HET DAGBLAD Vijandelijke doorbraak bij Caen verijdeld VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Man en macht Duitse weermachtsbenchten Zware gevechten aan Berezina en in gebied van Zsloesk Sterker actie van V. 1 Front in Italië z.o. van Volterra Nieuw wapen tegen pantserwagens Finse minister-president zegt. Zonder overleg met Duitsland* geen staking van de strijd Finland blijft baas in eigen huis Heldenstrijd om Cherbourg ten einde Laatste munitie was verbruikt Zware artillerieslag duurt voort Führer herdenkt General oberst Dietl Overwinnaar in de strijd om Narvik 1 HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER. 2 Juli. Het opperbevel der weermacht maakt bekend In het penetratiegebied ten zuid westen van Caen heeft de tegen stander zijn doorbraakpogingen na uiterst- sterk trommelvuur van artil lerie gisteren in de middaguren her vat. Alle aanvallen zijn daar mislukt, evenals ten noordoosten van St. Lo. Formaties slagvliegers hebben ook gisteren de gevechten op de grond me1" succes ondersteund. In de nacrit hebben formaties gevechtsvliegers vijandelijke concentraties van sche pen voor het landingshoofd aange vallen. Zware ontploffingen werden waargenomen. Bij verscheidene zuiveringsacties in het Franse gebied zijn 80 terrro- risten geliquideerd. Zwaar vergeldingsvuur ligt op Londen. In Italië lag het zwaai tepunt der vijandelijke aanvallen In de weste lijke kustsector en in het gebied ten zuidoosten van Volterra. Onze troe pen hebben zich hier onder de ster ke vijandelijke druk op de cecina- sector gedistancieerd. Ook ten zuid oosten van Volterra kon de vijand naar het noorden terrein winnen. In het gebied van Siena en ten westen van het Trasimeense Meer hebben onze dappere divisies alle vijande lijke aanvallen onder zware verhezen voor den tegenstander afgeslagen. Een vijandelijk bataillon en 29 tanks weiden vernietigd. Aan het centrale oostelijke front hebben onze dappere divisies den met overmachtige strijdkrachten aanvallende bolsjewieken ook ver der hardnekkig verzet geboden. In het gebied van Zsloesk hebben de bolsjewieken eerst na zware gevech ten terrein kunnen winnen. De plaats werd opgegeven. Bij Ossipo- witsji hebben onze troepen hun stel lingen gehandhaafd tegenover alle vijandelijke aanvallen. De gevechts- groepen uit het gebied van Bobroelsk ebbon zich een weg gebaand naar onze voornaamste strijdkrachten. Aan de middenloop van ae Bere zina zijn zware gevechten aan de gang met de onafgebroken aanval lende bolsjewieken. In het gebied ten westen van Polozk duurt de vijandelijke druk voort. Ten zuid westen en zuiden van Polozk zijn sterke vijandelijke aanvallen afge slagen of in grendelstellingen onge vangen. Slagvliegers hebben "oort- durend ingegrepen in de gevechten op de grond en den vijand zware verliezen toegebracht. In het hoge Noorden zijn in de Kandalaksjasector verscheidene door sterke artillerie ondersteunde aan vallen der bolsjewieken in harde bosgevechten onder zware verliezen voor den vijand afgeslagen. In de afgelopen nacht hebben af zonderlijke Britse storingsvliegtui- gen bommen geworpen in het Rijns- West-faalse gebied. Verliezen der invasie- vloot in Juni HET HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER. 1 Juli. Het opper bevel van de Weermacht maakt be kend: Iri de noordwestelijke hoek van het schiereiland Cherbourg zetten onze zwakke strijdkrachten, op een klein gebied samengedrukt, hun verbitter de tegenstand tegen de vijandelijke ovennacht voort. Zij brachten tot het laatst vechtend, den tegenstan der zware verliezen toe. Ten Oosten van de Orne ondernam de vijand zonder succes verscheidene aanval len. In het penetratiegebied ten Zuid westen van Caen werd de vijand in de verdediging gedrongen, waarbij hij zich tot plaatselijke verkennings acties beperkte, die voor onze af grendelingsfronten ineenstortten. Onze tegenaanvallen van het Zuidwesten uit wonnen aan beide zijden van de Odon langzaam ter rein. ondanks taaie tegenstand en sterk vijandelijk artillerievuur, voor al van zee uit. Ten noordoosten van St. Lo be gonnen Amerikaanse troepen onder steund door sterke artillerie-, pant ser- .en luchtformaties, de aanval. Zij werden door geconcentreerde af weer onder hoge bloedige verliezen