HET DAGBLAD Zware vijandelijke druk op Caen houdt aan VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Duits weermachtsberlcht Verdedigers van Cherbourg weerstaan stormloop Hevige gevechten 'Kultureel offensief in het vijfde oorlogsjaar bij Polozk Vliegende bom blijft Engeland bestoken Massale aanval der Amerikanen op linies in Noord-Cotentin Penetratiegebied bij Tilly verkleind Zeshonderd kinderen naar Bohemen en Moravië 4 Goed werk van de Volksdienst Rembrandtdag op 15 Juli sluitstuk De Muzen zwijgen niet! Beperking spoorweg verkeer Twee k.g. nieuwe aardappelen Ver, St. verbreken de betrekkingen met Finland Voor Duitsers ter kennisneming Arie van Vliet voor een jaar geschorst Ie JAARGANG No. 152 I rv £D ZATERDAG I JULI 1944 Uitgave: N.V, De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Tel. 24996 - Postgiro 184.120 - Abonnementsprijs 21 ct. per week of f 2.73 per kwartaal. Losse nummers 5 ct. HOOFpKW ARTIER VAN DEN FÜHRER, 30 Juni. Het opperbe vel van de weermacht maakt bekend: In Normandië zette de vijand zijn geweldige inspanningen voort om de stad Caen van haar ravitaillerings- linies af te snijden en van het zuid westen uit in te nemen. Met het krachtigste gebruik van artillerie en luchtmacht kon de vijand zijn pe- netratiegebied in verbitterde gevech ten aanvankelijk uitbreiden, totdat een sterke Duitse tegenaanval hem in de flank trof en hem een groot deel van het gewonnen terrein weer ontrukte. Talrijke tanks van den vijand werden vernietigd. De gevech ten duren voort. Aan de overige delen van het front van het landingshoofd zijn nieuwe, door sterke artillerie ondersteunde aanvallen van den vijand ten oosten van de Orne en ten zuidwesten van Tilly mislukt. Ten noordoosten van St. Lo doorgebroken Amerikaanse troepen werden in een tegenaanval weer verdreven. In het strijdgebied van Cherbourg ging de vijand thans over een breed front ook op onze gevechtsgroepen op de noordwestelijke punt van het schiereiland tot de aanval over. Dc stormloop van den sterk ovcrtnach- tigen vijand stortte door dc tegen stand van dc dappere verdedigers, onder bevel van luitenant-kolonel Keil, met zware verliezen ineen. Sinds de 6e Juni werden aan het invasiefront meer dan 900 vijande lijke tanks stukgeschoten. Bij .de strijd in het gebied van Cherbourg heeft zich een commandant van een steunpunt der Luftnachricjitentrup- pe, den eersten luitenant Daimling bijzonder onderscheiden. Marinebatterijen van de Kanaal eilanden namen herhaaldelijk vijan delijke formaties oorlogsschepen on der vuur en dwongen hen de steven te wenden. Batterijen vèrdragend ge schut van de marine beschadigden onder de Engelse kust een groot tankschip dat op strand gezet moest worden. Het zware vergeldingsvuur van de „V 1" wordt voortgezet. Aan het Italiaanse front werd aan de kust van de Ligurische Zee en in de sector ten zuidwesten en zuidoosten van Siena verbitterd gevochten. De vijand viel hier ondersteund door sterke pantserstrijdkrtchten cn met' con centratie van zijn artillerie, de gehele dag aan. doch kon slechts weinig ter rein winnen Aan weerskanten van het Trasimeense meer zette de vijand zijn doorbraakpogingen, als gevolg van de op de vorige dagen ge leden verliezen die hem dwongen tot. nieuwe hergroeperingen, gisteren de gehele dag niet voort Pas tegen de avond hervatte hij zijn aanvallen, die thans nog aan de gang zijn. In het centrale deel van het óos- telijk front woedt nog steeds een verbitterde strijd. Tussen Saloezk en Bobroeisk werden vijandelijke aan- valsspitsen op enige plaatsen opge vangen. Bij Borissof en ten zuidwes ten van Polozk ontstonden hevige ge vechten met vijandelijke aanvals groepen. Formaties slagvliegtuigen mengden zich herhaaldelijk in de gevechten te land en sloegen vijan delijke colonnes -infah terie en voer tuigen uit elkaar. Teh zuidoosten van Polozk stortten ook gisteren alle aanvallen, der bolsjewieken bloedig ineen. Hier heeft zich de Noordduitse 290ste divisie