HET DAGBLAD Verbitterde gevechten in gebied van Caen VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Duits weermachtsberlcht Bolsjewistische druk. oostelijk der Berezina en bij Polozk Front in Italië ten z. van Siena Landing aan Ome- mond verijdeld Canadees oordeel V1 zal binnenkort op kracht werken volle Beschieting volgens nauwkeurig plan Pantserslag in Normandië neemt in hevigheid toe Forten te Cherbourg blijven vuren Conservator bestal Techn. Hogeschool Bonaanwijzingen Waarde van een volk ligt in zijn strijdbaarheid Mussert spreekl tof de vrouwen Assurantie-tussen personen HOOFDKWARTIER VAN DEN FÜHRER, 29 Juni. In Normandië heeft de vijand zijn sterke aanvallen tot bijna 25 km. breedte uitgebreid. Bijzonder verbitterd waren de ge vechten In het gebied ten zuidwesten van Caen, waar de vijand in het on overzichtelijke terrein vol struikgewas een small^ penetratie kon bereiken. De in de avonduren ondernomen tegenaanval van Duitse gepantserde gevechtsgroepen, drong de vijande lijke aanvalsspitsen op een uiterst nauw terrein samen.. De vijand leed uiterst zware verliezen aan mensen en materiaal. Alleen een pantserafde- ling vernietigde daarbij 53 vijande lijke tanks. In deze sector hebben zich bij de gevechten der laatste dagen de 12de f/f-pantserdivisie (Hitlerjugend) on der bevel van Standartenführer en kolonel der Waffen-(f, Meyer, in het bijzonder de gevechtsgroepen van den #-Sturmbannführer Olb Oetter, bij zonder onderscheiden. Ten Oosten van de Orne zijn her- haaide door sterke artillerie onder steunde aanvallen van den vijand bloedig ineengestort. In het gebied van Cherbourg blijven zich verschei dene van onze steunpunten tegen de vijandelijke overmacht handhaven. De haven is verwoest, de ingang nog altijd versperd. Een aanval van vijandelijke torpe dojagers op de Kanaaleilanden, werd door Duitse beveiligingsstrijdkrachten afgeslagen. Een van onze patrouille boten maakte daarbij het bedie nend personeel van het geschut van een torpedojager onschadelijk en plaatste van vlak nabij talrijke ar- tillerie vol treffers op' het vaartuig. De vijandelijke torpedojager geraakte in brand en werd na een zware ontplof fing in zinkende toestand achterge laten. Twee eigen vaartuigen gingen tijdens het harde zeegevecht verlo ren. Boven het landingshoofd en de be zette westelijke gebieden werden 41 vijandelijke vliegtuigen neergescho ten. Londen ligt nu sinds twee weken onder het onophoudelijke vuur van de „V 1". In Italië ontstonden gisteren bij zonder verbitterde gevechten in het gebied ten zuiden en zuid-westen van Siena. waar de vijand geringe vor deringen kon maken. Vlak ten wes ten van het Trasimeense meer be haalden onze divisies wederom een volledig afweersucces. Herhaalde, met geconcentreerde infanterie- en pantserstrijdkrachten ondernomen doorbraakpogingen werden hier in gevechten op korte afstand uiteenge slagen, waarbij* een aantal vijande lijke tanks werden stukgeschoten. Een plaatselijke penetratie werd af gegrendeld. Bij de zware afweergevechten m deze sector hebben zich de eerste valschermjagersdivisie onder luite nant-generaal Heidrich en de 334ste divisie infanterie onder generaal- majoor Böhlke door bijzondere dap perheid en standvastigheid onder scheiden. In de centrale sector van het Oos telijke front hebben bolsjewieken in het verloop van de verbitterde afweerslag op enige plaatsen verder terrein gewonnen. De garnizoenen van Bobroeisk en Mogilef boden den met overmachtige strijdkrachten aan stormenden vijand felle tegenstand. Oostelijk van de midden- en boven loop van de Berezina, alsmede ten zuiden van Polozk duren de zware gevechten met de opdringende bolsje wieken voort. Ten zuid-oosten van Polozk zijn nieuwe vijandelijke aan vallen met verliezen voor de bolsje wieken mislukt Bij de gevechten ten zuid-oosten van Pleskau heeft zich de Oost- Finnen slaan pantser- aanvallen af HELSINKI, 29 Juni. In het Pin- se weermachtsbericht van Donder dag wordt o.a. gezegd: In het weste lijk deel van de Karelische Land engte was de vijandelijke druk het sterkst tussen Suomenvedenpohje en Tali. In ononderbroken harde ge vechten sloegen onze troepen ver