teruggewezen. Negentien vijandelijke pantserwagens werden vernietigd. De luchtmacht ondersteunde met sterke slagvliegtuigformaties de gevechten van het leger op bet Normandische bruggenhoofd. Boven het bruggen hoofd en de bezette westelijke gebie den werden 25 vijandelijke vliegtui gen. waaronder vijftien viermotorige bommenwerpers, neergeschoten. Lui tenant Schenk Zugführer van een pantserregiment schoot op 27 Juni ten zuidwesten van Caen twaalf vijandelijke pantserwagens stuk. Bij de gevechten om Cherbourg heeft een luchtafweerregiment onder leiding van kolonel Hermann zich bijzonder onderscheiden. Kustbatte- rijen van het leger plaatsten ver scheidene treffers op vijandelijke landingsboten voor de Ornemonding en dwóngen een kruiser de steven te wenden. In Bretagne werd een vijandelijke sabotagegroep bij een gevecht vernietigd. Londen ligt onder zwaar vergel dingsvuur. Op de westelijke vleugel van het Italiaanse front zette de vijand van de kust tot aan het Trasimeense Meer met grote geconcentreerde in fanterie- en pantserstrijdkracht^n zijn aanvallen voort. In gevechten met- zware verliezen. gelukte het den vijand in de kustsector en in het ge bied ten zuiden van Siena verder ter rein te winnen. Aan de bovenloop van de Be re sin aalsmede ten Westen en Zuid westen van Polozk, werden de vijan delijke aanvallen in harde gevechten opgevangen fn de stad Zsloesk zijn straatge vechten aan de gang. Ook in liet ge bied van Ossipowitsji en bij Borissof. ondernemen de Sow jets sterke door pantserformaties ondersteunde aan vallen. in de afweergevechten kwamen es kaders Duitse slagvliegtuigen met goed resultaat tussenbeide. Zij brachten de vijand zware bloedige en materiële verliezen toe. Bevei ligingsvaartuigen der marine brach ten in de Finse Golf bij het eiland Narvi drie aanvallende Sowjetrus- sische motortorpedoboten tot zinken en brachten gevangenen binnen. Een sterke formatie Amerikaanse STOCKHOLM. 3 Juli. De En gelse Berichtendienst meldt voort durend ccn in hevigheid toeuemend optreden van V. 1. gedurende het ge hele weekeinde cn in de afgelopen nacht. bommenwerpers wierp gisteren ver spreid bommen in liet Hongaarse ge bied. Duitse en Hongaarse jagers schoten 13 vijandelijke vliegtuigen, waaronder 12 viermotorige bommen werpers. neer. Enkele Britse vliegtuigen wierpen in de afgelopen nacht bommen in het Rijnlands-Westfaalse gebied. In de strijd tegen de vijandelijke invasievloot en de ravitaillering over zee brachten luchtmacht, marine en kustbatterijen van het leger en de marine in de maand Juni 51 vracht en transportschepen van tezamen 312.600 bJ-.t. tot zinken. 56 andere schepen van tezamen 328.000 b.r.t., alsmede talrijke kleinere transport vaartuigen en landingsboten werden ten dele zwaai* beschadigd. Aan vij andelijke oorlogsschepen werden 2 zware en 3 lichte kruisers, 22 tor pedojagers, 15 motortorpedoboten, 1 duikboot, 3 landingsboten en 1 be- waklngsvaartuig tot zinken gebracht. Verscheidene slagschepen, waar onder 1 schip van de „Nelson"- klasse, 21 kruisers, 22 torpedojagers. 26 speciale landingsschepen en 12 motortorpedoboten werden door bom-, torpedo- en artillerietreffers zwaar beschadigd. Aangenomen kan worden, dat een deel van deze sche pen vernietigd is. De vijandelijke scheepsverliezen worden door mijn- treffërs nog groter. (Van onze Berltjnse correspondente) BERLIJN; 2 Juli. De Duitse ge- illustreerde bladen brengen voor het eerst afbeeldingen van de „pantser vuist". een nieuw Duits wapen. Met dit projectiel is een man in staat een pantserwagen te vernietigen. De infanterist draagt de pantservuist als een handgranaat bij zich. Het wordt echter afgevuurd volgens het raketprincipe. Geen enkele pantser plaat is tegen dit projectiel, dat een gat van .20 cm. doorsnede veroor zaakt. bestand. De pantservuist is het derde wa pen, dat tegen de pantserwagens wordt gebruikt. Militaire junta in Guatemala' STpCKHOLM. 3 Juli. In dc al- geolpen week is het in Guatemala tot ernstige onlusten gekomen. Thans bericht Reuter dat d epresi- dent, generaal Jorge Ubico, met zijn kabinet is afgetreden. Een militaire junta heeft zich met de regering be last. Tsjoengking onvoldaan over besprekingen met Wallace SJANGHAI. 