gebracht. Een ander transportschip van 9.000 brt. werd zwaar beschadigd. Ons vergeldingsvuur ligt met slechts geringe onderbrekingen op Londen. In Italië waren gisteren vooral in de Westelijke en Oostelijke kustscc- tor zware gevechten aan de gang Met gebruikmaking van nieuwe in fanterie- en paritserstrijdkrachten probeerde de vijand steeds weer door ons front heen te stoten. Alle aan tallen bleven echter met zware ver liezen voor onze stellingen liggen. Talrijke vijandelijke .tanks werden daarbij stukgeschoten. In het gebied ten Noorden Van' Slcna werd ons Vijand van twee eilanden verdreven HELSINKI, 5 Juli. Het Finse weermachtsbericht luidt als volgt: In het estelijk deel der Kareligche Landengte werden vijandelijke aan vallen op verscheidene plaatsen afge slagen. Luchtstrijdkrachten vernietig den achr, vijandelijke tanks. In de laatste 24 uur woedden harde gevech ten in Aeyrepara, waar aanzienlijke vijandelijke strijdkrachten met onder steuning van tanks en krachtig artil lerievuur en onder gebruik van lucht strijdkrachten herhaaldelijk op onze stellingen losstormen. De vijand leed zware verliezen en werd in een tegen aanval verdreven, met uitzondering van een penetratieplek, waar de ge vechten nog aan de gang zijn. Hier werden 7 tanks vernietigd en 3 andere buiten gevecht gesteld. Op de Vuoksen werden twee vijandelijke motortorpe doboten tot zinken gebracht- In de richting Aunus was de vijan delijke druk ten westen van Sakrni en Viljarvi het krachtigst Onze troe pen sloegen hier verscheidene hevige vijandelijke aanvallen af. Op enige plaatsen slaagde de vijand er ech ter in ortze stellingen binnen te dringen, zodat onze troepen iets wer den teruggetrokken Ook bij aaina- jarvi weerden de vijandelijke 'aan vallen deels in het aanvangsstadium door het vuur van onze troepen, deels door tegenaanvallen afgeslagen. In de richting Maselka, brachten onze troepen met ondersteuning van de luchtstrijdkrachten de aanval lende vijandelijke afdelingen ten westen van Juustjarvi cn Munjarvi verliezen toe en sloegen alle vijan delijke aanvallen af. Gisterochtend ondernam de vijand met aanzienlijke strijdkrachten een landingspoging in de baai van Viipuri, De vijandelijke kustbatte- rijen en luchtstrijdkrachten "onder steunden talrijke vaartuigen, die het onder bescherming van kunstmatige nevel gelukte, op enige eilanden troepen aan land zetten. In harde gevechten, die volle 24 uur duurden, wierpen onze kustformaties den vijand van de eilanden Teikari en Melansaari in de zee terug. Onze kanonneerboten en lichte vaartuigen, alsmede de kustbatte- rijen en luchtstrijdkrachten, hebben met succes aan de afweer van de aanval deelgenomen en hebben een vijandelijke vlootafdeling, die in de mond van de baai van Viipuri ope reerde. verdreven. Op zijn minst acht vijandelijke vaartuigen van ver schillende grootten werden tot zin ken gebracht. De vijand leed boven- dien zware verliezen aan manschaD- pen. De vijandelijke landingspoging in de baai van Viipuri wordt voort gezet. Eigen en Duitse luchtstrijdkrach ten ondersteunden de operaties van de kustformaties en van de land strijdkrachten door bombardemen ten op concentraties tanks, artillerie en troepen in de richting van Ihan- tala. Finse cn Duitse jagers, alsmede onze afweer op de grond schoten in totaal 19 vijandelijke vliegtuigen om laag, front ter verkorting enkele kilome ters naar het Noorden teruggenomen. De 278e divisie infanterie heeft zich onder bevel van den. luitenant-gene raal Hoppe in voortdurende zware afweergevechten tegenover een over- machtigen vijand bijzonder dapper geweerd en hem zware verliezen toe gebracht. Alle vijandelijke doorbraak pogingen mislukten, dank zij de standvastigheid van deze divisie. Des nachts opererende slagvlieg tuigen veroorzaakten in vijandelijke opslagplaatsen van materiaal in de Adriatischc kustsector grote branden en ontploffingen. Italiaanse torpedo- vliegtuigen vielen voor Bari vijande lijke scheepsconcentraties aan en troffen twee koopvaardijschepen van 13000 brt. ernstig. In het Zuiden van het Oostelijke front Is de gevechtsactiviteit tussen de bovenloop van de Dnjestr en Ko wel opgeleefd. In de centrale sector wordt op de landengten van Baranowicze er. Mo- lodcczno nog steeds verbitterd ge vochten. Bij