scheidene aanvallen af, die met sterke vlegtuig- en pantserformaties werden ondernomen. De heen cn weer golvende gevechten, waarbij de vijand met grote verliezen slechts plaatselijke successen behaalde, du ren nog voort. Ten noorden van Heinjoki en Aeyraepaeae werden de telkens weer herhaalde vijandelijke aanvallen afgeslagen. Ook werden aan de Vuoksen pogingen om deze te passeren afgeslagen. Op de landengte van Aunus viel de vijand bij Vitele, na artillerie- voorbereiding, aan. Het gelukte hem op een plaats onze stellingen binnen te dringen, doch in een tegenaanval werd hu er .weder uitgeworpen. Ver der naar het oosten viel de vijand met steun van pantserwagens onze stellingen aan: In harde geveohten werden tob dusver 7 pantserwagens vernietigd. Aan de oever van het Onega-meer werd bij de distanciëringsbewegingen van onze troepen Kontuphja prijs Pruisische 121ste divisie infanterie onder bevel van kolonel Löhr voor treffelijk geweerd. Formaties slag- vliegers mengden zich doeltreffend in de gevechten te land en brachten den vijand zware verliezen toe aan mensen en materiaal. Een formatie lichte Duitse en Finse zeestrijdkrachten beschoot in de Finse Golf Sowiet-Russische bat terijstellingen op het eiland Narwi en bracht een vijandelijk bewakings vaartuig tot zinken. Een formatie Amerikaanse bom menwerpers deed gisteren een aan val op het stadsgebied van Boeka rest. Duitse cn Roemeense jagers haalden 12 vijandelijke vliegtuigen, waaronder tien viermotorige bom menwerpers omlaag. Formaties Amerikaanse bommen werpers ondernamen gisterochtend een terreuraanval op Saarbrücken. Des nachts wierpen enkele Britse vliegtuigen bommen op het Rijn- l'ands-Westfaalse gebied en op het gebied van Saarbrücken. "BERLIJN, 29 Juni. In de Seine- baai ligt nog een zeer sterke vijande lijke vloot. Meer dan 90 schepen oorlogsschepen, vrachtschepen en landingsvaartuigen zijn voor de mond van de Ome gezien. Kustbat- terijen namen de ontschepingen vrijwel voortdurend onder stoorvuur. In de Seine-baai werd een vracht schip in zinkende toestand gezien. Andere vrachtschepen kregen tref fers en werden achter een rookgor dijn verborgen. Ook gisteren bleef de vijandelijke landingsvloot in verschillende groe pen verdeeld. Een bericht zegt. dat even na middernacht ongeveer 16 landingsboten oostelijk van de Orne- monding aan land trachtten te ko men. Door enige salvi onzer kust- battcrijen werden zij teruggeslagen. Waarschijnlijk was hier-sprake vAn een poging, het landingshoofd aan de oostelijke oever van de Orne te steunen, vooral omdat gisteren de stad Cherbourg, was veroverd. GENÈVE, 29 JunL TJit Londen wordt vernomen: Onder de nieuwe berichten over het nieuwe Duitse wapen tegen Zuid-Engcland is een uit Montreal komciide stem interes sant. Volgens de „Montreal Gazette" heeft de Canadese minister voor dc munitie, Howe, over dc V. 1 ver klaard, dat het absoluut mogelijk is, dat dit wapen het gehele luchtvaart- wezen een omwenteling zal doen on dergaan. Hot vormt, wellicht dp inleiding op de dag, waarop de geallieerde lucht vloten van thans als verouderd en aftands bij het oudroest gegooid zul len worden, want de techniek voor de overwinning der luchtruimte is met dit nieuwe wapen op een nieuwe grondslag geplaatst. De Londense ..Times" spreekt over ..voortdurend scherppr wordende aanvallen met V. 1" op Zuid-Enge- land en wijst op de explosieve uit werking van cén enkele boni. In de ..News Chronicle" merkt Vemon Bartlett op. dat geen verstandig mens het nieuwe Duitse wapen on derschat. De „Daily Express" meldt, dat honderdduizenden brandwachten in het gebied van Groot Londen over vermoeid zijn als gevolg van te lange diensttijden. Volgens het blad ligt het in het voornemen de brandwacht- dienst te reorganiseren. In een bericht uit Londen wordt ten slotte nog gezegd, dat de open bare mening in Engeland meer in lichtingen over het nieuwe Duitse wapen verlangt. De bladen noemen het verplichte zwijgen over de uit werking van de vliegende bommen schadelijk voor het Engelse moreel. Giftmengers tot vijftien jaar veroordeeld ARNHEM, 30 Juni. Het Ge rechtshof heeft thans arrest gewe zen ln de