30 Juni. In pers- commentaren te Tsjoenking komt de ontevredenheid over het resultaat van de besprekingen tussen den Ame- rikaansen vice-president Wallace en maarschalk Tsjang Kai Sjek tot uit drukking. De bladen stellen vast, dat inzake net belangrijkste vraagstuk, namelijk ondersteuning van Tsjoeng- king-China door de Sowjet>Unie in de strijd tegen Japan, geen oplossing werd verkregen. DEVENTER, 29 Juni. Door voor schriften van den gemachtigde voor de prijzen, gepubliceerd In de Ned. Staatscourant van 30 Juni. is een prijsregeling in de metaalwarenhandel tot stand gekomen, die op Maandag 31 Juli a.s. in werking treedt. De artikelen, waarvan in deze voor schriften sprake is. zijn te rekenen onder grove Ijzerwaren, gereedschap pen. landbouwgereedschappen, bouw- artikelen, behangers- en meubel- makersfournituren en kleine ijzer waren. Het orgel der Grote Kerk te Nij megen heeft van het bombardement niet zoveel geleden, dat aan volledig hersel niet meer kan worden gedacht. De voornaamste pijpen zijn behouden gebleven, doch enkele zullen moeten worden opgesmolten. Het advies van de Ned. Klokken- en Orgelraad voor herstel ln oude stijl zal worden opge volgd. Ie JAARGANG No. 152 D MAANDAG 3 JULI 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Tel, 24996 - Postgiro 184.120 - Abonnementsprijs 21 ct. per week of 2.73 per kwartaal. Losse nummers 5 ct. OP DE KAREL1SCHE LANDENGTE, beschiet den vijand. pantserajweergeschut StapfJ Hoffmann.) HELSINKI. 2 Juli. Unkomies. de Finse minister-president, heeft Zondagmiddag een radiorede gehou den, waarin hij o.a. zeide: Na een pauze van ruim twee jaar moet onze weermacht thans reeds voor de vierde week ononderbroken zware gevechten leveren. De grote concentraties van den vijand en vooral zijn overmacht aan artillerie, pantserwapen en luchtmacht hebben geleid tot aanvangssuccessen, onder de druk waarvan onze troepen zich stap voor stap hebben teruggetrok ken op de algemene linie Viipuri- VuoksL Naarmate de verdediging het hart van Finland naderde, werd in het leger de geest van de winter- oorlog wakker. Het heeft de herhaal de aanvallen van den vijand hard nekkig afgeslagen en hem trots zijn ovennacht zware verliezen toege bracht. De officiële cijfers spreken een duidelijke taal. De gevechten waren ongekend zwaar. De verdediging van Karelië en Finland eiste zware offers. Het kostbaarste wat wij hebben, het leven van onze jongemannen, moet in de waagschaal worden geworpen Wij moeten alles Verdedigen, wat het leven waard maakt geleefd te wor den. Als wij dat niet zouden doen. zouden wij slqcbts één alternatief hebben: de capitulatie. Ik spreek dat woord niet uit als een onderstelling: ik weet, dat de Sowjet Unie van Finland capitulatie verlangt. Na de capitulatie zou men ons een vrede dicteren, die zelfs met de allerelementairste rechten van het Finse volk geen rekening zou hou den. Een dergelijke capitulatie zou ons weerloos prijsgeven aan het goeddunken van den tegenstander. In een ogenblik zouden wij alles verlie zen. wat ons volk in de loop van eeuwen heeft opgebouwd. De krachtproef met de Sowjet-Unie ls om natuurlijke redenen een onge lijke. De vijand is niet alleen nume riek sterker, omdat hem grote men senmassa's ter beschikking staan, maar ook omdat zijn technisch ma teriaal overvloediger is. Daarom hebben wij voor onze strijd elke hulp nodig, die wij kun nen krijgen, hetzij frapens of gewa pende troepen. Het enige land, dat een dergelijke hulp kan en wil verle nen. is Duitsland. Hoewel Duitsland zelf een reus achtige oorlog voert, heeft het, ons in de afgelopen oorlogsjaren wape nen en ander oorlogsmateriaal kun nen geven. Even belangrijk was de Duitse hulp aan levensmiddelen. Op dit ogenblik hebben wij onvoorwaar delijk militaire hulp op zo groot mo- gijhjks schaal nodig om ons tc verde digen tegen de grote aanval der Sow- jetweermacht. Ditmaal vechten wij niet alleen. Technisch goed-uitgeruste Duitse afdelingen zijn ons- terstond te hulp gesneld. Zij hebben hun aan deel in de aanzienlijke verliezen, die de vijandelijke vliegtuigen en tante zijn toegebracht. Duitsland heeft zich ook voor het vervolg verplicht ons elke militaire hulp te verlenen, die het kan geven. Het succes van onze strijd is ook uitsluitend mogelijk met de hulp van het uit Duitsland ko mende oorlogsmateriaal gn de andere steunverlening. Daar wij ons niet op genade of ongenade aan de vijand wïljen overgeven, hebben wij geen andere keuze aan de strijd. Finland is vastbesloten, aan de zijde van BERLIJN. 