infanterie, onder be vel van generaal-majoor Henke bij zonder onderscheiden. In Wit-Roethenië werd aan een bende-actie met succes een einde ge maakt door beveiligingsformaties van het leger en van de politie onder lei ding van den //-Obergruppenführer en generaal der politie Von Gottberg. In gevechten, die vier weken duur den. werden 342 bendekampen en 936 kazematten verwoest. De bolsje wieken leden uiterst zware bloedige verliezen. Behalve 7700 doden, ver loren zij '5300 gevangénen. Talrijke wapenen en grote voorraden levens middelen werden buitgemaakt. In het hoge Noorden sloegen onze bergtroepen verscheidene aanvallen der bolsjewisten af. Een sterke formatie Amerikaanse bommenwerpers viel gistermorgen plaatsen in Midden-Diiitsland aan. STOCKHOLM, 1 Juli. Naar dc Britse Berichtendienst meldt heeft de actie met de „vliegende bom" tegeu Zuld-Engeland gisteren dè" ge hele dag bijna zonder onderbreking voortgeduurd. Ook in de afgelopen nacht stond dit gebied bloot aan Duitse luchtactie. Er werd schade aangericht en er vielen slachtoffers. De b-correspondent van het A.N.P. te Berlijn meldt: Zowel in de Engelse pers als in het Engelse Lagerhuis is naar aanleiding van de Duitse vergeldingsmaatregelen .de vraag gesteld, of net niet wenselijk zou zijn den Paus om interventie te verzoeken. De Britse minister van Buitenlandse Zaken. Eden, heeft deze aanvrager. van de hand gewezen met de motivering, dat het de zaak van den Heiligen Vader is of deze wel of niet wenst te interveniëren. Men kan aannemen, dat dit stand punt door Duitsland niet gedeeld wordt en wel met dien verstande, dat Duitsland zich aan welke interventie ook niets gelegen zal laten liggen. Het is goed er aan te herinneren, dat van Duitse zijde enige maanden geleden officieel werd verklaard, dat niets ter wereld Engeland voor de vergelding zal kunnen bewaren. Wat op het ogenblik in Londen ge schiedt, zo meent men officieel, is nog niet erg. Het, is onaangenaam om veertien dagen achtereen ieder uur een dodelijke treffer te moeten ver wachten. maar erg is het geenszins. Het werkelijke ogenblik, waarop een smekend appèl der Britten mm, meer uitblijven kan. komt nog. doch ook dan zal Duitsland geen medelijden hebben en onbarmhartig retourneren, wat de Anglo-Amerikanen Duitsland hebben aangedaan. De woordvoerder van het Auswar- tige Amt zeide hedenmiddag aan de buitenlandse journalisten dienaar gaande: De hel, welke wij gemeen schappelijk hebben doorgemaakt, laat geen interventie meer toe Luchtgevechten boven Centraal Europa BERLIJN. 1 Juli. Een sterke formatie Amerikaanse bommenwer pers, die in de ochtend van de 30ste Juni uit Zuid-Italië via Kroatië en Hongarije naar het Zuid-Oosten van het Duitse Rijk vloog, werd voort durend aangevallen door Duitse en Hongaarse luchtstrijdkrachten. Door het ongunstige weer kwam het niet tot geconcentreerde aanval len en werden slechts op verschil lende doelen in het Duitse. Hongaar se en Kroatische gehied enkele bom men geworpen, die geen schade van betekenis aanrichtten. De Duitse jagers bonden de strijd aan met de vijandelijke formaties; er ontstonden vooral boven het Plattenmeer in Hongarije hevige luchtgevechten, waarin, volgens nog onvolledige rap porten, minstens 13 vijandelijke vliegtuigen werden neergehaald. Twaalf daarvan waren vieitmotorige bommenwerpers. Gandhi spreekt Congres vertegenwoordigers toe STOCKHOLM, 30 Juni Reuter meldt uit New Delhi, dat Gandhi Donderdagavond voor ongeveer 50 Congresvertegenwoordigers het woord heeft gevoerd. Hij zeide van mening te zijn, dat er thans geen oorlog tegen Japan zou zijn, wanneer Indië vrij was geweest. Er is echter geen reden tot pessimisme of wanhoop. Wij be schikken over dc gouden methode der geweldloosheid en der lijdelijkheid, zo zeide hij. Ten aanzien van het gebrek aan levensmiddelen en de daaruit voort gevloeide ellende zeide Gandhi, dat alleen een representatieve nationale regering dit euvel meester kan wor den. Vooral in Maagdenburg