Baranowicze sloegen Duitse en Hongaarse troepen talrijke aanvallen van de bolsjewisten in harde gevechten af. Ten Westen van Molodeczno stortten vijandelijke doorbraakpogingen met verliezen voor de bolsjewisten ineen. Afdelin gen cavalerie en pantserstrijdkrach ten. die in de versperringsgrendel waren binnengedrongen werden uit eengeslagen. Ten noordwesten van het Narocz- meer werden bolsjewistische aan- valsspitsen opgevangen; tussen Du- naborg en Polozk werden talrijke aanvallen van den vijand afgesla gen. In één penetratieplek zijn nog hevige gevechten aan de gang. Ten Noorden van Polozk onderna men de bolsjewisten verscheidene vruchteloze aanvallen. Aanvallen van formaties Duitse slagvliegtuigen waren vooral-, gericht op vijandelijke marscolonnes. Hier bij werden weer talrijke tanks, stuk ken geschut en verscheidene hon derden voertuigen, alsmede enige bruggen vernield. Des nachts vielen zware gevechts vliegtuigen de vijandelijke ravitail lering, vooral het station Kritschew aan, waar uitgebreide branden en zware ontploffingen ontstonden. Een andere geconcentreerde aanval was gericht óp het vliegveld van Minsk. Grote verwoestingen en talrijke branden werden waargenomen. Enkele Britse vliegtuigen heten in de afgelopen nacht bommen val len op plaatsen ln het Rijnlands- Westfaalse gebied. I» JAARGANG No. 154 LD DONDERDAG 6 JUÜ 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Tel. 24996 Postgiro 184.120 - Abonnementsprijs 21 ct. per weelc of ƒ2.73 per kwartaal. Losse nummers 5 ct. Cherbourgs haven thans onbruikbaar Om de Engelsen en Amerikanen het uit laden van zwaar oor logsmateriaal tU de haven van, Cherbourg, die thans in hun han den is, onmogelijk te maken, hebben de Duitse troepen de kaden en alle haven installaties zo intensief vernield dgt ze voor lange tijd onbruikbaar zullen blijven. Onze foto toont hoe de kademuren aan de Quai de France in Cherbourg opgeblazen zijn en hoe de groten laadkranen zijn inge stort. Op de achter grond is de toren van het zee-slation nog te zien. P.K. foto Peter Transoc.-E.P.) Toen de ware Jacob maar kwam Twee Britse boten in de grond geboord BERLIJN. 6 Juli. Voor de Ne derlandse küst zijn Woensdagoch tend tussen 2 en 5 uur verscheidene gevechten ontstaan tussen Duitse beveiligingsstrijdkrachten en Britse lorpedomotorboten. Daarbij werd voor IJmuiden tegifh 3 uur een aan vallende formatie torpedomotorboten zwaar beschoten. Een der boten werd tot zinken gebracht, 20 leden def- bemanning, waaronder de comman dant. werden gevangen genomen. Hierbij ging een eigen patrouilleboot verloren. Dc bemanning hiervan kon bijna voltallig gered worden. Voor Vlieland werden verscheide ne malen vruchteloos aanvallende torpedomotorboten verdreven en werd éen boot door voltreffers zwaar beschadigd. Hierbij is aan Duitse zijde geen schade geleden. Hoewel de vijandelijke formatie geprobeerd had met een herkenningssignaal door te gaan voor een Duitse formatie tor- pedomotorbotert. werd ze zwaar ge troffen en met talrijke treffers op de vlucht gedreven. Nog een tweede Britse- torpedomo torboot is in de grond geboord. Bo vendien zijn twee torpedomotorboten zwaar beschadigd. Laffe moord op politieman DEN HAAG. 6 Juli. In een stad in bet Oosten van het land is dezer dagen op een Nederlands politieman een laffe moord gepleegd, die typisch is voor de methoden, waarmede de ..patriottische onderwereld" werkt De politieman voerde een onschuldig ge sprek met een winkelier Een Jonge man naderd? den politiebeambte van achteren, trok een pistool, drukte dat. tegen het achterhoofd van den agent en gaf vuur. voordat deze gewaar schuwd kon worden Deze aanslag kreeg daardoor geheel dc uiterlijke vorm van het nekschot, zoals het in de Sowjet-Unle berucht werd. Moscouse dagbladen eisen van de V.S. na het verbreken van de betrek kingen met Finland thans een oorlogs verklaring. In Noorwegen is een gewapende organisatie opgericht die vitale fabrie ken. electrische Installaties cn ver keersmiddelen zal beschermen De op leiding der manschappen geschiedt op militaire leest. Verscheidene gemeenten in ons land hebben dit. voorjaar met landbouwers in de omgeving con tracten afgesloten voor de verbouw van groenten, die aan de bevolking van deze gemeenten ten goede zul len komen. Het