1 Juli. De gevechten om Cherbourg en het noordelijke deel van het schiereiland Cotentin hebben in de loop van gisternacht hun einde gevonden. Nadat des mid dags ca. 30 tot 40 mijnenvegers en andere kleine vaartuigen de haven van Cherbourg waren binnengedron gen zij konden door de. Duitse steunpuntbezettingen wegens vol ledig gebrek aan munitie niet meer bestreden worden is de haven Cherbourg thans in geallieerde handen. Volgens de oorspronkelijke aan wijzingen die Montgomery had mee gekregen. moest de haven reeds op 9 Juni veroverd zijn geweest. Het termijnprogram van het geallieerde opperbevel is dus door de taaie en handige Duitse tegenstand drie we ken vertraagd. Ook op het schiereiland Jobourg en op Kaap de la Hague zijn de ge vechtshandelingen gestaakt. Dat het een gevechtsgroep van nauwelijks 2000 man gelukt is, zich verscheidene dagen lang te handhaven tegen de druk van twee voortreffelijk bewa pende Amerikaanse divisies, vormt een prachtig getuigenis van dc strijd- geest der Duitse soldaten. Zware verwoestingen De zeer vérstrekkende verwoestin gen van alle installaties der haven van Cherbourg hebben bewerkstel ligd, dat de haven thans niet meer dat is, wat de Engelsen en Amerika nen ervan gehoopt hadden. Lange tijd zullen zij nodig hebben, om haar weer zover te herstellen, dat zij on afhankelijk van het weer grote con tingenten zware wapens en invasie troepen daar aan land kunnen brengen Hoe nodig zij een dergelijke haven hebben, bewijst het feit. dat het hun in de afgelopen week als gevolg van het slechte weer in het Kanaal drie dagen lang niet mogelijk was, aan- voei-materiaal in grote omvang aan land te brengen. Zelfs de kleine lan dingsvaartuigen gelukte het niet, door de branding heen te komen, zodat de Engelsen en Amerikanen gedwongen waren, grote schepen vlak bij de kust aan het strand te zetten en zo de ernstige toestand van de invasietroepen door het aan land brengen van oorlogsmateriaal te ver beteren. Duitsland en aLs Duitsland? wa penbroeder oorlog tegen de Sow- - jet-Unie te voeren. Met het oog op de hulp. die Duitsland ons ver leent in onze strijd tegen het bol sjewisme. is het Finland? natuur lijke plicht, pas na overleg met Duitsland de wapenen neer te leg gen. Het spreekt immers vanzelf, dat wij. terwijl wij Duitse hulp aanvaarden. niet tegelijkertijd kunnen rondlopen met de gedachte aan beëindigen van de strijd. Dat zou immers al worden verboden door de eerlijkheid, waaraan Fin land meer dan wellicht enig ander land. pleegt vast te houden." Het.getroffen besluit houdt overi gens niets in. De boosaardige buiten landse beweringen, dat er iets ge beurd zou zijn, dat vreemde inmen ging in onze binnenlandse aangele genheden zou betekenen of dat wij geen baas meer in eigen huis zouden zijn. ontberen elke crond. De aanvaarding van de Duitse hulp verandert niets aan de aard van onze strijd. Wij voeren de oor log nog altijd tot het afweren van de tegen Finland gerichte aanval en van het Finland bedreigende gevaar. Voor de succesvolle strijd is de ge noemde overeenkomst met Duitsland noodzakelijk Tot die conclusie kon den wij komen, omdat wij uit Duits land voldcende hulp krijgen om de bedreiging van Karelië cn geheel Finland uit de weg te mimen. Helaas hebben de Ver Staten op hetzelfde ogenblik, waarop ons volk zich bevindt in het meest beslissen de stadium van zijn strijd oin het bestaan, hun diplomatieke betrek kingen met Finland verbroken. Zij hebben in de loop van dit Jaar stap voor stap hun officiële betrekkingen met Finland verzwakt. Noch Finland noch de Finse regering heeft schuld aan deze ontwikkeling. Nu de betrek kingen tengevolge van de belangen der grote mogendheden buiten onze schuld zijn verbroken, blijft ons de troost, dat tijdens de wlnteroorlog de Ver. Staten evenals Engeland ons recht erkend hebben, ons te verdedi gen tegen de aanval uit het Oosten, die ons nationale bestaan bedreigde, ja. dat zij ons zelfs opriepen ons niet over te geven. Linkomies besloot: wij zijn en £lij- Gevechten met blanke wapenen bij Caen BERLIJN, 3 Juli. Op