en Witten berg ontstond schade aan gebouwen en werden verliezen onder de bevol king veroorzaakt. Afzondérlijke vijandelijke vliegtui gen wierpen des nachts bommen in het gebied van Wenen. Boven het rijksgebied en de bezette Westelijke gebieden, werden overdag en des nachts 34 vijandelijke vliegtuigen, door strijdkrachten der luchtverde diging neergeschoten. Onderzeebotenvernietigden drie schepen met een inhoud van 13.000 brfc; en een" bc-wakingsvaavtuig. In de strijd tegen de vijandelijke controle ter zee schoten zij 10 vliegtuigen om- BERLIJN, 30 Juni. Hedenoch tend gingen de Amerikanen met pantser- en infanterieformaties sterkte van ongeveer twee 'divisies tot de algemene aanval op de Duitse beveiligingslinies in de noordwest hoek van £et schiereiland Cotentin over. Nadat het hun gelukt was. door massaal gebruik van artillerie, enige bressen in het Duitse afw'eerfront te slaan, drongen sterke pantserwiggen op twee plekken op tot aan de plaats Jobourg. Ten noorden van de beide doorbraakplaatsen handhaaft zich een groep stevige Duitse steunpun ten tezamen met de marinekustbat- terij ..Landemeer" ook verder met succes tegen de talrijke Amerikaanse aanvallen. De Duitse tegenaanval in het ge bied van de grote pantserslag van Tilly maakte ook vandaag goede vor deringen, hoewel de Britten zich met gebruik van alle beschikbare wape nen verbeten weerden. Door aanval lers uit het zuidwesten verkleinden Duitse pantserformaties het slechts enkele kilometers brede en diepe penetratiegebied hedenochtend ver- Nieuwe wisselbonnen met ingang van 9 Juli DEN HAAG. 1 Juli. - Van 9 Juli a.s. af zullen de distributiediensten in plaats van de thans gangbare wis selbonnen voor de artiketen brood, boter, kaas, melk. taptemelk en vlees dat zijn dus de bonnen met op druk: brood i, boter kaas J, melk taptemelk én vlees i wisselbonnen van nieuw model uit reiken. De thans in omloop zijnde wissel bonnen behouden hun geldigheid tot en met 5 Augustus as. Na die datum zijn zij niet. meer geldig. Hotels, restaurants en dergelijke instellingen kunnen oude wissèlbonnen van 7 tot en met 19 Augustus a.s. vqor het laatst bij de plaatselijke distributie-' diensten inleveren; particulieren, die niet ih de gelegenheid zijn geweest de zich in hun bezit bevindende oude wisselbonnen vóór 6 Augustus a.s. in edn restaurant enz. te gebruiken, kunnen deze uiterlijk 19 Augustus a.s. bij de plaatselijke distributie diensten tegen nieuwe wissel- of rantsoenbonnen ruilen. Bovendien zullen particulieren, wanneer zij dit wensen, in het ver volg de genummerde bonnen en rancsoeiibonhen van bovengenoemde artikelen bij de plaatselijke distribu tiediensten kunnen ruilen tegen de desbetreffende wisselbonnen. NEDERLANDSE KINDEREN NAAR TSJECHO-SLOWAKIJE. Regelmatig vertrekken nog transporten van Nederlandse kinderen, die door de Neder landse Volksdienst, in samenwerking met de Nat. Soc. Volkswohlfahrt naar gezonde streken in liet buitenland worden gezonden. Uit Amsterdam vertrok een deel van het transport van 500 kinderen, die in de omgeving van Praag in Tsjecho-Slowakije bij particulieren zullen worden onder gebracht Over 6 toeken zullen zij, b lozend en welvarend, bij de ouders terugkeren )Foto g.N.F./Sagcrs) AMSTERDAM, 30 Juni. Vrolijke klanken klinken over het Damrak. Achter de muziek van de politie marcheert een lange stoet van jon gens en meisjes, die de verste reis van hun leven gaan maken. Een reis, verder dan vader en moeder ooit zijn geweest. Het zijn zeshonderd kinderen, die door de Nederlandse Volksdienst in samenwerking met de N.S.V. en de Hitlcr-Jugend voor zes weken zullen worden uitgezonden naar de mooiste streken in Bohemen en Moravië. om daar een gezonde en prettige va- cantie door te brengen. Terwijl hier in Nederland iedereen praat over de invasie en de oorlogs kansen. kwijten de mannen en vrou wen van de Nederlandse Volksdienst zich van de taak, die zij zich vrijwil lig stelden: al het mogelijke te doen wat