koude voorjaar heeft een vroege oogst niet bevorderd, maar kleine partijen vroege spinazie zijn hier en daar al aan de markt 'ge bracht en naar het zich laat aan zien, zullen binnen weinige dagen de boodschappentjassen van vele huisvrouwen voor het eerst sinds lange tijd weer gevuld zijn met an dijvie, bloemkool, worteltjes, zomer- bieten en vroege aardappelen, de resultaten van deze contractteelt. Aan de landbouwers-gelegenheids tuinders is van gemeentewege kunst mest beschikbaar gesteld en voorts ontvangen zij uit de gemeentekas een extra-premie per ha. verbouwde groente. Een moeilijkheid, die echter door vele gemeenten niet kon worden weg genomen. was het tekort aan ar beidskrachten. ontstaan door de be werkelijke extra-groententeelt. In één gemeente heeft men kans gezien, ook bij de oogst de boeren de behulpzame hand te reiken. Niet alleen heeft daar een actie onder de schooljeugd, om bij het wieden en bij de oogst te helpen, volledig succes gehad, maar bovendien heeft de burgemeester, die de oplossing van het groentevraagstuk persoon lijk ter hand heeft genomen, het personeel van de gemeentelijke plantsoendienst toestemming gege ven en bereid gevonden, tijdelijk, onder leiding van de boeren, op de tuinderijen werkzaam te zijn. Het feit, dat er enige maanden lang hier en daar grassprietjes tussen de straat^enen zullen groeien, acht men van niet voldoende belang "om er een vlotte groentenoogst aan op te offeren Maar een ander belangrijk vraag stuk is in deze zelfde gemeente op een naar onze mening zeer gelukkige wijze tot een oplossing gebracht, namelijk, hoe een eerlijke en veilige verdeling van de beschikbaar komen de groenten gewaarborgd is. Alge meen worden de gemeen te groenten via de veiling of de centrale markt onder de grossiers verdeeld, die de kleinhandelaren bevoorraden. In de gemeente echter, waar van hier spraké is, zijn bij de verdeling van de gemeentegroen ten de grossiers op grond van vele trieste ervaringen uitgescbJt- keld, zodat dc „grossierswinst" in de gemeentekas vloeit en dus de bevolking ten goede komt. Dc kosten van de teeltpremies aan de boeren kunnen geheel ilii deze verdiensten worden bestre den. Zo zal de bevolking niet dc gemaakte onkosten op haar be lastingbiljet terugvinden. Dit stelsel voldoet voortreffelijk, om dat het hier een gemeenschap pelijke actie betreft, die geheel door dc gemeente zelf is georga niseerd. Om je voorkomen, dat ook van deze gemeentegroenten een deel in BERLIJN, 6 Juli De Engelsen zetten Woensdag hun aanvallen in het gebied van Caen niet voort, aan gezien de zware verliezen van Dins dag nog niet konden worden aange vuld. Ook de aanvalsformaties, die in de naar het Noorden aansluitende sector verzameld waren, hebben de aanval in de richting van Caen nog niet geopend. Slechts bij Carpiquet werd nog verbitterd gestreden. Onder massaal gebruik van artillerie, maakten de Britten, die oprukten langs hej, dal van een beek, zich meester van het grootste deel der puinhopen van het dorp. De Duitse hoofdgevechtslinie, die eerst lang^ de westrand van Car piquet liep, sluit thans aan de Oost- rand aan, hetgeen voor de Britten een terreinwinst in de richting van Caen betekent van 600 tot 800 meter. Het dorp ligt in het dal, terwijl de dominerende hoogten ten Noorden en ten Zuiden nog steeds in Duitse hand zijn. De puinhopen van Carpi quet liggen onder het vuur der Duit se batterijen. Aan het front van het eerste Ame rikaanse leger, dat nog steeds tracht de moerasgordel van het Normandi- sche schiereiland dqor een aanval in Zuidelijke en Zuidwestelijke richting achter zich te laten, heerste leven dige gevechtsactie. Een na hevige artillerievoorbereiding ondernomen asmval der Amerikanen werd in een tegenaanval opgevangen en de Ame rikanen werden naar de uitgangsstel lingen teruggeworpen. Daarbij maak ten de Duitsers gevangenen. Ten Zuidwesten van het Bous Limors brachten de Amerikanen twee plaat selijke penetraties tot stand in dc Duitse beveiligingen in het voorter rein. Deze werden door de plaatse lijke reserves afgegrendeld. Amerikaanse aanvallen langs de Rijksweg' Caïentaiw-Periers strand den op het Duitse afweervuur met. zware verliezen voor de aanvallers. Een binnendringen van sterke Ame rikaanse formaties in La Haye du