de voor naamste brandpunten van het in vasiefront duurde de artillerieslag gisteren met onverminderde hevig heid voort. Het geallieerde opperbe vel liet zware oorlogsschepen ver de Ornemonding invaren, om van hier uit invloed te kunnen uitoefenen vooral op het penetratiegebied zuid westelijk van Caen. Zware Duitse batterijen en talrijke afdelingen granaatwerpers namen met waargenomen succes Britse veld- stellingen tankconcentraties en troe pen voortdurend intensief onder vuur. Ook de andere gevechtsactie was gisteren zowel ten oosten van de Ornemonding als ten zuidwesten van Caen levendig,maar zuiver plaatse lijk. Britse aanvallen werden bloedig afgeslagen ef in de tegenaanval met de blanke wapenen opgevangen, waarbij gevangenen in Duitse han den vielen. Ook ln de sector van het eerste Amerikaanse leger kwam het ten noorden van St. Lo en ten zuidwes ten van Carentan slechts tot gevech ten van plaatselijke betekenis. ven baas in eigen huis. Zware be proevingen staan ons te wachten. Maar wij aanvaarden die als vrije mannen, zonder vrees; in het volle dige bewustzijn van onze verant woordelijkheid voor de toekomst. God zegene het vaderland. In 1943 209.270 kinderen in ons land geboren DEN HAAG. 1 Juli. Uit de laatst verschenen bevolkingsstatis tiek, gepubliceerd in hei maandblad van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt, dat van Januari tot en met November 1943 het aantal ge borenen in Nederland bedroeg 190 840. Hetzelfde tijdvak in het jaar daarvoor geeft 174.704 geboorten te zien hetgeen dus voor 1943 een toe name met 16.136 betekent. Het voorlopige cijfer aangaande het aantal geboorten ln het gehele jaar 1943 luidt 209.270, hetgeen ruim 19.000 verschilt met 1942. Hoe deze belangrijke stijging te verklaren? Voor een deel vindt men de verklaring in de stijging van het aantal huwelijken in 1942, hetgeeü haaf weerslag vindt in het aantai ge borenen in 1943. Daarmede is men er echter niet. want het aantal eerst geborenen bedroeg in 1943 8.400 meer. Met het grote aantal huwelijken in 1942 is het verschijnsel dus slechts voor een deel verklaard. Boer karnde en perste olie clandestien GRONINGEN, 1 Juli. Dezer dagen ontdekten controleqrs van de C.C.D. in de boerderij van A Onnes te Hoogkerk een volledig ingerichte karnruimte, uitgehold in het hooi. Vijf bussen met melk stonden gereed om tot boter te worden verwerkt in een van een kanipols voorziene melkbus. Onder de vloer van de wo ning werden negen bussen met ln Op gezette tijden zorgt de ge schiedenis voor leerzame pa ralellen. Men kan er uatuurlljk aan voorbijzien. Heel vaak drin gen zij zich alleen aan den goe den verstaander op heel vaak zal de parallel als zodanig aan hardhorenden en bijzienden ..ge zocht" voorkomen. En toch: wie eraan voorbijziet, ziet tegelijker tijd aan een essentiëel stuk van de geschiedenis zélf voorbij. Zulk een parallel ontstijgt aan de jongste ontwikkeling van de Anglo-Amerikaanse landingsope raties in Normandië en het be richt van het noodlottige vlieg tuigongeval. dat een einde maak te aan de militaire loopbaan van Generaloberst Dietl Het schijnen geheel verschillende waarden die hier door het noodlot in het ge ding werden gebracht. En tóch openbaren zij twee zijden van de éne les. die eenmaal de beslissen de les van de tweede wereldoor log blijken zal. De Flihrer zelf heeft aan Dietl's verdiensten als man en militair in een bewogen woord hulde bewezen Dietl stond den Führer en het Nieuwe Duitsland na. van de eerste ogenblikken waarin de revoluti onna ire strijd vorm kreeg. Wat hij in die moei lijke dagen bewees te zijn, was< den Führer naar zijn eigen woord grondslag voor de opdracht, die Dietl's naam bij de operaties in Noorwegen door de gehele we reld zou brengenNarvik. „Toen ik eens persoonlijk be sloot. dat generaal Dietl de ex peditie naar Narvik zou uitvoe ren, geschiedde dat omdat ik ge loofde in hem den man te ken nen, die zelfs het schijnbaar kansloze tenslotte toch door zijn vast vertrouwen mogelijk zou kunnen maken" -aldus getuig de Adolf Hitler in zijn afscheids woord bij Dietl's baar. ..Narvik" is een heroïsch hoog tepunt in de Duitse krijgsvoering. In Narvik hield in 1940 een handvol bergjagers in bijna vol komen isolement een naar alle menselijke berekening