geruchtmakende moord zaak van Velddricl. in welk Betuws dorpje in de nazomer van 1941 een vrouw haar man heeft vergiftigd door hem vergiftigde pannekoeken mee te geven naar zijn werk. Het betrof de moord op den landarbeider Van Hezik, wiens dood gewenst werd door zijn vrouw, omdat zij gaarne wilde huwen met haar over-buur- man. den landbouwer H. V. Conform de eis werden de vrouw zowel als H. V. tot vijftien jaar ge vangenisstraf veroordeeld. Ie JAARGANG No. 151 LD' VRIJDAG 30 JUNI 1944 Uitgave: N.V. De Arbeiderspers Bureaux voor redactie en administratie: Hooigracht 31, Leiden. Tel. 24996 - Postgiro 184.120 - Abonnementsprijs 21 ct. per week of ƒ2.73 per kwartaal. Losse nummers 5 ct. Aan het invasiefront komt het herhaaldelijk tot verbitterde gevechten op korte afstand, waarbij den vijand ernstige verliezen worden toegebracht. (Foto Hoffmann/Stapf) Finse en Duitse jagers en lucht- doelartlllere schoten twee waame- minesballons en in totaal 61 vijan delijke vliegtuigen neer. Terreuraanvallen op ons land Tram beschoten; vier doden en zeven gewonden DEN HAAG, 30 Juni. Gisteren overdag hebben Anglo-Amenkaanse vliegers in scheervlucht wederom personentreinen en auto's, ja zelfs melkwagens, met boordwapenen aan gevallen. Bovendien werd tegen 10 uur des ochtends de tram tussen Edam en Volendam met boordwapenen bescho ten. Daarbij werden drie Nederlandse vrouwen van 17, 30 en 67 jaar. en een vier-Jarig meisje gedood. Zeven Nederlanders werden zwaar gewond. BERLIJN. 29 Juni. Nu de vlie gende Duitse ontploffende projec tielen reet^s veertien dagen onafge broken Zuid-Engeland en het gebied van London onder storingsvuur leg gen, geeft de militaire correspondent van het DNB, Martin Hallensleben, bijzonderheden over het nieuwe Duitse wapen voor de verre afstand, „V 1". Hij schrijft: Volgens officiële Duitse instanties kan men de ,,V 1" alleszins vergelij ken met een radiografisch bestuurd klein vliegtuig zonder bemanning. Een speciale raketaandrijving geeft dit nieuwste Duitse toestel voor de luchtoorlog de grote snelheid. De grootte van de aandrijving richt zich naar de afstand, die het toestel be strijken moet. Het kan wel als tame lijk zeker worden aangenomen, dat het bereik van dit nieuwe Duitse verdragende wapen veel verder strekt dan het tegenwoordige doel gebied. De uitwerking van een enkele „V 1" is enorm. Zij kan noch met die van een projectiel uit het reus achtige verdragende geschut, noch met die van vliegtuigbommen van het zwaarste kaliber vergeleken wor den. Volgens betrouwbare inlichtin gen bestaat de mogelijkheid binnen de mantel ontplofbare of brandver- oorzakende stoffen te gebruiken. Dientengevolge zouden ook de En gelse berichten juist kunnen zijn, die zeggen, dat Duitse „vliegende bom men" wanneer zij in het doelgebied inslaan éen zuiver brisanteffect of .een zuiver brandeffect hebben. Er zijn er cok wier inhoud een combi natie van ontplofbare of brandver- oorzakende stoffen is. Totdusver heeft men nog geen enkel aankno pingspunt aangaande de aard van deze mengsels. Met de vraag, waar eigenlijk de bases van het ..V l''-wapen liggen of drijven is het al niet anders ge steld. Er is geen enkele bevestiging, dat de bomvrije arsenalen van dit wapen zich aan de kust van het Kanaal of zelfs op Franse bodem bevinden. Ook aangaande de snelheid krijgt men geen concrete cijfers. Men laat slechts doorschemeren, dat de snelste Britse jachtvliegtuigen niet kunnen concurreren tegen de snelheid van de „V 1". De vlieghoogte van het toestel schijnt overigens naar welge vallen te kunnen wtorden ingesteld. De beschieting van Zuid-Engeland geschiedt volgens een nauwkeurig plan. Naar het schijnt zijn er drie manieren, waarop de ontploffende projectielen naar hun doelen wor den geslingerd, n.l. ten eerste de af zonderlijke start, ten tweede de serie-start of. zoals de militaire uit drukking luidt de Feucrschlage cn ten derde de massale start met on regelmatige tussenpozen. Van belang is ook, dat de atmos ferische omstandigheden in het ge heel geen rol spelen bij het gebruik van het geheimzinnige Duitse wa pen, terwijl de afweermogelljkheid van den vijand bemoeilijkt wordt door