Puits werd door een krachtige Duitso tegenaanval tenietgedaan. Daarbij vielen talrijke gevangenen in Duitse handen. de zwarte handel wordt verkocht, is in bedoelde gemeente een gemeen telijke distributieregeling ontworpen. De groenteboer ontvangt een lijst met opgave van de hoeveelheid en de soort beschikbare groente. Deze lijst moet. hij voor zijn etalage han gen, zodat het publiek weet. wat er te koop is. De bevolking ontvangt een bon kaart per gezinslid cn kan op deze bonnen een vastgestelde hoeveelheid groente kopen, Controle op het na leven van de voorschriften is op deze manier uiterst eenvoudig. Wellicht kunnen andere gemeen ten met deze. door de burgerij met veel instemming begroete regeling, hun voordeel dóen. Stockholm. 6 ju». in »jn verklaring over de aanvallen der vliegende bommen op Engeland heeft Churchill, naar de Britse ber richtendienst meldt, in het Lager huis gezegd, dat het een vergissing zou zijn, de ernstige aard van deze bijzondere vorm van aanvallen te onderschatten. Naar onze Berljjnse corresponden te vanmiddag meldde, heeft de Brit se omroep vanoohtend in haar eer ste twee uitzendingen /bekend ge maakt. dat het aantal vliegende bommen, dat op Engeland neer komt. groter is dan ooit tevoren. De .JDaily Mail" wijst er in een artikel op, dat de haat van de bevolking tegen de V. 1 nu overgaat in een haat tegen de eigen regering. Men verwijt de verantwoordelijke man nen. dat zij. hoewel het thans ge beurde te verwachten was, niets on dernomen hebben om het grote ge vaar. waarvan de bevolking het slachtoffer zal zijn, tegen te gaan. Van Duitse zijde wordt er. aldus het D.N.B., nogmaals op gewezen, dat van een sterkere verdediging boven Londen geen sprake is. Nog steeds is het percentage der neerge schoten vliegende bommen uiterst gering en in verhouding tot het aan tal treffers van geen betekenis. TOKIO, 6 Juli. Aan een be richt. dat het keizerlijke hoofdkwar tier Woensdagmiddag over de toe stand op het eiland Saipan heeft uit gegeven. kan worden ontleend, dat de Amerikanen daar tot de algemene aanval zijn overgegaan. Naar ge zegd wordt drongen numeriek over machtige vijandelijke eenheden on der bescherming van haar lucht- jnacht en een hevig vuur van .scheepsgeschut geleidelijk met pant serwagens de Japanse stellingen in het Noordwèstelijke deel van het eiland binnen. Er wordt nog aan toe gevoegd. dat de Japanse legers en marinestrijdkrachten op Saipan zich verenigd hebben. In verbitterde ge vechten op korte afstand, die op het moment gevoerd worden, bieden de numeriek geringere Japanse strijd krachten dapper tegenstand Andere frontberichten dóén zien, dat de Amerikanen de luchtheer- schappij boven Saipan bezitten. De Japanse verdedigers konden Dins dag op open zee verscheidene vijan delijke vliegkampschepen waarne men. waarvan de vliegtuigen later in de gevechten te land tussenbeide kwamen en de resterende Japanse stellingen bombardeerden. Er kan geen twijfel aan bestaan, dat de toe stand voor de Japanners op Saipan buitengewoon ernstig is." Dr heer Scheepstrahoofd der school te Luntercn. tons in het bezit van een konijn van hel vrouwelijk g'eslacht, dat blijkbaar een hautaine minachting koesterde voor de andere sexe, want alle door den eigenaar ondernomen pogingen ziin langoor in contact te brengen met een manne lijke n soortgenoot, leden volkomen schipbreuk. Het was bit deze zorgvol voorbe reide ontmoetingen een kabaal van je welste, dat steevast uitliep op for mele vechtpartijen tussen dc ..zij'' en de ,Jiij". icaarbn vooral eerstgenoem de er vinnig op los fcrabde cn woe dend van zich afbeet. De eigenaar kreeg ten langen leste genoeg van het geval, aangezien het bewuste konijn klaarblijkelijk tot de categorie „man- nenhaatsters" behoorde... Dat er echter geenszins sprake was van gebrek aan sex-appeal bleek lcort daarna. Enkele malen was het den heer Scheepstra reeds opgevallen,.dat zich in zijn tuin een wild konijn op hield, dat natuurlijk meestentijds on zichtbaar was, doch nu en dan zijn aanwezigheid verried. Op een dag ge beurde het toen, dat hei wilde konijn zich openlijk vertoondf cn zich mi- tengewoon bleek tc interesseren voor zijn tamme soortgenoot achter, de tralies Meermalen zag men hoe de wilde langoor nerveus om het hok heen huppelde en