volkomen hopeloze post bezet. Tegen een vijand, die in getal en bovenal in materiaal op deze plaats verre de meerdere bleek, verdedigden Dietl en zijn bergjagers wat een be langrijk, maar ook een uiterst hachelijk onderdeel van het Duitse krijgsplan was. Het „schijnbaar kansloze" schrikte Dietl niet af, maar bezielde hem juist tot het schijnbaar onmoge lijke. De superioriteit van het materiaal, dat de tegenstan der in het geding bracht, ont plooide eerst recht in alle heroï sche proporties de eigenschappen van den m a n. Hier ligt de basis voor de paral lel, waarop wij in de aanvang doelden, een parallel, zonder welke vriend noch tegenstander geest en inhoud van de Duitse kracht begrijpen kan. Dietl was de eerste soldaat van de Duitse weermacht, die het eikenloof bij het ridderkruis van het IJzeren Kruis ontving. Hij was de laatste niet. Zo ls ook de geest van Nar vik niet tot Narvik bepaald ge bleven. Elke oorlog die om grote dingen gaat. heeft zijn grote crises. Oor- lo®n. waarin een grote overwin ning zonder offers en zonder krachtsinspanning uit de hemel valt, worden nimmer verklaard: juist omdat hun uitslag immers voor iedereen vaststaat. Maar daarmee ls tegelijk uitgedrukt, dat ln die crises de eigenlijke oor logsbeslissing valt. En geen enkele historische crisis was pog ooit een aangelegenheid van het dode materiaal. Immer ging het om den mens. die het eigen materiaal door zijn geest tot leven wist te brengen of het materiaal van den tegenstander krachteloos maakte, om den mens. die boven zichzelf uit steeg. Want terwijl alle mate rie star is en zichzelf in macht en omvang gelijk blijft, groeit de waarlijk heroïsche geest op het ogenblik van beslissende beproe ving boven zijn schijnbare pro porties: hij maakt naar het woord van den Führer „het schijnbaar kansloze mogelijk". Deze grote waarheid, die de ele mentaire waarheid van alle hoog tepunten der wereldgeschiedenis is. bevat het antwoord aan de genen, die ook in de huidige oor log (en met name ln 'de Jongste fase van die oorlog) slechts het „onuitputtelijke materiaal" zien, dat in het Oosten, in het Zuiden ei. in het Westen tegen de Euro pese bolwerken stormloopt. Na Narvik stierf de geest van vol houden ln het aangezicht van het schijnbaar kansloze" geen ogen blik. Onder andere dramatische voortekenen vond de wereld die geest in Stalingrad terug en in heel de defensieve strijd in het Oosten. Zij vond hom op het ogenblik van Badoglio's verraad, waarvan Engeland en Amerika de Duitse meenstortlng verwachtten. Zij vindt hem thans in het bijna onwaarschijnlijke verzet van een handvol Duitse soldaten tegen onbeperkte vijandelijke middelen te land, ter zee en in de lucht ln de omgeving van Cherbourg. Materiaal is belangrijk. Het wordt aan deze zijde van de front lijn niet ontkend: ook V-l ls „materiaal" van de allerge^ucht- ste soort! Maar met reden heeft Robert Ley het „geheime wapen" bij uitstek gezocht ln de geest, die schijnbaar' kansloze mannen in Narvik, in Stalingrad, in Cher bourg ver boven zichzelf deed uit groeien.'Niet het materiaal, maar deze geest van Narvik, de gèesfc van Dietl, verleent den man zijn macht, verleent de historie haar zin. k totaal 241 liter koolzaadolie gevon den en in een kast een houten graanmolen, twee oliepersen en een hoeveelheid rogge- Na een dag ln verzekerde bewaring tc zijn geweest, bekende Onnes, dat hij ongeveer een jaar lang clandestien karnde. Ook bekende hij, aanzienlijke hoe veelheden boter en koolzaadolie te gen zeer hoge prijzen te hebben ver kocht, bij voorkeur aan buitenlan ders, omdat hij zodoende minder ge vaar voor ontdekking dacht te lo pen. Dezer dagen heeft O. voor den in specteur van de prijibeheerslng te Leeuwarden terecht gestaan. Deze legde hem een geldboete op van f 15.000 en verklaarde de bij het onderzoek in beslag genomen goede ren verbeurd. Bij het bepalen van de straf werd rekening gehou den met het ernstige karakter van de overtreding en met prijsovertre- dingen waarvoor O. reeds vroeger terecht had gestaan. HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER. 1 Juli Generaloberst Dietl is op 23 Juni 1944 bij een vlieg tuigongeval om het leven gekomen, In den dagorder van den Führer wordt ter gelegenheid van zijn dood o.a. gezegd: Als