mogelijk is om erfelijk gezonde kinderen gezond te houden en hen te behoeden voor mogelijk nadelige invloeden van de huidige oorlogs omstandigheden. Te doen wat mogelijk is! Maar wie zou het voor mogelijk houden, dat er in deze tijd van ver- voersbeperbing een speciale kinder- trein wordt ingelegd om zeshonderd vacantiekinderen van Amsterdam naar' Praag en nog verder te vervoe ren? Die zeshqnderd kinderen verte genwoordigen twaalfhonderd ouders, die vertrouwen hebben in de Neder landse Volksdienst, die vertrouwen hebben in de ontwikkeling van deze revolutionnaire tijd. Het zijn er véél meer dan twaalfhonderd! Al waren het alleen maar de vrijwilligers, mannen en vrouwen, die zich bij de Nederlandse Volksdienst hebben aan gemeld. om het kindertransport te begeleiden. De kinderen zijn ingedeeld in groe pen en voor elke groep zijn twee personen, die de volle verantwoorde lijkheid voor het wel en wee van de jeugdige reizigers op zich nemen. De leiding berust bij een staf, die de be schikking, heeft over een dokter en enige verpleegsters. Gedurende de verre reis naar het groene hart van Europa zal het de kinderen aan niets ontbreken want overal langs de route van méér dan 800 k.m. is het be kend. dat de speciale kindertrein uit Holland in aantocht is. Wanneer straks, tegen etenstijd, de trein een Duits station binnenloopt, dan zullen daar de vrijwillige mede werksters van de National-Sozialis- tische Volkswohlfahrt al gereed staan met grote kannen koffie om de dovs- tigen te laven en aan belegde boter hammen voor onderweg zal het even min ontbreken. ,,De Stad der Jeugd" Waimeer zal de "kindertrein zijn uiteindelijke bestemming bereiken? Zaterdagavond? Zondagochtend? Wij weten het nog niet precies, maar wel weten wij met zekerheid, dat de kin deren worden opgewacht! Zij zullen door de Hitier Jugend met muziek verwelkomd worden en stellig zijn er groepen, die kennis zul len maken met „De Stad der Jeugd", een prachtige landelijke gemeente in het mooiste gedeelte van Bohemen. die als het ware in bezit Ls genomen door de Hitier Jugend. Wij herinneren ons ons eerste be zoek aan deze „stad der jeugd". Enige millioenen kinderen uit de door vliegerterreur het zwaarst ge troffen Duitse gebieden hebben er hun onvergetelijke vacanties doorge bracht. Thans zullen er zeshonderd van onze landgenootjes nieuwe kracht en gezondheid opdoen. Zij zullen er gast vrij worden opgenomen in een voor alles zichzelf besturende jeugdge meenschap en gestaald naar lichaam en geest zullen zij over zes weken met bezwaard hart afscheid nemen van alles wat zij in deze wel zeer uitzon derlijke vacantie hebben leren kennen. der en wierpen zij de Britten naar de zuidrand van het dorp Baron terug. Het herwonnen terrein lag dicht bezadid met vernielde pantserwa gens, vernielde kanonnen van aller lei kaliber en een groot aantal ver nietigde of uitgebrande voertuigen. Daartussen lagen talloze dode Brit ten, die door het vernietigingsvuur der Duitse batterijen en zware gra naatwerperafdelingen gevallen wa ren. De pantserslag van Tilly is voor het Britse leger de zwaarste aderla ting sedert het begin van de invasie- geworden, vooral daar sterke Britse pantserformaties, die herhaaldelijk poogden om de Duitse tegenstoot te ontlopen en in noordoostelijke rich ting naar Caen door te breken, door de bit Verson staande Duitse ver sperringsformaties op bloedige wijze geteisterd werden, Daar de strijdende partijen vaak dicht opeen stonden, kon "de zware scheepsartillerie al evenmin in dé gevechtshandelingen ingrijpen als de geallieerde formaties bommenwer pers. Beide moesten zich veeleer te vreden stellen met storlngsvuur en aanvallen op de achterwaartse op- marsgebieden der Duit-se formaties, zodat de Duitse verliezen naar ver houding gering waren. Rijksminister Herbert Baóke zette bij zijn bezoek aan óns land voor verte genwoordigers nou handel, landbouw en industrie zijn denkbeeld uiteen aan dc toekomstige structuur van de Europese landbouw. De minister bij zijn bezoek aan den rijkscommissaris, rijksminister dr. Seys$ [nquart. Foto Sepp-StapJ.) Met zaken- en noodzakelijk reizi- gersvervoer wordt ernstig rekening gehouden UTRECHT. 