zich zelfs krabbend cn gravend toegang trachtte te ver schaffen. Dit bracht een der huisgenoten op het idee de deur van het hok open te zetten en thans werd in derdaad het gelukkige huwelijk ge sloten. het huwelijk tussen het schuwe, wilde konijnden bewoner van boÉ en heide èn het tamme hok- dier, dat in het onderhavige geval blijkbaar nog te veel toild bloed in zich had om zich door een doodge- wonen rammelaar het hof te laten maken... In het konijnenhok van den heer Scheepstra getuigt een wollig ge krioel, waarin het grijsbruin van den vader tr herkennen is. van deze aller aardigste gril van Moeder Natuur. DEN HAAG. 3 Juli. Bij ovAijden van een rechtstreeks oindirect ver plicht verzekerde keren de algemene ziekenfondsen een overlljdensgeld uit, dat vijftig gulden bedraagt. Indien de overledene twee jaar of ouder is. ter wijl bij overlijden beneden die leeftijd een uitkering van dertig gulden wordt verstrekt. Het recht op deze u'Akering vervalt, indien het verzoek daartoe niet binnen drie maanden na l^et over lijden bij het ziekenfonds wordt ge daan. Teneinde deze laatste bepaling, die op 1 December 1943 werd afgekondigd, geleidelijk aan bij de verzekerdeh In gang te doen vinden, heeft de .com missaris, belast met het toezicht op de ziekenfondsen, rot dusver een soe pele toepassing nieryaq bevorderd, In. de meeste gevallen, waarin de gestelde •aanvraagtermijn was overschreden, la het geld toch uitgekeerd. Dit over gangstijdperk moet echter een einde nemen cn van 1 September a.s. af zal dan ook strikt aan de termijn van drie maanden de hana worden gehou den. Te laat Ingediende verzoeken zul len van dit tijdstip af niet meer door de ziekenfondsen in behandeling kun nen worden genomen De uitkering bij overlijden wordt niet verstrekt bij overlijden van een kind, dat levenloos aangegeven bij de registers van de burgerlijke stand is ingeschreven, terwijl evenmin uit kering geschiedt m geval van ver- moedelljk overlijden. Bij overlijden van een rechtstreeks verzekerde geschiedt de uitkering: a. indien de overledene een echtgenoot, van wie hij niet van tafel en bed is gescheiden, achterlaat, aan deze echt genoot: b. indien de overledene geen echtgenoot, van wie hij niet van tafel en bed is gescheiden, maar wel één of meer inwonende meerderjarige kinde ven achterlaat, aan het oudste dezer kinderen; c. indien het gestelde onder a en b geen toepassing kan vinden, aan hem. die binnen drie maanden na het overlijden aantoont, dat hij de be grafenis of de crematie heeft bekos tigd: d. indien het gestelde onder a. b en c geen toepassing kan vinden, aan de erfgenamen. Bij overlijden van een' lndlrect-ver- zekerde heeft uitkering aan denrechts- streeks-verzekerde plaats, indien geen der ovengenoemde mogelijkheden toe passing kan vinden, beslist de com missar.s. belast met het toezicht op de ziekenfondsen, aan wien de uit kering zal geschieden Gestolen glaswerk was gauw weer terecht HILVERSUM. 6 Juli. Een winkelier uit de Spoorstraat deed aangifte bij de politie van dief stal van enig glaswerk uit zijn pak huis; de diefstal werd jJ. Maandag gepleegd. Een 31-jarige schoenmaker uit de Kampestraat, werd hierna ge arresteerd; in diens woning van den schoenlapper werd het ontvreemde glaswerk in beslag genomen. Drie weken ligt thans onaf gebroken het vuur van het dend met „harde werkelijkheid". Het is binnen het raam van nieuwe Duitse wapen op Lon- deze psychologische ontwikkeling den. En sedert enige dagen is de volkomen begrijpelijk, dat men op terminologie van het Duitse het Britse eiland het nieuwe in- weermachtsbericht in dit opzicht ZiCht r.iet terstond en in volle bovendien op veelbetekenende omvang heeft zien doorbreken. In manier gewijzigd. Sprak dit offi- de aanvankelijke pogingen, de be- ciële en altijd-nuchtere document tekenis van V-l tc verkleinen of aanvankelijk van „storingsvuur", zejfS het wapen belachelijk te de stereotiep terugkerende vol- maken, herkent de psycholoog ge zin luidt thans: „Zwaar ver geldingsvuur ligt op Lon- makkeliik de brug van koppig ongeloof naar erkenning van wat den." Op welke wijze de Britse zjCh ln vuur en puin allengs als propaganda en de Britse oorlogs- krasse werkelijkheid gaat afteke- leiding zich met de vliegende nen. Ook officieel heeft de Britse