bewolking, nevel en regen, waarvan het Duitse „V l"-comman- do gebruik schijnt te maken. Een deskundige, die in nauw con tact staat met het „V lf'-commando, verklaarde, dat men tot nu toe slechts de eerste versnelling heeft mgeschakeld. Spoedig zal volle kracht bevolen worden. Bovendien staan nog andere wapens gereed, die wat de vijand tot op heden met de BERLIJN. .30 Juni. Het Inter nationale Informationsbüro meldt: In de pantserslag van Tilly wer den gisteren -aan beide zijden nieuwe strijdkrachten, in het vuur gebracht, zodat de zware worsteling met toegenomen hevigheid voort duurde. Ook gedurende de naoht verminderde de gevechtsactie niet. Na aanvoer van nieuwetankfor- ipaties waren dc Engelsen er gister middag met steun van hun zwaar scheepsgeschut en onder voortduren de acties van sterke formaties vlieg tuigen. in geslaagd een penetratie bij het door hen bezette dorp Baron te vergroten, zodat zij na verbitterde gevechten van vier dagen, waarin zij meer dan 200 tanks verloren, ten slotte een terreinwinst van ongeveer 7 kilometer diep en 3 tot 4 kilometer breed konden behalen. Des avonds echter werden zij door de krachtige tegenaanval van Duitse strijdkrachten in de flank getroffen en in de loop van de nacht moesten zij een aanzienlijk deel ran de gis teren behaalde terreinwinst weer prijsgeven. De voorlopige rapporten maken melding van de vernietiging van 79 Britse tanks, waarvan een deel in Duitse handen viel. Oostelijk van de Ome zetten Britse en Canadese afdelingen hun pogin gen. het landingshoofd naar het oosten en zuiden uit te breiden, voort. Zij deden talrijke aanvallen die alle werden afgeslagen. Ook de Amerikanen, die noordelijk van St. Lo gisterochtend reeds twee maal vergeefs hadden aangevallen, werden in de middag voor de derde maal met zware verliezen terugge slagen. Een tijdelijke winst van enige honderden meters terrein werd door een Duitse tegenaanval teniet gedaan. In het gebied van Cherbourg bleef dc toestand stationnair. Een geallieerde poging dc haven te for ceren door lichte vlootstrijdkrach- ten, mislukte door de opmerkzaam heid en standvastigheid van de be zetting der Duitse forten, die de buitenpier nog steeds hecht ln han den heeft en door het vuur der Duitse kustbatterijen. Óok het afgrendelingsfront voor het schiereiland Jobourg hield met succes stand tegen krachtige Ameri kaanse aanvallen. „V 1" heeft beleefd, nog verre over treffen. Beschieting gaat door De Britse Berichtendienst meldt, dat Zuid-Engeland ook in de af gelopen nacht met „vliegende boihmen" beschoten is. Naar aanleiding van de door den Engelsen minister van luchtvaart. Sinclair, in het Lagerhuis afgelegde verklaring, datverscheidene startin stallaties van het nieuwe Duitse wa pen ontdekt en vernield zijn, ver klaart men in Duitse militaire krin gen. dat de feiten wel zullen «-aanto-, nen, in hoeverre dit juist is. Amerikanen kopen grote Italia'anse bedrijven op LONDEN, 30 Juni. Volgens de Londense* bladen kopen de Amerika nen systematisch alle bezittingen en bedrijven in Zuid-Italië op, die hun de moeite waard lijken. In Napels bijvoorbeeld hebben grote Ameri kaanse banken en industrieconcems alle grote hotels en restaurants op gekocht. Verder zijn zij bezig de Ita liaanse clectriciteitswerken. de tex tielindustrie, de tram- en spoorwegen over te nemen. Grenzen der kustvisserij Het Bureau van den Weermachts bevelhebber in Nederland deelt mede: Op grond der verordening van den Rijkscommissaris 100 41 worden de grenzen der kustvisserij van Umui- den en Scheveningen als volgt vast gesteld 1. Binnenste grens twee zeemijlen, buitenste grens vijf zeemijlen van de kust af (Laagwaterlijn). 