1 Juli. Enkele dagen geleden maakten wij melding van plannen, het reizigersverkeer in grijpend te beperken. Uit officiële bron deelt het A.N.P. thans, in aan sluiting op genoemd niet-officieel bericht mede. dat weliswaar bezuini gingsmaatregelen in overweging wor den genomen die enige beperking in het aantal reizigerstreinen zullen kunnen brengen, maar dat daarbij ernstig rekening zal worden gehou den met het zakenverkeer en het ver dere noodzakelijke reizigersverkeer. Zoals in dergelijke gevallen steeds is geschied, zal dit Lz.t. tijdig aan het publiek ter kennis worden ge bracht. DEN HAAG. 1 Juli. Voor dc week van 1 tot en met 8 Juli as. zal op dc met 28 genummerde aardappej- bonhen van de stad- en landkaarten cén kg. aardappelen per bon beschik baar worden gesteld. De met „28 toeslag" gemerkte bon nen van de toeslagkaart. geven dezelfde periode recht op een half kg...aardappelen. Het is toegestaan reeds op Zaterdag 1 Juli op deze bon nen aardappelen te kopen of af te leveren, in de komende weak zal het aardappelenrantsoen in het gehele land dus twee kg. bedragen, zoals ook het vorige Jaar het geval is ge weest bij het in consumptie brengen van de aardappeleu van de nieuwe oogst. Men moet er rekening mee hou den, dat het aardappelcnrautsoeu dc komende week niet aangevuld zal worden met brood of enigerlei ander compensaticmiddél. Het rantsoen zal bestaan uit nieuwe aardappelen, die niet zoveel afval opleveren als de aardappelen van de oude oogst. Het verdient aan beveling. de nieuwe aardappelen in de schil te koken, teneinde het af- valpercentage te verróinderen en de voedingswaarde te verhogen. Bon voor generatorblokjes DEN HAAG, 30 Juni. Van 1 Juli tjn. 30 September 1944 geven de met „K" gemerkte bonnen, als be doeld in artikel 2 van de generator- blokjesbeschikking 1942 no. 1„ recht op het kopen van 50 kg. generator blokjes. Op bonnen van voorafgaan de perioden mogen geen generator blokjes meer worden afgeleverd. Vaders herstellen wat de jeugd vernielt AMERSFOORT. 1 Juli. Nu blijkt dat de jeugd doorgaat met het spélen in de schuilloopgra- ven, is de politie er toe overgegaan, de vaders van de knapen de verniel de loopgraven te doen herstellen. Na afloop van de spitterij zal er wel het een en ander gezwaaid hebben. Roosevelt waarschuwt tegen overdreven optimisme STOCKHOLM. 30 Juni. Vol- gens Reuter heelt president Roo sevelt gisteren de bevolking der Verenigde Staten gewaarschuwd tegen overdreven optimisme. Al gemeen schijnt in hei land de opvatting te bestaan, zo zeide hij, p.ls zou de oorlog zo goed als ge wonnen ziin. Tegen deze opvat ting moet onverwijld gewaar schuwd wordqn. DEN HAAG 1 Juli. Een getuige nis van de levenskracht en de veel zijdigheid van onze kuituur en tege lijkertijd een appèl aan het kultureel besef van ons volk wil de Nationale Kultuurweek zijn. die door het De partement van Volksvoorlichting en Kunsten wordt georganiseerd en die haar afsluiting en hoogtepunt zal vinden in de Rembrandt-dag op 15 Juli a.s. Gelijk men zich zal her inneren. mochten wij reeds twee maanden geleden berichten, dat de plannen hiertoe werden gemaakt. In dezr. week wordt een wapen schouw gehouden over al datgene, wat Nederlandse kunstenaars in ver leden en heden hebben voortgebracht, waarmee men met alleen éen brug wil slaan tussen vroeger en nu, maar waardoor tevens tot uitdrukking wordt gebracht, dat wij niet zonder meer naar een groots verleden moe ten terugzien, maar dat wij de les sen, die het ons leert op het heden van toepassing moeten brengen. Hoe wel er vanzelfsprekend beschouwin gen en herdenkingen aan Rembrandt zullen worden gewijd is deze dag niet uitsluitend bedoeld als een vie ring van zijn geboortedag. Als sluit stuk op de kulturele gebeurtenissen in deze week