voortreffelijk sol daat in de strijd om het nat. socialis tische Groot-Duitsland heeft Gene raloberst Dietl zich vooral ln de strijd om Noorwegen en Finland on derscheiden en zijn mannen van de ene overwinning naar de andere ge leid. Onvergetelijk zal zijn strijd om Narvik* blijven tegen de sterkste overmacht van den vijand en in de hardste omstandigheden. Op 19 Juni 1940 werd hem als eersten soldaat der Duitse weermacht het eikenloof bij het ridderkruis van het IJzeren Kruis verleend Zijn naam zal voortleven in zijn fiere berglcger en. bovendien ver bonden zijn met dien van de dappere Finse bondgenoten. Hij zal gelden als symbool van deze wapenbroeder schap. Als huldiging voor zijn voortdurend heldhaftig optreden verleen ik den Generaloberst Dietl het eikenloof met zwaarden bij het ridderkruis van het IJzeren Kruis." In een officiële staatsplechtighcid, waarbij behalve de Führer aanwezig waren gen veldmaarschalk Keitel als chef van het opperbevel der weer macht. de rijksminister van buiten-' landse zaken von Ribbentrop. Groot admiraal Dönitz de Reiohsführer-# Himmler Gen.-veldmaarschalk Müch, alsmede talrijke rijksmmisters, rijks- leiders. gouwleiders, generaals van het leger, van de luchtmacht-en van de Waffen-//. voorts admiraals van de marine en wapenattaché's van de verbonden cn bevriende naties, naast andere vertegenwoordigers uit weer macht. partij en staat heeft de Duitse natie Zaterdagmiddag af scheid genomen van den groten dode. De Führer spreekt De Führer heeft in de plechtige een laatste groet gebracht. De Führer zelde o.a.: ,.De militaire prestaties van den Generaloberst Dietl zullen in het boek der geschiedenis worden opge tekend Zijn persoonlijkheid kan alleen hij volledig beseffen, die het geluk had die ih de loop van vele jaren zelf mee te maken." De Führer schilderde dan zijn eer ste ontmoeting met Dietl in de tijd van strijd der beweging en zijn ver dere samenwerking met den overle den Generaloberst tot aan het uit breken van de huidige oorlog. Woordelijk vervolgde dé Führer: ..Toen Ik eens persoonlijk besloot, dat generaal Dietl de expeditie naar Narvik zon uitvoeren, geschiedde dat omdat ik geloofde, in hem den man te kennen, die zelfs het schijnbaar kansloze tenslotte toch dooi zijn vast vertrouwen mogelijk zou kunnen maken. Wanneer wij ook thans in het vijfde oorlogsjaar vaak voor moeilijke situaties staan, dan valt toch geen dezer situaties ook maar bij benade ring te vergelijken met de opdracht, die ik toen verstrekte aan dien tot dan onbekenden Duitsen generaal, de opdracht n.l om met een handvol soldaten midden door de vijandelijke ovennacht ter zee heen een haven binnen te dringen die voor het Duit se volk op een oneindige afstand scheen te liggen en daar geheel op zich zelf aangewezen, wellicht voor vele weken en maanden te proberen niet alleen die haven in bezit te houden, doch een positie op te bou wen. waar latei' andere formaties naar toe konden trekken. Van alle verbindingen Afgesneden, zonder proviand* zonder munitie, zonder zware wapens stond deze man met 2500 soldaten zijn berg jagers en latei nog 2.000 man matrozen en zee-officieren, die. zich zelf moeizaam als drenkelingen had den gered, geheel alleen tegenover een sterk overmachtige vijandelijke macht. Hoe hij dat toen heeft klaargespeeld en hoe hij einde lijk die situatie definitief ten gun ste van Duitsland heeft kunnen keren is een wondei niet alleen van grote militaire bekwaaipheid, doch ook van menselijke persoonlijkheid Generaal Dietl heeft wellicht het duidelijkst in zijn persoon de syn- j these gevonden aan de ene kant on- verbiddellijk hard te zijn in het eisen en aan de andere kant toch op te gaan in de bezorgdheid voor zijn mannen. Hij heeft daardoor eigen lijk het type van den nationaal- socialistischen officier geschapen, van een officier die met week is in herdenking voor den overledene het eisen en verlangen, niet zwak dezen in gevoelvolle bewoordingen om zijn mensen te laten optreden, doch die nauwkeurig weet dai voor deze strijd geen offer te groot ut te duur is om niet gebracht te worden, van den officier, die aan de ene kant deze harde en uiterste harde eisen stélt, aan de andere kant echter het lot van zijn ondergeschikten als hun ware vriend en vader