bom bezighoudt is op zichzelf het propaganda zich de mogelijkheid minst belangrijk. Het feit, dat willen voorbehouden, aan de psy- men er zich mee bezighoudt zegt chologische wegen de door haar rijkelijk voldoende. gewenste richting te geven: ziJ De korte toespraak van den schiep in een periode van vol- Führer tot de verantwoordelijke strekt stilzwijgen en door een af- mannen der Duitse bewapenings- snijden van alle berichtgeving als industrie heeft als duidelijke het ware een luchtledig, waarin richtlijn vastgelegd, wat voor den een nieuwe, aannemelijke lezing goeden verstaander uit de ont- vorm zou kunnen vinden of iwat wikkeling der dingen reeds dui- nog beter scheen»nieuwe afweer- delijk was geworden: de opeen- middelen hun deugdelijkheid zou- volging van een reeks ten deie den kunnen bewijzen. onderling verwante nieuwe wa pens is geen „toeval". Hier heeft Het éen noch het ander Is moge lijk gebleken. Zelfs vóór Churchill men niets meer of minder dan 2jjn verklaring over het nieuwe een wende der wapenen, een mi- Duitse wapen aankondigde, moest litair-technische omwenteling, de Britse propaganda ten over een vernieuwing van het militaire staan van de Britse volksopinie apparaat te zoeken, die het aan- het stilzwijgen verbreken. Het gezicht van de oorlog geheel'zal veranderen. „storingsvuur" was „zwaar ver geldingsvuur" geworden en geen De Führer zelf beklemtoonde tactische propaganda vermocht sterk het technische karakter van het effect van deze wijziging op de huidige strijd. Men kan het te heffen Ht4enn„VeLWUZi?gh?a,aL d„1 ,Ame: Niet alleen ln Duitsland is thans rikaanse en wellicht ten dele ook het b „vergelding weer een naar de Sowjetrussische massa- sprlngléveMnd bsegrip geworden. dat„hu Ian de Niet alleen in Duitsland ook voorsprong gewaagde, die de dringt thans het besef door. dat vijandelijke urdustrle zich tude- met het woord „vergelding" alleen k""nenH ve,rzekeren" de consequenties van de niuiwe pliltpr nnt s. ontwikkeling der dingen slefhts echter ook als heel veel méér dan een los-neergeworpen opmer onyoldoende is gewaardeerd. Het woord van den Führer weegt, nu "K* verstaan, dat de Duitse het eerste'deel van zijn aankon- uitVindersgeest bezig is het tech- diging allengs in vervulling gaat, nisch evenwicht te herstellen om zwaarder dan ooit op het denken, zo de voorwaarden te scheppen. van den tegenstander. Het kon waardoor het roer van de oorlog digt boven de vergelding voor de voorgoed zal worden omgegooid Anglo-Amerikaanse luchtterreur Ondanks alle rumoerige deni- vindingen aan. die „het roer van gratie heeft het ook bij den te- de oorlog voorgoed zullen om- genstander nimmer ontbroken gooien". Men zal ook deze aan- ?ï\?eï?-Si respect voor wat in kondiging ginds zeer stellig trach- Adolf Hitiers redevoeringen op ten te verkleinen. Maar men zal gezette tijden te verstaan werd nauwelijks kunnen verbergen, dat gegeven. De bovenmenselijke zelf- de kennismaking met een deel der beheersing, waarmee Duitsland realiteit in de verborgen hoeken zijnerzijds de Anglo-Amerikaan- se luchtterreur over zijn burger bevolking en zijn grote steden bemerkbaar maakt van hoofd en hart ook de onrust voor de rest dezer werkelijkheid liet gaan week na week, maand na maand en jaar na jaar is echter allengs verkeerd begrepen. Erkenning van deze wende der wapenen betekent aan de Euro pese zijde van het front géén zin- pllaUvoorVorvermo?daakte ^rschat'tmg'van 'waTdle Men doet aan de rechtstreeks- vernietigende werking van „V-I" omwenteling rechtstreeks moge lijk'maakt. geen onderschatting van de offers, die de oorlog zon- geen onrecht, wanneer men als d0r twijfel nog ln toenemende- 5SSf„iielahngriJkV e"ec\ ee" mate vragen zfU. Ze bekent na hefc woord van den Führer echter w- wèl het fundament, waarop de rond Duitsland geschaarde krach ten de oorlogswerkelijkhcid der opge- aan kortzichtigen en praalhanzen wèl het fundament zijn de schellen van de ogen ge- - "■Ye.rgeldin£" heette se- lijkluidend te zijn geworden met komende maanden zien „bluf", ze bleek echter gelijklui- bouwd. Nieuwe groente-, tabaks en petroleumkaarten DEN HAAG, 6 Juli. De plaatse lijke distributiediensten reiken van 10 Juli tot en met 5 Augustus a.s. tegen overlegging van de tweede distributiestamkaart met daarbij be