2. Noordelijke en^ Zuidelijke gren zen als tot dusver: IJmuiden van dwars voor Petten tot dwars voor Wijk aan Zee: Scheveningen van dwars voor Zandvoort tot-dwars voor Kijkduin. Tegen verdachte ander half jaar geëist DEN HAAG. 30 Juni, Voor de Haagse rechtbank heeft zich te ver antwoorden gehad de bedrijfsinge- nieur van de Technische Hogeschool, conservator aan het gebouw voor electrotechnlek ir. W. W. L. B. wien ten laste is gelegd verduistering en valsheid in geschrifte. Er verdwenen in de laatste Jaren uit het gebouw voor electrotechniek verschillende voorwerpen als moto ren, transformatoren en andere In strumenten terwijl ook grote hoeveel heden kolen werden vermist. Zo liet hij enige keren achtereen 30 a 40 ton steenkolen onder het personeel en bekenden verdelen. Betalen be hoefde men niet, evenmin betaalde hij de kolen, die hii bij zichzelf liet bezorgen, aan de T.H. Apparaten uit het gebouw gaf hij aan bekenden in bruikleen of liet ze verkopen. Allerlei Instrumenten liet hij door bemiddeling van een stro man door de T.H. opnieuw kopen. Verdachte beschouwde, naar hij zeide deze dingen als zijn particulier eigendom en aangezien hij zelf niet leveren mocht nam hij een derde in de arm. Verdachte, die 33 Jaren in het ge bouw werkzaam was. bekende alles. Wat de kolen in totaal 140 ton betreft, zeide hij. dat deze voor de T.H. niet bruikbaar waren. Voor de rest zeide hij. dat hij te oppervlakkig geoordeeld heeft over hetgeen zijn eigendom was en wat aan de T.H. toebehoorde. Na verhoor van vijf ge tuigen wees de officier van Justitie erop, dat verdachte ook buiten de T.H. onregelmatigheden pleegde. Hieruit blijkt, dat hij wel degelijk zichzelf wilde bevoordelen. Het gaat hier om het aanzien van de Technische Hogeschdbl, een der belangrijkste instituten van ons land. Het gebrek aan contróle over ir. B. is overigens ook funest gebleken. Spr. eist tenslotte een gevangenis straf van anderhalf jaar met aftrek der preventieve hechtenis en met op neming van de gratie-clausule voor een half jaar. DEN HAAG, 30 Juni. Geldig van 1—31 Juli „Generator-anthraciet 31ste periode" (1 hl. anthracietnoot- jes 4 of 5' en Generatorturf 31ste periode <50 stuks baggerturf); van 1 Juli af: bon „60 Verlichting" en „70 Verlichting" van de petroleumkaarten S. 121 en S. 221 '300 gr. kaarsen); van 1 Juli tot 31 Aug. de bonnen „Persgas Juli—Augustus"; van 1 Juli af wor den inplaats van vergunningen met coupons losse bonnen voor motor brandstof ln omloop gebracht, ter waarde van één en van vijf liter. Deze bonnen zijn één maand gpldig. Uitreiking tegen overgave van de op naam staande machtigingen: van 1 Juli tot 31 Augustus de bon 23 K.F. van de kookkaart „U. 405" (één een heid vaste brandstoffen met uitzon dering van fabrieksturf). De ver bruikers moeten met deze verstrek king één maand toekomen, daar het in de bedoeling ligt op 1 Augustus een vierde bon van de kaart „U. 405" aan te wijzen: van 1 tot 31 Juli bon no. 13 van de distributiekaart voor Honden 'eenzelfde hoeveelheid hondenbrood als in de afgelopen pe riode); op bon no. 13 van de distri butiekaart voor Katten (groep K wordt IJ kg. kattenbrood beschik baar gesteld. Na 31 Juli 1944 is bon no. 13 ongeldig. Misverstanden zijn er op dit ondermaanse altijd., in rijke sortering. Ze zijn talrijker dan ooit in tijden van vernieuwing, van verandering, van groei. Dat ligt in de orde der dingen. Gelijk Rijksminister Backe het uit drukte: „De meeste mensen zien in een revolutie of in een zo gi gantische worsteling als wij thans beleven vooreerst slechts de ne gatieve zijde: het ineenstortenen afbrokkelen van overgeleverde vormen. Daarbij moesten zij uit de geschiedènis hebben geleerd, dat beslissende denkbeelden al tijd door hevige schokken tot leven komen. Het gebeurt maar al te.vaak, dat menschen. die voor het verleden gemeenlijk de noodzaak van die revoluties en schokken erkennen, cr voor het heden niets van willen weten." Nu is het heden het verleden strijd kansloos zou zijn geweest. Naarmate de fronten zich verleg den tot Europa's randgebieden, werd die zelfverzorging op korte termijn een simpele levensvoor waarde, ook voor landen, die (ge lijk Nederland) door hun econo mische structuur sterk van invoer afhankelijk waren.' Wij weten uit eigen ervaring, voor welke problemen zulk een omschakeling met name het dichtbevolkte Nederland stellen moest. Rijksminister Backe. die deze omschakeling met recht ge slaagd noerpde, prees ln dit ver band de verdiensten van den Ne derlandsen boer. aan wie de ver wezenlijking der theoretische richtlijnen ten deel viel. Iets anders is het echter, of daarmee nu als het ware de