heeft men de 15e Juli vooral met Rembrandt's naam ver bonden omdat deze sterk tot ons volk zal spreken en zeer zeker kan gelden als een symbool van scheppings kracht, In bet kader van de Nationale Kultuurweek zullen tal van manifes taties plaatsvinden, in de organisatie waarvan vele steden en plaatsen in ons land betrokken zijn en waartoe verschillende kunstvormen zullen bij dragen. Wij noemen' de muziek, die op alle bijeenkomsten voor een passen de omlijsting zal zorgen, de voor drachtskunst. die met het vertolken van gedichten haar deel zal bijdra gen. het toneel, dat belangwekken de opvoeringen doet verwachten. dCj schilderkunst, wier vertegenwoordi gers hun werk zullen tentoonstellen, de radio, die in interessante uitzen dingen aandacht aan Kultuurweek en Rembrandt-Dag zal wijden en niet het laatst de film. die de taak kreeg toebedeeld de weck tn te lei den. Zij zal dit doen met een spe ciale documentaire .Rembrandt-Dag 1944" die op 7 Juli haar tocht door onze bioscooptheaters zal beginnen. De jonge Nederlandse filmmaat schappij „Wervelfilm" leverde hier mede haar eerste productie, die on der de supervisie van den bekenden filmpionier Jan Teunissen werd ver vaardigd. Eén der Nederlandse filmjonge ren. Herbert Kommer Jr.. voerde de regie en hij maakte met zijn mede werkers zowel opnamen in het Pa lcis op de Dam als in het Rem- brandthuis en elders in Amsterdam. De film wil Rembrandt doen bena deren door zich in de belangrijkste van zijn werken te verdiepen, zoals de Nachtwacht, de Staalmeesters, de Anatomische Les. zelfportretten en een portret van zijn vrouw Sa&- kia. Een gedicht, geschreven door por- nelis Thoen is als het ware ipet de HELSINKI. 30 Juni, Het offi ciële inlichtingenbureau heeft heden avond het volgende communiqué uitgegeven: De plaatsvervangende zaakgelas tigde der Ver. Staten in Finland heeft heden om 18 uur den minister van buitenlandse zaken meegedeeld, dat de regering der Ver. Staten be sloten heeft haar diplomatieke be trekkingen met Finland te verbre ken en dat de regering van Zwitser land verzocht is de belangen der Ver. Staten in Finland te behartigen. Oproep djBr Finse soc.-dem. Rijksdagfractie HELSINKI. 30 Juni. Het Finse Nieuwsbureau heeft hedenavond een verklaring gepubliceerd van de soci aal-democratische Rijksdagfractie, waarin gezegd wordt, dat de militaire en politieke gebeurtenissen, die zich in deze dagen in Finland hebben af gespeeld. de door de partij conse quent verdedigde principiële opvat ting niet' aaii het wankelen hebben gebracht. Dit beteekent, dat het Finse volk in de tegenwoordige oor log uitsluitend zijn zelfstandigheid en vrijheid verdedigt. Derhalve heeft de Rijksdagfractie haar regeringsleden uitgenodigd op hun post te blijven, want de verdedi ging van Finland tegen het dreigende gevaar ls op het ogenblik de belang rijkste taak, die alle lagen van het volk moeten steunen. Aan het slot der verklaring worden alle arbeiders van Finland opgeroe pen om met alle middelen de Finse weermacht in haar srijd om de zelf standigheid van hun vaderland te steunen. Generalobersf Dollmann overleden HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 30 Juni. Generaloberst, Dollmann, opperbevelhebber van 'n leger, is de 27e Juni plotseling over leden. De Filhrer heeft naar aanlei ding daarvan een dagorde uitgevaar digd, waarin o.a. wordt gezegd: „Het door onze vijanden kansloos beschouw de waagstuk in de aanval over de Rijn de voor onoverwinnelijk gehou den Maginotlinie te doorbreken, heeft Generaloberst Dollmann in vast ver trouwen op de opofferende moed, de dapperheid en het kunnen van zijn leger met succes uitgevoerd. Door zijn voortreffelijke leiding van een leger aan de kust van de Atlan tische Oceaan heeft hij mede de voorwaarde geschapen voor de afweer van de invasie en in de afweerstrijd geholpen de verstrekkende plannen van den vijand te verijdelen, zodat het eerste doel van de landing van den vijand niet bereikt werd." Amerikanen