tot zijn eigen lot maakt Dat ik reeds.om die reden persoon lijk een bijzonder nauw contact met dezen officier onderhield was •duide lijk. Hij is voor mij de eerste officier van de Duitse weermacht, die mijn gedachtenwerèld was ingegaan en zich blindelings en zonder compro missen daarvoor uitsprak. Juist ln de jaren van 1935 tot 1936. toen ik met, dé blik op de Duitse toe komst geweldige waagstukken moest ondernemen, toen stond 'deze man onwrikbaar en vanzelfsprekend ach ter mij, en dat is zo voortgegaan tot de laatste dagen. Toen hij voor bet laatst bij mij was op grond van de nieuwe mili taire toestand in Finland toen sprak uit hem hetzelfde onvoorwaar delijke vertrouwen om ook in de toe komst elke situatie onder alle om standigheden onder de knie te krij gen en zo nodig, ook de zwaarste taken te vervullen. Hij was doordron gen van de overtuiging dat aan het eind uiteraard onze gemeenschappe lijke overwinning zal staan. Dat was het wonderlijke ln nem dat hij in zijn eigen levensstrijd en üi zijn latere strijd als soldaat zovele situaties, waarin men bijna tot wan hoop had kunnen geraken en waarin velen ook tot wanhoop zouden ge komen zijn, met succes te boven is gekomen. Dat heeft hij met alleen als theoreticus gedoceerd, doch als een der grootste practici van onze jongste Duitse geschiedenis is hij voor uns in dat opzicht een voorbeeld geweest. Mijn persoonlijke vriendschap jegens hem maakt het mij derhalve bijzonder smartelijk, hem te her denken. Wanneer Ik van dezen vriend thans afscheid neem, gebeurt het derhalve met de bitterste gevoe lens van een diep getroffen man aan de andere kant evenwel met het onbuigzame fanatisme dat ook dit offer op het altaar van het vader land voor ons allen slechts een nieuwe verplichting ls." Ook generaal-veldniaarschalk Kei tel heeft den dode ln een rede her dacht. Zondagochtend ls het stoffelijk overschot van-General-oberst Dietl te München aangekomen en in tegen woordigheid van vertegenwoordigers van weermacht en partij op het Nordfriedhof bijgezet. Als laatste groet van het front legde generaal der bergtroepen Rlttcr von Hengl de krans van een leger op het graf. Het woord werd gevoerd door den generaal der Infanterie Hanicke en gouwleider Giesler. Jeugdboksen in nieuwe banen AMSTERDAM, 3 Juli. Zondag Jl. werd te Amsterdam onder leiding van den heer H. S. Bakker de Jaar lijkse algemene ledenvergadering van de N.B.B. gehouden. De bondsvoorzitter sprak een in drukwekkende openingsrede uit-, waarin hij o.m. zijn voldoening er over uitsprak, dat er in brede lagen der Nederlandse bevolking belang stelling voor de bokssport begint te komen. Verder memoreerde de heer Bakker zijn grote plannen voor de toekomst van de Nederlandse boks sport. o.a. betreffende de bouw van eenvoudige doch practtsche en hy giënische oefenlokalen in het gehele land. De voorzitter gewaagde ervan, dat binnenkort een commissie zal worden geïnstalleerd, die tot taak heeft deze plannen te onderzoeken. Een belangrijk feit. op deze vergade ring was de instelling van een adspi- ran ten-af deling. Op een streng ge reglementeerde wijze, met als grond slag het boksen met rechte stoten in de eerste tijd. zullen deze adspii*an- ten de bokssport mogen beoefenen. De kascommissie voor het jaar 1944 zal worden benoemd uit leden van het zuidelijk district. Noord-Holland won de wisselbeker voor het ver werven van het grootste aantal leden in 1943. Besloten werd voorts, dat de N3.B. zelf de kampioenschappen van Ne derland voor amateurs in den ver volge zal organiseren en dat de re vanches bij toerbeurt door de distric ten zullen worden georganiseerd. Tenslotte werd nóg besloten, dat iedere amateur, die beroepsbokser we.nst te worden, eerst In een tussen- klasse, 'dc z.g. klasse der nieuweling- profs wordt geplaatst en dat op de Kesstdagen en op Nieuwjaarsdag geen wedstrijden meer worden ge houden. Toen er een M brandbom fasfoeg. n*os de heeJe fontUie radeloos en doordoor alles reddeloos f ^KUZElF 1 otdoUWD Voorl.acUe Hid. Insp. Ludjibttchtrmtao Ketkeoiag: Studio Arend Mcyei Dc verduistering begint beden om 1.(10 en eindigt om 5.30 uur. Maan onder*3.28 op 19.10 uur. 6 Juli V.M., 12 Juli L.K., 20 Juli N.M., 28 Juli E.K.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1