economische en agrarische vernieuwing zelf gekarakteriseerd of zelfs maar IZZJiiS0*/0"1'8*- En menigmaal „Jü tow;1?111" nlct anders ^a(L"ngeduid zou zUn. En juüt dan het vermogen, dit heden als èp ,dlt Pun' koos Rijksminister het ware van de toekomst uit ^ke stelling tegen goedkope ngmisvattingen. waar te nemen gelijk de histo ricus.het verleden uit net heden waarneemt. Niets anders. Alleen: de eenvoud van het recept staat slechts op papier. Hij is het voor recht der besten en vooruitstre- vendsten, die op hun beurt zul len trachten, het niet geheel in vooroordeel en overgeleverde vor men' vastgeroeste deel der volks gemeenschap te winnen voor een gemeenschappelijke vernieu- wings-strijd Autarkie in een bekrompen zin kan noch het doel van Europa, noch dat van een aan Europa lei dinggevend Duitsland zijn. Pri mair is de behoefte van het col lectief der Europese volken en het gaat er om, binnen de Europese ruimte die behoeften op de meest zinvolle en eenvoudige wijze te bevredigen. Daartoe dringt zich logisch een arbeidsverdeling op, die elk der Europese volken de ROTTERDAM. 29 Juni In de grote zaal van Odeon heeft Mussert hedenmiddag tot familieleden van frontstrijders, NSKK-mannen en Oostlandboeren en leden van de N.S.V.O. gesproken over de vrouw ten opzichte van het militairisme, de maatschappij, het huwelijk en de beweging. Vooral de vrouw tijdens het Mar xisme was het, die. omdat haar oor deel meer gebaseerd was op het ge voel, na 1918 Nederland wilde ont wapenen. Niemand van ons wenst oorlog, maar het is een verschijnsel, dat we niet in de hand hebben. De natuur is strijd. Wanneer de mens geen leven van strijd meer heeft, heeft hij geen leven meer. Aan de hand van de geschiedenis ging spr. na. hoezeer de oorlog, die cr altijd geweest is en er altijd zal blijven, van karakter veranderd is. Nodig is. dat de volken van Europa leren, dat zij familie van elkander zijn en ophouden tegen elkaar te vechten. Hadden aan de grenzen van Europa vijftig mlllioen soldaten ge staan, zouden dan Engeland" of Rus land of Amerika de oorlog verklaard hebben? Moet er toch oorlog zijn. dan lie ver ver weg aan de Dnjèpr dan aan de Grebbelinie of aan de Waterlinie. Wanneer ons volk geen soldaten meer zou opleveren, zou niemand dit volk meer overeind kunnen zétten. Want de waarde van een volk ligt in zijn strijdbaarheid. Hadden onze weerbare mannen allen aan het front gestaan,-dan zouden de anderen niet in Duitsland behoeven te werken, maar hadden zij hier aan de arbeid kunnen blijven. Mussert sprak vervolgens over de opkomst van het vrouwenkiesrecht en de voor- en nadelen daarvan. Belangrijkste taak Het is goed, dat dc vrouw in de keuken staat, maar'volgens het na tionaal-socialisme is haar belang rijkste taak, voortbrengster en op voedster van de kinderen te zijn, hoedster van de goede zeden, van de volkswaarden en van de beschaving. De gezinnen vormen de cellen waar uit de gehele maatschappij is opge bouwd. Er moet dan ook een dag in de week zijn bij voorkeur de Zon dag. waarop de man niet aan het gezin onttrokken wordt. Na de oor log zullen er millioenen Jonge man nen afwezig zijn, gevallen ln dc strijd. Het recht op de kinderen zal dan een vraagstuk worden, zo moei lijk, dat spr. daarvoor thans nog geen oplossing aan de hand wildoen. Het geloof, de noodzakelijkheid en het goed recht der Beweging is in de vrouwen zeer sterk verankerd. Degenen onder de vrouwen die mis schien moedeloos worden in de laat ste tijd wees Mussert op het voor beeld van de geallieerden, die in de eerste jaren van de oorlog, toen er geen hoop meer scheen te zijn, ook de moed niet lieten zakken. Zou ons geloof dan minder vast zijn? Spr. besloot: Europa zal niet ver nietigd worden. Na deze donkere tijd komt het nieuwe licht omhoog. Voor de rede van Mussert sprak de landelijke leidster van de N.S.V.O. mej. Couzy van hart tot hart tot de vrouwen, haar Iets willende meege ven. zoals zij zeide. waardoor zij ln deze moeilijke tijden sterker komen te staan. Rijksminister Herbert Backe meest passende taak toebedeelt, heeft tijdens een bezoek aan Ne- Die taak wordt bepaald door bij- derland voor een gezelschap