kopen grote Italiaanse bedrijven op LONDEN 30 Juni. Volgens de Londense bladen kopen de Amerika nen systematisch alle bezittingen en bedrijven in Zuid-Italie op. die hun de moeite waard lijken. In Napels bijvoorbeeld hebben grote Ameri kaanse banken en industrieconcems alle grote hotels en restaurants op gekocht. Verder zijn zij bezig de Ita liaanse electriciteitswerken. de tex tielindustrie de tram- en spoorwegen over te n^men. Twee kinderen slachtoffer van gasverstikking BRIELLE, 1 Juli. Donderdag avond om 9 uur ontdekte de heer J. Achterberg alhier, dat er in zijn wo- ning een geval van gasverstikking i had plaats gehad. Zijn echtgenote, alsmede zijn twee kinderen van zes en acht. jaar lagen bewusteloos. Onmiddellijk werd de geneeskundige dielist gewaarschuwd. die met leden van de E.H.B.O. direct een aanvang maakte met het verle nen van hulp. o.a. met zuurstofappa raten. Na enige tijd gelukte het de moeder bij te brengen, doch lang- durige pogingen met de beide doch- j tertjës faalden. 1 DEN BOSCH. 1 Juli. De Fiirsorge- offizier der Waffen-# deelt mede. dat zij. die in aanmerking komen voor de extra-kolenloewljzing voor de winter 1944-'45. zich met hun witte toewijzingskaart voor extra^levens- middelen moeten wenden tot - de. TANK ALS DEKKING - Een Duitse loopgraaj aan hei front btj Jassy Ortsgruppe der N.S.D.A.P. in dé werd deze Amerikaanse tank noodlottig. Hij bleef steken en werd door de plaats hunner inwoning of dichtst- Sowjetbemanning in de steek gelaten. Een radiopost gebruikt het gevaarte bijzijnde gemeente. nu als dekking. (Foto O/H) filmbeelden verweven eu wordt uit gesproken door Fred, Menger, den jongen voordrachtskunstenaar van de Nederlandse Omroep. Het scenario is van Arjen D. Kakebeeke en Jan Teu nissen en met het oog op de vrij korte duur konden zij natuurlijk niet alle mogelijkheden van deze rijke stof benutten en moesten zij zich enigs- v zins beperken. De film zal echter sxellig met be langstelling ontvaugen worden, waar toe ook dc muziek ral bijdragen, die Louis Schmidt naar motieven van Swëelinck componeerde en waarvoor de geluidsopnamen In de St. Bavo- kerk te Haarlem geschiedden. Aan deze nieuwe Nederlandse filmdocu- mentaire is de taak toebedeeld ons de perspectieven voor de komende kultuurdagen te openen en bij ons volk aandacht voor en verdieping in de eigen kuituur te wekken. Een kui tuur met vele verschijningsvormen en een rijkdom van schakeringen, zoals die ook in de vieringen en bij eenkomsten tussen 10 en 15 Juli a.s. tot uitdrukking zullen worden go- bracht. Dc Commisaris-Generaal voor de Openbare Veiligheid en Hogere (f en Politieleider maakt bekend: Ingevolge de verordeiung van den Rijkscommissaris voor het bezette Nedêrlandse gebied betreffende de registratie der Duitsers zijn alle in Nederland woonachtige Duitsers ver plicht zich bij het voor hun woon plaats bevoegde registratiebureau aan te melden. Het is gebleken, dat een aantal Rijksduitsers tengevolge van onbe kendheid met deze verordening in het bijzonder bij verhuizing binnen Nederland en naar het buitenland de bepalingen dezer verordening' niet na leven. Ik roep derhalve alle tot aan melding gehouden personen, onder verwijzing naar de bij de verordening bedreigde straffen, óp zich bij het Bureau van den Politie-Officier bij den Gevolmachtigde van den Rijks- commisaris voor de provincie hun ner woonplaats bij vestiging uit het buitenland, bij verhuizing binnen Nederland en bij vertrek naar het buitenland schriftelijk of mondeling- aan te meldem Deze verplichting geldt ook voor personen, die tot het Duitse volk be horen, maar in het onzekere zijn be treffende hun nationaliteit of als ^tatenlooé worden aangemerkt. De verplichting tot aanmelding geldt eveneens voor Duitsers uit het vroe gere Oostenrijk, voor Sudetenduitsers 'en voor Volksduitsers uit de Oostge- bieden. De verplichting tot aanmelding be staat ook voor het geval, dat perso nen ter vervulling van hun dienst plicht