horend inlegvel bonkaarten voor voedingsmiddelen uit In distributie- kringen. waar de klantenbinding voor groente en fruit geldt, ontvangt men een groentekaart n 409 voor de 10e. 11e en 12e periode 1944. Ver der wordt aan mannelijke personen, geboren vóór 1 Januari 1926. een tabakskaart q 409 voor de 9e tot en met de 12e periode 1944 uitgereikt. Tenslotte wordt aan hen. die het restant van de oude bonkaart u 403 voor petroleum voor kookdoeleinden inleveren, van 10 Juli tot en met 5 Augustus a.s. een bonkaart u 409 voor petroleum voor kookdoeleinden, bestemd voor het seizoen 1944 1945, verstrekt. Zij. die in het bezit zijq van i. IJ of 14 bonkaart u 403. dienen hierbij resp. 1. 2, 5 of 6 bon nen „petroleum rl" in ie leveren. Op grond hiervan ontvangen deze personen dan i. 4, IJ of IJ bon kaart u 409. BIJ de uitreikinif der bonkaarten voor levensmiddelen worden resp. de bonnen a 409 tot en met e 409 der inlegvellen ingehouden. Tevens wordt in het vakje 409a van de tweede dis- tributlestamkaart een diagonaal kruis je geplaatst. Schippers Slerhts schippers en hun gcrinsle- den. die in het Centraal Bevolkingsre gister zijn opgenomen, kunnen hun bonkaarten bij een dlstributiedlenst naar eigen keuze afhalen. Zij dienen de dlstributiedlenst. die zij ln hun aanvrage om een tweede distributie- stamkaart als dienst van uitreiking hebben opgegeven, op de hoogte te houden van hun tegenwoordige en ao mogelijk toekomstige verblijfplaats. Dc schippers dienen aich j.i Ïedara nieuwe verblijfplaats tot d«i diatribu- tledienst te wenden, ten einde te in formeren. of de opdracht Lot uitrei king daar la aangekomen. Wet er al niet uit een riool te voorschijn komt HILVERSUM. 6 Juni. Uit een riool, dat uitmondt op het terrein van de zuiveringsinrichting aan de Loosdrechtseweg. kwamen dé snippers van drie verscheurde bank biljetten van 25 tevoorschijn. Bijster won weer van Chris Kropman Rijwieldieven gingen zeer geraffineerd fe werk BUSSUM. 6 Juli. De politie heeft de hand weten tc leggen op twee rijwieldieven. die zeer brutaal ie werk gingen. Een der daders, een 23-jarige rijwielhewtellef, wel-kte in een rijwielbewaarplaats, waar hij kans zag een rijwiel weg te nemen. In samenwerking met den anderen dader, ^n 31-jarigen slager, werd het rijwiel van de hand gedaan. De diefstal werd echter ontdekt en om zijn patroon schadeloos te stellen, stal de rijwielhersteller op een andere plaats weer een fiets. Beide dieven zijn tér beschikking gesteld van den officier van justitie te Amsterdam- AMSTERDAM. 5 Juli. Wie enigs zins achter de schermen van de wieler sport kan kijken, wist. dat er gister avond ln het Stadion iets meer werd uitgevochten dan de strijd om de overwinning ln de revanche van het 50 km-kampioenschap. Het ging cr om. dat twee renners de duizenden wildeh lonen, dat zij het meesterschap bézitten. De meer-Jarlge kampioen Gerrlt Schulte moest bevestigen, dat hij de ware kampioen der baanrenners- op-de-lange-afstand is en Aad. van Amsterdam wilde tonen, dat hij de kans had gehad den blonden Bosschenaar het derde kamploenschap- in-successle te ontnemen, als Arle van Vliet er toen niet geweest was om dit duel ln duigen te gooien. Dat liet de man uit Prlncenhage wel overduide lijk gedurende het gehele verloop van de revanche zien en povenal ln zijn. magistrale eindsprint, waarin ditmaal wederom de beslissing viel. Het waren toch hoofdzakelijk Van Amsterdam en Schulte die elke ult~ looppoging-met-enlge-ernst al spoedig de kop indrukten. Er was trouwens ook geen beginnen aan met de record- auelheld, waarin de rentiers over het cement stoven en zo werd de wed strijd beheerst door de scherpe rivali teit, welke tussen Sphulte en Van Amsterdam bestond. Even lqek het er nog op. dat acht ronden voor het ein de Van der Voort hiervan in gezel schap van Motké en Hopstaken zou, profiteren, doch weer bezwoer Schulte het gevaar en dit was de inleiding van de spannende en sensationele jacht naar het einde. Nog drie rondenEvers schoot weg en weer kreeg Schulte de taak ook deze vluchteling tot de orde te roepen. Intussen zocht Van Amster dam het wieltje van den Bosschenaar. Iu,. die laatste ronde deden Jan Pronk. Cor de Best. Van Gent. Franken en zelfs Hesllnga nog een wanhopige greep naar de overwinning, maar toen kwam het daverende duel Schulte Van Amsterdam! In de laatste 100 m. gooide Van Amsterdam zijn laatste reserves ln de strijd en schoot als een duivel achter Schulte vandaan en was het Middelkamp die onder de bedrij ven door fraai naar de tweede plaats schoot. De Bosschenaar werd haast nog door PYanken geklopt ook. (Tijd 1 uur 5 min. 50 scc.li. 5e Pronk. 