van zondere bekwaamheden en locale gasten, waaronder vele vertegen- voorwaarden, in de practijk ech- woordigers van handel, landbouw ter. met name ten aanzien van en Industrie, zijn denkbeelden Nederland, ln ver gaande mate over de toekomstige structuur van door de bijzondere taken, die op de Europese landbouw uiteenge- grond van deze voorwaarden en zet. Zelf getuigde hij er van. dat bekwaamheden reeds historisch in deze uiteenzetting weinig prin- zÜn gegroeid. Minister Backe ver- cipieel nieuws verwacht kon wor- wees in dit verband naar het ver den. Maar met reden hoopte hij edelingsbedrljf als wellicht meest een bijdrage te kunnen leveren typerende voorbeeld. De oorlogs in de strijd tegen, misverstanden, noodzaak pleegt op deze richt- Het kapitale misverstand t*n lijnen slechts voorbijgaand in- aanzien van een nieuwe econo- breuk. mlsche structuur ligt wellicht be- Nieuw zal in de na-oorlogse sloten in het woord „autarkie", structuur de Europese ruimte De liberallstisch-kapitalistische zijn. waarbinnen de taakverde- wereld heeft van haar monopolies ling der volken zich voltrekt: een en van haar speculatieve produc- arbeidsgemeenschap met over- tle-verdeling altijd gebruik ge- eenkomstige uitwisseling, géén maakt om haar machtspositie samenstel van bureaucratische tegenover lastige bestrijders te autarkieën. Nieuw zal bovenal handhaven. De honger-blokkade het verdwijnen van een libera ls daarvan een ondubbelzinnig listisch-kapitalistische productie verschijnsel en niet zonder reden uit-eigenbaat zijn, die op haar wensen de Anglo-Amerikaanse tijd in gemoede de productie van mogendheden na een door hen een onwelgevallige concurrent gewonnen oorlog nadrukkelijker geheel ten gronde richtte, gelijk dan ooit over de toekomstige pro- de agrarische import van het ductieverdeling te beslissen, om westelijk halfrond het bijvoor- daarmee hun politieke en econo- beeld de landbouw van de Bal- mische greep voorgoed te bepalen, kan deed. En niet zonder reden Toen Duitsland tegen deze kapi- getuigde Rijkscommissaris Seyss talistische machtspositie in ver- Inquart er in aansluiting op het zet kwam, diende het allereerst woord van Rijksminister Backe op het punt van de landbouw ln van, dat zulk een werkgemeen- grote lijnen een zelfverzorging te schap de volken in wezen vrijer verwezenlijken, zonder welke zijn maakt. DEN HAAG 30 Juni, D© Secreta ris-Generaal voor BIJz. Ec. Zaken heeft een beschikking uitgevaardigd, waarbij nog enige ontheffingen van het, ver bod voor bemiddeling en provisie ont vangen door assurantie-tussenperso nen verleend worden. Dit met het doel bij de invoering van het eerste sa- nerlngsbeslult ln de geregelde gang van zaken zo weinig mogelijk storing te brengen. De voornaamste zijn: a. Een ontheffing voor dc navol gende verzekeringsbranches; levens-, paarden-, rundvee-, kleinvee-, pluim vee, oogst-, hagel-, bosbrand-, pacht wet-risico, glas-, ziektekosten- en zie- kenhutskostenverzekering, alsmede de stormverzekerlng. waarbij geen andere gebouwen dan tuinbouwwarenhuizen gedekt zijn en dc transportverzeke- ringsovcreenJfomsten. afgesloten op de gewijzigde voorwaarden van verzeke-1 ring. vastgesteld door het Ned. Bln- nenvaartbureau en de Nederl. Organi satie voor het Beroepsgoedcrenvervoer langs de weg op 9 April 1942, die tot stand komen hetzij door het plakken van zegels op het vervoerdocumont. hetzij. Indien de ruimte voor het plak ken van deze zegels op het vervoer- document niet voldoende ls, door het bezigen van een zgn. polls-nota. Dit betekent dus. dat het een leder vooralsnog vrij zal staan zich daar mee bezig te houden. Voor levensver zekeringen ls een afzonderlijke rege ling ln bewerking. Een bekendmaking ls te verwachten wie tot deze bran che toegelaten zijn en worden. b.. Voor de boven niet genoemde verzekeringsbranches mag ledereen tot 1 Januari 1945 nog provisie ontvan gen over bestaande posten, mits daar over reeds eenmaal provisie betaal baar ls geweest ln de tijd toen dit nog geoorloofd was. Voor het overhaast overdragen van portefeuilles bestaat voor nlet-aange- melden dus geen aanleiding. Eventuele vragen over het boven staande kunnen gericht worden aan het secretariaat van de Bedrijfsgroep „Makelaars ln assurantiën, assurantie- bezorgers eu assurantie-agenten", v. d. Veldestraat 12. Amsterdam (telef. 