voor de Weermacht worden opgeroepen Bij minderjarigen is de wettelijke vertegenwoordiger, eveneens wanneer hij zelf geen Duitser is. voor de na koming van deze verplichting tot aanmelding verantwoordelijk. Aanmelding kan mede geschieden bij, de hulpregistratiebureaux bij de .Ortsgruppen der N.S.D.A.P." (get.) RAUTER. '//-Obergruppenführer und General der Polizei. DEN HAAG. 1 Juli. Zoals g<v meld, heeft de Sportcommissie van de Ned. Wlelren Unie. Arie van Vliet wegens zijn optreden tijdens de wed strijd om het kampioenschap van Nederland zonder gangmaking over 50 km. onvoorwaardelijk geschorst voor de duur van één maand en hem tevens het recht ontzegd gedurende deze termijn wielerbanen te betreden- In verband met het feit. dat bij besluit van 13 November 1943 aan Van Vliet met een proeftijd van een Jaar een voorwaardelijke schorsing voor de duur van een Jaar W3S opge legd, heeft de Sportcommissie thans, met intrekking van de Jongste schor sing van een maand, met ingang van 33 Juni 1944 de genoemde voorwaar delijke schorsing omgezet in een on voorwaardelijke schorsing voor de duur van één Jaar. De bijkomende straf om gedurende een maand wielerbanen te betreden blijft onverminderd van kracht tot 22 Juli 1944. Echtpaar Bakker verlaat het N.V.-Huis te Utrecht UTRECHT, 1 Juli. Het echtpaar Bakker gaat bet N.V.-Huis verlaten, na van 4 September 1926 af een be drijf, dat in het gehele land bekend heid heeft gekregen, geleid te heb- Familiefoto's) ben. Bakker zelf, thans 70 jaar oud, is eerst als bedrijfsleider, daarna als gérant en directeur van het N.V.- Huis opgetreden. Het ligt ln de bedoeling van het echtpaar Bakker om een huisje in de Bisschopsstad te zoeken, waar beiden van een welverdiende rust gaan genieten. Op 15 Juli zal defini tief afscheid van de Bakkers geno men worden. Ongetwijfeld zal het niet aan belangstelling ontbreken, hoewel er geen officieel karakter aan gegeven zal worden. Weer een trein beschoten: vijf doden, zeven gewonden DEN HAAG. 1 Juli. Vrijdag middag is een personentrein ln bet Noorden van het land door twee vliegtuigen beschoten. Hierdoor wer den vijf personen gedood, terwijl ze ven zwaargewonden ln een zieken huis moesten worden opgenomen. „Een vraag en een antwoord" DEN HAAG. 1 Juli. Het politiek weekpraatje van Max Blokzijl, uit te zenden op Maandag 3 Juli 3944 over Hilversum I om 18.45 uur, draagt de titel „Een vraag en een antwoord". De stem der ff Luistert op Zondag 2 Juli van 11.30 tot 11.45 uur over de zender Hilver sum I, op golflengte 415 meter, naar de stem der ffOnderwerp: „Beëdi ging op Zonnewende". Uitloting van obligaties N.V. „De Arbeiderspers" Heden zijn te onzen kantore van de obligatielening N.V. Drukkerij en Uitgeversmaatschappij ..De Arbeiders pers 1931" de volgende obligaties uit> geloot en betaalbaar gesteld: Obligaties a 1000: no. 090. 167. 163, 253. 325. 336. 383, 395. 410; Obligaties a 100: no. 155, 156, 137, 158. 159. 306. 417. 418. 419. 420. 421, 560. 741. 742, 931, 932, 933, 934, 967, 968. 969. 970. 971. 1196, 1265, 1384, 1365. 1715. 1716. 1324. 1945, 1940. 2335. 2336. 2337. 2338. 2339. 2340. 2341. 2342, 22343. 2344. 2443. 2792. 2793, 2794, 2795. 2796. 2956. 2957. 2958. 2959. 2960, 2961. 2962, 2963. 2964. 2965. 3070, 3071. 3072. 3073. 3074. 3075. 3076. 3077. 3219, 3220. 3221. 3222. 3223. 3468. 3469, 3470. 3477. 3478. 3479. 3480. 3481. 3586. 3587. 3588. 3770. 3903. 3904. 3905. 4294. 4295. 4296, 4297, 4298. 4332. 4333. 4334, 4335, 4336. 4375. 4376. 4377. 4378. 4484. 4514. 4515. 4516. 4517. 4518. 4704. 4839, 4840. 4923. Totaal uitgeloot ƒ20.000. Tevens betaalbaar gesteld coupon qo. 13 van de lening. Kas geopend van 1012 en van 13 uur. N.V. De Arbeiderspers. De Directeur, H. J. KERKMEESTER. Dc verduistering begint heden en Zondag om 22.00 u. en eindigt om 5.30 u. Maan onder 2.40 (Zondag 34)1). op 16.44 n. (Zondag 17-57 u.). 6 Juli V.M.. 12 Juli L.K., 20 Juli N3L, 28 Juli E.K.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1