6e Heslln ga. 7e Van Gent. 8e De Best. Na sprlntduels kwameD Remkes Van der Vijver en Smits gelijk ln pun ten en moest een ..match k trols" uit maken wie snelste was en Remkes toonde tenslotte zijn titel waardig 112.6 seconde laatste 200 meter), 2e Smits <J lengte), 3e Van de Vijver. Ooms was niet erg gelukkig deze avond, waaraan minder sportlef rijden van Smits mede schuld had. Bontekoc en DuiJns waren ook nu weer de min deren van Kropman en Blister bij de amateurs, zduat wc de échte revanche tussen laatstgenoemde tweetal te zien kregen Weer bleken de snelle laatste honderd meters» v^n Cor Bijster voor Chris Kropman fataal Van Laar had voordien met kop cn schouders boven zijn amateur-tegenstanders uitgesto ken In een punten-wedstrijd en alle sprints van de 8 km.-rit gewonnen met als uitslag: Van Laar, 20 pnt.. tijd 11 min. 28 sec., Kleefstra, 10 pnt., Neeft 7 pnt. en Van de Vliet 5 pnt Van Beek. Van Zallnge, Kuilman en Kroon toonden weinig begrip van team-werk In een Olympische achter volging over 4 km., welke een goede zege werd voor de ploeg Boskcmpcr Bamméns-—v." d. Kaa—De Kort ln de snrile tud van 6 coin. 10.2 sec. VOLKSCULTUUR EN KUNST W. M. Dudok zestig jaar Heden vlort de architect Willem Marlnus Dudok. die de Nederlandse naam op het gebied van de internatio nale bouwkunst mede hoog hielp hou den, zijn zestigste verjaardag. Sinds 1915 heeft hij zijn voornaamste werk verricht ln de gemeente Hilversum, waar hij eerst als directeur van Pu blieke Werken, sinds 1927 als gemeen te-architect blokken arbeiderswonin gen. schoolgebouwen en particuliere huizen ontwierp om zijn schepping «n 1932 te bekronen met het ln dat Jaar gereedgekomen stadhuis, dat wnde vermaardheid geniet. Het zeer persoonlijke karakter van Dudoks werken is echter ook elders in ons land en daarbuiten naspeurbaar Men denkt aan het gebouw van de Bijenkorf te Rotterdam en de Stads schouwburg te Uyecht Uit dc vroeg ste periode dateert hef gebouw van het voormalige Leidse Dagblad te Lel den. Buiten de grenzen ziet men op tegen het Nederlandse Studentenhuis ln de Parijse unlvcrslteltswjjk, tegen twee bioscooptheaters in Calcutta iBr.-Indiëi cn het Van Heutz-monu- meni te Weltevreden (Java) getuigt van een vruchtbare samenwerking met den beeldhouwer H v. d. Eijndc. Da eenvoud en de niettemin massale con trastwerkingen van Dudoks bouwkunst worden hoofdzakelijk ln baksteen ver werkelijkt. De zakclljkneid van zijn compositie neemt echter de romantiek niet geheel weg. getuige zijn wellicht beste v)erk, het Columbarium bij het Westerveldse Crematorium, dat door gevoeligheid en vredige rust wordt ge kenmerkt. Limburgse wedstrijden voor liefhebberij toneel Er bestaat voor de Limburgse wed strijden voor het liefhebberijtoneel te Maastricht een zeer grote belangstel ling, ook van de zijde van die vereni gingen. die de laatse tijd niet meer gespeeld hebben. Men heeft deze wed strijden over vier weekends verdeeld. Buiten dc twee Maastrichtse nemen vijf ZuldlImburg6C verenigingen deel. Uit Noord-Brabant doen drie vereni gingen mee Voor Friesland komt ..It nil Frysk Toanlel". voor Noord-Hol land de Haarlemse Toneelvereniging ..Jacob van Lcnncp" Bijna alle ie spelen werken zijn van Nederlands» auteurs. Benjamino Gigli overleden? Blijkens een bericht uit Rome, zou Benjamino Gigli aldaar zijn over leden. Een bevestiging van deze infor matie kon bij de ambtelijke Ita liaanse instanties hier te lande niet worden verkregen. Niettemin werd het bericht tot nu toe niet tegenge sproken. Prof. dr. B. Faddegon. buitengewoon hoogleraar aan de gemeente-universi teit te Amsterdam in het Sanskrit en vergelijkende Indo-Germaanse taal wetenschap viert Zondag a.s. zijn zeventigste verjaardag. De verduistering begint heden om 22.00 cn eindigt nm 5.30 uur. Maan onder 5.38, op 22.26 uur. fi Juli V.M., 12 Juli L.K., 20 Juil n.M., 28 Juli L.K.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1