26147). De verduistering begint heden om 22.00 en eindigt 5.30. Maan onder 2.20, op 15.35. 6 Juli V.M., 12 Juli L.K., 20 Juli N.M., 28 Juli E.K. In het verleden ligt het heden, In 't nu wat worden zal. BILDERDIJK. WILLEM DE ZOETE. Lr. Adm. 1602. Slag tegen de Spanjaarden bij Dover. Aug. 1605 Expeditie Tiaar Spanje 1606. Zeerovers 1618. Rochel- Ie 1625. (Foto O.-H.) Ook thans weer strijden Nederlanders voor Europa's vrijheid ter zee, in trouwe verbondenheid met hun Duit se kameraden. (O.H.) GOED VOORGAAN, DOET GOED VOLGEN! Zet ook gij U derhalve ln voor de toekomst van Uw volk en meldt U als vrijwilliger bij'de Kriegsmarlne. Aanmelding staat open voor lederen Nederlander van 17—45 Jaar' en kan geschieden bij de Marlneannahmestelle West Zwelgstelle Nlederlande te Utrecht, alle Hafen- en Ortskommandanturen en bij de Nebenstellen der Waffen (4alwaar alle gewenste In lichtingen worden verstrekt. SPORTNIEUWS Osendarp .start weer te Rotterdam ROTTERDAM. 29 Juni. Zater- dag en Zondag worden op de Ne- nyto-sintelbaan de athletlekkam- pioenschappen van Zuid-Holland gehouden. Hoewel er prestatie-eisen waren gesteld voor deelneming, zijn ér ongeveer 800 inschrijvingen bin nengekomen. De belangrijkste num mers zijn Zaterdagmiddag de 200 me ter dames en heren. 1500 meter he ren en de viermaal 100 meter esta fette dames en heren. Osendarp start Zaterdag weer voor het eerst na zijn ernstige ongesteld heid. op de 200 meter, waarna hij Zondag deelneemt aan de 100 meter. Van Osta is hierbij zijn ernstigste concurrent. Slijkhuis zal Zaterdagmiddag bij gunstige omstandigheden een poging doen het Nederlandse record 1500 meter te verbeteren. Zondag komt Slijkhuis uit op de 800 meter, waarbij wederom een tijd binnen de twee minuten van hem wordt verwacht. Stuivenberg. Theo de Bruyn en Deckers zijn hier zijn Sterkste rivalen. Jenny Kammersgaard terecht KOPENHAGEN. 29 Juni. De Deen se lange-afstand-zwemster Jenny Kammersgaard, die, zoals gemeld, bij een training in de Oeresund vermist geraakte, is, naar het D.N.B, ver neemt, Woensdagavond door een Duitse patrouille gevonden. De zwem ster ls behouden naar Gilleleje, een badplaats in het Noorden van See- land, gebracht. Jenny Kammersgaard heeft de geheele tijd van haar start op Dinsdagmorgen om 4 uur tot aan Woensdagavond tegen 23 uur, der halve ongeveer 43 uur, ln het water van de Oeresund doorgebracht. VOLKSCULTUUR EN KUNST Kunst te Leiden Zaterdagmiddag te half zes vindt in de Stadsgehoorzaal een zangers feest plaats, waaraan tien Christe lijke Gemengde- en Mannenkoren uit Leiden en omgeving deelnemen. In de reeks culturele filmvoorstel lingen presenteert Casino Zondag morgen de film „Geheimzinnig Thi bet". Piet Ulteriinden geeft Maandag avond in de Hooglandse kerk zijn tweede orgelconcert in dit seizoen. In de Pauluskerk te Oegstgeest zal Woensdagavond het vierde zómercon- cert van den organist Johan Zweers plaats vinden. Het programma van dit concert, dat te half acht aan vangt. vermeldt werken van Buxte- hude, Bach, Franken en Wldor. Op Vrijdag zal ln de Stadsgehoor zaal een derde Italiaans Operacon cert gegeven worden door de solisten Gré Brouwensteyn en Corry Cou- vreur, sopraan. Riek van Veen, alt, Robert Schjegel en Jan Vroons, te nor. Frans van de Ven. bariton en Henk Weimar, bas. Johan Ligtelijn zal het ensemble aan de vleugel be geleiden. Het programma vermeldt o.a. het. Sextet uit' Lucia dl Lammer- moor en verder Aria's en duetten uit opera's van Verdi. Donizetti. Bellini, Puccini en Mozart. Boerderij „de Poppenkast" te Voor-» schoten kondigt voor de komende week weer enkele artistieke poppen spelen aan. Woensdagmiddag te drie uur zal voor de kinderen het sprook je Sneeuwwitje wórden vertoond. Donderdagavond te half acht voor volwassenen ..Hoe Jorg z'n vrouw kreeg" en „De wraak van de gouver nante"; Vrijdagavond „De Faust- sage van Waardenburg".

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Dagblad voor Leiden en Omstreken | 1944 | | pagina 1